Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Laungpoo ginnaree

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Luangpoo wan
Luangpoo wan
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von MI (20)

Anzeige

Laungpoo ginnaree

  1. 1. สตินี้เป็นสิ่งสำคัญมำก ถ้ำเรำทรำบระเบียบวินัยที่มีอยู่มำกมำยอย่ำงละเอียดรอบคอบแล้ว และตำมรักษำได้อย่ำงครบถ้วน สติของเรำก็จะต่อเนื่องกัน จิตใจก็จักจดจ่ออยู่ แน่ในข้อวัตรปฏิบัติของตน ไม่มีโอกำสที่จะแส่ส่ำยไปภำยนอก ถ้ำขำดสติ โอกำสที่จิตใจจะวิ่งไปตำมอำรมณ์ภำยนอกมันก็มีมำกขึ้น และอำรมณ์ทั้งหลำยก็ย่อมครอบงำจิตให้หลงไหลมัวเมำได้ง่ำยขึ้น ....
  2. 2. ท่านรู้ไหม... นั่งเย็บผ้านี่ก็ภาวนาได้!" หลวงปูกินรีเมตตาเตือน หลวงปู่ชาเรื่องการทาสมาธิในทุกขณะจิต!!!
  3. 3. ถ้าขาดสติ โอกาสที่จิตใจจะวิ่งไปตามอารมณ์ภายนอก มันก็มีมากขึ้น และอารมณ์ทั้งหลาย ก็ย่อมครอบงาจิตให้หลงไหลมัวเมาได้ง่ายขึ้น

×