Dummy

Nguyen Nguyen
1
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
TRƯ NG CAO ð NG KINH T K THU T SÀI GÒN
Khoa Kinh t & Qu n tr Kinh doanh
Gi ng viên: PGS. TS. NGUY N TH NG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/
Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719
2
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
N I DUNG MÔN H C
Chương 1: Th ng kê mô t & Phân ph i xác
su t cơ b n (ôn).
Chương 2: Ki m ñ nh gi thi t th ng kê.
Chương 3: H i quy tuy n tính (HQTT) ñơn.
Chương 4: H i quy tuy n tính b i.
Chương 5: H i quy tuy n tính v i bi n gi & gi
tuy n tính.
Chương 6: ðánh giá ch t lư ng h i quy.
Chương 7: Phân tích chu i th i gian.
Chương 8: Gi i thi u ph n m m SPSS áp d ng
cho HQTT & Chu i th i gian
33
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
HH I QUYI QUY
TUYTUY N TN TÍÍNH BNH B II
VV I BII BI N GIN GI &&
HH I QUYI QUY
GIGI TUYTUY N TN TÍÍNHNH
44
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
BIBI N GN GII
(BI(BI N CN CH BÁH BÁO,O,
DUMMY)DUMMY)
5
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
BIEÁN CHÆ BAÙO
BiÕn chØ b¸o ®−îc sö dông trong tr−êng hîp
biÕn gi¶i thÝch cã d¹ng l c¸c biÕn côc bé
t¸c dông lªn biÕn nghiªn cøu.
VÝ dô 3: KÕt qu¶ kinh doanh 10 n¨m cuèi
cña C«ng ty Z nh− sau víi:
Dso : doanh thu ; Pub : chi phÝ qu¶ng c¸o ;
Promo : tû lÖ gi·m gi¸ ; Xhoi : yÕu tè x· héi
6
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
0055642005
0550652004
1046352003
0044532002
0042572001
0540522000
01040461999
01038411998
01532401997
01041491996
(%) Xhoi
Promo
Pub (tr.)
Dso
(100tr.)Naêm
7
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Dso
0
10
20
30
40
50
60
70
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Kh năng y u t xã h i
năm 2003 ?
8
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Pub
0
10
20
30
40
50
60
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
9
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Promo
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
10
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Xét trư ng h p b qua y u
t xã h i.
K t qu h i quy tuy n tính
b i “KHÔNG” k bi n y u
t “Xã h i”.
(Xem ..E / KinhTeLuong / Hoi
quy boi – Bien gia.xls)
11
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
0.775120.29700.75210.2233Promo(%)
0.108801.83710.64401.1832Pub (tr.)
0.95841-0.054030.8488-1.6672Intercept
P-valuet Stat
Standard
Error
Coefficie
nts
Các h s c a mô hình
ñ u “KHÔNG” có nghĩa
12
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Xét trư ng h p có y u t xã
h i.
K t qu h i quy tuy n tính
b i “CÓ” k bi n y u t “Xã
h i”.
(Xem ..E / KinhTeLuong / Hoi
quy boi – Bien gia.xls)
13
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
0.002-5.2424.369-22.901Xhoi
0.299-1.1360.365-0.414Promo(%)
0.0173.2950.2970.979Pub (tr.)
0.4050.89614.37712.877Intercept
P-valuet Stat
Standard
ErrorCoefficients
H s c a mô hình c a
Pub & Xhoi có nghĩa
14
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Bài t p:
PGS. Dr. Nguy n Th ng
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
1515
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
BIBI N ðN ð NH TNH TÍÍNHNH
16
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
BIEÁN ÑÒNH TÍNH
Cã 2 lo¹i biÕn trong nghiªn cøu håi quy:
- BiÕn ®Þnh l−îng: Thu nhËp, Doanh
thu, Sè l−îng s¶n phÈm tiªu thô...
- BiÕn ®Þnh tÝnh: NghÒ nghiÖp, Tr×nh ®é
v¨n hãa, Giíi tÝnh, §ång ý kh«ng ®ång
ý, M u s¾c, ...
17
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
M I BI N ð NH TÍNH S CÓ CÁC
TH TH C
Ví d :
Gi i tính(Nam, N )
Ngh nghi p(Công nhân, Trí
th c, Qu n lý,…)
H c v n(Không h c, C p I, II, III,
ð i h c, Sau ñ i h c).
…… 18
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
MÔ T BI N ð NH TÍNH
TRONG H I QUY
Ví d :
Có N quan sát
bi n Gi i tính
có 2 th th c
Nam & N
01N
10.
01.
104
013
012
101
NNamTT
Gi i tính
19
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
THI T L P GIÁ TR BI N
T ng th th c, thư ng quy ư c
dùng 0 và 1 ñ gán giá tr .
Ví d trư c: Cá nhân th c 1 là N ,
cá nhân th c 2 là Nam,…
Khi th c hi n h i quy, m i th
th c s có h s liên k t (v m t
hình th c nó cũng gi ng như m t
bi n ñ nh lư ng).
20
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
V N ð KHI PHÂN TÍCH H I
QUY V I BI N ð NH TÍNH
“T NG” vectơ các th th c c a m t
bi n ñ nh tính LUÔN LUÔN là vectơ
[1].
Ví d : [Nam] + [N ] = [1]
M t vectơ th th c b t kỳ là t
h p tuy n tính c a các th th c
còn l i.
21
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Hi n tư ng “ðA C NG
TUY N” trong h i quy b i
c n ph i LO I B khi ti n
hành ư c lư ng các h
s mô hình.
22
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Trong th c hành, chúng ta
có th ch n phương pháp
“lo i b ” 1 th th c c a bi n
ñ nh tính trong t p d li u
dùng ñ ư c lư ng các h
s mô hình.
23
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
BIEÁN ÑÒNH TÍNH
50101012000N
........
....01..
1501010250002
800101150001
SDHDH<=PTNuNam
(t/nhËp)
Th©m
niªn
Trinh ®éGiíi tÝnhYi
24
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Bài t p: M t nghiên c u mu n tìm hi u
có hay không s quan h gi a gi i
tính, trình ñ h c v n ñ n thu nh p
tháng c a nhân viên làm vi c văn
phòng TP. HCM. S li u thu th p cho
m u ñi n hình như sau.
1. Thi t l p mô hình h i quy tuy n tính.
2. Dùng EXCEL (Data Analysis
Regression) ñ xác ñ nh các h s c a
mô hình.
25
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
010109.010
010018.09
0101011.08
001014.07
001104.56
001014.25
001104.14
100012.03
100012.52
100102.11
Không
ð i h c
& >
C p
I,II,IIINNam
Thu nh p
(tr./month)TT
ñTrìnhtínhGi i
26
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Hư ng d n:
0.0009.9580.6966.929ð i h c & >
0.0242.9880.6351.898C p I,II,III
0.2981.1400.5390.614N
0.0083.9270.5081.995Intercept
P-valuet Stat
Standard
ErrorCoefficients
2727
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
HH I QUY GII QUY GI
TUYTUY N TN TÍÍNHNH
28
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
GI I THI U V N ð
Trong th c t các hi n tư ng kinh t ,
k thu t,… có th bi u di n b ng
các quan h phi tuy n.
Trong m t s trư ng h p, các
quan h phi tuy n này s ñư c bi n
ñ i thích h p ñ có d ng m t quan
h tuy n tính v i các tham s tương
ng.
2929
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
MÔ HÌNHMÔ HÌNH
DD NGNG LnLn
((LogarithmeLogarithme))
30
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
ð i v i lo i mô hình logarithme thư ng
hi n h u dư i các d ng như sau:
Ln(Y) = aX+ b + ei
ho c Y = a Log(X) + b + ei
ho c Ln(Y) = a Log(X) + b + ei
v i a, b là các thông s c a mô hình
Chú ý: Ln ch Logarithme Neper [Ln(e) =
1] v i e=2.71828…
31
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Mô hình
Ln(Y) =aX + b
32
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Gi thi t hi n tư ng nghiên c u ñư c
mô t b i phương trình có d ng
sau:
Trong ñó K & A là 2 tham s ph i xác
ñ nh. S li u t ng c p (x,y) ñã bi t.
0AwithA.Ky x
>=
33
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
0 2 4 6 8
0.0
1.0
2.0
3.0
0 2 4 6 8
K=2, A=0.8
K=2, A=1.5
x
A.Ky =
34
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Bi n ñ i phương trình nêu trên:
G i:
)K(Ln)A(xLn)y(LnA.Ky x
+=⇒=
]1[)K(Lnb&
)A(Lna;)y(LnY
=
==
baxY +=⇒
35
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
V i Y & x ñã bi t. Dùng k
thu t h i quy tuy n tính xác
ñ nh a & b.
Xác ñ nh A & K theo [1].
36
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Bài t p 2: S li u quan sát t ng c p (x,y) như
sau (xem ñ th sau). D ki n quan h gi a x
& y như sau:
ðáp s :
…/KinhTeLuong/
Hoi quy phi tuyen.xls
x
A.Ky =
134.07
70.86
37.05
19.34
10.43
5.62
2.81
yx
1.896A=
1.507K=
37
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
D ng ñ th c a s li u:
0.0
50.0
100.0
150.0
0 2 4 6 X
Y
38
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Bài t p 3: S li u quan sát t ng c p (x,y) như
sau. D ki n quan h gi a x & y như sau:
ðáp s :
…/KinhTeLuong/
Hoi quy phi tuyen.xls
x
A.Ky =
0.107
0.206
0.325
0.544
0.843
1.432
2.501
yx
0.595A=
4.162K=
39
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0 2 4 6
D ng ñ th c a s li u:
X
Y
4040
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
MôMô hhììnhnh
Y =Y =aLn(XaLn(X) + b) + b
41
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Gi thi t hi n tư ng nghiên c u ñư c
mô t b i phương trình có d ng
sau:
Trong ñó K & a là 2 tham s ph i xác
ñ nh. S li u t ng c p (x,y) ñã bi t.
0xwithx.Ke ay
>==
42
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
0 2 4 6
K=4, A=1.5
ay
x.Ke =
43
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Bi n ñ i phương trình nêu trên:
G i:
)K(Ln)x(Ln.ayx.Ke ay
+=⇒=
baxY +=⇒
)K(Lnb);x(LnXwith ==
44
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
V i y & x ñã bi t Y bi t.
Dùng k thu t h i quy tuy n
tính xác ñ nh a & b.
Xác ñ nh a & K.
45
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Bài t p 3: S li u quan sát t ng c p (x,y) như
sau (xem ñ th sau). D ki n quan h gi a x
& y như sau:
ðáp s :
…/KinhTeLuong/
Hoi quy phi tuyen.xls
ay
x.Ke =
1.507a=
3.91K=
4.357
4.046
3.775
3.454
3.023
2.402
1.381
yx
46
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
0 2 4 6
4747
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
MôMô hhììnhnh
ba
yx.Kz=
48
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Gi thi t hi n tư ng nghiên c u ñư c
mô t b i phương trình có d ng
sau:
Trong ñó K & a, b là các tham s ph i
xác ñ nh. S li u (z,x,y) ñã bi t.
0y,xwithyx.Kz ba
>==
49
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Bi n ñ i phương trình nêu trên:
G i:
)K(Ln)y(Ln.b)x(Ln.a)z(Lnyx.Kz ba
++=⇒=
cbYaXZ ++=⇒
)K(Lnc);y(LnY
);x(LnX);z(LnZ
==
==
50
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Bài t p 4: S li u quan sát t ng c p (z,x,y)
như sau (xem ñ th sau). D ki n quan h
gi a x & y như sau:
ðáp s :
…/KinhTeLuong/
Hoi quy phi tuyen.xls
ba
yx.Kz =
0.882.4514.53
0.852.069.93
0.783.5221.91
0.733.9525.42
0.682.058.51
0.323.188.74
0.411.523.53
yxz
0.854b
1.55a
3.999K=
5151
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
MôMô hhììnhnh
q
q
2
210 xa.xaxaay ++++=
52
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Thông thư ng q<=4.
Th c hi n bi n ñ i:
Th c hi n h i quy tuy n tính (b i) sau ñ
xác ñ nh các tham s :
;...xX;xX;xX 3
3
2
21 ===
qq22110 Xa.XaXaay ++++=
5353
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
MôMô hhììnhnh
t
max
t
br1
y
y
+
=
54
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Moâ hình logistique (ñöôøng cong Verhulst
hay ñöôøng cong Pearl).
0
50
100
150
0 10 20
0.7r=
10b=
145.0ymax
55
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Bi n ñ i phương trình nêu trên:
G i:
)b(Ln)r(Ln.t1
y
y
Ln
br1
y
y
br1
y
y
t
max
t
t
max
t
max
t
+=





−⇒
=−⇒
+
=
)b(Lnb);r(Lna;1
y
y
LnY
br1
y
y
br1
y
y
0
t
max
t
t
max
t
max
t
==





−=⇒
=−⇒
+
=
56
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Do ñó:
V i Y & t ñã có, dùng h i quy tuy n
tính xác ñ nh a & b0 xác ñ nh r &
b.
0
t
t
max
t
max
t
batY
br1
y
y
br1
y
y
+=⇒
=−⇒
+
=
5757
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
MôMô hhììnhnh
GompertzGompertz
t
br
ey =
58
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
Bi n ñ i phương trình nêu trên:
G i:
[ ] )b(Ln)r(Ln.t)y(LnLn
r.b)y(Lney tbrt
+=
=⇒=
[ ] )b(Lnb);r(Lna;)y(LnLnY 0 ===
0batY +=
59
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
V i Y & t ñã có, dùng h i quy tuy n
tính xác ñ nh a & b0 xác ñ nh r &
b.
PGS. Dr. Nguy n Th ng
6060
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
BB NG TRANG TRA
PHÂN PHPHÂN PH II
FISHERFISHER
61
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
• Coù giaù trò cuûa α, ν1, ν2 xaùc ñònh giaù trò cuûa Fα bôûi:
( ) %Pr 21; αα
νν => FF
Xaùc suaát α%
Fα
p
PHÂN PH I FISHER
t
Vuøng giaù trò
kieåm ñònh =0
Vuøng giaù trò
kieåm ñònh khaùc 0
0
62
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng Fisher v i α=5%
2.652.72.762.852.963.113.343.744.614
2.712.772.832.923.033.183.413.814.6713
2.82.852.9133.113.263.493.894.7512
2.92.953.013.093.23.363.593.984.8411
3.023.073.143.223.333.483.714.14.9610
3.183.233.293.373.483.633.864.265.129
3.393.443.53.583.693.844.074.465.328
3.683.733.793.873.974.124.354.745.597
4.14.154.214.284.394.534.765.145.996
4.774.824.884.955.055.195.415.796.615
66.046.096.166.266.396.596.947.714
8.818.858.898.949.019.129.289.5510.13
19.419.419.419.319.319.219.21918.52
2412392372342302252162001611
987654321νννν2ν1
63
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng Fisher v i α=5%
1.881.942.012.12.212.372.633.84
1.962.022.092.182.292.452.683.073.92120
2.042.12.172.252.372.532.763.15460
2.122.182.252.342.452.612.843.234.0840
2.212.272.332.422.532.692.923.324.1730
2.282.342.42.492.62.762.993.394.2425
2.32.362.422.512.622.783.013.44.2624
2.322.372.442.532.642.83.033.424.2823
2.342.42.462.552.662.823.053.444.322
2.372.422.492.572.682.843.073.474.3221
2.392.452.512.62.712.873.13.494.3520
2.422.482.542.632.742.93.133.524.3819
2.462.512.582.662.772.933.163.554.4118
2.482.552.612.72.812.963.23.594.4517
2.542.592.662.742.853.013.243.634.4916
2.592.642.712.792.93.063.293.684.5415
64
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
2.072.112.162.22.252.292.332.42.482.54
2.132.182.222.272.312.352.392.462.532.6
2.212.252.32.342.382.422.462.532.62.67
2.32.342.382.432.472.512.542.622.692.75
2.42.452.492.532.572.612.652.722.792.85
2.542.582.622.662.72.742.772.852.912.98
2.712.752.792.832.862.92.943.013.073.14
2.932.973.013.043.083.123.153.223.283.35
3.233.273.33.343.383.413.443.513.573.64
3.673.73.743.773.813.843.873.9444.06
4.374.44.434.464.54.534.564.624.684.74
5.635.665.695.725.755.775.85.865.915.96
8.538.558.578.598.628.648.668.78.748.79
19.519.519.519.519.519.519.519.419.419.4
254253252251250249248246244242
∞∞∞∞1206040302420151210
65
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
11.221.321.391.461.521.571.671.751.83
1.251.351.431.51.551.611.661.751.831.91
1.391.471.531.591.651.71.751.841.921.99
1.511.581.641.691.741.791.841.9222.08
1.621.681.741.791.841.891.932.012.092.16
1.711.771.821.871.921.962.012.092.162.24
1.731.791.841.891.941.982.032.112.182.25
1.761.811.861.911.962.012.052.132.22.27
1.781.841.891.941.982.032.072.152.232.3
1.811.871.921.962.012.052.12.182.252.32
1.841.91.951.992.042.082.122.22.282.35
1.881.931.982.032.072.112.162.232.312.39
1.921.972.022.062.112.152.192.272.342.41
1.962.012.062.12.152.192.232.312.382.45
2.012.062.112.152.192.242.282.352.422.49
6666
KINH T LƯ NG
Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính
PGS. TS. Nguy n Th ng
H T
1 von 11

Recomendados

Thuat toan thuat giai von
Thuat toan thuat giaiThuat toan thuat giai
Thuat toan thuat giaiVõ Tâm Long
358 views99 Folien
Lessonplan peopleplaces von
Lessonplan peopleplacesLessonplan peopleplaces
Lessonplan peopleplacesSusan Ferdon
1.1K views14 Folien
503ferdon idp report von
503ferdon idp report503ferdon idp report
503ferdon idp reportSusan Ferdon
1.2K views133 Folien
505ferdon evalprojectpart von
505ferdon evalprojectpart505ferdon evalprojectpart
505ferdon evalprojectpartSusan Ferdon
428 views10 Folien
541ferdon softwarebudget von
541ferdon softwarebudget541ferdon softwarebudget
541ferdon softwarebudgetSusan Ferdon
397 views4 Folien
501ferdon techplancritique von
501ferdon techplancritique501ferdon techplancritique
501ferdon techplancritiqueSusan Ferdon
171 views3 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Dummy

Chuong mo dau von
Chuong mo dauChuong mo dau
Chuong mo daubookbooming1
349 views7 Folien
Gt cac pptoankinhte - (huapro.vn) von
Gt cac pptoankinhte - (huapro.vn)Gt cac pptoankinhte - (huapro.vn)
Gt cac pptoankinhte - (huapro.vn)Nguyễn Thu Hằng
76 views188 Folien
Gtxstk dhnn1 von
Gtxstk dhnn1Gtxstk dhnn1
Gtxstk dhnn1Phi Phi
80 views156 Folien
Giao trinh xac suat thong ke hn1 von
Giao trinh xac suat thong ke  hn1Giao trinh xac suat thong ke  hn1
Giao trinh xac suat thong ke hn1Informatics and Maths
224 views156 Folien
Bài tập CTDL và GT 2 von
Bài tập CTDL và GT 2Bài tập CTDL và GT 2
Bài tập CTDL và GT 2Hồ Lợi
161 views12 Folien
Cac he co so tri thuc von
Cac he co so tri thucCac he co so tri thuc
Cac he co so tri thucFloo258
407 views50 Folien

Similar a Dummy(20)

Gtxstk dhnn1 von Phi Phi
Gtxstk dhnn1Gtxstk dhnn1
Gtxstk dhnn1
Phi Phi80 views
Bài tập CTDL và GT 2 von Hồ Lợi
Bài tập CTDL và GT 2Bài tập CTDL và GT 2
Bài tập CTDL và GT 2
Hồ Lợi161 views
Cac he co so tri thuc von Floo258
Cac he co so tri thucCac he co so tri thuc
Cac he co so tri thuc
Floo258407 views
BÀI GiẢNG HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG HCC.ppt von KimHazen2
BÀI GiẢNG HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG HCC.pptBÀI GiẢNG HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG HCC.ppt
BÀI GiẢNG HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG HCC.ppt
KimHazen255 views
Bai giang pttkht 1 2_lop_5 von Ảo Ảo
Bai giang pttkht 1 2_lop_5Bai giang pttkht 1 2_lop_5
Bai giang pttkht 1 2_lop_5
Ảo Ảo378 views
bctntlvn (110).pdf von Luanvan84
bctntlvn (110).pdfbctntlvn (110).pdf
bctntlvn (110).pdf
Luanvan84291 views
Maubaocao luanvan von satthu127
Maubaocao luanvanMaubaocao luanvan
Maubaocao luanvan
satthu127189 views
Nghien cuu cac yeu to anh huong den dong luc lam viec nhan vien van phong von truongdx69
Nghien cuu cac yeu to anh huong den dong luc lam viec nhan vien van phongNghien cuu cac yeu to anh huong den dong luc lam viec nhan vien van phong
Nghien cuu cac yeu to anh huong den dong luc lam viec nhan vien van phong
truongdx69973 views
Bieu do nhan qua trong quan ly chat luong von xuanduong92
Bieu do nhan qua trong quan ly chat luongBieu do nhan qua trong quan ly chat luong
Bieu do nhan qua trong quan ly chat luong
xuanduong9218.1K views

Dummy

 • 1. 1 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng TRƯ NG CAO ð NG KINH T K THU T SÀI GÒN Khoa Kinh t & Qu n tr Kinh doanh Gi ng viên: PGS. TS. NGUY N TH NG E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/ Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 2 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng N I DUNG MÔN H C Chương 1: Th ng kê mô t & Phân ph i xác su t cơ b n (ôn). Chương 2: Ki m ñ nh gi thi t th ng kê. Chương 3: H i quy tuy n tính (HQTT) ñơn. Chương 4: H i quy tuy n tính b i. Chương 5: H i quy tuy n tính v i bi n gi & gi tuy n tính. Chương 6: ðánh giá ch t lư ng h i quy. Chương 7: Phân tích chu i th i gian. Chương 8: Gi i thi u ph n m m SPSS áp d ng cho HQTT & Chu i th i gian 33 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng HH I QUYI QUY TUYTUY N TN TÍÍNH BNH B II VV I BII BI N GIN GI && HH I QUYI QUY GIGI TUYTUY N TN TÍÍNHNH 44 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng BIBI N GN GII (BI(BI N CN CH BÁH BÁO,O, DUMMY)DUMMY) 5 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng BIEÁN CHÆ BAÙO BiÕn chØ b¸o ®−îc sö dông trong tr−êng hîp biÕn gi¶i thÝch cã d¹ng l c¸c biÕn côc bé t¸c dông lªn biÕn nghiªn cøu. VÝ dô 3: KÕt qu¶ kinh doanh 10 n¨m cuèi cña C«ng ty Z nh− sau víi: Dso : doanh thu ; Pub : chi phÝ qu¶ng c¸o ; Promo : tû lÖ gi·m gi¸ ; Xhoi : yÕu tè x· héi 6 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng 0055642005 0550652004 1046352003 0044532002 0042572001 0540522000 01040461999 01038411998 01532401997 01041491996 (%) Xhoi Promo Pub (tr.) Dso (100tr.)Naêm
 • 2. 7 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Dso 0 10 20 30 40 50 60 70 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Kh năng y u t xã h i năm 2003 ? 8 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Pub 0 10 20 30 40 50 60 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 9 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Promo 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 10 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Xét trư ng h p b qua y u t xã h i. K t qu h i quy tuy n tính b i “KHÔNG” k bi n y u t “Xã h i”. (Xem ..E / KinhTeLuong / Hoi quy boi – Bien gia.xls) 11 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng 0.775120.29700.75210.2233Promo(%) 0.108801.83710.64401.1832Pub (tr.) 0.95841-0.054030.8488-1.6672Intercept P-valuet Stat Standard Error Coefficie nts Các h s c a mô hình ñ u “KHÔNG” có nghĩa 12 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Xét trư ng h p có y u t xã h i. K t qu h i quy tuy n tính b i “CÓ” k bi n y u t “Xã h i”. (Xem ..E / KinhTeLuong / Hoi quy boi – Bien gia.xls)
 • 3. 13 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng 0.002-5.2424.369-22.901Xhoi 0.299-1.1360.365-0.414Promo(%) 0.0173.2950.2970.979Pub (tr.) 0.4050.89614.37712.877Intercept P-valuet Stat Standard ErrorCoefficients H s c a mô hình c a Pub & Xhoi có nghĩa 14 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Bài t p: PGS. Dr. Nguy n Th ng KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính 1515 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng BIBI N ðN ð NH TNH TÍÍNHNH 16 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng BIEÁN ÑÒNH TÍNH Cã 2 lo¹i biÕn trong nghiªn cøu håi quy: - BiÕn ®Þnh l−îng: Thu nhËp, Doanh thu, Sè l−îng s¶n phÈm tiªu thô... - BiÕn ®Þnh tÝnh: NghÒ nghiÖp, Tr×nh ®é v¨n hãa, Giíi tÝnh, §ång ý kh«ng ®ång ý, M u s¾c, ... 17 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng M I BI N ð NH TÍNH S CÓ CÁC TH TH C Ví d : Gi i tính(Nam, N ) Ngh nghi p(Công nhân, Trí th c, Qu n lý,…) H c v n(Không h c, C p I, II, III, ð i h c, Sau ñ i h c). …… 18 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng MÔ T BI N ð NH TÍNH TRONG H I QUY Ví d : Có N quan sát bi n Gi i tính có 2 th th c Nam & N 01N 10. 01. 104 013 012 101 NNamTT Gi i tính
 • 4. 19 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng THI T L P GIÁ TR BI N T ng th th c, thư ng quy ư c dùng 0 và 1 ñ gán giá tr . Ví d trư c: Cá nhân th c 1 là N , cá nhân th c 2 là Nam,… Khi th c hi n h i quy, m i th th c s có h s liên k t (v m t hình th c nó cũng gi ng như m t bi n ñ nh lư ng). 20 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng V N ð KHI PHÂN TÍCH H I QUY V I BI N ð NH TÍNH “T NG” vectơ các th th c c a m t bi n ñ nh tính LUÔN LUÔN là vectơ [1]. Ví d : [Nam] + [N ] = [1] M t vectơ th th c b t kỳ là t h p tuy n tính c a các th th c còn l i. 21 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Hi n tư ng “ðA C NG TUY N” trong h i quy b i c n ph i LO I B khi ti n hành ư c lư ng các h s mô hình. 22 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Trong th c hành, chúng ta có th ch n phương pháp “lo i b ” 1 th th c c a bi n ñ nh tính trong t p d li u dùng ñ ư c lư ng các h s mô hình. 23 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng BIEÁN ÑÒNH TÍNH 50101012000N ........ ....01.. 1501010250002 800101150001 SDHDH<=PTNuNam (t/nhËp) Th©m niªn Trinh ®éGiíi tÝnhYi 24 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Bài t p: M t nghiên c u mu n tìm hi u có hay không s quan h gi a gi i tính, trình ñ h c v n ñ n thu nh p tháng c a nhân viên làm vi c văn phòng TP. HCM. S li u thu th p cho m u ñi n hình như sau. 1. Thi t l p mô hình h i quy tuy n tính. 2. Dùng EXCEL (Data Analysis Regression) ñ xác ñ nh các h s c a mô hình.
 • 5. 25 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng 010109.010 010018.09 0101011.08 001014.07 001104.56 001014.25 001104.14 100012.03 100012.52 100102.11 Không ð i h c & > C p I,II,IIINNam Thu nh p (tr./month)TT ñTrìnhtínhGi i 26 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Hư ng d n: 0.0009.9580.6966.929ð i h c & > 0.0242.9880.6351.898C p I,II,III 0.2981.1400.5390.614N 0.0083.9270.5081.995Intercept P-valuet Stat Standard ErrorCoefficients 2727 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng HH I QUY GII QUY GI TUYTUY N TN TÍÍNHNH 28 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng GI I THI U V N ð Trong th c t các hi n tư ng kinh t , k thu t,… có th bi u di n b ng các quan h phi tuy n. Trong m t s trư ng h p, các quan h phi tuy n này s ñư c bi n ñ i thích h p ñ có d ng m t quan h tuy n tính v i các tham s tương ng. 2929 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng MÔ HÌNHMÔ HÌNH DD NGNG LnLn ((LogarithmeLogarithme)) 30 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng ð i v i lo i mô hình logarithme thư ng hi n h u dư i các d ng như sau: Ln(Y) = aX+ b + ei ho c Y = a Log(X) + b + ei ho c Ln(Y) = a Log(X) + b + ei v i a, b là các thông s c a mô hình Chú ý: Ln ch Logarithme Neper [Ln(e) = 1] v i e=2.71828…
 • 6. 31 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Mô hình Ln(Y) =aX + b 32 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Gi thi t hi n tư ng nghiên c u ñư c mô t b i phương trình có d ng sau: Trong ñó K & A là 2 tham s ph i xác ñ nh. S li u t ng c p (x,y) ñã bi t. 0AwithA.Ky x >= 33 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 0 2 4 6 8 0.0 1.0 2.0 3.0 0 2 4 6 8 K=2, A=0.8 K=2, A=1.5 x A.Ky = 34 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Bi n ñ i phương trình nêu trên: G i: )K(Ln)A(xLn)y(LnA.Ky x +=⇒= ]1[)K(Lnb& )A(Lna;)y(LnY = == baxY +=⇒ 35 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng V i Y & x ñã bi t. Dùng k thu t h i quy tuy n tính xác ñ nh a & b. Xác ñ nh A & K theo [1]. 36 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Bài t p 2: S li u quan sát t ng c p (x,y) như sau (xem ñ th sau). D ki n quan h gi a x & y như sau: ðáp s : …/KinhTeLuong/ Hoi quy phi tuyen.xls x A.Ky = 134.07 70.86 37.05 19.34 10.43 5.62 2.81 yx 1.896A= 1.507K=
 • 7. 37 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng D ng ñ th c a s li u: 0.0 50.0 100.0 150.0 0 2 4 6 X Y 38 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Bài t p 3: S li u quan sát t ng c p (x,y) như sau. D ki n quan h gi a x & y như sau: ðáp s : …/KinhTeLuong/ Hoi quy phi tuyen.xls x A.Ky = 0.107 0.206 0.325 0.544 0.843 1.432 2.501 yx 0.595A= 4.162K= 39 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0 2 4 6 D ng ñ th c a s li u: X Y 4040 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng MôMô hhììnhnh Y =Y =aLn(XaLn(X) + b) + b 41 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Gi thi t hi n tư ng nghiên c u ñư c mô t b i phương trình có d ng sau: Trong ñó K & a là 2 tham s ph i xác ñ nh. S li u t ng c p (x,y) ñã bi t. 0xwithx.Ke ay >== 42 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 0 2 4 6 K=4, A=1.5 ay x.Ke =
 • 8. 43 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Bi n ñ i phương trình nêu trên: G i: )K(Ln)x(Ln.ayx.Ke ay +=⇒= baxY +=⇒ )K(Lnb);x(LnXwith == 44 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng V i y & x ñã bi t Y bi t. Dùng k thu t h i quy tuy n tính xác ñ nh a & b. Xác ñ nh a & K. 45 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Bài t p 3: S li u quan sát t ng c p (x,y) như sau (xem ñ th sau). D ki n quan h gi a x & y như sau: ðáp s : …/KinhTeLuong/ Hoi quy phi tuyen.xls ay x.Ke = 1.507a= 3.91K= 4.357 4.046 3.775 3.454 3.023 2.402 1.381 yx 46 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 0 2 4 6 4747 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng MôMô hhììnhnh ba yx.Kz= 48 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Gi thi t hi n tư ng nghiên c u ñư c mô t b i phương trình có d ng sau: Trong ñó K & a, b là các tham s ph i xác ñ nh. S li u (z,x,y) ñã bi t. 0y,xwithyx.Kz ba >==
 • 9. 49 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Bi n ñ i phương trình nêu trên: G i: )K(Ln)y(Ln.b)x(Ln.a)z(Lnyx.Kz ba ++=⇒= cbYaXZ ++=⇒ )K(Lnc);y(LnY );x(LnX);z(LnZ == == 50 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Bài t p 4: S li u quan sát t ng c p (z,x,y) như sau (xem ñ th sau). D ki n quan h gi a x & y như sau: ðáp s : …/KinhTeLuong/ Hoi quy phi tuyen.xls ba yx.Kz = 0.882.4514.53 0.852.069.93 0.783.5221.91 0.733.9525.42 0.682.058.51 0.323.188.74 0.411.523.53 yxz 0.854b 1.55a 3.999K= 5151 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng MôMô hhììnhnh q q 2 210 xa.xaxaay ++++= 52 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Thông thư ng q<=4. Th c hi n bi n ñ i: Th c hi n h i quy tuy n tính (b i) sau ñ xác ñ nh các tham s : ;...xX;xX;xX 3 3 2 21 === qq22110 Xa.XaXaay ++++= 5353 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng MôMô hhììnhnh t max t br1 y y + = 54 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Moâ hình logistique (ñöôøng cong Verhulst hay ñöôøng cong Pearl). 0 50 100 150 0 10 20 0.7r= 10b= 145.0ymax
 • 10. 55 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Bi n ñ i phương trình nêu trên: G i: )b(Ln)r(Ln.t1 y y Ln br1 y y br1 y y t max t t max t max t +=      −⇒ =−⇒ + = )b(Lnb);r(Lna;1 y y LnY br1 y y br1 y y 0 t max t t max t max t ==      −=⇒ =−⇒ + = 56 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Do ñó: V i Y & t ñã có, dùng h i quy tuy n tính xác ñ nh a & b0 xác ñ nh r & b. 0 t t max t max t batY br1 y y br1 y y +=⇒ =−⇒ + = 5757 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng MôMô hhììnhnh GompertzGompertz t br ey = 58 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Bi n ñ i phương trình nêu trên: G i: [ ] )b(Ln)r(Ln.t)y(LnLn r.b)y(Lney tbrt += =⇒= [ ] )b(Lnb);r(Lna;)y(LnLnY 0 === 0batY += 59 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng V i Y & t ñã có, dùng h i quy tuy n tính xác ñ nh a & b0 xác ñ nh r & b. PGS. Dr. Nguy n Th ng 6060 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng BB NG TRANG TRA PHÂN PHPHÂN PH II FISHERFISHER
 • 11. 61 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng • Coù giaù trò cuûa α, ν1, ν2 xaùc ñònh giaù trò cuûa Fα bôûi: ( ) %Pr 21; αα νν => FF Xaùc suaát α% Fα p PHÂN PH I FISHER t Vuøng giaù trò kieåm ñònh =0 Vuøng giaù trò kieåm ñònh khaùc 0 0 62 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Fisher v i α=5% 2.652.72.762.852.963.113.343.744.614 2.712.772.832.923.033.183.413.814.6713 2.82.852.9133.113.263.493.894.7512 2.92.953.013.093.23.363.593.984.8411 3.023.073.143.223.333.483.714.14.9610 3.183.233.293.373.483.633.864.265.129 3.393.443.53.583.693.844.074.465.328 3.683.733.793.873.974.124.354.745.597 4.14.154.214.284.394.534.765.145.996 4.774.824.884.955.055.195.415.796.615 66.046.096.166.266.396.596.947.714 8.818.858.898.949.019.129.289.5510.13 19.419.419.419.319.319.219.21918.52 2412392372342302252162001611 987654321νννν2ν1 63 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng Fisher v i α=5% 1.881.942.012.12.212.372.633.84 1.962.022.092.182.292.452.683.073.92120 2.042.12.172.252.372.532.763.15460 2.122.182.252.342.452.612.843.234.0840 2.212.272.332.422.532.692.923.324.1730 2.282.342.42.492.62.762.993.394.2425 2.32.362.422.512.622.783.013.44.2624 2.322.372.442.532.642.83.033.424.2823 2.342.42.462.552.662.823.053.444.322 2.372.422.492.572.682.843.073.474.3221 2.392.452.512.62.712.873.13.494.3520 2.422.482.542.632.742.93.133.524.3819 2.462.512.582.662.772.933.163.554.4118 2.482.552.612.72.812.963.23.594.4517 2.542.592.662.742.853.013.243.634.4916 2.592.642.712.792.93.063.293.684.5415 64 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng 2.072.112.162.22.252.292.332.42.482.54 2.132.182.222.272.312.352.392.462.532.6 2.212.252.32.342.382.422.462.532.62.67 2.32.342.382.432.472.512.542.622.692.75 2.42.452.492.532.572.612.652.722.792.85 2.542.582.622.662.72.742.772.852.912.98 2.712.752.792.832.862.92.943.013.073.14 2.932.973.013.043.083.123.153.223.283.35 3.233.273.33.343.383.413.443.513.573.64 3.673.73.743.773.813.843.873.9444.06 4.374.44.434.464.54.534.564.624.684.74 5.635.665.695.725.755.775.85.865.915.96 8.538.558.578.598.628.648.668.78.748.79 19.519.519.519.519.519.519.519.419.419.4 254253252251250249248246244242 ∞∞∞∞1206040302420151210 65 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng 11.221.321.391.461.521.571.671.751.83 1.251.351.431.51.551.611.661.751.831.91 1.391.471.531.591.651.71.751.841.921.99 1.511.581.641.691.741.791.841.9222.08 1.621.681.741.791.841.891.932.012.092.16 1.711.771.821.871.921.962.012.092.162.24 1.731.791.841.891.941.982.032.112.182.25 1.761.811.861.911.962.012.052.132.22.27 1.781.841.891.941.982.032.072.152.232.3 1.811.871.921.962.012.052.12.182.252.32 1.841.91.951.992.042.082.122.22.282.35 1.881.931.982.032.072.112.162.232.312.39 1.921.972.022.062.112.152.192.272.342.41 1.962.012.062.12.152.192.232.312.382.45 2.012.062.112.152.192.242.282.352.422.49 6666 KINH T LƯ NG Chương 5: HQTT v i bi n gi & gi tuy n tính PGS. TS. Nguy n Th ng H T