Anzeige
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Anzeige
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Anzeige
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Anzeige
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Anzeige
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Anzeige
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Anzeige
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Anzeige
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Anzeige
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Anzeige
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Metuljček 2007
Nächste SlideShare
Metuljček 14. - 19. ŠtevilkaMetuljček 14. - 19. Številka
Wird geladen in ... 3
1 von 52
Anzeige

Metuljček 2007

 1. METULJČEK 8. in 9. številka december 2007 ROČNO DELO ČLANOV DRUŠTVA »VEZI«
 2. KAZALO Literarna delavnica in kostanjev piknik v DC Štorje - 31 Praznovanje abrahama v DC Štorje - 33 Skupina za samopomoč »HRAST« na obisku v Grgurjevem etnološkem hišnem muzeju v Brestovici pri Povirju - 35 Mateja Baša: Turnir v briškuli v DC Ilirska Bistrica – 36 Karmen Margarit: Prenova DC Štanjel - 39 Valerijo Jurca: Prenova SS Brestovica - 40 Tanja Ţorţ in stanovalci SS Postojna: Dan odprtih vrat Postojna – 43 Manja Iskra: Lepe z aloe vero - 45 Sergio Popovič: Rekorderke med zgradbami - 46 ZAHVALE - 48 Podatki o glasilu Pomembne telefonske številke Karmen Margarit: PET PRINCIPOV NORMALIZACIJE PO BRANDONU - 5 Linda Uranjek: TAKO JE LEPO - 6 Mateja Baša: NOVI ZAKON O VAROVANJU DOSTOJANSTVA DUŠEVNEGA BOLNIKA JE V SPREJEMANJU - 9 Martina Katern Tomaţič: OBREMENITVE SVOJCEV OSEB S TEŢAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU - 11 Karmen Margarit in Katarina Tomaţič: DRUŠTVO »VEZI« ZA SVOJCE Sklop izobraţevanj za podporno skupino svojcev oseb s teţavami v duševnem zdravju - 13 Monika Rosič: pesem – 14 Tanja Ţorţ: Terapija s pomočjo ţivali – 16 IZVLEČKI AKTIVNOSTI DRUŠTVA »VEZI« - 17 Ogled Grofove jame v Brestovici pri Komnu - 17 Tedensko letovanje na morju v Maredi in Barbarigi - 20 Turnir v balinanju v Ilirski Bistrici - 21 Skupno druţenje z DDTC Barčica in ogled Predjamskega gradu - 24 Razstava »Ţivljenje v slikah« v KC Seţana - 28 Svetovni Dan duševnega zdravja - 29 uvodna beseda....... 1
 3. Uvodna beseda Prijetno branje. ...teţko pišem, besed preprosto ni. V razmišljanju pričakujem, da bom nekje dobila inspiracijo. Najverjetneje nekje globoko v sebi, v kotičku, za katerega imam premalo časa. Ţe razmišljam naglas: »Spoznanje, da slika, ki smo jo celo ţivljenje sestavljali spreminja svojo podobo ni najlepše. Še posebej, ko to spremembo pogojuje nadnaravno; nekaj na kar preprosto nimamo nobenega vpliva. Počutimo se nemočne in odvisne. Najhuje ni spoznanje, da to kar gledamo ni to kar vidimo in še manj, ni to kar bi ţeleli videti. Hudo je to, da nam je nova podoba postaja bolj všeč kot stara. Nadnaravno postaja naravno in še več, postaja del nas samih. Smo v procesu sooblikovanja našega doţivljanja in sprejemanja sebe in drugih. Postavljeni pred dejstva, spozanavamo, da je bila sprememba resnično namenjena, da vidimo drugače, da vidimo več in ne manj. Čeprav morda boleče je spoznanje, da za nekoga SMO in za nekoga morda nikoli ne bomo, ...to, kar bi lahko bili. Tovrstne izkušnje so ključ do novih izbir na poti v medosebne odnose in morda iz njih. Ljudje nismo to kar bi ţeleli biti ali kar bi drugi ţeleli, da bi bili. Kakorkoli, je pomemebno le to, da smo do drugih takšnih kot bi ţeleli, da bi bili oni do nas«. Za konec naj Vam zaţelim prijetno branje in vse dobro v novem letu. Katarina Tomaţič 1
 4. Spoštovane bralke in bralci Vsi imamo dneve, ko nečesa ne zmoremo, ko nečesa ne ţelimo, ko preprosto ne verjamemo, v to kar smo še včeraj verjeli. Verjamemo pa, da zmoremo skupaj stopiti na pot doseganja in uresničevanja pogojev za višji nivo kvalitete ţivljenja v skupnosti. V novem letu Vam ţelimo veliko zdravja, sreče, osebnega miru in zadovoljstva. Predsednica ga.Vida Mesar, kolektiv in vsi člani Društva »VEZI«. 2
 5. Karmen Margarit, dipl. soc. del. PET PRINCIPOV NORMALIZACIJE PO BRANDONU David in Althea Brandon (1992: 13 - 16) naštevata pet prvin oz. principov normalizacije, ki veljajo enakovredno tako za uporabnike kot tudi za osebje. »Načela običajnega ţivljenja«, kot jih imenujeta, je lahko razumeti, vendar izjemno teţko upoštevati pri praktičnemu delu, ker zahtevajo od ljudi osebne spremembe in odprtost srca in širjenje obzorij. 1. VEČANJE IZBIRE Uporabniki so večinoma ljudje, ki so imeli v svojem ţivljenju zelo malo moţnosti in prav ta princip prinaša mnoţitev moţnosti, ki jih imajo uporabniki na izbiro. Ko je človeku dana moţnost izbire, se pri njem razvija občutek za obvladovanje svojega ţivljenja, prav tako pa se poveča njegovo samospoštovanje, ki je posledica uspešnih izborov. Osebje ima zelo pomembno vlogo pri opredelitvi moţnih posledic vsake dane izbire, ki potencialno omejuje druge moţnosti in prav zato mora osebje jasno opredeliti moţne posledice vsake izbire. Uporabniki pogosto ne razumejo, da z njihovim videzom, načinom izraţanja in ravnanja vplivajo na to, kako jih bodo drugi ljudje videli, in tako lahko zoţujejo moţnost komuniciranja. Uporabnik/-ica mora imeti vsakodnevno organizacijo svojega ţivljenja čim bolj pod svojim nadzorom od jutra do večera – od tega kaj bo jedel in pil do dejavnosti, ki jih bo opravljal, ter odnosih, ki jih bo razvijal, pri tem pa potrebuje podporo ustanove z zmanjšanim pritiskom, osebno moč, informacije in znanje ter moţnosti, ki jih ima na voljo in med katerimi lahko prostovoljno in samostojno izbira. Kaj konkretno pomeni ta princip? Ali imajo uporabniki pomembne moţnosti izbora v sluţbah? Imeti morajo moţnost izbirati: pri hrani in pijači, pri delanju napak, o odnosih, o izhodih, o počitnicah, o spolnosti, pri dejavnostih, o tem, kaj pomaga. Da bi bili sposobni izbirati, potrebujejo osebno moč, vero v to, da lahko v resnici izbirajo, vero in zaupanje drugih ljudi v njihove zmoţnosti in sposobnosti, tehnične pripomočke za vzpostavljanje stikov, kot so telefon, medmreţje, znanje in informacije, opcije, med katerimi sploh lahko izbirajo, znanje o posledicah dejanj, sposobnost ter podporo pri odločitvah, denar, prijatelja ali prijateljico, ki bi mu/ji pomagala v določenih situacijah ter dostopnost do vseh sluţb, ki so na razpolago. 3
 6. Implikacije za sluţbe: Poleg obstoječih sluţb morajo obstajati tudi druge vrste alternativne sluţbe, med katerimi morajo uporabniki imeti moţnost izbirati. Poleg tega pa morajo imeti še druge moţnosti izbire v sluţbah: s kom bi delali, ali sploh bodo prihajali. Imeti morajo nadzor nad rutinskimi opravili, moţnosti, da tvegajo. Sodelovati pa morajo tudi pri pomembnih odločitvah v sluţbah, ki jih uporabljajo. V sluţbah se je potrebno izogibati skrajnostim izbire (ko je neko delo namenjeno samo moškim ali samo ţenskam). Vera v izbiro: tako osebje kot uporabniki/-ice potrebujejo treninge asertivnosti in samozagovorništva. Uporabnike je potrebno spodbujati in opogumiti, da govorijo. Uporabniki/-ice pa bi morali/-e biti sposobne, da prisostvujejo skupinskim obravnavam. Spoštovanje: spodbujati je potrebno preračunano tveganje, to pomeni vzpostaviti pravila za laţjo oceno tveganja, ki mora biti še razumno. Opozarjati pa je potrebno tudi osebje na paternalizem in dušenje uporabnikov s preveliko skrbjo. Sluţbe morajo biti prilagojene starosti uporabnikov in uporabnic. Upoštevati in obravnavati jih je potrebno kot kolege in jim pri tem nuditi več informacij in opcij za laţjo izbiro. Izkušnje: ponuditi jim moramo čim več moţnosti izbora ter poskrbeti za pozitivne modele v nasprotju z negativnimi, ki sugerirajo negativne predstave. Uporabniki so drţavljani, soprogi, lastniki, študentje, dijaki in ne nečloveški bolni, nesposobni ali podobno. Denar: Vsem uporabnikom je potrebno zagotoviti resnične dohodke in ne samo malih ţepnin, uporabniki morajo vedeti, kam in s kakšnim namenom je porabljen njihov denar. 2. RAZVIJANJE UDELEŢBE (PARTICIPACIJE) Udeleţba je »povečana« izbira. O izbiri govorimo takrat, ko se odločamo, ali bomo za kosilo jedli meso, zelenjavo, sendvič; sodelovanje pa pomeni, da mi sami vidimo, da te moţnosti sploh obstajajo, ter sami odločamo o naročilu in plačilu. V takih in podobnih situacijah lahko odkrijemo, koliko moči, oblasti, informacij in priloţnosti za odločanje ima osebje samo. Če osebje samo nima moči, je ne mora deliti z uporabniki. Ta princip dejansko pomeni, da je uporabnik vključen pri vodenju in načrtovanju organizacije, kakor tudi pri prevzemanju pomembnejših vlog v druţbi. Uporabniki/-ice morajo namreč imeti pomemben vpliv na naravo sluţbe, ki jo uporabljajo, odločati pri vodenju organizacije, pri širjenju storitev, pri oblikovanju politike organizacije ipd. Sodelovanje uporabnikov pri teh vprašanjih ne sme biti le simbolično, izdelane morajo biti praktične metode, s katerimi se omogoči izvajanje tega principa. Poleg tega pa je potrebno poiskati različne načine vključevanja v lokalno skupnost in moţnosti različnega sodelovanja, ne le znotraj organizirane oskrbe. Na tak način lahko druţba prepozna osebe ne le kot prizadete, ampak kot enakovredne ljudi, katerih prispevek je prav tako dragocen in koristen na različnih področjih (pri delu, v športu, prostovoljnih dejavnostih…). Kaj konkretno pomeni ta princip? Kdo odloča o pomembnih vprašanjih v sluţbah? Če osebje samo nima nikakršne moči, je tudi ne more deliti s stanovalci in stanovalkami. Kakšna je participacija uporabnikov? Zelo pomembno je, da je razvidna formalna struktura njihovega sodelovanja. 4
 7. Če imajo uporabniki svoj odbor, ga mora osebje spoštovati. Upoštevati je treba pogostost sestajanja in vsebino dnevnega reda. Pomembni elementi participacije so tudi vključevanje uporabnikov v skupinske obravnave in revizije, dostopnost do kartotek, preskrbljenost z informacijami in dostopnost do tiskanih materialov o sluţbah. Uporabniki potrebujejo moţnost do samozagovorništva. Vključeni morajo biti v organizacijo prireditev, obiskov in sprejemanje obiskovalcev. Osebje si mora prizadevati razvijati upravljavske spretnosti uporabnikov, ki tako lahko postanejo na nek način tudi osebje. Uporabniki se morajo vključiti v skupnost. Implikacije za sluţbe: Informacije: uporabniki/-ice morajo imeti na razpolago različne informacijske letake, oglasne deske, dostop do kartotek, sodelovanje na relevantnih sestankih; skratka – poskrbeti je potrebno za informiranje uporabnikov na individualni prav tako pa tudi na skupinski ravni. Posvetovanje: vključenost uporabnikov v relevantnih odborih: vsak uporabnik mora imeti moţnost sporočanja osebnega (svojega) mnenja (o kvaliteti hrane, pijače, opreme…) prav tako pa mora imeti moţnost pritoţbe. Odločanje: imeti morajo moţnost asertivnih treningov, naučiti se morajo, kako se organizira odbore, kako se pretehta različne opcije, kako se lahko uprejo pritisku drugih in kako se lahko prijazno reče »ne«. Občansko zagovorništvo: prihajanje in sodelovanje prostovoljcev, ki uporabnikom pomagajo pri predstavljanju individualnih interesov. Udeleţba: ali obstajajo moţnosti kolektivnega zagovorništva ali sveti uporabnikov vplivajo na najvišje ravni vodenja. Prenos moči: vodilno osebje naj prepušča moč niţjemu osebju in to nato uporabnikom, prav tako pa naj bi bili uporabniki udeleţeni pri nastavljanju osebja in sodelovati pri upravljanju s skupnimi financami. Upravljanje: uporabniki naj bi dejansko vodili sluţbo s pomočjo osebja. Interese uporabnikov morajo zastopati zunanje osebe. 3. POGLABLJANJE ODNOSOV Pri poglabljanju odnosov je pomembna kvaliteta, ne kvantiteta odnosa. Vsi poznamo, kakšen je občutek, ko je človek osamljen in zapuščen, ko nima nikogar, ki bi se z njim pogovoril, spil kavo ipd. Prizadeti ljudje imajo le malo prijateljev ali pa jih sploh nimajo in tako jim ostanejo samo odnosi s sorodniki in ljudmi, ki so plačani za delo z njimi. Vendar uporabniki potrebujejo prijatelje, take, ki so radi z njimi brez plačila. Počutiti se morajo upoštevane in spoštovane. Občutek cenjenosti vključuje tudi to, da človeka drugi zaznajo in spoznajo. Ustvarjati je treba take stike, ki se lahko poglobijo v naklonjenost, ljubezen, in ki lahko navsezadnje vključijo tudi spolnost kot nekaj normalnega. Sočloveka ne smemo obravnavati kot sredstvo za doseganje ciljev. Potrebno je razvijati občutek domačnosti in sprejetosti. Zelo pomembno je izogibanje institucionalnim strategijam, ki so usmerjene večinoma v krepitev podrejanja in nadrejanja v nasprotju z ljubeznijo in zabavo. Uporabniki nimajo šefov, temveč prijatelje in sodelavce. Vsi smo ljudje, ki jočemo, se veselimo, trpimo. O resničnem ţivljenju se ne morejo učiti drugače, kot da ga res ţivijo. 5
 8. Kaj konkretno pomeni ta princip? Odnosi se lahko odvijajo med samimi uporabniki, med samim osebjem, med osebjem in uporabniki, med sosedi in uporabniki ter med zunanjimi sodelavci in uporabniki. Vedno pa je pomembna kakovost teh odnosov, ki se kaţe na več načinov. Osebje ima opraviti z nevsakdanjimi izkušnjami. Uporabniki izvirajo iz okolja, o katerem imamo zelo malo izkušenj, medtem ko so oni strokovnjaki zanj. Naučili so se vrsto pravil, povezanih s človeškim vedenjem in odnosi, ki pa niso več primerni in so večinoma neustrezni za njihovo novo ţivljenje v skupnosti. Ljudje se lahko druţijo med seboj, ne da bi posebej uţivali v dobrih odnosih. Kakovost odnosov se kaţe na več načinov: v uporabi osebnih imen: če uporabniki in osebje med seboj uporabljajo imena, kaţe to na enakost med njimi, lahko pa osebje uporabnike kliče po imenih, obratno pa jih morajo ti vikati in naslavljati z gospod/gospa, kar vnaša neenakost; v vzdušju: ta kaţe, kako se počutijo uporabniki (se zabavajo, se imajo lepo, z veliko mero humorja, smejijo se tudi z očmi, ne le vljudnostno z usti idr.); v spoštovanju uporabnikov: pomembno je, da so uporabniki upoštevani kot ljudje, ki lahko s svojimi spretnostmi in sposobnostmi prispevajo k delovanju sluţb; v obravnavi v skladu s starostjo: uporabnike je potrebno obravnavati v sorazmerju z njihovo starostjo, mnogo sluţb se namreč do svojih uporabnikov obnaša kot do otrok; v načinu, kako govori osebje o uporabnikih, saj ta kaţe na njihov odnos – npr. ali uporabljajo strokovni jezik ali govorijo o njih kot prijatelji; v uniformiranosti osebja: če osebje nosi drugačno vrsto oblačil (sluţbena uniforma), se s tem distancira od uporabnikov. Implikacije za sluţbe: Bliţina: kličejo se po osebnih imenih, uporablja se skupne sanitarije, pisarno uporabljajo vsi enako in ne le osebje, prav tako tudi ostala sredstva. Med njimi obstaja prost pretok informacij. Toplina: odnosi so sproščeni in neformalni, atmosfera v organizaciji je topla. Skupaj so tudi med prostim časom, ko za to niso plačani, med seboj se obiskujejo. Obstaja miren prostor, kamor se lahko umaknejo ali v miru pogovorijo. Enakost: Osebje mora stanovalce videti kot enakovredne ljudi, vredne spoštovanja. Sluţba, ki jo uporabniki uporabljajo, mora biti zgrajena na temeljih recipročnosti, kjer vsi dajejo in vsi sprejemajo. Tudi uporabniki morajo imeti pomembne in odgovorne vloge v delovanju sluţbe. Za delo, ki ga opravljajo, morajo dobiti ustrezno plačilo. LITERATURA: Brandon, David in Althea. (1992). Praktični priročnik za delo z ljudmi s posebnimi potrebami. Ljubljana: VŠSD & PEF. Brandon, David. (1992). Pet principov normalizacije (interno gradivo). Ljubljana: VŠSD. V naslednji številki Metuljčka bosta predstavljena še zadnja dva principa normalizacije po Brandonu. 6
 9. TAKO JE LEPO TAKO JE LEPO IMETI NEKOGA, NEKOGA, KI TI VELIKO POMENI, KI TE POSLUŠA IN TI POMAGA. NEKOGA, KI GA SPOZNAŠ NEPRIČAKOVANO, SPONTANO. SREČALE SO SE OČI, NEKJE V DALJAVI, KI SO SE HITRO ZBLIŢALE IN ZAPLELE V MREŢO. TODA TA MREŢA SE JE HITRO RAZPLETLA IN OČI SO SE ODDALJILE NE MORAJO PA VEČ PRITI SKUPAJ, ŠE MANJ PA DA BI SE ZBLIŢALE. V DALJAVI SO SPOMINI NA LEPE ČASE, A ŢAL VSAKI DAN SONCE NE SIJE. OBLAČI SE, TEMNI OBLAKI PREKRIVAJO NEBO, KAPLJICE DEŢJA POLZIJO PO ŠIPI, TO ME SPOMIONJA NA SOLZO, KI POLZI PO LICU. POSLUŠAM ŠUM DEŢJA, POČASI SE PRIKAŢE RAZNIH BARV MAVRICA, PTICE ZAČNEJO NEŢNO PESEM PREPEVATI, NARAVA ZOPED OŢIVI, TODA V DRUGEM SMISLU, KOT DA SE JE PONOVNO RODILA. PRETEKLOST JE PAČ TREBA POZABITI IN ZAČETI OVENELO ROŢO NAZAJ ZALIVATI, PA ČEPRAV BO POTREBNO VELIKO ČASA, DA BO ZAČELA POGANJATI SVOJE KORENINE NAPREJ. LINDA URANJEK 7
 10. Mateja Baša, univ.dipl.soc.del. NOVI ZAKON O VAROVANJU DOSTOJANSTVA DUŠEVNEGA BOLNIKA JE V SPREJEMANJU Prispevek je povzet iz članka »Izvedljivo le na papirju?«, avtorice Jane Krebelj, objavljenega v Primorskih novicah, št. 181, 8.8.07. S sodobno obravnavo oseb s teţavami v duševnem zdravju naj bi drţava zniţala stroške, ki jih druţbi povzročajo duševne bolezni. Število duševnih bolezni je v strmem porastu, veča se njihovo ekonomsko breme, pri čemer ne nastajajo le neposredni stroški za zdravljenje bolnikov, ampak tudi stroški njihove odsotnosti z dela, manjše storilnosti, zgodnejšega upokojevanja. Poleg zdravljenja v psihiatričnih bolnišnicah, bi sodobni pristop vključeval tudi celostno obravnavo bolnikov v njihovem ţivljenjskem okolju. Negativni trend naraščanja duševnih bolezni naj bi zaustavil zakon o duševnem zdravju, ki od leta 2004 nastaja na Ministrstvu za zdravje. V to je drţavo prisilila odločitev ustavnega sodišča, ki je zahtevalo ureditev področja prisilne hospitalizacije. V zaprtem oddelku psihiatrične bolnišnice naj bi bilo po novem osebo moţno pridrţati z njeno privolitvijo, brez privolitve na podlagi sklepa sodišča ali brez privolitve, ko gre za nujne primere. Tako se sprejem na oddelek pod posebnim nadzorom brez privolitve osebe začne na predlog zdravnika, centra za socialno delo, koordinatorja nadzorovane obravnave ali najbliţje osebe. Predlog se vloţi na sodišču, kateremu je potrebno predloţiti mnenje splošnega zdravnika ali psihiatra, katero ne sme biti starejše od sedmih dni. Ob sprejetju na zaprti oddelek bo moral zdravnik bolnika seznaniti z vsemi njegovimi pravicami, na vidnih mestih pa bi morale biti objavljene telefonske številke in drugi podatki o zagovornikih. Ti naj bi po novem bolnike zastopali v vseh postopkih obravnave, razen pred sodiščem. Tudi pri posebnih metodah zdravljenja bo moral zdravnik najprej dobiti pisno privoljenje bolnika, o sprejemljivosti in nujnosti metode pa bo morala svoje mnenje dati tudi komisija za medicinsko etiko. Zdravljenje osebe s teţavami v duševnem zdravju bo spremljal zagovornik bolnika. Seznam zagovornikov naj bi sestavilo Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, katero naj bi njihovo delo tudi nadzorovalo in plačevalo. Med nalogami zagovornika bo tudi spremljanje vseh ukrepov ter preverjanje njihove nujnosti in upravičenosti. Predlog zakona predvideva, da bodo bolniki namesto na zaprti oddelek psihiatrične bolnice lahko napoteni v varovani oddelek socialno-varstvenega zavoda ali v nadzorovano obravnavo. Ta bo namenjena osebam s teţkimi duševnimi motnjami, ki jih je še mogoče zdraviti doma. Sistem obravnave v skupnosti, ki naj bi bil bistveno cenejši od bolnišničnega zdravljenja, naj bi podobno kot doslej, vodile nevladne organizacije. Obravnava v skupnosti je namenjena osebam, ki imajo teţave pri opravljanju vsakdanjih opravil in pri vključevanju v druţbeno ţivljenje. 8
 11. Leto dni po sprejemu zakona naj bi vlada pripravila nacionalni program varovanja duševnega zdravja. Šele ta naj bi opredelil organizacijo in naloge vseh vpletenih v mreţi za varovanje duševnega zdravja. Vsi ti ukrepi, ki naj bi v največji meri varovali pravice pacienta, so na papirju videti uresničljivi, v praksi pa se pri njihovem izvajanju lahko zaplete, opozarja del psihiatrične stroke. Ţe uvedba zagovornikov sproţa pomisleke, kako bodo laiki lahko sodelovali pri določanju poteka zdravljenja, pridobivanje soglasij pacienta pa je v trenutku, ko le-ta teţko razume ali pa povsem napačno dojema svet okrog sebe, pogosto nemogoče. Nevropsihiater Joţe Felc, primarij idrijske psihiatrične bolnišnice, soglaša in tudi sam poudarja, da mora biti dostojanstvo bolnika zaščiteno, opozarja pa, da je vsak bolnik edinstven, zahteva svoj pristop, zaradi česar je teţko v zakonu formalizirati splošne rešitve za vse. Odhod psihiatrije na teren ni niti enostaven niti poceni, opozarja dr. Felc. Civilnim zdruţenjem za duševno pomoč priznava velike zasluge in pomen, vendar vztraja, da so pri skrbi za bolnika po njegovem odhodu iz bolnišnice potrebni tudi strokovnjaki. Manj zadrţkov do zakona imajo v zdruţenju svojcev oseb s teţavami v duševnem zdravju Humana. Za svojce je zelo pomembno, da bi tudi osebe z duševnimi motnjami dobile pravico do načrtovalca skrbi, ki bi skrbel za bolne tudi po odpustu z zdravljenja, in pravico do zagovornika. Tatjana Gričar, predsednica Humane pravi, da bi bili svojci na ta način razbremenjeni. V Humani so do namere za pripravo nacionalnega programa zadrţani in pričakujejo, da bo do priprave programa preteklo še veliko vode. Zaradi tega vztrajajo, da bi moralo biti vse, kar prinaša zakon, urejeno s podzakonskimi akti, najpozneje v šestih mesecih po sprejetju zakona. Tiskovna konferenca v podporo predlogu Zakona o duševnem zdravju, 14.09.2007 9
 12. Martina Katern Tomaţič, univ. dipl. soc. delavka OBREMENITVE SVOJCEV OSEB S TEŢAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU V vsakodnevnem sobivanju z osebo s teţavami v duševnem zdravju, doţivljajo svojci vrsto obremenitev za katere največkrat mislijo, da jih povzroča oseba, njegova bolezen, njegovo obnašanje, njegova nezmoţnost zadostiti zahtevam okolice. Ko tako opaţajo, kaj vse jih moti pri osebi, ki ima teţave v duševnem zdravju, pa pogosto pozabijo od kod vse to izvira, kaj so resnični vzroki tega, saj ţivijo pod nenehnim pritiskom katerega posledica je permanentna stresna situacija v kateri ţivijo in delujejo, pa se je, ravno zaradi njene stalnosti, povsem ne zavedajo. Tudi ko mnogi svojci sami čutijo posledice tega stalnega stresnega poloţaja, ko so znaki ţe povsem očitni, se nagibajo v bolezen, če niso ţe bolezen sama, še vedno ne vidijo, kje je pravi vzrok vsega tega. Veliko, skoraj največ, tiči v nevednosti svojcev in njihovih nezmoţnostih obrniti pogled vase. Ko se svojci znajdejo v poloţaju, da se morajo vţiveti in se soočati s teţavami v duševnem zdravju, se pojavijo številne obremenitve. Tu lahko govorimo o dveh skupinah: - SVOJCI uporabnika, ki ima hude teţave in - SVOJCI, uporabnika, ki nima tako hudih teţav. Kakšna je razlika? Obremenitve so skoraj identične, s tem, da se pri drugi skupini pojavljajo z manjšo intenziteto, pomembno pa je, da je upanje za uspešno rehabilitacjo pri drugi skupini bolj prisotno in močnejše. OBREMENITVE SVOJCEV A) SUBJEKTIVNE OBREMENITVE - ţalost in izguba, - kronično usmiljenje, - emocionalni tobogan, - bolečina empatije, - permanenten pritisk, - stalnost stresne situacije, - krivda, - vezava, - izolacija. B) OBJEKTIVNE OBREMENITVE - simptomi, - skrb za obolelega svojca, - sistem duševnega zdravja, - socialni sistem, - stigma. 10
 13. Pri vseh obremenitvah pa morajo biti upoštevane tudi proţnosti in prilagodljivosti druţine kot sistema, ki se kaţe predvsem v naslednjem: - moč druţine, - druţinske povezave, - druţinski ponos na doseţke svojcev, - rast druţine, osebni razvoj celote in njenih posameznih članov. Obremenitve se seveda ločijo tudi po tem, v katerem druţinskem podsistemu nastajajo. Razlike lahko nastanejo, ko imamo naslednje situacije: - starši-mati, oče; - zakonski partner; - mladi druţinski člani; - oboleli član druţine. IZKUŠNJE Izkušnje imajo pomemben vpliv in so vaţne tako za svojce kot tudi za strokovnjake. Sodelovanje v tej smeri lahko veliko pripomore k druţinski prilagodljivosti in fleksibilnosti v procesu obvladovanja problemov v vsakodnevnem ţivljenju z svojci, ki imajo teţave v duševnem zdravju. Spremenjeni pogled na ţivljenje, skozi učenje in rast, namreč omogoča prestop od pasivnosti (npr. smiljenja samemu sebi, beg iz realnosti, izolacija), k aktivnemu obvladovanju situacije skozi izkušnje za pomoč in podporo samim sebi in osebi s teţavo v duševnem zdravju. Izkušnje uporabljamo zavestno, kar omogoča vodenje ţivljenja druţine in vseh upletenih v procese in posledično zmanjšuje stres. Svojci oseb s teţavami v duševnem zdravju se morajo tudi naučiti reči NE ter si zagotoviti svoj fizični in psihološki prostor. Le-ta je res samo njihov in vanj nima vstopa nihče. Pomembno je spoznanje, da je vse kar se jim dogaja, namenjeno njihovemu učenju in osebni ter druinski rasti. Ko to prepoznajo in ozavestijo, se zmanjša tudi krivda, ţalost, izguba obenem pa se zmanjšuje tudi socialna izključenost in stigma. Povzeto po predavanju mag. Edo P. Belak, ŠENT – Forum svojcev Slovenije 11
 14. Karmen Margarit, dipl. soc. del. in Katarina Tomaţič, univ. dipl. soc. del. DRUŠTVO »VEZI« ZA SVOJCE Sklop izobraţevanj za podporno skupino svojcev oseb s teţavami v duševnem zdravju Izobraţevanje in usposabljanje podporne skupine svojcev in skrbnikov oseb s teţavami v duševnem zdravju, predstavlja enega izmed pomembnejših dejavnikov za vzpostavljanje in vzdrţevanje druţinske dinamike. Slednja naj zagotovi čim manj konfliktno sobivanje člana s teţavami v duševnem zdravju z ostalimi člani druţine. Svojci potrebujejo v domačem okolju veliko pomoči in podpore, tako strokovne, kakor tudi podpore nevladnih organizacij. Zato smo v prostorih Dnevnega centra Društva »VEZI« v Štorjah 2.11. in 3.11.2007 organizirali dvodnevno izobraževanje za SVOJCE, SKRBNIKE, ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju. Izvajalec izobraževanja je bil gospod EDO BELAK, ki je predstavnik Foruma svojcev SLOVENIJE. Namen izobraţevanja je opolnomočiti svojce ljudi s teţavami v duševnem zdravju v smislu pridobivanja ustreznih znanj za ravnanje in razreševanje konfliktov in delovanja v smeri odkrivanja njihovih notranjih virov moči in odprave občutkov krivde. Nekaterih izmed ciljev, ki jih pri tem dosegajo so meddrugim tudi: odkrivati notranjih virov moči in razvijanje elementov samopomoči, pridobivanje znanj za reševanje konfliktov in delo na odnosih, psihična razbremenitev svojcev in odprava občutkov krivde, izmenjava medsebojnih izkušenj, informiranje svojcev, razvijanje občutka pripadnosti in lastne vrednosti, socialno učenje ter povečanje nivoja socialne vključenosti in kvalitete ţivljenja svojcev. Izobraţevanje je potekalo v obliki modulov, ki vsak zase spodbujajo in pomagajo reševati potrebe in probleme udeleţencev. Vsak modul je bil zasnovan tako, da je stimuliral diskusijo med udeleţenci, o tem koliko in kako jih je prizadela bolezen. Vsebina je bila naravnana tako, da je obravnavala teme, ki jih običajni programi izobraţevanja ne zajemajo. Skozi diskusijo so udeleţenci izvedeli in si pridobili več znanja o sami bolezni. Izkušnje o obvladovanju lastnih teţav in izkušnje pri obvladovanju bolezni globalno. 12
 15. Najbolj dragocene so seveda specifične, lastne izkušnje, ki so jih udeleţenci pridobili v ţivljenju v sobivanju z svojcem, prijateljem, znancem, ki ima teţave v duševnem zdravju. Skozi dvodnevno izobraţevanje so si svojci in skrbniki skupaj izmenjali in proučili svoje izkušnje, razvijali in spoznavali načine obvladovanja lastne izkušnje, spoznali so, da lahko v atmosferi upanja in razumevanja odkrijejo svojo notranjo moč in tako ponovno vzpostavijo dobre medsebojne odnose v svojem domačem, širšem in oţjem okolju in na ta način postanejo srečnejši. Po zaključenem dvodnevnem izobraţevanju, smo, na podlagi analize izpolnjenih vprašalnikov, ugotavili, da vključitev svojcev v takšna izobraţevanja deluje pozitivno tako na njih, kakor tudi na celotno druţinsko dinamiko in odnose v druţini. Zato bomo tudi v prihodnjem letu, skupaj s CSD Seţana, nadaljevali s sklopi izobraţevanj podporne skupine svojcev, ki se bo srečevala enkrat na dva meseca po dve uri in pol. Na srečanju skupine bo poleg socialne delavke in medicinske sestre prisoten tudi strokovnjak s področja duševnega zdravja v javnih zavodih ali skupnostnih sluţbah. Obravnavali bomo aktualne teme, ki lahko svojcem pomagajo pri reševanju osebnostnih ali druţinskih teţav in dilem, saj smo vsi skupnega mnenja, da si svojci zasluţijo in potrebujejo moţnost vključevanja v skupine, kjer dobijo izkušnjo sprejetosti, razumevanja, samopomoči, kar vodi v razvoj notranjih virov moči, da lahko opolnomočijo sebe in druge udeleţene v problemu. Zahvala gospodu Edu Belaku za uspešno dvodnevno izobraţevanje 13
 16. TAKO TUJE MI JE ZDAJ, TE ROŢE, KI RASTEJO IN LEPO CVETIJO, TI PTIČKI, KI TAKO LEPO ŢVRGOLIJO, TA TRAVA, KI TAKO LEPO ZELENI. A V MENI JE TEMA NI SLEDU LUČI PO LEPOTI TEJ, KI ME OBKROŢA. VSE JE SENCA, KI MI PADA PRED OČI IN VSE ZAMEGLI. MONIKA ROSIČ 14
 17. Tanja Ţorţ, univ.dipl.soc.del. TERAPIJA S POMOČJO ŢIVALI Dandanes imajo domače ţivali velik pomen za človeka. Imeti domačo ţival psa, mačko pomeni veliko odgovornost: skrb zanjo, nega, prehrana, skratka skrb za vse njene potrebe, hkrati pa nam ţival s svojo pojavnostjo, naklonjenostjo daje najrazličnejše občutke ugodja, zadovoljstva, ljubezni in neizmerno pozornost. Terapevtske učinke ţivali na ljudi so ugotavljali ţe številni strokovnjaki tako domači kot tuji. V Sloveniji deluje Društvo za terapijo s pomočjo ţivali AMBASADORJI NASMEHA, katerega članica sem tudi sama. Animal Assisted Activities ali dejavnosti s pomočjo ţivali se uporablja v različnih okoljih, izvajajo jo tako šolani profesionalci kot prostovoljci, ki morajo zadostiti določenim kriterijem. Gre za to, da z ţivaljo obiskujemo določeno skupino ljudi ali posameznike in izvajamo določene aktivnosti. Dejavnosti ob prisotnosti ţivali dajejo motivacijske, vzgojne in rekreativne prednosti pri spreminjanju kvalitete ţivljenja ljudi. Cilji ob vsakem obisku niso točno planirani, izvajalcem ni potrebno delati zapiskov o svojem delu, obisk je spontan in traja kot je to potrebno. Pri Animal Assisted Therapy ali terapiji s pomočjo ţivali pa gre za ciljno naravnano intervencijo. Del tretmana z ţivaljo je sestavni del celotnega terapevtskega procesa. Terapijo vodi strokovno usposobljen posameznik, delo je načrtovano, spremljano in evalvirano. Za vsakega posameznika so narejeni specifični cilji in program, napredek se meri. Namen terapije s pomočjo ţivali je izboljšanje človekovega psihičnega, socialnega, emocionalnega in kognitivnega funkcioniranja. Nekaj ciljev na fizični ravni človeka: izboljšanje na področju fine in grobe motorike, izboljšanje spretnosti za upravljanje z invalidskim vozičkom, izboljšanje ravnoteţja, izboljšanje veščin pri skrbi zase, izboljšanje šolskih veščin… Na psihičnem nivoju dosegamo naslednje cilje: izboljšanje verbalne komunikacije, izboljšanje usmerjen pozornosti, , obogatitev na področju rekreacije, dvig samopodobe, niţanje strahu in anksioznosti, manjšanje osamljenosti,… Vzgojno izobraţevalni cilji: izboljšanje spomina, spodbujanje abstraktnega mišljenja, širjenje besednega zaklada. Motivacijski cilji: spodbujanje pripravljenosti sodelovanja v aktivnostih, interkcij z ljudmi, zanimanje za ţivali in vse kar je povezano z njimi. Za terapevtske namene so primerne naslednje ţivali: psi – preizkušeni, mačke, male ţivali (činčile,kunci), priči, ribe, konji, delfini, lame, različne domače ţivali. 15
 18. Terapijo s pomočjo ţivali se uspešno izvaja v vrtcih, osnovnih šolah, vzgojnih zavodih, pediatričnih bolnišnicah, domovih za otroke, komunah, centrih za zdravljenje odvisnosti, pri osebah z različnimi omejitvami, osebah z nevrološkimi obolenji, kronično bolnih, osebah z duševno boleznijo, v domovih za starejše občane,… seveda pa taka oblika obravnave ni primerna za vsakogar. Pozitivni učinki terapije s pomočjo ţivali se kaţejo na naslednjih področjih oziroma nivojih: telesni nivo: mišična napetost se normalizira, sproščanje hormonov endorfinov, uravnavanje krvnega tlaka, upočasni se bitje srca, globlje dihanje. Na duševnem nivoju deluje pomirjujoče, ţival deluje kot antistresni dejavnik, pomaga pri izboljšanju koncentracije, dvigovanju motivacije, zmanjševanje občutkov tesnobnosti, osamljenosti, preventiva pri samomorilnih osebah. Na socialnem nivoju zanimanje za ţival povezuje ljudi, spodbuja komunikacijo, vzvod pri postavljanju meja, zniţuje asocialnost. 16
 19. Izvlečki programa meseca septembra, oktobra, novembra in decembra Društvo »VEZI« na ogledu Grofove jame v Brestovici pri Komnu V Grofovi jami, Brestovica pri Komnu Ogled Grofove jame v Brestovici pri Komnu Tedensko letovanje na morju v Maredi in Barbarigi Turnir v balinanju v Ilirski Bistrici Skupno druţenje z DDTC Barčica in ogled Predjamskega gradu Donacija Golfistov za Društvo »VEZI« Razstava »Ţivljenje v slikah v KC Seţana Svetovni Dan duševnega zdravja Literarna delavnica in kostanjev piknik v DC Štorje Praznovanje abrahama v DC Štorje Skupina za samopomoč »HRAST« na obisku v Grgurjevem etnološkem hišnem muzeju v Brestovici pri Povirju Turnir v briškuli v DC Ilirska Bistrica Prenova DC Štanjel Prenova SS Brestovica Dan odprtih vrat Postojna V okviru leta enakih moţnosti smo dne 5.9.2007 Stanovanjska skupina »VEZI« Brestovica pri Komnu organizirala pohod in ogled Grofove jame, za zaključek pa smo organizirali še piknik in se prijetno okrepčali. Pot do jame in njen ogled je vodil član in vodič jamarskega društva Seţana, gospod Peter Pipan. Gozdna pot nas je vodila skozi neokrnjeno kraško naravo. Pogled se je ustavil na povojnih ostankih, ki so nas za trenutek povezali s preteklostjo slovenskega naroda. Obdajali so nas posebni, neponovljivi občutki. Na koncu smo občudovali razgled nad mestom Trţič in bliţnje zamejske vasi. Poleg medsebojnega druţenja je bil namen srečanja tudi tkanje novih prijateljskih vezi med uporabniki društva »Vezi« in člani stanovanjske skupine Društva Ozara iz Nove Gorice. Tovrstna srečanja postajajo tradicionalna, saj so se izkazala kot dobra in iz več razlogov zelo zaţelena. To je bilo ţe naše drugo skupno srečanje, ki nam je veliko pomenilo in nam resnično odprlo nove moţnosti na poti vključevanja v vsakdanje ţivljenje. 17
 20. TEDENSKO LETOVANJE NA MORJU- BILI SMO V MAREDI IN BARBARIGI NA HRVAŠKEM Tudi mi si ţelimo malo drugačnega vsakdanjika Čeprav malo pozno, vendar smo dočakali dan odhoda na morje. Pripeljali smo se z avtobusom v turistično naselje Barbariga na hrvaškem. Zjutraj smo se zbudili okoli osme ure, nato smo pozajtrkovali in se odpravili z mentorji na plaţo, kjer smo se sončili in kopali do kosila. Kosilo nas je čakalo ob 12 uri. Za opravljanje raznih del kot so: pomivanje, kuhanje in čiščenje smo uspostavili deţurstva. Po kosilu smo se ob pitju kavice malo pogovarjali, se zabavali, nato smo šli zopet na plaţo, kjer smo uţivali. Pozno popoldne smo se vračali nekateri prej nekateri pozneje na večerjo. Po večerji smo hodili na sprehode ob obali in občudovali sonči zahod, raziskovali smo tudi okolico. Eno jutro smo se odpravili na izlet v Pulo. Mentor nam je razkazoval staro mesto, tam smo kupili tudi spominke. V bliţini Barbarige smo obiskali tudi izletniško točko sv. Foške, kjer smo se nauţili pozitivne energije. Ta čas smo se odpočili, napolnili novih moči in se vsi srečno vrnili. Stanovalci SS Postojna Zoran, Georgi, Vinko in Branko 18
 21. MORJE, SONCE IN DOBRA DRUŢBA 19
 22. MOJI UTRINKI IZ POČITNIC v Barbarigi na Hrvaškem Dne 8.9.2007 smo se zgodaj zjutraj odpeljali iz stanovanjske skupine Brestovice pri Komnu proti Seţani. Tam smo počakali na avtobus AVRIGA in se nato odpeljali proti Kopru. Kasneje smo se ustavili in naredili počitek na hrvaški strani, po počitku smo se odpeljali v MAREDO in nato v BARBARIGO. Prispeli smo utrujeni. Oglasili smo se v recepciji podjetja RONA trade d.o.o Opatija.Tam smo se prijavili kot turisti. Z nami sta bila Ljubo Seraţin in Magda Hrvatin bilo je resnično lepo. Mene sta s šlaufom peljala v vodo Ljubo Seraţin in Erik Zonta. Ostali so se odpeljali med tednom v Pulo, jaz in Hrvatin Magda smo se odpelja k cerkvi svete Foške v Vodnjan- znane romarske cerkve. Na morju je bilo resnično lepo dne 15.9.2007smo se nazaj iz BARBARIGE proti Sloveniji z avtobusom AVRIGA. Valerijo JURCA NAŠ PLAVALEC VALERIJO JURCA 20
 23. TURNIR V BALINANJU Končno! Pa smo le dočakali dan, ko smo lahko izpeljali tudi turnir v balinanju. Ţe v poletnem času ste lahko zasledili, da smo ga načrtovali na Črnih njivah pri Ilirski Bistrici. Na ţalost nam je takrat zagodlo vreme, zato smo prireditev preloţili na septembrski čas. Kot ţe prvič, smo tudi tokrat k sodelovanju povabili Varstveno delovni center Koper – enota Ilirska Bistrica, Dom starejših občanov Il. Bistrica ter Društvo upokojencev Il. Bistrica. Vabilu so se vsi povabljeni odzvali ter nam pri organizaciji tudi priskočili na pomoč, za kar se jim še enkrat zahvaljujemo. Ker vremenu nismo ponovno zaupali, smo se odločili, da bo tekmovanje potekalo v dvorani v Zabičah, katero upravlja Balinarsko društvo Zabiče. V društvu so nam priskočili na pomoč in nam za nekaj ur odstopili dvorano. Omeniti moramo, da dosegajo njihove balinarske ekipe zelo dobre rezultate in se tako uvrščajo celo v tekmovanja izven slovenskih meja. Na tekmovanju smo se zbrali 20.9.07 ob 10h dopoldne. Oblikovali smo štiri mešane skupine. Tako so nastale modra, zelena, rdeča in rumena, v katerih je bil iz vsake enote povabljenih po en tekmovalec. Npr. modra skupina je imela enega tekmovalca iz Vdc-ja, enega iz Doma, enega iz Vezi in enega iz skupine upokojencev. Tako smo dosegli sorazmerno uravnoteţene skupine. Med seboj so se pomerili v dveh igrah, zmagovalci so šli v boj za zmago, tisti skupini, ki sta izgubili, pa v boj za tretje in četrto mesto. Vse igre so bile zelo napete, kar lahko vidite tudi na slikah. Po končanih igrah smo si postregli z dobrotami, ki smo jih prinesli s seboj – sendviči, sadjem, pecivom in pijačo. Seveda je sledila podelitev priznanj – prva je bila modra skupina, druga rumena, tretja zelena in četrta rdeča. V teh nekaj urah smo se med seboj spoznali, se druţili, nasmejali in si obljubili, da se še srečamo ob podobnih prireditvah. 21
 24. Skupno druţenje z DDTC Barčica v Predjamskem gradu in DC Štorje Po uspešnem druţenju in potepanju po slovenski obali v maju, smo se skupaj z DDTC dogovorili za ogled Predjamskega gradu in skupno druţenje v DC Štorje. Nad idejo smo bili vsi zelo navdušeni. Zbrali smo se v Stanovanjski skupini Postojna, kjer so si člani Barčice lahko ogledali prostore naše stanovanjske skupine ter se ob skupni kavi in manjšem prigrizku zahvalili za gostoljublje. Skupaj smo se podali na ogled prečudovitega Predjamskega gradu, kjer smo odkrivali njegove skrivnosti od nastanka pa do danes. Pot od Postojnske jame do Predjame, je ob robu Pivške kotline, le 9 km slikovite poti z značilno kulturno krajino. Skozi zanimivo kraško vas Veliki otok, mimo cerkvice Sv. Andreja, s freskami iz 16. st. pelje pot do Betalovega spodmola. Tu in v drugih kraških jamah v okolici so arheologi odkrili pomembna najdišča naših prednikov iz obdobja pribliţno 150 000 let pred našim štetjem pa do konca kamene dobe. Ta, v strokovni literaturi imenovan kraški paleolitik, sodi v juţni Evropi med najstarejše kulture. V Bukovju, zadnji vasi tik pred Predjamo, se od glavne odcepi makadamska pot proti Hrušici, kjer je bila v preteklosti ena najpomembnejših postojank v sistemu zapornega rimskega zidu. Na svetu je mnogo lepih, tudi imenitnješih gradov in utrdb..., toda en sam je Predjamski grad. To je »gnezdo«, drzno zidano v 123 metrov. Mojstrovina srednjeveške domiselnosti, poguma, prebrisanosti v nepokorščini. Najbolj znani prebivalec Predjamskega gradu, Erazem, je ţivel v drugi polovici 15. Stol. V nedokončanem srednjeveškem gradu. Tedaj je imel grad še bolj izrazito obrambno nalogo. Bivanje v njem ni bilo ravno prijetno, bilo pa je varno. Po ogledu gradu in predstavitvi čudovite legende, smo se vsi skupaj podali v DC Štorje, kjer smo s skupnimi močmi organizirali druţabne spoznavne igre in manjšo pogostitev. Bilo nam je prijetno, zato bomo svoja druţenja nadaljevali tudi v prihodnosti. Postojnski jami in gospodu Petru Štefinu se iskreno zahvaljujemo za donacijo kart za ogled Predjamskega gradu, kjer smo se v čudovitem okolju, vţiveli v ţivljenje graščakov in anekdoto o Erazmu. ZAHVALA 22
 25. VSE LEPOTE PREDJAMSKEGA GRADU DRUG DRUGEMU SMO BILI RES DOBRA DRUŢBA 23
 26. DRUŢABNE IGRE, PLES, POGOSTITEV V DNEVNEM CENTRU ŠTORJE 24
 27. V soboto ob 17 uri je bil v hotelu Maestozo v Lipici svečan prevzem donacije za Društvo "VEZI", s strani golfistov na turnirju. Golf Club Lipica tradicionalno pripravlja DOBRODELNE TURNIRJE , na katerih zbirajo sredstva, namenjena različnim ranljivim skupinam in posameznikom. Z zbiranjem denarja, so med drugim pomagali: kupiti bronhoskop Bolnici Seţana, Društvu Soţitje Seţana, kupiti harmoniko za otroka s posebnimi potrebami...itd. Tokratni turnir je potekal v soboto in sicer na pobudo evropskega poslanca gospoda dr. Mihaela Brejca. Zbrana sredstva so namenili nakupu športnih rekvizitov, ki jih uporabniki dnevnih centrov in stanovanjskih skupin Društva za duševno zdravje »VEZI« še kako potrebujejo. Aktivnosti društva namreč stremijo k večji socialni vključenosti in kvaliteti ţivljenja ljudi s teţavami v duševnem zdravju. Poleg številnih delavnic, in sicer: kreativnih, liteteranih, recitatorskih,...itd., se redno izvaja tudi delavnica namenjena zdravemu ţivljenju in dobremu počutju. Tako se uporabniki programov, s podarjenimi sobnimi kolesi, lahko dnevno rekreirajo in razgibavajo svoje telo in duha tudi v zimskem času, ko je na Krasu burja in mraz. Ob tej priloţnosti se gospodu Brejcu, gospe Meri Trampuţ, vsem golfistom, ki so denar donirali in gospodu Evgenu Stoparju, iz srca zahvaljujemo in obljubljamo, da se bomo še naprej trudili in delovali v smeri destigmatizacije duševne bolezni in iskali najboljše rešitve za ţivljenje z njo. 25 Ček v vrednosti 1900 eur je prevzela predsednica društva gospa Vida Mesar. Golfisti za Društvo »Vezi«
 28. ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU! DONIRANA SOBNA KOLESA IN NAMIZNI NOGOMET NAŠIM ČLANOM OB REDNI REKREACIJI, OMOGOČAJO NE SAMO ZDRAVI NAČIN ŢIVLJENJA, AMPAK TUDI KORISTNEJŠE PREŢIVLJANJE PROSTEGA ČASA V MRZLIH ZIMSKIH DNEH. HVALA GOLFISTOM IZ LIPICE 26
 29. Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, smo poleg odprtih vrat in predavanja, za širšo skupnost organizirali tudi razstavo »Ţivljenje v slikah« v Kulturnem domu Srečka Kosovela, ki je bila na ogled od 9.10.07 do 24.10.07. Zdruţili smo neskončne razseţnosti domišljije, ţelja in zamisli, katere smo izoblikovali in realizirali. Slednje smo ţeleli predstaviti in z njimi obogatiti širšo javnost. Razstavo sestavlja sklop slik, ki so nastale v Likovni koloniji 2007 pod vodstvom različnih umetnikov. Med njimi zasledimo različne tehnike slikanja, med katerimi prevladujejo akvareli. Člani društva smo uspešni tudi pri slikanju na steklo in svilo, kjer svojo kreativnost izraţamo z različno poslikavo rut, šalov… Tuja nam ni niti servetna tehnika, ki jo izvajamo na steklo, keramičnih ploščicah in steklenih kroţnikih na katerih poleg cvetličnih elementov zasledimo še elemente letnih praznikov. Na razstavi ste lahko ogledali še dekorativne izdelke iz das in fimo mase ter raznovrsten nakit. Posebno mesto zavzemajo tkani izdelki, ki izstopajo po svoji izvirnosti izdelave na statvah in naravnih materialih. Društvo izdaja tudi svoje glasilo, Metuljček, ki je namenjen uporabnikom, strokovnim vsebinam in informativnemu gradivu. Otvoritev razstave smo pospremili s krajšim kulturnim programom, ki so ga sooblikovali tudi naši člani in sicer Linda, Zoran, Emil, Terezija, Sergio, Valerijo in Bojan. Za popestritev programa so poskrbele mlade nadarjene glasbenice na violini in klaviaturah. Delovanje društva in namen razstave je predstavila sekretarka društva, gospa Katarina Tomaţič. Dan smo zaključili s prijetnim druţenjem in klepetom ob manjši pogostitvi. Člani Društva »Vezi« se za izvedbo kulturnega programa in razstave zahvaljujemo vsem, ki ste k temu pripomogli, še posebno Kulturnemu centru Srečko Kosovel in Knjiţnici Seţana. 27 RAZSTAVA »ŢIVLJENJE V SLIKAH« V KULTURNEM DOMU SREČKA KOSOVELA
 30. 28
 31. SVETOVNI DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA Društvo za duševno zdravje »VEZI«, ki na območju Krasa in Notranjske zdruţuje številne člane, smo ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, pripravili dneva odprtih vrat v Dnevnih centrih Štorje in Ilirska Bistrica. Dnevni center Štorje si je ta dan ogledalo tudi osem predstavnikov prostovoljnih organizacij iz Italije, s katerimi Društvo »VEZI« in CSD Seţana vzpostavljamo sodelovanje na področju javnih in skupnostnih sluţb. Predstavili smo jim našo organiziranost, kodeks in statut po katerem delamo, sami pa so nam predstavili njihov pogled ter njihove prostovoljne organizacije na področju duševnega zdravja in dela s starostniki. Dan smo še posebej obeleţili s predavanjem, ki se je odvijalo v veliki sejni dvorani Občine Seţana, katerega so se udeleţili številni prisotni ter na ta način počastili 10. oktober, Svetovni dan duševnega zdravja. Predavali sta spec. psih. dr. Nataša Sedmak, ki je predstavila anksiozne motnje ter psih. Milena Pegan, katera je govorila o stresu ter načinih sproščanja. Ob zaključku smo nekaj časa namenili tudi razpravi v kateri sta na številna vprašanja odgovarjali predavateljici. Zanimivo predavanje smo zaključili s tehniko sproščanja s pravilnim dihanjem. 29
 32. KOSTANJEV PIKNIK Člani Društva »Vezi« smo se zbrali, da bi se spet enkrat cool mi imeli. Tokrat je razlog kostanjev piknik in da bi imeli prijateljski stik. Jaz dolgo nisem prišel v ta kraj, kamor smo prišli iz Bistrice zdaj, ţe nekaj časa nisem »Vezi« obiskal, tu v društvo v Štorjah, da bi prihajal. Lepo je spet med prijatli se muditi, čeprav enih od nekoč ni več videti, skoraj vsi so novi, malo je starih. Toda v nekdanjih so ostali prostorih. Danes se bomo skupaj druţili in bomo tudi veseli bili. Tudi voditeljice so zasluţne za takšno vzdušje, to bo dobro vplivalo na naše počutje. Sergio Popovič TEDEN VSEŢIVLJENJSKEGA UČENJA KOSTANJEV PIKNIK IN LITERARNA DELAVNICA V DNEVNEM CENTRU ŠTORJE V okviru tedna vseţivljenskega učenja smo v Dnevnem centru Društva »VEZI« v Štorjah pripravili literarno delavnico in kostanjev piknik. Sledi literarno delo in utrinki iz piknika. 30
 33. NAŠI LITERARNI USTVARJALCI IN ŠE VROČI KOSTANJI 31 3
 34. PRAZNOVANJE ABRAHAMA V DNEVNEM CENTRU ŠTORJE Ob praznovanju abrahama še enkrat čestitamo Rasimu Majanoviču in mu ţelimo obilo zdravja, veselja, sreče in ljubezni. 32
 35. 33
 36. ČLANI SKUPINE ZA SAMOPOMOČ »HRAST« DRUŠTVA »VEZI« NA OBISKU V GRGURJEVEM ETNOLOŠKEM HIŠNEM MUZEJU V Brestovici pri Povirju Program skupin za samopomoč je namenjen osebam s teţavami v duševnem zdravju. Skupina za samopomoč »HRAST« je vključena v projekt skupin starih ljudi za samopomoč območnega zdruţenja RK Seţana in deluje v prostorih dnevnega centra Društva »VEZI« v Štorjah. Srečujemo se redno vsako sredo od 10 do 11. Vsebino sooblikujemo skupaj s člani skupine upoštevajoč njihove potrebe in ţelje. Pogovarjamo se tako o ţivljenju z duševno motnjo, kakor tudi o procesu psihosocialne rehabilitacije in vseh pomembnih dejavnikih, ki ta proces spremljajo. Spregovorimo tudi o pomembnih ţivljenjskih temah, kot so: ljubezen, druţina, partnerstvo, preţivljanje prostega časa, reševanje konfliktov..itd. Da srečanja ne bi bila motona, se odvijajo tudi v naravi, kjer zdruţimo koristno in zabavno. Da bi jih še bolj popestrili, poskrbimo z krajšimi izleti in poučnimi ekskurzijami. V sredo 3.10.2007 smo se člani skupine za samopomoč Društva »VEZI« podali peš po poti iz Dnevnega centra Štorje v GRGURJEV ETNOLOŠKI HIŠNI MUZEL, ki se nahaja v Brestovici pri Povirju. Na poti se nam je pridruţila stara znanka Damjana iz Podbreţ. Prva brestovška domačija levo po prihodu v vas, so Grgurjevi. Prijazno sta nas sprejela gospa Danica in Joţe Stojkovič, ki sta tudi sedanja lastnika domačije. Ob toplem čaju ter odličnem pecivu smo poslušali predstavitev ter zgodovino domačije, kjer sta današnja lastnika uredila razstavo segmentov domače materialne kulturne dediščine. Grurjevi so vse predmete skrbno očistili in jih razstavili kot zbirko v delu svoje domačije. V razstavni prostor so preuredili listnik in hlev. Zbirko so sami ljubiteljsko postavili na ogled da bi vsem nam ter bodočim rodovom pokazali kako so ţiveli in se preţivljali njihovi predniki. Spoznavali smo njihov način ţivljenja, preţivljanja in skrb za napredovanje kraškega kmečkega gospodarstva. Več rodov je skrbelo, da ni kmetija propadla in so jo ohranjali bodočim rodovom. Vsi člani skupine smo si skupaj ogledali razstavljene predmete v zbirki, ki nam kaţejo zgodovino Grgurjevih. Z ogledom predmetov smo spoznavali funkcijo ţivljenja na kmetiji. Pod zbirko smo si ogledali o Orodje za sekanje drv, Mizarsko orodje, Kamnoseško orodje, Ţivinsko vprego, Orodje za ţetev, Za košnjo in spravilo sena, Mlekarstvo, Del črne kuhinje, Pletarstvo, Šivilstvo. Med ogledovanjem predmetov smo si člani izmenjavali svoje poglede svoje občutke, vsi izmed nas smo nekatere predmete ţe videli, nekateri, ki prihajajo iz kmečkega okolja pa so z temi predmeti v preteklosti tudi upravljali. Skupaj smo ugotavljali kaj je čemu namenjeno, kako se določen predmet uporablja, … 34
 37. 35 Po prijetnem ogledu in polni vtisov smo se podali po poti proti DC Štorje. Med potjo smo občudovali prečudovito kraško pokrajino, ki se je ţe odela v vse svoje barve jeseni ter uţivali ob nabiranju gob deţnikov, ki smo jih nato pripravili v okviru kulinarične delavnice. V skupini pomagamo ljudem s teţavami v duševnem zdravju pri sprejemanju in oblikovanju odnosa do duševne bolezni in samega sebe. Obenem pa je namen pri ljudeh vzpodbuditi elemente samopomoči, z iskanjem posameznikovih novih virov moči in načinov za zvišanje nivoja socialne vključenosti in kvalitete njihovega ţivljenja V skupini posamezniki dobivajo na moči, zato je skupina za samopomoč tudi preventivni program, ki prispeva k zmanjšanju ponovnih hospitalizacij. Vse zainteresirane vabimo, da se nam pridruţite v prostorih društva »VEZI« VSAKO SREDO OD 10-11. ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE LAHKO POKLIČETE NA TEL ŠT. 768 52 00 KARMEN. Praznovanje rojstnega dne naše voditejljice in prostovoljke gospe Zdenke Furlan.
 38. TURNIR V BRIŠKULI V DC ILIRSKA BISTRICA Dne 7.11.2007 se je zgodaj zjutraj začel v DC Ilirska Bistrica turnir v briškuli. Vodila ga je Mateja Baša univ.dipl. soc. del. Bilo je pestro z Matejo Baša. Veselja ni manjkalo, zmagal je Mirko iz Stanovanjske skupine v Ilirski Bistrici. Bilo je dosti peciva v kuhinji v Dnevnem Centru v Ilirski Bistrici. Iz Brestovice pri Komnu smo se zgodaj zjutraj odpeljali z Puntom v Ilirsko Bistrico. Odpeljala nas je Mojca Mahnič. Z mano so bili skupaj v avtomobilu Bojan Šuc in Majanović Rasim. Do dvanajste ure smo bili v Ilirski Bistrici, potem pa smo se z Puntom vrnili v Štorje, kjer smo pustili Rasima in se odpeljali nazaj v Stanovanjsko skupino Brestovica pri Komnu. Valerijo JURCA 36
 39. PRENOVA DNEVNEGA CENTRA DRUŠTVA »VEZI« V ŠTANJELU ŠTANJEL je utrjeno kraško naselje na pobočju griča, ki se kot nekakšen grad dviga na severno-vzhodnem robu kraške planote. Je eno najstarejših in najbolj slikovitih kraških naselij. Ozke ulice se ob izteku razširjajo v majhne trge, sredi katerih izstopajo kamniti vodnjaki. Hiše so zgrajene iz kamna, z bogatimi kamnoseškimi elementi, slikovito kraške z ozkimi okni, portali, dimniki, konzolami in celo kamnitimi strešnimi ţlebovi. Veliko je gotskih sestavin, ki dokazujejo, da je naselje ţe v tistem času doseglo današnji obseg. Renesančno-baročni grad in poznogotska cerkev sv. Danijela dajeta Štanjelu svojstven pečat. V tej prečudoviti kraški vasici se v prostorih nekdanje pošte nahaja tudi DNEVNI CENTER DRUŠTVA »VEZI«, ki deluje ţe od leta 2002. Prostor, kjer ima sedeţ dnevni center je dobra izhodiščna točka za različne aktivnosti; nudi nam prečudovit pogled na Štanjelski grad in s tem moţnost likovnega ustvarjanja, dostop do različnih kulturnih prireditev (sodelovanje na trţnici starin ter domače in umetne obrti, razstave, koncerti,..) prav tako pa se lahko sprehodimo po pisani kraški pokrajini. V dnevni center Štanjel prihajajo stanovalci iz stanovanjske skupine Brestovica ter ljudje, ki imajo teţave v duševnem zdravju. Zaposleni in uporabniki smo se skupaj dogovorili, da bomo v letošnjem poletju nekoliko preuredili prostore, prepleskali ter s tem dali novo podobo DC. PRENOVA IN PLESKANJE DC ŠTANJEL Z delom smo pričeli v sredini meseca julija in sicer smo najprej obnovili del strehe, ki je ob nalivih puščal. V nadaljevanju je sledila notranja prenova prostorov. Preden smo pričeli s pleskanjem smo se skupaj z obiskovalci (uporabniki) DC: Milanom, Robertom, Valerijem, Bojanom ter ostalimi pogovorili o barvah v katere bomo prepleskali stene v posameznih prostorih. Izredno pomembno je dejstvo, da ima vsak posameznik moţnost izbire. Ko je človeku dana moţnost izbire, se pri njem razvija občutek za obvladovanje svojega ţivljenja, prav tako pa se poveča njegovo samospoštovanje, ki je posledica uspešnih izborov. Ţelje obiskovalcev (uporabnikov) DC so bile različne. Osebni odnos do barv je odvisen od posameznika: od njegovega značaja, starosti, spola, razpoloţenja, mode, časa, v katerem ţivi. Vsak človek ima svoj spekter priljubljenih barv. Barve izraţajo njegovo osebnost in vplivajo na počutje. Doţivljanje barv je odvisno od:  posameznika in njegove naklonjenosti do posameznih barv,  vrste in intenzivnosti svetlobe (razlike se pokaţejo zaradi dnevne in umetne svetlobe in so odvisne od tega, kako močno je osvetljen prostor),  biološkega ritma (barve zjutraj in zvečer doţivljamo drugače. Pred pričetkom del smo bili vsi enotnega mnenja, da moramo prostore pobarvati v odtenke barv ki so čim bolj tople (rumena, oranţna,…). Skupj z uporabniki skušamo odkrivati njihove ţelje in interese ter krepiti njihove vire moči v smeri osebnega in socialnega napredovanja. Spoznavamo tudi nove moţnosti, ki širijo prespektivo njihovih dejavnosti in aktivnosti, ki pomagajo posamezniku ponovno odkriti ustvarjalnost in obuditi smisel ţivljenja samega. 37
 40. BARVE V PROSTORU: Barva ima pri opremljanju pomembno vlogo, saj je to prvi viden vtis o predmetu ali prostoru, ki ga opazimo. Z njo lahko popravimo obliko in prostorske pomanjkljivosti, doseţemo občutek sveţine ali toplote, lahkotnosti in teţe. Z upoštevanjem simbolnih značilnosti in asociativnih učinkov barv na ljudi pa vzpodbujamo ţelene čustvene reakcije na predmete in prostor ter tako z barvo vplivamo na ţeleno vzdušje v prostoru. Ljubo, Vlado in Rasim so najprej pričeli z barvanjem predprostora. Vsi ostali: Robert, Milan, Valerijo, Bojan, Barbara, Nada in Karmen smo pri delu pomagali. Predprostor smo odeli v rumeno barvo, ki ima bogato barvno simboliko. Ţari, greje, je razpršena, spominja nas na sonce in s tem na vir ţivljenja, na ţivljenje samo. Začutimo jo kot svetlobo, ţarenje ognja, moč, svetlikanje luči, plamen sveče, iskrice in vse kar je svetlih, toplih, dragocenih, bleščečih, ţarečih stvari. Zato ji pravijo barva sonca, ognja, zlata. Dejansko vpliva na naš ţivčni sistem. Rumena deluje toplo. Toplina, sonce, svetloba so torej njene najbolj očitne lastnosti in to smo tudi začutili, ko je bil prvi prostor prepleskan. Vsi smo bili zadovoljni z izbiro. V nadaljevanju sta Rasim in Vlado prepleskala kuhinjo in pisarno v odtenke zelene barve, ki ji pravijo tudi barva zdravja. Po drugi strani je barva miru, umirjenosti, počitka, premišljevanja. Njena simbolika vpliva na človekova občutja, pomirja in sprošča. Psihološko pomeni upanje v novo dejavnost in ţivljenje. Njen simbolični pomen je resnica, zaupanje, upanje, mir …V kuhinji je dobila prostor tudi modra omara. Osrednji tako imenovani delovni prostor je tudi prostor v katerem prebijemo največ časa. V tem prostoru potekajo tedensko različne kreativne delavnice, tematske skupine,…je pa to tudi prostor, kjer se razstavljajo slike, ki jih vsakoletno v mesecu juniju ustvarijo umetniki iz cele Slovenije na likovni koloniji ki poteka v Štanjelu en teden. Dve steni v tem prostoru smo pobarvali neţno rumeno dve pa oranţno. Oranţna je ţareča, svetleča, topla barva ognja in sonca. Asociira na sončni vzhod ali zahod. Ni več tako agresivna in strastna kot rdeča, je pa zato kot čustveni stimulans vesela, prijetna barva, ki pomaga premagovati utrujenost. Zaradi naštetih značilnosti predstavlja uporabno dodatno pomoč pri zdravljenju depresij. Oranţna izraţa toplino, širokosrčnost, je lahkotna in igriva. Osvobaja um in telo, povečuje odprtost. Zaradi značaja vesele, igrive lahkotnosti, oranţna barva vzpodbuja ustvarjalnost. Ko smo z deli zaključili je sledilo temeljito čiščenje vseh prostorov, tudi tukaj smo si vsi skupaj razdelili delo Nada in Barbara sta poskrbeli za čiščenje kuhinje in pisarne, ostali smo čistili osrednji prostor v katerega smo postavili novo večjo mizo ter sedeţno garnituro. Na prazne stene smo na ţelezne vrvice obesili slike, ki so nastale pod rokami spretnih slikarjev na letošnji likovni koloniji. Milan, Robi, Bojan in Valerijo so poskrbeli še za zunanjo okolico, počistili so odvečno vejevje, pometli, ter prebarvali zunanjo klopco. Valerijo in Robert sta pobarvala še notranja vrata. S skupnimi močmi nam je uspelo in dnevni center je zasijal v novih pisanih toplih odtenkih. Milan: »Dnevni center je sedaj kot mavrična soba, barve naredijo prostor topel in prijeten«. Bojan: »Sedaj se v DC veliko bolje počutim barve so mi všeč prav tako pa tudi razstavljene slike«. Valerijo: V DC mi je lepo. 38
 41. 39
 42. PRENOVA SS BRESTOVICA V mesecu avgustu smo se lotili prenove SS Brestovica. Pri beljenju sta nam bila v pomoč Drapal Vladimir in Seraţin Ljubo. Prebelili smo kuhinjo, dnevno sobo, hodnik pred kuhinjo in hodnik pred sobami, balkon ter verando (vhod). Mi smo Vladotu in Ljubotu pomagali pri prestavljanju omar, čiščenju in tudi nekaj malega prebeliti. Ljubo in Vlado sta prihajala v Brestovico z avtomobilom. Z nami so bile tudi Ester Umek, Vesna Škapin, Nada Stjepanovič in Mahnič Mojca. Ester je kuhala kosila, mi pa smo garali, (pomagali pri beljenju in čiščenju tal). Hodnik pred sobami smo prebelili v rumeno barvo, stropi so vsi beli razen hodnika pred kuhinjo, kjer je cel prebarvan oranţno. Kuhinja je roza barve, balkon je barve neba-modra, veranda (vhod) je bel, dnevna soba pa je svetlo zelena. Dobili pa smo tudi novo opremo. V dnevni sobi smo dobili novo omaro, modro sobo krasi nov kavč, vsak od nas pa je dobil tudi novo posteljo. Posodobili smo tudi kuhinjsko opremo tako se lahko pohvalimo z novim kuhinjskim štedilnikom in napo, za piko na i pa smo kuhinji dodali še par omaric. Uredili smo tudi pisarno pri modri sobi. V tej sobi je tudi računalnik, na katerega lahko pišemo, shranimo na ključ, dobili pa smo tudi internet. V prenovljeni stanovanjski skupini se počutim zelo dobro. Valerijo Jurca 40
 43. STANOVANJSKA SKUPINA POSTOJNA DAN ODPRTIH VRAT V SREDO, 28.11 smo imeli v stanovanjski skupini Postojna dan odprtih vrat. To je dan, ko se predstavimo širši javnosti, tako tistim organizacijam in ustanovam, ki z nami ţe sodelujejo, kot tudi tem, ki nas še ne poznajo. Obenem pa se zahvalimo za sodelovanje in podporo vsem tistim, s katerimi tesno sodelujemo tekom celega leta, tako strokovnim sluţbam kot društvom in humanitarnim organizacijam. S predstavitvijo širši javnosti ţelimo prispevati k zmanjševanju stigmatizacijo duševne bolezni in prispevati k dvigovanju tolerantnosti do ljudi s teţavami v duševnem zdravju. Društvo za duševno zdravje in kreativno preţivljanje prostega časa »VEZI« deluje ţe deveto leto. Pod njegovim okriljem deluje mreţa dnevnih centrov in mreţa stanovanjskih skupin. V mreţi stanovanjskih skupin imamo trenutno štiri stanovanjske skupine in sicer v Brestovici pri Komnu, Ilirski Bistrici, Postojni in septembra 2007 je odprla svoja vrata tudi Stanovanjska skupina Divača. Ţivljenje v saki stanovanski skupini se odvija na podoben način, vsaka pa ima svoje svoje specifike in posebnosti. Z različnimi metodami dela, strokovno podporo in ob pomoči laičnih delavk omogočamo ljudem pridobivanje socialnih spretnosti in veščin ter višanje nivoja socialne vključenosti in kvalitete ţivljenja. Stanovanjska skupina v Postojni je največja saj ima kar 10 leţišč. Tanja Ţorţ, vodja mreţe stanovanjskih skupin Zato smo ţe drugo leto na naši enoti pripravili dan odprtih vrat. Ob tej priloţnosti povabimo v naše prostore prijatelje iz drugih enot in vse ljudi s katerimi se večkrat srečamo. To je tudi priloţnost da nas drugi spoznajo. Na ta dan smo se seveda skrbno pripravili. Počistili smo vse prostore in pripravili prigrizek. Pripravili smo tudi krajši program, v katerem smo se predstavili. Prišlo je veliko obiskovalcev in tudi predstavniki časopisov, ki so nas poslikali, televizije in radia. Vsem smo pokazali naše prostorein jim povedali kako preţivljamo dneve. Obiskov smo bili veseli in tudi drugo leto vas bomo povabili. Stanovalci ss Postojna in mentorica Ester Erţen 41
 44. Stanovanjska skupina Postojna se predstavi TAKO VIDIM VAS JAZ Zjutraj, ko v sluţbo prisopiham, vonj po kavi me v tretje nadstropje povabi. Vinko na kavču deţura, zanj to ni več zgodnja ura. Gusti veselo pozdravi in me povabi, naj se mu pridruţim ob kavi. Se črna senca in bela lobanja pojavi, Darko se v vrsto postavi. Jordan je včasih čemeren, a ko si frizuro popravi, se tudi nasmeh mu pojavi. Z da in ne vas Branko odpravi, vse drugo pa v zvezek svoj spravi. Zadrţan je malo Georgi, a na sprehodu v peto prestavi, teţko mu slediš, ko svoj tempo postavi. Je postaven naš Zoran, pravi šarmer, je Miško prišel, ga pozdravi frizer. Vojko rad zjutraj potegne, se pa kasneje odreţe, ko nas s pecivom postreţe. Tako vidim jih jaz, skozi svoja očala, včasih malo megleno, v glavnem pa iskreno. Napisala : Ester Rţen mentorica v SS Postojna 42
 45. 43
 46. LEPE Z ALOE VERO Imate teţave s koţo? Vas daje oslabljen imunski sistem? Bi si radi izboljšali prebavo? Se pomladili za nekaj let? Pomagate si lahko z aloe vero v kremi za nego koţe ali z njenim sokom,ki ga popijete in si tako zagotovite boljše počutje in prerojen videz. TISOČ IN EN BLAGODEJEN UČINEK Sloves aloe vere kot izjemnega kozmetičnega sredstva sega daleč v zgodovino, saj so izdelke iz aloe uporabljali ţe stari Egipčani. Znano je, da snovi iz aloe vere mehčajo koţo, jo vlaţijo, pomirjajo in zavirajo njeno staranje, saj spodbujajo tvorbo kolagena in elastina ter zmanjšajo tvorbo pigmentov. Gel iz aloe vere tudi dobro ščiti pred soncem, ker blokira UV ţarke in obenem pospeši obnavljanje koţe. HARMONIČNO DELOVANJE Aloe vera je vsekakor izjemna rastlina z učinkovitim in vsestranskim delovanjem. Podobna je kaktusu, raste pa v puščavah Afrike in Arizone. Njene izvlečke dodajajo v številne kozmetične izdelke, predvsem kreme, šampone in balzame po britju. In kaj vse se skriva pod umazano zeleno lupino njenih listov? Če prereţemo sveţ list, izteče ven lepljiv, oranţen, grudičast sok. Preostanek v notranjosti lista pa sta rastlinska sluz in gel. Aloe vera vsebuje 99 odstotkov vode, povprečna pH vrednost je 4,5, preostale njene sestavine pa so naslednje: encimi, vitamini A, C, E in B, minerali (natrij, kalij, magnezij, mangan, cink, baker, krom in ţelezo), sladkorji in aminokisline. Količina vsake od teh snovi je zelo majhna, vendar je njihov učinek izjemno harmoničen in blagodejen. MORDA NISTE VEDELI? * Poznamo okoli 500 vrst aloe. Glavne so naslednje: Aloe Barbadensis-Miller ali Curacao aloa, Aloe perryi-Baker ali Socotrine aloa, Aloe ferax-Cape aloa ali Aloe arborescens. 44
 47. Večina rastlin je nestrupenih, nekaj pa je tudi takšnih, ki so zelo strupene. * Ime aloa verjetno izvira iz arabske besede alloeh, ki pomeni svetlikajoča se, grenka substanca. * Aloe vera gel se proizvaja iz ţetvenih listov, starih štiri leta. Ko vsak list tehta od 500 do 700 gramov, je pripravljen za obdelavo. Navadno gel iztisnejo iz celega lista, ga termično obdelajo ali kemijsko sterilizirajo. Vrsta aloe, ki izstopa po vsebnosti koristnih snovi je aloe vera BARBADENSIS. * Sok aloe vere mora biti pripravljen po postopkih, ki ne vključujejo toplotne obdelave rastlinskega materiala in ne sme vsebovati alonina, ki je poleg odvajalnega učinka v največji meri odgovoren tudi za krče v prebavilih in slabost. * Kako prepoznati kakovostni proizvod? Pomembna sta tako kakovostna aloe vere kakor tehnologija predelave. Merilo, ki zagotavlja uporabo kakovostne aloe in njeno kakovostno predelavo so pridobljeni standardi mednarodne organizacije (ISO). Zaradi zagotovljene kakovosti je najbolje izdelke z aloe vero kupovati v lekarnah ali specializiranih trgovinah. Avtorica teksta: Mateja Bevk Literatura: revija Lepa&Zdrava,2007 Prepisala iz revije: Manja Iskra 45 Vse najlepše v novem letu 2008.
 48. Rekorderke med zgradbami - okrog 2580. pr. n. št. Keopsova piramida - Giza, Egipt 146,5 m, eno od sedmerih svetovnih čudes - 1902. leta »Likalnik« - New York - 86,6 m - eden prvih nebotičnikov -1963. leta -Telecom Tower - London - 186,6 m Najvišji stolp v Veliki Britaniji -1979. leta -National Westminster Tower Block - London -182,9 m - najvišja britan. zgradba z uradi -49 nadstropij 1913. leta -Woolworth Building - New York 214,4 m -najvišja zgradba na svetu 1913- 1930 1889. leta Eiffelov stolp – Pariz, 320,7 m -najvišji stolp pred gradnjo TV- oddajnikov (po informacijah v Tokiju zgrajena verna kopija Eiffelovega stolpa, celo višja za 13 m) 1930. leta Chrysler Building - New York 318,8m Najvišja zgradba na svetu 1913- 1930 1931. leta Empire State Building - New York 381 m Najvišja zgradba na svetu 1931- 1973 1931. leta Empire State Building - New York 381 m Najvišja zgradba na svetu 1931-1973 1973. leta World Trade Center - New York 411,4 Najvišja zgradba na svetu 1973-1974 1974. leta Sears Tower - Chicago - 443 m 1975. leta CN Tower - Toronto 555,3 m - najvišji samostojno stoječi stolp na svetu Sergio Popovič, Dc Il. Bistrica Iz knjige Guinnessova knjiga rekordov, Ljubljana 1989 46
 49. *Za finančno pomoč se ob koncu leta zahvaljujemo: MINISTRSTVU ZA DELO DRUŢINO IN SOCIALNE ZADEVE, FUNDACIJI INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ (FIHO), Občinam: Seţana, Komen, Divača, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka in Hrpelje – Kozina. Gospodu dr. Mihaelu Brejcu in Golfistom iz Golf Kluba Lipica *Za strokovno pomoč in podporo se zahvaljujemo: Socialni zbornici Slovenije, Ministrstvu za delo druţino in socialne zadeve Članicam našega izvršnega odbora in sicer naslednjim gospem: Vidi Mesar, Silvani Šonc, Nevenki Doles, Vidi Uršič, Nataši Sedmak, Zorici Morvai in Lindi Uranjek. Centrom za socialno delo: Seţana, Postojna, Ilirska Bistrica. *Za sodelovanje pri programih Stanovanjskih skupin Brestovica, Postojna, Ilirska Bistrica in Divača se zahvaljujemo: Socialnim sluţbam v Psihiatričnih bolnišnicah: Idrija, Begunje, Polje Psihiatričnim dispanzerjem: dr. Nataši Sedmak (ZD Seţana) Dr. Mirjani Damej (SUPEREGO d.o.o. v Postojni) Dr. Ahlin Dragomira (ZD Il. Bistrica) Zdravstvenim domom: Seţana, Postojna, Komen,Divača, Ilirska Bistrica Centrom za socialno delo: Seţana, Nova Gorica, Postojna, Koper, Trţič, Domţale, Novo Mesto, Lendava, Tolmin. Občinam: Seţana, Koper, Komen, Postojna, Nova Gorica, Kanal ob Soči, Trţič, Mengeš, Lendava, Novo mesto, Gorenja Vas-Poljane. ZAHVALE 47
 50. Za pomoč pri realizaciji vsebine programov se zahvaljujemo: Gospe Majdi Bernardini in Zdenki Furlan, Simonu Kuretu, Miri Lenarčič, Krajevni skupnosti Brestovica, Kobilarni Lipica, Postojnski jami in Gospodu Petru Štefinu, Slovenskim ţeleznicam, TIC-u Štanjel, Razvojnem centru Ilirka Bistrica, Kosovelovi Knjiţnici Seţana, Kulturnemu domu Seţana, Osnovni šoli Seţana, Občini Seţana, RK Seţana, Ilirska Bistrica in Postojna, Karitasu Postojna in Gospodu Marjanu, Bandelj Sonji, Baru Cobra, Banki Koper. Zahvaljujemo se tudi vsem prostovoljcem, donatorjem in ljudem dobrega srca, ki so nam kakorkoli pomagali. HVALA VSEM 48
 51. Društvo za duševno zdravje in kreativno preţivljanje prostega časa »VEZI« Štorje 26, 6210 Seţana TRR: 05100-8000031614 Davčna št.: 14906627 Matična št.: 1137794 tel. 031-649-288 Predsednica: Gospa Vida Mesar v.d. sekretar: Katarina Tomaţič, univ. dipl. soc. del. Odgovorna urednica: Katarina Tomaţič Uredniški odbor:Tea Smonker Mirjana Stopar Ksenija Balantič Zorica Morvai Mateja Baša Naslov za pošiljanje člankov: vezi.postojna@volja.net info@drustvovezi.org kontaktna oseba: Katarina Tomaţič, tel. 031-649-288 Izdajo glasila nam je omogočila: OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4 6230 Postojna Tisk: Č u k G r a f tiskarna in trgovina d.o.o. Kolodvorska 21 6230 POSTOJNA Tel.: 05/701-34-00 Faks: 05/701-34-13 Naslednja, 10. številka Metuljčka bo izšla predvidoma v mesecu februarju 2008. Vabljeni k soustvarjanju vsebine!!! 49
 52. POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE ■ DRUŠTVO »VEZI« GSM 031649-288 ●Dnevni center Štorje tel 05 768 52 00 ●Dnevni center Štanjel tel 05 769 01 89 ●Dnevni center IL. Bistrica tel 05 714 16 20 ●Dnevni center Postojna tel 05 726 48 00 ●Stanovanjska skupina Brestovica tel. 05 766 43 60 ●Stanovanjska skupina Postojna tel. 05 726 48 00 ●Stanovanjska skupin Il. Bistrica tel. ■ CENTRI ZA SOCIALNO DELO ●Center za socialno delo Seţana tel. 05 707 42 00 ●Center za socialno delo Postojna tel. 05 700 12 00 ●Center za socialno delo IL. Bistrica tel. 05 711 01 47 ●Center za socialno delo Nova Gorica tel. 05 330 29 20 ■ PSIHIATRIČNI DISPANZERJI ●Psihiatrični dispanzer Seţana Dr. Nataša Sedmak tel. 05 731 14 16 ●Psihiatrični dispanzer Postojna Dr. Mirjana Damej tel. 05 726 10 08 ■ PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE ●Psihiatrična bolnišnica Idrija tel 05 373 44 00 ●Psihiatrična bolnišnica Polje tel.01 587 21 00 ●Psihiatrična bolnišnica Begunje tel. 04 533 33 15 DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE ●Društvo Novi paradoks Vrhovci cesta XVII/40 tel. 01 422 85 61 ●Altra, ●ŠENT – Slovensko zdruţenje za duševno zdravje Vilharjeva 22, 1000 Ljubljana tel. 01 230 73 38 ●OZARA – Nacionalno zdruţenje za kakovost ţivljenja Ljubljanska ul. 9, 2000 Maribor tel. 02 33 00 444 ●Humana, Oldhamska cesta 14 4000 Kranj tel 04 20 11 720 ■SOCIALNO VARSTVENI ZAVODI SVZ Dutovlje, tel. 05 708 41 00 SVZ Hrastovec, tel. 02 729 35 10 ■ DOMOVI UPOKOJENCEV ●Dom upokojencev Seţana tel 05 734 40 11 ●Dom upokojencev Postojna tel. 05 700 11 00 ●Dom upokojencev IL. Bistrica tel . 05 714 12 44 ■ Društvo SOS telefon, vsak delavnik od 12-22 ure sobote, nedelje in prazniki 18-22 ure,tel. 080 11 55
Anzeige