SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 8
Downloaden Sie, um offline zu lesen
“ เมื่อใดประชาชนขลาดกลัวต่อรัฐ
นั่นเป็นสัญญาณว่า มีทรราชย์ในบ้านเมือง
แต่เมื่อใดรัฐกลับกลัวเกรงต่อประชาชน
นั่นกลับเป็นสัญญาณว่า
บ้านเมืองมีเสรีภาพ”
โทมัส เจฟเฟอร ์สัน
ประธานาธิบดีคนที่ 3 ของสหรัฐอเมริกา
“ความยุติธรรมที่ล่าช ้าก็คือ ความอยุติธรรม
“
วิลเลียม เอวาร ์ด แกล็ดสโตน
รัฐบุรุษอังกฤษ
“จงอย่าเกรงกลัวศัตรูที่ทำร้ำยคุณ
แต่จงเกรงกลัวเพื่อนฝูงที่ยกยอคุณ”
เดล คาร ์เนกี้
“ถ้ำเรำเชื่อมั่นว่ำทำได้
ต่อให้ต้องย้ำยภูเขำ ถมทะเล
ในที่สุดก็สำเร็จจนได้
แต่ถ้ำใจเรำคิดว่ำทำไม่ได้
แม้จะง่ำยแค่พลิกฝ่ ำมือ
ก็ยังไม่มีวันประสบควำมสำเร็จ”
ดร.ซุนยัดเซ็น
“ จงกระหำยและทำตัวให้โง่ตลอดเวลำ”
สตีฟ จอบส์
“ความล้มเหลวมันไม่ได้เกิดจากการล้ม
แต่มันเกิดจากการที่เราไม่ยอมลุก”
ขงจื๊อ
คำคมคารมปราชญ์12

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von MI

Luangpoo lar
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo larMI
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarmMI
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11MI
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotesMI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20MI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20MI
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113MI
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112MI
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1MI
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3MI
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2MI
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1MI
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1MI
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19MI
 
Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18MI
 
Luangpor intawai17
Luangpor intawai17Luangpor intawai17
Luangpor intawai17MI
 
Luangpor intawai16
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16MI
 
Luangpor intawai15
Luangpor intawai15Luangpor intawai15
Luangpor intawai15MI
 
Luangpor intawai14
Luangpor intawai14Luangpor intawai14
Luangpor intawai14MI
 
Luangpor intawai12
Luangpor intawai12Luangpor intawai12
Luangpor intawai12MI
 

Mehr von MI (20)

Luangpoo lar
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo lar
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
 
Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18Luangpor intawai 18
Luangpor intawai 18
 
Luangpor intawai17
Luangpor intawai17Luangpor intawai17
Luangpor intawai17
 
Luangpor intawai16
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16
 
Luangpor intawai15
Luangpor intawai15Luangpor intawai15
Luangpor intawai15
 
Luangpor intawai14
Luangpor intawai14Luangpor intawai14
Luangpor intawai14
 
Luangpor intawai12
Luangpor intawai12Luangpor intawai12
Luangpor intawai12
 

คำคมคารมปราชญ์12