Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Hư ng d n t o mã QR qu ng bá s n ph m tr c tuy n
QR Code (mã QR) ư c t o ra b i Denso Wave (công ty con c a Toyota) vào nă...
Bư c 2: Vào Create QR Code b ng cách nh p chu t trên Menu c a QrCodeTools.com
ho c truy c p theo liên k t http://qrcodetoo...
Trong ó:
• Title: B n nh p tên s n ph m c a b n.
• Details: B n nh p thông tin chi ti t v s n ph m c a b n.
• Image: Hình ...
Transparent QR Code: T o mã QR code trong su t v i hình n n tùy ch n.
ví d trong bài hư ng d n này, do tôi ã thi t k s n h...
N u v n chưa hài lòng v i k t qu thu ư c, b n có th b m vào nút Edit thay i
v trí t mã QR. N u ã hài lòng v i k t qu , hãy...
Bư c 7: S d ng mã QR Code b n ã t o ra b ng các tùy ch n có s n trên trang qu n
lý c a QrCodeTools.com.
Download PNG Image...
V i 7 bư c trên, b n ã có m t n ph m qu ng cáo tuy t v i có ính kèm mã QR và có
th b t u các chi n d ch qu ng cáo cho s n ...
ây tôi dùng i n tho i s d
và Mã V ch ư c thi t k dành riêng cho ngư
trình này t i:
https://play.google.com/store/apps/deta...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Hướng Dẫn Tạo Mã QR Để Quảng Bá Sản Phẩm Trực Tuyến

400 Aufrufe

Veröffentlicht am

Với sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng quét mã QR trên điện thoại thông minh đang ngày càng trở nên phổ biến, thì mã QR cũng đang ngày càng trở nên quen thuộc ở nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, việc tìm hiểu và ứng dụng mã QR cũng bắt đầu được một số doanh nghiệp quan tâm. Trong bài Viết này, tôi xin giới thiệu quý bạn đọc một ứng dụng đặc biệt giúp doanh nghiệp có thể quảng bá sản phẩm của mình một cách thông minh với công cụ tạo và quản lý mã QR cung cấp bởi trang web QrCodeTools.com.

Veröffentlicht in: Business
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Hướng Dẫn Tạo Mã QR Để Quảng Bá Sản Phẩm Trực Tuyến

  1. 1. Hư ng d n t o mã QR qu ng bá s n ph m tr c tuy n QR Code (mã QR) ư c t o ra b i Denso Wave (công ty con c a Toyota) vào năm 1994, có hình d ng bao g m các i m en và ô vuông n m trong ô vuông m u trên n n tr ng. QR Code có th ư c c nhanh hơn, ti t ki m th i gian và không gian so v i các lo i mã v ch truy n th ng. M t mã QR có th ch a ng thông tin m t a ch web (URL), th i gian di n ra m t s ki n, thông tin liên h (như vCard), a ch email, tin nh n SMS, n i dung ký t văn b n hay th m chí là thông tin nh v v trí a lý. Tùy thu c thi t b c mã QR mà b n dùng khi quét, nó s d n b n t i m t trang web, g i n m t s i n tho i, xem m t tin nh n... V i s phát tri n m nh m c a các ng d ng quét mã QR trên i n tho i thông minh ang ngày càng tr nên ph bi n, thì mã QR cũng ang ngày càng tr nên quen thu c nhi u nư c trên th gi i. T i Vi t Nam, vi c tìm hi u và ng d ng mã QR cũng b t u ư c m t s doanh nghi p quan tâm. Trong bài Vi t này, tôi xin gi i thi u quý b n c m t ng d ng c bi t giúp doanh nghi p có th qu ng bá s n ph m c a mình m t cách thông minh v i công c t o và qu n lý mã QR cung c p b i trang web QrCodeTools.com. Bư c 1: u tiên, b n c n ăng ký m t tài kho n mi n phí trên QrCodeTools.com. B n có th ăng nh p b ng tài kho n Facebook ho c Google r t nhanh theo liên k t http://qrcodetools.com/site/login
  2. 2. Bư c 2: Vào Create QR Code b ng cách nh p chu t trên Menu c a QrCodeTools.com ho c truy c p theo liên k t http://qrcodetools.com/qr/choosetype . ây b n s th y có nhi u ki u mã QR b n ch n l a. B n ch n ki u Product qu ng bá cho s n ph m c a mình. Bư c 3: Sau khi nh p ch n ki u mã QR s n ph m như bư c 2, b n s th y trang cung c p thông tin s n ph m xu t hi n như sau
  3. 3. Trong ó: • Title: B n nh p tên s n ph m c a b n. • Details: B n nh p thông tin chi ti t v s n ph m c a b n. • Image: Hình nh v s n ph m c a b n. B n nên ch n nh có kích thư c nh có th t i nhanh trên i n tho i ho c máy tính b ng. • Email: a ch email khách hàng liên h mua hàng. • Buy Link: Liên k t tr t i trang mua hàng trên trang web c a b n. B n cũng có th t liên k t trang gi i thi u s n ph m trên trang web c a b n t i ây. • Cell: S i n tho i khách hàng liên h mua hàng ho c liên h tư v n mua hàng. • Website: a ch web công ty c a b n. Ví d tôi nh p các thông tin như sau: k t thúc bư c 3, b m nút NEXT chuy n qua bư c 4. Bư c 4: bư c này, QrCodeTools.com cho phép b n 2 tùy ch n t o mã QR Code g m: Custom QR Code: T o mã QR tùy ch nh v i nhi u ki u dáng p m t, v i tùy ch n này b n cũng có th chèn logo, i màu QR code. S n ph m QR Code cu i cùng có th dùng in lên bao bì, áo qu n, nhãn mác cũng như chia s trên internet r t thu n ti n.
  4. 4. Transparent QR Code: T o mã QR code trong su t v i hình n n tùy ch n. ví d trong bài hư ng d n này, do tôi ã thi t k s n hình n n nên tôi ch n tùy ch n Transparent QR Code. Bư c 5: Sau khi b m vào tùy ch n Transparent QR Code, tôi ti n hành t i nh n n tôi ã thi t k s n lên h th ng. Bư c 6: Khi nh n n ã ư c Upload thành công, chúng ta ch c n thay i v trí hi n th mã QR theo ý thích c a mình. r ng c a mã QR cũng d dàng thay i theo t ng phong cách thi t k khác nhau. B m nút Generate t o mã
  5. 5. N u v n chưa hài lòng v i k t qu thu ư c, b n có th b m vào nút Edit thay i v trí t mã QR. N u ã hài lòng v i k t qu , hãy b m nút Save & Continue, chương trình s t ng hoàn t t và d n b n n trang My Qr Codes (nơi b n qu n lý các mã QR Code c a b n).
  6. 6. Bư c 7: S d ng mã QR Code b n ã t o ra b ng các tùy ch n có s n trên trang qu n lý c a QrCodeTools.com. Download PNG Image: T i s n ph m nh QR Code c a b n v và chia s trên website, m ng xã h i, … ho c b t kỳ nơi nào b n mu n và nh n ư c nhi u ngư i mua s n ph m c a b n hơn ! Edit: Thay i thông tin v s n ph m c a b n (n u b n th y c n thêm b t thông tin) Analytics: Phân tích mã QR Code c a b n, ki m tra ai ã quét mã QR c a b n. Make Inactive: T t mã QR c a b n n u b n không mu n ngư i dùng truy c p mã QR này. Show in Gallery: Chia s mã QR c a b n trang QR Code Gallery (http://qrcodetools.com/gallery/index) c a QrCodeTools.com và nh n ư c nhi u lư t ngư i quan tâm hơn n s n ph m c a b n !
  7. 7. V i 7 bư c trên, b n ã có m t n ph m qu ng cáo tuy t v i có ính kèm mã QR và có th b t u các chi n d ch qu ng cáo cho s n ph m c a mình b t c nơi âu và nh n ư c nh ng k t qu kinh doanh n tư ng. B n có th th ki m tra k t qu c a mình b ng cách s d ng i n tho i thông minh có cài t chương trình c mã QR quét th .
  8. 8. ây tôi dùng i n tho i s d và Mã V ch ư c thi t k dành riêng cho ngư trình này t i: https://play.google.com/store/apps/details?id=qrcodetools.q B n cũng có th tham kh o nhi http://qrcodetools.com/static/qr N u b n c n tư v n thêm b s n lòng h tr b n ☺☺☺☺. M i chi ti d ng h i u hành Android v i chương trình dành riêng cho ngư i dùng Vi t Nam. B n có th https://play.google.com/store/apps/details?id=qrcodetools.quetmavach.docmaqr o nhi u chương trình c mã QR khác t i: http://qrcodetools.com/static/qr-code-scanner.html n thêm b t c i u gì, ng ng n ng i liên h i chi ti t xin vui lòng liên h : S ng không gi n không h n không oán trách S ng m m cư i v i th thách chông gai S ng vươn lên cho k S ng chan hòa v i nh ng ng S ng là ng nhưng lòng không xao S ng là thương nhưng lòng ch S ng hiên ngang danh l Tâm b t bi n gi a dòng ình c Mã QR n có th t i chương uetmavach.docmaqr i liên h tôi ! Tôi s n không oán trách thách chông gai n lên cho k p ánh ban mai ng ngư i chung s ng ng lòng không xao ng ng lòng ch ng v n vương ng hiên ngang danh l i ta coi thư ng a dòng i v n bi n

×