Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Konstruksione Betoni II

 • Als Erste(r) kommentieren

Konstruksione Betoni II

 1. 1. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 1 Изведба на градежните објекти се врши според главните изведбени проектите кои ги шодготвуват висококвалификувани проектанти. Конечниот резултат е изготвување. Високиот квалитет на проектната документација е основен предуслов при градба на армирано-бетонски конструкции. Целокупната документација неопходно за изведба на ееден градежен објект и се состои од повеќе проекти:аркитектонски,градежен,технолошки,собраќаен,хидротехнички.За ова анализа ние го земаме во предвид само градежниот проект (статика со сеизмика) Изготвување на градежниот проект се споделува во две етапи Првата етапа-планирање и дефинирање на проект услови и критериуми што подразбира дефинирање на низа параметри нео пходно за извшување на работите во втората етапа 1. Анализа на вертикалните товари Заб-анализата на товарите да се изврши во склад на намената на објектот и важечката техничка регулатива за товари кај згради 2. Дефинирање на сеизмичките сили Заб-сеизмичките сили да се пресметат во склад со Правилникот за технички нормативи за иградба на објекти од високоградбата во сеизмички подрачја (ПИОВС,81) и Еврокод 8 Генерални принципи при проектирање на конструкцијата  Избор на локацијата и начинот на темелење  Избор на основата на објектот  Избор на вертикалната диспозиција на објектот  Големината и распоредот на масите  Континуитет на крутоста  Дуктилност Процес тек на проектирање
 2. 2. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 2 Влезни податоци – Конструкција A 8.00 B 4.00 C 8.00 D A Ниво: [2.80 m]
 3. 3. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 3 Табела на материјали No Име на материјал E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 1 Betoni MB 30 3.400e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.400e+7 0.20 2 Betoni MB 30 3.150e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7 0.20 Сетови на плочи No d[m] e[m] Материал Тип на пресметка Ортотропија E2[kN/m2] G[kN/m2] α <1> 0.150 0.000 1 Тенка плоча Изотропна Сетови на греди A 8.00 B 4.00 C 8.00 D 0 2.80 1 2.80 2 2.80 3 2.80 4 2.80 5 2.80 6 2.80 7 Рамка: Rx4 Сет: 1 Пресек: b/d=30/60, Фиктивна ексцентричност Мат. A1 A2 A3 I1 I2 I3 2 - Betoni MB 30 1.800e-1 1.500e-1 1.500e-1 3.708e-3 1.350e-3 5.400e-3 3 2 30 60 30 T
 4. 4. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 4 A 0 2.80 1 2.80 2 2.80 3 2.80 4 2.80 5 2.80 6 2.80 7 Рамка: Ry3 Сет: 2 Пресек: b/d=30/50, Фиктивна ексцентричност Мат. A1 A2 A3 I1 I2 I3 2 - Betoni MB 30 1.500e-1 1.250e-1 1.250e-1 2.817e-3 1.125e-3 3.125e-3 Сет: 3 Пресек: b/d=40/40, Фиктивна ексцентричност Мат. A1 A2 A3 I1 I2 I3 2 - Betoni MB 30 1.600e-1 1.333e-1 1.333e-1 3.605e-3 2.133e-3 2.133e-3 Сетови на точкасти потпори K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 K,M2 K,M3 1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10 3 2 30 50 [cm] 25 T 3 2 40 40 [cm] T
 5. 5. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 5
 6. 6. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 6 Општи правила Регуларноста според основата според еврокод (λ=lx/ly<4 λ=20/20=1<4) -условот е задоволен Регуларноста според според еврокод -(H<(4-5)b ) условот е задоволен Според ЕС 8 Според табелата го избираме пресметковниот модел како рамнински со упростена анализа и со пропишан фактор на однесување Анализа на објектот (втора етапа) регуларност Дозволени упростувања Фактор на однесувањеПо основа По висина Модел Анализа да да Рамнински Упростена пропишан да не Рамнински мултимодална намален не да Просторен мултимодална пропишан да не Просторен мултимодална намален
 7. 7. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 7 1. Постојани товари  Сопствена тежина на плоча (dp=15cm) 0.15*25=3.75kN/m2  Додатно постојани товари =2,5kN/m2 g=6.25kN/m2 2. Променливи товари  За административни простори p=2,5kN/m2 3. Товарите за гредите во сл.1.0 (а-основа b-пресек) се одредени спрема припадните површини  Припадна порвршина F1=0.5(8.0+4.85)*2=12.85m2 F2=0.5*4.0*2=4.0m2 F1=0.5*4.0* 2.0 tg60 *2=12.85m2 4. Распон A-B (C-D)  Постојано со плоча 6.25*2F1/8=6.25*2*12.85/8.0 =20.1kN/m’  Сопствена тежина од греда 0.30*0.60*25 =4.5 kN/m’ g1=24.6kN/m’  Корисно со плоча 2.0*2F1/8=2.0*2*12.85/8.0 p1=6.4kN/m’ 5. Распон B-C  Постојано со плоча 6.25*2F2/4=6.25*2*4.0/4.0 =12.5kN/m’  Сопствена тежина од греда =4.5 kN/m’ g2=17.0kN/m’  Корисно со плоча 2.0*2F2/4=2.0*2*4.0/4.0 p2=6.4kN/m’ Анализа на вертикалните товари
 8. 8. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 8 6. Концентрисани реакции на греда Оса А  Постојани со плоча 6.25*F3=6.25*2.30 =14.4kN  Сопствена тежина на греда во У-правец 0,30*0,50*25*4,0 =15,0kN  Тежина на столб 0,402 *2,8*25,0 =11,2 kN  Припадна тежина од фасада 1,0*4,0*2,8 =11,2 kN GA=51,8kN  Корисно со плоча 2.0*F3=2.0*2,30 PA=4,6kN Оса B  Постојани со плоча 6.25*2F2=6.25*2*4,0 =50,0kN  Сопствена тежина на греда во У-правец+столб =26,2kN GB=51,8kN  Корисно со плоча 2,0*2* F2=2,0*2*4,0 PB=4,6kN 7. Вкупна тежина на спрат  Плоча 0,15*25*20*20 =1500kN  Греда во X-правец 6*0,30(0,60-0,15)*25*20 =405kN  Греда во У-правец 4*0,30(0,50-0,15)*25*20 =210kN  Додатно стално 2,5*20*20 =1000kN  Тежина на столб 6*4*0,42 *25*2,8 =268,8kN  Фасада 4*20*2,8*1,0 =224kN G=3607.8kN  Корисно 2,0*20*20 P=800kN  За анализа на дејство од земјотреса е усвоено G+P/2=3607.8+800/2=4007.8 kN/спрат  Вкупна тежина за анализа на дејство од земјотрес W=7*4007.8=28055 kN
 9. 9. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 9 Според правилникот за технички нормативи за изградба на објекти во вицокоградбата во сеизмички подрачја анализата се врши според т.н. еквивалентен метод. Кај него хоризонталните инерциалните-сеизмичките сили кои имат динамичен карактер се зменуват со ситем од еквиваленни хоризонтални статички сили кои дејствуват во нивото на меѓукатната конструкција  Вкупната хозонтална сеизмичка сила се пресметува според изразот S=K*W W=вкупната тежина на објектот и опремата Припадната тежина за еден рам Wi=(G+P/2)/6=4007.6/6=668.0 kN/спрат K=вкупниот сеизмички коефициент за хоризонтален правец К=K0*KS*KP*Kd≥0.02 K0-коефициент на категориа на објектот-зависи важноцта на објектот и се движи во границите од 0,75< K0<1,5 Објектите се делат во три категории каде што за ваков објект што впаѓа во втората категориа K0=1,0 KS=коефициентот на сеизмички интензитет-зависи од сеизмичката зона во која се наоѓа објектот и според скалата МCS,изнесува IX-сеизмичка зона …........................ KS=0,100 KP=коефициент кој зависи од дуктилноста и придушувањето,како и од типот на конструкцијата и нејзините крутости KP=1 –за сите современи конструкции од армиран бетон Kd=коефициент ха динамичноста-зависи од категориата на почвата и од периодата на сопствената осцилација на конструкцијата За катгорија II- на почвата Kd=0,7/T 1> Kd>0.47 Одредување на сопстената осцилација според изразот за скелетните ситеми Т=(0,1-0,12)n каде n-е бројот на катовите Т=0,1*7=0,7 Kd=0,7/0,7=1,0s K=1.0*0.100*1.0*1.0=0.1>0.02 W=7*668=4676 kN S=0.1*4676=467.6 kN Вкупната сеизмичка сила за објектите цо повеќе од 5 ката, според прописите 85% од силата S се рацпределува по катовите според изразот Анализа на хоризонталните товари (сеизмика)
 10. 10. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 10 i i 7 j j j=1 W *Z W*Zi S =0.85*S*  Додека 15% од S се поставува во ниво на последниот спрат 0.85S=0.85*467.6=397.46 kN 0.15S=0.15*467.6=70.14 kN ниво Zi Wi Wi*Zi i i i 7 j j j=1 W *Z S = 0.85*S* W *Z m kN kNm 7 19,6 668 13092,8 99,4 6 16,8 668 11222,4 85,2 5 14 668 9352 71,0 4 11,2 668 7481,6 56,8 3 8,4 668 5611,2 42,6 2 5,6 668 3740,8 28,4 1 2,8 668 1870,4 14,2 ΣWj*Zj= 52371,2 (Σ=397,5kn) Влезни податоци - Оптоварување Список на случаи на оптоварувања No Име 1 ПОСТОЈАНИ (g) 2 ПРОМЕНЛИВИ 3 СИЗМИКА X 4 СИЗМИКА -X 5 Комб.: 1.6xI+1.8xII 6 Комб.: 1.3xI+1.3xII/2+1.3xIII (1.3xI+0.65x1.3xII+1.3xIII) 7 Комб.: 1.3xI+1.3xII/2-1.3 xIV (1.3xI+0.65xII+1.3xIV)
 11. 11. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 11 p=24.60 p=24.60 p=24.60 p=24.60 p=24.60 p=24.60 p=24.60 p=24.60 p=24.60 p=24.60 p=24.60 p=24.60 p=24.60 p=24.60 p=17.00 p=17.00 p=17.00 p=17.00 p=17.00 p=17.00 p=17.00 P=51.80P=51.80P=51.80P=51.80P=51.80P=51.80P=51.80 P=51.80P=51.80P=51.80P=51.80P=51.80P=51.80P=51.80 P=76.20 P=76.20 P=76.20 P=76.20P=76.20 P=76.20P=76.20 P=76.20 P=76.20P=76.20P=76.20 P=76.20P=76.20P=76.20 Опт. 1: ПОСТОЈАНИ (g) p=6.40 p=6.40 p=6.40 p=6.40 p=6.40 p=6.40 p=6.40 p=6.40 p=6.40 p=6.40 p=6.40 p=6.40 p=6.40 p=6.40 p=4.00 p=4.00 p=4.00 p=4.00 p=4.00 p=4.00 p=4.00 P=4.60P=4.60P=4.60P=4.60P=4.60P=4.60P=4.60 P=4.60P=4.60P=4.60P=4.60P=4.60P=4.60P=4.60 P=16.00 P=16.00 P=16.00 P=16.00 P=16.00P=16.00P=16.00P=16.00 P=16.00 P=16.00 P=16.00P=16.00P=16.00P=16.00 Опт. 2: ПРОМЕНЛИВИ
 12. 12. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 12 -18.28 29.06 -25. -18.50 -18.50 -25. 29.06 -18.28 -28.85 24.30 -24.94 -27.64 24.71 -25.34 -27.04 24.64 -26.09 -26.20 24.59 -27.03 -25.25 24.44 -28.26 -22.26 25.30 -29.54 -13.33 -13.33 -14.17 -14.17 -14.42 -14.42 -14.85 -14.85 -15.24 -15.24 -17.21 -17.21 -24.94 24.30 -28.85 -25.34 24.71 -27.64 -26.09 24.64 -27.04 -27.03 24.59 -26.20 -28.26 24.44 -25.25 -29.54 25.30 -22.26 18.29 -15.16 13.70 -13.88 13.76 -13.64 13.40 -13.26 12.95 -12.73 12.53 -12.86 9.41 -4.66 -7.49 6.33 -5.28 5.47 -5.71 5.76 -5.91 6.00 -6.17 6.26 -6.77 7.21 -5.11 2.43 7.49 -6.33 5.28 -5.47 5.71 -5.76 5.91 -6.00 6.17 -6.26 6.77 -7.21 5.11 -2.43 -18.29 15.16 -13.70 13.88 -13.76 13.64 -13.40 13.26 -12.95 12.73 -12.53 12.86 -9.41 4.66 Опт. 2: ПРОМЕНЛИВИ Влијанија во греда: max М3= 29.06 / min М3= -29.54 kNm -79.53 130.74 -124. -89.78 -89.78 -124. 130.74 -79.53 -125.47 109.77 -120.59 -120.45 111.58 -121.98 -118.30 111.29 -124.71 -115.28 111.11 -128.10 -111.93 110.53 -132.62 -99.47 114.48 -137.18 -66.31 -66.31 -69.86 -69.86 -70.73 -70.73 -72.30 -72.30 -73.59 -73.59 -81.87 -81.87 -120.59 109.77 -125.47 -121.98 111.58 -120.45 -124.71 111.29 -118.30 -128.10 111.11 -115.28 -132.62 110.53 -111.93 -137.18 114.48 -99.47 79.55 -65.91 59.59 -60.43 60.05 -59.59 58.73 -58.21 57.09 -56.26 55.68 -57.38 42.11 -20.85 -34.81 29.51 -24.77 25.58 -26.55 26.74 -27.25 27.60 -28.20 28.49 -30.55 32.42 -22.90 10.89 34.81 -29.51 24.77 -25.58 26.55 -26.74 27.25 -27.60 28.20 -28.49 30.55 -32.42 22.90 -10.89 -79.55 65.91 -59.59 60.43 -60.05 59.59 -58.73 58.21 -57.09 56.26 -55.68 57.38 -42.11 20.85 Опт. 1: ПОСТОЈАНИ (g) Влијанија во греда: max М3= 130.74 / min М3= -137.18 kNm Статичка пресметка
 13. 13. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 13 -51.95 -28.98 -51.95 9.090.130.961.280.1017.90 4.101.181.521.942.347.48 9.090.130.961.280.1017.90 -173.77 -353.78 -532.99 -711.59 -889.38 -1066.20 -1240.88 -252.43 -498.62 -745.61 -993.21 -1241.62 -1491.00 -1742.52 -252.43 -498.62 -745.61 -993.21 -1241.62 -1491.00 -1742.52 -173.77 -353.78 -532.99 -711.59 -889.38 -1066.20 -1240.88 Опт. 1: ПОСТОЈАНИ (g) Влијанија во греда: max N1= 17.90 / min N1= -1742.52 kN -11.94 -7.01 -11.94 2.090.060.260.350.104.04 1.000.320.420.540.661.75 2.090.060.260.350.104.04 -29.24 -59.93 -90.41 -120.73 -150.83 -180.65 -209.94 -50.56 -99.67 -148.99 -198.47 -248.17 -298.15 -348.66 -50.56 -99.67 -148.99 -198.47 -248.17 -298.15 -348.66 -29.24 -59.93 -90.41 -120.73 -150.83 -180.65 -209.94 Опт. 2: ПРОМЕНЛИВИ Влијанија во греда: max N1= 4.04 / min N1= -348.66 kN
 14. 14. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 14 -110.77 12 -43.00 43.00 -122.03 110 -117.01 115.79 -116.21 116.59 -115.60 117.20 -114.80 118.00 -113.81 118.99 -111.69 121.11 -43.00 43.00 -43.00 43.00 -43.00 43.00 -43.00 43.00 -43.00 43.00 -43.00 43.00 -115.79 117.01 -116.59 116.21 -117.20 115.60 -118.00 114.80 -118.99 113.81 -121.11 111.69 51.95 42.86 22.48 -22.97 -22.49 -12.07 22.97 22.49 12.07 -51.95 -42.86 -22.48 Опт. 1: ПОСТОЈАНИ (g) Влијанија во греда: max T2= 122.03 / min T2= -122.03 kN -24.64 26 -8.00 8.00 -26.56 24. -26.09 25.11 -25.89 25.31 -25.72 25.48 -25.50 25.70 -25.22 25.98 -24.69 26.51 -8.00 8.00 -8.00 8.00 -8.00 8.00 -8.00 8.00 -8.00 8.00 -8.00 8.00 -25.11 26.09 -25.31 25.89 -25.48 25.72 -25.70 25.50 -25.98 25.22 -26.51 24.69 11.94 9.85 5.02 -4.94 -4.44 -4.99 -2.69 4.94 4.44 4.99 2.69 -11.94 -9.85 -5.02 Опт. 2: ПРОМЕНЛИВИ Влијанија во греда: max T2= 26.56 / min T2= -26.56 kN
 15. 15. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 15 55.63 -50.14 19.69 -19.50 51.27 -58.34 119.61 -97.56 162.22 -129.41 195.56 -153.97 220.91 -171.97 237.64 -182.88 241.79 -179.31 75.63 -75.62 114.39 -114.46 145.86 -145.86 172.00 -172.01 193.18 -193.18 191.65 -191.68 98.28 -121.20 128.85 -160.99 153.45 -194.51 171.47 -219.86 182.38 -236.60 178.77 -240.64 -55.63 43.22 -76.38 68.24 -93.98 87.62 -107.94 103.09 -117.81 114.59 -123.05 121.54 -120.25 167.64 -69.83 64.90 -108.29 105.00 -138.80 136.41 -163.41 161.89 -182.08 181.48 -194.57 196.55 -174.41 193.59 -70.77 65.80 -108.10 104.79 -138.52 136.15 -163.17 161.64 -181.84 181.24 -194.32 196.29 -174.16 193.34 -58.34 46.22 -74.98 67.50 -93.50 87.10 -107.41 102.57 -117.29 114.06 -122.54 121.06 -119.58 166.69 Опт. 3: СИЗМИКА X Влијанија во греда: max М3= 241.79 / min М3= -240.64 kNm -64.10 -15.98 32.80 -68.85-57.79-46.29-34.97-24.041.26 -40.80-35.67-28.40-21.30-14.20-6.99 -13.54-13.61-10.49-7.63-4.37-15.24 13.22 40.37 76.82 120.51 169.62 222.18 274.82 -3.42 7.24 28.00 57.24 94.13 138.16 181.36 3.90 -6.48 -27.46 -56.89 -93.98 -138.19 -181.60 -13.70 -41.14 -77.37 -120.86 -169.78 -222.15 -274.58 Опт. 3: СИЗМИКА X Влијанија во греда: max N1= 274.82 / min N1= -274.58 kN
 16. 16. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 16 13.22 9.80 13.70 27.1536.4543.6949.1152.5652.64 37.8157.2172.9386.0096.5995.83 27.4336.2343.5048.9252.3752.43 -35.30 -51.65 -64.86 -87.35 -102.82 -48.12 -76.17 -98.29 -116.18 -139.69 -48.77 -76.03 -98.09 -116.00 -139.50 -37.34 -50.88 -64.50 -87.00 -102.24 Опт. 3: СИЗМИКА X Влијанија во греда: max T2= 96.59 / min T2= -139.69 kN 0.51 -0.51 0.500.48 -0.15 0.47 0.44 -0.31 0.47 0.37 -0.47 0.44 0.28 -0.63 0.38 0.15 -0.80 0.27 -0.02 0.02 -0.06 0.06 -0.50 -0.47 0.14 -0.48 -0.47 0.31 -0.44 -0.43 0.47 -0.37 -0.38 0.62 -0.28 -0.27 0.79 -0.15 28.07 27.98 27.97 28.01 Опт. 3: СИЗМИКА X Влијанија во греда: max u2= 28.07 / min u2= -0.80 m / 1000
 17. 17. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 17 -160.15 261.50 -246 -176.95 -176.95 -246 261.50 -160.15 -252.69 219.38 -237.84 -242.47 223.01 -240.78 -237.95 222.42 -246.50 -231.61 222.04 -253.60 -224.54 220.83 -263.07 -199.22 228.70 -272.65 -130.10 -130.10 -137.28 -137.28 -139.12 -139.12 -142.42 -142.42 -145.18 -145.18 -161.98 -161.98 -237.84 219.38 -252.69 -240.78 223.01 -242.47 -246.50 222.42 -237.95 -253.60 222.04 -231.61 -263.07 220.83 -224.54 -272.65 228.70 -199.22 160.20 -132.74 120.00 -121.66 120.85 -119.90 118.09 -117.01 114.65 -112.94 111.65 -114.96 84.31 -41.74 -69.19 58.61 -49.14 50.77 -52.75 53.16 -54.23 54.97 -56.23 56.85 -61.06 64.85 -45.84 21.79 69.19 -58.61 49.14 -50.77 52.75 -53.16 54.23 -54.97 56.23 -56.85 61.06 -64.85 45.84 -21.79 -160.20 132.74 -120.00 121.66 -120.85 119.90 -118.09 117.01 -114.65 112.94 -111.65 114.96 -84.31 41.74 Опт. 5: 1.6xI+1.8xII Влијанија во греда: max М3= 261.50 / min М3= -272.65 kNm -42.95 199.74 -244.04 -154.09 -112.21 184.26 -191.11 -26.38 186.01 -299.80 208.90 -343.28 227.14 -379.24 243.99 -407.65 255.84 -428.52 272.19 -430.63 5.61 -193.17 48.67 -248.83 88.30 -290.94 119.96 -327.26 145.56 -356.71 131.53 -366.80 -45.21 159.38 -339.42 -7.54 166.27 -383.84 170.14 -424.22 173.90 -452.71 173.80 -469.50 169.97 -456.61 42.99 -39.34 -12.93 1.13 -35.16 27.58 -55.25 49.73 -70.53 67.54 -79.43 75.05 -95.47 187.80 -140.91 126.85 -176.41 173.30 -218.66 215.85 -251.70 250.24 -277.37 277.03 -297.05 302.34 -259.83 267.40 -41.87 43.06 -104.89 99.43 -141.85 138.48 -172.85 170.34 -195.72 194.51 -208.50 208.35 -193.32 235.62 -191.14 155.62 -183.84 175.32 -208.55 199.56 -224.69 217.64 -235.11 229.70 -239.83 240.33 -216.31 246.83 Опт. 6: 1.3xI+1.3xII/2+1.3xIII Влијанија во греда: max М3= 302.34 / min М3= -469.50 kNm
 18. 18. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 18 Контрола поместување при земјотрес Според Уu81 поместувањето врз конструкцијата под влијаније на сеизмичките товари треба да биде повеќе од H/600 (H-висина на објектот) dx=28.1mm <1960/600=32.7mm условот е задоволен -191.11 184.26 -112.21 -154.09 -244.04 199.74 -42.95 -339.42 159.38 -45.21 -383.84 166.27 -7.54 -424.22 170.14 -452.71 173.90 -469.50 173.80 -456.61 169.97 -193.17 5.61 -248.83 48.67 -290.94 88.30 -327.26 119.96 -356.71 145.56 -366.80 131.53 -299.80 186.01 -26.38 -343.28 208.90 -379.24 227.14 -407.65 243.99 -428.52 255.84 -430.63 272.19 191.14 -155.62 183.84 -175.32 208.55 -199.56 224.69 -217.64 235.11 -229.70 239.83 -240.33 216.31 -246.83 41.87 -43.06 104.89 -99.43 141.85 -138.48 172.85 -170.34 195.72 -194.51 208.50 -208.35 193.32 -235.62 140.91 -126.85 176.41 -173.30 218.66 -215.85 251.70 -250.24 277.37 -277.03 297.05 -302.34 259.83 -267.40 -42.99 39.34 12.93 -1.13 35.16 -27.58 55.25 -49.73 70.53 -67.54 79.43 -75.05 95.47 -187.80 Опт. 7: 1.3xI+1.3xII/2-1.3xIV Влијанија во греда: max М3= 297.05 / min М3= -469.50 kNm
 19. 19. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 19 Контрола на аксиалните товари во столбот Според Уu81 обезбедување на затегнати дуктилни пресеци, се ограничува со износот на аксиалните напрегања во столбот според гравитационите товари σо/βB≤0.35 σо=N/F ; βB=0.7*βk maxNg= 1743kN (столб оска B ,приземје) maxNp= 349kN (столб оска B ,приземје) N=Ng+Np=1743+349=2092 kN MB 30 => βB=0.7*30=21Mpa σо=2092/402 =1.31 kN/cm2=13.1Mpa σо/βB=13.1/21=0.62>0.35 условот не е задоволен условот не е задоволен во рамката 4 ,оска A,B,C,D(приземје+2) Решение Зголемување на марката на бетонот во целиот објект (одговара MB 40) и со зголемување на пресекот b/d=45/45, i во оска B,C, приземје b/d=50/50 Проверка maxNg= 1743kN (столб оска B ,приземје) maxNp= 349kN (столб оска B ,приземје) N=Ng+Np=1743+349=2092 kN MB 40 => βB=0.7*40=28Mpa σо=2092/502 =0,84 kN/cm2=8,4Mpa σо/βB=8,4/28=0.30<0.35 условот е задоволен maxNg= 1491kN (столб оска B ,1 кат) maxNp= 298kN (столб оска B ,1 кат) N=Ng+Np=1491+298=2025kN MB 40 => βB=0.7*40=28Mpa σо=2025/452 =0,88 kN/cm2=8,8Mpa σо/βB=8,8/28=0.32<0.35 условот е задоволен Димензионирање
 20. 20. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 20 Димензионирање на столбот во свиткување Ширина на пресекот b cm 45 fb     25,5 MPa Висина на пресекот   d cm 45 σ02 400 MPa Случај Основни   ТОВАРИ М N kNm kN g ПОСТОЈАНИ 35 1419 p ПРОМЕНЛИВИ 17,21 298 zx ЗЕМЈОТРЕСИ‐X ПРАВЕЦ 196 ‐138 КОМБИНАЦИЈИ n m 1 1,6g+1,8p 86,978 2806,8 0,544 0,037 2 1,9g+2,1p 102,641 3321,9 0,643 0,044 3 1,0g+1,8p 65,978 1955,4 0,379 0,028 4 1,2g+2,1p 78,141 2328,6 0,451 0,034 5 1,3g+1,3p/2+1,3zx 311,5 1859,0 0,360 0,134 6 1,3g+1,3p/2‐1,3zx ‐198,1 2217,8 0,429 0,085 7 1,0g+1,3p/2+1,3zx 301,0 1433,3 0,278 0,130 8 1,0g+1,3p/2+1,3zx ‐208,6 1792,1 0,347 0,090 Диаграмот интеракције‐ право савивање  n ‐0,2 0,12 0,4 0,6 1,2 m(μ=0,20) 0 0,13 0,175 0,165 0 n ‐0,1 0,12 0,4 0,6 1,1 m(μ=0,10) 0 0,1 0,145 0,138 0 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 ‐0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 μ=0.30 μ=0,20 Случај 1  Случај 2 Случај 3 Случај 4 Случај 5 Случај 6 Случај 7 Случај 8 Минимален процент на армирање според еврокод =1% Во табела е прикажан процент на армирање кој е по =0.1 потFa=1.0*45*45/100=20.25cm2 Усвоено 4RΦ19 Fa=11.34 cm2 8RΦ14 Fa=12.96 cm2 Fa=23.66 cm2 Димензионирање
 21. 21. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 21 Димензионирање на столбот според транзверзалните сили Поради тоа што капацитетот на носивоста на пластичните зглобови е пресметан цо вистински вградена арматура во нив така што се појават поголеми транзверзални сили отколку предходно пресметаните,за тоа пресметаните моменти се помножат со факторот 1,3 за DCH Qu=1,3Qg+1,3Qp/2+1,3Qs =1.3*43+1.3*8.0+1.3*140=242.5 kN b/d=45/45 ; a=4.5cm ; h=45-4.5=40.5cm z=0.9*h τn=Qu/z*σv τn= 242. . ∗ . ∗ =0.17 kN/cm2 =1.7Mpa дозволена вредност на транзверзалните сили е одредено според изразот во БАБ-87 τr< τn< 3τr τr- за MB 40=1.3 1.3<1.7<3.9 условот е задоволен Пресметка на узенгиите во столбот Улогата на узенгиите е повеќекратна  Да го осигурат приемот на смолкување  Да ја осигурат работата на надолжната арматура,дури и при отпаднати заштитни слоеви во критичните зони  Да го ограничат развојот на напречните деформации во бетонот и со тоа ја зголемуват дуктилноста  Да учествуват во обезбедување на пресекот при торозиони влијанија Најнеповолни појавени прснатини се косо прснатини во агол Ѳ=450 - за тоа е потребно пресметка на хоризонтална арматура ΣX=0=>(mfuσv)z/s=Qu z=0.9h=36.45 cm m=4……...........сечност на узенгијата fu=0,5 cm2..........површина пресекот на арматурата σv=400 Mpa........граница на развлекување на челикот Qu=242.5 kN......гранична вредност на транверзалните сили s=(mfuσv)z/ Qu= ∗ . ∗ . ∗ . =12 cm усвоено узенгии RΦ8/7.5 cm по цела висина на столбот,и носивоста на узенгиите минимална кои се споредуват со впроче, нај ниско градна ѕзенгија тоа најнеповолен нач (mfuσv)z/s= ∗ . ∗ . ∗ , = 388,8 kN >242.5 kN Столбот треба да задоволи тражената вредност /конвекционален дуктилен фактор во кривина- CCDF- потребно е истовремено да се обезбедат следниве услови кои според. Αωwd≥k0μ1/rεsy,d(0.35Ac/Ao+0.15)-10 εcu V0 ωwd≥ ωwd,min ωwd= Vh V0 * fyd fcd
 22. 22. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 22 255.84 -428.52 145.56 -356.71 173.80 -469.50 Опт. 6: 1.3xI+1.3xII/2+1.3xIII Влијанија во греда: max М3= 255.84 / min М3= -469.50 kNm
 23. 23. ВЕДАТ РАМАДАНИ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ II 23 -469.50 173.80 -356.71 145.56 -428.52 255.84 Опт. 7: 1.3xI+1.3xII/2-1.3xIV Влијанија во греда: max М3= 255.84 / min М3= -469.50 kNm 255.81 145.53 145.53 255.81 -469.53 -428.55 -356.73 -356.73 -428.55 -469.53 Опт. 8: [Anv] 5-7 Влијанија во греда: max М3= 255.81 / min М3= -469.53 kNm -224.54 220.83 -263.07 -145.18 -145.18 -263.07 220.83 -224.54 Опт. 5: 1.6xI+1.8xII Влијанија во греда: max М3= 220.83 / min М3= -263.07 kNm

×