Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Annex iv gemilerden cikan pis sulardan kirlenmenin onlenmesi icin kurallar

MARPOL

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Annex iv gemilerden cikan pis sulardan kirlenmenin onlenmesi icin kurallar

  1. 1. MARPOL 73178,8KIV GemilerdenQlkan Pis Sulardan Kirlenmenin Onlenmesiigin Kurallar MARPOL 73178,EkIV Gemilerden Qrkan pis Surardan Kirlenmenin onrenmesi lgin Kuralar (yeniden dtizeltilen metin Ek IV ve karar gg(44),ebakrnrz) Kural I Tanrmlar Bu Ek'in maksatlanigin: (l) "Yeni gemi"deyimi: (a) Bu Ek'in yiiriirliige gjrdili tarihteveyabu tarihtensonraingas<izlegmesiyaprlan, veyaingas<izlegmesibulunmadrlrhallerde,omurgasrkrzagakonmugolanveyainga durumubunabenzerbir durumdaolanlveva (b)Teslimtarihi bu Ek'in yiiriirliile girigindeni seneveyadahafazraolanbir gemi anlamrnagelir. (2) "Mevcut gemi"deyimi:yeniolmayanbir gemianlamrnagelir. (3) "Pis su"deyimi: (a)Hergegittuvalet,iirinalve tuvaletfrengisindengelen; !b$:"t-. v.b.yerlerdebulunan,kiivetvefrengilerdengelen; (c)Igindecanhhayvanbulunanmahallerdengelen;veya (d)Bagkabir yerdengelirkenyuka.da berirlenenyerlerdengerenlekangan; atrklaranlamrnagelecektir. (41 roplama tank deyimi: pis sulann toplanmasrve depolanmasrndakullanrlan tankanlamrnagelecektir. lsl "En yakln kara"defimi: "En yakrn karadan"deyimi,sdziigegeniilkenin uluslararasr kanunlaragore,karasulannmbagladrfrtabanhattrndaniemektir. a-n.ut ui. Iriirnu or"rut bu s6zlegmemaksatlanigin Avustralya'nrnKuzeyDopu agrklarrnda..enyutrn t*"aun" deyimiAwstralya krysrndaagalrdag<isreril.onoituain diler noktalara;;ii;;;;- demektir. 373SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
  2. 2. Avustralyakryrsrnda Enlemi I lo00'Giiney Boylamr l42o 08' Dolu noktasrndan Enlemi l0o 35'GiineyboylamrI4lo 55' Dolu noktasr Oradanenlemi l0 o00' GiineyBoylamr142 o00' Dogunoktasl oradanenlemi 9o l0' GiineyBoylamr143o 52' DIEtunoktasr, Oradanenlemi 9 o00' GiineyBoylamr 144 o30' Dogunoktast, Oradanenlemi 13o00' GiineyBoylamr144o00' Dolu nokusr, Oradanenlemi 15oO0'GiineyBoylamr146o00' Dolu noktasr, Oradanenlemi 18o00' GiineyBoylamr 147 o00' Dogunoktast, Oradanenlemi2l o00'Giiney Boylamr153 o00'Do[u noktasr, OradanAvustralyakrysrndaenlemi24" 42' Giineyboylamr153o 15' Do[u noktasrna. Kural 2 Uygulama Bu Ek'in htikimleri agalrdakilereuygulanacaktrn (a) (i) 200 Grostonajve iizeri yenigemiler; (ii) 200 Gros tonaj dahakiigiik olup da l0 kigiden fazla insan tatrmasrigin belgeli olanyenigemiler; (iii) Olqiilii bir gros tonajr olmadrfr halde l0 kigidenfazla insantagrmasrigin belgeli olanyenigemiler;ve O) (i) Bu Ek'in ytiriirliile giriginden 10 yrl sonra, 200 veya daha biiyiik gros tonajlt mevcutgemiler; (ii) Bu Ek'in yiiriirlii[e girigindenl0 yl sonra,200grostondankiigiik olupta 10 kigidenfazlainsantagtmastigin belgeliolanmevcutgemiler;ve (iii) Bu Ek'in ytiriirliile girigindenl0 yrl sonra,dlgiiliibir grostonajrolmadr$ halde l0 kigidenfazlainsantagrmasrigin belgeliolanmevcutgemiler, Kural 3 Sdrveyler (l) (Bu Ek'in htkiimlerine baih olmasristenilenve diler S6zlegmeTaraflannrnyasama yetkisi alnndabulunanliman ve kryr agrprterminallereseferyapanhergemia;afitda belirlenensiirveyleretabi tutulacaktu. (a) Gemi servisegirmedeniinceveyabu Ek'in 4. KuraltnagiireistenenBelge ' ilk defaverilmesindentinceagalrdakileresaflayacakgekildeyaprlmasrgerekenilk sOrvev: (i) Gemide pis sularr igleme tesisleri mevcut ise bu tesislerTegkilatrngeligtirdipi test metodlanve standartlannadayahgahgmagereklerineuygunolacaktrr; :. (li) Gemidepis sulannpargalanmasrve dezenfekteedilmesiigin bir sistemmevcutise bu sistemIdareceonaylanmrgbir sistemolacaktrr: (iii) Gemidemevcut bir toplamatanktntngahganinsansayrsrve diler ilgili fakt6rler 962dniinde tutularak Idare tarafindan biitiin pis sulan tutmaya yeteili g<iriilecektir. Toplama tankrndaki stvt miktannrn gtlzle drgardangdriilelihesi igin' bir dtuen bulunacaktrr. (iv) Pis sulann bir ahcr tesise basrlabilmesinisaflamak iizere gemiden drgan do$ru uzananbir boru donantmrve bu Ek'in kural I I gere[ince yaprlanbir standartliryr ballantrsr mevcut olacaktrr. Bu srlweyde, geminin teghizaidiizenleme, tesisatve malzemebakrmlarrndanbu Ek'in gereklerineuydulu grlriilecektir. O) idare tarafindan saptanacakve ancak 5 seneye gegmeyecekarahklarla geminin teghizat, diizenleme,tesisatve malzeme bakrmlarrndanbu Ek,in ilgili gereklerini saflayacakgekildeyaprlacakolan periyodik sdrveyler.Bununlaberabei,buEt'in z1z; veya (4) kur.ahnda belirlenen gekilde 1973, uluslararasr pis Sularla Deniz Kirlenmesini Onleme Belgesinin siiresinin uzahlmasr halinde periyodik s6rveyler arasmdakizamansiiresidebununlaoranfih olarakuzahlabilir. (2) Pl tor"t.o (l). paragrafi hiikiimlerine balh olmayan gemilerde de bu Ek'in htikiimlerininuygulanabilmesinisa$amakamacrile idaregerikli tedbirlerialacaktrr. (3) Bu Ek'in hiikiimlerinin yerine getirilmesi igin gerekli s<irveyleridarenin memurlan tarafindanyaprlacaktrr.Bununla berabeqidare bu srirveyleii ya atadrlr denetgilere veya yetkili kurumlara brrakabilir. Her durumda,ilgili idare sOrveylerintam olarak yaprldrlr tamamengarantieder. 374 375SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
  3. 3. (4) Bu kural hiikiimlerine gSre bir geminin siirveyi tamamlandrktansonrateqhizatve tesisatlndo!rudan do!ruya aymsrile de[igmesi harig,idareninonay altnmadan,bu stirveykapsamrnagirenteghizatdiizenleme,tesisatve malzemedednemlibir degigiklik yaprlmayacaktrr. Kural 4 BelgeVerilmesi (l) Bu Ek'in kural 3 gerelince siirveyi yaprldrktansonra,S<izleSmeTaraflannrnyargr yetkisi altrndaolmayan limanlara veya kry agrlrndaki terminallereseferyapanher gemiye(1973)UluslararasrPis Suile DenizKirlenmesiniOnlemeBelgesiverilecektir. (2) Bu tiirden bir Belge ve idare veya idarenin yetki verecefi gahrslarveya Kurum tarafindanverilecektir.Her durumdaBelgesorumluluputamamenIdarei.izerindedir, Kural 5 Difer Bir TarafDevletinBelgeVermesi (l) Idareninisteli iizerine S6zlegmeTaraf bir Devlet gemiyi sdrveyetabi tutabilir ve bu Ek hiikiimlerininyerinegetirildilini kanaatgetirdili zamanbu gemiyebu Ek uyannca bir(1973)UluslararasrPis sulardanDeniz KirlenmesiniOnlemeBelgesiverecekveya verilmesinisaflayacaktrr. (2) Bu Belgeninve s6rveyraporununbirer sureti,miimkiin oldllu kadargabukisteyen idareyeg<inderilecektir. (3) B6yle di.izenlenenbir Belgedeidarenin istefi iizerine verildiline dair bir agrklama bulunacakve bu Belgebu Ek'in kural 4 gerelinceverilenbir Belgegibi tamnacakve gegerliolacakttr. (4) Taraf olmayanbir Devletin bayra.frnrtagrmahakkrnasahipolan bir gemiye(1973)Pis sudanDenizKirlenmesiniOnlemeUluslararasrBelgesiverilmeyecektir. Kural 6 BelgeFormu (1973)Pis sular ile Kirlenmeyi Onleme UluslararasrBelgesi bu Ek eklentisinde mevcutformauygunolarak,vereniilkenin resmidilindeyazrlacakttr. Bu dilin ingilizce ve Franstzcaolmamasr halinde metin bu dillerden birine gevirisini igerecektir. Kural 7 BelgeninsUresi (l) Bu kurahn (2),(3) ve(a).paragraflanndaagrklanandurumlardrgrnd4idarecebelirlenecek ve beq yrh gegmeyecek bir siire igin UluslararasrPis Sular ile Kirlenmenin Onlenmesi Belgesi(1973)diizenlenecektir. (2) Belge stiresinin sonaerdili tarihte gemi bayralrnr tagrmahakkrnasahip oldupu bir sdzlegmeTarafi yasal yetkisi alhndaki olmayan bir liman veya kry agrgrbir terminalde bulunmadrlr takdirdeBelgesiiresiidare tarafrndanuzatrlabileceictir,fakatbriuzatma geminin sadecebay'rafrnrtaqrmahakkrnasahipoldulu iilkeyeveyasiiweyetabi olabileceli bir limana gitmesini sallama maksadrile ve biiyle bir hareketinuygun ve makul oldigu hallerde verilecektir (3)..Bu gekildehigbir Belgeninsiiresibegaydanfazlauzatrlmayacaktrrve biiyle bir uzatma verilen bir gemi bayrafrnr taglma hakkrna sahip oldugu Devlet iilkesine veya s<irvey yaprlacafrlimanavardrlrnda,siiresininuzatrlmrgolmasmadayanarako limandanveyaDevlet iilkesindenyeni bir belgealmadanaynlmahakkrnasahipolmayacaktrr. (4) Bu kurahn (2). paragrafrhiiktimlerineuyularakuzatrlmamrgolan bir belgesiiresiniidare tizerindeyazrholantarihtenbir ay sonrasrnakadaruzatrlabilir. (5) Geminin teghizat,tertibat,tesisatve malzemesininyenileri ile degigtirilmesiharig;Idarenin onay ahnmadanbunlarlarinemlibir deligiklik yaprlrrsaBelgegegerliolmayacaktrr. (7) Bir geminin bagkabir Tarafin bayralrna gegmesidurumunda,ya dutra6nce Belge siiresinin dolmamasrkogulu ile beg ayr gegmeyenbir siire igin veya idare yeni bir belle verene kadar, bu iki halden krsa olanrna e$it bir siire Belge gegerli olacaktrr.defigikl-ik yaprtdrktansonra,miimkiinoldufu kadar gabuk,geminindegigimden<incebayralrnr tagrma hakkrna sahip oldugu tarafin Hiiktimeti,deligimden 6nce bayralrnr tagrmairakkrna sahip oldupu Tarafin Hiikiimeti, de[igimden tince gemidebulunan Belgenin bir suretini ve eldi mevcutise,bunaait sdrveyraporununbir suretiile beraberidareyeg<inderecektir. 376 371SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
  4. 4. Kural 8 PisSularrnBogaltrmr (l) Bu Ek'in kural t hiikiimlerine ba[h olmak kogulu ile pis sularrn denize bogalttmr aqa[rdakidurumlardrgrndayasaklanmtgttr: (a) Geminin kural 3(l)(a) ya uygun olarak idareceonaylananbir sistemkullanarak toplamatankrndanbogaltrlanpis sulann ; geminin4 deniz milinden dahaaz olmayan bir hrzla seyrettilini ve birim zamanda bogaltrm oranlnln Teqkilat taraftndan geligtirilenstandartlanesasalarakidaretarafrndanonaylananmiktardaolmasrkogulu ile ,pargalanmrgve dezenfekteedilmig pis sulan en yakrnkrydan 4 milden dahaagrk bir yerde ,veyapargalanmamr$veya dezenfekteedilmemigolan pis sulan 12 deniz milindendahauzakbir yerdebogaltrlmasr;veya (b) Bu Ek'in 3 (lXa)(i) kurahndasoz konusuedilen gereklereuygunoldupuidarece onaylanan bir pis sularrantmatesisiningemidegahgrrdurumdaolmast,ve (0 Bu tesisin test sonuglanmngemide mevcut Pis SulardanDeniz Kirlenmesini OnlemeUluslararasrBelgesine(1973)iglenmigolmasr; (ii) Ek olarak,bogaltrlanatrk srvrnmetrafrndakideniz sulunda giizle goriiliir yiizer katrlarveyarenkdeligikligi meydanagetirmemesi;veya (c) Gemininyasamayetkisi altrndabulundu!'uDevletin Pis Sulanndenizebasrlmast igin koydufiugartlannyukandayazrlanlardandahaesnekoldulu zamanlardadenize bogaltrmyapmasr. (2) Pis sulardahaayn bogaltrmgereklerinesahipatrklanveyaahk su ile kangtkoldufu zamanbu sularadahasrkrgerekleruygulanacakttr. Kural 9 istisnalar Yukarrdayazrholanbu Ek'de kural 8 agalrdakilereuygulanacaktrr: (a) Geminin ve gemide bulunanlann giivenligi igin yaprlmasrgerekli pis su bogaltrmlan;veya (b) Bo$altrmrntjnienmesiveyaen aza indirilmesi igin hasardan6nceve sonrabiitiin tedbirler ahndrlr halde gemi veya teghizatrndaolan bir hasarneticesindepis sularrn denizeboqalmasr. Kural 10 Alma tesisleri (l)Her s6zlegmeTarafrnrnHiikiimeti,limanve terminallerindegemilerisebepsiz geciktirmedenpis sulanntalmakmaksadrile yeterlitesisleribulundurmaklayiikiimliidiir. (2)Bu kural gere[ince bulundurulacakolan alma tesislerininyetersizolduklannadair britiin iddialarr her SozlegmeTarafinrn Hiikiimeti,ilgili Taraf Devletlereiletilmek iizere Tegkilata bildirilecektir. Kural 11 Standartbogaltrmbaflantrlan Alma tesisiborulannrn,gemininbogaltrmborulannaballanabilmesinisallamak6zere,heriki boruhattrnda,aqalrdakicetveldebelirtilenstandartbogaitrmballantrlan Sulundurulacaktrr. Bogalhmballantr flenglerininstandartboyutlarr 5 metreveyadahaazkahp derinligindeolangemilerigin bogaltrmballanhsrnrnig gapr 38 mm. olabilir. Tanrm Bovutlar Drggap 210mm. Igpap Borunundrqqaprnauveunolarak Crvatadairegapr 170mm. Flengtekidelikler l8 mm.gaprndaa defik yutanoalapi- yazilr avata dairesiiizerine egitarahklarla konulacak,flengy0z0nedelinecekdelik geniglifi 18mm. Olacak. Flengkahnh[.r 16mm. Crvatave somunmiktar vi gapr Her biri 16mm.gaprndave uygunuzuntuE- 4 adet. Flenqig gaprengok 100mm. olanborula veyaegitbir malzemedenyiizii diiz olarakyaprlacaktrr.Bu flengve uygunconta6 kg/cmt gahgmabasrncrnadayanrkholacakhr. 378 319SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
  5. 5. Ek IV'e eklenti PisSu BelgeFormu I.JLUSLARARASIPiS SU irE K.iRI-ENN,TENINONLENMESI BELGESI(I973) GemilerdenDeniz KirlenmesiniOnlemeUluslararasrStizlegmesinin(1973)hiikiimlerine Uygunolarak """""':""""""""'.".................' Hiikiimetin yetkisiile ( iilke adr) ic"-ii"'a."p;;i;i;;i;;;t"ro;il; ili;;il;; $;];il;lfffiltl ffil'|1',tjli;.g<ire yetki veri len uzman ,larakkimli Gemininismi Tanrtma Numaralan Veya harfleri Sicil Limam Gros Tonajr Geminintaglmasl Onaylanankigi Sayrsr Yeni/mevcutsemi m$asozlefmetanh1................ omurganrn krzala kondufu veya geminin buna benzer bir inga a5amasrndaoldulu tarih................. Teslimtarihi.. 381SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.
  6. 6. BU BELGE iLE: (l) GemidesiizlegmeninEk l4'iin 3(1)(a)(i)den(iv)'e olankurallan gere[inceagafrda giisterildi[i gibi pis suantmatesisi/pargalamatesisi/toplamatanktvebogaltrmboru devreleribulunmaktadtr. (a) Pissuantmatesisininbelirlenmesi: Pissuantmatesisinintipi................... Markasr/yapanfirma.... PissuantmatesisininagalrdayazrhsrvrahErstandartlannauygunolduguidarece onaylanacaktrr (b) Pargalayrcrnrnbelirlenmesi: Pargalaycrmntipi.-................. Yaptmctntnismi...'.'............ DezenfekteedildiktensonraPis sulannstandartl........................ (c) Toplamatankrteghizatrnrnbelirlenmesi: Toplamatankrtoplamkapasitesi....................'. Neredebulundugu..................... (d) Pissulannstandartkryrballantrsrile donatrlanbir almatesisinebogaltrmriginboru donanrmt. (2) Pis su ile deniz kirlenmesinindnlenmesiyleilgili olarak geminin GemilerdenDeniz i(rlenmesini OnlemeUluslararasrS<izlegmesinin(1973)EkfV kural 3 uygunlulundayaprlan sdrvey , gemininteghizatrnrnve durumununherhusustayeterlioldug'unuve SdzleqmeninEk IV'tin gereklerineuygunoldufunu g<isterir. Bu be1ge.......... ......-'.....tarihinekadargegerliolacakttr' ...........deverilmigtir. (Verildili yer) (Verildigi tarih) ( yetkili makammohilrii) (Belgeyiverenmemurunimzast) SozlegmeninEk lvliin ?(2)ve (4). kurahhiiktimlerinegdrebu belgenin Gegertili$....... ..'.......'.....tarihinekadaruzatrlmtSfir. imza... ( yetkili makammiih0rii ) 382SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.SCANNED BY MKP & BARIS A. & MERT G.

×