Bài 1: Làm quen với ASP.NET - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theo

MasterCode.vn
MasterCode.vn Administrator um Học lập trình web
Bài 1:
LÀM QUEN VỚI ASP.NET
Giới thiệu về ASP.NET & các khái niệm cơ bản
Ứng dụng Web
ASP.NET
Cấu trúc ứng dụng ASP.NET
Web Form
Sự kiện
Đối tượng Request/Response
PostPack
Mục tiêu bài học
Giới thiệu về ASP.NET & các khái niệm cơ bản
Ứng dụng Web
ASP.NET
Cấu trúc ứng dụng ASP.NET
Web Form
Sự kiện
Đối tượng Request/Response
PostPack
Làm quen với ASP.NET 2
Mục tiêu bài học
1. Giới thiệu về mô hình MVC
1. ASP.NET & Các khái niệm cơ bản
Làm quen với ASP.NET 3
1. Giới thiệu về mô hình MVC
2. Phát triển ứng dụng ASP.NET
3. Kiểm thử và gỡ lỗi ứng dụng
Làm quen với ASP.NET 4
Ứng dụng Web là một ứng dụng client/server được
truy cập thông qua trình duyệt Web trên mạng
internet hoặc intrannet.
Một ứng dụng Web gồm tập hợp các trang Web được
viết bằng ngôn ngữ do trình duyệt hỗ trợ như: html,
asp.net, java, javascript…
Ứng dụng Web
Server
Ứng dụng Web là một ứng dụng client/server được
truy cập thông qua trình duyệt Web trên mạng
internet hoặc intrannet.
Một ứng dụng Web gồm tập hợp các trang Web được
viết bằng ngôn ngữ do trình duyệt hỗ trợ như: html,
asp.net, java, javascript…
Làm quen với ASP.NET 5
Internet
Máy client
Server
Trình duyệt
Web
Server Web
Server CSDL
Người dùng tại máy client sử dụng trình duyệt gửi yêu
cầu tới Server Web. Server Web xử lý và gửi lại
phản hồi tới trình duyệt. Trình duyệt xử lý và hiển
thị giao diện trang Web cho người dùng
Trình duyệt Web và Server Web sử dụng giao thức HTTP
để trao đổi thông tin.
Người dùng gửi yêu cầu HTTP tới trình duyệt bằng cách
nhập địa chỉ (URL) vào trình duyệt
Ví dụ về URL:
http://www.vietphotoshop.com/html/html_chapter_1.htm
Ứng dụng Web
Người dùng tại máy client sử dụng trình duyệt gửi yêu
cầu tới Server Web. Server Web xử lý và gửi lại
phản hồi tới trình duyệt. Trình duyệt xử lý và hiển
thị giao diện trang Web cho người dùng
Trình duyệt Web và Server Web sử dụng giao thức HTTP
để trao đổi thông tin.
Người dùng gửi yêu cầu HTTP tới trình duyệt bằng cách
nhập địa chỉ (URL) vào trình duyệt
Ví dụ về URL:
http://www.vietphotoshop.com/html/html_chapter_1.htm
Làm quen với ASP.NET 6
Người dùng gửi yêu cầu
bằng cách nhập địa chỉ
URL
Hai loại ứng dụng Web
Web tĩnh
Viết bằng ngôn ngữ đánh dấu văn bản (HTML)
Không có CSDL đi kèm với ứng dụng
Trang .html chỉ xây dựng với mục đích cung cấp thông tin
Ví dụ:
http://www.vietphotoshop.com/html/html_chapter_1.htm
Web động
Viết bằng ngôn ngữ: Asp.net, JSP, PHP…
Có tương tác với người dùng. Nội dung trang là động, hiển
thị khác nhau đáp ứng các sự kiện (nhập liệu, nhấn chuôt…)
của người dùng
Lưu trữ dữ liệu trong CSDL
http://www.bodua.com/tailieu.aspx?bdg=114&bdgs=7
Ứng dụng Web
Hai loại ứng dụng Web
Web tĩnh
Viết bằng ngôn ngữ đánh dấu văn bản (HTML)
Không có CSDL đi kèm với ứng dụng
Trang .html chỉ xây dựng với mục đích cung cấp thông tin
Ví dụ:
http://www.vietphotoshop.com/html/html_chapter_1.htm
Web động
Viết bằng ngôn ngữ: Asp.net, JSP, PHP…
Có tương tác với người dùng. Nội dung trang là động, hiển
thị khác nhau đáp ứng các sự kiện (nhập liệu, nhấn chuôt…)
của người dùng
Lưu trữ dữ liệu trong CSDL
http://www.bodua.com/tailieu.aspx?bdg=114&bdgs=7
Làm quen với ASP.NET 7
ASP.NET là một framework được phát triển để xây
dựng các trang web động kết hợp giữa HTML, CSS,
JavaScript và mã kịch bản phía server.
ASP.NET là một phần
của .NET Framework
ASP.NET
ASP.NET là một framework được phát triển để xây
dựng các trang web động kết hợp giữa HTML, CSS,
JavaScript và mã kịch bản phía server.
ASP.NET là một phần
của .NET Framework
Làm quen với ASP.NET 8
Nội dung demo:
Chạy thử ứng dụng Web ASP.NET
Nhập thông tin vào các trường
Nhấn chuột vào button Calculate và Clear để khám phá sự
thay đổi nội dung của trang Web động
Demo
Chạy thử một ứng dụng Web ASP.NET
Làm quen với ASP.NET 9
Cấu trúc ứng dụng ASP.NET
1. Thư mục các lớp của ứng dụng
2. Thư mục chứa file CSDL
3. Thư mục chứa File ảnh
4. Các Web Form tương ứng với
các trang của ứng dụng
5. File cấu hình ứng dụng
Các thành phần 4, 5 là thành
phần bắt buộc phải có
Ngoài ra còn có thêm thư mục:
chứa file css…
Cấu trúc ứng dụng ASP.NET
Cấu trúc ứng dụng ASP.NET
1. Thư mục các lớp của ứng dụng
2. Thư mục chứa file CSDL
3. Thư mục chứa File ảnh
4. Các Web Form tương ứng với
các trang của ứng dụng
5. File cấu hình ứng dụng
Các thành phần 4, 5 là thành
phần bắt buộc phải có
Ngoài ra còn có thêm thư mục:
chứa file css…
Làm quen với ASP.NET 10
Trong một ứng dụng ASP.NET, mỗi trang Web được gọi
là một Web Form
Có hai mô hình viết mã cho một Web Form
1. Mô hình trang đơn
Web Form
Trang ASP.NET
(file .aspx)
Trong một ứng dụng ASP.NET, mỗi trang Web được gọi
là một Web Form
Có hai mô hình viết mã cho một Web Form
1. Mô hình trang đơn
Làm quen với ASP.NET 11
Trang ASP.NET
(file .aspx)
Mã đánh dấu
(Mark Code)
Trình bày giao diện
Mã lập trình
(xử lý sự kiện)
-Điều khiển
HTML
- Điều khiển
ASP.NET
- CSS….
C#
hoặc VB
2. Mô hình trang code-behind (code-behind page model)
Hầu như các lập trình viên ASP.NET đều sử dụng mô
hình Code-behind vì có nhiều ưu điểm: dễ viết và đọc
mã, hỗ trợ bởi visual studio…
Web Form
File chứa mã đánh dấu (.aspx)
Chứa mã đánh dấu và mã gọi
file code-behind
File code-behind (.cs)
Chứa các mã lập trình xử lý sự
kiện trang
Gọi (Call)
2. Mô hình trang code-behind (code-behind page model)
Hầu như các lập trình viên ASP.NET đều sử dụng mô
hình Code-behind vì có nhiều ưu điểm: dễ viết và đọc
mã, hỗ trợ bởi visual studio…
Làm quen với ASP.NET 12
Mã aspx: Chứa các mã trình bày giao diện trang: HTML,
ASP.NET, CSS…
Ví dụ về Web Form
sử dụng mô hình Code-behind
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="SimpleWebForm.aspx.cs"
Inherits="SimpleWebForm" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title>Một Web Form đơn giản</title>
</head>
<body style="height: 141px">
<form id="frmSimpleWebForm" runat="server">
<div style="height: 133px">
Đây là một Web Form đơn giản
<br />
User:
<asp:TextBox ID="txtUser" runat="server"></asp:TextBox>
<br />
<asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="Submit" />
</div>
</form>
</body>
</html>
Tiêu đề trang
Dòng chỉ dẫn <@Page….>
Thuộc tính CodeFile chỉ ra tên file code-
behind của WebForm
Inherits chỉ ra tên lớp của Web Form
Làm quen với ASP.NET 13
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="SimpleWebForm.aspx.cs"
Inherits="SimpleWebForm" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title>Một Web Form đơn giản</title>
</head>
<body style="height: 141px">
<form id="frmSimpleWebForm" runat="server">
<div style="height: 133px">
Đây là một Web Form đơn giản
<br />
User:
<asp:TextBox ID="txtUser" runat="server"></asp:TextBox>
<br />
<asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="Submit" />
</div>
</form>
</body>
</html>
Tiêu đề trang
Phần nội dung trang
Web nằm trong thẻ
<form>
Chứa: Đoạn văn bản,
mã HTML, điều khiển
ASP.NET
Mã cs: Chứa các phương thức xử lý sự kiện trang
Ví dụ về Web Form
sử dụng mô hình Code-behind
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
public partial class SimpleWebForm : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
// Các mã xử lý sự kiện Load của trang
// Thường là các mã khởi tạo giá trị Default cho các điều khiển
}
protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
{
// Mã xử lý sự kiện người dùng nhấn vào button Submit
}
}
Khai báo các namespace cần thiết
Tên lớp thừa kế lớp Page. Tên lớp
này được khai báo trong dòng chỉ
dẫn @Page của fle aspx
Làm quen với ASP.NET 14
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
public partial class SimpleWebForm : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
// Các mã xử lý sự kiện Load của trang
// Thường là các mã khởi tạo giá trị Default cho các điều khiển
}
protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
{
// Mã xử lý sự kiện người dùng nhấn vào button Submit
}
}
Tên lớp thừa kế lớp Page. Tên lớp
này được khai báo trong dòng chỉ
dẫn @Page của fle aspx
Sự kiện là những hành động được người dùng kích
hoạt trên Web Form khi ứng dụng đang chạy.
Ví dụ: Nhấn vào button, nhấn phím
ASP.NET là mô hình lập trình hướng sự kiện
Mỗi sự kiện được xử lý bởi một khối mã nằm trong file
.cs, gọi là phương thức xử lý sự kiện.
Hai loại sự kiện
Sự kiện tự động kích hoạt
Các sự kiện trong vòng đời của trang
Sự kiện do người người dùng kích hoạt
Sự kiện
Sự kiện là những hành động được người dùng kích
hoạt trên Web Form khi ứng dụng đang chạy.
Ví dụ: Nhấn vào button, nhấn phím
ASP.NET là mô hình lập trình hướng sự kiện
Mỗi sự kiện được xử lý bởi một khối mã nằm trong file
.cs, gọi là phương thức xử lý sự kiện.
Hai loại sự kiện
Sự kiện tự động kích hoạt
Các sự kiện trong vòng đời của trang
Sự kiện do người người dùng kích hoạt
Làm quen với ASP.NET 15
Sự kiện – Chuột
lấy mồi
Phản hồi– Bẫy
sập
Vòng đời của một trang Web
Sự kiện trong
vòng đời của một trang Web
Init
Load
Sự kiện
(Event)
protected void Page_Init(object sender,
EventArgs e) { }
protected void Page_Load(object sender,
EventArgs e) { }
Làm quen với ASP.NET 16
Pre Render
Unload
Sự kiện
(Event)
protected void Page_PreRender (object
sender, EventArgs e) { }
protected void Page_Unload (object
sender, EventArgs e) { }
Một phương thức xử lý sự kiện đơn giản
Khi người dùng nhấn chuột vào button Submit. Trang Web
sẽ hiển thị dòng chữ “Bạn vừa bấm vào button Submit”
Phương thức xử lý sự kiện
Làm quen với ASP.NET 17
protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
{
Response.Write("Bạn vừa bấm vào button Submit";
}
ASP.NET duy trì các thông tin
trao đổi giữa Client và Server
thông qua các đối tượng:
Request
Response
Server
ASP.NET cung cấp các lớp
HttpRequest , HttpResponse,
HttpServerUtility thuộc
namespace System.Web để làm
việc với các đối tượng này
Đối tượng Request/Response
HTTP Request
HTTP Response
ASP.NET duy trì các thông tin
trao đổi giữa Client và Server
thông qua các đối tượng:
Request
Response
Server
ASP.NET cung cấp các lớp
HttpRequest , HttpResponse,
HttpServerUtility thuộc
namespace System.Web để làm
việc với các đối tượng này
Làm quen với ASP.NET 18
PostPack là quá trình gửi trở lại các thông tin từ trình
duyệt tới Server để xử lý.
Khi người dùng tương tác với trang web bằng cách tạo
một sự kiện, trang sẽ được gửi trở lại server và trải qua
vòng đời giống như một trang mới.
Thuộc tính IsPostPack của lớp Page được dùng để
kiểm tra trang được yêu cầu lần đầu tiên hay là kết quả
của quá trình PostPack
PostPack
PostPack là quá trình gửi trở lại các thông tin từ trình
duyệt tới Server để xử lý.
Khi người dùng tương tác với trang web bằng cách tạo
một sự kiện, trang sẽ được gửi trở lại server và trải qua
vòng đời giống như một trang mới.
Thuộc tính IsPostPack của lớp Page được dùng để
kiểm tra trang được yêu cầu lần đầu tiên hay là kết quả
của quá trình PostPack
Làm quen với ASP.NET 19
Làm quen với ASP.NET 20
Ba môi trường phát triển ứng dụng ASP.NET
Môi trường máy tính độc lập (Một máy tính đóng vai trò là
client đồng thời là server)
Môi trường mạng LAN (Đọc SGK)
Môi trường Internet (Đọc SGK)
Sinh viên sẽ sử dụng môi trường độc lập để phát triển
ứng dụng ASP.NET
Môi trường
phát triển ứng dụng ASP.NET 4
Ba môi trường phát triển ứng dụng ASP.NET
Môi trường máy tính độc lập (Một máy tính đóng vai trò là
client đồng thời là server)
Môi trường mạng LAN (Đọc SGK)
Môi trường Internet (Đọc SGK)
Sinh viên sẽ sử dụng môi trường độc lập để phát triển
ứng dụng ASP.NET
Làm quen với ASP.NET 21
Phần mềm: - Window XP hoặc phiên bản cao hơn
- .NET Framework 4
- Visual Studio 2010
- Tùy chọn: IIS, SQL Server
Môi trường phát triển độc lập
Visual Studio là một bộ sản phẩm gồm IDE và .NET
Framework sử dụng để
Phát triển
Debug
Đóng gói (Deploy)
các ứng dụng .NET
Visual Studio cũng là một công cụ hữu ích để phát triển
các ứng dụng ASP.NET
Sinh viên đã được làm quen với tính năng và các phiên
bản của công cụ này trong môn lập trình Windows.
Visual Studio 2010
Visual Studio là một bộ sản phẩm gồm IDE và .NET
Framework sử dụng để
Phát triển
Debug
Đóng gói (Deploy)
các ứng dụng .NET
Visual Studio cũng là một công cụ hữu ích để phát triển
các ứng dụng ASP.NET
Sinh viên đã được làm quen với tính năng và các phiên
bản của công cụ này trong môn lập trình Windows.
Làm quen với ASP.NET 22
Mở chương trình Visual Studio
Tạo một ứng dụng Web
Mở Menu File > New > Web Site để mở hộp thoại New
Web Site
Demo
Tạo ứng dụng Web
Mở chương trình Visual Studio
Tạo một ứng dụng Web
Mở Menu File > New > Web Site để mở hộp thoại New
Web Site
Làm quen với ASP.NET 23
Demo
Thêm một Web Form
Làm quen với ASP.NET 24
Chọn checkbox để tạo Web Form
theo mô hình trang Code-behind
Giao diện Visual Studio
Toolbox
chứa các
điều khiển
thiết kế
giao diện
Web Form
Solution
Explorer
chứa cấu
trúc file và
thư mục của
ứng dụng
Vùng làm việc chính
- Lập trình viên có thể
sửa nội dung các File
aspx, cs..
- Các File được hiển thị
ở ba chế độ Design
hoặc Split hoặc Source.
Làm quen với ASP.NET 25
Toolbox
chứa các
điều khiển
thiết kế
giao diện
Web Form
Các nút bật chế độ Design, Split, Source
Solution
Explorer
chứa cấu
trúc file và
thư mục của
ứng dụng
Vùng làm việc chính
- Lập trình viên có thể
sửa nội dung các File
aspx, cs..
- Các File được hiển thị
ở ba chế độ Design
hoặc Split hoặc Source.
Cửa sổ
Properties.
Để chỉ định
các thuộc
tính cho các
thành phần
của trang
Web
Nội dung demo
Tạo giao diện Web Form giống như
hình bên
Định dạng hiển thị cho chữ,
textbox, label…
Bài tập VN: Sinh viên tìm hiểu các
thuộc tính khác của cửa sổ
Properties
Demo
Tạo giao diện Web Form
Nội dung demo
Tạo giao diện Web Form giống như
hình bên
Định dạng hiển thị cho chữ,
textbox, label…
Bài tập VN: Sinh viên tìm hiểu các
thuộc tính khác của cửa sổ
Properties
Làm quen với ASP.NET 26
Sự kiện Page_Load
thường kết hợp với thuộc
tính IsPostPack để thiết
lập giá trị mặc định của các
điều khiển.
Demo
Sử dụng thuộc tính IsPostPack
Làm quen với ASP.NET 27
Thêm trình xử lý sự kiện cho button xóa (btnReset_Click)
Demo
Thêm một phương thức
xử lý sự kiện cho Web Form
Chuột phải >
Properties
Làm quen với ASP.NET 28
Chuột phải >
Properties
Danh sách các sự
kiện. Nhấn đúp vào để
thêm sự kiện vào Web
Form
Thêm trình xử lý sự kiện cho button Tính
(btnSubmit_Click)
Demo
Thêm một phương thức
xử lý sự kiện cho Web Form
Làm quen với ASP.NET 29
Build: Tạo file
solution
Build & Chạy ứng dụng
Chạy ứng dụng
Mặc định, ứng dụng sẽ chạy trên trình duyệt IE.
Để thay đổi thiết lập trình duyệt chạy ứng dụng web
Làm quen với ASP.NET 30
Mặc định, ứng dụng sẽ chạy trên trình duyệt IE.
Để thay đổi thiết lập trình duyệt chạy ứng dụng web
Chuột phải >
Browse With
- Chọn trình duyệt
- Click vào Set as
Default
Sửa lại ứng dụng. Sau khi Click vào button “Tính” sẽ
chuyển sang trang mới hiển thị thông tin sản phẩm và
kết quả tính toán
Demo
Đối tượng Request và Response
Làm quen với ASP.NET 31
Đoạn mã xử lý sự kiện click vào button “Tính”
protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
{
Response.Redirect("OutPut.aspx?MaSP="+txtMaSP.Text+"&TenSP="+txtTenSP.Text+
"&SoLuong="+txtSoLuong.Text+"&Gia="+txtGia.Text);
}
Thêm trang OutPut
Demo
Đối tượng Request và Response
Thêm mã cho sự kiện Page_Load của trang OutPut
Làm quen với ASP.NET 32
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
Response.Write("Thông tin trong chuỗi Request gồm: <br/>");
Response.Write("Mã sản phẩm: " + Request.QueryString["MaSP"] + "<br/>");
Response.Write("Tên sản phẩm: " + Request.QueryString["TenSP"] + "<br/>");
Response.Write("Giá: " + Request.QueryString["Gia"] + "<br/>");
int Gia = Convert.ToInt32(Request.QueryString["Gia"]);
int SoLuong = Convert.ToInt32(Request.QueryString["SoLuong"]);
int Tong = Gia*SoLuong;
Response.Write("Tổng: " + Tong.ToString());
}
Thêm mã cho sự kiện Page_Load của trang OutPut
Làm quen với ASP.NET 33
Kiểm thử ứng dụng là quá trình kiểm tra xem ứng dụng
có hoạt động chính xác.
Với ứng dụng ASP.NET, việc kiểm thử ứng dụng phải
thực hiện trên tất cả các trình duyệt
Demo:
Kiểm thử ứng dụng với trình duyệt mặc định
Kiểm thử ứng dụng với các trình duyệt khác
Kiểm thử ứng dụng
sử dụng Server phát triển ứng dụng Web
Kiểm thử ứng dụng là quá trình kiểm tra xem ứng dụng
có hoạt động chính xác.
Với ứng dụng ASP.NET, việc kiểm thử ứng dụng phải
thực hiện trên tất cả các trình duyệt
Demo:
Kiểm thử ứng dụng với trình duyệt mặc định
Kiểm thử ứng dụng với các trình duyệt khác
Làm quen với ASP.NET 34
Khi kiểm thử ứng dụng, một lỗi có thể xảy ra ngăn
không cho ứng dụng thực thi.
Khi lỗi xảy ra, một ngoại lệ sẽ được tạo.
Nếu ngoại lệ không được bắt và xử lý, ứng dụng sẽ
chuyển sang chế độ ngắt và hộp thoại Exception
Assistant sẽ hiển thị.
Hộp thoại Exception Assistant cung cấp các mô tả về lỗi
và trỏ tới vị trí câu lệnh gây lỗi trong chương trình
Hộp thoại Exception Assistant
Khi kiểm thử ứng dụng, một lỗi có thể xảy ra ngăn
không cho ứng dụng thực thi.
Khi lỗi xảy ra, một ngoại lệ sẽ được tạo.
Nếu ngoại lệ không được bắt và xử lý, ứng dụng sẽ
chuyển sang chế độ ngắt và hộp thoại Exception
Assistant sẽ hiển thị.
Hộp thoại Exception Assistant cung cấp các mô tả về lỗi
và trỏ tới vị trí câu lệnh gây lỗi trong chương trình
Làm quen với ASP.NET 35
Sinh viên đã được làm quen với việc sử dụng Visual
Studio để gỡ lỗi ứng dụng Windows
Visual Studio cũng cung cấp các tính năng tương tự để
gỡ lỗi ứng dụng ASP.NET
Thiết lập điểm dừng
Trong file cs, tại câu lệnh bạn muốn ứng dụng dừng khi chạy.
Nhấn chuột vào thanh căn lề để thiết lập điểm dừng
Sử dụng các phím F5, F10, F11 để thực hiện debug
Sử dụng cửa sổ Watch để theo dõi sự thay đổi giá trị các
biến
Gỡ lỗi ứng dụng
Sinh viên đã được làm quen với việc sử dụng Visual
Studio để gỡ lỗi ứng dụng Windows
Visual Studio cũng cung cấp các tính năng tương tự để
gỡ lỗi ứng dụng ASP.NET
Thiết lập điểm dừng
Trong file cs, tại câu lệnh bạn muốn ứng dụng dừng khi chạy.
Nhấn chuột vào thanh căn lề để thiết lập điểm dừng
Sử dụng các phím F5, F10, F11 để thực hiện debug
Sử dụng cửa sổ Watch để theo dõi sự thay đổi giá trị các
biến
Làm quen với ASP.NET 36
Demo gỡ lỗi ứng dụng Future Value
Gỡ lỗi ứng dụng
Làm quen với ASP.NET 37
Trong bài này sinh viên đã học các nội dung sau:
ASP.NET & các khái niệm cơ bản
ASP.NET là một framework được phát triển để xây
dựng các trang web động kết hợp giữa HTML, CSS,
JavaScript và mã kịch bản phía server.
Web Form
Sự kiện
Các sự kiện trong vòng đời một trang Web
Sự kiện người dùng
Đối tượng Request/Response
PostPack
Tổng kết
Trong bài này sinh viên đã học các nội dung sau:
ASP.NET & các khái niệm cơ bản
ASP.NET là một framework được phát triển để xây
dựng các trang web động kết hợp giữa HTML, CSS,
JavaScript và mã kịch bản phía server.
Web Form
Sự kiện
Các sự kiện trong vòng đời một trang Web
Sự kiện người dùng
Đối tượng Request/Response
PostPack
Làm quen với ASP.NET 38
Phát triển ứng dụng ASP.NET
Tạo một ứng dụng Web
Thêm một Web Form
Thiết kế giao diện Web Form
Thêm một sự kiện vào Web Form
Sử dụng thuộc tính IsPostPact
Sử dụng các đối tượng Request/Response
Tổng kết
Phát triển ứng dụng ASP.NET
Tạo một ứng dụng Web
Thêm một Web Form
Thiết kế giao diện Web Form
Thêm một sự kiện vào Web Form
Sử dụng thuộc tính IsPostPact
Sử dụng các đối tượng Request/Response
Làm quen với ASP.NET 39
Kiểm thử & gỡ lỗi ứng dụng
Kiểm thử ứng dụng sử dụng Server phát triển ứng dụng
Kiểm thử trên trình duyệt mặc định
Kiểm thử trên các trình duyệt khác
Kiểm thử ứng dụng sử dụng IIS (tự học)
Hộp thoại Exception Assistant
Gỡ lỗi ứng dụng
Thiết lập điểm dừng
Sử dụng các phím tắt F5, F10, F11
Theo dõi giá trị biến trong cửa sổ Watch
Sử dụng tính năng Trace (tự học)
Sử dụng tracepoint (tự học)
Tổng kết
Kiểm thử & gỡ lỗi ứng dụng
Kiểm thử ứng dụng sử dụng Server phát triển ứng dụng
Kiểm thử trên trình duyệt mặc định
Kiểm thử trên các trình duyệt khác
Kiểm thử ứng dụng sử dụng IIS (tự học)
Hộp thoại Exception Assistant
Gỡ lỗi ứng dụng
Thiết lập điểm dừng
Sử dụng các phím tắt F5, F10, F11
Theo dõi giá trị biến trong cửa sổ Watch
Sử dụng tính năng Trace (tự học)
Sử dụng tracepoint (tự học)
Làm quen với ASP.NET 40
1 von 40

Recomendados

Do an xay_dung_website_thuong_mai_dien_tu von
Do an xay_dung_website_thuong_mai_dien_tuDo an xay_dung_website_thuong_mai_dien_tu
Do an xay_dung_website_thuong_mai_dien_tuThiênĐàng CôngDân
38.1K views68 Folien
Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến" von
Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến"Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến"
Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến"Tú Cao
56.8K views25 Folien
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng von
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàngPhân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàngleemindinh
251.1K views30 Folien
Bai tap va loi giai sql von
Bai tap va loi giai sqlBai tap va loi giai sql
Bai tap va loi giai sql. .
163.6K views14 Folien
Slide Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp CNTT von
Slide Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp CNTTSlide Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp CNTT
Slide Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp CNTTHiệu Nguyễn
46.5K views21 Folien
Bài 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu - Giáo trình FPT von
Bài 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu - Giáo trình FPTBài 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu - Giáo trình FPT
Bài 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu - Giáo trình FPTMasterCode.vn
68.2K views43 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin von
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinVõ Phúc
149.8K views37 Folien
Phân tích thiết kế hệ thống của hàng bán điện thoại di động von
Phân tích thiết kế hệ thống của hàng bán điện thoại di độngPhân tích thiết kế hệ thống của hàng bán điện thoại di động
Phân tích thiết kế hệ thống của hàng bán điện thoại di độngNguyễn Danh Thanh
121.7K views40 Folien
Uml hà von
Uml hàUml hà
Uml hàKết Vẻ
5.1K views22 Folien
Phân tích và thiết kế HTTT von
Phân tích và thiết kế HTTTPhân tích và thiết kế HTTT
Phân tích và thiết kế HTTTLy hai
16.3K views40 Folien
Xây dựng biểu đồ use case von
Xây dựng biểu đồ use caseXây dựng biểu đồ use case
Xây dựng biểu đồ use caseTrung Chinh Hà
39.2K views6 Folien
Thiết kế csdl quản lý nhân sự von
Thiết kế csdl quản lý nhân sựThiết kế csdl quản lý nhân sự
Thiết kế csdl quản lý nhân sựleemindinh
54.8K views9 Folien

Was ist angesagt?(20)

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin von Võ Phúc
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Võ Phúc149.8K views
Phân tích thiết kế hệ thống của hàng bán điện thoại di động von Nguyễn Danh Thanh
Phân tích thiết kế hệ thống của hàng bán điện thoại di độngPhân tích thiết kế hệ thống của hàng bán điện thoại di động
Phân tích thiết kế hệ thống của hàng bán điện thoại di động
Nguyễn Danh Thanh121.7K views
Phân tích và thiết kế HTTT von Ly hai
Phân tích và thiết kế HTTTPhân tích và thiết kế HTTT
Phân tích và thiết kế HTTT
Ly hai16.3K views
Xây dựng biểu đồ use case von Trung Chinh Hà
Xây dựng biểu đồ use caseXây dựng biểu đồ use case
Xây dựng biểu đồ use case
Trung Chinh Hà39.2K views
Thiết kế csdl quản lý nhân sự von leemindinh
Thiết kế csdl quản lý nhân sựThiết kế csdl quản lý nhân sự
Thiết kế csdl quản lý nhân sự
leemindinh54.8K views
Httt bai tap von duong duong
Httt bai tapHttt bai tap
Httt bai tap
duong duong28.5K views
Bai tap thuc hanh von Lanh Dankhao
Bai tap thuc hanhBai tap thuc hanh
Bai tap thuc hanh
Lanh Dankhao27.7K views
lý thuyết cơ sở dữ liệu phân tán von Ngo Trung
lý thuyết cơ sở dữ liệu phân tánlý thuyết cơ sở dữ liệu phân tán
lý thuyết cơ sở dữ liệu phân tán
Ngo Trung69K views
Mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm von nataliej4
Mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm Mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm
Mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm
nataliej44.4K views
Bài 1 - Làm quen với C# - Lập trình winform von MasterCode.vn
Bài 1 - Làm quen với C# - Lập trình winformBài 1 - Làm quen với C# - Lập trình winform
Bài 1 - Làm quen với C# - Lập trình winform
MasterCode.vn 34.7K views
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin PTIT von NguynMinh294
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin PTIT Phân tích thiết kế hệ thống thông tin PTIT
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin PTIT
NguynMinh2941.7K views
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÙNG UML von Dang Tuan
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÙNG UMLPHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÙNG UML
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÙNG UML
Dang Tuan27.1K views
Thiết kế website bán điện thoại di động bằng PHP von Nguyễn Danh Thanh
Thiết kế website bán điện thoại di động bằng PHPThiết kế website bán điện thoại di động bằng PHP
Thiết kế website bán điện thoại di động bằng PHP
Nguyễn Danh Thanh28.2K views
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE... von nataliej4
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE...BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE...
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE...
nataliej45.7K views
Báo cáo xây dựng và phát triển phần mềm von ytthuan
Báo cáo xây dựng và phát triển phần mềmBáo cáo xây dựng và phát triển phần mềm
Báo cáo xây dựng và phát triển phần mềm
ytthuan4.5K views
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ von zDollz Lovez
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng HồBáo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ
zDollz Lovez129.8K views
đồ áN cơ sở 2 đề tài xây dựng website kinh doanh phụ kiện thú cưng von nataliej4
đồ áN cơ sở 2 đề tài xây dựng website kinh doanh phụ kiện thú cưngđồ áN cơ sở 2 đề tài xây dựng website kinh doanh phụ kiện thú cưng
đồ áN cơ sở 2 đề tài xây dựng website kinh doanh phụ kiện thú cưng
nataliej42K views
Báo cáo phân tích thiết kế đồ án game von Tạ Thành Đạt
Báo cáo phân tích thiết kế đồ án game Báo cáo phân tích thiết kế đồ án game
Báo cáo phân tích thiết kế đồ án game
Tạ Thành Đạt11.7K views

Similar a Bài 1: Làm quen với ASP.NET - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theo

Asp control von
Asp controlAsp control
Asp controlTrường Tiền
2.4K views220 Folien
Giao trinh asp.ne_tvoi_csharp von
Giao trinh asp.ne_tvoi_csharpGiao trinh asp.ne_tvoi_csharp
Giao trinh asp.ne_tvoi_csharpngohanty13
1.2K views238 Folien
Web1012 slide 1 von
Web1012  slide 1Web1012  slide 1
Web1012 slide 1Cà Rốt
243 views29 Folien
Lập trình web asp.net MVC von
Lập trình web asp.net MVCLập trình web asp.net MVC
Lập trình web asp.net MVCMasterCode.vn
30.1K views122 Folien
đề thi trắc nghiệm asp net co kem đáp án trên 400 câu hỏi thiết kế website ki... von
đề thi trắc nghiệm asp net co kem đáp án trên 400 câu hỏi thiết kế website ki...đề thi trắc nghiệm asp net co kem đáp án trên 400 câu hỏi thiết kế website ki...
đề thi trắc nghiệm asp net co kem đáp án trên 400 câu hỏi thiết kế website ki...anh hieu
121 views10 Folien
400 câu hỏi thi trắc nghiệm ASP.NET có đáp án - Thiết kế website kinh doanh 2 von
400 câu hỏi thi trắc nghiệm ASP.NET có đáp án - Thiết kế website kinh doanh 2400 câu hỏi thi trắc nghiệm ASP.NET có đáp án - Thiết kế website kinh doanh 2
400 câu hỏi thi trắc nghiệm ASP.NET có đáp án - Thiết kế website kinh doanh 2Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
3.6K views10 Folien

Similar a Bài 1: Làm quen với ASP.NET - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theo(20)

Giao trinh asp.ne_tvoi_csharp von ngohanty13
Giao trinh asp.ne_tvoi_csharpGiao trinh asp.ne_tvoi_csharp
Giao trinh asp.ne_tvoi_csharp
ngohanty131.2K views
Web1012 slide 1 von Cà Rốt
Web1012  slide 1Web1012  slide 1
Web1012 slide 1
Cà Rốt243 views
Lập trình web asp.net MVC von MasterCode.vn
Lập trình web asp.net MVCLập trình web asp.net MVC
Lập trình web asp.net MVC
MasterCode.vn 30.1K views
đề thi trắc nghiệm asp net co kem đáp án trên 400 câu hỏi thiết kế website ki... von anh hieu
đề thi trắc nghiệm asp net co kem đáp án trên 400 câu hỏi thiết kế website ki...đề thi trắc nghiệm asp net co kem đáp án trên 400 câu hỏi thiết kế website ki...
đề thi trắc nghiệm asp net co kem đáp án trên 400 câu hỏi thiết kế website ki...
anh hieu121 views
Asp von thinhtu
AspAsp
Asp
thinhtu1.1K views
Bài 3: Thao tác với dữ liệu SharePoint từ phía client von MasterCode.vn
Bài 3: Thao tác với dữ liệu SharePoint từ phía clientBài 3: Thao tác với dữ liệu SharePoint từ phía client
Bài 3: Thao tác với dữ liệu SharePoint từ phía client
MasterCode.vn 3.4K views
ASP.NET basic von meocon21
ASP.NET basicASP.NET basic
ASP.NET basic
meocon21309 views
Asp.net mvc 3 (c#) (9 tutorials) egroups vn von Nguyen Van Hung
Asp.net mvc 3 (c#) (9 tutorials)  egroups vnAsp.net mvc 3 (c#) (9 tutorials)  egroups vn
Asp.net mvc 3 (c#) (9 tutorials) egroups vn
Nguyen Van Hung368 views
Lập trình web - HTML cơ bản von Nhóc Nhóc
Lập trình web - HTML cơ bảnLập trình web - HTML cơ bản
Lập trình web - HTML cơ bản
Nhóc Nhóc6.5K views
Videoconferencereport von tuanle1984
VideoconferencereportVideoconferencereport
Videoconferencereport
tuanle1984333 views
Bài giảng thiết kế website - truongkinhtethucpham.com von mai_non
Bài giảng thiết kế website - truongkinhtethucpham.comBài giảng thiết kế website - truongkinhtethucpham.com
Bài giảng thiết kế website - truongkinhtethucpham.com
mai_non2.3K views
Bài 4: Template & điều hướng trang Web - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theo von MasterCode.vn
Bài 4: Template & điều hướng trang Web - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theoBài 4: Template & điều hướng trang Web - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theo
Bài 4: Template & điều hướng trang Web - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theo
MasterCode.vn 7.2K views

Más de MasterCode.vn

Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vn von
Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vnPd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vn
Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vnMasterCode.vn
8.5K views124 Folien
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vn von
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vnWhy apps-succeed-wpr-mastercode.vn
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vnMasterCode.vn
970 views18 Folien
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vn von
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vnDzone performancemonitoring2016-mastercode.vn
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vnMasterCode.vn
3.5K views53 Folien
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vn von
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vnGoogle công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vn
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vnMasterCode.vn
630 views28 Folien
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vn von
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vnNghiên cứu về khách hàng mastercode.vn
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vnMasterCode.vn
477 views41 Folien
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vn von
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vnLập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vn
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vnMasterCode.vn
1.5K views154 Folien

Más de MasterCode.vn (20)

Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vn von MasterCode.vn
Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vnPd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vn
Pd ftai lieu-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mastercode.vn
MasterCode.vn 8.5K views
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vn von MasterCode.vn
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vnWhy apps-succeed-wpr-mastercode.vn
Why apps-succeed-wpr-mastercode.vn
MasterCode.vn 970 views
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vn von MasterCode.vn
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vnDzone performancemonitoring2016-mastercode.vn
Dzone performancemonitoring2016-mastercode.vn
MasterCode.vn 3.5K views
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vn von MasterCode.vn
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vnGoogle công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vn
Google công bố thông tin lịch xu hướng ngành 2017 mastercode.vn
MasterCode.vn 630 views
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vn von MasterCode.vn
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vnNghiên cứu về khách hàng mastercode.vn
Nghiên cứu về khách hàng mastercode.vn
MasterCode.vn 477 views
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vn von MasterCode.vn
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vnLập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vn
Lập trình sáng tạo creative computing textbook mastercode.vn
MasterCode.vn 1.5K views
Pd fbuoi7 8--tongquanseo-mastercode.vn von MasterCode.vn
Pd fbuoi7 8--tongquanseo-mastercode.vnPd fbuoi7 8--tongquanseo-mastercode.vn
Pd fbuoi7 8--tongquanseo-mastercode.vn
MasterCode.vn 485 views
Pd fbuoi5 6-ảnh hưởng của social media tới kết quả seo-mastercode.vn von MasterCode.vn
Pd fbuoi5 6-ảnh hưởng của social media tới kết quả seo-mastercode.vnPd fbuoi5 6-ảnh hưởng của social media tới kết quả seo-mastercode.vn
Pd fbuoi5 6-ảnh hưởng của social media tới kết quả seo-mastercode.vn
MasterCode.vn 342 views
Pdf buoi3 4-link-building-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn von MasterCode.vn
Pdf buoi3 4-link-building-tran-ngoc-chinh-mastercode.vnPdf buoi3 4-link-building-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
Pdf buoi3 4-link-building-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
MasterCode.vn 393 views
Pd fbuoi3 4-kỹ thuật xây dựng back link-mastercode.vn von MasterCode.vn
Pd fbuoi3 4-kỹ thuật xây dựng back link-mastercode.vnPd fbuoi3 4-kỹ thuật xây dựng back link-mastercode.vn
Pd fbuoi3 4-kỹ thuật xây dựng back link-mastercode.vn
MasterCode.vn 1K views
Pd fbuoi2 onpage – tối ưu hóa trang web-mastercode.vn von MasterCode.vn
Pd fbuoi2 onpage – tối ưu hóa trang web-mastercode.vnPd fbuoi2 onpage – tối ưu hóa trang web-mastercode.vn
Pd fbuoi2 onpage – tối ưu hóa trang web-mastercode.vn
MasterCode.vn 671 views
Pd fbuoi1 giới thiệu seo tools cơ bản-seo manager + seo guy-mastercode.vn von MasterCode.vn
Pd fbuoi1 giới thiệu seo tools cơ bản-seo manager + seo guy-mastercode.vnPd fbuoi1 giới thiệu seo tools cơ bản-seo manager + seo guy-mastercode.vn
Pd fbuoi1 giới thiệu seo tools cơ bản-seo manager + seo guy-mastercode.vn
MasterCode.vn 236 views
Pdf buoi1 2-on-page-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn von MasterCode.vn
Pdf buoi1 2-on-page-tran-ngoc-chinh-mastercode.vnPdf buoi1 2-on-page-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
Pdf buoi1 2-on-page-tran-ngoc-chinh-mastercode.vn
MasterCode.vn 130 views
Pdfbài 7 máy tính xác tay và máy in bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn von MasterCode.vn
Pdfbài 7 máy tính xác tay và máy in  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 7 máy tính xác tay và máy in  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 7 máy tính xác tay và máy in bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
MasterCode.vn 422 views
Pdfbài 6 bảo trì máy tính bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn von MasterCode.vn
Pdfbài 6 bảo trì máy tính  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 6 bảo trì máy tính  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 6 bảo trì máy tính bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
MasterCode.vn 728 views
Pdfbài 5 bảo trì và tối ưu windows bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn von MasterCode.vn
Pdfbài 5 bảo trì và tối ưu windows  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 5 bảo trì và tối ưu windows  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 5 bảo trì và tối ưu windows bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
MasterCode.vn 451 views
Pdfbài 4 ổ cứng hard drive bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn von MasterCode.vn
Pdfbài 4 ổ cứng hard drive  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 4 ổ cứng hard drive  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 4 ổ cứng hard drive bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
MasterCode.vn 441 views
Pdfbài 3 cpu và ram bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn von MasterCode.vn
Pdfbài 3 cpu và ram  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 3 cpu và ram  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 3 cpu và ram bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
MasterCode.vn 591 views
Pdfbài 1 giới thiệu chung về phần cứng bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn von MasterCode.vn
Pdfbài 1 giới thiệu chung về phần cứng  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 1 giới thiệu chung về phần cứng  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 1 giới thiệu chung về phần cứng bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
MasterCode.vn 652 views
Pdfbài 2 bo mạch chủ (main) bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn von MasterCode.vn
Pdfbài 2 bo mạch chủ (main)  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vnPdfbài 2 bo mạch chủ (main)  bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
Pdfbài 2 bo mạch chủ (main) bảo trì sự cố máy tính-mastercode.vn
MasterCode.vn 415 views

Bài 1: Làm quen với ASP.NET - Giáo trình FPT - Có ví dụ kèm theo

 • 1. Bài 1: LÀM QUEN VỚI ASP.NET
 • 2. Giới thiệu về ASP.NET & các khái niệm cơ bản Ứng dụng Web ASP.NET Cấu trúc ứng dụng ASP.NET Web Form Sự kiện Đối tượng Request/Response PostPack Mục tiêu bài học Giới thiệu về ASP.NET & các khái niệm cơ bản Ứng dụng Web ASP.NET Cấu trúc ứng dụng ASP.NET Web Form Sự kiện Đối tượng Request/Response PostPack Làm quen với ASP.NET 2
 • 3. Mục tiêu bài học 1. Giới thiệu về mô hình MVC 1. ASP.NET & Các khái niệm cơ bản Làm quen với ASP.NET 3 1. Giới thiệu về mô hình MVC 2. Phát triển ứng dụng ASP.NET 3. Kiểm thử và gỡ lỗi ứng dụng
 • 4. Làm quen với ASP.NET 4
 • 5. Ứng dụng Web là một ứng dụng client/server được truy cập thông qua trình duyệt Web trên mạng internet hoặc intrannet. Một ứng dụng Web gồm tập hợp các trang Web được viết bằng ngôn ngữ do trình duyệt hỗ trợ như: html, asp.net, java, javascript… Ứng dụng Web Server Ứng dụng Web là một ứng dụng client/server được truy cập thông qua trình duyệt Web trên mạng internet hoặc intrannet. Một ứng dụng Web gồm tập hợp các trang Web được viết bằng ngôn ngữ do trình duyệt hỗ trợ như: html, asp.net, java, javascript… Làm quen với ASP.NET 5 Internet Máy client Server Trình duyệt Web Server Web Server CSDL
 • 6. Người dùng tại máy client sử dụng trình duyệt gửi yêu cầu tới Server Web. Server Web xử lý và gửi lại phản hồi tới trình duyệt. Trình duyệt xử lý và hiển thị giao diện trang Web cho người dùng Trình duyệt Web và Server Web sử dụng giao thức HTTP để trao đổi thông tin. Người dùng gửi yêu cầu HTTP tới trình duyệt bằng cách nhập địa chỉ (URL) vào trình duyệt Ví dụ về URL: http://www.vietphotoshop.com/html/html_chapter_1.htm Ứng dụng Web Người dùng tại máy client sử dụng trình duyệt gửi yêu cầu tới Server Web. Server Web xử lý và gửi lại phản hồi tới trình duyệt. Trình duyệt xử lý và hiển thị giao diện trang Web cho người dùng Trình duyệt Web và Server Web sử dụng giao thức HTTP để trao đổi thông tin. Người dùng gửi yêu cầu HTTP tới trình duyệt bằng cách nhập địa chỉ (URL) vào trình duyệt Ví dụ về URL: http://www.vietphotoshop.com/html/html_chapter_1.htm Làm quen với ASP.NET 6 Người dùng gửi yêu cầu bằng cách nhập địa chỉ URL
 • 7. Hai loại ứng dụng Web Web tĩnh Viết bằng ngôn ngữ đánh dấu văn bản (HTML) Không có CSDL đi kèm với ứng dụng Trang .html chỉ xây dựng với mục đích cung cấp thông tin Ví dụ: http://www.vietphotoshop.com/html/html_chapter_1.htm Web động Viết bằng ngôn ngữ: Asp.net, JSP, PHP… Có tương tác với người dùng. Nội dung trang là động, hiển thị khác nhau đáp ứng các sự kiện (nhập liệu, nhấn chuôt…) của người dùng Lưu trữ dữ liệu trong CSDL http://www.bodua.com/tailieu.aspx?bdg=114&bdgs=7 Ứng dụng Web Hai loại ứng dụng Web Web tĩnh Viết bằng ngôn ngữ đánh dấu văn bản (HTML) Không có CSDL đi kèm với ứng dụng Trang .html chỉ xây dựng với mục đích cung cấp thông tin Ví dụ: http://www.vietphotoshop.com/html/html_chapter_1.htm Web động Viết bằng ngôn ngữ: Asp.net, JSP, PHP… Có tương tác với người dùng. Nội dung trang là động, hiển thị khác nhau đáp ứng các sự kiện (nhập liệu, nhấn chuôt…) của người dùng Lưu trữ dữ liệu trong CSDL http://www.bodua.com/tailieu.aspx?bdg=114&bdgs=7 Làm quen với ASP.NET 7
 • 8. ASP.NET là một framework được phát triển để xây dựng các trang web động kết hợp giữa HTML, CSS, JavaScript và mã kịch bản phía server. ASP.NET là một phần của .NET Framework ASP.NET ASP.NET là một framework được phát triển để xây dựng các trang web động kết hợp giữa HTML, CSS, JavaScript và mã kịch bản phía server. ASP.NET là một phần của .NET Framework Làm quen với ASP.NET 8
 • 9. Nội dung demo: Chạy thử ứng dụng Web ASP.NET Nhập thông tin vào các trường Nhấn chuột vào button Calculate và Clear để khám phá sự thay đổi nội dung của trang Web động Demo Chạy thử một ứng dụng Web ASP.NET Làm quen với ASP.NET 9
 • 10. Cấu trúc ứng dụng ASP.NET 1. Thư mục các lớp của ứng dụng 2. Thư mục chứa file CSDL 3. Thư mục chứa File ảnh 4. Các Web Form tương ứng với các trang của ứng dụng 5. File cấu hình ứng dụng Các thành phần 4, 5 là thành phần bắt buộc phải có Ngoài ra còn có thêm thư mục: chứa file css… Cấu trúc ứng dụng ASP.NET Cấu trúc ứng dụng ASP.NET 1. Thư mục các lớp của ứng dụng 2. Thư mục chứa file CSDL 3. Thư mục chứa File ảnh 4. Các Web Form tương ứng với các trang của ứng dụng 5. File cấu hình ứng dụng Các thành phần 4, 5 là thành phần bắt buộc phải có Ngoài ra còn có thêm thư mục: chứa file css… Làm quen với ASP.NET 10
 • 11. Trong một ứng dụng ASP.NET, mỗi trang Web được gọi là một Web Form Có hai mô hình viết mã cho một Web Form 1. Mô hình trang đơn Web Form Trang ASP.NET (file .aspx) Trong một ứng dụng ASP.NET, mỗi trang Web được gọi là một Web Form Có hai mô hình viết mã cho một Web Form 1. Mô hình trang đơn Làm quen với ASP.NET 11 Trang ASP.NET (file .aspx) Mã đánh dấu (Mark Code) Trình bày giao diện Mã lập trình (xử lý sự kiện) -Điều khiển HTML - Điều khiển ASP.NET - CSS…. C# hoặc VB
 • 12. 2. Mô hình trang code-behind (code-behind page model) Hầu như các lập trình viên ASP.NET đều sử dụng mô hình Code-behind vì có nhiều ưu điểm: dễ viết và đọc mã, hỗ trợ bởi visual studio… Web Form File chứa mã đánh dấu (.aspx) Chứa mã đánh dấu và mã gọi file code-behind File code-behind (.cs) Chứa các mã lập trình xử lý sự kiện trang Gọi (Call) 2. Mô hình trang code-behind (code-behind page model) Hầu như các lập trình viên ASP.NET đều sử dụng mô hình Code-behind vì có nhiều ưu điểm: dễ viết và đọc mã, hỗ trợ bởi visual studio… Làm quen với ASP.NET 12
 • 13. Mã aspx: Chứa các mã trình bày giao diện trang: HTML, ASP.NET, CSS… Ví dụ về Web Form sử dụng mô hình Code-behind <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="SimpleWebForm.aspx.cs" Inherits="SimpleWebForm" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Một Web Form đơn giản</title> </head> <body style="height: 141px"> <form id="frmSimpleWebForm" runat="server"> <div style="height: 133px"> Đây là một Web Form đơn giản <br /> User: <asp:TextBox ID="txtUser" runat="server"></asp:TextBox> <br /> <asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="Submit" /> </div> </form> </body> </html> Tiêu đề trang Dòng chỉ dẫn <@Page….> Thuộc tính CodeFile chỉ ra tên file code- behind của WebForm Inherits chỉ ra tên lớp của Web Form Làm quen với ASP.NET 13 <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="SimpleWebForm.aspx.cs" Inherits="SimpleWebForm" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Một Web Form đơn giản</title> </head> <body style="height: 141px"> <form id="frmSimpleWebForm" runat="server"> <div style="height: 133px"> Đây là một Web Form đơn giản <br /> User: <asp:TextBox ID="txtUser" runat="server"></asp:TextBox> <br /> <asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="Submit" /> </div> </form> </body> </html> Tiêu đề trang Phần nội dung trang Web nằm trong thẻ <form> Chứa: Đoạn văn bản, mã HTML, điều khiển ASP.NET
 • 14. Mã cs: Chứa các phương thức xử lý sự kiện trang Ví dụ về Web Form sử dụng mô hình Code-behind using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; public partial class SimpleWebForm : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { // Các mã xử lý sự kiện Load của trang // Thường là các mã khởi tạo giá trị Default cho các điều khiển } protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e) { // Mã xử lý sự kiện người dùng nhấn vào button Submit } } Khai báo các namespace cần thiết Tên lớp thừa kế lớp Page. Tên lớp này được khai báo trong dòng chỉ dẫn @Page của fle aspx Làm quen với ASP.NET 14 using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; public partial class SimpleWebForm : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { // Các mã xử lý sự kiện Load của trang // Thường là các mã khởi tạo giá trị Default cho các điều khiển } protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e) { // Mã xử lý sự kiện người dùng nhấn vào button Submit } } Tên lớp thừa kế lớp Page. Tên lớp này được khai báo trong dòng chỉ dẫn @Page của fle aspx
 • 15. Sự kiện là những hành động được người dùng kích hoạt trên Web Form khi ứng dụng đang chạy. Ví dụ: Nhấn vào button, nhấn phím ASP.NET là mô hình lập trình hướng sự kiện Mỗi sự kiện được xử lý bởi một khối mã nằm trong file .cs, gọi là phương thức xử lý sự kiện. Hai loại sự kiện Sự kiện tự động kích hoạt Các sự kiện trong vòng đời của trang Sự kiện do người người dùng kích hoạt Sự kiện Sự kiện là những hành động được người dùng kích hoạt trên Web Form khi ứng dụng đang chạy. Ví dụ: Nhấn vào button, nhấn phím ASP.NET là mô hình lập trình hướng sự kiện Mỗi sự kiện được xử lý bởi một khối mã nằm trong file .cs, gọi là phương thức xử lý sự kiện. Hai loại sự kiện Sự kiện tự động kích hoạt Các sự kiện trong vòng đời của trang Sự kiện do người người dùng kích hoạt Làm quen với ASP.NET 15 Sự kiện – Chuột lấy mồi Phản hồi– Bẫy sập
 • 16. Vòng đời của một trang Web Sự kiện trong vòng đời của một trang Web Init Load Sự kiện (Event) protected void Page_Init(object sender, EventArgs e) { } protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } Làm quen với ASP.NET 16 Pre Render Unload Sự kiện (Event) protected void Page_PreRender (object sender, EventArgs e) { } protected void Page_Unload (object sender, EventArgs e) { }
 • 17. Một phương thức xử lý sự kiện đơn giản Khi người dùng nhấn chuột vào button Submit. Trang Web sẽ hiển thị dòng chữ “Bạn vừa bấm vào button Submit” Phương thức xử lý sự kiện Làm quen với ASP.NET 17 protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e) { Response.Write("Bạn vừa bấm vào button Submit"; }
 • 18. ASP.NET duy trì các thông tin trao đổi giữa Client và Server thông qua các đối tượng: Request Response Server ASP.NET cung cấp các lớp HttpRequest , HttpResponse, HttpServerUtility thuộc namespace System.Web để làm việc với các đối tượng này Đối tượng Request/Response HTTP Request HTTP Response ASP.NET duy trì các thông tin trao đổi giữa Client và Server thông qua các đối tượng: Request Response Server ASP.NET cung cấp các lớp HttpRequest , HttpResponse, HttpServerUtility thuộc namespace System.Web để làm việc với các đối tượng này Làm quen với ASP.NET 18
 • 19. PostPack là quá trình gửi trở lại các thông tin từ trình duyệt tới Server để xử lý. Khi người dùng tương tác với trang web bằng cách tạo một sự kiện, trang sẽ được gửi trở lại server và trải qua vòng đời giống như một trang mới. Thuộc tính IsPostPack của lớp Page được dùng để kiểm tra trang được yêu cầu lần đầu tiên hay là kết quả của quá trình PostPack PostPack PostPack là quá trình gửi trở lại các thông tin từ trình duyệt tới Server để xử lý. Khi người dùng tương tác với trang web bằng cách tạo một sự kiện, trang sẽ được gửi trở lại server và trải qua vòng đời giống như một trang mới. Thuộc tính IsPostPack của lớp Page được dùng để kiểm tra trang được yêu cầu lần đầu tiên hay là kết quả của quá trình PostPack Làm quen với ASP.NET 19
 • 20. Làm quen với ASP.NET 20
 • 21. Ba môi trường phát triển ứng dụng ASP.NET Môi trường máy tính độc lập (Một máy tính đóng vai trò là client đồng thời là server) Môi trường mạng LAN (Đọc SGK) Môi trường Internet (Đọc SGK) Sinh viên sẽ sử dụng môi trường độc lập để phát triển ứng dụng ASP.NET Môi trường phát triển ứng dụng ASP.NET 4 Ba môi trường phát triển ứng dụng ASP.NET Môi trường máy tính độc lập (Một máy tính đóng vai trò là client đồng thời là server) Môi trường mạng LAN (Đọc SGK) Môi trường Internet (Đọc SGK) Sinh viên sẽ sử dụng môi trường độc lập để phát triển ứng dụng ASP.NET Làm quen với ASP.NET 21 Phần mềm: - Window XP hoặc phiên bản cao hơn - .NET Framework 4 - Visual Studio 2010 - Tùy chọn: IIS, SQL Server Môi trường phát triển độc lập
 • 22. Visual Studio là một bộ sản phẩm gồm IDE và .NET Framework sử dụng để Phát triển Debug Đóng gói (Deploy) các ứng dụng .NET Visual Studio cũng là một công cụ hữu ích để phát triển các ứng dụng ASP.NET Sinh viên đã được làm quen với tính năng và các phiên bản của công cụ này trong môn lập trình Windows. Visual Studio 2010 Visual Studio là một bộ sản phẩm gồm IDE và .NET Framework sử dụng để Phát triển Debug Đóng gói (Deploy) các ứng dụng .NET Visual Studio cũng là một công cụ hữu ích để phát triển các ứng dụng ASP.NET Sinh viên đã được làm quen với tính năng và các phiên bản của công cụ này trong môn lập trình Windows. Làm quen với ASP.NET 22
 • 23. Mở chương trình Visual Studio Tạo một ứng dụng Web Mở Menu File > New > Web Site để mở hộp thoại New Web Site Demo Tạo ứng dụng Web Mở chương trình Visual Studio Tạo một ứng dụng Web Mở Menu File > New > Web Site để mở hộp thoại New Web Site Làm quen với ASP.NET 23
 • 24. Demo Thêm một Web Form Làm quen với ASP.NET 24 Chọn checkbox để tạo Web Form theo mô hình trang Code-behind
 • 25. Giao diện Visual Studio Toolbox chứa các điều khiển thiết kế giao diện Web Form Solution Explorer chứa cấu trúc file và thư mục của ứng dụng Vùng làm việc chính - Lập trình viên có thể sửa nội dung các File aspx, cs.. - Các File được hiển thị ở ba chế độ Design hoặc Split hoặc Source. Làm quen với ASP.NET 25 Toolbox chứa các điều khiển thiết kế giao diện Web Form Các nút bật chế độ Design, Split, Source Solution Explorer chứa cấu trúc file và thư mục của ứng dụng Vùng làm việc chính - Lập trình viên có thể sửa nội dung các File aspx, cs.. - Các File được hiển thị ở ba chế độ Design hoặc Split hoặc Source. Cửa sổ Properties. Để chỉ định các thuộc tính cho các thành phần của trang Web
 • 26. Nội dung demo Tạo giao diện Web Form giống như hình bên Định dạng hiển thị cho chữ, textbox, label… Bài tập VN: Sinh viên tìm hiểu các thuộc tính khác của cửa sổ Properties Demo Tạo giao diện Web Form Nội dung demo Tạo giao diện Web Form giống như hình bên Định dạng hiển thị cho chữ, textbox, label… Bài tập VN: Sinh viên tìm hiểu các thuộc tính khác của cửa sổ Properties Làm quen với ASP.NET 26
 • 27. Sự kiện Page_Load thường kết hợp với thuộc tính IsPostPack để thiết lập giá trị mặc định của các điều khiển. Demo Sử dụng thuộc tính IsPostPack Làm quen với ASP.NET 27
 • 28. Thêm trình xử lý sự kiện cho button xóa (btnReset_Click) Demo Thêm một phương thức xử lý sự kiện cho Web Form Chuột phải > Properties Làm quen với ASP.NET 28 Chuột phải > Properties Danh sách các sự kiện. Nhấn đúp vào để thêm sự kiện vào Web Form
 • 29. Thêm trình xử lý sự kiện cho button Tính (btnSubmit_Click) Demo Thêm một phương thức xử lý sự kiện cho Web Form Làm quen với ASP.NET 29
 • 30. Build: Tạo file solution Build & Chạy ứng dụng Chạy ứng dụng Mặc định, ứng dụng sẽ chạy trên trình duyệt IE. Để thay đổi thiết lập trình duyệt chạy ứng dụng web Làm quen với ASP.NET 30 Mặc định, ứng dụng sẽ chạy trên trình duyệt IE. Để thay đổi thiết lập trình duyệt chạy ứng dụng web Chuột phải > Browse With - Chọn trình duyệt - Click vào Set as Default
 • 31. Sửa lại ứng dụng. Sau khi Click vào button “Tính” sẽ chuyển sang trang mới hiển thị thông tin sản phẩm và kết quả tính toán Demo Đối tượng Request và Response Làm quen với ASP.NET 31 Đoạn mã xử lý sự kiện click vào button “Tính” protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e) { Response.Redirect("OutPut.aspx?MaSP="+txtMaSP.Text+"&TenSP="+txtTenSP.Text+ "&SoLuong="+txtSoLuong.Text+"&Gia="+txtGia.Text); }
 • 32. Thêm trang OutPut Demo Đối tượng Request và Response Thêm mã cho sự kiện Page_Load của trang OutPut Làm quen với ASP.NET 32 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { Response.Write("Thông tin trong chuỗi Request gồm: <br/>"); Response.Write("Mã sản phẩm: " + Request.QueryString["MaSP"] + "<br/>"); Response.Write("Tên sản phẩm: " + Request.QueryString["TenSP"] + "<br/>"); Response.Write("Giá: " + Request.QueryString["Gia"] + "<br/>"); int Gia = Convert.ToInt32(Request.QueryString["Gia"]); int SoLuong = Convert.ToInt32(Request.QueryString["SoLuong"]); int Tong = Gia*SoLuong; Response.Write("Tổng: " + Tong.ToString()); } Thêm mã cho sự kiện Page_Load của trang OutPut
 • 33. Làm quen với ASP.NET 33
 • 34. Kiểm thử ứng dụng là quá trình kiểm tra xem ứng dụng có hoạt động chính xác. Với ứng dụng ASP.NET, việc kiểm thử ứng dụng phải thực hiện trên tất cả các trình duyệt Demo: Kiểm thử ứng dụng với trình duyệt mặc định Kiểm thử ứng dụng với các trình duyệt khác Kiểm thử ứng dụng sử dụng Server phát triển ứng dụng Web Kiểm thử ứng dụng là quá trình kiểm tra xem ứng dụng có hoạt động chính xác. Với ứng dụng ASP.NET, việc kiểm thử ứng dụng phải thực hiện trên tất cả các trình duyệt Demo: Kiểm thử ứng dụng với trình duyệt mặc định Kiểm thử ứng dụng với các trình duyệt khác Làm quen với ASP.NET 34
 • 35. Khi kiểm thử ứng dụng, một lỗi có thể xảy ra ngăn không cho ứng dụng thực thi. Khi lỗi xảy ra, một ngoại lệ sẽ được tạo. Nếu ngoại lệ không được bắt và xử lý, ứng dụng sẽ chuyển sang chế độ ngắt và hộp thoại Exception Assistant sẽ hiển thị. Hộp thoại Exception Assistant cung cấp các mô tả về lỗi và trỏ tới vị trí câu lệnh gây lỗi trong chương trình Hộp thoại Exception Assistant Khi kiểm thử ứng dụng, một lỗi có thể xảy ra ngăn không cho ứng dụng thực thi. Khi lỗi xảy ra, một ngoại lệ sẽ được tạo. Nếu ngoại lệ không được bắt và xử lý, ứng dụng sẽ chuyển sang chế độ ngắt và hộp thoại Exception Assistant sẽ hiển thị. Hộp thoại Exception Assistant cung cấp các mô tả về lỗi và trỏ tới vị trí câu lệnh gây lỗi trong chương trình Làm quen với ASP.NET 35
 • 36. Sinh viên đã được làm quen với việc sử dụng Visual Studio để gỡ lỗi ứng dụng Windows Visual Studio cũng cung cấp các tính năng tương tự để gỡ lỗi ứng dụng ASP.NET Thiết lập điểm dừng Trong file cs, tại câu lệnh bạn muốn ứng dụng dừng khi chạy. Nhấn chuột vào thanh căn lề để thiết lập điểm dừng Sử dụng các phím F5, F10, F11 để thực hiện debug Sử dụng cửa sổ Watch để theo dõi sự thay đổi giá trị các biến Gỡ lỗi ứng dụng Sinh viên đã được làm quen với việc sử dụng Visual Studio để gỡ lỗi ứng dụng Windows Visual Studio cũng cung cấp các tính năng tương tự để gỡ lỗi ứng dụng ASP.NET Thiết lập điểm dừng Trong file cs, tại câu lệnh bạn muốn ứng dụng dừng khi chạy. Nhấn chuột vào thanh căn lề để thiết lập điểm dừng Sử dụng các phím F5, F10, F11 để thực hiện debug Sử dụng cửa sổ Watch để theo dõi sự thay đổi giá trị các biến Làm quen với ASP.NET 36
 • 37. Demo gỡ lỗi ứng dụng Future Value Gỡ lỗi ứng dụng Làm quen với ASP.NET 37
 • 38. Trong bài này sinh viên đã học các nội dung sau: ASP.NET & các khái niệm cơ bản ASP.NET là một framework được phát triển để xây dựng các trang web động kết hợp giữa HTML, CSS, JavaScript và mã kịch bản phía server. Web Form Sự kiện Các sự kiện trong vòng đời một trang Web Sự kiện người dùng Đối tượng Request/Response PostPack Tổng kết Trong bài này sinh viên đã học các nội dung sau: ASP.NET & các khái niệm cơ bản ASP.NET là một framework được phát triển để xây dựng các trang web động kết hợp giữa HTML, CSS, JavaScript và mã kịch bản phía server. Web Form Sự kiện Các sự kiện trong vòng đời một trang Web Sự kiện người dùng Đối tượng Request/Response PostPack Làm quen với ASP.NET 38
 • 39. Phát triển ứng dụng ASP.NET Tạo một ứng dụng Web Thêm một Web Form Thiết kế giao diện Web Form Thêm một sự kiện vào Web Form Sử dụng thuộc tính IsPostPact Sử dụng các đối tượng Request/Response Tổng kết Phát triển ứng dụng ASP.NET Tạo một ứng dụng Web Thêm một Web Form Thiết kế giao diện Web Form Thêm một sự kiện vào Web Form Sử dụng thuộc tính IsPostPact Sử dụng các đối tượng Request/Response Làm quen với ASP.NET 39
 • 40. Kiểm thử & gỡ lỗi ứng dụng Kiểm thử ứng dụng sử dụng Server phát triển ứng dụng Kiểm thử trên trình duyệt mặc định Kiểm thử trên các trình duyệt khác Kiểm thử ứng dụng sử dụng IIS (tự học) Hộp thoại Exception Assistant Gỡ lỗi ứng dụng Thiết lập điểm dừng Sử dụng các phím tắt F5, F10, F11 Theo dõi giá trị biến trong cửa sổ Watch Sử dụng tính năng Trace (tự học) Sử dụng tracepoint (tự học) Tổng kết Kiểm thử & gỡ lỗi ứng dụng Kiểm thử ứng dụng sử dụng Server phát triển ứng dụng Kiểm thử trên trình duyệt mặc định Kiểm thử trên các trình duyệt khác Kiểm thử ứng dụng sử dụng IIS (tự học) Hộp thoại Exception Assistant Gỡ lỗi ứng dụng Thiết lập điểm dừng Sử dụng các phím tắt F5, F10, F11 Theo dõi giá trị biến trong cửa sổ Watch Sử dụng tính năng Trace (tự học) Sử dụng tracepoint (tự học) Làm quen với ASP.NET 40