Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ДБТ_ 2клас

"Бит и техника" ООД Варна

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ДБТ_ 2клас

  1. 1. Седм.№ Дата Тема на урока Цели на урока Бележка І Запознаване с материалите и инструментите за работа през годината. Запознаване с отличителни знаци и атрибути на професии. Значка – конструиране и Формиране на умения за изработване на отличителен знак.1. моделиране Формиране на позитивно отношение към живота и труда в училише. Осъзнаване на принадлежността към класа като среда за индивидуална и колективна изява. ІІ Усъвършенстване на уменията за прегъване на хартия. Вълшебна книжка – работа с Формиране на умения за съединяване на листи хартия с2. материали и модули гъвкава самозалепваща се лента (тиксо). Формиране на грижливо отношение към книгите. ІІІ Разширяване на знанията за видовете хартия и нейните свойства. Седмична програма – Формиране на умения за извършване на опит за сравняване3. работа с материали и модули здравината на хартия и картон. Формиране на умения за изработване на обемно тяло по готова разгъвка. ІV Разширяване на знанията за природните материали от растителен произход – правила за събиране, сушене и В парка – конструиране и4. съхраняване. моделиране Формиране на умения за изработване на обемно изделие от хартия само чрез прегъване. V Разширяване на знанията за природните материали от растителен произход – разпространение, видове, части на растения. Събрано от природата –5. Формиране на умения за групиране и подреждане на работа с материали и модули предмети по признаци. Формиране на умения за подвижно съединяване на хартия. Формиране на умения за работа в екип. VІ Разширяване на знанията за видовете хартия и нейните Лодки – работа с материали и свойства.6. модули Усъвършенстване на умения за оформяне на фигури чрез прегъване на хартия. VІІ Усвояване на знания за селскостопанските сгради и Ферма – грижи за растения и постройки – видове, предназначение, основни7. животни конструктивни елементи. Усъвършенстване на умения за моделиране чрез разгъвки на отворени кутии.
  2. 2. VІІІ Запознаване с начин за изработване на верижки и диплянки от хартия чрез подходящо прегъване и рязане. Празничен календар –8. Формиране на умения за многослойно изрязване на еднакви работа с материали и модули последователни фигури. Формиране на позитивно мислене към народните празници, традиции и обичаи. ІХ Формиране на представа за въздуха като материална среда с определени свойства. Парашут – работа с материали и Усвояване на знания за различни по конструк-ция и9. модули предназначение парашути. Усъвършенстване на умение за избор и комбиниране на материали според изискванията към изделието. Х Формиране на умения за съединяване на хартия чрез Книгоразделител работа с преплитане.10. материали и модули Формиране на грижливо отношение към книгите. Формиране на представа за анимация. ХІ Запознаване с правила за култура на храненето. Украса на трапеза – Формиране на умения за подреждане и украсяване на11. конструиране и моделиране трапеза. Усъвършенстване на умения за работа с хартия. ХІІ Разширяване на знанията за произхода, видовете и обработката на хранителните продукти.12. Парти - работа с материали и Запознаване с хигиенни норми и правила за здравословно хранене. Формиране на умения за изрязване на симетрични модули и централно прегънати силуети. ХІІІ Запознаване с начин за изработване на обемно изделие с мрежеста форма от хартия. Гирлянд –13. Формиране на умения за изработване на украса чрез работа с материали и модули врязване без предварително очертаване. Усъвършенстване на умения за работа в екип. ХІV Формиране на умения за многослойно изрязване на еднакви фигури от хартия. За елхата –14. Формиране на умения за изработване на многослойно работа с материали и модули обемно изделие чрез съединяване с телбод на елементи от хартия. ХV Разширяване на знанията за текстилните материали – произход и видове. Шарено килимче – Изграждане на представа за тъкачен процес, инструменти за15. работа с материали и модули тъкане и структура на тъканите. Формиране на умения за изработване на текстилен материал чрез тъкане.
  3. 3. ХVІ Разширяване на знанията за текстилните материали – приложение. Шнурче –16. Запознаване с традиционни художествени занаяти. работа с материали и модули Формиране на умения за получаване на текстилен материал чрез преплитане (плетене). ХVІІ Формиране на представа за лостов механизъм – принцип на17. Люлка - техника действие и приложение. Усъвършенстване на умения за работа в екип. ХVІІІ Разширяване представата за лостов механизъм – приложение.18. Клоун - техника Усъвършенстване на умения за изработване на играчка, задвижвана чрез лостови механизми. Усъвършенстване на умения за изработване на изделие с подвижни съединения. ХІХ Разширяване на знания за начините за измерване на Ръстомер –19. дължина и разстояние. работа с материали и модули Формиране на умения за чертане и измерване на отсечка. ХХ Разширяване на знанията за колела и оси – приложение. Формиране на умения за съединяване на въртящи се части20. Сметало - техника от картон. Формиране на представа за елементарно приспособление за изчисляване. ХХІ Формиране на умения за изработване на традиционна Мартеници – мартеница.21. работа с материали и модули Изграждане на позитивно отношение към българските традиции и обичаи. ХХІІ Формиране на умения за конструиране на картичка с Картичка – конструиране и22 подвижен елемент. моделиране Усъвършенстване на умения за работа с картон. ХХІІІ Усъвършенстване на умения за отрязване на еднакви по дължина нишки. Възли върху обръч –23. Формиране на умение за връзване. работа с материали и модули Формиране на умения за използване на нишкови модулни елементи при конструиране. ХХІV Разширяване на представата за лостов механизъм Цветя и пеперуди – -равновесие.24. конструиране и модели-ране Усъвършенстване на умения за конструиране на изделие с елементи на лостова система.25. ХХV Ветропоказател - техника Разширяване на представите за лостов механизъм и оси – приложение. Формиране на умения за изработване на модел на технически обект с лостови механизми и оси.
  4. 4. Усъвършенстване на умения за подвижно съединяване на елементи от картон и други материали. ХХVІ Усъвършенстване на уменията за разчитане и сравняване на графични изображения на разгъвки. Мебели – конструране и Формиране на умения за чертане на разгъвка на отворена26. моделиране кутия върху квадратна мрежа. Усъвършенстване на умения за моделиране чрез разгъвки на отворени кутии. ХХVІІ Запознаване с начин за изработване на декоративна опаковка от картон. Велик-денски кошнички –27. Усъвършенстване на умения за подвижно свързване на конструиране и моделиране елементи от картон. Формиране на положително отношение към традиционни празници. ХХVІІІ Усвояване на знания за начини за размножаване и правила за отглеждане на растения. Градинка на прозореца – грижи Формиране на умения за прегъване на хартия и картон по28. за растения и животни крива линия. Формиране на умения за засяване и засаждане на растения. Формиране на умения за извършване на наблюдение и описване на резултати. ХХІХ Разширяване на знанията за видовете транспортни средства според задвижването им.29. Самолет - техника Усъвършенстване на умения за изработване на изделие от картон и дървесина. ХХХ Разширяване на знанията за видове сгради според предназначението и конструктивните елементи. Къща –30. Усъвършенстване на умения за моделиране чрез разгъвки на конструиране и моделиране отворени кутии. Усъвършенстване на умения за работа в екип. ХХХІ Усъвършенстване на умения за събиране, проучване и подреждане на информация от няколко източника. Усъвършенстване на умения за художествено проектиране31. Нашето училище - техника на отличителен знак. Възпитаване на уважение към училището и чувство на съпричастност към дейността му. ХХХІІ Разширяване на знанията за телефонните комуникации. Усъвършенстване на умения за проучване, описване и32. Ало, ало... - техника групиране на информация по тема. Разбиране на ролята и значението на комуникациите за съвременния живот.

×