Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Chanakyaniti

A good article on problem of female foeticide in India.

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Chanakyaniti

  1. 1. चाण यनीती डॉ. अनंत कडेठाणकर, औरं गाबाद | Sep 13, 2012, 22:47PM IST Divya Marathi.• आ टकल हर यागार झाडांनी, वेल ंनी समृ असले या घनदाट वनात एका डेरेदार वृ ाखाल आय चाण य यानात बसलेले होते. यांचे श य आवाज न करता अ ययन करत होते. हरणे, मोर, ससे नभयपणे सव बागडत होते. पळदार शर र, गौरवण, तळतुळीत डो यावर जाड शडीची ु घ गाठ बांधलेल आ ण यान थ असले या आचायाची मु ा धीरगंभीर दसत होती. जणू काह कोण या तर अग य आ ण अवघड नांची ते उकल करत होते. इत यात यांचा आवडता श य न चकत धावतपळत े यां याजवळ येतो आ ण आचाया या यानात बाधा आणतो. आचाय हळूच डोळे उघडतात आ ण हणतात, ‘काय झालंय व सा? कती मह वा या नाची मी उकल करत होतो.’ न चकत : मा असावी आचाय. महारा े देशातील औरं गाबाद शहरातून दोन दे वी आपण सोडवीत असले या नांपे ाह गहन न घेऊन आप याकडे आ यात. आचाय : कोण आहेत या? आ ण इत या लांब ये याचं योजन तर काय? न चकत : यांची नावे या डॉ. रं जले आ ण डॉ. गांजले असं सांगताहेत. खूपच थक याभागले या दसताहेत. आ ण े योजन या फ त आप यालाच सांगणार आहेत. आचाय : पाठव यांना; पण या डॉक् टर आहेत ना! मग यां यासारखं च एका वेळी एकच जण या हणावं. (थो याच वेळात डॉ. रं जले येतात आ ण आचायाना नम कार करतात) आचाय : ऊठ माते, काय मदत हवी तुला? डॉ. रं जले : अ या! मी आई आहे हे कसं ओळखलं आपण? आचाय : असे सो वळ, साि वक सहनशीलतेचे भाव एका आई याच चेह-यावर दसतात. सांग, तुझं ये याचं योजन सांग. डॉ. रं जले : सर, मी एक ीरोगत आहे आ ण आम या सहनशीलतेचा आता अंत होतोय. गभ लंग नवड करणात आ हा सग या ीरोगत मंडळींना बटाटे सोल यासारखं सोललं जातंय व समाज खुशाल ब याची भू मका घेत आहे . आचाय : मुल , मला सर हणू नकोस. डॉ. रं जले : सर, आ हाला सरकार मंडळी, महानगरपा लका, पो लस, प कार या सग यांनी इतक छळलंय क आता ं
  2. 2. आ ह पा लक या शपायाला आ ण पो लस टे शनम ये चहा दे णा-या मुलालासु ा सर हणतो. ेआचाय : हे तर फारच झालंय. महारा ◌ासार या गत दे शात बु मानांचा छळ हे मनालाच पटत नाह ; पण असं काहोतंय ?डॉ. रं जले : आम यापैक काह लोकांनी पैशा या ह यासापोट गभ लंग नवड एखा या यापारासारखी सु कल ; पण ेआ हाला सग यांनाच By default दोषी ठरवून वागवलं जातंय.आचार्य : पण अचानक नाकात वारा शर यासारखी ह सरकार मंडळी का पेटल ?डॉ. रं जले : आचाय, काह दवसांपूव च स यमेव जयते अशा नावाने स रयल काढून एका ग डस कपीने देशभरात आगलाव याचा काय म कला. माकडा या हातात कोल त असाच काह सा कार होता तो. यामळे सग याच डॉ टरांब ल े ुसमाजाचं मन कलु षत कलंय. अशा काराचा खरं च समाजाला फायदा होतो का आचाय? ेआचाय : बेटा, छान न वचारलास तू. नुस या मकटल लांनी समाजाचा फायदा होत नाह . समाजात या वकृती तरकणीह दाखवू शकल; परंतु यावर सवमा य, सवाना श य असा तोडगा जर ती य ती दाखवू शकत नसेल तर अशा ु ेचमचमीत स रय सनी समाजाचे बोधन हो यापे ा समाजाचे आरो य बघड याचीच श यता जा त असते.डॉ. रं जले : पण आचाय, व वध नफखोर आ ण समाज वघातक मंडळी अवतीभोवती असताना डॉ टरांनाच का टागट कले े ेजाते, हे च समजत नाह .आचाय : मुल , तू अजून लहान आहेस. तू जंगल पा हलं आहेस का? जंगलात सरळसोट वाढणार झाडे असतात तशीचइकडे तकडे बे श तपणे वाढणार झाडेह असतात. जंगल तोडणारा सवात आधी तोडतो ती सरळ वाढलेल , फां यानसलेल झाडे. कारण ती तोडणं खूप सोपं असतं. इतर लोकांना हात लावला तर ते अंगलट येतं. तसंच तुम या बे श त, वाथ जगात तु हा डॉ टरांना छळायला खूप सोपं आहे .डॉ. रं जले : पण आचाय, मग आ ह हे असंच सहन करत राहायचं का?आचाय : नाह . तु ह आ ण तुम या संघ टनांनी फ कार टाकायला शकलं पा हजे. तु ह चावू नका, पण फ कार अव य ु ुटाका. या शवाय तुम या अि त वाची कणी दखलच घेणार नाह त. ुडॉ. रं जले : मला हे फारच अवघड दसतंय. कसं क शकणार आ ह हे असं? आता तर आ हाला पकड याक रता ि टंगऑपरे शन करणार आहेत हणे. या ि टंग ऑपरेशन या नावाखाल बघा कती द डदमडीचे नेते आ हाला त करतील.आ हाला काह तर take home message या.आचाय : मुल तू धैयवान हो. हे बघ Offence is the best defence. तु ह सवानीच थोडंसं आ मक हायला पा हजे आ णसमाजाला यो य मागावर आणायला पा हजे.डॉ. रं जले : आचाय, मी समजले नाह .आचाय : (मानेवर ळणार शडी झटकन) ऐक! आ मकतेचा एकमेव माग हणजे तु ह च करा Counter Sting operation. ूजर तुम याकडे कणी ु ण कं वा याचे नातेवाईक गभ लंग नदानासाठ आले तर यां याशी गोड बोलून पैशाची मागणीकरा. यांना एका ठरावीक क ात जाऊन पैसे भरायला सांगा. तोपयत पो लस, सामािजक कायकत यांना सूचना देऊन ठे वाआ ण या य तीला रं गेहाथ पकडून या. अशा वेळी जर तु हाला Security Camera ÎIYUf Taperecorder ने हा संगरेकॉड करता आला तर समाजातील ख-या बदमाशांना सहज पकडता येईल.
  3. 3. डॉ. रं जले : खरं च आचाय, खूप जाल म उपाय सां गतला आपण. पण, शंका अशी आहे क अ धकार , कायकत सहकायकरतील का?आचाय : जे स याचे पजार आहेत अशांनाच तु ह या ि टंग ऑपरेशनम ये या. जे स तेचे पजार आहेत यांना सरळ ु ुबाजूला सारा.डॉ. रं जले : आचाय, आ ह आणखी काह क शकतो का?आचाय : मुल , मी मघाशी हणालो, फ कार टाका. याचं अथ सरकारने जशा तु हाला सोनो ाफ ब ल दोन पा या ुलावायला सां गत यात, तशाच तु ह आणखी दोन पा या लावा. एक वे टंगम ये आ ण एक तपासणी या खोल त.डॉ. रं जले : कसल आचाय?आचार्य : ठळक मराठ त पाट वर लहा क आपले सव संभाषण रे कॉड होत आहे . बघा कसे समाजातले सगळे टगे सरळहोतात क नाह .डॉ. रं जले : सर, ह मंडळी घाबरत नाह हो!आचाय : परत तू मला सर हणाल स. सरकारला खरंच या नाची चाड असेल ना तर गभ लंग नदानाची मागणी करणा-याला दु पट श ा मळायला हवी. यांना जा त गंभीर कलमे लावायला हवीत. गभ लंग नवड करणी डॉ टर दोषीआढळू न आला तर याला कडक श ा हावी आ ण या याबरोबर पेशंट या नातेवाइकांनासु ा तेवढ च जबरद त श ा हायला हवी. मला वाटते, मी तु या सग या शंकांचं नरसन कलं आहे . आता तू नभ डपणे जाऊ शकतेस. ेडॉ. रं जले : आचाय, आ हाला खरंच साथ या.आचाय ( वेषाने) : मुल , अ यायी राजवट ब ल मी नेहमीच लढलो आहे. तु हाबरोबरदेखील खां याला खांदा लावन लढे न. ूबघ, आज मी शडीची गाठ परत सोडत आहे . जे हा तु हा सवाचे सव न सुटतील ते हाच मी शडीला गाठ मारेन . परंतु,मला तु याकडूनदेखील वचन हवंय . तू कधीच गभ लंग नवड करणार नाह स. सव मयादांचे पालन करशील.गभ लंग नवडीबाबत समाजाचे बोधन करशील आ ण उ फतपणे मुल ला ज म दे णा-या मातांचे कौतुक करशील. तुझा ू यवसाय नै तकते या पायावर खंबीरपणे उभा असेल तर तला अशा कतीह अडचणी आ या तर घाबरायची अिजबात ुगरज नाह .anant_kadethankar@rediffmail.com

×