Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sách hướng dẫn sử dụng máy ảnh Canon 700D chuyên dụng

Sách hướng dẫn sử dụng máy ảnh Canon 700D chuyên dụng, tai sach huong dan su dung canon 700d, download sách hướng dẫn sử dụng canon 700d.

  • Als Erste(r) kommentieren

Sách hướng dẫn sử dụng máy ảnh Canon 700D chuyên dụng

  1. 1. White index Red index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y u y u B x L S A Picture StyleN D Auto P Standard Q Portrait R Landscape V Monochrome Q Quick Control N TV Hướng dẫn này giải thích những chức năng cơ bản và hướng dẫn cách chụp, xem lại hình chụp. Höôùng Daãn Söû Duïng Nhanh <f>. 1 A (Scene Intelligent Auto). Höôùng thaúng haøng daáu Caùch gaén pin Caùch gaén theû nhôù Caùch gaén oáng kính maøu traéng hoaëc ñoû treân oáng kính töông öùng vôùi maøu treân thaân maùy Gaït phím choïn cheá ñoä laáy neùt sang Gaït phím nguoàn sang cheá ñoä < >, xoay phím choïn cheá ñoä chuïp töï ñoäng thoâng minh Höôùng Daãn Nhanh Laät maøn hình LCD ra Laáy neùt chuû theå Höôùng khung ngaém vaøo giöõa chuû theå roài nhaán giöõ 1/2 phím chuïp ñeå maùy laáy neùt. Chuïp Nhaán heát phím chuïp ñeå chuïp. Xem hình Hình vöøa chuïp seõ ñöôïc hieån thò treân maøn hình khoaûng 2 giaây. M d,s,f,a. Bieåu töôïng naèm beân phaûi cuûa tính naêng coù nghóa laø tính naêng ñoù chæ ñöôïc söû duïng ôû caùc cheá ñoä Tuoåi thoï pin khi chuïp qua khung ngaém Nhieät ñoä Khoâng ñaùnh flash Söû duïng 50% flash 550 hình 440 hình23°C / 73°F Xem Hình Danh muïc hình Phoùng to Choïn hình Phím xem laïi Phím xoùa Thoâng tin chuïp <M> <S> <0 U V 0 0 Caùc böôùc chuaån bò Caùc thao taùc caøi ñaët Phím Maøn hình caûm Phím > Phím di chuyeån 4 beân 1, Nhaán phím MENU ñeå môû caùc baûng caøi ñaët. 2. Söû duïng 2 phím ñeå choïn 1 baûng caøi ñaët, sau ñoù söû duïng 2 phím ñeå choïn 1 cheá ñoä caàn caøi ñaët. 3. Nhaán phím ñeå hieån thò caøi ñaët. 4. Nhaán laïi phím sau khi hoaøn taát caøi ñaët. Vuøng chuïp cô baûn Cheá ñoä quay phim Vuøng chuïp saùng taïo Caùc baûng caøi ñaët caàn caøi ñaët Tính naêng Cheá ñoä caøi ñaët öùng z1: Image quality XA Chaát löôïng hình 0 U 0 U 0 Choïn baûng roài nhaán phím . Söû duïng phím ñeå choïn 1 caøi ñaët roài nhaán phím . Chaát löôïng hình Ñoä phaân giaûi Soá hình coù theå chuïp Nhaán phím . Söû duïng 2 phím ñeå choïn 1 caøi ñaët roài nhaán phím . Cheá ñoä Dieãn giaûi Toái öu hoùa caùc toâng maøu cho töøng caûnh chuïp Maøu saéc röïc rôõ, hình aûnh saéc neùt Toái öu caùc toâng maøu da, hình aûnh meàm maïi Maøu xanh baàu trôøi vaø caây coái röïc rôõ, saéc neùt Hình ñôn saéc QNhaán phím . Hieån thò maøn hình ñieàu chænh nhanh. Vuøng chuïp cô baûn Vuøng chuïp töï chænh Toác ñoä Maøn traäp Cheá ñoä chuïp Cheá ñoä chuïp lieân tuïc Caân baèng traéng C.ñoä laáy neùt Buø saùng/ UÙp soït ñieåm phôi saùng Picture Style Quay trôû laïi Hieäu chænh caân baèng traéng S 6 Khaåu ñoä Öu tieân vuøng saùng Toác ñoä ISO Buø saùng coù ñaùnh flash Töï ñoäng toái öu hoùa nguoàn saùng Thieát laäp Flash Chaát löôïng hình Cheá ñoä ño saùng ÔÛ vuøng chuïp cô baûn, caùc tính naêng coù theå caøi ñaët seõ khaùc nhau tuøy vaøo töøng cheá ñoä chuïp. Söû duïng caùc phím ñeå choïn tính naêng caàn caøi ñaët roài söû duïng phím ñeå caøi ñaët. UÙp soït caân baèng traéng Maøn hình caûm öùng C.Fn I: Phôi saùng Caùc Tính Naêng Tuøy Chænh Taêng giaûm möùc phôi saùng Môû roäng daõi ISO C.Fn II: Hình aûnh Öu tieân vuøng saùng C.Fn III: Töï ñoäng laáy neùt/Drive Kích hoaït ñieåm hoã trôï laáy neùt Khoùa göông C.Fn IV: Caùc thao taùc thöïc hieän/Khaùc Phím chuïp/Khoùa AE Gaùn phím SET Hieån thò maøn hình LCD khi môû maùy Maøn hình LCD laø loaïi maøn hình xoay laät caûm öùng coù theå thöïc hieän caùc thao taùc baèng caùch söû duïng caùc ngoùn tay. T 1 2 3 4 5 6 7 8 T
  2. 2. zxcn OK D A 7 C 2 3 4 5 8 6 F G Basic Zone 8 Q S 6 d: Program AE s f Creativ e Zone S N f N i N i Temperature No Flash 50% Flash Use At 23°C / 73°F A Live View Shooting At 23°C / 73°F A k Micro O A S A 0 <S> Q <D <6> > Flash Thuaät Ngöõ Thao Taùc Chuïp Phím choïn cheá ñoä chuïpPhím nguoàn Phím choïn ISO Phím ñieàu chænh chính Phím chuïp Phím choïn cheá ñoä laáy neùt Phím xem Liveview Quay phim Khoùa saùng Phím choïn ñieåm laáy neùt Caùc phím di chuyeån 4 höôùng Ñeøn baùo Phím caøi ñaët Phím buø saùng Khaåu ñoä Quick Control Picture Style laáy neùt Caùc ñieåm Toác ñoä maøn traäp Khaåu ñoä Buø saùng coù ñaùnh flash Khoùa saùng Flash saün saøng laáy neùt Voøng ño Tín hieäu kích hoaït ñieåm ñieåm saùng Ñieåm saùng xaùc nhaän ñaõ laáy neùt Toác ñoä chuïp nhanh Chuïp traéng ñen Thanh ñieàu chænh möùc neàn Toác ñoä ISO Hieån thò caùc thieát laäp chuïp Toác ñoä maøn traäp Khaåu ñoä Toác ñoä ISOCheá ñoä chuïp Toái öu hoùa nguoàn saùng Thieát laäp flash trong Chaát löôïng hình Soá hình coù theå Phöông phaùp ño saùng Cheá ñoä chuïp lieân tuïc chuïpBaùo möùc pin Bieåu töôïng Quick Control Cheá ñoä laáy neùt Caân baèng traéng Thanh ñieàu chænh phôi saùng Heát pin 7 3 5 F G Vuøng chuïp cô baûn Maùy töï ñoäng ñieàu chænh caùc thieát laäp töông öùng cho töøng caûnh chuïp vaø baïn chæ caàn nhaán phím chuïp ñeå chuïp. Chuïp töï ñoäng thoâng minh Chuïp phong caûnh Taét flash Töï ñoäng saùng taïo Chuïp chaân dung Chuïp caän caûnh Chuïp theå thao Chaân dung ban ñeâm ÔÛ cheá ñoä chuïp , nhaán phím , söû duïng 4 phím Chuïp ñeâm khoâng giaù ñôõ Kieåm soaùt ngöôïc saùng D : Söû duïng ñeøn flash trong maùy Vuøng chuïp cô baûn Vuøng chuïp saùng taïo Nhaán phím ñeå môû ñeøn flash. Maùy töï ñoäng môû flash khi chuïp ôû nhöõng ñieàu kieän thieáu saùng, tröø ôû nhöõng cheá ñoä chuïp , , , vaø . Caûnh chuïp ñaëc bieät ñeå choïn bieåu töôïng cheá ñoä chuïp, vaø xoay phím ñeå thieát laäp cheá ñoä chuïp. d A s 6 6 f 6 6 Vuøng chuïp saùng taïo Cho pheùp ngöôøi chuïp ñieàu chænh caùc thieát laäp theo chuû yù rieâng. Maùy töï ñoäng thieát laäp toác ñoä maøn traäp vaø khaåu ñoä töông töï nhö ôû cheá ñoä chuïp . Xoay phím choïn ñeán cheá ñoä chuïp . Xoay phím choïn ñeán cheá ñoä . Xoay phím ñeå choïn 1 thoâng soá caàn chuïp roài laáy neùt chuû theå. Maùy töï ñoäng chænh khaåu töông öùng. Neáu thoâng soá khaåu ñoä nhaáp nhaùy, xoay phím cho ñeán khi noù döøng laïi. Xoay phím choïn ñeán cheá ñoä . Xoay phím ñeå choïn 1 thoâng soá caàn chuïp roài laáy neùt chuû theå. Maùy töï ñoäng chænh toác ñoä maøn traäp Neáu thoâng soá toác ñoä maøn traäp nhaáp nhaùy, xoay phím cho ñeán khi noù döøng laïi. töông öùng. : Öu tieân khaåu ñoä : Öu tieân toác ñoä maøn traäp X 9 Z d A s 6 6 f 6 6 Vuøng chuïp saùng taïo Cho pheùp ngöôøi chuïp ñieàu chænh caùc thieát laäp theo chuû yù rieâng. Maùy töï ñoäng thieát laäp toác ñoä maøn traäp vaø khaåu ñoä töông töï nhö ôû cheá ñoä chuïp . Xoay phím choïn ñeán cheá ñoä chuïp . Xoay phím choïn ñeán cheá ñoä . Xoay phím ñeå choïn 1 thoâng soá caàn chuïp roài laáy neùt chuû theå. Maùy töï ñoäng chænh khaåu töông öùng. Neáu thoâng soá khaåu ñoä nhaáp nhaùy, xoay phím cho ñeán khi noù döøng laïi. Xoay phím choïn ñeán cheá ñoä . Xoay phím ñeå choïn 1 thoâng soá caàn chuïp roài laáy neùt chuû theå. Maùy töï ñoäng chænh toác ñoä maøn traäp Neáu thoâng soá toác ñoä maøn traäp nhaáp nhaùy, xoay phím cho ñeán khi noù döøng laïi. töông öùng. : Öu tieân khaåu ñoä : Öu tieân toác ñoä maøn traäp S S 6 0 f Z U 6 0 (One-Shot AF): (AI Focus AF): (AI Servo AF): : Cheá ñoä laáy neùt : Ñieåm laáy neùt Gaït phím choïn cheá ñoä laáy neùt treân thaân oáng kính sang . Nhaán phím AF. Söû duïng 2 phím hoaëc xoay phím ñeå choïn 1 cheá ñoä laáy neùt roài nhaán phím . Ñoái vôùi chuû theå ñöùng yeân Töï ñoäng chuyeån ñoåi cheá ñoä laáy neùt Ñoái vôùi chuû theå chuyeån ñoäng Nhaán phím . Söû duïng 4 phím ñeå choïn ñieåm AF caàn laáy neùt. Khi nhìn qua kính ngaém, coù theå choïn ñieåm AF baèng caùch xoay phím cho ñeán khi ñieåm AF caàn choïn nhaùy ñoû. Nhaán phím ñeå chuyeån ñoåi giöõa cheá ñoä choïn ñieåm AF trung taâm vaø cheá ñoä töï ñoäng choïn ñieåm AF. : Toác ñoä ISO Z 0 [AUTO] YiQ u : i : Q: l: q: : Chuïp lieân tuïc Nhaán phím . U 6 Söû duïng 2 phím hoaëc xoay phím ñeå choïn 1 toác ñoä ISO roài nhaán phím . Maùy seõ töï ñoäng thieát laäp ISO khi choïn ISO ôû cheá ñoä . Nhaán 1/2 phím chuïp ñeå xem toác ñoä ISO ñöôïc choïn. 0 Nhaán phím . U 6 Söû duïng 2 phím hoaëc xoay phím ñeå choïn 1 cheá ñoä chuïp roài nhaán phím . Chuïp lieân tuïc Chuïp 1 hình Chuïp heïn giôø 10 giaây/ Chuïp heïn giôø: 2 giaây Chuïp heïn giôø: lieân tuïc Remote töø xa : Chuïp qua maøn hình LCD ANhaán phím ñeå hieån thò hình treân maøn hình LCD. Nhaán giöõ 1/2 phím chuïp ñeå laáy neùt. Nhaán heát phím chuïp ñeå chuïp. Tuoåi thoï cuûa pin khi chuïp qua maøn hình LCD Nhieät ñoä Khoâng ñaùnh flash Söû duïng 50% flash Khoaûng 200 hình Khoaûng 180 hình a k A A Gaït phím nguoàn sang bieåu Xoay phím choïn ñeán baát kyø töôïng quay phim . cheá ñoä naøo tröø cheá ñoä . Nhaán phím ñeå baét ñaàu quay phim. Nhaán laïi phím ñeå ngöøng quay. : Quay Phim Ñang quay

×