Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a φωτογραφιεσ παλιασ αθηνασ(20)

Anzeige

φωτογραφιεσ παλιασ αθηνασ

 1. Μοναδικζσ ιςτορικζσ φωτογραφίεσ Ραρμζνεσ από http://www.facebook.com/group.php?gid=40347363414 Π.Κ./P.K.
 2. Γερμανοί Αξιωματικοί ςτθν Ακρόπολθ…, ςτθν υπό κατάλθψθ Ακινα
 3. Φψωςθ γερμανικισ ςθμαίασ ςτθν ακρόπολθ 27 Απριλίου 1941
 4. Ρλατεία Κολωνακίου, από τθν οδό Κουμπάρθ και ςτο βάκοσ θ Ρατριάρχου Ιωακείμ το 1926
 5. Ρλατεία Κολωνακίου, από τθν οδό Κουμπάρθ και ςτο βάκοσ θ Ρατριάρχου Ιωακείμ το 1926 και ςιμερα
 6. Βερολίνο 1936 Ο Χίτλερ βραβεφει τον Σπφρο Λοφθ, ο οποίοσ παρζλαςε με φουςτανζλα, ωσ επίτιμο μζλοσ τθσ ελλθνικισ αποςτολισ ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του Βερολίνου ςτθ Γερμανία.
 7. Μετακόμιςθ ςτθν οδό Ξενοκράτουσ ςτο τζλοσ του 1920 με αρχζσ 1930
 8. Το πρϊτο ξενοδοχείο που ζκανε ο Σταμάτθσ και θ Αςθμίνα Απζργθ.
 9. Τα Ραλαιά Ανάκτορα, ςιμερα θ Βουλι. 1912-1950
 10. Ρλανόδιοσ ψιλικατηισ.1912- 1950. Με γραβάτα!!! Κομψοί οι παλιοί Ακθναίοι!!!
 11. Συςςίτιο κατά τθ διάρκεια τθσ Κατοχισ. Ακινα 1941
 12. Ρατθςίων και Χαλκοκονδφλθ. Μζγαρο Σαρίπολου. Άρχιςε να χτίηεται το 1865. Κατεδαφίςτθκε το 1956-65. Από τα λίγα νεο- γοτκικά ςπίτια τθσ Ακινασ.
 13. Ακινα 1929
 14. Ρατθςίων, φψοσ Ιουλιανοφ
 15. Τραμ ςτθ διαςταφρωςθ Ακαδθμίασ και Βουκουρεςτίου Μεταξφ 1920 και 1930
 16. 1933. Διανομι νεροφ ςε γειτονιά τθσ Ακινασ
 17. Μπροςτά ςτο τρζνο 1980-1890
 18. Το ςπίτι και ατελιζ του φωτογράφου Ρουλίδθ, του οποίου είναι οι φωτογραφίεσ, που βρίςκονταν ςτθν οδό Σκουφά 23
 19. Ξενοδοχείο "Excelsior" επί τθσ πλατείασ Ομονοίασ-Ρανεπιςτθμίου-Ρατθςίων. 1910-1914
 20. Μζγαρο Κορομθλά που ςτεγάηει το καφζ "Ηαβορίτθ". Το κτίριο κατεδαφίςτθκε το 1960 και ςτθ κζςθ του βρίςκεται ςιμερα το υπουργείο Εκνικισ Οικονομίασ.
 21. Ρειραιάσ
 22. Το κζντρο τθσ Ακινασ, (Σφνταγμα) με τθν Ακρόπολθ να δεςπόηει από τθν ταράτςα του ξενοδοχείου Μεγάλθ Βρετάνια.
 23. Ρλατεία Συντάγματοσ 1927. Το αρχοντικό Βοφρου που ςτεγάηεται το καφζ- Ηαχαράτοσ και δίπλα ςε αυτό ,το αρχοντικό Σκουλοφδθ. Και τα δφο κατεδαφίςτθκαν ςτθ δεκαετία του 1960
 24. Οδόσ Ερμοφ ςτθν πλατεία Αςωμάτων, ςτισ αρχζσ του 1920
 25. Επζκταςθ ςιδθροδρομικισ γραμμισ από μοναςτθράκι 1895
 26. Ροδθλάτεσ τθσ Χωροφυλακισ ςε παρζλαςθ ςτο Σφνταγμα (25 Μαρτίου 1937).
 27. Υδρολθψία εποχισ, 1933
 28. Καλλικζα 1930: Πψθ τθσ λεωφόρου Θθςζωσ με τισ γραμμζσ των τραμ
 29. Απρίλιοσ 1928 Ρλικοσ περαςτικϊν ςτθν πλατεία Ομόνοιασ, προσ τθν πλευρά τθσ οδοφ Άγιου Κωνςταντίνου κατά τθν επίςκεψθ τθσ οργάνωςθσ ΑΧΕΡΑΝΣ. Διακρίνεται ςτο κτιριο θ επιγραφι ‘ομογενείσ ΑΧΕΡΑΝΣ καλϊσ ιρκατε’.
 30. 1928 - Ζργα του ΘΣΑΡ ςτθν 3θσ Σεπτεμβρίου κοντά ςτθν Ομόνοια
 31. 1930. Κτιριο ςτθν ςυμβολι των οδϊν Αμαλίασ και Διονυςίου Αρεοπαγίτου. Διακρίνεται ςτακμευμζνο αυτοκίνθτο που φζρει τθν επιγραφι τθσ θλεκτρικισ εταιρείασ POWER.
 32. 1938. Άποψθ τθσ οδοφ Σταδίου με τθν καμάρα. Τα κτιρια ςτολιςμζνα για τον εορταςμό τθσ 2θσ επετείου τθσ 4θσ Αυγοφςτου (δικτατορία Μεταξά).
 33. Σταδίου ςτο φψοσ τθσ πλατείασ Κλαυκμϊνοσ. Δεκαετία 1960
 34. 1920. Οδόσ Ρατθςίων-τραμ και κάρα...
 35. 1934. Ρειραιάσ-Ραςαλιμάνι με χιόνια..
 36. 1938. Μετοχικό ταμείο Στρατοφ από πλατεία Συντάγματοσ
 37. Το άγαλμα του Κολοκοτρϊνθ ςτθν παλιά του κζςθ, Σταδίου και Κολοκοτρϊνθ το 1925. Μετά τον πόλεμο μετακινικθκε μπροςτά ςτο κτιριο τθσ Ραλιάσ Βουλισ
 38. Ρράςινο λεωφορείο Ακινασ-Καλλικζασ-Ρειραιά 1955
 39. 1950. Βαςιλίςςθσ Σοφίασ.
 40. 1900. Οδόσ Ακθνάσ
 41. 1949. Ραγκράτι - Κυψζλθ
 42. Αεροφωτογραφία τθσ κεντρικισ Ακινασ το 1934 - δθλαδι ςτθν καλφτερθ εποχι του. Πλα τα νεοκλαςικά κτιρια του 19ου αιϊνα είναι ςτθ κζςθ τουσ, ενϊ ζχουν προςτεκεί και μια ςειρά αξιόλογα μοντζρνα, όπωσ το ΜΜΤΣ, που εδϊ ζχει τισ δφο από τισ τρεισ πτζρυγζσ του (θ πτζρυγα τθσ Ρανεπιςτθμίου κα τελείωνε αργότερα, λίγο πριν τον πόλεμο).
Anzeige