SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 10
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale HBO-stages


EY Fioole (ey.fioole@avans.nl)
Drs. WHM Kwinten (whm.kwinten@avans.nl)
Avans Hogeschool, Leer- en Innovatiecentrum


1 Inleiding
In haar centrale onderwijsvisie stelt Avans Hogeschool de samenwerking en interactie tussen
studenten, docenten en werkveld centraal. Studenten brengen een belangrijk deel van hun
opleiding door buiten de muren van de instelling, zoals bij projecten, stage- of
afstudeeropdrachten. Studenten van internationale opleidingen hebben daarbij zelfs de
verplichting om gedurende een heel semester stage te lopen in het buitenland.
Stagebegeleiders van Avans Hogeschool ervaren deze periode als een blackbox. Afstand en
budgettaire beperkingen maken het hen onmogelijk om tijdens deze periode studenten te
bezoeken. Voor communicatie en begeleiding van deze studenten zijn zij daardoor vrijwel
geheel aangewezen op traditionele communicatiemiddelen zoals email.


2 Interventie: social software
In 2009 introduceerde Avans het ePortfolio en weblogs om de begeleiding tijdens
buitenlandse stages te verbeteren. Vanuit het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) is onder 88
tweedejaars studenten International Business and Management onderzoek gedaan naar deze
interventies. De nationaliteit en herkomst van deze studenten was zeer divers, net als de
internationale stages.


De inzet van het ePortfolio had als doel om:
  -  studenten in staat te stellen te reflecteren en communiceren mbt ervaringen,
    leerprocessen, begeleiding, het bedrijf en de opdrachten
  -  de schoolmentoren feedback te geven en bij te sturen
  -  samenwerking tussen groepen studenten te stimuleren
  -  de begeleiding te intensiveren
  -  de binding met medestudenten, begeleiders en Avans te verbeteren tijdens de periode
    dat studenten niet fysiek op de instelling aanwezig zijn
  -  bewijs aan te leveren in het kader van assessments, weblogs konden daarbij onderdeel
    uitmaken van het ePortfolio van de student.

                        1
3 Het onderzoek
Een uitgangspunt bij projecten, die worden uitgevoerd vanuit het LIC, is deze uit te voeren op
basis van practice based evidence en evidence based practice. Daarom is onderzoek gedaan
naar het gebruik en effecten van bovengenoemde interventies.


Onderzoeksvragen:
  -  Heeft de inzet van ePortfolio’s en weblogs meerwaarde voor het onderwijs?
  -  Welke bijstellingen kunnen gedaan worden ten aanzien van het begeleidingsproces en
    de gebruikte communicatiemiddelen?3.1 Vooronderzoek
Na enige voorbereidende experimenten en bijbehorend onderzoek in 2008, werd in september
2009 gestart met een voormeting (open vragenlijst) aan het begin van de stage. De resultaten
worden in dit artikel niet expliciet beschreven, maar zijn wel gebruikt om een gesloten
vragenlijst te construeren, die aan het einde van de stage is afgenomen. Belangrijke topics
hierin waren: verwachtingen, communicatie, coaching, feedback, leren en tools (e-mail,
portfolio, weblogs).


 Partner                         School
 Familie                         Mentor
                  Coachen
                 (werkplek)
      Communicatie
                  LEREN
                           Feedback
 Bedrijfs            Tools(email,       Medestudenten
 Mentor              portfolio,       Peers
                  weblog)
                         2
3.2 De stage
De studenten kozen vrijwillig voor één van de 2 subgroepen. Groep A kreeg naast de
traditionele begeleidingsmiddelen ook de beschikking over ePortfolio’s en weblogs. Groep B
werkte met meer traditionele communicatiemiddelen (email). Voor beide groepen werd dit
aangevuld met vrij beschikbare hulpmiddelen zoals Skype.


3.3 Eindmeting
In januari 2010 is een tweede evaluatieve gesloten vragenlijst afgenomen onder de totale
groep studenten. Studenten die bij de voormeting een vragenlijst invulden, werden verzocht
hun antwoorden door te nemen voordat de tweede vragenlijst werd ingevuld.


4 Resultaten
De responsaantallen zijn klein (groep A: 10 en Groep B 14). Conclusies moeten meer
beschouwd worden als tendensen dan als harde resultaten.


4.1 Succes van de stage


Inleiding
Men beschouwt de stage vóóral in sociaal opzicht als succesvol (score 8,8 scorebereik van 1-
10). Deze score is nog hoger dan de score op ‘het algemeen succes van de stage’ (8,4). Het
leren tijdens de stage geeft men een 8,2. Het in praktijk brengen van de theorie (vanuit vele
opleidingen een stagedoel) geeft men een 7,3.
Heel opvallend is dus dat men de mate van succes van de stage vooral koppelt aan het sociaal
succes, zelfs nog meer dan aan het algemeen succes van de stage.


Mate van sociaal succes
De mate van sociaal succes van de stage hangt men vooral op aan: het uitbreiden van sociale
vaardigheden en omgaan met sociale situaties (9,1); het verbeteren van sociale vaardigheden
(9,1); het ontmoeten van nieuwe mensen (8,9); omgaan met collega’s (8,9) en elke dag met
een glimlach naar de stage gaan (8,4).


Algemeen succes van de stage
Het algemeen succes van de stage beschrijft men in termen van het opdoen van bruikbare
ervaringen (9,0); bedrijf helpen: financieel en/of organisatorisch (8,4); studiedoelen bereiken

                        3
(8,2); een voldoende voor het eindrapport en studiepunten behalen (8,2) en leren hoe dingen
werken in de echte businesswereld ( 8,2).


Succes mbt leren
Veel leren mbt mijn persoonlijke ontwikkeling scoort het hoogste (8,7) waar het om de
invulling van het begrip leren door studenten zelf gaat; gevolgd door het leren mbt belangrijke
zaken en gewoontes in het zakenleven (8,4); het leren van nieuwe vaardigheden (8,4); leren
van dingen die ik nog niet wist (8,3) en het toepassen van theorie in de praktijk (7,7).


In praktijk brengen van theorie
Veel opleidingen hebben dit doel impliciet of expliciet als doelstelling van een stage.
Opvallend is echter dat de verwachting het ‘in praktijk brengen van theorie’ op de laatste
plaats komt.


4.2 Communicatie


Inleiding
Men is achtereenvolgens het meest tevreden over de communicatie met familie (8,7); de
bedrijfsmentor (8,5); vrienden (8,4); collega’s (8,0); leeftijdsgenoten(7,5) en schoolmentor
(7). Opvallend is dat men het minste tevreden is over de communicatie met de schoolmentor.


Communicatie met familie
Men communiceert met familie vooral over privézaken (8,6); stage-ervaringen (8,5);
ervaringen (zoals in het buitenland leven) (8,5) en over ‘’van alles’’ (8,3).
Opvallend is dat ook met familie over de stage-ervaringen word gecommuniceerd.


Communicatie met bedrijfsmentor
Met de bedrijfsmentor communiceert men over problemen en/of moeilijkheden (8,4);
projecten en klussen (8,0); dagelijkse taken (8,0); opdrachten vanuit school (7,2).


Communicatie met vrienden
Met vrienden communiceert men over privézaken (8,6); wat te doen in het week-end (8,6);
stage-ervaringen (8,3) en ‘van alles’ (8,2). Het is echter juist opvallend dat óók met vrienden
gecommuniceerd word over stage-ervaringen.

                        4
Communicatie met collega’s
Op de stage communiceert men vanzelfsprekend met collega’s. Het gaat dan over
bedrijfsgerelateerde onderwerpen (8,3); problemen/moeilijkheden/vragen (8,0); taken (8,0) en
persoonlijke aangelegenheden (7,8).


Communicatie met leeftijdsgenoten (peers)
Met leeftijdsgenoten heeft men het vooral over ervaringen mbt stage (7,9); persoonlijke zaken
(7,9); vooruitgang op de stage (7,6) en over verslagen (7,1).


Communicatie met schoolmentor
Met de schoolmentor heeft men het over (tussen)verslagen (8,0); vooruitgang op en tijdens de
stage (7,0); problemen(6,6) en praktische dagelijkse dingetjes (6,1). Door studenten worden
als antwoordmogelijkheid toegevoegd: uitbreiding stageduur; de ontvangen feedback; het
uitblijven van een reactie van de schoolbegeleider op een vraag/bericht.


4.3 Coaching
Men is in belangrijke mate meer tevreden over de coaching/begeleiding door de bedrijfscoach
(8,5) dan over de schoolcoach (7,1).
Met is vooral tevreden voor wat betreft de bedrijfscoach over business in het algemeen ( 8,5);
hoe zich te gedragen in een professionele omgeving (8,4); dagelijkse zaken (8,3);
taken/projecten (7,7) en het omzetten van theorie naar praktijk (7,6).
Voor wat de betreft de coaching door de schoolcoach is men vooral tevreden over de coaching
mbt de verslagen (7,3); algemene competenties (6,7); communicatie (6,7); problemen op de
stage (6,6) en toepassen van theorie in de praktijk (6,3).


4.4 Feedback
Men is meer tevreden over de feedback van de bedrijfsmentor (8,4) dan over de feedback van
de schoolmentor (7,4).
Mbt de feedback van de bedrijfsmentor is men vooral tevreden over het verdiepen van de
kennis (8,3); positieve belonende feedback (8,2); corrigerende feedback (8,2); verbeteren van
persoonlijke vaardigheden (8,0) en constructieve kritiek (7,6).
De feedback van de schoolmentor betreft vooral positieve belonende feedback (8,0),
correctieve feedback (7,3); het verdiepen van kennis (7,1); constructieve kritiek (7,0) en

                        5
verbeteren van persoonlijke vaardigheden (6,6)


4.5 Leren
Men is aanzienlijk tevredener over leren in relatie tot de bedrijfsmentor (8,4) dan van de
schoolmentor (7,1).
De leeronderwerpen waar men tevreden over is mbt de stagementor betreft hoe een bedrijf
werkt (8,5); onafhankelijk werken (8,3); inzicht in taken/afdelingen (8,2); communicatie (8,1)
en het nemen van initiatief (8,1)
Bij de schoolmentor worden de volgende leeronderwerpen genoemd: onafhankelijk werken
(6,5); communiceren (6,4); nemen van initiatief (6,2); inzicht krijgen in verschillende
taken/afdelingen (6.0) en over hoe een bedrijf werkt (5,8).
Studenten geven aan achtereenvolgens het meeste te leren van de bedrijfsmentor (56%);
collega’s (32%); peers (4%) en anderen (8%). Men geeft niet aan iets te leren van de
schoolmentor (0 %).
Studenten geven aan het meeste te leren van het echt werken (72%); van communiceren met
collega’s (12%); bestuderen van literatuur (8%); communiceren met de mentor (4%) en
andere mogelijkheden 4% (alle categorieën opgeteld 100%).


4.6 Tools
Studenten gebruiken email (100%); Skype (11%); ePortfolio (9 % ) weblogs (2%).
Men gebruikt tools vooral voor verslagen en rapporten (24%); communicatie (24%); het
stellen van vragen (21%); krijgen van informatie (20%) en het delen van ervaringen (18%).
Omdat het percentage studenten dat Skype gebruikte boven verwachting hoog was (zo bleek
gedurende het vooronderzoek / berichten van begeleidende docenten) is gevraagd naar de
redenen om Skype te gebruiken. Als redenen werden genoemd: communiceren met familie,
vrienden, leeftijdsgenoten (peers), bedrijfsmentor; het kostenaspect; makkelijk en snelle
communicatie mogelijk; versturen documenten; privé gebruik; stellen van vragen, delen van
ervaringen, praten over problemen en moeilijkheden.
Aan studenten is gevraagd of ze het gebruik van ePortfolio zouden aanbevelen. Overwegingen
die studenten aangaven om dat wel te doen zijn informatie delen, overzicht krijgen, kan
andere studenten helpen, kunnen leren van anderen, vooruitgang kunnen volgen.
Overwegingen om dat niet te doen zijn: te complex (meer dan nodig); extra werk;
geheimhoudingsbeding vanuit bedrijf; te moeilijk.                        6
4.7 Verschillen tussen de e-portfolio/web log groep en de ‘’tradionele groep’’


Verschillen in tevredenheid over curriculum


Tevredenheid over   Portfoliogroep       Geen portfoliogroep  Alle studenten
curriculum                               (inclusief groep C bij
                                    voormeting*)
voormeting       8 (n=8)          7,3 (n=15)      7,5 (n=26)
nameting        8,1(n=10)         7,6 (n=14)      7,8 (n=24)
*Groep C zijn studenten die ten tijde van de voormeting nog niet gekozen hadden voor Groep
A of groep B


Er is met name bij de niet portfoliogroep een toename in tevredenheid over het curriculum.


Verschillen in tevredenheid over de communicatie
                                Geen
Communicatie                Portfolio groep Portfoliogroep
3.29 Satisfaction with the communication
with your family                    9,11         8,5
3.36 Satisfaction with the communication
with your friends                    9,13         8
3.15 Satisfaction with the communication
with peers                       7,25        7,71
3.1 Satisfaction with the communication
with schoolmentor                    8,11        6,71


3.8 Satisfaction with the communication
with companymentor                   7,85        8,69
3.22 Satisfaction with the communication
with colleagues                     7,44        8,21


De portfoliogroep is tevredener over communicatie met familie, vrienden, schoolmentor.
De niet portfoliogroep is tevredener over communicatie met peer, bedrijfsmentor en collega’s.


                       7
Verschillen in tevredenheid mbt coaching
Coaching                   Portfoliogroep Geen portfoliogroep
4.9 Satisfaction on coaching by the
                           8,22          8,57
companymentor
4.1 Satisfaction with the coaching by your
                           8,00
schoolmentor                                 6,71


De portfoliogroep is tevredener over coaching door de schoolmentor.
De niet portfoliogroep is tevredener over coaching door de bedrijfsmentor.


Verschillen in tevredenheid tav feedback
Feedback                   Portfoliogroep Geen portfoliogroep
5.9 Satisfaction with the feedback from
                           8,00
the bedrijfsmentor                              8,53
5.1 Satisfaction with the feedback from
                           8,50
the schoolmentor                               6,71


De portfoliogroep is tevredener over de feedback van de schoolmentor.
De niet portfoliogroep is tevredener over de feedback van de bedrijfsmentor


Verschillen in tevredenheid mbt het leren
Learning                   Portfoliogroep Geen portfoliogroep
6.1 Satisfaction with the schoolmentor
concerning learning                  7,88          6,71
6.9 Satisfaction with the bedrijfsmentor
concerning learning                  7,86           8,5


De portfoliogroep is tevredener over het leren mbt de schoolmentor
De niet portfoliogroep is tevredener over het leren mbt company mentor


5 Hoofdconclusie
De niet portfoliogroep is tevredener over de bedrijfsmentor dan over de schoolmentor. De
portfoliogroep is nagenoeg even tevreden over de schoolmentor als over de bedrijfsmentor.


                        8
Het gebruik van ePortfolio en weblogs zorgt voor een gelijke beleving van het contact,
begeleiding, feedback van schoolmentoren als die van bedrijfsmentoren. De mogelijkheid
voor schoolmentoren om op afstand zinvol internationale stages te begeleiden neemt duidelijk
toe.


6 Aanbevelingen.
EPortfolio’s en weblogs blijken meerwaarde te hebben voor het onderwijs (onderzoeksvraag
1). Het verdient aanbeveling ze in te zetten, oa. als communicatiemiddel (onderzoeksvraag
2b). Docenten doen er goed aan ePortfolio en Weblogs in te zetten bij de begeleiding van
studenten (onderzoeksvraag 2a).
De aanbevelingen van dit onderzoek zijn evidence-based en geven Avans Hogeschool input
voor het uitzetten van nieuw beleid ten aanzien van het gebruik van social software als
ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij buitenlandse stages.


7 Vervolgonderzoek


-De interventie: wat precies zorg voor een effect?


-De rol van schoolmentor: controleren op schoolmentor en rollen expliciteren.


-Inzoomen op informeel leren naast werkplekleren: met name ook de rol van relatie, familie
en vrienden naast medestudenten, peers.
                        9
8 Schematische samenvattingVoormeting(verwachtingen)                            Nameting
                     Int. Stage
-keuze voor groep A of B vrijwillig                       -respons( 10 studenten)
 Verwachtingen(9 studenten       -e portfolio
-respons(8 studenten)                              -kleine aantallen voor trekken conclusies
                     -weblog
-open vragen (zie hieronder)                          -tevredenheid curriculum toegenomen met 0,1
                     -traditioneel             (van 8 -> 8,1)
-betere groep (propedeuse sneller 9,8  (mail,....)
maanden versus 10,6)           -Skype                 -tevredenheid over e-portfolio is 5,22 (op 10
                                        puntsschaal)
-gemotiveerdere groep (start stage    -leren
motiviatie 9,4 versus 8,5)                           -tevredener over communicatie met
                     -ontwikkelen              familie, vrienden, schoolmentor
-tevredener over curriculum (8
                     -ervaringen
versus 7,3) dan groep B                             -tevredener over coaching door de
                     -begeleiden              schoolmentor

                                        -tevredener over de feedback van de
                                        schoolmentor

                                        -tevredener over het leren mbt de
                                        schoolmentor                             Verwachtingen(9 studenten)


Groep C (3 studenten- weet nog)


                                        Nameting
Voormeting(verwachtingen)
                    Int. Stage               -respons (14 studenten)
-respons(15 studenten)
                    -traditioneel              -kleine aantallen voor trekken conclusies
-open vragen              (mail, ...)
*verwachtingen (algemeen)                            -tevredenheid curriculum toegenomen met
*leren (sociaal,theorie<->praktijk)   -Skype                 0,4 (van 7,3 -> 7,7)
*communicatie(middelen)
*coaching                -leren                 -tevredener over communicatie met peers,
*feedback                                    collega’s en compagny mentor
                    -ontwikkelen
                                        -tevredener over coaching door de company
                    -ervaringen               mentor

                    -begeleiden               -tevredener over de feedback van de
                                        company mentor

                                        - tevredener over het leren mbt company
                                        mentor
                         Verwachtingen( 6 studenten)
                             10

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Ilya Zitter
 
OWD2012- 6- Digitaal nakijken van papers met turnitin- Patris van Boxel
OWD2012- 6- Digitaal nakijken van papers met turnitin- Patris van BoxelOWD2012- 6- Digitaal nakijken van papers met turnitin- Patris van Boxel
OWD2012- 6- Digitaal nakijken van papers met turnitin- Patris van BoxelSURF Events
 
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
 
Drieluik: Naar klantgerichte studentbegeleiding - Steven Losekoot, Birgitta K...
Drieluik: Naar klantgerichte studentbegeleiding - Steven Losekoot, Birgitta K...Drieluik: Naar klantgerichte studentbegeleiding - Steven Losekoot, Birgitta K...
Drieluik: Naar klantgerichte studentbegeleiding - Steven Losekoot, Birgitta K...HOlink
 
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op StudiesuccesHogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op StudiesuccesHogeschool INHolland
 
Blended learning en (e)-assessment
Blended learning en (e)-assessmentBlended learning en (e)-assessment
Blended learning en (e)-assessmentLuc Vandeput
 
20101112 assessmentineleren
20101112 assessmentineleren20101112 assessmentineleren
20101112 assessmentinelerenFilip Vervenne
 
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werken
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werkenHandreiking lesopzet docenten wijkgericht werken
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werkenEvelien Verkade
 
(A)sociale media in het mbo?
(A)sociale media in het mbo?(A)sociale media in het mbo?
(A)sociale media in het mbo?Herman Post
 
En wat nou als we de student eigenaar zouden maken van het toetsen?
En wat nou als we de student eigenaar zouden maken van het toetsen? En wat nou als we de student eigenaar zouden maken van het toetsen?
En wat nou als we de student eigenaar zouden maken van het toetsen? robert bouwhuis
 
140217 (wr) v1 workshop blended learning marnix onderwijscentrum
140217 (wr) v1 workshop blended learning marnix onderwijscentrum140217 (wr) v1 workshop blended learning marnix onderwijscentrum
140217 (wr) v1 workshop blended learning marnix onderwijscentrumWilfredRubens.com
 
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Ilya Zitter
 
Sociaal leren faciliteren cyc pres
Sociaal leren faciliteren cyc presSociaal leren faciliteren cyc pres
Sociaal leren faciliteren cyc presLuuk Terbeek
 
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
 
Over het erkennen en valideren van leerresultaten en het belang van samenwerk...
Over het erkennen en valideren van leerresultaten en het belang van samenwerk...Over het erkennen en valideren van leerresultaten en het belang van samenwerk...
Over het erkennen en valideren van leerresultaten en het belang van samenwerk...robert bouwhuis
 
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ictPresentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ictGerard Dummer
 

Was ist angesagt? (18)

Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
 
OWD2012- 6- Digitaal nakijken van papers met turnitin- Patris van Boxel
OWD2012- 6- Digitaal nakijken van papers met turnitin- Patris van BoxelOWD2012- 6- Digitaal nakijken van papers met turnitin- Patris van Boxel
OWD2012- 6- Digitaal nakijken van papers met turnitin- Patris van Boxel
 
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
 
Drieluik: Naar klantgerichte studentbegeleiding - Steven Losekoot, Birgitta K...
Drieluik: Naar klantgerichte studentbegeleiding - Steven Losekoot, Birgitta K...Drieluik: Naar klantgerichte studentbegeleiding - Steven Losekoot, Birgitta K...
Drieluik: Naar klantgerichte studentbegeleiding - Steven Losekoot, Birgitta K...
 
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op StudiesuccesHogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
 
Blended learning en (e)-assessment
Blended learning en (e)-assessmentBlended learning en (e)-assessment
Blended learning en (e)-assessment
 
20101112 assessmentineleren
20101112 assessmentineleren20101112 assessmentineleren
20101112 assessmentineleren
 
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werken
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werkenHandreiking lesopzet docenten wijkgericht werken
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werken
 
(A)sociale media in het mbo?
(A)sociale media in het mbo?(A)sociale media in het mbo?
(A)sociale media in het mbo?
 
En wat nou als we de student eigenaar zouden maken van het toetsen?
En wat nou als we de student eigenaar zouden maken van het toetsen? En wat nou als we de student eigenaar zouden maken van het toetsen?
En wat nou als we de student eigenaar zouden maken van het toetsen?
 
140217 (wr) v1 workshop blended learning marnix onderwijscentrum
140217 (wr) v1 workshop blended learning marnix onderwijscentrum140217 (wr) v1 workshop blended learning marnix onderwijscentrum
140217 (wr) v1 workshop blended learning marnix onderwijscentrum
 
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
 
Sociaal leren faciliteren cyc pres
Sociaal leren faciliteren cyc presSociaal leren faciliteren cyc pres
Sociaal leren faciliteren cyc pres
 
Digitaal portfolio
Digitaal portfolioDigitaal portfolio
Digitaal portfolio
 
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
 
Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!
Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!
Leerlijn onderzoek doen bij de FEM: Werk in uitvoering!
 
Over het erkennen en valideren van leerresultaten en het belang van samenwerk...
Over het erkennen en valideren van leerresultaten en het belang van samenwerk...Over het erkennen en valideren van leerresultaten en het belang van samenwerk...
Over het erkennen en valideren van leerresultaten en het belang van samenwerk...
 
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ictPresentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
 

Andere mochten auch

Centro de recursos
Centro de recursosCentro de recursos
Centro de recursosLiceo Nro. 5
 
Academic Agility: Navigating Higher Education Web Development
Academic Agility: Navigating Higher Education Web DevelopmentAcademic Agility: Navigating Higher Education Web Development
Academic Agility: Navigating Higher Education Web Developmentrocketrye12
 
Measure Your Success on the Web
Measure Your Success on the WebMeasure Your Success on the Web
Measure Your Success on the Web rocketrye12
 
Fraud, bribery and corruption: Protecting reputation and value
Fraud, bribery and corruption: Protecting reputation and valueFraud, bribery and corruption: Protecting reputation and value
Fraud, bribery and corruption: Protecting reputation and valueDavid Graham
 
Managing Higher Education Web Development: Traps and Tips
Managing Higher Education Web Development: Traps and TipsManaging Higher Education Web Development: Traps and Tips
Managing Higher Education Web Development: Traps and Tipsrocketrye12
 
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...wkwinten
 
What makes a city a hub of entrepreneurship? Successes and reinvestment.
What makes a city a hub of entrepreneurship? Successes and reinvestment.What makes a city a hub of entrepreneurship? Successes and reinvestment.
What makes a city a hub of entrepreneurship? Successes and reinvestment.James McCarter
 
Should We Be Measuring Omega 3? Results of an N=1 Experiment.
Should We Be Measuring Omega 3? Results of an N=1 Experiment.Should We Be Measuring Omega 3? Results of an N=1 Experiment.
Should We Be Measuring Omega 3? Results of an N=1 Experiment.James McCarter
 
Mc carter enabling innovation washu 11.7.14
Mc carter enabling innovation washu 11.7.14Mc carter enabling innovation washu 11.7.14
Mc carter enabling innovation washu 11.7.14James McCarter
 
Deloitte Technology, Media and Telecommunications Predictions 2014
Deloitte Technology, Media and Telecommunications Predictions 2014Deloitte Technology, Media and Telecommunications Predictions 2014
Deloitte Technology, Media and Telecommunications Predictions 2014David Graham
 

Andere mochten auch (10)

Centro de recursos
Centro de recursosCentro de recursos
Centro de recursos
 
Academic Agility: Navigating Higher Education Web Development
Academic Agility: Navigating Higher Education Web DevelopmentAcademic Agility: Navigating Higher Education Web Development
Academic Agility: Navigating Higher Education Web Development
 
Measure Your Success on the Web
Measure Your Success on the WebMeasure Your Success on the Web
Measure Your Success on the Web
 
Fraud, bribery and corruption: Protecting reputation and value
Fraud, bribery and corruption: Protecting reputation and valueFraud, bribery and corruption: Protecting reputation and value
Fraud, bribery and corruption: Protecting reputation and value
 
Managing Higher Education Web Development: Traps and Tips
Managing Higher Education Web Development: Traps and TipsManaging Higher Education Web Development: Traps and Tips
Managing Higher Education Web Development: Traps and Tips
 
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale h...
 
What makes a city a hub of entrepreneurship? Successes and reinvestment.
What makes a city a hub of entrepreneurship? Successes and reinvestment.What makes a city a hub of entrepreneurship? Successes and reinvestment.
What makes a city a hub of entrepreneurship? Successes and reinvestment.
 
Should We Be Measuring Omega 3? Results of an N=1 Experiment.
Should We Be Measuring Omega 3? Results of an N=1 Experiment.Should We Be Measuring Omega 3? Results of an N=1 Experiment.
Should We Be Measuring Omega 3? Results of an N=1 Experiment.
 
Mc carter enabling innovation washu 11.7.14
Mc carter enabling innovation washu 11.7.14Mc carter enabling innovation washu 11.7.14
Mc carter enabling innovation washu 11.7.14
 
Deloitte Technology, Media and Telecommunications Predictions 2014
Deloitte Technology, Media and Telecommunications Predictions 2014Deloitte Technology, Media and Telecommunications Predictions 2014
Deloitte Technology, Media and Telecommunications Predictions 2014
 

Ähnlich wie Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale hbo-stages. e fioole en w kwinten

Student peiling 2018
Student peiling 2018Student peiling 2018
Student peiling 2018PeterNafzger
 
Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...
Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...
Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...SURF Events
 
gelezen en goedgekeurd
gelezen en goedgekeurdgelezen en goedgekeurd
gelezen en goedgekeurdAlan Veys
 
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...servicepuntihks
 
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1Hogeschool Rotterdam
 
Learn2work15102007
Learn2work15102007Learn2work15102007
Learn2work15102007HvdB
 
Gastcollege Eportfolio Fontys Interactive
Gastcollege Eportfolio Fontys InteractiveGastcollege Eportfolio Fontys Interactive
Gastcollege Eportfolio Fontys InteractiveWilfredRubens.com
 
'E-portfolio in de praktijk van opleidingen aan de Radboud Universiteit' - Be...
'E-portfolio in de praktijk van opleidingen aan de Radboud Universiteit' - Be...'E-portfolio in de praktijk van opleidingen aan de Radboud Universiteit' - Be...
'E-portfolio in de praktijk van opleidingen aan de Radboud Universiteit' - Be...SURF Events
 
Partos leeragenda's intro MFS-II Jan 2011
Partos leeragenda's intro MFS-II Jan 2011Partos leeragenda's intro MFS-II Jan 2011
Partos leeragenda's intro MFS-II Jan 2011robvanderspek
 
Presentatie sociale media voor computron 4 maart 2011 HAN
Presentatie sociale media voor computron 4 maart 2011 HANPresentatie sociale media voor computron 4 maart 2011 HAN
Presentatie sociale media voor computron 4 maart 2011 HANComputron
 
OWD2011 - 2 - Peer Review versie 3: Teamprestaties meten, volgen, toetsen - G...
OWD2011 - 2 - Peer Review versie 3: Teamprestaties meten, volgen, toetsen - G...OWD2011 - 2 - Peer Review versie 3: Teamprestaties meten, volgen, toetsen - G...
OWD2011 - 2 - Peer Review versie 3: Teamprestaties meten, volgen, toetsen - G...SURF Events
 
Visie op leren voor het beroepsonderwijs
Visie op leren voor het beroepsonderwijsVisie op leren voor het beroepsonderwijs
Visie op leren voor het beroepsonderwijsNoordhoff Health
 
Leren en innoveren in het beroepsonderwijs
Leren en innoveren in het beroepsonderwijsLeren en innoveren in het beroepsonderwijs
Leren en innoveren in het beroepsonderwijsNoordhoff Health
 
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...Lieke
 
Samenwerken op de leerafdeling: matching bij plaatsing en samenwerkingsrelat...
Samenwerken op de leerafdeling: matching bij plaatsing en samenwerkingsrelat...Samenwerken op de leerafdeling: matching bij plaatsing en samenwerkingsrelat...
Samenwerken op de leerafdeling: matching bij plaatsing en samenwerkingsrelat...Redactie Werkplekleren
 
230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdf
230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdf230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdf
230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdfWilfredRubens.com
 

Ähnlich wie Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale hbo-stages. e fioole en w kwinten (20)

10 bedenkingen
10 bedenkingen10 bedenkingen
10 bedenkingen
 
Student peiling 2018
Student peiling 2018Student peiling 2018
Student peiling 2018
 
Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...
Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...
Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)? - Ellen Rusman en Rob Nadolski (OU) - ...
 
gelezen en goedgekeurd
gelezen en goedgekeurdgelezen en goedgekeurd
gelezen en goedgekeurd
 
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
 
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
 
Learn2work15102007
Learn2work15102007Learn2work15102007
Learn2work15102007
 
Gastcollege Eportfolio Fontys Interactive
Gastcollege Eportfolio Fontys InteractiveGastcollege Eportfolio Fontys Interactive
Gastcollege Eportfolio Fontys Interactive
 
IDentifEYE Instructeur handboek
IDentifEYE Instructeur handboekIDentifEYE Instructeur handboek
IDentifEYE Instructeur handboek
 
'E-portfolio in de praktijk van opleidingen aan de Radboud Universiteit' - Be...
'E-portfolio in de praktijk van opleidingen aan de Radboud Universiteit' - Be...'E-portfolio in de praktijk van opleidingen aan de Radboud Universiteit' - Be...
'E-portfolio in de praktijk van opleidingen aan de Radboud Universiteit' - Be...
 
Develop yourself!
Develop yourself!Develop yourself!
Develop yourself!
 
Partos leeragenda's intro MFS-II Jan 2011
Partos leeragenda's intro MFS-II Jan 2011Partos leeragenda's intro MFS-II Jan 2011
Partos leeragenda's intro MFS-II Jan 2011
 
Presentatie sociale media voor computron 4 maart 2011 HAN
Presentatie sociale media voor computron 4 maart 2011 HANPresentatie sociale media voor computron 4 maart 2011 HAN
Presentatie sociale media voor computron 4 maart 2011 HAN
 
OWD2011 - 2 - Peer Review versie 3: Teamprestaties meten, volgen, toetsen - G...
OWD2011 - 2 - Peer Review versie 3: Teamprestaties meten, volgen, toetsen - G...OWD2011 - 2 - Peer Review versie 3: Teamprestaties meten, volgen, toetsen - G...
OWD2011 - 2 - Peer Review versie 3: Teamprestaties meten, volgen, toetsen - G...
 
Visie op leren voor het beroepsonderwijs
Visie op leren voor het beroepsonderwijsVisie op leren voor het beroepsonderwijs
Visie op leren voor het beroepsonderwijs
 
Leren en innoveren in het beroepsonderwijs
Leren en innoveren in het beroepsonderwijsLeren en innoveren in het beroepsonderwijs
Leren en innoveren in het beroepsonderwijs
 
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...
 
Av Juni 2009 Presentatie Ivlos
Av Juni 2009 Presentatie IvlosAv Juni 2009 Presentatie Ivlos
Av Juni 2009 Presentatie Ivlos
 
Samenwerken op de leerafdeling: matching bij plaatsing en samenwerkingsrelat...
Samenwerken op de leerafdeling: matching bij plaatsing en samenwerkingsrelat...Samenwerken op de leerafdeling: matching bij plaatsing en samenwerkingsrelat...
Samenwerken op de leerafdeling: matching bij plaatsing en samenwerkingsrelat...
 
230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdf
230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdf230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdf
230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdf
 

Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale hbo-stages. e fioole en w kwinten

 • 1. Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale HBO-stages EY Fioole (ey.fioole@avans.nl) Drs. WHM Kwinten (whm.kwinten@avans.nl) Avans Hogeschool, Leer- en Innovatiecentrum 1 Inleiding In haar centrale onderwijsvisie stelt Avans Hogeschool de samenwerking en interactie tussen studenten, docenten en werkveld centraal. Studenten brengen een belangrijk deel van hun opleiding door buiten de muren van de instelling, zoals bij projecten, stage- of afstudeeropdrachten. Studenten van internationale opleidingen hebben daarbij zelfs de verplichting om gedurende een heel semester stage te lopen in het buitenland. Stagebegeleiders van Avans Hogeschool ervaren deze periode als een blackbox. Afstand en budgettaire beperkingen maken het hen onmogelijk om tijdens deze periode studenten te bezoeken. Voor communicatie en begeleiding van deze studenten zijn zij daardoor vrijwel geheel aangewezen op traditionele communicatiemiddelen zoals email. 2 Interventie: social software In 2009 introduceerde Avans het ePortfolio en weblogs om de begeleiding tijdens buitenlandse stages te verbeteren. Vanuit het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) is onder 88 tweedejaars studenten International Business and Management onderzoek gedaan naar deze interventies. De nationaliteit en herkomst van deze studenten was zeer divers, net als de internationale stages. De inzet van het ePortfolio had als doel om: - studenten in staat te stellen te reflecteren en communiceren mbt ervaringen, leerprocessen, begeleiding, het bedrijf en de opdrachten - de schoolmentoren feedback te geven en bij te sturen - samenwerking tussen groepen studenten te stimuleren - de begeleiding te intensiveren - de binding met medestudenten, begeleiders en Avans te verbeteren tijdens de periode dat studenten niet fysiek op de instelling aanwezig zijn - bewijs aan te leveren in het kader van assessments, weblogs konden daarbij onderdeel uitmaken van het ePortfolio van de student. 1
 • 2. 3 Het onderzoek Een uitgangspunt bij projecten, die worden uitgevoerd vanuit het LIC, is deze uit te voeren op basis van practice based evidence en evidence based practice. Daarom is onderzoek gedaan naar het gebruik en effecten van bovengenoemde interventies. Onderzoeksvragen: - Heeft de inzet van ePortfolio’s en weblogs meerwaarde voor het onderwijs? - Welke bijstellingen kunnen gedaan worden ten aanzien van het begeleidingsproces en de gebruikte communicatiemiddelen? 3.1 Vooronderzoek Na enige voorbereidende experimenten en bijbehorend onderzoek in 2008, werd in september 2009 gestart met een voormeting (open vragenlijst) aan het begin van de stage. De resultaten worden in dit artikel niet expliciet beschreven, maar zijn wel gebruikt om een gesloten vragenlijst te construeren, die aan het einde van de stage is afgenomen. Belangrijke topics hierin waren: verwachtingen, communicatie, coaching, feedback, leren en tools (e-mail, portfolio, weblogs). Partner School Familie Mentor Coachen (werkplek) Communicatie LEREN Feedback Bedrijfs Tools(email,  Medestudenten Mentor portfolio,  Peers weblog) 2
 • 3. 3.2 De stage De studenten kozen vrijwillig voor één van de 2 subgroepen. Groep A kreeg naast de traditionele begeleidingsmiddelen ook de beschikking over ePortfolio’s en weblogs. Groep B werkte met meer traditionele communicatiemiddelen (email). Voor beide groepen werd dit aangevuld met vrij beschikbare hulpmiddelen zoals Skype. 3.3 Eindmeting In januari 2010 is een tweede evaluatieve gesloten vragenlijst afgenomen onder de totale groep studenten. Studenten die bij de voormeting een vragenlijst invulden, werden verzocht hun antwoorden door te nemen voordat de tweede vragenlijst werd ingevuld. 4 Resultaten De responsaantallen zijn klein (groep A: 10 en Groep B 14). Conclusies moeten meer beschouwd worden als tendensen dan als harde resultaten. 4.1 Succes van de stage Inleiding Men beschouwt de stage vóóral in sociaal opzicht als succesvol (score 8,8 scorebereik van 1- 10). Deze score is nog hoger dan de score op ‘het algemeen succes van de stage’ (8,4). Het leren tijdens de stage geeft men een 8,2. Het in praktijk brengen van de theorie (vanuit vele opleidingen een stagedoel) geeft men een 7,3. Heel opvallend is dus dat men de mate van succes van de stage vooral koppelt aan het sociaal succes, zelfs nog meer dan aan het algemeen succes van de stage. Mate van sociaal succes De mate van sociaal succes van de stage hangt men vooral op aan: het uitbreiden van sociale vaardigheden en omgaan met sociale situaties (9,1); het verbeteren van sociale vaardigheden (9,1); het ontmoeten van nieuwe mensen (8,9); omgaan met collega’s (8,9) en elke dag met een glimlach naar de stage gaan (8,4). Algemeen succes van de stage Het algemeen succes van de stage beschrijft men in termen van het opdoen van bruikbare ervaringen (9,0); bedrijf helpen: financieel en/of organisatorisch (8,4); studiedoelen bereiken 3
 • 4. (8,2); een voldoende voor het eindrapport en studiepunten behalen (8,2) en leren hoe dingen werken in de echte businesswereld ( 8,2). Succes mbt leren Veel leren mbt mijn persoonlijke ontwikkeling scoort het hoogste (8,7) waar het om de invulling van het begrip leren door studenten zelf gaat; gevolgd door het leren mbt belangrijke zaken en gewoontes in het zakenleven (8,4); het leren van nieuwe vaardigheden (8,4); leren van dingen die ik nog niet wist (8,3) en het toepassen van theorie in de praktijk (7,7). In praktijk brengen van theorie Veel opleidingen hebben dit doel impliciet of expliciet als doelstelling van een stage. Opvallend is echter dat de verwachting het ‘in praktijk brengen van theorie’ op de laatste plaats komt. 4.2 Communicatie Inleiding Men is achtereenvolgens het meest tevreden over de communicatie met familie (8,7); de bedrijfsmentor (8,5); vrienden (8,4); collega’s (8,0); leeftijdsgenoten(7,5) en schoolmentor (7). Opvallend is dat men het minste tevreden is over de communicatie met de schoolmentor. Communicatie met familie Men communiceert met familie vooral over privézaken (8,6); stage-ervaringen (8,5); ervaringen (zoals in het buitenland leven) (8,5) en over ‘’van alles’’ (8,3). Opvallend is dat ook met familie over de stage-ervaringen word gecommuniceerd. Communicatie met bedrijfsmentor Met de bedrijfsmentor communiceert men over problemen en/of moeilijkheden (8,4); projecten en klussen (8,0); dagelijkse taken (8,0); opdrachten vanuit school (7,2). Communicatie met vrienden Met vrienden communiceert men over privézaken (8,6); wat te doen in het week-end (8,6); stage-ervaringen (8,3) en ‘van alles’ (8,2). Het is echter juist opvallend dat óók met vrienden gecommuniceerd word over stage-ervaringen. 4
 • 5. Communicatie met collega’s Op de stage communiceert men vanzelfsprekend met collega’s. Het gaat dan over bedrijfsgerelateerde onderwerpen (8,3); problemen/moeilijkheden/vragen (8,0); taken (8,0) en persoonlijke aangelegenheden (7,8). Communicatie met leeftijdsgenoten (peers) Met leeftijdsgenoten heeft men het vooral over ervaringen mbt stage (7,9); persoonlijke zaken (7,9); vooruitgang op de stage (7,6) en over verslagen (7,1). Communicatie met schoolmentor Met de schoolmentor heeft men het over (tussen)verslagen (8,0); vooruitgang op en tijdens de stage (7,0); problemen(6,6) en praktische dagelijkse dingetjes (6,1). Door studenten worden als antwoordmogelijkheid toegevoegd: uitbreiding stageduur; de ontvangen feedback; het uitblijven van een reactie van de schoolbegeleider op een vraag/bericht. 4.3 Coaching Men is in belangrijke mate meer tevreden over de coaching/begeleiding door de bedrijfscoach (8,5) dan over de schoolcoach (7,1). Met is vooral tevreden voor wat betreft de bedrijfscoach over business in het algemeen ( 8,5); hoe zich te gedragen in een professionele omgeving (8,4); dagelijkse zaken (8,3); taken/projecten (7,7) en het omzetten van theorie naar praktijk (7,6). Voor wat de betreft de coaching door de schoolcoach is men vooral tevreden over de coaching mbt de verslagen (7,3); algemene competenties (6,7); communicatie (6,7); problemen op de stage (6,6) en toepassen van theorie in de praktijk (6,3). 4.4 Feedback Men is meer tevreden over de feedback van de bedrijfsmentor (8,4) dan over de feedback van de schoolmentor (7,4). Mbt de feedback van de bedrijfsmentor is men vooral tevreden over het verdiepen van de kennis (8,3); positieve belonende feedback (8,2); corrigerende feedback (8,2); verbeteren van persoonlijke vaardigheden (8,0) en constructieve kritiek (7,6). De feedback van de schoolmentor betreft vooral positieve belonende feedback (8,0), correctieve feedback (7,3); het verdiepen van kennis (7,1); constructieve kritiek (7,0) en 5
 • 6. verbeteren van persoonlijke vaardigheden (6,6) 4.5 Leren Men is aanzienlijk tevredener over leren in relatie tot de bedrijfsmentor (8,4) dan van de schoolmentor (7,1). De leeronderwerpen waar men tevreden over is mbt de stagementor betreft hoe een bedrijf werkt (8,5); onafhankelijk werken (8,3); inzicht in taken/afdelingen (8,2); communicatie (8,1) en het nemen van initiatief (8,1) Bij de schoolmentor worden de volgende leeronderwerpen genoemd: onafhankelijk werken (6,5); communiceren (6,4); nemen van initiatief (6,2); inzicht krijgen in verschillende taken/afdelingen (6.0) en over hoe een bedrijf werkt (5,8). Studenten geven aan achtereenvolgens het meeste te leren van de bedrijfsmentor (56%); collega’s (32%); peers (4%) en anderen (8%). Men geeft niet aan iets te leren van de schoolmentor (0 %). Studenten geven aan het meeste te leren van het echt werken (72%); van communiceren met collega’s (12%); bestuderen van literatuur (8%); communiceren met de mentor (4%) en andere mogelijkheden 4% (alle categorieën opgeteld 100%). 4.6 Tools Studenten gebruiken email (100%); Skype (11%); ePortfolio (9 % ) weblogs (2%). Men gebruikt tools vooral voor verslagen en rapporten (24%); communicatie (24%); het stellen van vragen (21%); krijgen van informatie (20%) en het delen van ervaringen (18%). Omdat het percentage studenten dat Skype gebruikte boven verwachting hoog was (zo bleek gedurende het vooronderzoek / berichten van begeleidende docenten) is gevraagd naar de redenen om Skype te gebruiken. Als redenen werden genoemd: communiceren met familie, vrienden, leeftijdsgenoten (peers), bedrijfsmentor; het kostenaspect; makkelijk en snelle communicatie mogelijk; versturen documenten; privé gebruik; stellen van vragen, delen van ervaringen, praten over problemen en moeilijkheden. Aan studenten is gevraagd of ze het gebruik van ePortfolio zouden aanbevelen. Overwegingen die studenten aangaven om dat wel te doen zijn informatie delen, overzicht krijgen, kan andere studenten helpen, kunnen leren van anderen, vooruitgang kunnen volgen. Overwegingen om dat niet te doen zijn: te complex (meer dan nodig); extra werk; geheimhoudingsbeding vanuit bedrijf; te moeilijk. 6
 • 7. 4.7 Verschillen tussen de e-portfolio/web log groep en de ‘’tradionele groep’’ Verschillen in tevredenheid over curriculum Tevredenheid over Portfoliogroep Geen portfoliogroep Alle studenten curriculum (inclusief groep C bij voormeting*) voormeting 8 (n=8) 7,3 (n=15) 7,5 (n=26) nameting 8,1(n=10) 7,6 (n=14) 7,8 (n=24) *Groep C zijn studenten die ten tijde van de voormeting nog niet gekozen hadden voor Groep A of groep B Er is met name bij de niet portfoliogroep een toename in tevredenheid over het curriculum. Verschillen in tevredenheid over de communicatie Geen Communicatie Portfolio groep Portfoliogroep 3.29 Satisfaction with the communication with your family 9,11 8,5 3.36 Satisfaction with the communication with your friends 9,13 8 3.15 Satisfaction with the communication with peers 7,25 7,71 3.1 Satisfaction with the communication with schoolmentor 8,11 6,71 3.8 Satisfaction with the communication with companymentor 7,85 8,69 3.22 Satisfaction with the communication with colleagues 7,44 8,21 De portfoliogroep is tevredener over communicatie met familie, vrienden, schoolmentor. De niet portfoliogroep is tevredener over communicatie met peer, bedrijfsmentor en collega’s. 7
 • 8. Verschillen in tevredenheid mbt coaching Coaching Portfoliogroep Geen portfoliogroep 4.9 Satisfaction on coaching by the 8,22 8,57 companymentor 4.1 Satisfaction with the coaching by your 8,00 schoolmentor 6,71 De portfoliogroep is tevredener over coaching door de schoolmentor. De niet portfoliogroep is tevredener over coaching door de bedrijfsmentor. Verschillen in tevredenheid tav feedback Feedback Portfoliogroep Geen portfoliogroep 5.9 Satisfaction with the feedback from 8,00 the bedrijfsmentor 8,53 5.1 Satisfaction with the feedback from 8,50 the schoolmentor 6,71 De portfoliogroep is tevredener over de feedback van de schoolmentor. De niet portfoliogroep is tevredener over de feedback van de bedrijfsmentor Verschillen in tevredenheid mbt het leren Learning Portfoliogroep Geen portfoliogroep 6.1 Satisfaction with the schoolmentor concerning learning 7,88 6,71 6.9 Satisfaction with the bedrijfsmentor concerning learning 7,86 8,5 De portfoliogroep is tevredener over het leren mbt de schoolmentor De niet portfoliogroep is tevredener over het leren mbt company mentor 5 Hoofdconclusie De niet portfoliogroep is tevredener over de bedrijfsmentor dan over de schoolmentor. De portfoliogroep is nagenoeg even tevreden over de schoolmentor als over de bedrijfsmentor. 8
 • 9. Het gebruik van ePortfolio en weblogs zorgt voor een gelijke beleving van het contact, begeleiding, feedback van schoolmentoren als die van bedrijfsmentoren. De mogelijkheid voor schoolmentoren om op afstand zinvol internationale stages te begeleiden neemt duidelijk toe. 6 Aanbevelingen. EPortfolio’s en weblogs blijken meerwaarde te hebben voor het onderwijs (onderzoeksvraag 1). Het verdient aanbeveling ze in te zetten, oa. als communicatiemiddel (onderzoeksvraag 2b). Docenten doen er goed aan ePortfolio en Weblogs in te zetten bij de begeleiding van studenten (onderzoeksvraag 2a). De aanbevelingen van dit onderzoek zijn evidence-based en geven Avans Hogeschool input voor het uitzetten van nieuw beleid ten aanzien van het gebruik van social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij buitenlandse stages. 7 Vervolgonderzoek -De interventie: wat precies zorg voor een effect? -De rol van schoolmentor: controleren op schoolmentor en rollen expliciteren. -Inzoomen op informeel leren naast werkplekleren: met name ook de rol van relatie, familie en vrienden naast medestudenten, peers. 9
 • 10. 8 Schematische samenvatting Voormeting(verwachtingen) Nameting Int. Stage -keuze voor groep A of B vrijwillig -respons( 10 studenten) Verwachtingen(9 studenten -e portfolio -respons(8 studenten) -kleine aantallen voor trekken conclusies -weblog -open vragen (zie hieronder) -tevredenheid curriculum toegenomen met 0,1 -traditioneel (van 8 -> 8,1) -betere groep (propedeuse sneller 9,8 (mail,....) maanden versus 10,6) -Skype -tevredenheid over e-portfolio is 5,22 (op 10 puntsschaal) -gemotiveerdere groep (start stage -leren motiviatie 9,4 versus 8,5) -tevredener over communicatie met -ontwikkelen familie, vrienden, schoolmentor -tevredener over curriculum (8 -ervaringen versus 7,3) dan groep B -tevredener over coaching door de -begeleiden schoolmentor -tevredener over de feedback van de schoolmentor -tevredener over het leren mbt de schoolmentor Verwachtingen(9 studenten) Groep C (3 studenten- weet nog) Nameting Voormeting(verwachtingen) Int. Stage -respons (14 studenten) -respons(15 studenten) -traditioneel -kleine aantallen voor trekken conclusies -open vragen (mail, ...) *verwachtingen (algemeen) -tevredenheid curriculum toegenomen met *leren (sociaal,theorie<->praktijk) -Skype 0,4 (van 7,3 -> 7,7) *communicatie(middelen) *coaching -leren -tevredener over communicatie met peers, *feedback collega’s en compagny mentor -ontwikkelen -tevredener over coaching door de company -ervaringen mentor -begeleiden -tevredener over de feedback van de company mentor - tevredener over het leren mbt company mentor Verwachtingen( 6 studenten) 10