Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 29 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen (20)

Anzeige

Weitere von Verke (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen

 1. 1. Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Kouvolan Kanuuna-seminaari, 9.11.2016 Heikki Lauha
 2. 2. • Vuonna 2015 toteutettu viiden maan tutkimusprojekti (Suomi, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Tanska ja Itävalta) • Määrällistä tilastotietoa, fokusryhmähaastatteluja, case-esimerkkejä • Yhteiset suositukset www.youth.ie/screenagers
 3. 3. Digitaalinen nuorisotyö erityisesti yhteydenpitoa ja tiedottamista Lähde: Verken kuntakysely 2015
 4. 4. Nuorisotyö siirtynyt mobiiliin, somen merkitys kasvanut Lähde: Verken kuntakysely 2015
 5. 5. Välineitä, osaamista, työaikaa ja suunnitelmallisuutta kaivataan, oma motivaatio ja asenne tärkeää Lähde: Verken kuntakysely 2015
 6. 6. Digitally Agile Youth Work in Finland and Scotland -hanke syksyllä 2015 • kokemusten vaihtoa • tutustumista Skotlannin suuntaviivoihin • Suomesta mukana Lappeenranta, Oulu, Turku sekä Ehyt ja Pelastakaa Lapset
 7. 7. www.digitallyagilecld.org
 8. 8. Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat
 9. 9. Tavoite • Keskustelun lisääminen nuorisotyön asemasta ja merkityksestä digitalisoituvassa yhteiskunnassa • Fokuksen siirtäminen tietojärjestelmistä ja tekniikasta sosiaalisiin ja kulttuurisiin näkökulmiin • Pistemäisestä kehittämisestä strategiseen ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen • Digitaalisuuden integroiminen luontevaksi osaksi organisaation tavoitteenasettelua ja työyhteisön päivittäistä toimintaa • Suuntaviivat eivät itsessään valmis ratkaisu kehittämiseen, yksi työkalu muiden joukossa toiminnan jäsentämiseksi
 10. 10. Suuntaviivat kootusti 1. Toimintakulttuuri kannustaa uteliaisuuteen ja kokeiluun. 2. Strateginen suunnittelu tukee pitkäjänteistä kehittämistä. 3. Tavoitteellisuus ja arviointi parantavat toiminnan laatua. 4. Resursseja suunnataan digitaaliseen nuorisotyöhön. 5. Työyhteisön osaamisesta pidetään huolta. 6. Digitaalista nuorisotyötä kehitetään yhteistyössä. 7. Digitaalinen nuorisotyö edistää nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. 8. Nuorisotyö vahvistaa nuorten mediaosaamista ja digitaalisia taitoja.
 11. 11. 1. Toimintakulttuuri Toimintakulttuuri kannustaa uteliaisuuteen ja kokeiluun. • Lähtökohtina uteliaisuus, avoimuus, rohkeus ja innostaminen • Digitaalisuus ei itseisarvo, vaan tukee nuorisotyöllisten tavoitteiden toteutumista • Sallitaan myös epäonnistuminen
 12. 12. 2. Strateginen suunnittelu Strateginen suunnittelu tukee pitkäjänteistä kehittämistä. • Koordinoinnin ja johtamisen työkalu (tietoperustaisuus, kokonaisvaltaisuus & toiminnan tarkastelu pitkällä aikavälillä) • Kolikon kaksi puolta: • Yhtäältä digitaalisuus sisällytetään osaksi organisaation kaikkea strategista suunnittelua • Toisaalta digitaalisuudelle määritellään selkeät tavoitteet, toimenpiteet ja vastuunjako • Työntekijöiden, nuorten ja sidosryhmien osaamisen hyödyntäminen suunnitteluprosessissa
 13. 13. 3. Tavoitteellisuus ja arviointi Tavoitteellisuus ja arviointi parantavat toiminnan laatua. • Digitaalisen nuorisotyön tavoitteellisuus sekä nuorisotyön palveluissa että nuorisotyön prosesseissa • Määrällisten ja laadullisten mittareiden laatiminen ei ole helppoa, mutta tarpeellista vaikuttavuuden ja vaikutusten osoittamiseksi ”Toiminta ilman tavoitteita on ajelehtimista; tavoitteet ilman toimintaa unennäköä.” - Tomi Kiilakoski
 14. 14. 4. Resurssit Resursseja suunnataan digitaaliseen nuorisotyöhön. • IT-infra ja välineistöhankinnat tärkeä lähtökohta toiminnan edistämiselle, mutta investointien lisäarvoa pohdittava tarkkaan • Työntekijöiden ja nuorten rooli tärkeä hankintojen valmistelussa • Työaikaa hyvä resursoida osaamisen vahvistamiseen, uusiin kokeiluihin sekä digitaalisen nuorisotyön tekemiseen
 15. 15. 5. Osaaminen Työyhteisön osaamisesta pidetään huolta. • Osaamisen tasojen ja tarpeiden tunnistaminen • Tietoteknisen osaamisen ja nuorisotyöllisen osaamisen yhteensovittaminen • Erilaisten osaamisen kehittämisen väylien mahdollistaminen
 16. 16. 6. Yhteistyö Digitaalista nuorisotyötä kehitetään yhteistyössä. • Mikä on (digitaalisen) nuorisotyön asema ja merkitys kuntien rakenneuudistuksessa? • Sektorirajat ylittävä yhteistyö tarjoaa synergiaetuja • Yritysten ja vapaaehtoisten substanssiosaamista ei ole hyödynnetty riittävästi • Palvelujen kehittämisen näkökulmasta digitalisaatio avaa mahdollisuuksia uusille yhteistyömuodoille (esim. avoin lähdekoodi, API, avoin data)
 17. 17. 7. Nuorten osallisuus ja yhdenvertaisuus Digitaalinen nuorisotyö edistää nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. • Miten käytännössä edistetään? Miten esim. ehkäistään digitaalisen kuilun syvenemistä? • Nuorten omaehtoisen toiminnan tukemisen vahvistaminen • Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisia muodollisia ja epämuodollisia osallisuuden muotoja
 18. 18. 8. Nuorten mediaosaaminen ja digitaaliset taidot Nuorisotyö vahvistaa nuorten mediaosaamista ja digitaalisia taitoja. • Nuorisotyön rooli suhteessa esim. kouluihin ja kirjastoihin • Nuorisotyössä puhuttava enemmän media- ja teknologiakasvatuksesta • Isojen projektien rinnalla tärkeää tunnistaa arjen media- ja teknologiakasvatus ja nuorten omaehtoinen toiminta
 19. 19. Pohdintaa kehittämiseen • Mitä tietoa kehittämisen tueksi tarvitaan? • Mitkä ovat kehittämiseen tavoitteet ja miten niiden toteutumista arvioidaan? • Millaisia resursseja ja osaamista kehittäminen edellyttää? • Mitkä yhteistyökumppanit ovat kehittämistyön kannalta keskeisiä? • Miten nuoret otetaan mukaan toiminnan kehittämiseen? • Onko työntekijöillä esimiehen tuki ja lupa kokeilla & epäonnistua?
 20. 20. Miten tästä eteenpäin?
 21. 21. Tiedon tuottaminen Verke toteuttaa keväällä 2017 kuntakyselyn digitaalisen median ja teknologian käytöstä nuorisotyössä. Kuntakohtaisia tuloksia on mahdollista saada kehittämisen tueksi.
 22. 22. Kehittämissuunnitelman laatiminen www.verke.org/materiaalit
 23. 23. Pilottikokeilut www.verke.org/verkefactori
 24. 24. Osaamisen kehittäminen www.distanssi.fi
 25. 25. Vertaisjakaminen www.somecamp.fi
 26. 26. Hanketoiminta • OKM:n avustushaku digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen vuodelle 2017 päättyy 15.12. klo 16.15. • Digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen tarjolla myös esim. ESR- ja Erasmus+ -hankerahaa.
 27. 27. www.verke.org
 28. 28. Kiitos!

×