Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Reunió De Pares I Mares

 1. 1. REUNIÓ DE PARES I MARES 2007/2008 E.P AUSIÀS MARCH PICANYA 2n de Primària Grup A
 2. 2. Temes a tractar <ul><li>Equip docent </li></ul><ul><li>Horari d’atenció a les famílies </li></ul><ul><li>Horari dels i de les alumnes </li></ul><ul><li>Activitats extraescolars programades </li></ul><ul><li>Acció tutorial </li></ul>
 3. 3. Equip docent <ul><li> Alícia Belda : Coneixement del medi </li></ul><ul><li> Laura Crespo : Educació Física </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li> Alejandro Ortega: Anglès </li></ul><ul><li> Patricia Chico: Castellà </li></ul><ul><li> U.Marta Ruiz : Valencià </li></ul><ul><li> Vicent Sanchis : Matemàtiques </li></ul><ul><li> Verónica Gandia: Música i Plàstica </li></ul>
 4. 4. Horari d’atenció a les famílies Hora Dia Mestre/a Assignatura 12’30 – 13’30 Dilluns Patri Chico Castellà 15’00 – 16’00 Dimarts Alejandro Ortega Anglès 13’00 – 14’00 Dijous Alícia Belda Coneix.Medi 11’15- 12’30 Dimecres Laura Crespo Ed. Física 11’15 – 12’30 Dimarts Vero Pastor Plàstica 11’15 – 12’30 Dijous U.Marta Ruiz Valencià 12’30 – 13’30 Dimecres Vicent Sanchis Mates
 5. 5. Horari dels i les alumnes Plàstica Ed. Física Coneix. Del Medi Anglès Castellà 16’00 Plàstica Ed. Física Anglès Mates Valencià 15’00 I T A P 11’15 Coneix. Del Medi Mates Castellà Ed. Física Plàstica 10’00 Anglès Castellà Valencià Coneix. Del Medi Mates 9’00 Divendres Dijous Dimecres Dimarts Dilluns Hora
 6. 6. Activitats extraescolars <ul><li>Eixida de tardor: 27 d’octubre </li></ul><ul><li>Lloc: Parc de Capçalera </li></ul>Eixida d’hivern: 17 de desembre Lloc: Morella Eixida de primavera: 7 d’abril Lloc: Gulliver Eixida de fi de curs: 16 de juny Lloc: Alborache
 7. 7. L’acció tutorial Al llarg del curs Tutores de nivell i/o cicle junt amb l’orientador Diseny d’una fitxa o carpeta individual de tutoria que facilite l’arreplega d’informació i seguiment, a banda d’agafar els aspectes o punts tractats en les entrevistes individuals amb l’alumne/a i el pares. Setembre Octubre Tutor i orientador Arreplega d’informació: -Dades personals i familiars. -Dades relevants sobre la seua historia familiar i escolar. -Característiques personals: interessos, motivació, estil d’aprenentatge, adaptació personal familiar i social i integració en el grup-classe. -Competencia curricular. -Necessitats educatives. 1 Coneixement de l’alumnat: Propiciar el coneixement de les característiquess pròpies de l’alumne Dates Responsables Actuacions Objectiu
 8. 8. L’acció tutorial Setembre Octubre Equip de ciclo Professorat especialista Tutor Selecció de continguts prioritaris i bàsics. Diseny d’avaluació inicial al començament del cicle o curs. -Criteris i indicadors -Instruments -Técniques 3. Adequació de l’ensenyament: Adequar les programacions , l’ensenyament i la Avaluació a la diversitat de l’Alumnado Al llarg del curs. Tutor Registre acumulatiu d’informació relevant: -Arreplega d’informació mediante entrevistes periódiques. -Registre de incidents. -Observacions sobre la seua actitud, comportament, habilitats demostrades, dificultats, etc. 2. Seguiment de l’alumnat: Realitzar el seguiment personalitzat de cada alumne Fechas Responsables Actuaciones Objectiu
 9. 9. L’acció tutorial Al llarg del curs. Tutor Reunions: Establir un calendari de reunions Convocar les reunions Establir el guió de les reunions Alçar acta de les conclusions. 4. Coordinació del professorat: Potenciar la coordinació dels professors que treballen amb un mateix grup d’alumnes. Dates Responsables Actuacions Objectiu
 10. 10. L’acció tutorial Al llarg del curs. Tutor Orientador Departament de coordinació de la Acció Tutorial Equip directiu Calendari de reunions generals amb els pares i les mares: Procediment per mantenir entrevistes amb les famílies i periodicitat. -Entrevistes de tutoria. -Entrevistes amb el professorat. -Entrevistes amb l’orientador. Dissenyar models d’informes, boletín de informació, notes i comunicats, part d’ausencies, etc. Col·laborar amb el consell escolar i la APA en la organització de xerrades, trobades, escola de pares, etc. 5. Tutoria amb les famílies: Implicar les famílies en l’educació dels alumnes per unificar criteris i pautes educatives que redunden en una major coherència entre escola i familia. Dates Responsables Actuacions Objectiu
 11. 11. L’acció tutorial Al llarg de l’any. Tot el professorat del centre. Col·laborar en la elaboració i revisió del pla de tutoria i orientació. Elaborar las programacions de tutoría de acord a los planes establecidos. Presentar als alumnes i a las famílies els plans i programes de tutoria.. 6. Elaboració de plans: assumir com tasca pròpia dels docents la orientació i l’acció tutoria dels alumnes . Dates Responsables Actuacions Objectiu
 12. 12. L’acció tutorial Unidad de apoyo educativo. -Elaborar las adaptacions curriculars. -Establir programes de reforç pedagògic. -Organitzar recursos especials. .Realitzar un seguiment del alumnat. -Avaluar la resposta educativa. Orientador. UAE Prendre decisions sobre la modalitat de escolarització. A lo largo del curso. Prioritariamente durante el primer trimestre . Professorat Tutor Orientador Identificar las necessitats educatives del alumnat. -A partir de la avaluació inicial. -Seguiment de l’alumnat, observant el procés de ensenyança aprenentatge, rendiment acadèmic, etc. -Exploracions psicopedagògiques. 7. Atenció a les NEE: Atendre als alumnes que presenten necessitats educatives especials buscant la optimització dels recursos i la màxima integració de l’alumnat . Fechas Responsables Actuacions Objectiu
 13. 13. L’acció tutorial Al llarg del curso. Tutor i orientador Conèixer les característiques del grup classe: -Observació directa. -Tècniques sociomètriques. -Enquestes. -Observació externa. Programar activitats complementaries i/o extraescolars: -Eixides culturals. -Convivències. Elecció de càrrecs de representació: Delegat Acordar normes de funcionament del grup classe en desenvolupament. Establir càrrecs i encàrrecs que possibiliten que cada alumne dedique part del seu temps en benefici del grup classe. 8. Convivència en classe: Propiciar el clima de classe adequat para la convivència i el treball escolar buscant l’aceptación de tots els alumnes. Dates Responsables Actuacions Objectiu
 14. 14. L’acció tutorial Juny Tutor Equip de professors Orientador C.C.P. -Elaborar informes individualitzats de final de cicle i/o etapa. -Dissenyar un pla de traspàs d’informació. -Organitzar les sessions d’avaluació. -Prendre decisions sobre la promoció de l’alumnat d’acord als criteris de promoció establerts al projecte curricular. -Establir, analitzar i contemplar les mesures curriculars i organitzatives d’atenció a la diversitat a l’hora de decidir sobre la promoció de l’alumnat. 9. Promoció: Afavorir el pas de l’alumnat d’un cicle a un altre i d’una etapa educativa a la següent. Dates Responsables Actuacions Objectiu
 15. 15. L’acció tutorial Al llarg del curs. Tutor Professors Orientador Cap de estudios -Organitzar reunions de forma separada i conjunta entre les partes. -Fer d’interlocutor. 10. Mediació: Mediar en situacions de conflicte entre l’alumnat, o amb el professorat o la familia, buscant sempre una eixida airosa al mateix. Dates Responsables Actuacions Objectiu

×