Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
กิจกรรมที่ 3
ขั้นตอนการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
จัดทาโดย
นางสาว จิรภรณ์ อ่อนลออ เลขที่ 1
นางสาว วริษฐา นกมีรอด เลขที่ 3
ม.6/9
...
ขั้นตอนการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นกิจกรรมที่ต้องทาอย่างต่อเนื่องหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนจะมีความสาค...
3. การจัดทาเค้าโครงของโครงงานที่จะทา จาเป็ นต้องกาหนดกรอบแนวคิดและ
วงแผนการพัฒนาล่วงหน้าเพื่อคาดการณ์ความเป็ นไปได้ของโครง...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

กิจกรรมที่ 3 ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

180 Aufrufe

Veröffentlicht am

กิจกรรมที่ 3 ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

Veröffentlicht in: Bildung
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

กิจกรรมที่ 3 ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. กิจกรรมที่ 3 ขั้นตอนการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ จัดทาโดย นางสาว จิรภรณ์ อ่อนลออ เลขที่ 1 นางสาว วริษฐา นกมีรอด เลขที่ 3 ม.6/9 https://www.google.co.th/search?tbm=isch&tbs=rimg%3ACeUy9yHz uHP1Ijh0eAeJpT7zTSRtFY0Bf_1AS_1c_15n7EsSoJMtdBwIGtk9WQFZ1j IlVab- shFSvivnzQ57v4LkH1CtCoSCXR4B4mlPvNNEQOQ4xPe7eJcKhIJJG0VjQ F_18BIR- NQKsgPfPDUqEgn9z_1mfsSxKghGpEo6oFA0EKyoSCUy10HAga2T1EaG u6uMUqoCZKhIJZAVnWMiVVpsRM6_1wyj35iR0qEgn6yEVK-K- fNBE21ZsAGMj5dioSCTnu_1guQfUK0EQKh0w6HFA4D&q=wallpaper& hl=en&ei=kDDUVdvJNsW8mgWs3KWgBQ&ved=0CAkQ9C8wAGoVCh MI29G7kNC0xwIVRZ6mCh0sbglU#hl=en&tbm=isch&q=siber&imgrc= Z3CVmhRlz9MoXM%3A
  2. 2. ขั้นตอนการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นกิจกรรมที่ต้องทาอย่างต่อเนื่องหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนจะมีความสาคัญต่อ โครงงานนั้น ๆ การแบ่งขั้นตอนของการทาโครงงานอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงานและการวางแผนการทา โครงงานในที่นี้จะบ่งการทางานออกเป็ น 6 ขั้นตอนดังนี้ 1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจทา โดยทั่วไปเรื่องที่จะนามาพัฒนาเป็ นโครงงานคอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจากปัญหา คาถาม หรือ ความสนใจในเรื่องต่าง ๆ จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว นักเรียนสามารถจะศึกษาการ ได้มาของเรื่องที่จะทาโครงงาน การอ่านค้นคว้า การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การฟังบรรยาย รายการวิทยุโทรทัศน์ สนทนาอภิปราย กิจกรรมการเรียนการสอน งานอดิเรก การเข้าชมงาน นิทรรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ในการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนามา พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ควรพิจารณาองค์ประกอบสาคัญดังนี้ – จะต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา – สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้ – มีแหล่งความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคาปรึกษา – มีเวลาเพียงพอ – มีงบประมาณเพียงพอ – มีความปลอดภัย 2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล รวมถึงการขอคาปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิช่วยจะช่วยให้นักเรียนได้แนวคิดที่ใช้ในการกาหนดของเขตของเรื่องที่จะ ศึกษาได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะศึกษาจนสามารถใช้ออกแบบและวางแผน ดาเนินการทาโครงงานนั้นได้อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าดังกล่าว นักเรียนจะต้องบันทึกสรุปสาระสาคัญไว้ ด้วย จะต้องพิจารณาดังนี้ มูลเหตุจูงใจและเป้าหมายในการทา วัสดุอุปกรณ์ ความต้องการของผู้ใช้งานและ คุณลักษณะของผลงาน (Requirement and Specification) วิธีการประเมินผล วิธีการพัฒนา ข้อสรุปของโครงงาน ความ แปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม
  3. 3. 3. การจัดทาเค้าโครงของโครงงานที่จะทา จาเป็ นต้องกาหนดกรอบแนวคิดและ วงแผนการพัฒนาล่วงหน้าเพื่อคาดการณ์ความเป็ นไปได้ของโครงงาน ขั้นตอนที่สาคัญ คือ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการพัฒนา เสนอเค้าโครงของ โครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคาแนะนาและปรับปรุงแก้ไข 4. การลงมือทาโครงงาน เมื่อเค้าโครงได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็ นการ พัฒนาตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ดังนี้ เตรียมการ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบผลงานและแกไข อภิปรายผลและ ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโครงงานในอนาคต 5. การเขียนรายงาน เป็ นสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวความคิด วิธีดาเนินการ ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมาให้ ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ 6. การนาเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน เป็ นการนาเสนอเพื่อแสดงออกถึงผลิตผลของความคิด ความ พยายามในการทางานที่ผู้ทาโครงงานได้ทุ่มเท และเป็ นวิธีที่ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจในโครงงานนั้น ในการเสนอ อาจทาได้หลายรูปแบบ เช่น ติดโปสเตอร์ การรายงานตัวในที่ประชุม การแสดงผลงานด้วยสื่อต่าง การจัด นิทรรศการ การอธิบายด้วยคาพูด ที่มา มานพ ทะชัยวงค์. สนุกกับโครงงานคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ :ไอดีซี,2547 ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์.คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ (โครงงานคอมพิวเตอร์) [ออนไลน์].เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จากhttp://www.montfort.ac.th/mcs/dept/computer/computer/02139/02139.html ขอบคุณรูปภาพทั้งหมดจาก https://www.google.co.th/search?tbm=isch&tbs=rimg%3ACeUy9yHzuHP1Ijh0eAeJpT7zTSRtFY0Bf_1AS_1c_15n7EsSoJMtdBwIGtk9WQFZ1jIlVab https://www.google.co.th/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=799&q=wallpaper+microsoft+2013&oq=wallpaper+microsoft&gs_l=img.3. https://www.google.co.th/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=799&q=wallpaper+microsoft+2013&oq=wallpaper+microsoft&gs_l=img.3.8.0l5j 0i30l4j0i5i30.10120.25383.0.36711.23.18.4.1.1.0.124.2127.0j18.18.0....0...1ac.1.64.img..0.23.2136.uISTTjH8s2c#tbm=isch&tbs=rimg%3ACcKxLCg_1n_ https://www.google.co.th/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=799&q=wallpaper+microsoft+2013&oq=wallpaper+microsoft&gs_l=img.3.8.0l5j 0i30l4j0i5i30.10120.25383.0.36711.23.18.4.1.1.0.124.2127.0j18.18.0....0...1ac.1.64.img..0.23.2136.uISTTjH8s2c#hl=en&tbm=isch&q=wallpaper+%E0%B9%8 4%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%B3+&imgrc=n-JNX_EIhxilrM%3A

×