Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
F.investment
F.investment
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Energy

 1. 1. Btp BRôWeLs 01/30/13 N.ANBAZHAGAN P.U.M.SCHOOL 1 VISOOR UTHIRAMERUR UNION
 2. 2. B p êXeL t s ¨ûXVô] B p t ¨ûXVtB p t ã¬V B p t AÔdL B p Ú t Lôtß B p t AÔdLÚ ©[Ü ¿o ªu B p t AÔdLÚ EûX AÔÏiÓ AÔdLÚ CûQÜ 01/30/13 N.ANBAZHAGAN P.U.M.SCHOOL VISOOR UTHIRAMERUR UNION 2
 3. 3. ¨ûXVô] B p êXm t Lôtß ¿o ã¬V J° úTôu ÑtßfãZ­p ùTô§kÕs[ Btp. CqYûL BtûX ªL®ûWYôL ùTtß TVuTÓjRXôm. CVtûL«p Es[ Btp Gußm ¨ûXj§ÚdÏm. CÕ JÚ ×Õl©dÏm Btp êXm G]Xôm 01/30/13 N.ANBAZHAGAN P.U.M.SCHOOL VISOOR UTHIRAMERUR UNION 3
 4. 4.  ùYlT B ÛdÏ Ød¡V t BRôWm ã¬Vu BÏm. ØRuûU B p êXm t  A¥lT B p êXm ûP t  CVtûL B p êXm t 01/30/13
 5. 5. ùYlTm (Ri½ûW ãúPtßRp, NûUVp) J° (TLp úSW J°) ªu Btp (ùYlT CVk§Wm) úTôdÏYWjÕ (ã¬V Lôo, ã¬V ®Uô]m) E«¬YôÙ (®Ï) 01/30/13 N.ANBAZHAGAN 5 P.U.M.SCHOOL VISOOR
 6. 6. Lôtß Btp L ôûX B p GuT L ôt t Õ ôt±u B ûX úYL t m TXYûL °p T L VuT Óm YûL UôtßYRôÏm. «p L tL P ûW B p t Lôt±u úYLm LPtLûW«p A§Lm GuTRôp LPtLûW LôtôûX ×LZj§p Es[]. UûX ÁÕ LôtôûXLs ûYdLlTÓ¡u]. G.Lô. ªuEtTj§ 01/30/13 N.ANBAZHAGAN P.U.M.SCHOOL 6 VISOOR UTHIRAMERUR UNION
 7. 7.  ¿¬­ÚkÕ B p ùT lT t ÓYÕ ¿o ªu]ôtp G]lT Õ. E Ó¡ X¡p CÚkÕ ùT lT Óm ªuNôW j§p 19 ®ÝdL ¿o ªu]ôt ôÓ Xôp UhÓúU ùT lT Ó¡u Õ. N.ANBAZHAGAN P.U.M.SCHOOL VISOOR 01/30/13 UTHIRAMERUR UNION 7
 8. 8. ¿o Btp RjÕYm TVuTôÓLs RjÕYm ùTßmTôXô] ¿o ªu]ôt K p ¥YÚm ¿¬u ¨ûXVôt RÓlT êXm ùT lT ûX Õu Ó¡u Õ. TVuTôÓLs  ùTôÚ[ôRôW ç«p ªuNôW E j§ Ïû tT kR ùNXYôL E s[Õ.  ¿o B p ÕnûUVô]Õ t N.ANBAZHAGAN 01/30/13 P.U.M.SCHOOL VISOOR 8
 9. 9. AûX B p t  L ­u AûXL P °­ÚkÕ ùT lT Óm B ûX t TVàs[ úYûXL ùNnV T s VuTÓjRXôm.  AûXL êXm ùT lT s Óm ªu]ôt AûXL p °u Nd§ ARu ¿[m,úYL AûX¿[m úT Ytû m, ôu NôokRÕ. N.ANBAZHAGAN 01/30/13 P.U.M.SCHOOL VISOOR 9 UTHIRAMERUR UNION
 10. 10. ¨ûXVt ×Õl©dL Ø¥VôR Btp ùThúWôp,¨XdL¬,L²UY[eLs úTôuYt±­ÚkÕ ùTlTÓm Btp ¨ûXVt Btp. CÕ Y[eLs CÚdÏm YûW UhÓúU TVuTÓjRlTÓm. TVuTÓj§V ©Ï §ÚmTlùT Ø¥VôRÕ. 01/30/13 N.ANBAZHAGAN P.U.M.SCHOOL 10 VISOOR UTHIRAMERUR UNION
 11. 11. ùThúWôp ¨XdL¬ L²U Y[eLú[ RtNUVm EXL ùTÚm Btp êXUôL Es[]. CuûV ãZ­p úTôdÏYWjÕ, ªuEtTj§ úTôuYt±tÏ ¨ûXVt BtúX BRôWUôL Es[Õ. 01/30/13 N.ANBAZHAGAN P.U.M.SCHOOL VISOOR UTHIRAMERUR UNION 11
 12. 12. AÔ Btp o AÔdL°p Es[ AÔdLÚ Uôtm AûPÙm ùTôÝÕ AÔdLÚBtp ùY°YÚ¡Õ. 01/30/13 N.ANBAZHAGAN P.U.M.SCHOOL 12 VISOOR UTHIRAMERUR UNION
 13. 13. AÔdL B p E j§ Ú t tT • AÔdLÚ ®û] AÔdL J Ú u±û] HRôYÕ J Øû J Ú «p Ú ÕL ùL s ôiÓ RôdÏmúTôÕ AÔdL UôßRp Ú AûP kÕ AÔdL B p ùY°«P ÓYRtÏ AÔdL Ú t lT Ú ®û] Guß ùTVo. 01/30/13 N.ANBAZHAGAN P.U.M.SCHOOL VISOOR UTHIRAMERUR UNION 13
 14. 14. AÔdLÚ ®û] AÔdLÚ ©[Ü  AÔdLÚ EûX  AÔ ÏiÓ AÔdLÚ CûQÜ 01/30/13 N.ANBAZHAGAN 14 P.U.M.SCHOOL VISOOR UTHIRAMERUR UNION
 15. 15. AÔdLÚ ©[Ü AÔ ¨û A§LUôL AÔ Ju±u AÔdL Ú®û] CW iÓ ApXÕ ARtÏ úUtT hP Ïû Yô] ¨û Ùs[ AÔdL [ôL ©[ÜlT ÚdL l ÓjRlThÓ A§L A[®p B ûX ùY°lT t ÓjÕm ¨Lr®tÏ AÔdL ©[Ü Ú Guß ùTVo. 01/30/13 N.ANBAZHAGAN P.U.M.SCHOOL VISOOR UTHIRAMERUR UNION 15
 16. 16. AÔdLÚ ®û]«û]dLhÓlTÓjRYRtÏ ªLf£kR NôR]m AQdLÚ EûX. Ck§Vô®p E AÔdL E s s[ Ú ûXL LpTôdLm ( RªrSôÓ) TôTô AÔ BWônf£ ûUVm  AlNWô  £Wv  ù_o­]ô  éo¦VUô 01/30/13 N.ANBAZHAGAN P.U.M.SCHOOL 16 VISOOR UTHIRAMERUR UNION
 17. 17. Lôl×lùTôÚs ùYlTj§WYm ùYlT Uôt± ¿Wô® ®ûNVô¯ Tm× ¿Wô® Ï°o®lTôu ÙúW²Vm RiÓLs Ï°okR ¿o 01/30/13 N.ANBAZHAGAN P.U.M.SCHOOL 17 VISOOR UTHIRAMERUR UNION
 18. 18. AÔÏiÓ  AÔÏiÓ úYûX ùNnÙm RjÕYm AÔdLÚ ©[Ü BÏm.  LhÓlTôPt Øû«p AÔÏi¥p AÔdLÚ ©[Ü ®û] HtTÓ¡Õ. 01/30/13 N.ANBAZHAGAN P.U.M.SCHOOL VISOOR UTHIRAMERUR UNION 18
 19. 19. AÔdLÚ CûQÜ CWiÓ ApXÕ ARtÏ úUtThP ¨û ÏûYô] AÔdLÚdLû[ CûQlTRu êXUôL ¨û A§LUô] AÔdLÚ EiPôYÕ AÔdLÚ CûQÜ G]lTÓ¡u]. AÔdLÚ CûQ®u ùTôÝÕ ùY°YÚm BtÛdÏ ùYlT AÔdLÚ Btp Guß ùTVo. 01/30/13 N.ANBAZHAGAN P.U.M.SCHOOL VISOOR 19 UTHIRAMERUR UNION
 20. 20. 01/30/13 N.ANBAZHAGAN P.U.M.SCHOOL VISOOR 20 UTHIRAMERUR UNION

×