Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

халдварт өвчин

4.001 Aufrufe

Veröffentlicht am

халдварт өвчнөөс өөрсдийгөө хамгаалъя

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

халдварт өвчин

 1. 1. Õàëäâàðò ºâ÷èí áà ò¿¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëэх нь ЧД-н 19-р хорооны “Ундрах-Ирээдүй”ӨЭМТ
 2. 2. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉ ÒÓÕÀÉ ÅÐӨÍÕÈÉ ÎÉËÃÎËÒ •Çîðèëãî: Õàëäâàðò ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ òàëààðõ ìýäëýãèéã äýýøë¿¿ëñíýýð õàëäâàðààñ ñýðãèéëýõ àðãà áàðèëûã íýìýãä¿¿ëýõ
 3. 3. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉ ÒÓÕÀÉ ÎÉËÃÎËÒ ЗÎÐÈËÒ: 1. Õ¿Í ÀÌÛÍ ÄÓÍÄ ÝËÁÝà ÒÎÕÈÎËÄÄÎà ӨÂ÷Í¿¿ÄÈÉà ÕÀËÄÂÀÐÒÀÉ ÕÀËÄÂÀÐÿÉÃÝÝÐ ÍÜ ЯЛÃÀÆ ÑÓÐÀÕ 2. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂЧÍ¿¿ÄÈÉÍ ÄÀÌÆÈÕ ÇÀÌÓÓÄÛà ЯËÃÀÆ ÑÓÐÀÕ 3. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍӨӨÑ ÓÐÜÄЧÈËÀÍ ÑÝÐÃÈÉËÝÕ,ÕÓÂÜ Õ¿ÍÈÉ ÁÀÐÈÌÒËÀÕ ÄÝÃËÝÌÈÉà МЭДЭХ
 4. 4. Халдварт өвчин • Õàëäâàðò ºâ÷èí ãýäýã íü: Õàëäâàðëàãäñàí õ¿í,àìüòàí,àìüã¿é ýçýí áèåýñ ºâºðìºö õàëäâàðûí õ¿÷èí ç¿éë áóþó òýäãýýðèéí õîð íü õ¿íèé áèåä íýâòýð÷ ºâ÷èí ¿¿ñãýõèéã õýëíý. • Õàëäâàð õ¿íýýñ õ¿íä äàìæèõààñ ãàäíà ÿìàð íýãýí çàâñðûí óðãàìàë àìüòíààð äàìæäàã.
 5. 5. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÈÍ ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÈÍ ¿¿ÑÃÝÃ÷ ÍЯÍ, ÂÈÐÓÑ ÍÜ Õ¿ÍÈÉ ÁÈÅ ÌÀÕÁÎÄÈÄ ÍÝÂÒÐÝÍ ÎÐÆ ÁÈÅ ÌÀÕÁÎÄÈÉÍ ÕÀÌÃÀÀËÀÕ ÷ÀÄÂÀÐÛà ЯËÀÍ ÄÈÉËÑÝÍ ÒÎÕÈÎËÄÎËÄ ӨÂ÷ÈÍ ¿¿ÑÃÝÄÝÃ. ӨӨÐӨӨÐ ÕÝÄÁÝЛ ӨÂЧÒÝÉ Õ¿Í,ÀÌÜÒÍÀÀÑ ЯËÃÀÐÀÍ ÃÀÐÑÀÍ ÍЯÍ,ÂÈÐÓÑ ÍӨÃӨӨ ÁÈÅ ÌÀÕÁÎÄÈÄ ЯÍÇ Á¿ÐÈÉÍ ÇÀÌÀÀÐ ÍÝÂÒÐÝÕ ÌÀЯÃÀÀÐ ¿¿ÑÄÝà ӨÂ÷ÍÈÉà ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÈÍ
 6. 6. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÈÍ ÍÜ:ÒÀÑÐÀËÒÃ¿É ÕÝËÕÝÝ ¿¿ÑÃÝÍ ÕÎÎÐÎÍÄÎÎ ÕÎËÁÎÃÄÑÎÍ 3 Õ¿÷ÈÍ Ç¿ÉËÝÝÑ Á¿ÐÄÝÍÝ. 1.ÕÀËÄÂÀÐ ¿¿ÑÃÝÃ÷ ÝÕ ÓÓÐÕÀÉ 2.ÄÀÌÆÓÓËÀÕ Õ¿÷ÈÍ Ç¿ÉË 3.ӨÂ÷ËӨÌÒÃÈÉ ÁÈÅ ÌÀÕÁÎÄÜ Íÿí âèðóñèéã ÿëãàðóóëàã÷ Äàìæóóëàõ çàì Õ¿ëýýæ àâàõ áèå ìàõáîäü
 7. 7. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉà ÄÀÌÆÓÓËÀÕ ¿ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ 3 ¿å øàòààñ á¿ðäýíý. • 1.Õàëäâàð àâñàí áèå ìàõáîäîîñ ýìãýã òºðºã÷ íÿí ÿëãàðàí ãàðàõ • 2.ßëãàð÷ ãàðñàí íÿí ãàäààä îð÷èíä áàéðøèõ • 3.Ýð¿¿ë бèå ìàõáîäîä äàìæèí îðîõ ¿å
 8. 8. ÕÀËÄÂÀÐÛÍ ÝÕ ÓÓÐÕÀÉ ªÂ÷ÒÝÉ Õ¿Í ÀÌÜÒÍÀÀÑ ӨÂ÷ÈÍ ¿¿ÑÃÝÃ÷ ÍЯÍ ÍÜ Ýп¿Ë Õ¿Ì¿¿ÑÒ ÄÀÌÆÈÍ ÕÀËÄÂÀÐËÀÕ ÁӨÃӨӨÄ
 9. 9. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÈÍ ªÂ÷ÈÍ ¿¿ÑÃÝÃ÷ ÍЯÍ ÁÈÅ ÌÀÕ ÁÎÄÈÉÍ ÀËÜ ÍÝà ÝÐÕÒÝÍà ÑÎÍÃÎÍ ÁÀÉÐËÀÄÀà ÎÍÖËÎÃÒÎÉ ÒÓË ÁÈÅÝÑ ЯËÃÀÐÀÍ ÃÀÐÀÕ ÇÀÌ ÍÜ ЯÍÇ Á¿Ð ÁÀÉÄÀÃ. Æ ÍÜ: ÀÌÜÑÃÀËÛÍ ÇÀÌÛÍ ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉ ¿ÅÄ ÝÌÃÝà ÝÌÃÝà ÒӨÐӨÃ÷ ÁÈ÷ÈË ÁÈÅÒÝÍ ÀÌÜÑÃÀËÛÍ ÇÀÌÛÍ ÑÀËÑÒ Á¿ÐÕÝÂ÷ÈÍÄ ÁÀÉÐËÀÕ ÒÓË Ø¿ËÑÍÈÉ ÄÓÑÀË,ÖÓÑ,ÖÝÐ,ÀÌЬÑÃÀËÆ ÁÓÉ ÀÃÀÀÐÀÀÐ ЯËÃÀÐÀÍ
 10. 10. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÈÍ: ¯¿ÑÃÝÃЧÈÉà ЯËÃÀÐÓÓËÀÕ ÁÎËÎÍ ÄÀÌÆÈÕ ÇÀÌ,ÀÂÀÕ ÀÐÃÀ ÕÝÌÆÝÝÍÈÉ ÁÀÉÄËÀÀÐ ÍÈÉÒ ÍÈÉÒ ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉà 4 Á¿ËÝÃÒ ÕÓÂÀÀÄÀÃ. 1.ÕÎÎË ÁÎËÎÂÑÐÓÓËÀÕ ÇÀÌÛÍ ÁÓÞÓ ÃÝÄÝÑÍÈÉ 2.ÀÌÜÑÃÀËÛÍ ÇÀÌÛÍ 3.ÖÓÑÀÀÐ ÄÀÌÆÈÕ 4.ÀÐÜÑ ÑÀËÑÒÛÍ ÕÀËÄÂÀÐÒ ºÂ÷Í¿¿Ä
 11. 11. ÕÎÎË ÁÎËÎÂÑÐÓÓËÀÕ ÇÀÌÛÍ ÁÓÞÓ ÃÝÄÝÑÍÈÉ: ÕÀËÄÂÀÐÒ ØÀÐ,ÃÝÄÝÑÍÈÉ ÕÈÆÈÃ,ÖÓÑÀÍ ÕÈÆÈÃ,ÖÓÑÀÍ ÑÓÓËÃÀ,ÕÎËÅÐ Ã.Ì. ÀÌÜÑÃÀËÛÍ ÇÀÌÛÍ: ÒÎÌÓÓ,ÓËÀÀÍ ÁÓÐÕÀÍ,Ñ¿ÐÜÅÝ,ÃÀÕÀÉ ÕÀÂÄÀÐ,ÑÀËÕÈÍÖÝÖÝÃ,ÑÀÕÓÓ ÃÝÕ ÌÝÒ. ÌÝÒ. ÖÓÑÀÀÐ ÄÀÌÆÈÕ: ÄÎÕ,Â,Ñ ÃÅÏÀÒÈÒ ÀÐÜÑÍÛ ÕÀËÄÂÀÐÒ ºÂ÷Í¿¿Ä: ÕÀÌÓÓ,̺ºÃºÍÖºÐ,ÒÝÌÁ¿¿,ÇÀà տÉÒÝÍ,ÒÐÈÕÎÌÎÍÀÄ,ÕËÀÌÈÄÀÇ
 12. 12. ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉ ÑÝÐÃÈÉËÝËÒ: ÒÓÕÀÉÍ ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉ ÎÍÖËÎÃÎÎÑ ØÀËÒÃÀÀËÆ ÄÝÝÐÕ 3 Õ¿÷ÈÍ Ç¿ÉËÈÉÍ ÕÝÄÕÝÝà ÕÝÄÕÝÝà ÒÀÑËÀÍ ÕÀËÄÂÀÐÛÍ ÒÀÐÕÀËÒÛà ÇÎÃÑÎÎÕÎÄ ЯÌÀÐ ÀÐÃÀ ÕÝÌÆÝÝ ÈË¿¿ ¿Ð ÍӨËӨӨÒÝÉà ÑÎÍÃÎÍ ÓÐÜÄ÷ÈËÀÍ ÑÝÐÃÈÉËÝÕ ¿ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ ЯÂÓÓËÄÀÃ. /ÒÓÑÃÀÀÐËÀËÒ,ÀÐÈÓÒÃÀË,ÕÀËÄÂÀÐÿÉÒÃÝË/ ÒÃÝË/
 13. 13. Халдварт өвчний сэргийлэлт ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉ ¿ÅÄ ӨÂ÷ÒÝÉ ÝÌÃÝà ÒӨÐӨÃ÷ ÁÈ÷ÈË ÁÈÅÒÍÈÉà ÓÄÀÀÍ ÕÓÃÀÖÀÀÍÄ ÈÕ ÕÝÌÆÝÝÃÝÝÐ ЯËÃÀÐÓÓËÄÀà ÁÎËÎÂ÷ Ò¿ÐÃÝÍ ÒÓÑÃÀÀÐËÀÍ ÕÝÂÒÐÈÉÍ ÄÝÃËÝÌ ÑÀÕÈÂÀË ÕÀËÄÂÀÐ ÒÀÐÀÀÕ ÀÞÓË ÁÀÃÀÑÄÀÃ. Õ¿ÍÈÉ ÁÈÅÈÉÍ ÝÑÝÐÿ¿ÖÝË ÕÀÌÃÀÀËÀÃ÷ ÝÄ ÝÑÈÉÍ ÷ÀÄÂÀÐ, ÀÆ ÒӨÐӨÕ ÄÀÄÀË ÇÓÐØÈË, ÀÐÈÓÍ ÖÝÂÝÐ, Ýп¿Ë ÀÕÓÉÍ ÄÝÃËÝÌ ÑÀÕÈÆ ÁÀÉÃÀÀ ÁÀÉÄÀË ÷ÓÕÀË ÍӨËӨӨÒÝÉ.
 14. 14. ÃÝÄÝÑÍÈÉ ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÈÍ • Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèéГ ¿¿ñãýã÷ îëîí òºðëèéí íÿí íü óñ,õ¿íñíèé ç¿éë,îð÷íû ýä þìñ,áîõèð ãàðààð äàìæèí àìààр îðæ, õîîë áîëîâñðóóëàõ ýðõòí¿¿äèéã ãýìòýýäýã ó÷èð ãýäýñíèé Õª ãýæ åðºíõèéä íü íýðëýäýã. Õàëäâàð ¿¿ñãýã÷ îëîí òºðëèéí íÿí, âèðóñóóä íü ãàäààä îð÷èíä àìüäðàõ, ºñºæ ¿ðæèõ ººð ººðèéí îíöëîãòîé.
 15. 15. ÃÝÄÝÑÍÈÉ ÕÀËÄÂÀÐÒ ӨÂ÷ÍÈÉ ÍЯÍ ӨÒÃӨÍ ЯËÃÀÄÀÑ, ÁӨӨËÆÈÑÒÝÉ ÃÀÄÀÃØ ЯËÃÀÐÀÍ ÃÀÐÀÀÄ ÃÀÇÐÛÍ ÕӨÐÑ,ÀÃÀÀÐ,ÃÝÐ ÎÐÍÛ ÝÄ ÞÌÑ,Õ¿¿ÕÄÈÉÍ ÒÎÃËÎÎÌ,ÃÝÐ ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ,ÀÆËÛÍ ÁÀÉÐ,ÀÂÒÎÁÓÑ,ÓÍÀÀÍÛ ÁÀÐÈÓË ÇÝÐÃÈÉà ÁÎÕÈÐÄÓÓËÆ ÕÀËÄÂÀÐ ÄÀÌÆÓÓËÀÕ ÍӨÕÖËÈÉà Á¿ÐÄ¿¿ËÍÝ.
 16. 16. ÕÀËÄÂÀÐÛÍ ÝÕ ÓÓÐÕÀÉ • Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé ¿¿ñãýã÷ íÿíã ãàäààä îð÷èíä ÿëãàðóóëæ áàéãàà õºíãºí áàëàðõàé õýëáýðýýð ºâ÷èëñºí ºâ÷òºí , ýð¿¿ë íÿí òýýã÷èéã õýëíý. • Íóóö õóãàöàà: ýð¿¿ë õ¿í õàëäâàð àâñíààñ õîéø ºâ÷íèé ýìíýë ç¿éí øèíæ èëðýõ õ¿ðòýëõ õóãàöààã õýëíý.
 17. 17. Öóñàí ñóóëãà • Öóñàí ñóóëãààð çºâõºí õ¿í • ºâ÷èëíº. • Õàëäâàðûí ýõ óóðõàé-ºâ÷òýé • õ¿í,õàëäâàð õàäãàëàã÷ • õ¿ì¿¿ñ.Á¿ä¿¿í ãýäñèéã • ñîíãîìîëîîð ãýìòýýäýã ãýäýñíèé õóðö õàëäâàðò ºâ÷èí.Õºíãºí áàëàðõàé õýëáýðýýð ºâ÷ëºãñºä íü 1,2 óäàà ñóóëãààä ë íàìæäàã ó÷èð õàëäâàð òàðààõ àþóë èõ.Îð÷èí ¿åä õºíãºí õýëáýð 60-80%èéã ýçýëæ,õàëäâàð òàðààõ ãîë ýõ óóðõàé áîëæ áàéíà.
 18. 18. Öóñàí ñóóëãà • ªâ÷èí ¿¿ñãýã÷ íÿí íü:ãàäààä îð÷èíä òýñâýðòýé.Áîõèðëîãäñîí èë çàäãàé óñàíä 1.5 ñàð,ñ¿¿ ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íä 15 õîíîã,õóâöàñ öàãààí õýðýãëýë,õ¿¿õäèéí òîãëîîì,øàë äýâñãýð ýä ç¿éëñò õýäýí ºäðººð , õºðñºíä 4 ñàð,ÿëàíãóÿà õîîë õ¿íñýíä 2 ñàð õ¿ðòýë õàäãàëàãäàæ ºñºæ ¿ðæäýã îíöëîãòîé.Íàðíû øóóä ãýðýë,áóöàëãàõ,õëîð àãóóëñàí õàëäâàðã¿éòãýëèéí áîäèñ õýðýãëýõýä àìàðõàí èäýâõã¿é áîëíî.
 19. 19. ÖÓÑÀÍ ÑÓÓËÃÀ ÍÓÓÖ ÕÓÃÀÖÀÀ: ÕÀËÄÂÀÐ ÀÂÑÍÀÀÑ ØÈÍÆ ÒÝÌÄÝÃ ÈËÐÝÕ Õ¿ÐÒÝË 3-7 ÕÎÍÎÃ ØÈÍÆ ÒÝÌÄÝÃ: ÕÀËÓÓÐÀÕ, Ä¿Ë¿¿ËÆ ÖÓÑ ÇÀËÕÀÃÒÀÉ ÑÓÓËÃÀÕ, ÃÝÄÝÑ ÁÀÇËÀÕ, ÁӨӨËÆÈÕ, ÒÎËÃÎÉ ӨÂÄӨÕ
 20. 20. ÕÎÎËÍÛ ÕÎÐÄËÎÃÎ, ÕÎÐÄËÎÃÎÒ ÕÀËÄÂÀÐ • Ýíý íü õ¿íñíèé ç¿éëòýé õîëáîîòîé èõýâ÷ëýí îëîí õ¿íèéã ºâ÷ë¿¿ëäýã öî÷ìîã õàëäâàðò ºâ÷èí • Õàëäâàðûí ýõ óóðõàé:ªâ÷èëñºí áîëîí íÿí àãóóëàã÷ õ¿í,ºâ÷òýé ìàë àìüòíààñ áîõèð ãàð,áîõèðëîãäñîí óñ,õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íýýð äàìæèí õàëäâàðëàíà.
 21. 21. ÕÎÎËÍÛ ÕÎÐÄËÎÃÎ, ÕÎÐÄËÎÃÎÒ ÕÀËÄÂÀÐ • Õàëäâàð àâñíààñ õîéø ýìíýëç¿éí øèíæ òýìäýã èëðýõ õóãàöàà õýäýí öàãààñ 2 õîíîã. • ¿¿ñãýã÷:ãàäààä îð÷èíä èõýýõýí òàðõñàí,õ¿íñíèé ç¿éëä ºñ÷ ¿ðæèíý.Ãýäýñíèé õàëäâàðûí ¿¿ñãýã÷¿¿ä õîîëíû õîðäëîãî õýëáýðýýð ºâ÷ë¿¿ëäýã ò¿¿íýýñ ãàäíà ñòàôèëàêîêêò õàëäâàð íü àðüñàíäèäýýòýé áóãëààòàé õ¿ì¿¿ñ èõ íºëººòýé.Áîëãîñîí õîîëûã 2 öàãààñ èë¿¿ õóãàöààãààð õºðãºã÷ã¿é íºõöºëä õàäãàëàõ,õîíóóëàõ íü íÿíã ¿ðæ¿¿ëäýã.
 22. 22. ÕÎÎËÍÛ ÕÎÐÄËÎÃÎ, ÕÎÐÄËÎÃÎÒ ÕÀËÄÂÀÐ • Øèíæ òýìäýã: • Áîõèðëîãäñîí õîîë õ¿íñèéã õýðýãëýñíýýñ õîéø 3-72 öàãèéí äàðàà õàëóóðàõ,õîäîîä àþóëõàé îð÷èì õàòãàæ ºâäºõ, áèå ñóëüäàõ, Ẻëæèõ, ãýäýñ áàçëàí ñóóëãàõ, áóë÷èí øºðìºñ òàòàõ,í¿ä ýðýýëæëýí òîëãîé ýðãýõ ¿ýðýã øèíæ¿¿ä èëýðíý.
 23. 23. Халдварт шар өвчин Халдварт шар өвчин нь цочмог вируст А-р үүсгэгддэг. Халдварын эх уурхай нь А гепатитаар өвчилсөн хүн байдаг. Халдвар дамжих зам: Өтгөн Мөр Ам •Ахуйн замаар •Халдвар дамжихад нөлөөлөх хүчин зүйл нь: Бохир гар, бохирлогдсон ус, хүнс, ахуйн эд хэрэглэл байдаг.
 24. 24. Илрэх шинж тэмдэг • арьс салст шарлах, эсвэл • шарлахгүйгээр шээс өтгөрөх, • огиудас хүрэх, хоолонд дургүй • болох, ядрах, баруун • хавирганы нуман доогуур элэг • эмзэглэн өвдөх, баасны өнгө цайрах, аюулхад хөндүүрлэж өвдөх, хүүхэд уцаартай болох , түрүүлгээ харж хэвтэх, нозоорох, нойр Хүрэх зэрэг шинж тэмдэг Нийтлэгээр илрэнэ.
 25. 25. УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ  Хувийн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн мэдлэгтэй байж, зан үйлээ өөрчлөх хандлагыг бий болгох  Унд, ахуйн хэрэгцээний цэвэр усаа эрүүл байлгах  Гараа бохирлогдсон үед байнга угааж хэвших  Хоол, хүнсний бүтээгдэхүүнийг боловсруулж идэх  Хоол хүнсний бүтээгдэхүүнээ зөв хадгалах  Хувь хүн өөрийн дархлааг дэмжих натурал бүтээгдэхүүн хэрэглэж хэвших
 26. 26. Template Provided By www.animationfactory.com 500,000 Downloadable PowerPoint Templates, Animated Clip Art, Backgrounds and Videos

×