Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

คำนาม

153 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

คำนาม

  1. 1. คำนำมคำนำม คือ คำที่ใช้แทนชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สิ่งมีชีวิต ไม่มีชีวิต นำมธรรม รูปธรรม เช่น บ้ำน ครู นักเรียน นก ควำมรักควำมสำมัคคี ฯลฯคำนำมแบ่งออกเป็น 5 ชนิด1. คำนำมทั่วไป (สำมำนยนำม) คือ คำนำมที่ใช้ชื่อทั่ว ๆ ไปของคน สัตว์สิ่งของ เช่น• เด็กนั่งอยู่ในโรงเรียน• บ้ำนเป็นที่อยู่ของคน• พระอยู่ในวัด• ครูเตรียมสอน• นักเรียนทำกำรบ้ำน• มีวิชำเหมือนมีทรัพย์2. คำนำมชื่อเฉพำะ (วิสำมำนยนำม) คือ คำที่ใช้แทนที่เฉพำะของ คน สัตว์ สิ่งของ สถำนที่ เป็นชื่อเฉพำะเจำะจง เช่น• โรงเรียนสำมโก้วิทยำยน เปิดเรียนแล้ว• ครูเสถียรสอนวิชำภำษำไทย• มะม่วงเขียวเสวยรำคำแพงมำก• พระครูปัญญำจำพรรษำอยู่ที่วัด• สมชำยขำดโรงเรียน• อำเภอสำมโก้ จังหวัดอ่ำงทอง3. นำมบอกลักษณะ (ลักษณะนำม) คือ คำนำมที่ประกอบนำมอื่น เพื่อแสดงรูปลักษณะ ขนำด หรือปริมำณ เช่น• รถยนต์ 1 คัน• บรรทุกผู้โดยสำร 10 คน• ต้นไม้ล้ม 2 ต้น• เรือ 1 ลำ• มีพำย 1 เล่ม• พ่อซื้อแหมำ 2 ปำก• ตู้เย็น 1 หลัง• ช้ำง 2 เชือก• ฟันของน้องขึ้น 2 ซี่4. คำนำมหมวดหมู่ (สมุหนำม) คือคำนำมที่แสดงหมวดหมู่ กอง หรือคำนำมที่รวมกันเป็นหมู่ เช่น• คณะครูกำลังประชุม• โขลงช้ำงเดินข้ำมภูเขำ• ฝูงม้ำอยู่ในป่ำ• รัฐบำลบริหำรงำนไม่ดี• บริษัทขอแสดงควำมยินดีกับพนักกงำน• ศำลติดสินโทษประหำรนักโทษ• กองทหำรกำลังรักษำกำรณ์
  2. 2. • พวกกรรมกร เดินขบวนขอขึ้นค่ำแรง5. คำนำมบอกอำกำร (อำกำรนำม) คือ คำนำมที่บอกควำมหมำยถึงสิ่งที่ไม่มีรูปร่ำง ไม่มีขนำดแต่เรำสำมำรถเข้ำใจกันได้โดยมำก จะมีคำว่ำ “กำร” และ “ควำม” นำหน้ำ คำกริยำและวิเศษณ์ เช่น• กำรเดิน กำรนอน• ควำมสุข ควำมทุกข์• กำรวิ่ง กำรกิน• ควำมกตัญญู ควำมดี• ควำมรู้ ควำมรัก• ควำมคิด ควำมชั่วหน้ำที่คำนำมในภำษำไทยคำนำมทำหน้ำที่ในประโยคดังนี้1. คำนำมทำหน้ำที่ประธำนในประโยค ตัวอย่ำงครูเล่นกีฬำ สมชำยดื่มน้ำโรงเรียนประกวดเรียงควำม บริษัทมอบทุนให้พนักงำน2. คำนำมทำหน้ำที่เป็นกรรม ตัวอย่ำงฉันรู้จักบ้ำนเธอแล้ว เขำกินขนมหมดแล้วเรำไปตลำด เขำตีสุนัข3. คำนำมทำหน้ำที่ขยำยนำมหรือสรรพนำมป้ำพรแม่ค้ำส้มตำประกวดนำงสำวไทยสมชำย นำยอำเภอขยันทำงำนเขำคนนั้นจำกเรำไปแล้วเสถียรครูภำษำไทยไม่มำโรงเรียน4. คำนำมทำหน้ำทีขยำยคำกริยำตัวอย่ำง เขำนั่งรถไปทำงำนทุกวัน ฉันไปโรงเรียน ตอนเช้ำตัวอย่ำง เขำเป็นครู ท่ำนคือพ่อเรำเรำอยู่บ้ำนทุกวัน เธอเหมือนแม่มำก

×