Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

MS-CIT Center Renewal Process Guide line for year 2015 in Marathi language

This slide show is very much uesful for the new and old MS-CIT learning center in Maharastra

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

MS-CIT Center Renewal Process Guide line for year 2015 in Marathi language

 1. 1. गाईड लाईन MS-CIT केन्द्र नुतनीकरण (सेन्द्टर रीनीवल) २०१५ साठी Courtesy :MKCL च्या Center Renewal guide line for MS-CIT 2015 ह्या मूळ PPT फाईल चे मराठी मध्ये केलेले हे सादरीकरण .
 2. 2. केन्द्र नुतनीकरण (सेन्द्टर ररनीवल) वेळापत्रक २०१५ अ. न. क्रिया सुरुवात तारीख अंततम तारीख कोणासाठी १ कडून करणे २४ नोव्हेंबर २०१४ २८ नोव्हेंबर २०१४ ALC EOI ALC २ २५ नोव्हेंबर २०१४ २९ नोव्हेंबर २०१४ TP कडून Recommendation TP ALCs कडून ३ Advance payment mode द्वारे Center Renewal fee transfer २६ नोव्हेंबर २०१४ ०२ डडसेंबर २०१४ ALC ४ ALCs कडून सेन्द्टर चे Details update/correct २६ नोव्हेंबर २०१४ ०५ डडसेंबर २०१४ ALC ५ ALC कडून WORM data uploading २६ नोव्हेंबर २०१४ ०५ डडसेंबर २०१४ ALC ६ TP कडून Verification of Center Details ०१ डडसेंबर २०१४ १० डडसेंबर २०१४ TP ७ TP कडून Final recommendation ०२ डडसेंबर २०१४ १२ डडसेंबर २०१४ TP ८ LLC कडून Final recommendation ०३ डडसेंबर २०१४ १५ डडसेंबर २०१४ LLC ९ RLC कडून Final recommendation ०४ डडसेंबर २०१४ १७ डडसेंबर २०१४ RLC १० MKCL कडून Final Approval ०५ डडसेंबर २०१४ २० डडसेंबर २०१४ MKCL
 3. 3. BUSINESS PLAN & CENTER VISIT (सेन्द्टर भेट ) ACTIVITY CALENDAR 2015 अ.न. तपशील सुरुवात तारीख अंततम तारीख कोणासाठी १ ALC कडून Business Plan जमा करण्याची तारीख ०१ डडसेंबर २०१४ ०८ डडसेंबर २०१४ ALC २ TP कडून Business Plan Verification ची तारीख ०२ डडसेंबर २०१४ १५ डडसेंबर २०१४ TP ३ TP याांची सेन्द्टर ला भेट ची तारीख २० नोव्हेंबर २०१४ १० जानेवारी २०१५ TP ४ TP कडून Center Visit Report Uploading करण्याची तारीख ०१ डडसेंबर २०१४ १२ जानेवारी २०१५ TP
 4. 4. केन्द्र नुतनीकरण (सेन्टर रीनीवल) फी  सेन्द्टर रीनीवल फी केन्द्र नुतनीकरण :रु.१२५००/-  प्रोसेससगां फी :रु.५००/- (non-Refundable)  रीनीवल फी केन्द्र नुतनीकरण :रु.४०००/- (Refundable subject to rejection)  कॉमन माकेटटांग फांड (CMF) :रु.८०००/- (Refundable subject to rejection)
 5. 5. ALC NEEDS TO VERIFY DATA  संपूणण माहिती िी आपल्याला update/edit/delete करण्यासाठी उपलब्ध केलेली आिे फक्त - ALC नाव व जागा सोडून (ह्या साठी स्वतंत्र प्रक्रिया आिे) • ALC Name change (ALC नाव बदलणे ) • Location Change (ALC पत्ता बदलणे ) वरील प्रकारासाठी स्वतंत्र क्रिया आिे (नोंद घ्यावी )
 6. 6. आवश्यक कागद पत्रे
 7. 7. कायदेशीर लागणारी कागद पत्रे नगरपाललका साठी  प्रोप्रायटर साठी Proprietorship : Bombay Shops & Establishment Act  पाटटनरसिप साठी : Bombay Shops & Establishment Act & Partnership Deed  ट्रस्ट साठी : Registration Certificate & Trust Deed  सोसायटी करीता : Registration Certificate and Rules & Regulations  Cooperative सोसायटी करीता :Registration Certificate and Rules & Regulations  Public & Private Ltd. Co. करीता : Certificate of Incorporation and Memorandum & Article of Association
 8. 8. कायदेशीर लागणारी कागदपत्रे ग्रामपंचायत साठी • प्रोप्रायटरसिप साठी : Grampanchyat NOC (Mentioning Name of Owner, ALC Name & date of business from) • पाटटनरसिप साठी : Bombay Shops & Establishment Act & Partnership Deed • ट्रस्ट साठी : Registration Certificate & Trust Deed • सोसायटी करीता : Registration Certificate and Rules & Regulations • Cooperative सोसायटी करीता : Registration Certificate and Rules & Regulations • Public & Private Ltd. Co. करीता : Certificate of Incorporation and Memorandum & Article of Association
 9. 9. कायदेशीर लागणारी कागद पत्रे TP आणी ALC मधील करारनामा
 10. 10. जागा ववषयी  जर जागा स्वता:ची असेल तर : Property card/ कुठलेही property कागदपत्र.  जर जागा भाड्याने असेल तर : स्टम्प पेपर वर भाड्या ववषयी करारनामा व property card (भाडे पावती ) ककांवा तलाठी कडून घेतलेला सात बाराचा उतारा ककांवा 8A
 11. 11. पँन काडण • पाटटनरसिप :Firm’s/Company’s पँन काडट • ट्रस्ट :Trust’s पँन काडट • सोसायटी :Society’s पँन काडट • Cooperative सोसायटी :Cooperative Society पँन काडट • पब्ललक आणी प्रायव्हेट कांपनी . : Public & Private Ltd. Co. पँन काडट
 12. 12. • प्रोप्रायटरलशप साठी : पँन काडण िे पँन काडण मालकाच्या नावाने ककांवा सेन्द्टर च्या नावाने असले पाटहजे
 13. 13. पँन काडण Exception for Educational Institute:  जर िैक्षणणक सांस्थे कडे त्या नावे PAN काडे नसेल तर ते त्याांच्या parent organization चे PAN card details. देऊ िकतात . टीप –कृपया कुठल्याई पररस्थीतीत TAN काडण जमा करू नका
 14. 14. • Center Owner आणी Center Coordinator साठी ओळख पुरावा ALCs ने खालील टदलेल्या पैकी कुठलेही एक ओळख पुरावा वरील दोन्द्ही साठी द्यावा .  पँन काडण  मतदान काडे  पासपोटट  आधार काडट  गाडी चालव्याचा परवाना ओळख पुरावा
 15. 15. ALCs ने खालील टदलेल्या पैकी कुठलेही एक ओळख पुरावा वरील दोन्द्ही साठी उपलोड करावा.  मतदान काडे  पासपोटट  आधार काडट  गाडी चालव्याचा परवाना  लाईट बबल पत्याचा पुरावा Center Owner आणी Center Coordinator साठी
 16. 16. • प्रोप्रायटरलशप साठी बँक ववषयी • मालकाच्या नावाने ककांवा सेन्द्टर च्या नावाने बँकेत खाते असावे
 17. 17. • िैक्षणणक पुरावा ईतर ....  ALC मालकाच्या नवे highest िैक्षणणक प्रमाणपत्र • सववणस Service Tax नंबर number ( आवश्यक नाही )  Service tax department कडून समळालेले पत्र . • Declaration/Undertaking from ALC  Declaration format will be communicated separately.  Need to submit hard copy also. • फोटो o Center Facia board :सेंटर fasica फलक 4 X 6 Inch (ब्र्यांड स्वछता प्रमाणे )
 18. 18. बँके ववषयी  पाटटनरसिप :Firm’s/Company’s चे बॅंक खाते  ट्रस्ट :Trust’s चे बॅंक खाते  सोसायटी :Society’s चे बॅंक खाते  Cooperative Society:Cooperative Society चे बॅंक खाते  Public & Private Ltd. Co. : Public & Private Ltd. Co. चेबॅंक खाते
 19. 19. बँके ववषयी ALCs ने खालील टदलेल्या पैकी कुठलाई एक पुरावा upload करावा  Account opening letter from bank (बँक कडून खाते उघडल्या चे पत्र )  Canceled cheque (रद्द झालेला चेक )  Pass book (पास बुक ) Declaration of bank a/c no. for any share disbursement
 20. 20. • ALC’s फेसबुक पेज ची link ALC च्या नावाने पाटहजे (Sample Link------) • ALC’s Seal (शिक्का) Image ALC Identity details
 21. 21. CHECKLIST FOR TP AT THE TIME OF CENTER VISIT  Center Details  Human Resource Detail  IT Infrastructure details  Other Infrastructure details  Academic Details  Business Plan Capture
 22. 22. 1. Facia Board (सेंटर नावाने फलक ) 2. Center Décor (सेंटर ची सजावट ) Center details  Follow brand guidelines on all stationaries (सवटस्टेिनरी गाईड लाईन प्रमाणे)  Posters and danglers displayed properly (ववववध पोस्टर पद्धतिीर लावलेली असली पाटहजेत )  Counselor desk  Sample Certificates नमुना प्रमाण पत्र
 23. 23.  Center Owner  Center Coordinator  Assistant Center Coordinator (Optional)  Learner Facilitators  Counselor  System Administrator H.R. Details
 24. 24. IT Infrastructure ववषयी 1. Computer Set up (सांगणक ) 1. No. of Individual machines available 2. No. of Xtenda set up 1. Head phones(हेड फोन) 2. Bio Metric device 3. Internet connection(इांटरनेट जोडणी) a. Broadband b. Dialup c. other 1. Projector(प्रोजेक्टर) 2. Scanner 3. Printer(वप्रटांर ) 4. Key board Mouse 5. Mouse pad 6. Web cameras
 25. 25. इतर Infrastructure (फनीचर क्रकवा साहित्य )ववषयी  Counsellor Table arrangement  वपण्याचेपाणी Clean washroom/toilet  Power Backup (वीज गेल्यानांतर असलेला ववजेचा साठा )  AC/Fan वातानुकूसलत / पांखा  Light Arrangement(ववजेची सोय)  Parking (पाककिंग )
 26. 26. • Lab (प्रयोग िाळा ) Premises ववषयी  Chair (खुची)  No. of students can seat at a time(एकूण ककती ववद्याथी ची एका वेळेस बसण्याची क्षमता )  Display Board • Lecture Room (खोली)  Chair(खुची )  Table (टेबल )  No. of students can seat at a time (एकूण ककती ववद्याथी ची एका वेळेस बसण्याची क्षमता )  Writing Board (फळा)
 27. 27. Academic details 1. Learner testimonial in video format 2. Display of ePortfolio activities
 28. 28. Business Plan ववषयी 1. ALC नेBusiness Plan हा SOLAR मधुन भरावा 2. TP नेBusiness Plan हा नांतर verify करावा .
 29. 29. • अभ्यासिम  Windows 7 ला On-CeT साठी असलेला अभ्यासिम MS-Office 2013 Learning Facilitator • Practice Material (सरावासाठी ) खालील प्रमाणे • MS-Office 2013 ची License copy डडसेंबर २०१४ ह्या मटहन्द्यात renewed ALCs. • Content on MS-Office 2013 डडसेंबर २०१४ ह्या मटहन्द्यात renewed ALCs. • परीक्षा नमुना : त्यासाठी डडसेंबर २०१४ मध्येसम्पकट साधला जाईल
 30. 30. On-CeT Learning Facilitator साठी • परीक्षा वेळापत्रक अ.न. कायणिम सुरूवात तारीख अंततम तारीख कोणासिी १ SOLAR Login वरुन On-CeT साठी ALC ने Apply करण्याची तारीख १५ डडसेंबर २०१४ २० डडसेंबर २०१४ ALC २ ALCs कडून On-CeT फी रु. २५०/- Advance payment mode माफटत भरण्याची तारीख १५ डडसेंबर २०१४ २२ डडसेंबर २०१४ ALC ३ On-CeT परीक्षा तारीख २० डडसेंबर २०१४ २२ जानेवारी २०१५ ALC ४ ALC कडून Reexamination (पुन्द्हा परीक्षा) साठी Apply ची तारीख (LF नापास झाला असेल तर ) २५ जानेवारी २०१५ २७ जानेवारी २०१५ ALC ५ ALCs कडून On-CeT Reexamination पुन्द्हा परीक्षा) फी रु. २५०/- Advance payment mode माफटत भरण्याची तारीख २५ जानेवारी २०१५ २८ जानेवारी २०१५ ALC ६ On-CeT Re-Examination (पुन्द्हा परीक्षा) तारीख ०३ फेब्रुवारी २०१५ ०५ फेब्रुवारी , २०१५ ALC
 31. 31. • फी : फी On-CeT साठी Learning Facilitator ला  पटहली परीक्षा (पटहला attempt) फी रु.२५०/- LF प्रमाणे(एक)  पुन्द्हा-परीक्षा (Re-attempt) फी रु .२५०/- LF प्रमाणे(एक)
 32. 32. • टीप : Learning Facilitator साठी On-CeT  जर कुठलाही ALC हा फेब्रुवारीत २०१५ मध्येहोणारी on-CeT पुन्द्हा-परीक्षा पास झालेला/ली नसेल तर त्या ALC ला MS-CIT March 2015 batch पासुन पुढेMS-CIT ह्या कोसटला ववद्याथी ना प्रवेि देता येणार नाही (ववद्याथी कडून प्रवेि घेता येणार नाही)
 33. 33. सूचना : आपल्या सवट ALC ना ववनांती आहे की सवट स्लlईड ह्या एकदा ओररब्जनल स्लlईड िो (इांग्रजी आवृती MKCL ,RLC,LLC,TLC कडून आलेला PPT ई मेल) िी तपासून पाहाव्या . चूक झाली असेल तर माफी असावी . श्री वविांत मनोरे सर , (हद कॉम्पुटर पोईन , जळगाव. ४२५००१ (ALC ११२१०१४१ )
 34. 34. • Courtesy : MKCL च्या Center Renewal guide line for MS-CIT 2015 ह्या मूळ PPT फाईल चे मराठी मध्ये केलेले हे सादरीकरण

×