Anzeige

Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale hbo-stages. e fioole en w kwinten

13. Aug 2010
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale hbo-stages. e fioole en w kwinten
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale hbo-stages. e fioole en w kwinten
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale hbo-stages. e fioole en w kwinten
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale hbo-stages. e fioole en w kwinten
Anzeige
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale hbo-stages. e fioole en w kwinten
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale hbo-stages. e fioole en w kwinten
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale hbo-stages. e fioole en w kwinten
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale hbo-stages. e fioole en w kwinten
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale hbo-stages. e fioole en w kwinten
Anzeige
Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale hbo-stages. e fioole en w kwinten
Nächste SlideShare
Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H...Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale H...
Wird geladen in ... 3
1 von 10
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Similar a Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale hbo-stages. e fioole en w kwinten(20)

Anzeige

Social software als ontwikkel en begeleidingsinstrument bij internationale hbo-stages. e fioole en w kwinten

 1. Social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij internationale HBO-stages EY Fioole (ey.fioole@avans.nl) Drs. WHM Kwinten (whm.kwinten@avans.nl) Avans Hogeschool, Leer- en Innovatiecentrum 1 Inleiding In haar centrale onderwijsvisie stelt Avans Hogeschool de samenwerking en interactie tussen studenten, docenten en werkveld centraal. Studenten brengen een belangrijk deel van hun opleiding door buiten de muren van de instelling, zoals bij projecten, stage- of afstudeeropdrachten. Studenten van internationale opleidingen hebben daarbij zelfs de verplichting om gedurende een heel semester stage te lopen in het buitenland. Stagebegeleiders van Avans Hogeschool ervaren deze periode als een blackbox. Afstand en budgettaire beperkingen maken het hen onmogelijk om tijdens deze periode studenten te bezoeken. Voor communicatie en begeleiding van deze studenten zijn zij daardoor vrijwel geheel aangewezen op traditionele communicatiemiddelen zoals email. 2 Interventie: social software In 2009 introduceerde Avans het ePortfolio en weblogs om de begeleiding tijdens buitenlandse stages te verbeteren. Vanuit het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) is onder 88 tweedejaars studenten International Business and Management onderzoek gedaan naar deze interventies. De nationaliteit en herkomst van deze studenten was zeer divers, net als de internationale stages. De inzet van het ePortfolio had als doel om: - studenten in staat te stellen te reflecteren en communiceren mbt ervaringen, leerprocessen, begeleiding, het bedrijf en de opdrachten - de schoolmentoren feedback te geven en bij te sturen - samenwerking tussen groepen studenten te stimuleren - de begeleiding te intensiveren - de binding met medestudenten, begeleiders en Avans te verbeteren tijdens de periode dat studenten niet fysiek op de instelling aanwezig zijn - bewijs aan te leveren in het kader van assessments, weblogs konden daarbij onderdeel uitmaken van het ePortfolio van de student. 1
 2. 3 Het onderzoek Een uitgangspunt bij projecten, die worden uitgevoerd vanuit het LIC, is deze uit te voeren op basis van practice based evidence en evidence based practice. Daarom is onderzoek gedaan naar het gebruik en effecten van bovengenoemde interventies. Onderzoeksvragen: - Heeft de inzet van ePortfolio’s en weblogs meerwaarde voor het onderwijs? - Welke bijstellingen kunnen gedaan worden ten aanzien van het begeleidingsproces en de gebruikte communicatiemiddelen? 3.1 Vooronderzoek Na enige voorbereidende experimenten en bijbehorend onderzoek in 2008, werd in september 2009 gestart met een voormeting (open vragenlijst) aan het begin van de stage. De resultaten worden in dit artikel niet expliciet beschreven, maar zijn wel gebruikt om een gesloten vragenlijst te construeren, die aan het einde van de stage is afgenomen. Belangrijke topics hierin waren: verwachtingen, communicatie, coaching, feedback, leren en tools (e-mail, portfolio, weblogs). Partner School Familie Mentor Coachen (werkplek) Communicatie LEREN Feedback Bedrijfs Tools(email,  Medestudenten Mentor portfolio,  Peers weblog) 2
 3. 3.2 De stage De studenten kozen vrijwillig voor één van de 2 subgroepen. Groep A kreeg naast de traditionele begeleidingsmiddelen ook de beschikking over ePortfolio’s en weblogs. Groep B werkte met meer traditionele communicatiemiddelen (email). Voor beide groepen werd dit aangevuld met vrij beschikbare hulpmiddelen zoals Skype. 3.3 Eindmeting In januari 2010 is een tweede evaluatieve gesloten vragenlijst afgenomen onder de totale groep studenten. Studenten die bij de voormeting een vragenlijst invulden, werden verzocht hun antwoorden door te nemen voordat de tweede vragenlijst werd ingevuld. 4 Resultaten De responsaantallen zijn klein (groep A: 10 en Groep B 14). Conclusies moeten meer beschouwd worden als tendensen dan als harde resultaten. 4.1 Succes van de stage Inleiding Men beschouwt de stage vóóral in sociaal opzicht als succesvol (score 8,8 scorebereik van 1- 10). Deze score is nog hoger dan de score op ‘het algemeen succes van de stage’ (8,4). Het leren tijdens de stage geeft men een 8,2. Het in praktijk brengen van de theorie (vanuit vele opleidingen een stagedoel) geeft men een 7,3. Heel opvallend is dus dat men de mate van succes van de stage vooral koppelt aan het sociaal succes, zelfs nog meer dan aan het algemeen succes van de stage. Mate van sociaal succes De mate van sociaal succes van de stage hangt men vooral op aan: het uitbreiden van sociale vaardigheden en omgaan met sociale situaties (9,1); het verbeteren van sociale vaardigheden (9,1); het ontmoeten van nieuwe mensen (8,9); omgaan met collega’s (8,9) en elke dag met een glimlach naar de stage gaan (8,4). Algemeen succes van de stage Het algemeen succes van de stage beschrijft men in termen van het opdoen van bruikbare ervaringen (9,0); bedrijf helpen: financieel en/of organisatorisch (8,4); studiedoelen bereiken 3
 4. (8,2); een voldoende voor het eindrapport en studiepunten behalen (8,2) en leren hoe dingen werken in de echte businesswereld ( 8,2). Succes mbt leren Veel leren mbt mijn persoonlijke ontwikkeling scoort het hoogste (8,7) waar het om de invulling van het begrip leren door studenten zelf gaat; gevolgd door het leren mbt belangrijke zaken en gewoontes in het zakenleven (8,4); het leren van nieuwe vaardigheden (8,4); leren van dingen die ik nog niet wist (8,3) en het toepassen van theorie in de praktijk (7,7). In praktijk brengen van theorie Veel opleidingen hebben dit doel impliciet of expliciet als doelstelling van een stage. Opvallend is echter dat de verwachting het ‘in praktijk brengen van theorie’ op de laatste plaats komt. 4.2 Communicatie Inleiding Men is achtereenvolgens het meest tevreden over de communicatie met familie (8,7); de bedrijfsmentor (8,5); vrienden (8,4); collega’s (8,0); leeftijdsgenoten(7,5) en schoolmentor (7). Opvallend is dat men het minste tevreden is over de communicatie met de schoolmentor. Communicatie met familie Men communiceert met familie vooral over privézaken (8,6); stage-ervaringen (8,5); ervaringen (zoals in het buitenland leven) (8,5) en over ‘’van alles’’ (8,3). Opvallend is dat ook met familie over de stage-ervaringen word gecommuniceerd. Communicatie met bedrijfsmentor Met de bedrijfsmentor communiceert men over problemen en/of moeilijkheden (8,4); projecten en klussen (8,0); dagelijkse taken (8,0); opdrachten vanuit school (7,2). Communicatie met vrienden Met vrienden communiceert men over privézaken (8,6); wat te doen in het week-end (8,6); stage-ervaringen (8,3) en ‘van alles’ (8,2). Het is echter juist opvallend dat óók met vrienden gecommuniceerd word over stage-ervaringen. 4
 5. Communicatie met collega’s Op de stage communiceert men vanzelfsprekend met collega’s. Het gaat dan over bedrijfsgerelateerde onderwerpen (8,3); problemen/moeilijkheden/vragen (8,0); taken (8,0) en persoonlijke aangelegenheden (7,8). Communicatie met leeftijdsgenoten (peers) Met leeftijdsgenoten heeft men het vooral over ervaringen mbt stage (7,9); persoonlijke zaken (7,9); vooruitgang op de stage (7,6) en over verslagen (7,1). Communicatie met schoolmentor Met de schoolmentor heeft men het over (tussen)verslagen (8,0); vooruitgang op en tijdens de stage (7,0); problemen(6,6) en praktische dagelijkse dingetjes (6,1). Door studenten worden als antwoordmogelijkheid toegevoegd: uitbreiding stageduur; de ontvangen feedback; het uitblijven van een reactie van de schoolbegeleider op een vraag/bericht. 4.3 Coaching Men is in belangrijke mate meer tevreden over de coaching/begeleiding door de bedrijfscoach (8,5) dan over de schoolcoach (7,1). Met is vooral tevreden voor wat betreft de bedrijfscoach over business in het algemeen ( 8,5); hoe zich te gedragen in een professionele omgeving (8,4); dagelijkse zaken (8,3); taken/projecten (7,7) en het omzetten van theorie naar praktijk (7,6). Voor wat de betreft de coaching door de schoolcoach is men vooral tevreden over de coaching mbt de verslagen (7,3); algemene competenties (6,7); communicatie (6,7); problemen op de stage (6,6) en toepassen van theorie in de praktijk (6,3). 4.4 Feedback Men is meer tevreden over de feedback van de bedrijfsmentor (8,4) dan over de feedback van de schoolmentor (7,4). Mbt de feedback van de bedrijfsmentor is men vooral tevreden over het verdiepen van de kennis (8,3); positieve belonende feedback (8,2); corrigerende feedback (8,2); verbeteren van persoonlijke vaardigheden (8,0) en constructieve kritiek (7,6). De feedback van de schoolmentor betreft vooral positieve belonende feedback (8,0), correctieve feedback (7,3); het verdiepen van kennis (7,1); constructieve kritiek (7,0) en 5
 6. verbeteren van persoonlijke vaardigheden (6,6) 4.5 Leren Men is aanzienlijk tevredener over leren in relatie tot de bedrijfsmentor (8,4) dan van de schoolmentor (7,1). De leeronderwerpen waar men tevreden over is mbt de stagementor betreft hoe een bedrijf werkt (8,5); onafhankelijk werken (8,3); inzicht in taken/afdelingen (8,2); communicatie (8,1) en het nemen van initiatief (8,1) Bij de schoolmentor worden de volgende leeronderwerpen genoemd: onafhankelijk werken (6,5); communiceren (6,4); nemen van initiatief (6,2); inzicht krijgen in verschillende taken/afdelingen (6.0) en over hoe een bedrijf werkt (5,8). Studenten geven aan achtereenvolgens het meeste te leren van de bedrijfsmentor (56%); collega’s (32%); peers (4%) en anderen (8%). Men geeft niet aan iets te leren van de schoolmentor (0 %). Studenten geven aan het meeste te leren van het echt werken (72%); van communiceren met collega’s (12%); bestuderen van literatuur (8%); communiceren met de mentor (4%) en andere mogelijkheden 4% (alle categorieën opgeteld 100%). 4.6 Tools Studenten gebruiken email (100%); Skype (11%); ePortfolio (9 % ) weblogs (2%). Men gebruikt tools vooral voor verslagen en rapporten (24%); communicatie (24%); het stellen van vragen (21%); krijgen van informatie (20%) en het delen van ervaringen (18%). Omdat het percentage studenten dat Skype gebruikte boven verwachting hoog was (zo bleek gedurende het vooronderzoek / berichten van begeleidende docenten) is gevraagd naar de redenen om Skype te gebruiken. Als redenen werden genoemd: communiceren met familie, vrienden, leeftijdsgenoten (peers), bedrijfsmentor; het kostenaspect; makkelijk en snelle communicatie mogelijk; versturen documenten; privé gebruik; stellen van vragen, delen van ervaringen, praten over problemen en moeilijkheden. Aan studenten is gevraagd of ze het gebruik van ePortfolio zouden aanbevelen. Overwegingen die studenten aangaven om dat wel te doen zijn informatie delen, overzicht krijgen, kan andere studenten helpen, kunnen leren van anderen, vooruitgang kunnen volgen. Overwegingen om dat niet te doen zijn: te complex (meer dan nodig); extra werk; geheimhoudingsbeding vanuit bedrijf; te moeilijk. 6
 7. 4.7 Verschillen tussen de e-portfolio/web log groep en de ‘’tradionele groep’’ Verschillen in tevredenheid over curriculum Tevredenheid over Portfoliogroep Geen portfoliogroep Alle studenten curriculum (inclusief groep C bij voormeting*) voormeting 8 (n=8) 7,3 (n=15) 7,5 (n=26) nameting 8,1(n=10) 7,6 (n=14) 7,8 (n=24) *Groep C zijn studenten die ten tijde van de voormeting nog niet gekozen hadden voor Groep A of groep B Er is met name bij de niet portfoliogroep een toename in tevredenheid over het curriculum. Verschillen in tevredenheid over de communicatie Geen Communicatie Portfolio groep Portfoliogroep 3.29 Satisfaction with the communication with your family 9,11 8,5 3.36 Satisfaction with the communication with your friends 9,13 8 3.15 Satisfaction with the communication with peers 7,25 7,71 3.1 Satisfaction with the communication with schoolmentor 8,11 6,71 3.8 Satisfaction with the communication with companymentor 7,85 8,69 3.22 Satisfaction with the communication with colleagues 7,44 8,21 De portfoliogroep is tevredener over communicatie met familie, vrienden, schoolmentor. De niet portfoliogroep is tevredener over communicatie met peer, bedrijfsmentor en collega’s. 7
 8. Verschillen in tevredenheid mbt coaching Coaching Portfoliogroep Geen portfoliogroep 4.9 Satisfaction on coaching by the 8,22 8,57 companymentor 4.1 Satisfaction with the coaching by your 8,00 schoolmentor 6,71 De portfoliogroep is tevredener over coaching door de schoolmentor. De niet portfoliogroep is tevredener over coaching door de bedrijfsmentor. Verschillen in tevredenheid tav feedback Feedback Portfoliogroep Geen portfoliogroep 5.9 Satisfaction with the feedback from 8,00 the bedrijfsmentor 8,53 5.1 Satisfaction with the feedback from 8,50 the schoolmentor 6,71 De portfoliogroep is tevredener over de feedback van de schoolmentor. De niet portfoliogroep is tevredener over de feedback van de bedrijfsmentor Verschillen in tevredenheid mbt het leren Learning Portfoliogroep Geen portfoliogroep 6.1 Satisfaction with the schoolmentor concerning learning 7,88 6,71 6.9 Satisfaction with the bedrijfsmentor concerning learning 7,86 8,5 De portfoliogroep is tevredener over het leren mbt de schoolmentor De niet portfoliogroep is tevredener over het leren mbt company mentor 5 Hoofdconclusie De niet portfoliogroep is tevredener over de bedrijfsmentor dan over de schoolmentor. De portfoliogroep is nagenoeg even tevreden over de schoolmentor als over de bedrijfsmentor. 8
 9. Het gebruik van ePortfolio en weblogs zorgt voor een gelijke beleving van het contact, begeleiding, feedback van schoolmentoren als die van bedrijfsmentoren. De mogelijkheid voor schoolmentoren om op afstand zinvol internationale stages te begeleiden neemt duidelijk toe. 6 Aanbevelingen. EPortfolio’s en weblogs blijken meerwaarde te hebben voor het onderwijs (onderzoeksvraag 1). Het verdient aanbeveling ze in te zetten, oa. als communicatiemiddel (onderzoeksvraag 2b). Docenten doen er goed aan ePortfolio en Weblogs in te zetten bij de begeleiding van studenten (onderzoeksvraag 2a). De aanbevelingen van dit onderzoek zijn evidence-based en geven Avans Hogeschool input voor het uitzetten van nieuw beleid ten aanzien van het gebruik van social software als ontwikkel- en begeleidingsinstrument bij buitenlandse stages. 7 Vervolgonderzoek -De interventie: wat precies zorg voor een effect? -De rol van schoolmentor: controleren op schoolmentor en rollen expliciteren. -Inzoomen op informeel leren naast werkplekleren: met name ook de rol van relatie, familie en vrienden naast medestudenten, peers. 9
 10. 8 Schematische samenvatting Voormeting(verwachtingen) Nameting Int. Stage -keuze voor groep A of B vrijwillig -respons( 10 studenten) Verwachtingen(9 studenten -e portfolio -respons(8 studenten) -kleine aantallen voor trekken conclusies -weblog -open vragen (zie hieronder) -tevredenheid curriculum toegenomen met 0,1 -traditioneel (van 8 -> 8,1) -betere groep (propedeuse sneller 9,8 (mail,....) maanden versus 10,6) -Skype -tevredenheid over e-portfolio is 5,22 (op 10 puntsschaal) -gemotiveerdere groep (start stage -leren motiviatie 9,4 versus 8,5) -tevredener over communicatie met -ontwikkelen familie, vrienden, schoolmentor -tevredener over curriculum (8 -ervaringen versus 7,3) dan groep B -tevredener over coaching door de -begeleiden schoolmentor -tevredener over de feedback van de schoolmentor -tevredener over het leren mbt de schoolmentor Verwachtingen(9 studenten) Groep C (3 studenten- weet nog) Nameting Voormeting(verwachtingen) Int. Stage -respons (14 studenten) -respons(15 studenten) -traditioneel -kleine aantallen voor trekken conclusies -open vragen (mail, ...) *verwachtingen (algemeen) -tevredenheid curriculum toegenomen met *leren (sociaal,theorie<->praktijk) -Skype 0,4 (van 7,3 -> 7,7) *communicatie(middelen) *coaching -leren -tevredener over communicatie met peers, *feedback collega’s en compagny mentor -ontwikkelen -tevredener over coaching door de company -ervaringen mentor -begeleiden -tevredener over de feedback van de company mentor - tevredener over het leren mbt company mentor Verwachtingen( 6 studenten) 10
Anzeige