Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
www.vijaynews.in epaper.vijaynews.in 
ãÿÍ¡ ’ÊÚÄ‚ 
⁄UÊC˛UËÿ Á„UãOEË OEÒÁŸΣ§ 
ÁOEÀ‹Ë, „UÁ⁄UÿÊáÊÊ, ©UûÊ⁄U ¬˝OE‡Ê fl ⁄UÊ¡SÕÊŸ...
çßçߊæ Email : info@mediaplusnetwork.com Web : www.vijaynews.in 2 
Ù§üU çÎËÜè 
çßÁØ ‹ØêÁ ¥æ·¤æ ãU·¤ ¥æ·¤è ‹ØêÁ 
¥ã´·¤æÚU...
Ÿß¸U ÁOEÀ‹Ë 
Áfl¡ÿ ãÿÍ¡ 
ãÿÍ¡ ’ÊÚÄ‚ 
ÁOEÀ‹Ë ãÿÍ¡ epaper.vijaynews.in Web : www.vijaynews.in x 
•Ê¬Σ§Ê „UΣ§ •Ê¬Σ§Ë ãÿÍ¡ 
’È...
26112014
26112014
26112014
26112014
26112014
26112014
26112014
26112014
26112014
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

26112014

Latest Hindi News, hindi news headlines in Hindi, Hindi movie news, movie photos and videos from VIJAY NEWS Hindi news. Find breaking news in hindi Web : www.vijaynews.in

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

26112014

  1. 1. www.vijaynews.in epaper.vijaynews.in ãÿÍ¡ ’ÊÚÄ‚ ⁄UÊC˛UËÿ Á„UãOEË OEÒÁŸΣ§ ÁOEÀ‹Ë, „UÁ⁄UÿÊáÊÊ, ©UûÊ⁄U ¬˝OE‡Ê fl ⁄UÊ¡SÕÊŸ ‚ ∞Σ§‚ÊÕ ¬˝Σ§ÊÁ‡ÊUà Ÿ◊Ù-ŸflÊ¡ ◊È‹ÊΣ§Êà ¬⁄U ‚¥‡Êÿ Σ§Êÿ◊ Σ§ÊΔ◊Ê¥«È– OEˇÊ‚ ÁflOE‡Ê ◊¥ÁòÊÿÙ¥ Σ§Ë ’ÒΔΣ§ ◊¥ ◊¥ª‹flÊ⁄U Σ§Ù ÁflOE‡Ê ◊¥òÊË ‚È·◊Ê Sfl⁄UÊ¡ •ı⁄U ¬ÊÁΣ§SÃÊŸË ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Σ‘§ ⁄UÊC˛Ëÿ ‚È⁄UˇÊÊ ‚‹Ê„Σ§Ê⁄U ‚⁄UÃÊ¡ •¡Ë¡ Ÿ ∞Σ§ OEÍ‚⁄U ‚ „ÊÕ Á◊‹ÊÿÊ •ı⁄U ’ÊÃøËà ÷Ë Σ§Ë– ‹ÁΣ§Ÿ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË •ı⁄U ©ŸΣ‘§ ‚◊Σ§ˇÊ ŸflÊ¡ ‡Ê⁄UË»§ Σ§Ë ◊È‹ÊΣ§Êà ¬⁄U •÷Ë ÷Ë ‚¥‡Êÿ ’⁄UΣ§⁄UÊ⁄U „Ò– ÿ„Ê¥ ’ÈoeflÊ⁄U ‚ ‡ÊÈM§ „Ù ⁄U„ OEˇÊ‚ ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ Á‡Ê⁄UΣ§Ã Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ OEٟ٥ ŸÃÊ ¬„È¥ø øÈΣ‘§ „Ò¥– OEˇÊ‚ ÁflOE‡Ê ◊¥ÁòÊÿÙ¥ Σ§Ë ’ÒΔΣ§ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ‚È·◊Ê •ı⁄U •¡Ë¡ Σ§Ë ‚¥ÁˇÊ# ◊È‹ÊΣ§Êà „È߸– ß‚◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ ∞Σ§ OEÍ‚⁄U ‚ „ÊÕ Á◊‹ÊÿÊ– ’ÊOE ◊¥ ¬òÊΣ§Ê⁄UÙ¥ ‚ Sfl⁄UÊ¡ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÿ„ ‚Ê◊Êãÿ ÷¥≈U ÕË– ¬òÊΣ§Ê⁄U ¡ÊŸŸÊ øÊ„ ⁄U„ Õ ÁΣ§ ÄUÿÊ ÿ„ ◊ÙOEË- ‡Ê⁄UË»§ ◊È‹ÊΣ§ÊÃ Σ§Ê ‚¥Σ‘§Ã „Ò? ß‚Σ‘§ ¡flÊ’ ◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê, ¡’ ÁΣ§‚Ë •¥Ã⁄U⁄UÊC˝Ëÿ ◊¥ø ¬⁄U ◊¥òÊË ∞Σ§ OEÍ‚⁄U ‚ Á◊‹Ã „Ò¥ ÃÙ fl ¬⁄US¬⁄U ’oeÊ߸ OEÃ „Ò¥– ß‚ ’Ëø Ÿ¬Ê‹ Σ‘§ ∞Σ§ flÁ⁄UD •ÁoeΣ§Ê⁄UË Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ’ÒΔΣ§ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ‚È·◊Ê •ı⁄U •¡Ë¡ Ÿ •¬Ÿ ÷Ê·áÊÙ¥ ◊¥ ∞Σ§ OEÍ‚⁄U Σ§Ù ‚¥’ÙÁoeà ÁΣ§ÿÊ– •ÁoeΣ§Ê⁄UË Ÿ OEÊflÊ ÁΣ§ÿÊ ÁΣ§ ’ÈoeflÊ⁄U Σ§Ù ◊ÙOEË-‡Ê⁄UË»§ Σ§Ë ◊È‹ÊΣ§Êà „Ù ‚Σ§ÃË „Ò– •Ê’ÊOEË Σ§Ê »§ÊÿOEÊ ‹Ÿ Σ‘§ Á‹∞ ’OE‹ŸË „Ù¥ªË ŸËÁÃÿÊ¥ Ÿß¸ ÁOEÑË– ‚¥ÿÈQ§ ⁄UÊC˛ ¡Ÿ‚¥ÅÿÊ Σ§Ù· (ÿÍ∞Ÿ∞»§¬Ë∞) Ÿ •¬ŸË ÃÊ¡Ê Á⁄U¬Ù≈U¸ S≈U≈U •Ê»§ flÀ«¸ ¬Êڬȋ‡ÊŸ-wÆvy ◊¥ ÿÈflÊ •Ê’ÊOEË Σ§Ë •„Á◊ÿà ¬⁄U ¡Ù⁄U ÁOEÿÊ „Ò– ÿÍ∞Ÿ∞»§¬Ë∞ Σ§Ë ©¬ Σ§Êÿ¸Σ§Ê⁄UË ÁŸOE‡ÊΣ§ Σ‘§≈U Áª‹◊Ù⁄U Σ§Ê „Ê‹Ê¥ÁΣ§ Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ ÿÈflÊ •Ê’ÊOEË Σ§Ê »§ÊÿOEÊ ‹Ÿ Σ‘§ Á‹∞ „◊¥ •¬ŸË ŸËÁÃÿÊ¥ ’OE‹ŸË „Ù¥ªË– ©ã„Ù¥Ÿ ’⁄UÙ¡ªÊ⁄UË •ı⁄U ‹«ΠÁΣ§ÿÙ¥ Σ‘§ ¬˝Áà ÷OE÷Êfl OEÍ⁄U Σ§⁄UŸ Σ§Ù ÷Ë ¡M§⁄UË ’ÃÊÿÊ– ÿÍ∞Ÿ∞»§¬Ë∞ Σ§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ Σ‘§ ‚ÊÕ „Ë ÿ„Ê¥ ¡Ÿ‚¥ÅÿÊ •ı⁄U ÁflΣ§Ê‚ ¬⁄U „Ù ⁄U„ •¥Ã⁄U⁄UÊC˝Ëÿ ‚ê◊‹Ÿ Σ‘§ ‚¥OE÷¸ ◊¥ ÿÍ∞Ÿ∞»§¬Ë∞ Σ§Ë ©¬ Σ§Êÿ¸Σ§Ê⁄UË ÁŸOE‡ÊΣ§ Σ‘§≈U Áª‹◊Ù⁄U ‚ ‡Ê⁄UË»§ Σ§Ù ÷Ê⁄UÃ Σ‘§ Σ§OE◊ Σ§Ê ß¥Ã¡Ê⁄U Σ§ÊΔ◊Ê¥«È, •Êß∞∞Ÿ∞‚ — ¬ÊÁΣ§SÃÊŸ Σ‘§ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË ŸflÊ¡ ‡Ê⁄UË»§ Ÿ ◊¥ª‹flÊ⁄U Σ§Ù Σ§„Ê ÁΣ§ ÷Ê⁄Uà ‚ ’ÊÃøËÃ Σ‘§ Á‹∞ ¬ÊÁΣ§SÃÊŸ ÃÒÿÊ⁄U „Ò– ‹ÁΣ§Ÿ ¬„‹Ê Σ§OE◊ ÁOEÑË Σ§Ù ©ΔÊŸÊ „٪ʖ Á¡ÿÙ ≈UËflË Σ‘§ ◊ÈÃÊÁ’Σ§, ‡Ê⁄UË»§ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÷Ê⁄Uà Ÿ ÁflOE‡Ê ‚Áøfl SÃ⁄U Σ§Ë flÊÃʸ ⁄UOE Σ§Ë ÕË– ß‚Σ‘§ ¬„‹ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Σ‘§ ⁄UÊC˝Ëÿ ‚È⁄UˇÊÊ ‚‹Ê„Σ§Ê⁄U ‚⁄UÃÊ¡ •¡Ë¡ Ÿ ◊ÙOEË-‡Ê⁄UË»§ Σ§Ë ◊È‹ÊΣ§ÊÃ Σ§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ ‚ ßãΣ§Ê⁄U ÁΣ§ÿÊ ÕÊ– ‡Ê⁄UË»§ ‚ Á◊‹Ÿ Σ§Ê Σ§Êÿ¸Σ˝§◊ Ÿ„Ë¥ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË ◊ÙOEË Σ‘§ ‚⁄UΣ§Ê⁄UË Σ§Êÿ¸R§◊ ◊¥ ŸflÊ¡ ‡Ê⁄UË»§ ‚ ◊È‹ÊΣ§ÊÃ Σ§Ê Á¡R§ Ÿ„Ë¥ „Ò– fl„ •»§ªÊÁŸSÃÊŸ, ’ʥNjÊOE‡Ê, üÊË‹¥Σ§Ê •ı⁄U OEÍ‚⁄U ‚OESÿ OE‡ÊÙ¥ Σ‘§ ¬˝◊ÈπÙ ¥‚ ◊È‹ÊΣ§ÊÃ Σ§⁄U¥ª– Σ§Ù≈U¸ Ÿ ‚Ë’Ë•Ê߸ ‚ ¬Í¿Ê Σ§Ùÿ‹Ê ÉÊÙ≈UÊ‹Ê ◊Ê◊‹ ◊¥ ◊Ÿ◊Ù„Ÿ ‚ ¬Í¿ÃÊ¿ ÄUÿÙ¥ Ÿ„Ë¥ Σ§Ë? Ÿß¸ ÁOEÑË — ⁄UÊ¡oeÊŸË Σ§Ë ∞Σ§ Áfl‡Ê· •OEÊ‹Ã Ÿ Σ‘§¥OE˝Ëÿ ¡Ê¥ø ∞¡¥‚Ë ‚Ë’Ë•Ê߸ ‚ ¬Í¿Ê „Ò ÁΣ§ ©‚Ÿ Σ§Ùÿ‹Ê ÉÊÙ≈UÊ‹Ê ◊Ê◊‹ ◊¥ ÃàΣ§Ê‹ËŸ ¬Ë∞◊ ◊Ÿ◊Ù„Ÿ Á‚¥„ ‚ ¬Í¿ÃÊ¿ ÄUÿÙ¥ Ÿ„Ë¥ Σ§Ë Σ§Ùÿ‹Ê πOEÊŸÙ¥ Σ‘§ •Êfl¥≈UŸ Σ‘§ flQ§ ◊Ÿ◊Ù„Ÿ Á‚¥„ Σ‘§ ¬Ê‚ Σ§Ùÿ‹Ê ◊¥òÊÊ‹ÿ ÷Ë ÕÊ– ’ÃÊ OE¥ ÁΣ§ ß‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ ‡ÊË·¸ ©lÙª¬ÁÃ Σ‘§∞◊ Á’⁄U‹Ê, ¬Ífl¸ Σ§Ùÿ‹Ê ‚Áøfl ¬Ë‚Ë ¬ÊÁ⁄Uπ ‚◊Ã Σ§ß¸ ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ ŸÊ◊ ‚Ê◊Ÿ •Ê∞ Õ– Á’⁄U‹Ê Σ§Ë Σ§¥¬ŸË Á„¥«Ê‹Σ§Ù Σ§Ù ¡’ •ÙÁ«‡ÊÊ Σ‘§ ÃÊ‹Ê’Ë⁄UÊ ◊¥ wÆÆz ◊¥ Σ§Ùÿ‹Ê πOEÊŸ •Êfl¥Á≈Uà ÁΣ§∞ ª∞ Õ, ©‚ flQ§ ÃàΣ§Ê‹ËŸ ¬Ë∞◊ ◊Ÿ◊Ù„Ÿ Á‚¥„ Σ§Ùÿ‹Ê ◊¥òÊÊ‹ÿ Σ§Ê ÷Ë Σ§Ê◊ OEπ ⁄U„ Õ– ‚ÈŸflÊ߸ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ Σ§Ù≈U¸ Ÿ ‚Ë’Ë•Ê߸ Σ§Ù ÁŸOE¸‡Ê ÁOE∞ ÁΣ§ fl„ ©‚Σ‘§ ‚◊ˇÊ Σ‘§‚ «Êÿ⁄UË ¬‡Ê Σ§⁄U– ß‚ ¬⁄U ‚⁄UΣ§Ê⁄UË ¬ˇÊ Σ‘§ flΣ§Ë‹ flËΣ‘§ ‡Ê◊ʸ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ∞¡¥‚Ë Σ§Ù OESÃÊfl¡ ‚Ë‹’¥OE Á‹»§Ê»‘§ ◊¥ ¬‡Ê Σ§⁄UŸ Σ§Ë ◊¥¡Í⁄UË OEË ¡Ê∞– ¤ÊÊ⁄U𥫠•ı⁄U ¡ê◊Í-Σ§‡◊Ë⁄U ◊¥ ¬„‹ ø⁄UáÊ Σ§Ê ◊ÃOEÊŸ πà◊ ⁄UÊ¥øË/¡ê◊Í– ¤ÊÊ⁄U𥫠•ı⁄U ¡ê◊Í- Σ§‡◊Ë⁄U ◊¥ ◊¥ª‹flÊ⁄U Σ§Ù ÁfloeÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl Σ‘§ ¬„‹ ø⁄UáÊ Σ§Ê ◊ÃOEÊŸ πà◊ „Ù ªÿÊ– øÈŸÊfl •ÊÿÙª Σ‘§ ◊ÈÃÊÁ’Σ§, ¡ê◊Í- Σ§‡◊Ë⁄U ◊¥ vz ‚Ë≈UÙ¥ ¬⁄U |Æ »§Ë‚OE •ı⁄U ¤ÊÊ⁄Uπ¥« Σ§Ë vx ‚Ë≈UÙ¥ ¬⁄U {v.~w »§Ë‚OE ◊ÃOEÊŸ Σ§Ë π’⁄U „Ò– ¤ÊÊ⁄U𥫠◊¥ ‚flʸÁoeΣ§ ◊ÃOEÊŸ ª…ΠflÊ Á¡‹ Σ‘§ ÷flŸÊÕ¬È⁄U ÁfloeÊŸ‚÷Ê ‚Ë≈U ¬⁄U OE¡¸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ÷flŸÊÕ¬È⁄U ◊¥ {~.{Æ »§Ë‚OE ◊ÃOEÊŸ „È•Ê– ‚’‚ Σ§◊ ◊ÃOEÊŸ øÃ⁄UÊ ◊¥ zx.}z »§Ë‚OE OE¡¸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– Á¿≈U¬È≈U ÉÊ≈UŸÊ•Ù¥ Σ§Ù ¿Ù«ΠΣ§⁄U ◊ÃOEÊŸ ‡ÊÊ¥ÁìÍáʸ …¥ª ‚ ‚¥¬ÛÊ „È•Ê– øÈŸÊfl •ÊÿÙª ‚ Á◊‹Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ªÈ◊‹Ê ◊¥ z} »§Ë‚OE, Á’‡ÊÈŸ¬È⁄U ◊¥ z~ »§Ë‚OE ª…ΠflÊ ◊¥ {y.w} »§Ë‚OE, ÷flŸÊÕ¬È⁄U ◊¥ {~.{Æ »§Ë‚OE, ‹ÊÃ„Ê⁄U ◊¥ {Æ »§Ë‚OE, ◊ÁŸΣ§Ê ◊¥ z} »§Ë‚OE, ¬Ê¥Σ§Ë {x »§Ë‚OE, «Ê‹≈UŸª¥¡ {z »§Ë‚OE, ÁflüÊÊ◊¬È⁄U {w »§Ë‚OE, ¿Ã⁄U¬È⁄U {Æ, „È‚ÒŸÊ’ÊOE {| »§Ë‚OE, øÃ⁄UÊ ◊¥ zx.}z »§Ë‚OE, ‹Ù„⁄UOEªÊ ◊¥ {x »§Ë‚OE ◊ÃOEÊŸ OE¡¸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ¡ê◊Í-Σ§‡◊Ë⁄U ◊¥ ÷Ë oe◊ÊΣ‘§ Σ§Ë ‚ÍøŸÊ „Ò– oe◊ÊΣ§Ê ’Ê¥OEˬÈ⁄U Á¡‹ ◊¥ „È•Ê „Ò– ÿ„ ∞Σ§ Σ§◊ ˇÊ◊ÃÊ flÊ‹Ê oe◊ÊΣ§Ê ÕÊ, Á¡‚◊¥ ÁΣ§‚Ë Σ‘§ „ÃÊ„Ã „ÙŸ Σ§Ë ‚ÍøŸÊ Ÿ„Ë¥ „Ò– ¡ê◊Í-Σ§‡◊Ë⁄U Σ‘§ ªÈ⁄U¡ ◊¥ x|, ’Ê¥OEˬÈ⁄UÊ ◊¥ xw, ‚ÙŸÊflÊ⁄UË ◊¥ xx, Σ§¥ªŸ ◊¥ x~, ªÊ¥OE⁄U’Ê‹ ◊¥ xv, ŸÙ’⁄UÊ ◊¥ w|, ‹„ ◊¥ vÆ, Σ§Ê⁄UÁª‹ ◊¥ wy, ¡Ê¥‚Σ§⁄U ◊¥ ww, ÁΣ§‡ÃflÊ«Π ◊¥ x~, ߥOE⁄UflÊ‹ ◊¥ w|, «Ù«Ê ◊¥ yv, ÷OE⁄UflÊ ◊¥ x|, ⁄UÊ◊’Ÿ ◊¥ x{ •ı⁄U ’ÊÁŸ„Ê‹ ◊¥ x| ¬˝ÁÇÊà ◊ÃOEÊŸ „È•Ê– ¤ÊÊ⁄U𥫠◊¥ ◊ÃOEÊŸ Σ‘§¥OE˝Ù¥ Σ§Ë ÁŸª„’ÊŸË Σ‘§ Á‹∞ „‹ËΣ§ÊÚå≈U⁄U ÷Ë ‹ªÊ∞ ª∞– Σ§È◊Ê⁄U ªı⁄Ufl Σ§Ë ’≈UË Ÿ ß‚ •Á÷ŸÃÊ ‚ ⁄UøÊ߸ ‡ÊÊOEË ◊È¥’߸– ߟ ÁOEŸÙ¥ ’ÊÚ‹ËflÈ« ◊¥ ‡ÊÊÁOEÿÙ¥ Σ§Ê OEı⁄U ø‹ ⁄U„Ê „Ò– ¬„‹ ‚‹◊ÊŸ πÊŸ Σ§Ë ’„Ÿ •Á¬¸ÃÊ •ı⁄U •ÊÿÈ· ‡Ê◊ʸ Σ§Ë ‡ÊÊOEË ‚ÈÁπ¸ÿÙ¥ ◊¥ ’ŸË ⁄U„Ë– •’ ∞Σ§ •ı⁄U ’ÊÚ‹ËflÈ« ¬Á⁄UflÊ⁄U ◊¥ ‡ÊÊOEË „Ù ªß¸ „Ò– •Á÷ŸÃÊ Σ§È◊Ê⁄U ªı⁄Ufl Σ§Ë ’≈UË •ı⁄U ÁOEfl¥ªÃ •Á÷ŸÃÊ ⁄UÊ¡¥OE˝ Σ§È◊Ê⁄U Σ§Ë ¬ÙÃË ‚ÊøË Ÿ ◊È¥’߸ ◊¥ ∞Σ§ ÁŸ¡Ë ‚◊Ê⁄UÙ„ ◊¥ ◊‡Ê„Í⁄U Á»§À◊ ÁŸOE¸‡ÊΣ§ Σ§◊Ê‹ •◊⁄UÙ„Ë Σ‘§ ¬ÙÃ Á’‹Ê‹ •◊⁄UÙ„Ë ‚ ‡ÊÊOEË ⁄UøÊ ‹Ë „Ò– ÿ ‡ÊÊOEË Σ§È¿ ÁOEŸ ¬„‹ „È߸– Σ§È◊Ê⁄U ªı⁄Ufl Σ§Ê ¬Á⁄UflÊ⁄U ∞Σ§ ÁŸ¡Ë ‚◊Ê⁄UÙ„ ◊¥ ‡ÊÊOEË Σ§⁄UŸÊ •ı⁄U ß‚ ◊ËÁ«ÿÊ Σ§Ë Ÿ¡Π⁄UÙ¥ ‚ OEÍ⁄U ⁄UπŸÊ øÊ„ÃÊ ÕÊ ÄUÿÙ¥ÁΣ§ Σ§È◊Ê⁄U ªı⁄Ufl Σ‘§ ‚Ê‹ •ı⁄U Σ§⁄UË’Ë OEÙSà ‚¥¡ÿ OEûÊ ¡‹ ◊¥ ‚¡Ê Σ§Ê≈U ⁄U„ „Ò¥– Á’‹Ê‹ Ÿ ◊Êø¸ ◊¥ SflËΣ§Ê⁄U ÁΣ§ÿÊ ÕÊ ÁΣ§ flÙ Σ§È◊Ê⁄U ªı⁄Ufl •ı⁄U Ÿ◊˝ÃÊ OEûÊ Σ§Ë ’≈UË ‚ÊøË ‚ åÿÊ⁄U Σ§⁄UÃ „Ò¥– ŸÊ߸¡ËÁ⁄UÿÊ ◊¥ OEÙ ‚È‚Êß«‹ •≈UÒΣ§ ◊¥ xÆ Σ§Ë ◊ıà ’ٟٸ– ŸÊÕ¸-ßS≈U ŸÊ߸¡ËÁ⁄UÿÊ Σ‘§ ÷Ë«Π÷Ê«Π flÊ‹ ◊ÊΣ‘§¸≈U ◊¥ „È∞ OEÙ oe◊ÊΣ§Ù¥ ◊¥ xÆ ‚ íÿÊOEÊ ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ ◊Ê⁄U ¡ÊŸ Σ§Ë π’⁄U „Ò– Á⁄U¬Ù≈U¸ Σ‘§ ◊ÈÃÊÁ’Σ§, ’ٟٸ ⁄UÊíÿ Σ§Ë ⁄UÊ¡oeÊŸË ◊ÒOEÈÁª⁄UË ◊¥ OEÙ oe◊ÊΣ‘§ „È∞– oe◊ÊΣ§Ù¥ Σ‘§ ’ÊOE ÷Ë«Π Ÿ ∞Σ§ •ãÿ •Êà◊ÉÊÊÃË „◊‹Êfl⁄U Σ§Ù ¬Ë≈U-¬Ë≈UΣ§⁄U ◊Ê⁄U «Ê‹Ê– SÕÊŸËÿ ◊ËÁ«ÿÊ ‚ ¬˝Ê# π’⁄UÙ¥ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, „ÊÚÁS¬≈U‹ ◊¥ ÉÊÊÿ‹Ù¥ Σ§Ë ÷Ë«Π ‹ªË „È߸ „Ò– ∞Σ§ ¬˝àÿˇÊOE‡Ê˸ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ÿ„Ê¥ OEÙ •Êà◊ÉÊÊÃË oe◊ÊΣ‘§ „È∞ „Ò¥– ¬„‹ oe◊ÊΣ‘§ Σ‘§ ’ÊOE ¡’ ‹Ùª ÉÊÊÿ‹Ù¥ Σ§Ë ◊OEOE Σ§⁄U ⁄U„ Õ, Ã÷Ë OEÍ‚⁄UÊ oe◊ÊΣ§Ê „È•Ê– ÉÊ≈UŸÊSÕ‹ ¬⁄U OE¡¸ŸÙ¥ ‡Êfl Á’π⁄U „È∞ Õ– ∞Σ§ •ãÿ ¬˝àÿˇÊOE‡Ê˸ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ◊ÒOEÈÁª⁄UË Σ‘§ ◊ÈÅÿ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ OEÙ ‹«ΠÁΣ§ÿÊ¥ ‚È’„ vv.wÆ ’¡ ÉÊÍ◊ ⁄U„Ë ÕË¥– Σ§È¿ „Ë OE⁄U ◊¥ ©Ÿ◊¥ ‚ ∞Σ§ ‹«ΠΣ§Ë Ÿ πÈOE Σ§Ù oe◊ÊΣ‘§ ‚ ©«ΠÊ Á‹ÿÊ– ¬„‹ oe◊ÊΣ‘§ Σ‘§ ’ÊOE ¡’ ‹Ùª ÉÊÊÿ‹Ù¥ Σ§Ë ◊OEOE Σ§⁄U ⁄U„ Õ, Ã÷Ë OEÍ‚⁄UË ‹«ΠΣ§Ë Ÿ oe◊ÊΣ§Ê Σ§⁄U ÁOEÿÊ– «Ë«Ë∞ Σ§Ê «˛Ê ÁŸΣ§‹Ê, fl’‚Êß≈U ¬⁄U •¬‹Ù« „È∞ ŸÊ◊ Ÿß¸ ÁOEÑË– ÁOEÑË ÁflΣ§Ê‚ ¬˝ÊÁoeΣ§⁄UáÊ («Ë«Ë∞) •ÊflÊ‚ ÿÙ¡ŸÊ wÆvy Σ§Ê «˛Ê •’ ¬Í⁄UÊ „Ù ªÿÊ „Ò– ß‚Σ§Ê Á⁄U¡À≈U «Ë«Ë∞ Ÿ •¬ŸË fl’ ‚Êß≈U ¬⁄U ÷Ë ¡Ê⁄UË Σ§⁄U ÁOEÿÊ „Ò– •ÊflOEΣ§ «Ë«Ë∞ Σ§Ë fl’‚Êß≈U ¬⁄U ¡ÊΣ§⁄U ß‚Σ§Ù OEπ ‚Σ§Ã „Ò¥– Á⁄U¡À≈U OEπŸ Σ‘§ Á‹∞ •ÊflOEΣ§ Σ§Ù •¬ŸÊ ∞å‹ËΣ‘§‡ÊŸ »§Ê◊¸ Ÿ¥’⁄U OEË „È߸ ¡ª„ ¬⁄U OEŸÊ „٪ʖ •Ê¡ „ÙŸ flÊ‹ «˛Ê ‚ ¬„‹ ß‚Σ§Ë ∞Σ§ ’Ê⁄U ◊ÊÚΣ§Á«˛‹ Σ§⁄UflÊ߸ ªß¸ ÕË– ß‚ ÿÙ¡ŸÊ ◊¥ wzÆxy çU‹Ò≈U ‡ÊÊÁ◊‹ ÁΣ§∞ ª∞ „Ò¥– ß‚‚ ¬„‹ «Ë«Ë∞ ©¬ÊäÿˇÊ ’‹Áfl¥OE⁄U Σ§È◊Ê⁄U Σ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ ß‚ «˛Ê Σ‘§ Á‹∞ •¥ÁÃ◊ ◊ÊÚΣ§Á«˛‹ («˛Ê Σ§Ê Σ§⁄UÊÿÊ ªÿÊ ≈˛Êÿ‹) ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù ‚»§‹ ⁄U„Ê– ß‚ OEπŸ Σ‘§ ’ÊOE «˛Ê Σ‘§ Á‹∞ ÁOEÑË „Êß¸Σ§Ù≈U¸ Σ§Ë ¬Ífl¸ ¡¡ Σ‘§ ŸÃÎàfl ◊¥ ªÁΔÃ Σ§Ë ªß¸ Σ§◊≈UË Ÿ •ŸÈ◊Áà OEË ÕË–ôÊÊà „Ù ÁΣ§ ÿÙ¡ŸÊ ◊¥ ÷ʪ ‹Ÿ Σ‘§ Á‹∞ ∞Σ§ Á‚Ã¥’⁄U ‚ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù »§Ê◊¸ ÁOE∞ ª∞ Õ– vz •ÄU≈UÍ’⁄U »§Ê◊¸ ¡◊Ê Σ§⁄UŸ Σ§Ë •¥ÁÃ◊ ÃÊ⁄UËπ ÕË– «Ë«Ë∞ Σ§Ê OEÊflÊ „Ò ÁΣ§ xv ◊Êø¸ wÆvz ÃΣ§ ‚÷Ë ‚»§‹ •ÊflOEΣ§Ù¥ Σ§Ù «Ë«Ë∞ çU‹Ò≈U ©¬‹éoe Σ§⁄UÊ OEªÊ– „Ê‹Ê¥ÁΣ§ „Ê‹Êà ∞‚ Ÿ„Ë¥ ÁOEπ ⁄U„ „Ò¥– ß‚ ÿÙ¡ŸÊ ◊¥ ¬„‹Ë ’Ê⁄U ¡Ù«ΠÊ ªÿÊ „Ò ÁΣ§ çU‹Ò≈U ÁŸΣ§‹Ÿ ¬⁄U ©‚ z ‚Ê‹ ÃΣ§ Ÿ„Ë¥ ’øÊ ¡Ê ‚Σ‘§ªÊ– «Ë«Ë∞ •ı⁄U ‚»§‹ •ÊflOEΣ§ Σ‘§ ’Ëø ß‚ ‹Σ§⁄U Σ§⁄UÊ⁄U ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– «U˛ÊÚ Σ§Ë ¬Í⁄UË ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË ¡ÊŸŸ Σ§ Á‹∞ ÁÄ‹Σ§ Σ§⁄‘¥U www.vijaynews.in •Ê¬ øÊß’Ê‚Ê flÊ‹ „Ò¥ ◊Ò¥ øÊÿflÊ‹Ê — ◊ÙOEË øÊ߸’Ê‚Ê– ¤ÊÊ⁄U𥫠◊¥ „ÙŸ flÊ‹ OEÍ‚⁄U ø⁄UáÊ Σ‘§ ◊ÃOEÊŸ Σ§Ù ‹Σ§⁄U øÈŸÊfl ¬˝øÊ⁄U Σ‘§ Á‹∞ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË •Ê¡ øÊß’Ê‚Ê ¬„È¥ø– ©ŸΣ§Ê „‹ËΣ§Êå≈U⁄U OEπÃ „Ë „¡Ê⁄UÙ¥ Σ§Ë ÷Ë«Π Ÿ ◊ÙOEË-◊ÙOEË Σ‘§ ŸÊ⁄U ‹ªÊŸ ‡ÊÈM§ Σ§⁄U ÁOE∞– ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Σ‘§ ◊¥ø ¬⁄U ¬„È¥øÃ „Ë ¬˝OE‡Ê Σ‘§ ¬Ífl¸ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË •¡È¸Ÿ ◊È¥«Ê •ı⁄U ¬˝OE‡Ê ÷Ê¡¬Ê ©¬ÊäÿˇÊ ⁄UÉÊÈfl⁄U OEÊ‚ Ÿ ◊Ê‹Ê ¬„ŸÊ Σ§⁄U ©ŸΣ§Ê Sflʪà ÁΣ§ÿÊ– ◊ÙOEË Ÿ øÊß’Ê‚Ê Σ‘§ ≈UÊ≈UÊ Σ§ÊÚ‹¡ ◊ÒOEÊŸ ◊¥ ¡Ù„Ê⁄U ’Ù‹Σ§⁄U SÕÊŸË ÷Ê·Ê ◊¥ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ê •Á÷flÊOEŸ ÁΣ§ÿÊ– ◊ÙOEË Ÿ ÿ Σ§„Ã „È∞ •ı⁄U ÃÊÁ‹ÿÊ¥ ’≈UÙ⁄UË ÁΣ§, •Ê¬ øÊß’Ê‚Ê flÊ‹ „Ò¥ •ı⁄U ◊Ò¥ øÊÿflÊ‹Ê–©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ¤ÊÊ⁄U𥫠◊¥ Ÿ¥’⁄U flŸ ’ŸŸ Σ§Ë ÃÊΣ§Ã „Ò– ÿ„ ¬˝OE‡Ê ¬˝ÊΣ§ÎÁÃΣ§ ‚¥‚ÊoeŸÙ¥ ‚ ¬Á⁄U¬Íáʸ „Ò– ÿ„Ê¥ Σ§Ùÿ‹Ê „Ò, ‹Ù„Ê „Ò, ’ÊÚÄU‚Êß≈U „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ •ÊÁπ⁄U ÄUÿÊ Ÿ„Ë¥ „Ò ÿ„Ê¥– Ã÷Ë ÷Ë«Π ‚ •ÊflÊ¡ •Ê߸ ◊ÙOEË Ÿ„Ë¥ „Ò¥ ÿ„Ê¥– •¬Ÿ ‚¥’ÙoeŸ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ◊ÙOEË Ÿ ¤ÊÊ◊È◊Ù ‚⁄UΣ§Ê⁄U ¬⁄U ÁŸ‡ÊÊŸÊ ‚ÊoeÃ „È∞ Σ§„Ê ÁΣ§ •ÊÁOEflÊ‚Ë ‚◊Ê¡ Σ‘§ ‹Ùª ‚◊¤Ê ª∞ „Ò¥ ÁΣ§ ’ʬ-’≈U Σ§Ë ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ù •ÊÁOEflÊ‚Ë ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë Áø¥ÃÊ Ÿ„Ë¥ „Ò– ©ã„¥ ÃÙ ’‚ •¬Ÿ ¬Á⁄UflÊ⁄U flÊ‹Ù¥ Σ§Ë Áø¥ÃÊ „Ò– ¤ÊÊ⁄U𥫠ӑ§ ‹ÙªÙ¥ ‚ •¬Ë‹ Σ§⁄UÃ „È∞ ◊ÙOEË Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ •Ê¬ ¬Íáʸ ’„È◊Ã Σ§Ë ‚⁄UΣ§Ê⁄U OEËÁ¡∞, ◊Ò¥ •Ê¬Σ§Ù ¬Íáʸ ÁflΣ§Ê‚ OEÍ¥ªÊ, Ÿ„Ë¥ ÃÙ ¬ÃÊ „Ò Ÿ ‚◊Õ¸Ÿ OEŸ flÊ‹ ÄUÿÊ ◊Ê¥ªÃ „Ò¥–⁄UÒ‹Ë ◊¥ ◊ÙOEË Ÿ Σ§Ê¥ª˝‚ Σ§Ù ÷Ë •Ê«Π „ÊÕÙ¥ Á‹ÿÊ– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ Á¡ã„Ù¥Ÿ ‚ÊΔ ‚Ê‹ ÃΣ§ Σ§È¿ Ÿ„Ë¥ ÁΣ§ÿÊ fl „◊‚ ¬Ê¥ø ◊„ËŸ Σ§Ê Á„‚Ê’ ◊Ê¥ª ⁄U„ „Ò¥– ’«ΠË-’«ΠË ’ÊÃ Σ§⁄UŸ flÊ‹Ù¥ Ÿ ’«ΠË-ÿÈflÊ ’ÊÃøËÃ Σ§Ë– ¬‡Ê „Ò¥ ©‚Σ‘§ •¥‡Ê — Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ ÿÈflÊ •Ê’ÊOEË ¬⁄U ßÃŸË Ãflí¡Ù ÄUÿÙ¥? „◊ ¬„‹Ë ’Ê⁄U ∞‚Ë OEÈÁŸÿÊ ◊¥ ¬˝fl‡Ê Σ§⁄U ⁄U„ „Ò¥, ¡’ OEÈÁŸÿÊ ◊¥ ‚’‚ •ÁoeΣ§ ÿÈflÊ •Ê’ÊOEË ◊ı¡ÍOE „٪˖ „◊¥ ÿ„ •ë¿Ë Ã⁄U„ ‚◊¤ÊŸÊ „ÙªÊ ÁΣ§ ßÁÄʂ ◊¥ ¬„‹Ë ’Ê⁄U •Ê ⁄U„Ë ∞‚Ë ÁSÕÁÃ Σ§Ë •„Á◊ÿà ÄUÿÊ „ÙªË? „◊¥ ÿ„ ÷Ë ‚◊¤ÊŸÊ „ÙªÊ ÁΣ§ ß‚Σ‘§ Á‹∞ „◊¥ •¬ŸË ŸËÁÃÿÙ¥ ◊¥ ΣÒ§‚ ’OE‹Êfl ‹ÊŸ „Ù¥ª– ß‚ •¥Ã⁄U⁄UÊC˝Ëÿ ’ÒΔΣ§ ‚ ÄUÿÊ ŸÃË¡ Á◊‹ ‚Σ§Ã „Ò¥? ÿ„ ’„Èà •„◊ ’ÒΔΣ§ „Ò– ÁflΣ§Ê‚‡ÊË‹ OE‡ÊÙ¥ Σ‘§ ’Ëø øøʸ ◊¥ πÊ‚ Ãı⁄U ¬⁄U ÷Ê⁄Uà •ı⁄U øËŸ Σ§Ë •„◊ ÷ÍÁ◊Σ§Ê „ÙÃË „Ò– ÿ„Ê¥ ß‚ ‚¥’¥oe ◊¥ ∞Σ§ ‚ÊÕ ’ÒΔΣ§⁄U ÃΣ§ŸËΣ§Ë øøʸ „Ù ⁄U„Ë „Ò– ©ê◊ËOE „Ò ÁΣ§ ‚÷Ë ÷ʪËOEÊ⁄U OE‡Ê •Ê¬‚Ë ‚„◊ÁÃ Σ‘§ ‚ÊÕ ∞Σ§ ÉÊÙ·áÊʬòÊ ¬⁄U OESÃπÃ Σ§⁄U¥ª– •ÊŸ flÊ‹ ‚◊ÿ ◊¥ ÿ„Ë OESÃÊfl¡ ⁄UÊSÃÊ ÁOEπÊ∞ªÊ– ÷Ê⁄Uà ◊¥ «◊Ùª˝ÊÁ»§Σ§ Á«Áfl«¥≈U Σ§Ë ßÃŸË øøʸ „Ò– flÊSÃÁflΣ§ÃÊ ÄUÿÊ „Ò? ÷Ê⁄Uà ◊¥ ÿÈflÊ •Ê’ÊOEË Σ§Ë ’„Èà ’«ΠË ÃÊOEÊOE „Ò– Σ§È¿ fl·Ù¸ ◊¥ ÿÈflÊ ¡Ÿ‚¥ÅÿÊ Σ‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ øËŸ •Êª ÁŸΣ§‹ ¡Ê∞ªÊ– Σ§Ê‹ ¿ÊÃ Σ‘§ ‚ÊÕ Σ§Ê‹ oeŸ ¬⁄U Áfl¬ˇÊ Σ§Ê „¥ªÊ◊Ê Ÿß¸ ÁOEÑË– ‚¥‚OE Σ‘§ ‡ÊËÃΣ§Ê‹ËŸ ‚òÊ Σ§Ê OEÍ‚⁄UÊ ÁOEŸ „Ò– OEÍ‚⁄U ÁOEŸ ‚¥‚OE Σ§Ë Σ§Êÿ¸flÊ„Ë ΔËΣ§ …¥ª ‚ Ÿ„Ë¥ ø‹ ‚Σ§Ë „Ò •ı⁄U Áfl¬ˇÊ Σ‘§ ‡ÊÙ⁄U-‡Ê⁄UÊ’ •ı⁄U „¥ªÊ◊ Σ‘§ ’ÊOE ‹ÙΣ§‚÷Ê Σ§Ë Σ§Êÿ¸flÊ„Ë Σ§Ù yÆ Á◊Ÿ≈U Σ‘§ Á‹∞ SÕÁªÃ Σ§⁄U ÁOEÿÊ ªÿÊ– fl„Ë¥ ß‚‚ ¬„‹ Σ§Ê‹oeŸ Σ‘§ ◊Èg ¬⁄U ÃÎáÊ◊Í‹ Σ§Ê¥ª˝‚ Σ‘§ ‚Ê¥‚OE, ‚¥‚OE ª≈U ¬⁄U „Ë oe⁄UŸ ¬⁄U ’ÒΔ ª∞ Õ– ß‚ ◊Èg ¬⁄U ‚◊Ê¡flÊOEË ¬Ê≈U˸ •ı⁄U ¡ŸÃÊ OE‹ (ÿÈŸÊß≈U«) ÷Ë ≈UË∞◊‚Ë Σ‘§ ‚ÊÕ •Ê ª∞ „Ò¥– Σ§Ê‹ oeŸ Σ§Ë flʬ‚Ë Σ§Ù ‹Σ§⁄U ≈UË∞◊‚Ë ‚Ê¥‚OEÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ •’ ‚¬Ê ¬˝◊Èπ ◊È‹Êÿ◊ Á‚¥„ ÿÊOEfl •ı⁄U ¡OEÿÍ ¬˝◊Èπ ‡Ê⁄UOE ÿÊOEfl ÷Ë oe⁄UŸ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù ª∞ „Ò¥– ÿ„Ê¥ ‚÷Ë ‚Ê¥‚OE •¬Ÿ „ÊÕ ◊¥ Σ§Ê‹Ê ¿ÊÃÊ Á‹ÿ „È∞ „Ò¥, Á¡Ÿ ¬⁄U ’«Π-’«Π •ˇÊ⁄UÙ¥ ◊¥ Σ§Ê‹Ê oeŸ flʬ‚ ‹ÊŸ Σ§Ë ’Êà Á‹πË ªß¸ „Ò– ‚÷Ë ‚Ê¥‚OE •÷Ë ÷Ë ª≈U Σ‘§ ¬Ê‚ „Ë oe⁄UŸ ¬⁄U ’ÒΔ ª∞ „Ò¥– ªı⁄UË’ „Ò ÁΣ§ ‡ÊËÃΣ§Ê‹ËŸ ‚òÊ wx ÁOE‚¥’⁄U ÃΣ§ ø‹ŸÊ „Ò– Á¡‚◊¥ ww ’ÒΔΣ‘§¥ „Ù¥ªË– ß‚ OEı⁄UÊŸ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ë Σ§ÙÁ‡Ê‡Ê ’Ë◊Ê ‚¥‡ÊÙoeŸ ÁfloeÿΣ§, flSÃÈ ∞fl¥ ‚flÊ Σ§⁄U ÿÊŸË ¡Ë∞‚≈UË ÁfloeÿΣ§, ‹ÙΣ§¬Ê‹ ∞fl¥ ‹ÙΣ§ÊÿÈQ§ ‚¥‡ÊÙoeŸ ÁfloeÿΣ§ ¡Ò‚ Σ§ß¸ •„◊ ÁfloeÿΣ§ ¬ÊÁ⁄UÃ Σ§⁄UÊŸ Σ§Ë „٪˖ ‹ÁΣ§Ÿ Σ§È¿ Áfl¬ˇÊË OE‹Ù¥ Σ‘§ Σ§«Π Ãfl⁄U Σ§Ù OEπÃ „È∞ ‹ªÃÊ „Ò ÁΣ§ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ Á‹∞ ÿ ‚òÊ •Ê‚ÊŸ Ÿ„Ë¥ „ÙŸ flÊ‹Ê „Ò– ÷Ê¡¬Ê Σ‘§ Á≈UΣ§≈U ¬⁄U •⁄UÁfl¥OE Σ§Ù øÈŸıÃË OE¥ª Á’UãŸË Ÿß¸ ÁOEÑË, wz Ÿfl¥’⁄U (fl’flÊÃʸ)– •Ê◊ •ÊOE◊Ë ¬Ê≈U˸ (•Ê¬) Σ‘§ ’ÊªË ÁflŸÙOE Σ§È◊Ê⁄U Á’ÛÊË ÷Ê¡¬Ê ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù ‚Σ§Ã „Ò¥ •ı⁄U ŸÿË ÁOEÑË ÁfloeÊŸ‚÷Ê ‚Ë≈U ¬⁄U •⁄UÁfl¥OE Σ‘§¡⁄UËflÊ‹ Σ‘§ Áπ‹Ê»§ ©ê◊ËOEflÊ⁄U ’Ÿ ‚Σ§Ã „Ò¥– ’ËÃ ‡ÊÈR§flÊ⁄U Σ§Ù ÁOEÑË ÁfloeÊŸ‚÷Ê Σ‘§ ¬Ífl¸ •äÿˇÊ ∞fl¥ •Ê¬ Σ‘§ ÁfloeÊÿΣ§ ◊ÁŸ¥OE⁄U Á‚¥„ oeË⁄U ÷Ê¡¬Ê ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „È∞ Õ– ªÈ◊‹Ê Á¡‹ ◊¥ ∞Σ§ ◊ÃOEÊŸ Σ‘§¥OE˝ ¬⁄U •ÊŸ flÊ‹ Ÿ∞ ◊ÃOEÊÃÊ•Ù¥ Σ§Ù ªÈ‹Ê’ Σ§Ê »§Í‹ OEΣ§⁄U Sflʪà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ◊ÃOEÊÃÊ•Ù¥ ◊¥ ©à‚Ê„ ’…ΠÊŸ Σ‘§ Á‹∞ ÿ„ •ŸÙπË ¬⁄U¥¬⁄UÊ ‡ÊÈM§ Σ§Ë ªß¸ „Ò– ‹ÊÃ„Ê⁄U ◊¥ ¬„‹Ë OE»§Ê flÙ≈U «Ê‹Ÿ flÊ‹Ù¥ Σ§Ù ¬˝‡ÊÁSà ¬òÊ ÁOEÿÊ ªÿÊ– ‚ŸÊ ¬˝◊Èπ OE‹’Ë⁄U Á‚¥„ ‚Ȅʪ Ÿ ¡ê◊Í-Σ§‡◊Ë⁄U ◊¥ ◊ÃOEÊŸ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ‚È⁄UˇÊÊ ß¥Ã¡Ê◊Ù¥ Σ§Ê ¡Êÿ¡Ê ÷Ë Á‹ÿÊ– ¬„‹ ø⁄UáÊ ◊¥ ¤ÊÊ⁄Uπ¥« Σ§Ë vx ‚Ë≈UÙ¥ ¬⁄U v~~ ©ê◊ËOEflÊ⁄U ÷ÊÇÿ •Ê¡◊Ê ⁄U„ „Ò¥ ÃÙ ¡ê◊Í- Σ§‡◊Ë⁄U Σ§Ë vz ‚Ë≈UÙ¥ ¬⁄U vwx ¬˝àÿʇÊË •πÊ«Π ◊¥ „Ò¥– ¤ÊÊ⁄U𥫠◊¥ ◊ÈÅÿ ◊ÈΣ§Ê’‹Ê Σ§Ê¥ª˝‚, ÷Ê¡¬Ê fl ¤ÊÊ◊È◊Ù Σ‘§ ’Ëø „Ò, ¡’ÁΣ§ ¡ê◊Í-Σ§‡◊Ë⁄U Ÿ‡ÊŸ‹ Σ§Ê¥»§˝¥‚, ¬Ë«Ë¬Ë, Σ§Ê¥ª˝‚ fl ÷Ê¡¬Ê Σ‘§ Á‹∞ øÈŸÊflË •πÊ«ΠÊ ’ŸÊ „Ò– ‚Ë’Ë•Ê߸ ’Ù‹Ë, Ÿ ß¡Ê¡Ã Á◊‹Ë Ÿ ¡M§⁄Uà ¬«ΠË Áfl‡Ê· ‚Ë’Ë•Ê߸ ¡¡ ÷⁄Uà ¬Ê⁄UʇÊ⁄U Ÿ ¬Í¿Ê, ÄUÿÊ •Ê¬Σ§Ù Ÿ„Ë¥ ‹ªÃÊ ÁΣ§ ß‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ ÃàΣ§Ê‹ËŸ Σ§Ùÿ‹Ê ◊¥òÊË ‚ ¬Í¿ÃÊ¿ ¡M§⁄UË ÕË? ÄUÿÊ •Ê¬Σ§Ù ß‚Σ§Ë ¡M§⁄Uà ◊„‚Í‚ Ÿ„Ë¥ „È߸? ÄUÿÊ •Ê¬Σ§Ù Ÿ„Ë¥ ‹ªÃÊ ÁΣ§ ©ŸΣ§Ê ’ÿÊŸ ÃSflË⁄U ‚Ê»§ Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ •„◊ ‚ÊÁ’à „ÙÃÊ? ß‚Σ‘§ ¡flÊ’ ◊¥ ‚Ë’Ë•Ê߸ Σ‘§ ¡Ê¥ø •ÁoeΣ§Ê⁄UË Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ß‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Σ§Êÿʸ‹ÿ Σ‘§ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚ ¬Í¿ÃÊ¿ Σ§Ë ªß¸ •ı⁄U ¬ÊÿÊ ªÿÊ ÁΣ§ ÃàΣ§Ê‹ËŸ Σ§Ùÿ‹Ê ◊¥òÊË ‚ ¬Í¿ÃÊ¿ Σ§Ë ¡M§⁄Uà Ÿ„Ë¥ „Ò– „Ê‹Ê¥ÁΣ§, •ÁoeΣ§Ê⁄UË Ÿ ÿ„ ÷Ë ‚Ê»§ ÁΣ§ÿÊ ÁΣ§ ©ã„¥ ◊Ÿ◊Ù„Ÿ Á‚¥„ ‚ ¬Í¿ÃÊ¿ Σ§Ë ß¡Ê¡Ã Ÿ„Ë¥ Á◊‹Ë ÕË– Ÿß¸U ÁOEÀ‹Ë,U’ÈäʽffSX 26 Ÿflê’⁄UU, wÆvy Ÿß¸U ÁOEÀ‹Ë, fl·¸ — vÆ , •¥Σ§ — w{|, ◊ÍÀÿ — w L§¬ÿ, ¬ÎDU — vw page 1 final.qxd 11/25/2014 10:38 PM Page 1
  2. 2. çßçߊæ Email : info@mediaplusnetwork.com Web : www.vijaynews.in 2 Ù§üU çÎËÜè çßÁØ ‹ØêÁ ¥æ·¤æ ãU·¤ ¥æ·¤è ‹ØêÁ ¥ã´·¤æÚUè Õæòâ ãôÌð ãñ´ ãèÙÖæßÙæ âð »ýSÌ ¥æÁ ·¤æ ÚUæçàæÈ¤Ü âéÇUô·ê¤- 1}1v âéÇUô·ê¤- 18v® íÿÊOEÊ ËÊ ÊŸÊ §ß¸ Ã⁄U„ §Ë ’ËÊÁ⁄UÿÙ¥ §Ù ãÿÙÃÊ OEŸÊ „Ò– ŸflËŸÃ ‡ÊÙoe ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U íÿÊOEÊ »§˝ÄUUÙ‚ ÿÈQ§ ÊŸÊ ÊŸ ‚ Á«¬˝‡ÊŸ, Áø¥ÃÊ •ı⁄U ÊŸÁ‚§ ßÊfl „ÙŸ §Ë •Ê‡Ê¥§Ê •Áoe§ ⁄U„ÃË „Ò– OE⁄U•‚‹ ¬˝Ê§ÎÁç M§¬ ‚ “»§˝ÄUUÙ‚” »§‹ •ı⁄U ‚Áé¡ÿÙ¥ ¥ Á‹ÃÊ „Ò ‹Á§Ÿ ß‚§Ê ©¬ÿÙª Á’S§ÈU, •Êß‚R§Ë, Á«˛¥ÄU‚ •ÊÁOE ’ŸÊŸ ¥ „Ù ⁄U„Ê „Ò– Á§‡ÊÙ⁄UÙ¥ ‘§ ‡Ê⁄UË⁄U ¥ “»§˝ÄUUÙ‚” •Áoe§ ÊòÊÊ ¥ „ÙŸ §Ë ÁSÕÁà ¥ “Á«¬˝‡ÊŸ” ‘§ Á‡Ê§Ê⁄U „ÙŸ §Ë •Ê‡Ê¥§Ê •Áoe§ ⁄U„ÃË „Ò– »§˝ÄUUÙ‚ ‚ „ÙŸ flÊ‹Ë ’ËÊÁ⁄UÿÊ¥ — flÒôÊÊÁŸ§Ù¥ ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U “»§˝ÄUUÙ‚” ‚ Ò§¥‚⁄U, NOEÿ ⁄UÙª, „Ê߸ ’ˬË, ªÈOEʸ ⁄UÙª, UÊ߬ UÍ «ÊÿÁ’UË¡ •ı⁄U Á«¥Á‡ÊÿÊ „ÙŸ §Ë •Ê‡Ê¥§Ê ⁄U„ÃË „Ò– ‡Ê⁄UË⁄U ¥ “»§˝ÄUUÙ‚” •Áoe§ ÊòÊÊ ¥ „ÙŸ ¬⁄U ‹Ëfl⁄U (ÿ§ÎÃ) ¥ ÿ„ ¡ŸÊ ‡ÊÈM§ „Ù ¡ÊÃÊ „Ò– ß‚‚ ‹Ëfl⁄U §Ù §ß¸ Ã⁄U„ ‘§ ⁄UÙª „ÙŸ §Ë •Ê‡Ê¥§Ê ⁄U„ÃË „Ò– ‡ÊÙoe — •Á⁄U§Ê ÁSÕà •U‹Ê¥UÊ §Ë ßÙ⁄UË ÿÍÁŸflÁ‚¸UË ‘§ ¬˝È ‡ÊÙoe§Ãʸ §Ê¥SU¥‚ „Ê⁄U‹ Ÿ •¬Ÿ ‡ÊÙoe ‘§ OEı⁄UÊŸ ÿÈflÊ fl flÿS§ øÍ„Ù¥ §Ù ‹ªÊÃÊ⁄U vÆ „çUà ç íÿÊOEÊ “¬˝ÄUUÙ‚” ÿÈQ§ ÷Ù¡Ÿ ÁOEÿÊ– ß‚‘§ ’ÊOE øÍ„Ù¥ §Ù ÃÒ⁄UŸ fl ™§¥øÊ߸ ¬⁄U ø…Ÿ ‘§ Á‹ ¡’Í⁄U Á§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ß‚¥ ÿ„ ¬ÃÊ ø‹Ê Á§ Á¡Ÿ øÍ„Ù¥ §Ù „Ê߸ “¬˝ÄUUÙ‚” §Ë «ÊßU OEË ªß¸ ÕË– ©Ÿ¥ Á«¬˝‡ÊŸ fl ÊŸÁ‚§ Áfl§Ê⁄UÙ¥ ‘§ ‹ˇÊáÊ S¬C Ÿ¡⁄U •Ê ⁄U„ Õ– ‚ÙøŸ ‘§ …¥ª ¬⁄U •‚⁄U — ‡ÊÙoe§Ãʸ•Ù¥ Ÿ ÿ„ ÷Ë ¬˝ÊÊÁáÊà Á§ÿÊ Á§ íÿÊOEÊ “¬˝ÄUUÙ‚” ÿÈQ§ «ÊßU ‹Ÿ ‚ ÁSÃc§ ‘§ §Êÿ¸ §⁄UŸ ‘§ …¥ª ¬⁄U ⁄UÊ’ •‚⁄U ¬«ÃÊ „Ò– ß‚‚ Áfl· ¬Á⁄UÁSÕÁÃÿÊ¥ ©à¬ÛÊ „ÙŸ ¬⁄U ÁOEʪ ‚„Ë …¥ª ‚ §Êÿ¸ Ÿ„Ë¥ §⁄U ¬ÊÃÊ „Ò– ß‚‘§ ø‹Ã ÁSÃc§ ‚„Ë ÁŸáʸÿ ÷Ë Ÿ„Ë¥ ‹ ¬ÊÃÊ „Ò– ß‚ ‡ÊÙoe Ÿ ¬˝§Ê‡Ê ß»ü ÂãðUÜè- 1}1v 18v® ß»ü ÂãðUÜè- 18v® 1}1v 1}11 18v® «Ê‹Ê Á§ ÊŸ¬ÊŸ ‘§ ¡Á⁄U ÁOEʪ ‘§ ‚ÙøŸ ‘§ …¥ª ¬⁄U •‚⁄U «Ê‹Ê ¡Ê ‚§ÃÊ „Ò– ⁄UˇÊÊ flÒôÊÊÁŸ§Ù¥ Ÿ ‚é¡Ë ©à¬ÊOEŸ ’…ÊÿÊ ⁄UˇÊÊ ¡Òfl ™§¡Ê¸ •ŸÈ‚¥oeÊŸ ‚¥SÕÊŸ „ÀmÊŸË Ÿ ¬„Ê«Ù¥ ¥ Áfl¬⁄UËà ¬Á⁄UÁSÕÁÃÿÙ¥ ¥ ‚Áé¡ÿÙ¥ §Ë ‚»§‹ÃʬÍfl¸§ ÃË §Ë çŸË§ Áfl§Á‚à §Ë „Ò Á¡‚‚ •’ Á§‚ÊŸ ¬⁄U¥¬⁄Uʪà ÃË §Ë ÃÈ‹ŸÊ ¥ øÊ⁄U ªÈŸÊ •Áoe§ ç ‚Áé¡ÿÙ¥ §Ê ©à¬ÊOEŸ §⁄U ⁄U„ „Ò¥– ⁄UˇÊÊ •ŸÈ‚¥oeÊŸ fl¥ Áfl§Ê‚ ‚¥ªŸ («Ë•Ê⁄U«Ë•Ù) ‘§ •oeËŸ §Ê §⁄UŸ flÊ‹ ß‚ ‚¥SÕÊŸ Ÿ Áfl¬⁄UËà ¬Á⁄UÁSÕÁà ¥ ÷⁄U¬Í⁄U ¬ÒOEÊflÊ⁄U OEŸ flÊ‹Ë ‚Áé¡ÿÙ¥ §Ë ‚¥§⁄U Á§S¥ ÷Ë ÃÒÿÊ⁄U §⁄U ‹Ë „Ò¥– ߟ ‚Áé¡ÿÙ¥ ¥ ‚¥§⁄U ¬˝¡ÊÁà §Ê Ë⁄UÊ, UÊU⁄U, Á‡Ê‹Ê Áø¸, ’¥OEªÙ÷Ë, U⁄U, §⁄U‹Ê •ı⁄U ‹ı§Ë ‡ÊÊÁ‹ „Ò¥– ¬„Ê«Ë ˇÊòÊ ¡„Ê¥ •àÿÁoe§ ¥« ¬«ÃË „Ò, fl„Ê¥ È‹Ë OE‡ÊÊ•Ù¥ ¥ ‚Áé¡ÿÙ¥ §Ù ©ªÊŸÊ ‚¥÷fl Ÿ„Ë¥ „Ò– ß‚‘§ ‚ÊÕ „Ë •Áoe§ flcÊ „ÙŸ ¬⁄U »§‹ ‚« ¡ÊÃÊ „Ò– ‚ SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U ¬Ê‹Ë „Ê©‚ ÿÊ Ç‹Ê‚ „Ê©‚ ¥ •Ê‚ÊŸË ‚ ‚Áé¡ÿÙ¥ §Ê ©à¬ÊOEŸ Á‹ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ‚¥SÕÊŸ ‘§ ‚ÍòÊÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á§ ¬„Ê«Ë ˇÊòÊÙ¥ ‘§ ª˝ËŸ „Ê©‚ ¥ UÊU⁄U •ı⁄U Á‡Ê‹Ê Áø¸ §Ë OEÙ-OEÙ »§‚‹¥ ÃÕÊ Ë⁄UÊ §Ë ÃËŸ »§‚‹¥ •Ê‚ÊŸË ‚ ©ªÊ߸ ¡Ê ‚§ÃË „Ò¥– ª˝ËŸ „Ê©‚Ù¥ ¥ ‚ÿ ‘§ ¬Ífl¸ ‚Áé¡ÿÙ¥ ‘§ ¬ıoeÙ¥ §Ù ÃÒÿÊ⁄U §⁄U Á‹ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò •ı⁄U Á»§⁄U ©‚ ‚ÿ ¬⁄U ÃÙ¥ ¥ ‹ªÊ ÁOEÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ‚¥SÕÊŸ Ÿ ‚¥§⁄U Ë⁄UÊ §Ë «Ë •Ê⁄U ‹ vÆv •ı⁄U vÆw, ‚¥§⁄U UÊU⁄U §Ë «Ë •Ê⁄U ‹ xÆy, ‚¥§⁄U Á‡Ê‹Ê Áø¸ §Ë «Ë •Ê⁄U ‹ wÆw •ı⁄U wÆ{, ‚¥§⁄U ’¥OEªÙ÷Ë §Ë }Æv, U⁄U §Ë «Ë •Ê⁄U ‹ yÆv, UÊU⁄U §Ë «Ë •Ê⁄U ‹ {w, §⁄U‹Ê §Ë «Ë •Ê⁄U ‹ yv •ı⁄U ‹ı§Ë §Ë «Ë •Ê⁄U ‹¥ ¬Ê¥ø Á§S¥ Áfl§Á‚à §Ë „Ò¥– ÁŸø‹Ë ¬„ÊÁ«ÿÙ¥ •ı⁄U ™§¥ øË ¬„ÊÁ«ÿÙ¥ ¬⁄U ‚Ê‹÷⁄U ‚Áé¡ÿÙ¥ §Ê ©à¬ÊOEŸ Á§ÿÊ ¡Ê ‚§ÃÊ „Ò– Áfl‡Ê·ôÊÙ¥ §Ê ÊŸŸÊ „Ò Á§ ÁŸø‹Ë ¬„ÊÁ«ÿÙ¥ ¥ »§⁄Ufl⁄UË-Êø¸ ¥ §gÍ, ’Ë¥‚, UÊU⁄U, ‹ı§Ë, §⁄U‹Ê •ı⁄U §§«Ë §Ë »§‚‹ §Ù ‹ªÊÿÊ ¡Ê ‚§ÃÊ „Ò– (flÊÃʸ) »§ÊÿOE¥OE ª˝ËŸ „Ê©‚ ‚¥SÕÊŸ §Ê ÊŸŸÊ „Ò Á§ vÆ ËU⁄U ‹¥’, ¬Ê¥ø ËU⁄U øı« ÃÕÊ ¬Ê¥ø ËU⁄U ™§¥ ø ª˝ËŸ „Ê©‚ ¥ § ¬Á⁄UflÊ⁄U ‘§ Á‹ Ã⁄U„- Ã⁄U„ §Ë ‚Áé¡ÿÙ¥ §Ë ÷⁄U¬Í⁄U »§‚‹ ‹Ë ¡Ê ‚§ÃË „Ò– •„¥§Ê⁄UË •ı⁄U •ÄU« Á§S ‘§ ’ÊÚ‚ •ÄU‚⁄U „ËŸ÷ÊflŸÊ §Ê Á‡Ê§Ê⁄U „Ùà „Ò¥ •ı⁄U •¬ŸË ŸÊ§ÊÁÿÙ¥ fl •ˇÊÃÊ•Ù¥ §Ù ¿È¬ÊŸ ‘§ Á‹ •¬Ÿ ÊÄà ¬⁄U ¡ÊŸ’ͤʧ⁄U OE’Êfl ’ŸÊà „Ò¥– ß‚‚ Ÿ Á‚»§¸ §Êÿ¸SÕ‹ ¬⁄U §Ê§Ê¡ §Ê Ê„ı‹ ⁄UÊ’ „ÙÃÊ „Ò ’ÁÀ§ ß‚‚ ¬Í⁄U OEçUÃ⁄U §Ù ÷Ë ŸÈ§‚ÊŸ ¬„È¥øÃÊ „Ò– •Á⁄U§Ê ‘§ §⁄UÊŸ •ı⁄U ÁÁ‡ÊªŸ ÁflÁfllÊ‹ÿ ¥ ŸÙÁflôÊÊŸ Áfl·ÿ ¥ •ŸÈ‚¥oeÊŸ §⁄U ⁄U„ flÒôÊÊÁŸ§Ù¥ Ÿ •¬ŸË ÃÊ¡Ê ‡ÊÙoe Á⁄U¬ÙU¸ ¥ ÿ„ È‹Ê‚Ê Á§ÿÊ „Ò– flÒôÊÊÁŸ§Ù¥ Ÿ §Êÿ¸SÕ‹ ¥ •Áoe§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ¥ •„¥§Ê⁄U §Ê SÃ⁄U ŸÊ¬Ÿ ‘§ Á‹ “fl§¸ å‹‚ ⁄UÙªÒ¥‚ S‘§‹” ‘§ ŸÊ ‚ ¬ÒÊŸÊ ÃÒÿÊ⁄U Á§ÿÊ „Ò– ß‚ ¬ÒÊŸ ¬⁄U •¥„§Ê⁄U §Ê SÃ⁄U ŸÊ¬ §⁄U ©Ÿ‘§ ÿÁQ§àfl ‘§ ’Ê⁄U ¥ ÁŸc§·¸ ÁŸ§Ê‹Ê ¡ÊÃÊ „Ò– ‡ÊÙoeOE‹ ‘§ ÈÁÿÊ ¬˝Ù»‘§‚⁄U SUŸ‹Ë Á‚Àfl⁄UÒŸ ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U •¥„§Ê⁄U §Ê ßSÃÊ‹ ‹Ùª •¬ŸË ŸÊ§ÊÁÿÊ¥ ¿È¬ÊŸ ÃÕÊ OEÍ‚⁄UÙ¥ ‚ ÈOE §Ù íÿÊOEÊ ‚¤ÊOEÊ⁄U fl ’ÈÁhÊŸ ‚ÊÁ’à §⁄UŸ ‘§ Á‹ §⁄Uà „Ò¥– ß‚ § Ã⁄U„ ‚ OEÍ‚⁄U ¬˝ÁÃ÷ʇÊÊ‹Ë ‹ÙªÙ¥ ‚ ‚Ëoe Á‹Ÿ flÊ‹Ë ¬˝ÁÃS¬oeʸ ‚ ’øÊfl ‘§ Á‹ ⁄UˇÊÊ §flø ‘§ Ãı⁄U ¬⁄U ßSÃÊ‹ Á§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– „ËŸ ÷ÊflŸÊ ‚ ª˝Sà ’ÊÚ‚ •ÄU‚⁄U ß‚§Ê ßSÃÊ‹ §⁄Uà „Ò¥– ÿ„Ë fl¡„ „Ò Á§ §Ê§Ê¡ ¥ §È‡Ê‹ •ı⁄U ¬˝ÁÃ÷ʇÊÊ‹Ë ’ÊÚ‚ „‡ÊÊ „Ë ‡ÊÊ‹ËŸ •ı⁄U ‡Êʥà Sfl÷Êfl ‘§ „Ùà „Ò¥– Á‚Àfl⁄UÒŸ ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U •¥„§Ê⁄UË ’Ê‚ ‘§ ÿfl„Ê⁄U ¥ §¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ¥ ÷OE÷Êfl §⁄UŸÊ, ©Ÿ ¬⁄U ’fl¡„ §Ê §Ê OE’Êfl ’ŸÊŸÊ, ¬˝ÙÛÊÁà ‘§ •fl‚⁄UÙ¥ §Ù à §⁄UŸÊ, •¬Ÿ Á„à ‚ÊoeŸ ‘§ Á‹ •§È‡Ê‹ §¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ §Ù §È‡Ê‹ §¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚ •Êª §⁄UŸÊ ÃÕÊ §¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ‘§ §Ê§Ê¡ §Ë ‚ˡÊÊ ¥ ¬ˇÊ¬Êà §⁄UŸÊ ¡Ò‚ ¬˝È ‹ˇÊáÊ ¬Ê ¡Êà „Ò¥– ‚Ê ‡ÊÅ‚ § §¸øÊ⁄UË Áfl‡Ê· ‘§ Á‹ „Ë Ÿ„Ë¥ ’ÁÀ§ ¬Í⁄U ‚¥ªŸ ‘§ Áfläfl¥‚§Ê⁄UË ‚ÊÁ’à „ÙÃÊ „Ò– flÒôÊÊÁŸ§Ù¥ §Ê ÊŸŸÊ „Ò Á§ •„¥§Ê⁄UË ’ÊÚ‚ §Ê ÷Ë ß‹Ê¡ „Ù ‚§ÃÊ „Ò ’‡ÊòÊ fl„ ‚Èoe⁄UŸ §Ë ßë¿Ê ⁄UÃÊ „Ù– ß‚‘§ Á‹ Áfl‡Ê· Ãı⁄U ¬⁄U ŸÙÁflôÊÊŸ ‚ ¡È«Ë §ÙÁø¥ª §Ë ÿflSÕÊ §Ë ªß¸ „Ò– ÎñçÙ·¤ S߈ßæçÏ·¤æÚUè (Âý·¤æàæ·¤, ×éÎý·¤ ß ×æçÜ·¤) çßÁØ ·¤é×æÚU çÎßæ·¤ÚU Ùð °â°â ç´ýÅUÚU, OEÜæÅU Ù´. w®v, ÂýÍ× ÖßÙ, Øê·Ô¤-w, §·¤ôÅUð·¤-x, âêÚUÁÂéÚU ¥õlôç»·¤ ÿæð˜æ, »ýðÅUÚU Ùô°Çæ, »õÌ×Õém Ù»ÚU âð ×éçÎýÌ ·¤ÚUßæ·¤ÚU ×éØ ·¤æØæüÜØ y®~, ¿õÍè ×´çÁÜ, ÂýÌæ ÖßÙ, ÕãæÎéÚUàææã ÁȤÚU ×æ»ü, ¥æ§üÅUè¥ô, Ù§ü ç΄è-vv®®®w âð Âý·¤æçàæÌ ç·¤ØæÐ â´Âæη¤ Ñ çßÁØ ·¤é×æÚU çÎßæ·¤ÚU, ¥æÚU°Ù¥æ§ü Ù´.Ñ DELHIN/13428/04 Âè¥æÚUÕè °€UÅU ·Ô¤ ¥´Ì»Ìü â×æ¿æÚUô´ ·Ô¤ ¿ØÙ ãðÌé çÁ×ðÎæÚU ÌÍæ ©Ùâ𠩈Âóæ â×SÌ çßßæÎ Ù§ü çÎ„è ‹ØæØæÜØ ·Ô¤ ¥ÏèÙ ãô»ð´Ð â·éü¤ÜðàæÙ çßÖæ»Ñ w{w, ßðSÅUÙü ×æ»ü, ÙÁÎè·¤ »æÇüÙ ¥æòȸ¤ Ȥæ§ß âð´â, âñÎéÜæÁæÕ, ‹Øê ç΄è-vv®®x® ÕéŠæßæÚU 26 ÙߐÕÚU,U 2014 çßÁØ ‹ØêÁ
  3. 3. Ÿß¸U ÁOEÀ‹Ë Áfl¡ÿ ãÿÍ¡ ãÿÍ¡ ’ÊÚÄ‚ ÁOEÀ‹Ë ãÿÍ¡ epaper.vijaynews.in Web : www.vijaynews.in x •Ê¬Σ§Ê „UΣ§ •Ê¬Σ§Ë ãÿÍ¡ ’ÈäÊflÊ⁄U w{ Ÿflê’⁄UU,UU wÆvy OEÁˇÊáÊË ÁOEÑË — ‚Ê»§-‚»§Ê߸ Σ‘§ •‹ÊflÊ ¡ª„-¡ª„ •ÁÃR§◊áÊ ÷Ë ª¥÷Ë⁄U ‚◊SÿÊ „Ò– ‚Êfl¸¡ÁŸΣ§ SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U Á¡‚ Ã⁄U„ ‹Ùª •ÁÃR§◊áÊ Σ§⁄U •‚ÈÁfloeÊ ©à¬ÛÊ Σ§⁄U OEÃ „Ò¥, ß‚‚ ÁŸ¡Êà ÁOE‹ÊŸ Σ‘§ Á‹∞ ¬˝ÊÕÁ◊Σ§ÃÊ Σ‘§ M§¬ ◊¥ Á‹ÿÊ „Ò– ß‚Á‹∞ •¬Ÿ flÊ«¸ ◊¥ ‚◊ÿ- ‚◊ÿ ¬⁄U •Á÷ÿÊŸ ø‹Ê •ÁÃR§◊áÊ „≈UÊŸ Σ§Ë Σ§ÙÁ‡Ê‡Ê ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– OEÁˇÊáÊË ÁOEÑË Σ‘§ üÊËÁŸflÊ‚¬È⁄UË ‚ Σ§Ê¥ª˝‚ Σ§Ë ¬Ê·¸OE ߥOEÍ fl◊ʸ Ÿ ©Q§ ’ÊÃ¥ OEÒÁŸΣ§ ¡Êª⁄UáÊ Σ‘§ ‚ÊÕ ’ÊÃøËà ◊¥ Σ§„Ë– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ üÊËÁŸflÊ‚¬È⁄UË ÁŸª◊ flÊ«¸ Σ‘§ •¥Ãª¸Ã ãÿÍ »§˝¥«‚ Σ§ÊÚ‹ÙŸË, fl ÁflŸÙ’Ê Ÿª⁄U ¡Ò‚Ë ¬ÊÚ‡Ê Σ§ÊÚ‹ÙŸË „Ò ÃÙ ’ª‹ ◊¥ «Ë«Ë∞ ◊ÊΣ‘§¸≈U fl Σ§È¿ ¬È⁄UÊŸË ªÊ¥fl „Ò¥– ÿ„Ê¥ Á⁄U„Êÿ‡ÊË Σ‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ √ÿÊfl‚ÊÁÿΣ§ ªÁÃÁflÁoe ø‹ÊŸ flÊ‹ •¬Ÿ ÁŸ¡Ë »§ÊÿOE Σ‘§ Á‹∞ •Êfl¥Á≈Uà ¡ª„ Σ‘§ •‹ÊflÊ ‚Êfl¸¡ÁŸΣ§ ¡ª„ ¬⁄U Σ§é¡Ê Σ§⁄U ◊Ÿ◊ÊÁ»§Σ§ M§¬ ‚ ßSÃ◊Ê‹ Σ§⁄UÃ „Ò¥– Á¡‚‚ •Ê◊ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ê Σ§ÊÚ‹ÙŸË fl ◊ÊΣ‘§¸≈U ◊¥ ø‹ŸÊ ◊ÈÁ‡Σ§‹ „Ù ¡ÊÃÊ „Ò– Ÿß¸ ÁOEÑË — (fl’flÊÃʸ)– ©ûÊ⁄UË ÁŸª◊ Σ‘§ ©¬◊„ʬı⁄U ⁄UÁflãOE˝ ªÈ#Ê ¡Ë Ÿ ‚OE⁄U ¬„Ê«Π ª¥¡ ˇÊòÊ ◊¥ ◊ÊŸŸËÿ Ÿ⁄UãOE˝ ◊ÙOEË ¡Ë Σ‘§ ‚»§Ê߸ •Á÷ÿÊŸ Σ§Ù ’⁄UΣ§⁄UÊ⁄U ⁄UπÃ „È∞ ‚OE⁄U ¬„Ê« ª¥¡ Σ§Ë •äÿˇÊ, ÁŸª◊ ¬Ê·¸OE ÃÕÊ ©¬ÊÿÈQ§ Σ‘§ ‚ÊÕ Á◊‹Σ§⁄U flÊ«¸ Ÿ¥’⁄U }| fl }} Σ§Ê OEı⁄UÊ ÁΣ§ÿÊ– ß‚ ‚»§Ê߸ •Á÷ÿÊŸ Σ§Ë ‡ÊÈM§•Êà ªÈ#Ê ¡Ë Ÿ Σ§ÈÃÈ’⁄UÙ« ‚ ‡ÊÈM§ Σ§⁄UÃ „È∞ ⁄UÊ◊Ÿª⁄U, Ã‹Á◊‹ ⁄UÙ«, ◊ÈÀÃÊŸË …Ê¥«Ê ‚ „ÙÃ „È∞ OE‡Ê⁄UÊ¡ ÷ÊÁ≈UÿÊ ⁄UÙ«Π ¬⁄U ‚◊Ê# Σ§Ë– ÿ„Ê¥ Σ§Ë ‚Ê»§-‚»§Ê߸ Σ§Ù ‹Σ§⁄U ªÈ#Ê ¡Ë Ÿ ‚ê’¥Áoeà •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ù ¡◊Σ§⁄U »§≈UΣ§Ê⁄U ‹ªÊ߸ ÃÕÊ ÁOE‡ÊÊ-ÁŸOE ¸‡Ê ÷Ë ÁOEÿ– üÊË ªÈ#Ê Ÿ OEπÊ ÁΣ§ ◊ÈÀÃÊŸË …Ê¥«Ê ◊¥ Σ§È¿ ªÁ‹ÿÙ¥ ◊¥ ◊⁄Uê◊Ã Σ§Ê Σ§Êÿ¸ „ÙŸÊ „Ò Á¡‚ ÃÈ⁄UãÃ Σ§⁄UflÊÿ ¡ÊŸ Σ‘§ ÁŸOE¸‡Ê ÁOEÿ ÃÕÊ Σ§È¿ …‹Êfl ◊¥ Σ§Ê»§Ë ◊ÊòÊÊ ◊¥ ªÊ’¸¡ ßÄU≈UΔÊ „Ò ©‚ ÃÈ⁄Uãà ¬˝÷Êfl ‚ „≈UflÊŸ Σ‘§ Á‹∞ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ù Σ§„Ê– Σ§ÈÃÈ’⁄UÙ« ¬⁄U Σ§Ê»§Ë ◊ÊòÊÊ ◊¥ ◊‹’Ê ¬«Ê „È•Ê Á◊‹Ê ¡Ù ÁΣ§ ¬Ë«éÀÿÍ«Ë Σ‘§ •oeËŸ •ÊÃÊ „Ò ©‚Σ‘§ Á‹∞ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ù ÁŸOE¸‡Ê ÁOEÿ ÁΣ§ ß‚ ◊‹’ Σ§Ù ¬Ë«éÀÿÍ«Ë Σ‘§ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ‘§ ‚ÊÕ Á◊‹Σ§⁄U ÃÈ⁄Uãà ¬˝÷Êfl ‚ „≈UflÊÿÊ ¡Êÿ– Σ§ÈÃÈ’⁄UÙ« ¬⁄U ∞Σ§ πÈ‹Ê „È•Ê …‹ÊÚfl ¬ÊÿÊ ªÿÊ Á¡‚◊¥ Σ§Ê»§Ë ◊ÊòÊÊ ◊¥ ªÊ’¸¡ ÕÊ ß‚Σ‘§ Á‹∞ ‚ê’¥Áoeà •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ù »§≈UΣ§Ê⁄U ‹ªÊ߸ •ı⁄U ÃÈ⁄Uãà „≈UflÊŸ Σ‘§ ÁŸOE¸‡Ê ÁOEÿ– Σ§È¿ ∞Á⁄UÿÊ Σ‘§ ÿÍÁ⁄UŸÀ‚ ◊¥ ø‹ ⁄U„ Σ§Êÿ¸ ◊¥ Ã¡Ë ‹ÊŸ Σ‘§ Á‹∞ Σ§„Ê •ı⁄U ©ã„¥ ¡ÀOEË ÃÒÿÊ⁄U Σ§⁄UΣ‘§ ¡ŸÃÊ Σ§Ù ‚ȬÍOE¸ Σ§⁄UŸ Σ§Ê •ÊEÊ‚Ÿ ÁOEÿÊ– ª‹Ë Ÿ¥’⁄U vx ◊ÈÀÃÊŸË …Ê¥«Ê ◊¥ ≈UÒê¬⁄U⁄UË ßãR§Ùø◊¥≈U OEπË ªÿË Á¡‚ ÃÈ⁄Uãà „≈UÊŸ Σ‘§ ÁŸOE¸‡Ê ÁOEÿ– Ÿ’Ë Σ§⁄UË◊ ∞Á⁄UÿÊ Σ‘§ ‹ÙªÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ÿ„Ê¥ •Êÿ ÁOEŸ ‚Ëfl⁄U é‹ÙΣ‘§¡ Σ§Ë ‚◊SÿÊ ⁄U„ÃË „Ò Á¡‚ ÁOEÑË ¡‹ ’Ù«¸ Σ§Ù ‚ÍÁøÃ Σ§⁄UΣ‘§ ÃÈ⁄Uãà ߂ ¬⁄U Σ§Êÿ¸ Σ§⁄UŸ Σ§Ê ªÈ#Ê Ÿ •ÊEÊ‚Ÿ ÁOEÿÊ– ß‚ OEı⁄U ◊¥ ‚OE⁄U ¬„Ê« ª¥¡ ¡ÙŸ Σ§Ë •äÿˇÊ üÊË◊ÃË ‹ÃÊ ‚Ù…Ë, ˇÊòÊËÿ ÁŸª◊ ¬Ê·¸OE „Í⁄U ’ÊŸÙ, ©¬ÊÿÈQ§ •Ê⁄U∞‚. ◊ËŸÊ, ‚ê’¥Áoeà •ÁoeΣ§Ê⁄UË ªáÊ, Á¡‹Ê •äÿˇÊ ‚È◊Ÿ ªÈ#Ê, ◊á«‹ •äÿˇÊ ‚¥ÃÙ· ‡Ê◊ʸ ÃÕÊ Á‡ÊflΣ§È◊Ê⁄U ªÈ#Ê ÃÕÊ ‚Ò¥Σ§«Ù¥ Σ§Êÿ¸Σ§Ãʸ ◊ı¡ÍOE Õ– ≈˛ÒÁ»§Σ§ ¬ÊΣ§¸ Σ§Ê ‚È¥OE⁄UËΣ§⁄UáÊ S¬Ë« ’˝Σ§⁄U ¬⁄U ’ÊßΣ§ ‚ Áª⁄UŸ ¬⁄U ÿÈflΣ§ Σ§Ë „Ê‹Ã ª¥÷Ë⁄U Ÿß¸ ÁOEÑË (fl’flÊÃʸ)– ’OE⁄U¬È⁄U ÕÊŸ Σ‘§ ¬Ê‚ S¬Ë« ’˝Σ§⁄U Σ§Ù Ÿ¡⁄U•¥OEÊ¡ Σ§⁄UŸÊ ’ÊßΣ§ ‚flÊ⁄U ÿÈflΣ§Ù¥ Σ§Ù ÷Ê⁄UË ¬«Π ªÿÊ– ’ÊßΣ§ Σ§Ë ⁄UçUÃÊ⁄U Ã¡ „ÙŸ ‚ ’˝Σ§⁄U ‚ ªÈ¡⁄UÃ ‚◊ÿ ¬Ë¿ ’ÒΔÊ ÿÈflΣ§ ¬˝ËÃ◊ Σ§È◊Ê⁄U ©¿‹Σ§⁄U ŸËø Áª⁄U ªÿÊ– Á¡‚‚ ©‚ ª¥÷Ë⁄U øÙ≈U¥ •Ê߸¥– ’ÊßΣ§ ø‹Ê ⁄U„ •¡ËÃ Σ§Ù ¬˝ËÃ◊ Σ‘§ Áª⁄UŸ Σ§Ë ÷ŸΣ§ ÃΣ§ Ÿ„Ë¥ ‹ªË– fl„ Á’ŸÊ ’˝Σ§ ‹ªÊ∞ ’ÊßΣ§ OEı«ΠÊÃÊ ⁄U„Ê– ’OE⁄U¬È⁄U ÕÊŸ ◊¥ ÃÒŸÊà „« Σ§Ê¥S≈U’‹ ◊ÕÈ⁄UÊ ⁄UÙ« ¬⁄U ©‚ ‚◊ÿ ª‡Ã Σ§⁄U ⁄U„Ê ÕÊ– ©‚Ÿ ’ÊßΣ§ Σ§Ê ¬Ë¿Ê ÷Ê¡¬Ê ¿Ù≈U ‚◊ÊøÊ⁄U ¬òÊΣ§Ê⁄UÙ¥ Σ‘§ Á‹∞ ‹Ê∞ªË ‚Ê◊ÊÁ¡Σ§ ‚È⁄UˇÊÊ ÿÙ¡ŸÊ Ÿß¸ ÁOEÑË (fl’flÊÃʸ)– øÈŸÊfl ÁΣ§ÿÊ •ı⁄U Σ§⁄UË’ …Ê߸ ‚ı ◊Ë≈U⁄U •Êª ¡ÊΣ§⁄U •¡ËÃ Σ§Ù ¬Σ§«ΠÊ– ¬˝’¥oeŸ Σ§Ë •Ù⁄U ’…ΠÃË ÁOEÑË ÷Ê¡¬Ê ◊¥ •Ê¡ ‡ÊÁQ§ Σ‘§ãOE˝ ’ÒΔΣ§Ù¥ Σ‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ Σ‘§‡Êfl¬È⁄U◊ ∞fl¥ øÊ¥OEŸË øıΣ§ Á¡‹Ù¥ Σ§Ë Áfl‡Ê· ’ÒΔΣ§Ù¥ Σ§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ „È•Ê– ‚Ê¥‚OE ⁄U◊‡Ê Á’oeÍ«ΠË, ¬˝fl‡Ê ‚ÊÁ„’ Á‚¥„ fl◊ʸ, ◊ËŸÊˇÊË ‹πË, ◊„‡Ê Áª⁄UË, Áfl¡ÿ ªÙÿ‹ ∞fl¥ ¬Ê≈U˸ Σ‘§ flÁ⁄UD ¬OEÊÁoeΣ§Ê⁄UË •Ê¡ Σ§Ë ‡ÊÁQ§ Σ‘§ãOE˝ ’ÒΔΣ§Ù¥ ◊¥ ‚Áê◊Á‹Ã „È∞– ¬˝OE‡Ê Σ§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ •ÊÿÙÁ¡Ã Σ‘§‡Êfl¬È⁄U◊ ∞fl¥ øÊ¥OEŸË øıΣ§ Á¡‹Ù¥ Σ§Ë ’ÒΔΣ§Ù¥ ◊¥ ¬˝OE‡Ê ◊„Ê◊¥òÊË üÊË◊ÃË ⁄UπÊ ªÈ#Ê, Á¡‹Ê •äÿˇÊ ‚¥¡Ëfl ‡Ê◊ʸ, ‚È◊Ÿ Σ§È◊Ê⁄U ªÈ#Ê, ÁfloeÊÿΣ§ «ÊÚ. Ÿ¥OE ÁΣ§‡ÊÙ⁄U ªª¸, «ÊÚ. ◊„ãOE˝ ŸÊª¬Ê‹, ⁄UÊ◊ÁΣ§‡ÊŸ Á‚¥ÉÊ‹, ŸÃÊ ‚OEŸ üÊË◊ÃË ◊Ë⁄UÊ •ª˝flÊ‹, ¡ÙŸ •äÿˇÊ •⁄UÁflãOE ªª¸ ‚Á„à ÁŸª◊ ¬Ê·¸OE, OEٟ٥ Á¡‹Ù¥ Σ‘§ ‚÷Ë ◊¥«‹Ù¥ Σ‘§ •äÿˇÊ ‚Áê◊Á‹Ã „È∞– ’ÒΔΣ§ ◊¥ ¬˝OE‡Ê ÷Ê¡¬Ê •äÿˇÊ ‚ÃË‡Ê ©¬ÊäÿÊÿ ∞fl¥ ◊„Ê◊¥òÊË ‚¥ªΔŸ Á◊ŸË ◊Ò⁄UÊÕŸ Σ§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ ¬Áp◊Ë ÁOEÑË — SflSÕ ¡ËflŸ Σ‘§ ¬˝Áà ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù ¡ÊªM§Σ§ Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ mÊ⁄UΣ§Ê ◊¥ Á◊ŸË ◊Ò⁄UÊÕŸ Σ§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ∞¬Ë¡ SΣ§Í‹ •Ê»§ ◊ÒŸ¡◊¥≈U Σ§Ë •Ù⁄U ‚ •ÊÿÙÁ¡Ã ß‚ Á◊ŸË ◊Ò⁄UÊÕŸ ◊¥ Σ§Ê»§Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ mÊ⁄UΣ§Ê Σ‘§ ÁŸflÊÁ‚ÿÙ¥ Ÿ Á„S‚Ê Á‹ÿÊ– Á„S‚Ê ‹Ÿ flÊ‹Ù¥ ◊¥ ’ëøÙ¥ ‚ ‹Σ§⁄U ’ȡȪ¸ ÃΣ§ ‡ÊÊÁ◊‹ Õ– ◊Ò⁄UÊÕŸ Σ§Ù ¬k üÊË «ÊÚ. •‡ÊÙΣ§ flÒOE Ÿ „⁄UË ¤Ê¥«Ë ÁOEπÊ߸– ◊Ò⁄UÊÕŸ Σ§Ë ‚◊ÊÁ# ¬⁄U ◊oeÈ◊„ ¡Ê¥ø Á‡ÊÁfl⁄U Σ§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– Σ§⁄UË’ ‚ı ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ SflÊSâÿ Σ§Ë ¡Ê¥ø Á‡ÊÁfl⁄U ◊¥ Σ§Ë ªß¸– ◊Ò⁄UÊÕŸ Σ‘§ Áfl¡ÃÊ•Ù¥ ◊¥ ‚¥OEˬ Σ§È◊Ê⁄U, Σ§ÎcáÊÊ, ÁOE√ÿÊ¥‡Ê ‡ÊÊÁ◊‹ ⁄U„– Áfl¡ÿ ‡Ê◊ʸ Ÿ OEٟ٥ Á¡‹Ù¥ ◊¥ ‚OESÿÃÊ •Á÷ÿÊŸ Σ§Ù Ã¡ Σ§⁄UŸ ¬⁄U ’‹ OEÃ „È∞ Á¡‹Ê ∞fl¥ ◊¥«‹ ŸÃÊ•Ù¥ •ı⁄U ¡Ÿ¬˝ÁÃÁŸÁoeÿÙ¥ ‚ Σ§„Ê ÁΣ§ SÕÊŸËÿ •Ê⁄U«éÀÿÍ∞ ∞fl¥ √ÿʬÊÁ⁄UΣ§ ‚¥ªΔŸÙ¥ Σ§Ù ‚OESÿÃÊ ∞fl¥ Sflë¿ÃÊ OEٟ٥ •Á÷ÿÊŸÙ¥ ◊¥ ¡Ù«Π¥– ©¬ÊäÿÊÿ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ‚OESÿÃÊ ∞fl¥ SflëOEÃÊ ÿ„ OEٟ٥ •Á÷ÿÊŸ ÷Ê¡¬Ê Σ§Êÿ¸Σ§Ã¸˜ÃÊ•Ù¥ Σ§Ù ‚Ëoe-‚Ëoe •Ê◊ ŸÊªÁ⁄UΣ§Ù¥ ‚ ‚¥¬Σ§¸ Σ§⁄UŸ Σ§Ê ◊ıΣ§Ê OEÃ „Ò¥ •ı⁄U ÿ„ ◊ÃOEÊÃÊ •ª⁄U „◊Ê⁄U Σ§ÊÿÙ¥¸ ‚ ¬˝÷ÊÁflà „ÙªÊ ÃÙ ÷Ê¡¬Ê Σ§Ê ◊ÃOEÊÃÊ ’ŸªÊ– »‘§«⁄U‡ÊŸ •Ê»§ ‹ÙΣ§‹ ‡ÊÊÚÁ¬¥ª ‚ã≈U⁄U •ÊÚ»§ ÁOEÑË ‚ ¡È«Π OEÈΣ§ÊŸOEÊ⁄UÙ¥ Σ‘§ ∞Σ§ ¬˝ÁÃÁŸÁoe◊¥«‹ Ÿ •Ê¡ •¬ŸË ‚◊SÿÊ•Ù¥ Σ§Ù ‹Σ§⁄U ÁOEÑË ¬˝OE‡Ê ÷Ê¡¬Ê •äÿˇÊ ‚ÃË‡Ê ©¬ÊäÿÊÿ Σ§Ù ∞Σ§ ôÊʬŸ ÁOEÿÊ– ÿ„Ê¥ S◊⁄UáÊËÿ „Ò ÁΣ§ ÁOEÑË ◊¥ «Ë∞‹∞»§ ‚Á„à ÁflÁ÷ÛÊ ¬˝Êßfl≈U Σ§Ê‹ÙŸÊß¡⁄UÙ¥ Ÿ ª˝≈U⁄U ΣÒ§‹Ê‡Ê, ‚Ê©Õ ∞ÄU‚≈U¥‡ÊŸ, „ı¡πÊ‚, ª˝ËŸ ¬ÊΣ§¸, ‚ÈãOE⁄U Ÿª⁄U, ΣÒ§‹Ê‡Ê Σ§Ê‹ÙŸË, ◊ÊÚ«‹ ≈UÊ©Ÿ, ÁOE‹‡ÊÊOE Σ§Ê‹ÙŸË, Σ§ÎcáÊÊ Ÿª⁄U ¡Ò‚Ë Σ§Ê‹ÙÁŸÿÊ¥ ’ŸÊ߸ •ı⁄U ©Ÿ◊¥ ‹ÙΣ§‹ ‡ÊÊÚÁ¬¥ª ‚ã≈U⁄UÙ¥ Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ÁΣ§ÿÊ ÕÊ Á¡‚◊¥ ŸËø OEÈΣ§ÊŸ •ı⁄U ™§¬⁄U ÁŸflÊ‚ Σ§Ê ¬˝ÊfloeÊŸ ÕÊ– flQ§ Σ‘§ ‚ÊÕ ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ ¬Á⁄UflÊ⁄U ’«Π ÃÙ ™§¬⁄U Σ§Ë ◊¥Á¡‹Ù¥ ‚ ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ ÁŸflÊ‚ ÃÙ •ãÿ ¡ª„ ø‹ ªÿ •ı⁄U ™§¬⁄UË ◊¥Á¡‹Ù¥ Σ‘§ ©¬ÿÙª ÷Ë √ÿʬÊ⁄U ◊¥ „ÙŸ ‹ª •ı⁄U •Ê¡ ÁOEÑË ◊¥ ∞‚ ‹ª÷ª vz, ÆÆÆ OEÈΣ§ÊŸÙ¥ Σ§Ê ◊‚‹Ê „Ò Á¡Ÿ‚ „¡Ê⁄UÙ¥ ¬Á⁄UflÊ⁄UÙ¥ Σ§Ë ⁄UÙ¡Ë ⁄UÙ≈UË Σ§Ê Áfl·ÿ ¡È«ΠÊ „Ò– «Ë«Ë∞ •ÊflÊ‚ ÿÙ¡ŸÊ Á‚»§¸ wx{Æ ‚»§‹ •ÊflOEΣ§Ù¥ Σ§Ù „Ë Á◊‹ªÊ Σ§é¡Ê Ÿß¸ ÁOEÑË (fl’flÊÃʸ)– «Ë«Ë∞ Σ§Ë wz, Æxy çU‹Ò≈UÙ¥ flÊ‹Ë •ÊflÊ‚ ÿÙ¡ŸÊ wÆvy Σ‘§ Äà w, x{Æ ‚»§‹ •ÊflOEΣ§Ù¥ Σ§Ù „Ë ◊Êø¸ ÃΣ§ çU‹Ò≈U Σ§Ê Σ§é¡Ê Á◊‹Ÿ Σ§Ë ©ê◊ËOE „Ò– •ãÿ ‚»§‹ •ÊflOEΣ§Ù¥ Σ‘§ Á‹∞ çU‹Ò≈U ‡ÊËÉÊ˝ÃÊ ‚ ÃÒÿÊ⁄U Σ§⁄U ‹Ÿ Σ‘§ Á‹∞ «Ë«Ë∞ ©¬ÊäÿˇÊ ’‹Áfl¥OE⁄U Σ§È◊Ê⁄U Ÿ ÁŸOE¸‡Ê ÁOE∞ „Ò¥– Á¡‚Σ‘§ •ÊoeÊ⁄U ¬⁄U çU‹Ò≈UÙ¥ Σ‘§ •oeÍ⁄U Σ§Êÿ¸ Σ§Ù Ã¡ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ©ê◊ËOE ¡ÃÊ߸ ¡Ê ⁄U„Ë „Ò ÁΣ§ Σ§Ê◊ ¡ÀOEË ¬Í⁄UÊ „ÙÃ „Ë ‚÷Ë Σ§Ù çU‹Ò≈U Á◊‹ ¡Ê∞¥ª– ’ÃÊ OE¥ ÁΣ§ «Ë«Ë∞ Ÿ ß‚ ÿÙ¡ŸÊ Σ‘§ wz, Æxy ◊¥ ‚ ¡Ù ww, {w| çU‹Ò≈U «˛ÊߥªM§◊ Σ‘§ ‚ÊÕ ∞Σ§ ’«M§◊ flÊ‹ ¿Ù≈U çU‹Ò≈U ‡ÊÊÁ◊‹ ÁΣ§∞ „Ò¥, ß‚◊¥ ‚ Σ‘§fl‹ w, x{Æ „Ë ÃÒÿÊ⁄U „È∞ „Ò¥– fl„Ë¥ ‡Ê· çU‹Ò≈UÙ¥ ◊¥ {Æ »§Ë‚OE ‚ ‹Σ§⁄U }Æ fl ~Æ »§Ë‚OE ÃΣ§ ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸ „Ë ¬Í⁄UÊ „Ù ‚Σ§Ê „Ò– ∞‚ ◊¥ ◊ÊŸÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò ÁΣ§ Á¡Ÿ çU‹Ò≈UÙ¥ Σ§Ê Σ§Êÿ¸ ~Æ »§Ë‚OE ÃΣ§ ¬Í⁄UÊ „Ù øÈΣ§Ê „Ò, ©ã„¥ ¿„ ◊Ê„ ◊¥ ¬Í⁄UÊ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ‚Σ§ÃÊ „Ò– }Æ »§Ë‚OE ÃΣ§ ¬Í⁄U „Ù øÈΣ‘§ ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸ Σ§Ù Ÿı ◊Ê„ ◊¥ ¬Í⁄UÊ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ‚Σ§ÃÊ „Ò– fl„Ë¥ ⁄UÙÁ„áÊË Σ‘§ ‚ÄU≈U⁄U xy fl xz ◊¥ Á¡Ÿ vÆ, y|z çU‹Ò≈UÙ¥ Σ§Ê {Æ »§Ë‚OE ÃΣ§ ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸ ‡Ê· „Ò, ß‚ ¬Í⁄UÊ Σ§⁄UŸ ◊¥ ‚flÊ ‚Ê‹ ÃΣ§ ‹ª ‚Σ§ÃÊ „Ò– ߟ çU‹Ò≈UÙ¥ Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸ ’⁄UflÊ‹Ê ªÊ¥fl Σ‘§ ‹ÙªÙ¥ Σ‘§ Áfl⁄UÙoe Σ‘§ ø‹Ã Σ§Ê»§Ë oeË◊Ë ªÁà ‚ ø‹ ⁄U„Ê „Ò– Ÿß¸ ÁOEÑË — ÁOEÑË ¬ÈÁ‹‚ ◊¥ Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ê ≈UÙ≈UÊ „Ò– Σ‘§¥OE˝ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ§Ë •Ù⁄U ‚ }y,zx{ ¬OE SflËΣ§Îà „Ò¥, ‹ÁΣ§Ÿ ¬ÈÁ‹‚Σ§Á◊¸ÿÙ¥ Σ‘§ ‚flÊÁŸflÎÃ, Ã’ÊOE‹Ê, ’πʸSÃªË fl •‚◊ÿ ◊ÎàÿÈ •ÊÁOE Σ§Ê⁄UáÊÙ¥ ‚ ‚Êà „¡Ê⁄U ‚ •ÁoeΣ§ ¬OE Á⁄UQ§ ¬«Π „Ò¥– ÿ„ •Ê¥Σ§«ΠÊ »§⁄Ufl⁄UË Σ§Ê „Ò– Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ë Σ§◊Ë Σ§Ê •‚⁄U Σ§Ê◊Σ§Ê¡ ¬⁄U ¬«ΠŸ Σ‘§ ‚ÊÕ Σ§ÊŸÍŸ √ÿflSÕÊ ’„Ê‹Ë ¬⁄U ÷Ë ¬«Π ⁄U„Ê „Ò– „Ê‹ „Ë ◊¥ ¬ÈÁ‹‚ Áfl÷ʪ Ÿ ªÎ„ ◊¥òÊÊ‹ÿ Σ§Ù ∞Σ§ Á⁄U¬Ù≈U¸ ‚ı¥¬Ë „Ò– ß‚◊¥ vy „¡Ê⁄U ¬ÈÁ‹‚Σ§Á◊¸ÿÙ¥ Σ§Ë ’„Ê‹Ë Σ§⁄UŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª Σ§Ë ªß¸ „Ò– ÕÊŸÙ¥ ◊¥ Σ§◊¸øÊ⁄UË Ÿ„Ë¥ „Ò¥– ¬ÈÁ‹‚ ◊ÈÅÿÊ‹ÿ Σ‘§ ∞Σ§ flÁ⁄UD •ÁoeΣ§Ê⁄UË Σ§Ë ◊ÊŸ¥ ÃÙ ¬ÈL§· ¬ÈÁ‹‚Σ§Á◊¸ÿÙ¥ Σ‘§ SflËΣ§Îà ¬OEÙ¥ ◊¥ ‚ |wÆ| ¬OE πÊ‹Ë „Ò¥– ∞Σ§ ¡Ê¥ø •ÁoeΣ§Ê⁄UË Σ‘§ ¬Ê‚ xÆ-yÆ Σ‘§‚ ‚ íÿÊOEÊ Ÿ„Ë¥ „ÙŸ øÊÁ„∞, ‹ÁΣ§Ÿ vwÆ-vzÆ Σ‘§‚ „ÙÃ „Ò¥– •OEÊ‹ÃÙ¥ ◊¥ Ã¡Ë ‚ ◊Ê◊‹Ù¥ Σ§Ê ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ Ÿ„Ë¥ „Ù ¬ÊÃÊ „Ò, Á¡‚‚ ’Ù¤Ê ’…ΠÃÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– „Ê‹Êà ∞‚ „Ù ª∞ „Ò¥ ÁΣ§ ¡Ê¥ø •ÁoeΣ§Ê⁄UË •OEÊ‹Ã ◊¥ Σ‘§‚ ◊¥ ’„Ã⁄UËŸ ¬Ò⁄UflË Σ§⁄UŸÊ ÃÙ OEÍ⁄U ÁOEŸ÷⁄U ◊¥ ‚÷Ë »§Êß‹Ù¥ Σ§Ù ©ΔÊΣ§⁄U ∞Σ§ ¡ª„ ‚ OEÍ‚⁄UË ¡ª„ ¬⁄U ÷Ë Ÿ„Ë¥ ⁄Uπ ‚Σ§ÃÊ „Ò– ‚¥ÅÿÊ ’‹ ◊¥ ÷Ê⁄UË Σ§◊Ë Σ§Ë fl¡„ ‚ Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ù OEÙ„⁄UË «˜ÿÍ≈UË Σ§⁄UŸË ¬«ΠÃË „Ò– •ÁoeΣ§Ê⁄UË fl Σ§◊¸øÊ⁄UË Σ§ß¸ ÁOEŸÙ¥ ÃΣ§ ÉÊ⁄U Ÿ„Ë¥ ¡Ê ¬ÊÃ „Ò¥– ß‚Σ§Ê •‚⁄U ©ŸΣ‘§ Sfl÷Êfl ¬⁄U ÷Ë ¬«Π ⁄U„Ê „Ò– ©Ÿ◊¥ Áø«ΠÁø«ΠʬŸ •Ê ⁄U„Ê „Ò– fl‚¥Ã Áfl„Ê⁄U ‚Ê◊ÍÁ„Σ§ OEÈcΣ§◊¸ Σ§Ë ÉÊ≈UŸÊ Σ‘§ ’ÊOE ÁOEÑË „Ê߸ Σ§Ù≈U¸ Ÿ Sflà — ‚¥ôÊÊŸ ‹Ã „È∞ ÁOEÑË ¬ÈÁ‹‚ ‚ ¬Í¿Ê ÕÊ ÁΣ§ ∞‚Ë ÉÊ≈UŸÊ ÄUÿÙ¥ „È߸? ÄUÿÊ ‚¥‚ÊoeŸ fl Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ë Σ§◊Ë „Ò? ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ë Σ§Ê»§Ë Σ§◊Ë „Ò– „Ê߸ Σ§Ù≈U¸ Ÿ ¬ÈÁ‹‚ Áfl÷ʪ ‚ Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ë ‚ÍøË ◊Ê¥ªΣ§⁄U Σ‘§¥OE˝ ‚⁄UΣ§Ê⁄U ‚ Σ§„Ê ÕÊ ÁΣ§ fl„ ÁOEÑË ¬ÈÁ‹‚ ◊¥ ¬OEÙ¥ Σ§Ë SflËΣ§ÎÁà OE– ÁOEÑË ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ‚ÍøË ◊¥ Á¡ÃŸ Σ§Á◊¸ÿÙ¥ Σ§Ë ◊Ê¥ª Σ§Ë ÕË, Σ‘§¥OE˝ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ ©ÃŸË SflËΣ§ÎÁà OEŸ ‚ ◊ŸÊ Σ§⁄U ÁOEÿÊ– ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ë ‚¥ÅÿÊ Σ§◊ Σ§⁄U OEÙ’Ê⁄UÊ ‚ÍøË ÷¡Ë ¡Ê∞– Ÿß¸ ÁOEÑË — ‚«ΠΣ§ ‚È⁄UˇÊÊ Σ‘§ ¬˝Áà ¡ÊªL§Σ§ÃÊ Σ§Ù ’…ΠÊflÊ OEŸ Σ‘§ Á‹∞ ≈˛ÒÁ»§Σ§ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ’Ê’Ê π«Πª Á‚¥„ ◊ʪ¸ ÁSÕà ≈˛ÒÁ»§Σ§ ¬ÊΣ§¸ Σ§Ê ‚È¥OE⁄UËΣ§⁄UáÊ ÁΣ§ÿÊ „Ò– ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù •ÊÿÙÁ¡Ã ∞Σ§ Σ§Êÿ¸R§◊ ◊¥ ¬ÊΣ§¸ Σ§Ê ©fÊ≈UŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ¬ÊΣ§¸ Σ‘§ ‚È¥OE⁄UËΣ§⁄UáÊ Σ§Ê ©g‡ÿ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù ‚«ΠΣ§ ‚È⁄UˇÊÊ Σ‘§ ¬˝Áà ¡ÊªM§Σ§ ’ŸÊŸÊ „Ò– Σ§Êÿ¸R§◊ ◊¥ ◊ÈÅÿ •ÁÃÁÕ Áfl‡Ê· •ÊÿÈQ§ Áfl◊‹Ê ◊„⁄UÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ≈˛ÒÁ»§Σ§ ¬ÈÁ‹‚ ¬„‹ ‚ „Ë ⁄Uهʟ•Ê⁄UÊ ’ʪ ÁSÕà ≈˛ÒÁ»§Σ§ ¬ÊΣ§¸ ◊¥ ’ëøÙ¥, ◊Á„‹Ê•Ù¥ ‚◊à ‚÷Ë flª¸ Σ‘§ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù ÿÊÃÊÿÊà ÁŸÿ◊ fl flÊ„Ÿ ø‹ÊŸ Σ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ OE ⁄U„Ë „Ò– ≈˛ÒÁ»§Σ§ ¬ÊΣ§¸ vv|w flª¸ ◊Ë≈U⁄U ◊¥ »Ò§‹Ê „Ò– ÿ„Ê Σ§È‡Ê‹ ‚È⁄UˇÊÊ ¬˝Á‡ÊˇÊΣ§ ¬Ê¥ø ‚Ê‹ Σ‘§ ’ëøÙ¥ ‚ ‹Σ§⁄U flÿSΣ§Ù¥ ÃΣ§ ‚÷Ë •ÊÿÈ flª¸ Σ‘§ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù ‚«ΠΣ§ ‚È⁄UˇÊÊ Σ§Ë Á‡ÊˇÊÊ OE¥ª– ß‚ OEı⁄UÊŸ fl Ÿ∞ •ı⁄U ◊Á„‹Ê øÊ‹Σ§Ù¥ ¬⁄U Áfl‡Ê· äÿÊŸ OE¥ª– ©ã„Ù¥Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ •’ ÃΣ§ Σ§⁄UË’ w| „¡Ê⁄U ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù ⁄Uهʟ•Ê⁄UÊ ’ʪ ÁSÕà ¬ÊΣ§¸ ◊¥ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ÁOEÿÊ ¡Ê øÈΣ§Ê „Ò– ÿÊÃÊÿÊà ¬ÈÁ‹‚ Σ‘§ Áfl‡Ê· •ÊÿÈQ§ ◊ÈQ§‡Ê ø¥OE˝ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ v} ‚ ‹Σ§⁄U yz ‚Ê‹ ÃΣ§ Σ§Ë Σ§⁄UË’ wvÆÆ ◊Á„‹Ê•Ù¥ Ÿ ß‚Σ‘§ Á‹∞ ¬¥¡ËΣ§⁄UáÊ Σ§⁄UÊÿÊ „Ò– ◊ÊOEΣ§ ¬OEÊÕ¸ Σ‘§ ‚ÊÕ OEÙ oe⁄U Ÿß¸ ÁOEÑË — ÁOEÑË ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ë •¬⁄UÊoe ‡ÊÊπÊ Ÿ «˛Ç‚ ÃSΣ§⁄UË ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ OEÙ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù Áª⁄UçUÃÊ⁄U ÁΣ§ÿÊ „Ò– ÃSΣ§⁄UÙ¥ ‚ vy ÁΣ§‹Ù SÿÍ«Ù-ß»‘§«˛ËŸ ŸÊ◊Σ§ ◊ÊOEΣ§ ¬OEÊÕ¸ ’⁄UÊ◊OE „È•Ê „Ò– ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ê OEÊflÊ „Ò ÁΣ§ •¥Ã⁄U⁄UÊC˝Ëÿ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ß‚Σ§Ë Σ§Ë◊à |Æ ‹Êπ L§¬ÿ „Ò– •¬⁄UÊoe ‡ÊÊπÊ Σ‘§ ‚¥ÿÈQ§ •ÊÿÈQ§ ⁄UÁfl¥OE˝ ÿÊOEfl Σ‘§ ◊ÈÃÊÁ’Σ§ ÃSΣ§⁄UÙ¥ Σ‘§ ŸÊ◊ ⁄UÊ◊flË⁄U •ı⁄U •Á◊Ã Σ§È◊Ê⁄U „Ò¥– ∞‚•Êß Á‡Êfl OE‡Ê¸Ÿ Σ§Ù ‚ÍøŸÊ Á◊‹Ë ÁΣ§ ªÊÁ¡ÿÊ’ÊOE Σ§Ê ⁄U„Ÿ flÊ‹Ê ⁄UÊ◊flË⁄U •ı⁄U ©‚Σ§Ê Á⁄U‡ÃOEÊ⁄U •Á◊à ÁOEÑË •ı⁄U ªÊÁ¡ÿÊ’ÊOE ◊¥ «˛Ç‚ •Ê¬ÍÁø Σ§⁄UÃÊ „Ò– ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ß‚ ‚¥’¥oe ◊¥ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË ∞Σ§ÁòÊÃ Σ§⁄UŸË ‡ÊÈM§ Σ§Ë– vw Ÿfl¥’⁄U Σ§Ù ¬ÈÁ‹‚ ≈UË◊ Σ§Ù ‚ÍøŸÊ Á◊‹Ë ÁΣ§ OEÙ «˛Ç‚ ÃSΣ§⁄U ’Ê„⁄UË Á⁄U¥ª ⁄UÙ« Σ‘§ ªËÃÊ Σ§ÊÚ‹ÙŸË çU‹Ê߸•Ùfl⁄U Σ‘§ ¬Ê‚ ÁΣ§‚Ë Σ§Ù «˛Ç‚ OEŸ •Ê ⁄U„ „Ò¥– ¬ÈÁ‹‚ ≈UË◊ Ÿ ◊ıΣ‘§ ‚ OEٟ٥ Σ§Ù Áª⁄UçUÃÊ⁄U Σ§⁄U Á‹ÿÊ– ¬Í¿ÃÊ¿ ◊¥ OEٟ٥ Ÿ πÈ‹Ê‚Ê ÁΣ§ÿÊ ÁΣ§ fl ◊ÿ¥Σ§ •ª˝flÊ‹ Σ‘§ ‚¥¬Σ§¸ ◊¥ •ÊŸ Σ‘§ ’ÊOE ß‚ oe¥oe ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù ª∞– ‚Êfl¸¡ÁŸΣ§ ‚ê¬ÁûÊ Σ§Ù ÁflL§Á¬Ã Σ§⁄UŸflÊ‹Ù¥ Σ§Ù Σ§Ù Á’ÀΣ§È‹ ‚„Ÿ Ÿ„Ë¥ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ — ©¬⁄UÊíÿ¬Ê‹ Ÿß¸ ÁOEÑË (fl’flÊÃʸ)– ÁOEÑË Σ‘§ ©¬⁄UÊíÿ¬Ê‹ Ÿ¡Ë’ ¡¥ª Ÿ ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù ÁOEÑË Σ‘§ ¬ÈÁ‹‚ •ÊÿÈQ§, ◊ÈÅÿ ‚Áøfl ÃÕÊ ÃËŸÙ¥ ÁŸª◊Ù¥ Σ‘§ ‚ÁøflÙ¥ Σ§Ù ÁŸOE¸‡Ê ÁOE∞ „Ò¥ ÁΣ§ fl„ ÁOEÑË ◊¥ ‚Êfl¸¡ÁŸΣ§ ‚ê¬ÁûÊ Σ§Ù ÁflL§Á¬Ã Σ§⁄UŸflÊ‹Ù¥ Σ‘§ ÁflL§h ‚ÅÃ Σ§Êÿ¸flÊ߸ Σ§⁄U– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ Σ§ÊŸÍŸ Σ§Ê ‚ÅÃË ‚ ¬Ê‹Ÿ Σ§⁄UŸ Σ‘§ ‚ÊÕ •fl„‹ŸÊ Σ§⁄UŸ flÊ‹Ù¥ Σ‘§ ÁflL§h ‚ÅÃ Σ§Êÿ¸flÊ߸ Σ§⁄U– ©¬⁄UÊíÿ¬Ê‹ Ÿ ww •ı⁄U wx Ÿfl¥’⁄U Σ§Ù ß‚ ‚¥’¥oe ◊¥ ∞Σ§ •¬Ë‹ ÷Ë ¡Ê⁄UË Σ§Ë ÕË Á¡‚◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ ÁOEÑË Σ‘§ ŸÊªÁ⁄UΣ§Ù¥ ‚ ¬˝oeÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥OE˝ ◊ÙOEË mÊ⁄UÊ •Ê⁄U¥÷ ÁΣ§∞ ª∞ ?Sflë¿ ÷Ê⁄UÃ Σ‘§ ‹ˇÿ Σ§Ë ¬˝ÊÁ# Σ‘§ Á‹∞ ÁΣ§∞ ¡Ê ⁄U„ ¬˝ÿÊ‚Ù¥ ◊¥ ?Sflë¿ ÷Ê⁄Uà •Á÷ÿÊŸ? ‚ ‚ÁR§ÿÃʬÍfl¸Σ§ ¡È«ΠŸ Σ§Ë •¬Ë‹ Σ§Ë ÕË– ‚Êfl¸¡ÁŸΣ§ ‚ê¬ÁûÊ Σ§Ù ÁflL§Á¬Ã Σ§⁄UŸÊ ‚Êfl¸¡ÁŸΣ§ ‚ê¬ÁûÊ Σ§Ù ª¥OEÊ Σ§⁄UŸ ‚ ⁄UÙΣ§ŸÊ •ÁoeÁŸÿ◊, wÆÆ| Σ‘§ •¥Ãª¸Ã ∞Σ§ OE¥«ŸËÿ •¬⁄UÊoe „Ò– ß‚ OEá« Σ‘§ •¥Ãª¸Ã ∞Σ§ ‚Ê‹ Σ§Ë ‚¡Ê ÿÊ zÆÆÆÆ L§¬∞ ¡È◊ʸŸÊ ÿÊ OEٟ٥ „Ù ‚Σ§Ã „Ò¥– ¡¥ª Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ‚Êfl¸¡ÁŸΣ§ ‚ê¬ÁûÊ Σ§Ù ‚◊Ê¡ Σ‘§ ∞Σ§ ¿Ù≈U Á„S‚ mÊ⁄UÊ ÁflL§Á¬Ã Σ§⁄UŸÊ Ÿ Σ‘§fl‹ ‚Êfl¸¡ŸÁΣ§ ‚ê¬ÁûÊ Σ§Ù ª¥OEÊ Σ§⁄UŸÊ ’ÁÀΣ§ ‚⁄UΣ§Ê⁄U mÊ⁄UÊ ‡Ê„⁄U Σ§Ù ŸÿÊ M§¬ OEŸ ◊¥ ¬Íáʸ× ’ÊoeÊ ÷Ë „Ò– ¬ÈÁ‹‚ •ÊÿÈQ§, ◊ÈÅÿ ‚Áøfl ÃÕÊ ÁŸª◊ÊÿÈQ§Ù¥ Σ§Ù ÁŸOE¸‡Ê OEÃ „È∞ ©¬⁄UÊíÿ¬Ê‹ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ‚Êfl¸¡ÁŸΣ§ ‚ê¬ÁûÊ Σ§Ù ÁflL§Á¬Ã Σ§⁄UŸflÊ‹Ù¥ Σ§Ù Á’ÀΣ§È‹ ‚„Ÿ Ÿ„Ë¥ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ∞Σ§ ‹Êπ OE‡Ê¸Σ§ ¬„È¥ø ¬˝ªÁà ◊ÒOEÊŸ Ÿß¸ ÁOEÑË — ¡Ò‚-¡Ò‚ √ÿʬÊ⁄U ◊‹Ê ‚◊ʬŸ Σ§Ë •Ù⁄U ’…Π ⁄U„Ê „Ò, ◊‹ ◊¥ •ÊŸ flÊ‹ OE‡Ê¸Σ§Ù¥ Σ§Ë ÷Ë«Π ÷Ë ’…ΠÃË ¡Ê ⁄U„Ë „Ò– ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù Σ§⁄UË’ ∞Σ§ ‹Êπ OE‡Ê¸Σ§ ◊‹ ◊¥ ¬„È¥ø– ªı⁄UË’ „Ò ÁΣ§ ⁄UÁflflÊ⁄U Σ§Ù «…Π ‹Êπ OE‡Ê¸Σ§ ◊‹ ◊¥ ¬„È¥ø Õ– ÷Ë«Π Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ¬˝ªÁà ◊ÒOEÊŸ ◊≈˛Ù S≈U‡ÊŸ Σ‘§ ¬˝’¥oeΣ§Ù¥ fl Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ù ß¥Ã¡Ê◊ ’ŸÊ∞ ⁄UπŸ ◊¥ πÊ‚Ë ◊‡ÊP§Ã Σ§⁄UŸË ¬«ΠË– ⁄UÁflflÊ⁄U Σ§Ë Ã⁄U„ ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù ÷Ë ¬˝ªÁà ◊≈˛Ù S≈U‡ÊŸ Σ‘§ ’Ê„⁄U ÿÊÁòÊÿÙ¥ Σ§Ë ‹¥’Ë Σ§ÃÊ⁄U OEπË ªß¸– fl„Ë¥, OE‡Ê¸Σ§Ù¥ Σ§Ë ÷Ë«Π Σ‘§ ‚ÊÕ ◊‹ Σ§Ê ‡Ê’Ê’ ÷Ë ’…ΠÃÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– Σ§Ê◊Σ§Ê¡Ë ÁOEŸ „ÙŸ Σ‘§ ’Êfl¡ÍOE ‹ÙªÙ¥ Ÿ ‚◊ÿ ÁŸΣ§Ê‹Σ§⁄U ◊‹ Σ§Ê ‹È໧ ©ΔÊÿÊ– flÒ‚ ◊‹Ê ÉÊÍ◊Ÿ flÊ‹Ù¥ ◊¥ •Ê¡ ÿÈflÊ•Ù¥ Σ§Ë ÃÊOEÊOE íÿÊOEÊ ⁄U„Ë– ÿÈflÊ•Ù¥ Σ‘§ Á‹∞ ÿ„ ◊‹Ê ◊ËÁ≈U¥ª åflÊߥ≈U Σ‘§ ‚ÊÕ- ‚ÊÕ ◊ı¡-◊SÃË Σ§Ë ¡ª„ ’ŸÃÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– SΣ§Í‹ ‚ ’ëøÙ¥ Σ§Ê OE‹ ÷Ë ◊‹Ê ÉÊÍ◊Ÿ •ÊÿÊ •ı⁄U ÁflÁ÷ÛÊ ¬flÁ‹ÿŸÙ¥ ◊¥ ¡ÊΣ§⁄U OE‡Ê Σ‘§ ÁflÁ÷ÛÊ ⁄UÊíÿÙ¥ Σ§Ë ‚¥SΣ§ÎÁÃ, πÊŸ¬ÊŸ fl ¬„ŸÊfl Σ‘§ ‚ÊÕ „Ë ‚⁄UΣ§Ê⁄UË ◊¥òÊÊ‹ÿÙ¥ ◊¥ ¡ÊΣ§⁄U ©ŸΣ‘§ Σ§Ê◊Σ§Ê¡ Σ‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË ‹Ë– •’ Σ§È¿ Σ§Ê©¥≈U⁄UÙ¥ ¬⁄U ÁflÁ÷ÛÊ ©à¬ÊOE Σ§È¿ ¿Í≈U Σ‘§ ‚ÊÕ Á◊‹ ⁄U„ „Ò¥– •Êª⁄UÊ ΣÒ§ŸÊ‹ Ÿ„⁄U ◊¥ «Í’Ê vÆ fl·Ë¸ÿ ’ëøÊ Ÿß¸ ÁOEÑË (fl’flÊÃʸ)– ◊OEŸ¬È⁄U πÊOE⁄U ◊¥ ‚Ù◊flÊ⁄U OEÙ¬„⁄U ∞Σ§ vÆ fl·Ë¸ÿ ’ëøÊ •Êª⁄UÊ ΣÒ§ŸÊ‹ Ÿ„⁄U ◊¥ «Í’ ªÿÊ– ’ëø Σ§Ù ‚Σ§È‡Ê‹ ÁŸΣ§Ê‹Ÿ Σ‘§ Á‹∞ ÉÊ¥≈UÙ¥ ⁄USÄUÿÍ •Á÷ÿÊŸ ø‹ÊÿÊ ªÿÊ ‹ÁΣ§Ÿ OE⁄U ‡ÊÊ◊ ÃΣ§ ’ëøÊ ’⁄UÊ◊OE Ÿ„Ë¥ „È•Ê– ¬ÈÁ‹‚ •Ê‡Ê¥Σ§Ê ¡ÃÊ ⁄U„Ë „Ò ÁΣ§ ’ëøÊ ’„Σ§⁄U Σ§„Ë¥ OEÍ⁄U ø‹Ê ªÿÊ „Ò– •¥oe⁄UÊ íÿÊOEÊ „ÙŸ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ⁄UÊÃ Σ‘§ ‚◊ÿ ⁄USÄUÿÍ •ÊÚ¬⁄U‡ÊŸ ⁄UÙΣ§ŸÊ ¬«ΠÊ– ¡ÒìÈ⁄U ¬ÈÁ‹‚ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ’ëø Σ§Ù …Í¥…Ÿ ◊¥ ªÙÃÊπÙ⁄UÙ¥ ‚◊à SÕÊŸËÿ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë ÷Ë ◊OEOE ‹Ë ¡Ê ⁄U„Ë „Ò– ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ vÆ fl·Ë¸ÿ ÁflP§Ë ¬Á⁄UflÊ⁄U Σ‘§ ‚ÊÕ ◊OEŸ¬È⁄U πÊOE⁄U ◊¥ ⁄U„ÃÊ „Ò– ‚Ù◊flÊ⁄U OEÙ¬„⁄U Σ§⁄UË’ vw ’¡ fl„ •Êª⁄UÊ ΣÒ§ŸÊ‹ Ÿ„⁄U Σ‘§ ÁΣ§ŸÊ⁄U •ÊÿÊ ÕÊ– fl„ Ÿ„⁄U Σ‘§ ÁΣ§ŸÊ⁄U ªÿÊ ÕÊ Ã÷Ë ©‚Σ§Ê ¬Ê¥fl Á»§‚‹ ªÿÊ– Á¡‚ ‚◊ÿ fl„ Ÿ„⁄U ◊¥ Áª⁄UÊ, ’„Êfl Σ§Ê»§Ë Ã¡ ÕÊ– Á¡‚‚ ©‚Σ‘§ OEÍ⁄U ’„ ¡ÊŸ Σ§Ë •Ê‡Ê¥Σ§Ê „Ò– ’ëøÊ «Í’Ÿ Σ§Ë ‚ÍøŸÊ Á◊‹Ã „Ë ◊ıΣ‘§ ¬⁄U ¬„È¥øË ¬ÈÁ‹‚ Ÿ •Ùπ‹Ê ’Ò⁄UÊ¡ Σ‘§ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ’ÊÃΣ§⁄U Ÿ„⁄U ’¥OE Σ§⁄UflÊ߸– Á¡‚Σ‘§ ’ÊOE ÉÊ¥≈UÙ¥ ªÙÃÊπÙ⁄U Ã‹Ê‡Ê Σ§⁄UÃ ⁄U„ ‹ÁΣ§Ÿ ©ã„¥ ÁŸ⁄UʇÊÊ „ÊÕ ‹ªË– fl„Ë¥ „ÊOE‚ Σ‘§ ’ÊOE ‚ „Ë ÁflP§Ë Σ§Ë ◊Ê¥ Σ§Ê ⁄UÙ-⁄UÙΣ§⁄U ’È⁄UÊ „Ê‹ „Ò– ÃËŸ ◊„ËŸ ¬„‹ „Ë ©ŸΣ‘§ ¬ÁÃ Σ§Ë ◊ıà „È߸ ÕË– •÷Ë ¬Á⁄UflÊ⁄U „ÊOE‚ ‚ ©’⁄U ÷Ë Ÿ„Ë¥ ¬ÊÿÊ ÕÊ ÁΣ§ ’ëøÊ Ÿ„⁄U ◊¥ «Í’ ªÿÊ– ‚OE⁄U ¬„Ê« ª¥¡ ◊¥ ø‹Ê ©¬◊„ʬı⁄U Σ§Ê ‚»§Ê߸ •Á÷ÿÊŸ •ÁÃΣ˝§◊áÊ ª¥÷Ë⁄U ‚◊SÿÊ „Ò ∞Ÿ«Ë∞◊‚Ë ¬ÊÁΣ§¸ª ◊¥ Á«ê≈U˜‚ Ÿ ‹ªÊ∞ flÒΣ‘§¥‚Ë ‚¥‚⁄U Ÿß¸ ÁOEÑË — Ÿß¸ ÁOEÑË Ÿª⁄U ¬ÊÁ‹Σ§Ê ¬Á⁄U·OE (∞Ÿ«Ë∞◊‚Ë) Σ§Ë ¬ÊÁΣ§¸ª ◊¥ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù flÊ„Ÿ ¬ÊΣ§¸ Σ§⁄UÃ flQ§ ¬⁄U‡ÊÊŸ Ÿ „ÙŸÊ ¬«Π, ß‚Σ‘§ Á‹∞ Σ§ŸÊÚ≈U å‹‚ ÁSÕà ∞Ÿ«Ë∞◊‚Ë Σ§Ë ¬ÊÁΣ§¸ª ◊¥ ÁOEÑË ß¥≈U˪˝≈U« ◊À≈UË ◊ÊÚ«‹ ≈˛Ê¥Á¡≈U Á‚S≈U◊ (Á«ê≈U˜‚) mÊ⁄UÊ flÒΣ‘§¥‚Ë ‹Êß≈U˜‚, ¬˝fl‡Ê fl ÁŸΣ§Ê‚ Σ‘§¥OE˝ •ı⁄U ‚¥‚⁄U ‹ªÊ∞ ª∞ „Ò¥– ¬ÊÁΣ§¸ª Σ§Ù •ÊoeÈÁŸΣ§ ’ŸÊŸ ‚ ‹Ùª ÷Ë Σ§Ê»§Ë πÈ‡Ê Ÿ¡⁄U •Ê∞– Σ§ŸÊÚ≈U å‹‚ ◊¥ ∞Ÿ«Ë∞◊‚Ë Σ§Ë OE‚ ¬ÊÁΣ§¸ª ◊ı¡ÍOE „Ò¥, Á¡‚◊¥ ‚ Á»§‹„Ê‹ øÊ⁄U ◊¥ flÒΣ‘§¥‚Ë ‹Êß≈U˜‚ ‹ªÊ߸ ªß¸ „Ò¥– ß‚‚ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ù ¬ÊÁΣ§¸ª Σ‘§ ’Ê„⁄U „Ë ¬ÃÊ ø‹ ¡ÊÃÊ „Ò ÁΣ§ ¬ÊÁΣ§¸ª ◊¥ Σ§È‹ ÁΣ§ÃŸË ¡ª„ ◊ı¡ÍOE „Ò¥ •ı⁄U ÁΣ§ÃŸ ¬⁄U ¬„‹ ‚ flÊ„Ÿ π«Π „È∞ „Ò¥– ¬ÊÁΣ§¸ª Σ‘§ ¬˝fl‡Ê •ı⁄U ÁŸΣ§Ê‚ ¬⁄U Σ§¥åÿÍ≈U⁄UËΣ§ÎÃ Σ‘§¥OE˝ ’ŸÊ∞ ª∞ „Ò¥– Σ§◊¸øÊ⁄UË „Ë Ÿ„Ë¥ ΣÒ§‚ Σ§⁄U¥ ¡Ê¥ø •ÊOE‡Ê¸ Ÿª⁄U •Ê⁄U«éÀÿÍ∞ Ÿ ÁΣ§ÿÊ ÁŸOE¸Á‡ÊΣ§Ê Σ§Ê Áfl◊ÙøŸ Ÿß¸ ÁOEÑË (fl’flÊÃʸ)– ©ûÊ⁄UË ÁOEÑË ÁSÕà •ÊOE‡Ê¸ Ÿª⁄U ª˝ËŸ ⁄UÁ¡«¥≈U fl‹»‘§ÿ⁄U ∞‚ÙÁ‚∞‡ÊŸ Ÿ •Ê⁄U«éÀÿÍ∞ OEÍ⁄U÷Ê· ÁŸOE¸Á‡ÊΣ§Ê Σ§Ê Áfl◊ÙøŸ ÁΣ§ÿÊ– SÕÊŸËÿ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë ‚„ÍÁ‹ÿÃ Σ‘§ ©g‡ÿ ‚ ¡Ê⁄UË Σ§Ë ªß¸ ß‚ ÁŸOE¸Á‡ÊΣ§Ê ◊¥ Ÿ Á‚»§¸ ∞‚ÙÁ‚∞‡ÊŸ Σ‘§ ◊ÈÅÿ ¬OEÊÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ‘§ Ÿ¥’⁄U „Ò¥, ’ÁÀΣ§ SÕÊŸËÿ ¬˝◊Èπ ◊Á«Σ§‹ ‚¥≈U⁄U, •S¬ÃÊ‹ •ı⁄U •ãÿ ‚¥’Áoeà Áfl÷ʪ٥ Σ‘§ ÷Ë Ÿ¥’⁄U ÷Ë ©¬‹éoe Σ§⁄UÊ∞ ª∞ „Ò¥– ∞‚ÙÁ‚∞‡ÊŸ Σ‘§ •äÿˇÊ ‚È⁄U‡Ê ªÈ#Ê Σ§Ë •äÿˇÊÃÊ ◊¥ ˇÊòÊ Σ‘§ ‚È÷Ê· ¬ÊΣ§¸ ◊¥ Σ§Êÿ¸R§◊ „È•Ê– ÁŸOE¸Á‡ÊΣ§Ê Σ§Ê Áfl◊ÙøŸ ©ûÊ⁄UË ÁOEÑË Ÿª⁄U ÁŸª◊ Σ‘§ SÕÊÿË ‚Á◊ÁÃ Σ‘§ •äÿˇÊ ◊Ù„Ÿ ÷Ê⁄UmÊ¡, ÁŸflø◊ÊŸ ÁfloeÊÿΣ§ ⁄UÊ◊ ÁΣ§‡ÊŸ Á‚¥ÉÊ‹ fl ©ûÊ⁄UË ÁOEÑË ◊„ʬı⁄U ÿÙª¥OE˝ ø¥OEÙÁ‹ÿÊ Ÿ ÁΣ§ÿÊ– ß‚ ◊ıΣ‘§ ¬⁄U ◊„ʬı⁄U ÿÙª¥OE˝ ø¥OEÙÁ‹ÿÊ Ÿ ∞‚ÙÁ‚∞‡ÊŸ Σ‘§ ¬˝ÿÊ‚ Σ§Ë ‚⁄UÊ„ŸÊ Σ§⁄UÃ „È∞ Σ§„Ê Σ§Ë ß‚ ÁŸOE¸Á‡ÊΣ§Ê Σ‘§ ¬˝Σ§Ê‡ÊŸ ‚ ÁflÁ÷ÛÊ ¬˝Σ§Ê⁄U Σ‘§ ‹Ê÷ Á◊‹¥ª– ⁄U’ͬÈ⁄UÊ ˇÊòÊ Σ‘§ ªÊ¥fl flË⁄U◊¬È⁄U ◊¥ ‚»§Ê߸ •Á÷ÿÊŸ ø‹ÊÃ ÷Ê¡¬Ê Á¡‹ÊäÿˇÊ ΔÊ. „⁄UË‡Ê Á‚¥„– •Á÷ÿÊŸ Σ‘§ Äà ÷Ê¡¬Ê Σ§Êÿ¸Σ§Ãʸ•Ù¥ Σ‘§ ‚ÊÕ Á◊‹Σ§⁄U ª˝Ê◊ËáÊÙ¥ Ÿ ÉÊ¥≈UÙ¥ ÃΣ§ ªÁ‹ÿÙ¥ ◊¥ ‚»§Ê߸ Σ§Ë– ÷Ù¡¬È⁄UË Σ§Ù ‚¥ÁfloeÊŸ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª Σ§Ù ‹Σ§⁄U ÁOEÿÊ oe⁄UŸÊ Ÿß¸ ÁOEÑË (fl’flÊÃʸ)– ÷Ù¡¬È⁄UË Σ§Ù ‚¥ÁfloeÊŸ Σ§Ë •ÊΔflË¥ •ŸÈ‚ÍøË ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª Σ§Ù ‹Σ§⁄U ÁflE ÷Ù¡¬È⁄UË ‚ê◊‹Ÿ Σ‘§ ¬OEÊÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù ¡¥Ã⁄U-◊¥Ã⁄U ¬⁄U oe⁄UŸÊ ÁOEÿÊ– oe⁄UŸ Σ§Ê ŸÃÎàfl ÁflE ÷Ù¡¬È⁄UË ‚ê◊‹Ÿ Σ§Ë ©ûÊ⁄U ¬˝OE‡Ê ßΣ§Ê߸ Σ‘§ •äÿˇÊ «ÊÚ. •‡ÊÙΣ§ Σ§È◊Ê⁄U Á‚¥„ Ÿ ÁΣ§ÿÊ– oe⁄UŸ Σ§Ù ‚¥’ÙÁoeÃ Σ§⁄UÃ „È∞ «ÊÚ. •‡ÊÙΣ§ Σ§È◊Ê⁄U Á‚¥„ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ÷Ù¡¬È⁄UË flÒÁEΣ§ ÷Ê·Ê Σ‘§ M§¬ ◊¥ Ã¡Ë ‚ ¬„øÊŸ ’ŸÊ ⁄U„Ë „Ò– ÷Ù¡¬È⁄UË ÷Ê·Ë ◊ÊÚ⁄Uˇʂ, Á»§¡Ë, ªÈÿÊŸÊ, ŸËOE⁄U‹Ò¥«, ‚Í⁄UËŸÊ◊, ÁòÊÁŸOEÊOE fl ≈UÙ’ÒªÙ ‚◊à zÆ ‚ íÿÊOEÊ OE‡ÊÙ¥ ◊¥ ’‚ „È∞ „Ò¥ •ı⁄U ◊ÊÃÎ÷Ê·Ê ÷Ù¡¬È⁄UË ◊¥ „Ë ’ÊÃ Σ§⁄UÃ „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ◊ÊÚ⁄Uˇʂ ◊¥ {Æ »§Ë‚OE ‹Ùª ÷Ù¡¬È⁄UË ’Ù‹Ã „Ò¥ •ı⁄U fl„Ê ÷Ù¡¬È⁄UË Σ§Ù ⁄UÊ¡Σ§Ëÿ ÷Ê·Ê Σ§Ê OE¡Ê¸ Á◊‹ ªÿÊ „Ò, ‹ÁΣ§Ÿ •¬Ÿ „Ë OE‡Ê ◊¥ ÿ„ ©¬ÁˇÊà „Ò– ‚¥ôÊÊŸ ‹Ã „È∞ ÁOEÑË ¬ÈÁ‹‚ ‚ ¬Í¿Ê ÕÊ ÁΣ§ ∞‚Ë ÉÊ≈UŸÊ ÄUÿÙ¥ „È߸? ÄUÿÊ ‚¥‚ÊoeŸ fl Σ§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ë Σ§◊Ë „Ò? ©¬ÊäÿÊÿ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ‚OESÿÃÊ ∞fl¥ Sfl“OEÃÊ ÿ„ OEٟ٥ •Á÷ÿÊŸ ÷Ê¡¬Ê Σ§Êÿ¸Σ§Ã¸˜ÃÊ•Ù¥ Σ§Ù ‚Ëoe- ‚Ëoe •Ê◊ ŸÊªÁ⁄UΣ§Ù¥ ‚ ‚¥¬Σ§¸ Σ§⁄UŸ Σ§Ê ◊ıΣ§Ê OEÃ „Ò¥ Page 3 Open File.qxd 11/25/2014 1:26 PM Page 1

×