Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
- 1 -
BÀI THU HOẠCH
CẢM TÌNH ĐẢNG
Câu 1: Các bạn hãy phân tích hoàn cảnh ra đời và vai trò của
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối ...
- 2 -
. Đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý , vô nhân đạo như thuế thân , địa tô
...với mục đích nhằm duy trì nền kinh tế Việt...
- 3 -
đúng đắn, chưa có một lực lượng xã hội, một giai cấp tiên tiến và
một tổ chức cách mạng chặt chẽ đủ sức lãnh đạo pho...
- 4 -
tưởng và tổ chức truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào Việt Nam để
lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đ...
- 5 -
nhất làCương lĩnh đầu tiên hay còn gọi Cương lĩnh năm 1930 bao
gồm các tài liệu: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn ...
- 6 -
của mình thông qua việc tự mình bầu chọn người có đủ uy tín, năng
lực, phẩm chất đạo đức để lãnh đạo đất nước. Đặc t...
- 7 -
nay là: có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát
triển toàn diện cá nhân. Tính ưu việt của chủ nghĩa ...
- 8 -
nhập quốc tế; Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách
nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự...
- 9 -
những nội dung giáo dục đạo đức thông qua việc giảng giải cho các
em hiểu "5 điều Bác Hồ dạy " .Yêu thương con người...
- 10 -
quyết không nhận hối lộ của phụ huynh và học sinh bất bằng bất cứ
hình thức nào .Tuyệt đối không tham ô của công -l...
- 11 -
cách mạng thế giới; coi việc ủng hộ và giúp đỡ cách mạng thế giới
đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ...
- 12 -
nh©n d©n, lµm tròn nhiÖm vô cña ng-êi ®¶ng
viªn”. Còng trong Di chóc cña m×nh, Ng-êi viÕt
“... Mçi ®¶ng viªn vµ c¸n...
- 13 -
chiÕn ®Êu. KhÝ tiÕt cña ng-êi c¸ch m¹ng lµ
“giµu sang kh«ng quyÕn rò, nghÌo khã kh«ng thÓ
chuyÓn lay, uy vò kh«ng t...
- 14 -
môn nghiệp vụ của mình đáp ứng với nhu cầu đổi mới trong giáo
dục.
Ba lµ, ng-êi ®¶ng viªn ph¶i g¾n bã víi tËp
thÓ, ...
- 15 -
ph¸t hiÖn nh÷ng ®¶ng viªn tha ho¸ vÒ ®¹o ®øc,
lèi sèng, chèng tham nhòng trong §¶ng... .
Liên hệ bản thân là một gi...
- 16 -
"trồng người "vinh quang. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của
mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đả...
- 17 -
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Phân tích những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam theo quan điểm đạo đức Hồ Chí Minh ?

322 Aufrufe

Veröffentlicht am

Phân tích những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam theo quan điểm đạo đức Hồ Chí Minh ?

Veröffentlicht in: Bildung
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Phân tích những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam theo quan điểm đạo đức Hồ Chí Minh ?

 1. 1. - 1 - BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG Câu 1: Các bạn hãy phân tích hoàn cảnh ra đời và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng? Câu 2: Cương lĩnh là gì ? Các cương lĩnh của Đảng ? Phân tích những đặc trưng cơ bản của mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng ? Câu 4 : Phân tích những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam theo quan điểm đạo đức Hồ Chí Minh ? C©u 5: §ång chÝ cÇn lµm g× vµ phÊn ®Êu nh- thÕ nµo ®Ó trë thµnh ®¶ng viªn ? TRẢ LỜI Câu 1: Các bạn hãy phân tích hoàn cảnh ra đời và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng? Đảng Cộng Sản Việt Nam ( ĐCSVN) ra đời đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong công cuộc tìm con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam . Song song với sự hình thành đó thì lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người có vai trò rất lớn , xuyên suốt trong quá trình hình thành và hoạt động của Đảng . Năm 1958 thực dân Pháp nổ phát súng đầu tiên tại bán đảo Sơn Trà -Đà Nẳng mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam . Chúng đã thi hành nhiều chính sách cai trị độc đoán chuyên quyền về kinh tế , chính trị , văn hóa . Về kinh tế : thực dân Pháp bóc lột nhân dân ta một cách tàn bạo không thương tiếc .Chúng thực hiện chính sách độc quyền về kinh tế
 2. 2. - 2 - . Đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý , vô nhân đạo như thuế thân , địa tô ...với mục đích nhằm duy trì nền kinh tế Việt Nam trong vòng lạc hậu , từ đó dẫn đến lệ thuộc hoàn toàn vào nền kinh tế Pháp . Về chính trị : Người Pháp trực tiếp nắm giữ mọi quyền hành trong bộ máy nhà nước và biến một bộ phận giai cấp tư sản mại bản , địa chủ phong kiến thành tai sai đắc lực cho việc cai trị của chúng . Thực dân Pháp còn dùng chính sách "chia để trị" , chia Việt Nam thành 3 kì : Bắc Kì , Trung Kì, Nam kì để dễ bề cai trị nhằm mục đích chia rẻ tình đoàn kết của dân tộc Việt Nam . Về văn hóa : Thực dân Pháp thực hiện chính sách "ngu dân" , khuyến khích văn hóa nô dịch ,sùng Pháp .Ví dụ như chúng đem rượu , ma túy , truyền bá mê tín dị đoan......vào Việt Nam . Chúng mở nhà tù nhiều hơn trường học .Nhà tù dùng để giam cầm những người Việt Nam chống Pháp , trường học dùng để đào tạo ra những người phục vụ cho guồng máy cai trị của chúng. Mục đích của chúng làm cho nhân dân ta dốt nát dẫn đến phải phục tùng sự cai trị của chúng . Với chính sách khai thác thuộc địa triệt để của Thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam có những biến đổi sâu sắc đó là : XHVN hình thành 2 giai cấp mới tư sản và công nhân . Giai cấp công nhân được hình thành từ những người nông dân bị thực dân Pháp cướp ruộng đất dẫn đến không còn ruộng đất để canh tác phải vào làm thuê cho các nhà máy , xí nghiệp của Pháp .Bên cạnh đó cũng phát sinh ra những mâu thuẩn ngày càng gay gắt đó là mâu thuẩn của toàn thể dân tộc ta với đế quốc Pháp , giữa nhân dân ta với địa chủ phong kiến tai sai . 2 mâu thuẩn trên có mối quan hệ mật thiết với nhau .Chính vì thế nên nhiệm vụ của toàn thể nhân dân ta là chống thực dân Pháp đồng nghĩa với việc chống địa chủ phong kiến. Từ 1858 đến trước năm 1930 đã có hàng trăm phong trào đấu tranh và các cuộc khởi nghĩa theo 2 khuynh hướng khác nhau .Khuynh hướng thứ nhất là đấu tranh theo hệ tư tưởng phong kiến mà điển hình cho các cuộc đấu tranh theo khuynh hướng này là phong trào Cần Vương (1885-1896) do vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết lãnh đạo ,khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895) do Phan Đình Phùng lãnh đạo .......Khuynh hướng thứ hai là đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản điển hình là phong trào Đông Du (1906-1908) do Phan Bội Châu khởi sướng , phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục của Phan Châu Trinh khởi sướng.....nhưng tất cả những phong trào trên đều bị thất bại ,nguyên nhân chủ yếu là chưa tìm được con đường cứu nước
 3. 3. - 3 - đúng đắn, chưa có một lực lượng xã hội, một giai cấp tiên tiến và một tổ chức cách mạng chặt chẽ đủ sức lãnh đạo phong trào. Cách mạng Việt Nam đứng trước sự bế tắc và khủng hoảng về đường lối cứu nước. Trước tình thế đó , ngày 5/6/1911,tại bến cảng Nhà Rồng Nguyễn Tất Thành-người thanh niên yêu nước ra đi trên con tàu buôn của Đô đốc Latouche-Tréville với quyết tâm ra đi tìm bằng được con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Nguyễn Tất Thành đã len lỏi trong quần chúng cần lao, trong giới thợ thuyền, những người nông dân nghèo khổ, đến các nông thôn hẻo lánh ở New York, Luân Đôn, Pari, Thái Lan, Trung Quốc... để tìm hiểu, tham gia vận động và tổ chức các phong trào cách mạng. Người nghiên cứu những cuộc cách mạng đã giành thắng lợi tại những nước tư bản phát triển nhất. Đó là cách mạng Mỹ năm 1776, cách mạng tháng 7/1789 và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa chống chủ nghĩa thực dân. Người rất khâm phục tinh thần cách mạng ở những nước này, nhưng không thể đi theo con đường cách mạng của họ được. Bởi vì, như Người đã nói: “Kách mệnh Mỹ cũng như kách mệnh Pháp nghĩa là kách mệnh tư bản, kách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kỳ thực thì nó tước đoạt công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa”. Năm 1917 cách mạng tháng 10 Nga thành công ,Người rất ngưỡng mộ và quyết tâm tìm hiểu cuộc cách mạng này. Tháng 7/1920 NAQ đọc bản "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa " của Lê nin. Từ Người đã tìm ra con đường cứu nước , cứu dân đúng đắn .Người xác định : giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp ,độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội , cách mạng dân tộc từng nước gắn liền với phong trào cách mạng vô sản thế giới . Tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp họp tại Tua vào cuối tháng 12-1920, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ III, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt trong tư tưởng chính trị của Nguyễn Ái Quốc, từ lập trường yêu nước chuyển sang lập trường Cộng sản. Người viết nhiều bài cho các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân ...và viết cuốc sách nổi tiếng "Bản án chế độ thực dân " là đòn đánh mạnh vào chủ nghĩa thực dâ Pháp . Năm 1924, Người rời đất nước Nga Xô viết trở về phương Đông, Quảng Châu gần tổ quốc Việt Nam để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào Việt Nam và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đến Quảng Châu, Người chuẩn bị về chính trị tư
 4. 4. - 4 - tưởng và tổ chức truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào Việt Nam để lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường Bác đã chọn và chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Những bài giảng của Người đã xuất bản thành cuốn sách "Đường kách mệnh ".1924 NAQ cùng với một số nhà CM quốc tế lập ra " Hội các dt bị áp bức ở Á Đông".Tháng 6/1925 Người thành lập " Hội VN CM thanh niên" là một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này . Từ năm 1929 đến tháng 1/1930 đã có 3 tổ chức cộng sản ra đời ở VN đó là :17/6/1929 Đông dương CS đảng được thành lập ở Bắc kỳ . 1929 ANCSĐ được thành lập ở Nam Kỳ. 1/1/1930 ,Đông dương CS Liên Đoàn được thành lập ở trung kỳ. Ba tổ chức Đảng này hoạt động riêng lẻ độc lập . Trước tình tình đó NAQ đã chủ động họp 3 tổ chức Đảng để thống nhất thành một đảng duy nhất .Từ ngày 3/2/1930-7/2/1930 hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành ĐCSVN diễn ra ở Cữu Long-Trung Quốc . ĐCSVN ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của dân tộc Việt Nam . Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối chính trị của nhân dân VN. Là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng VN. Bên cạnh đó thì vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng là vô cùng to lớn .Công lao vĩ đại của Bác Hồ không những chỉ rõ sự nghiệp giải phóng dân tộc đi liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa, mà Người còn biết gắn phong trào cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Người đã đi nối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản ở các nước như hai cánh của con chim”. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. _______________________________________________________ _______________ Câu 2: Cương lĩnh là gì ? Các cương lĩnh của Đảng ? Phân tích những đặc trưng cơ bản của mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng ? Trả lời : Cương lĩnh chính trị là văn bản trình bày những nội dung cơ bản về mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ và phương pháp cách mạng trong một giai đoạn lịch sử nhất định.Kể từ khi thành lập Đảng đến nay Việt Nam đã có tất cả là 4 cương lĩnh chính trị.Cương lĩnh thứ
 5. 5. - 5 - nhất làCương lĩnh đầu tiên hay còn gọi Cương lĩnh năm 1930 bao gồm các tài liệu: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt đều do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Cương lĩnh thứ hai là Chính cương của Đảng lao động VN ra đời vào tháng 2/1951 . Năm 1991, tại Đại hội VII của đảng, ĐCSVN thông qua cương lĩnh thứ ba của mình, gọi là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (gọi tắt là Cương lĩnh 1991).Tại đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung , phát triển năm 2011)". Công cuộc đổi mới đất nước đã và đang thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng đã thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Tại đại hội Đảng toàn quốc năm 2011, Đảng đã xác định chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng có 8 đặc trưng đó là : Đặc trưng thứ nhất: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh : Đây là đặc trưng mới được bổ sung ,vừa là đặc trưng tổng quát, đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội phải làm cho dân giàu, có cuộc sống ấmno, tự do, hạnh phúc. Nghèo đói không phải là chủ nghĩa xã hội. Dân giàu là giàu cả đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần. Dân giàu nhưng phải làm cho nước mạnh, dân có giàu nước mới mạnh, phải nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Dân giàu nhưng phải đảm bảo công bằng xã hội, đây là thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.Dân chủ, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tức dân là chủ, dân làm chủ, dân là gốc, dân chủ là chìa khóa vạn năng. Liên hệ thực tế ở cơ quan nơi tôi làm việc tính dân chủ lúc nào cũng được thể hiện . Mọi vấn đề liên quan đến tập thể đều được biểu quyết . Đặc trưng thứ hai: do nhân dân làm chủ : Cương lĩnh 2011 (bổ sung và phát triển) đã tiếp tục khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mọi cấp, trên tất cả các lĩnh vực thông qua hoạt động của Nhà nước do nhân dân bầu ra và các hình thức dân chủ trực tiếp…”.,mỗi người dân Việt Nam đều là người chủ đất nước, có trách nhiệm xây dựng đất nước, dù mình sống trong hay ngoài nước.Liên hệ thực tế qua cuộc bầu cử quốc hội khóa XIII , nhân dân thể hiện quyền làm chủ
 6. 6. - 6 - của mình thông qua việc tự mình bầu chọn người có đủ uy tín, năng lực, phẩm chất đạo đức để lãnh đạo đất nước. Đặc trưng thứ ba: có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp .Đây là đặc trưng thể hiện trên lĩnh vực kinh tế của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng so với các chế độ xã hội khác.Đảng ta tiếp tục khẳng định quan điểm "Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân".Quan điểm này hoàn toàn nhất quán với đặc trưng trong quan hệ sản xuất của chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng là xác lập dần từng bước chế độ công hữu. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội phải dựa trên chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu là một trong những yếu tố đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế. Đặc trưng thứ tư: có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc : Xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc đòi hỏi vừa phải tiếp thu những giá trị của tinh hoa văn hóa nhân loại, vừa phải kế thừa, phát triển bản sắc văn hóa của các tộc người Việt Nam, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng . Sự kết hợp hài hòa những giá trị tiên tiến với những giá trị mang đậm bản sắc dân tộc thể hiện tính ưu việt của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng trên lĩnh vực văn hóa, làm cho văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. Liên hệ thực tế hiện nay đất nước ta mở của hội nhập văn hóa của thế giới , có rất nhiều loại hình văn hóa du nhập vào nước ta .Do đó chúng ta phải biết tiếp thu một cách có chọn lọc dựa trên cơ sở duy trì bản sắc văn hóa vốn có của VN. Đặc trưng thứ năm: con ngườicó cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện : Về phương diện con người, chủ nghĩa xã hội đồng nghĩa với chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo: tất cả vì con người, cho con người và phát triển con người toàn diện. Đây là xã hội mà ta đang hướng tới .Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa. Để có con người xã hội chủ nghĩa phải xác định và hiện thực hóa hệ giá trị phản ánh nhu cầu chính đáng của con người trong xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Cương lĩnh 2011 (bổ sung và phát triển) đã xác định hệ giá trị phản ánh nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của con người Việt Nam hiện
 7. 7. - 7 - nay là: có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội thể hiện trong đặc trưng này là quan điểm nhân văn, vì con người, chăm lo xây dựng con người, phát triển toàn diện con người (đức, trí, thể, mỹ) của Đảng và Nhà nước ta. Thực tế chứng minh nhà nước luôn tạo điều kiện để mọi người dân VN phát triển toàn diện , được học hành, vui chơi .... Đặc trưng thứ sáu: các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển : Đặc trưng này thể hiện trong chính sách dân tộc, giải quyết đúng các quan hệ dân tộc (theo nghĩa hẹp là quan hệ giữa các tộc người) trong quốc gia đa dân tộc Việt Nam. Thực tiễn 20 năm đổi mới đất nước đã và đang chứng minh tính ưu việt trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, trong giải quyết các quan hệ dân tộc ở Việt Nam. Nhờ đó đã và đang phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tính đồng thuận trong cộng đồng 54 dân tộc anh em, chống lại âm mưu chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch. Thực tế đã chứng minh nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề đoàn kết các dân tộc , không phân biệt màu da, tôn giáo ,vùng miền . Đã có rất nhiều chính sách chăm lo cho các dân tộc ít người ở miền núi, vùng sâu, vùng xa . Đặc trưng thứ bảy: có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo : Đặc trưng này là kế thừa của Văn kiện Đại hội X của Đảng, phản ánh đường lối xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế của thời đại. Nhà nước gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lộng quyền, xâm phạm quyền dân chủ của công dân…Thực tế ta thấy những vụ việc tham nhũng , hối lộ của một số quan chức nhà nước cũng đều do dân phát hiện và tố giác. Đặc trưng thứ tám: có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới : Đặc trưng này phản ánh xu thế lớn của tình hình thế giới là hoà bình, hợp tác và phát triển, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, và cũng là nguyện vọng chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Chúng ta thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội
 8. 8. - 8 - nhập quốc tế; Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Thực tế kể từ khi mở của hội nhập VN đã mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với 172 nước trên thế giới . Tóm lại 8 đặc trưng trên thể hiện tính ưu việt của mô hình CNXH mà Đảng và nhân dân ta đang tích cực xây dựng . Sẽ còn nhiều khó khăn trước mắt , nhưng với sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết của cả dân tộc VN tôi tin tưởng rằng một ngày không xa VN sẽ xây dựng thành công CNXH . _______________________________________________________ ______ Câu 4 : Phân tích những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam theo quan điểm đạo đức Hồ Chí Minh ? Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh – đó là : Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương con người; Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; Tinh thần quốc tế trong sáng. Những phẩm chất đạo đức này thống nhất trong đạo đức mỗi con người. Trung với nước, hiếu với dân: Nếu như lòng yêu nước là nhận thức và tình cảm đạo đức thì “trung với nước, hiếu với dân” là hành vi đạo đức. Nhận thức, tình cảm đạo đức là cơ sở của hành vi đạo đức. Với người cách mạng, đây là phẩm chất, là chuẩn mực hàng đầu. Dưới thời phong kiến, trung là với vua, hiếu là với cha mẹ. Hồ Chí Minh bàn đến “trung” và “hiếu” cũng với ý nghĩa là bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm của con người nhưng đã gạt bỏ nội hàm hạn hẹp của quan niệm cũ, gạt bỏ những hạn chế trong tư tưởng đạo đức của Nho giáo và đưa vào những nội dung đạo đức mới.Cụ thể, “trung với nước, hiếu với dân” là: Phải đặt lợi ích của cách mạng, của Tổ quốc lên trên hết; phải quyết tâm đấu tranh cho sự phồn vinh của đất nước, hạnh phúc của nhân dân; phải tin tưởng ở sức mạnh ở quần chúng nhân dân, khẳng định và tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền dân chủ; phải gương mẫu và hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.... Liên hệ bản thân là một giáo viên tôi luôn gương mẫu trước học sinh về những hành vi đạo đức để các em noi theo. Đồng thời lồng ghép
 9. 9. - 9 - những nội dung giáo dục đạo đức thông qua việc giảng giải cho các em hiểu "5 điều Bác Hồ dạy " .Yêu thương con người: Hồ Chí Minh vừa là con người của tư tưởng, vừa là con người của hoạt động thực tiễn. Lòng yêu thương con người của Bác vừa bao la biển trời, lại vừa gần gũi với từng số phận con người. Lòng yêu thương con người, lòng nhân ái, sự cảm thông, chia sẻ - mỗi con người chúng ta đều hơn một lần cảm nhận được. Mỗi người sống trong xã hội ai cũng hướng tới hạnh phúc, hướng tới những điều tốt đẹp. Điều thực sự đáng sợ là khi ta không thể cảm thông, chia sẻ đối với người khác. Bởi cuộc sống đâu chỉ toàn những điều vui. Như thế yêu thương là hạnh phúc của con người. Lòng thương yêu con người là cơ sở của những hành vi xã hội đẹp. Yêu thương con người là bản chất của nhân dân lao động, là nét đẹp của chủ nghĩa xã hội. . Liên hệ bản thân là một giáo viên tôi luôn chú trọng việc giáo dục học sinh lòng thương người , cảm thông với những mảnh đời bất hạnh thông qua các phong trào cụ thể như : " Hủ gạo tình thương " ," Tết vì bạn nghèo" , " Nuôi heo đất ".... Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư: Theo Hồ Chí Minh, cần có nghĩa là con người có ý thức và hành vi lao động nghiêm túc, đạt năng suất cao; làm tốt công việc mà xã hội đã giao phó; không lười biếng; không gian dối, lừa đảo. “Kiệm” là tiết kiệm thời gian, tiền bạc của cải vật chất và tinh thần cho nhân dân, không lãng phí, tiêu dùng hợp lý nhằm mục đích mở rộng sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, không xa hoa, lãng phí; “kiệm” cũng không có nghĩa là bủn xỉn, “vắt cổ chày ra nước” dẫn đến những hạn chế trong công việc và đời sống.. Bản thân tôi là giáo viên tôi luôn cố gắng thực hiện việc cần kiệm trong chi tiêu hàng ngày và trong nhà trường . Sử dụng thời gian làm việc hợp lí , tuyệt đối không lạm dụng thời gian làm việc để kiếm lợi cho cá nhân .Đồng thời giáo dục các em học sinh ý thức "cần kiệm" thông qua phong trào "Kế hoạch nhỏ". Liêm chính: Nói đến “liêm” là nói đến sự trong sạch trong đạo đức. Với người dân bình thường, “liêm” yêu cầu không gian dối, trộm cắp. Đối với những người làm chức việc cho nhà nước thì “liêm” nghĩa là không tham ô, tham nhũng , không nịnh hót kẻ trên và cũng không thích người khác tâng bốc mình.Bản thân tôi là một giáo viên trong công việc tôi kiên
 10. 10. - 10 - quyết không nhận hối lộ của phụ huynh và học sinh bất bằng bất cứ hình thức nào .Tuyệt đối không tham ô của công -lấy của công phục vụ cho lợi ích của riêng mình .Chính: là nói đến sự ngay thẳng, trung thực chính mình và với người khác, luôn đấu tranh để bảo vệ lẽ phải, lên án những cái xấu, cái sai trái.. Mình có chính trực thì mới yêu cầu người khác chính trực được. Là một giáo viên bản thân tôi luôn trung thực trong công tác cũng như trong báo cáo kết quả công tác và gương mẫu với học sinh về tính trung thực .Chí công vô tư: đó là hết lòng vì công việc, vì sự công bằng, không thiên vị, không chạy theo lợi ích cá nhân mà phải đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, của tập thể lên trước, khi khó khăn thì đi trước, hưởng thụ sau; không tham tiền tài, địa vị, danh vọng, chỉ có một mục đích cao nhất là làm sao để cuộc sống của nhân dân no đủ, hạnh phúc, đất nước phồn vinh.Hồ Chí Minh cho rằng giữa các khái niệm “cần” - “kiệm” – “liêm” – “chính” – “chí công” – “vô tư” có sự liên hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau. Đó là phẩm chất đạo đức của mỗi người. Và đặc biệt quan trọng với Đảng viên, với cán bộ, quan chức Nhà nước, bởi trong công cuộc cách mạng, trong quá trình thực hiện các chủ trương chính sách, các dự án kinh tế, nếu thiếu “cần”- “kiệm”- “liêm”- “chính”- “chí công”- “vô tư” họ sẽ thành hủ bại, sâu mọt đục khoét của nhân dân. Thực tế ngày nay, chủ nghĩa cá nhân, thói quan liêu, hoang phí, nạn tham ô, tham nhũng hết sức trầm trọng - thực sự là nguy cơ lớn đối với công cuộc cách mạng , đòi hỏi sự đấu tranh phải quyết liệt. Trong công tác nhất là trong việc chấm điểm trong các kì thi của học sinh tôi luôn công tâm không thiên vị và chạy theo thành tích , đánh giá đúng thực chất năng lực học tập của học sinh.Tinh thần quốc tế trong sáng: Khi nói “tinh thần quốc tế”, ta nói đến ý thức và tình cảm đạo đức cao đẹp. .Dưới góc độ đạo đức, Hồ Chí Minh đã rút ra kết luận: “ Trên thế giới này chỉ có hai giống người: bóc lột và bị bóc lột. Những người bị bóc lột dù màu da, tiếng nói, chúng tộc có khác nhau vẫn có thể thương yêu nhau như anh em một nhà, vẫn có thể đại đoàn kết, đại hoà hợp. Trên thế giới chỉ có tình hữu ái thực sự là tình hữu ái vô sản”.Hồ Chí Minh hết sức quan tâm đến vấn đề đoàn kết với nhân dân tiến bộ toàn thế giới, với giai cấp công nhân thế giới, với các dân tộc bị áp bức. Người luôn đặt cách mạng Việt Nam trong mối quan hệ chặt chẽ với
 11. 11. - 11 - cách mạng thế giới; coi việc ủng hộ và giúp đỡ cách mạng thế giới đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội là bổn phận, nghĩa vụ của người cách mạng. Trong công cuộc cách mạng ngày nay, quan điểm của Đảng và nhân dân ta là: Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới trên tinh thần tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, bình đẳng hợp tác cùng có lợi. Và điển hình cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế ở quê hương Bến Cầu là mối quan hệ thân thiết với nước láng giềng Campuchia . Tóm lại Chủ tịch Hồ Chí Minh là chiến sĩ cộng sản, là người Việt Nam đẹp nhất. Người được toàn thể người dân Việt và bạn bè trên thế giới yêu kính. Người là linh hồn của hai cuộc kháng chiến, của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh là sự kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống dân tộc, những giá trị đạo đức Đông Tây, những giá trị đạo đức tiến bộ từ chủ nghĩa Mac – Lenin và thực tiễn cách mạng nhân loại. Người cũng là một tấm gương thực hành đạo đức tuyệt vời. Ngày nay chúng ta nêu cao sống, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại. _______________________________________________________ __________________ C©u 5: §ång chÝ cÇn lµm g× vµ phÊn ®Êu nh- thÕ nµo ®Ó trë thµnh ®¶ng viªn ? Tr¶ lêi: §èi víi mçi c¸ nh©n muèn trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam cÇn ph¶i tù m×nh tr¶ lêi nh÷ng c©u hái: T¹i sao ta vµo §¶ng ? Vµo §¶ng ®Ó lµm g× ?, Môc tiªu lý t-ëng cña §¶ng ta lµ g× ?. Lóc sinh thêi B¸c Hå ®· d¹y: “V× sao chóng ta vµo §¶ng ? Ph¶i ch¨ng ®Ó th¨ng quan, ph¸t tµi ? Kh«ng ph¶i !... Chóng ta vµo §¶ng lµ ®Ó hÕt lßng, hÕt søc phôc vô giai cÊp, phôc vô
 12. 12. - 12 - nh©n d©n, lµm tròn nhiÖm vô cña ng-êi ®¶ng viªn”. Còng trong Di chóc cña m×nh, Ng-êi viÕt “... Mçi ®¶ng viªn vµ c¸n bé ph¶i thËt sù thÊm nhuÇn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, thËt sù cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t-. Ph¶i gi÷ g×n §¶ng ta thËt trong s¹ch, ph¶i xøng ®¸ng lµ ng-êi l·nh ®¹o, lµ ng-êi ®Çy tí thËt trung thµnh cña nh©n d©n...”. Nh÷ng ng-êi muèn vµo §¶ng ph¶i x©y dùng cho m×nh ®-îc ®éng c¬ ®óng ®¾n bëi nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn, nã sÏ lµ ®éng lùc lín thóc ®Èy mäi hµnh ®éng, viÖc lµm cña chóng ta sau nµy. §Ó trë thµnh mét ®¶ng viªn mçi chóng ta cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n sau: Mét lµ, kh«ng ngõng rÌn luyÖn b¶n lÜnh chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. B¶n lÜnh chÝnh trÞ ®-îc thÓ hiÖn ë tÝnh kiªn ®Þnh môc tiªu, lý t-ëng ®· lùa chän trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng, gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ chiÕn ®Êu, trung thµnh víi lîi Ých cña §¶ng, víi lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc, suèt ®êi tËn t©m trung thµnh phôc vô cho Tæ quèc, phôc vô nh©n d©n, thÊy sai ph¶i biÕt phª ph¸n... Trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ
 13. 13. - 13 - chiÕn ®Êu. KhÝ tiÕt cña ng-êi c¸ch m¹ng lµ “giµu sang kh«ng quyÕn rò, nghÌo khã kh«ng thÓ chuyÓn lay, uy vò kh«ng thÓ khuÊt phôc”. §©y chÝnh lµ nÐt næi bËt cña ng-êi ®¶ng viªn. Liên hệ bản thân là một giáo viên tôi sẽ thường xuyên tham gia các lớp học chính trị để nâng cao trình độ nhận thức của mình . Bên cạnh đó không ngừng rèn luyện cho mình những phẩm chất tốt đẹp của người giáo viên . Không giao động tinh thần trước những biến cố xấu xảy ra xung quanh. Sẵn sàng phê phán những hành động sai trái xảy ra trong đơn vị. Hai lµ, Kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao, th-êng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. Lµ mét ng-êi ®¶ng viªn ch©n chÝnh, mÉu mùc kh«ng chØ hoµn thµnh nhiÖm vô mµ ph¶i g-¬ng mÉu hoµn thµnh tèt, ®¶m b¶o chÊt l-îng c«ng viÖc còng nh- ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. §Ó lµm ®-îc ®iÒu ®ã ®ßi hái ng-êi ®¶ng viªn kh«ng chØ n©ng cao vÒ n¨ng lùc mµ cßn c¶ n¨ng lùc vÒ trÝ tuÖ vµ n¨ng lùc thùc tiÔn, kh«ng ngõng häc hái trau dåi ®Ó ®ñ kiÕn thøc ®¸p øng yªu cÇu cña cuéc sèng. . Liên hệ bản thân là một giáo viên tôi sẽ đặt nhiệm vụ giáo dục học sinh lên hàng đầu . Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giáo dục với tinh thần trách nhiệm cao .Tuyệt đối không báo cáo láo , sai sự thật. Thường xuyên tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên
 14. 14. - 14 - môn nghiệp vụ của mình đáp ứng với nhu cầu đổi mới trong giáo dục. Ba lµ, ng-êi ®¶ng viªn ph¶i g¾n bã víi tËp thÓ, víi nh©n d©n, tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng ®oµn thÓ còng nh- c¸c c«ng t¸c x· héi. §iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn ë ngay chÝnh n¬i ë, n¬i lµm viÖc còng nh- c¸c mèi quan hÖ víi c¸c quÇn chóng kh¸c, biÕt l¾ng nghe, hiÓu ®-îc t©m t- nguyÖn väng cña quÇn chóng, biÕt ch¨m lo ®Õn lîi Ých, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. VËn ®éng nh©n d©n sèng vµ lµm viÖc theo ®-êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. Nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh lµ c¬ héi tèt gióp cho chóng ta tiÕn bé, tr-ëng thµnh vÒ chÝnh trÞ, t¹o dùng sù tÝn nhiÖm cña nh©n d©n t¹o ®µ cho mçi quÇn chóng phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn. . Liên hệ bản thân là một giáo viên ngoài việc giáo dục tôi luôn thường xuyên tham gia các hoạt động và phong trào do ngành và địa phương giao cho nhất là về lĩnh vực văn hóa văn nghệ .Thường xuyên lắng nghe ý kiến , giải đáp những thắc mắc của học sinh cũng như phụ huynh . Bèn lµ, tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng c¬ së. §Ó ®-îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng chóng ta kh«ng nh÷ng tù gi¸c thõa nhËn, t«n träng sù l·nh ®¹o cña §¶ng mµ cßn cÇn tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng, gióp §¶ng ph¸t hiÖn nh÷ng quÇn chóng mÊt t- c¸ch ®¹o ®øc,
 15. 15. - 15 - ph¸t hiÖn nh÷ng ®¶ng viªn tha ho¸ vÒ ®¹o ®øc, lèi sèng, chèng tham nhòng trong §¶ng... . Liên hệ bản thân là một giáo viên tôi luôn phục tùng sự phân công của lãnh đạo . Thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng. N¨m lµ, mçi ng-êi chóng ta kh«ng ngõng ®Êu tranh víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, ®i ng-îc víi chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, vËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n sèng vµ lµm viÖc theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, tÝch cùc gãp phÇn x©y dùng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu n-íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh. . Liên hệ bản thân là một giáo viên thực hiện nhiệm vụ giáo dục nên tôi luôn gương mẫu trong việc chấp hành những quy định của pháp luật để làm gương cho học sinh noi theo . Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ häc tËp vÒ §¶ng t«i nhËn thÊy r»ng chØ cã §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ lùc l-îng duy nhÊt l·nh ®¹o nh©n d©n ViÖt Nam giµnh th¾ng lîi. Trong thêi ®¹i ngµy nay, víi môc tiªu vµ lý t-ëng cao ®Ñp mµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· lùa chän vµ x©y dùng. Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi được kết nạp vào Đảng, dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên "một người cộng sản". Vâng, dù bấtcứ trong hoàn cảnh nào, người đảng viên, người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu, là ngọn đuốc dẫn đường, là hi sinh vì sự nghiệp cách mạng" . Là một giáo viên ngày tôi được kết nạp Đảng , tôi gọi đó là một bước ngoặtlớn trong cuộc đời mình. Trở thành một "đảng viên trẻ" đem đến cho tôi niềmtự hào, hạnh phúc lớn lao. Tôi sẽ cố gắng cống hiến sức mình vì sự nghiệp
 16. 16. - 16 - "trồng người "vinh quang. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra cho mình phương hướng rèn luyện, luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt. Tôi tin rằng trong một ngày không xa tôi sẽ vinh dự trở thành một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam .
 17. 17. - 17 -

×