Μια εισαγωγή στο Bootstrap

Μια Ειςαγωγή ςτο Bootstrap 3
ΚατςιγιάννησΘεόφιλοσ
Προγραμματιςτικά Περιβάλλοντα
Για web developing
1. HTML 5
2. CSS 3
3. JAVASCRIPT
4. JQUERY
Client-Side: Server-Side:
1. PHP
2. MYSQL
3. PYTHON - DJANGO
4. JEE
5. RUBY – RUBY ON RAILS
ΜέθοδοιΑνάπτυξησ
web εφαρμογών
1. Απόλυτος έλεγχος του κώδικα
2. Εύκολα Επεκτάσιμα
3. Εύκολα στη Διόρθωση
4. Βέλτιστο μέγεθος κώδικα
Μέθοδος 0: Αυτόνομη Ανάπτυξη του Λογιςμικού
Θετικά: Αρνητικά:
1. Απαιτείται μεγάλη εμπειρία
2. Κίνδυνος για μέτριας αισθητικής
αποτέλεσμα
3. Πολύ καλή γνώση των προγραμματιστικών
περιβαλλόντων.
1. Εγγύηση για την αισθητική
2. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Μέθοδος 1: Χρήςη ΈτοιμουTemplate
Θετικά: Αρνητικά:
1. Δεν υπάρχει έλεγχος του κώδικα
2. Δύσκολα επεκτάσιμος
3. Δύσκολα τροποποιήσιμος
ΜέθοδοιΑνάπτυξησ
web εφαρμογών
1. Εγγύηση για την αισθητική
2. Εγγύηση καλής λειτουργίας
3. Δεν απαιτείται γνώση
προγραμματισμού.
Μέθοδος 2: Χρήςη Γεννήτριασ Κώδικα
WYSIWYG
Θετικά: Αρνητικά:
1. Δεν υπάρχει έλεγχος του κώδικα
2. Μεγάλος όγκος αυτόματου κώδικα
3. Συγκεκριμένης αισθητικής
ΜέθοδοιΑνάπτυξησ
web εφαρμογών
Αυτόματη παραγωγή κώδικα μέςω ενόσ
γραφικού περιβάλλοντοσ
1. Εγγύηση για την αισθητική
2. Καλός έλεγχος του κώδικα
3. Επεκτασιμότητα
4. Έυκολη διόρθωση
Θετικά: Αρνητικά:
1. Συγκεκριμένης αισθητικής αποτέλεσμα
2. Καλή γνώση τουλάχιστον HTML
Χρήςη ςτατικών βιβλιοθηκών έτοιμου Κώδικα
Μέθοδος 3: Χρήςη ενόσ front-end Framework
ΜέθοδοιΑνάπτυξησ
web εφαρμογών
«Bootstrap is a framework you give a Web developer who is not an
expert in CSS so he can do something that a CSS developer won't
kill him for.»
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Τι είναι το Bootstrap
 Καλαίςθητο, ιςχυρό front-end framework για ταχύτερη και ευκολότερη ανάπτυξη
ιςτοςελίδων.
 Βαςίζεται ςτισ HTML, CSS, JavaScript.
 Υποςτηρίζει όλουσ τουσ γνωςτούσ browsers και όλεσ ςχεδόν τισ εκδόςεισ τουσ.
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Λίγα ιςτορικά…
 Το Bootstrap αναπτύχθηκε από τουσ Mark Otto και Jacob
Thornton για λογαριαςμό τουTwitter ωσ ένα framework για
την εξαςφάλιςη μιασ ενιαίασ αιςθητικήσ ςτισ διάφορεσ
λειτουργίεσ του .
 ΤονΑύγουςτο του 2011 εκδόθηκε ςαν project ανοιχτού
κώδικα και το Φεβρουάριο του 2011 έγινε το ποιο
δημομοφιλέσ του GitHub.
 Μέχρι τον Μαρτιο του 2014 έχει λάβει 65.000 stars και έχουν
γίνει 23.800 forks ςτο GitHub.
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Γιατί χρηςιμοποιούμε το Bootstrap
 Εύκολο ςτην εγκατάςταςη και ςτη χρήςη. Άρα κατάλληλο για νέουσ web developer.
 Σταθερό και ευέλικτο ςύςτημα διάταξησ (Grid).
 Με αποκρίςιμη διάταξη ςε όλεσ διαςτάςεισ του browser.
 Πλήθοσ από web-ςυςτατικά (web components).
 Πλήθοσ από εικονίδια ςε μορφή ςυμβολοςειρών. (Glyph Icons).
 Επεκτάςιμη με τη βοήθεια των JavaScript plugins που διαθέτει.
 Πολύ καλό documentation και δυναμική κοινότητα που το αναπτύςςει.
Επί της Ουσίας…
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Εγκατάςταςη
Τρείς Εκδόσεις
•Precompiled
•Source code Πρέπει να
γίνει compile με Less
•Sass Για την Rails
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Δομή των Αρχείων
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Υποςτήριξη ςτουσ Browsers
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Η ςύνδεςη του κώδικα HTML με τισ βιβλιοθήκεσ του Bootstrap
Σύνδεςη
Στην κεφαλίδα
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Η ςύνδεςη του κώδικα HTML με τισ βιβλιοθήκεσ του Bootstrap
Σύνδεςη
Στο body
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Navigation Bar
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Dropdown Menu
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Callout
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Carousel
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Grid
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Responsive
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Features
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Tabs
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Tabs
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Modal Dialog
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
List Group
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Footer
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Glyphicons
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Η Δυναμική Κοινότητα του Bootstrap
 Editors
 http://www.bootply.com/
 http://www.divshot.com/
 Themes
 http://www.boottheme.com/
 http://rriepe.github.io/1pxdeep/
 http://designmodo.github.io/Flat-UI/.
Twitter Bootstrap 3 Front-end
framework
Εναλλακτικά front-end frameworks
 Blueprint http://www.blueprintcss.org/
 Zurb Foundation http://foundation.zurb.com/
 Metro UI http://metroui.org.ua/
 PURE http://purecss.io/
 Gumby Framework http://gumbyframework.com/
 BASE Framework http://gumbyframework.com/
Μια Ειςαγωγή ςτο Bootstrap 3
ΚατςιγιάννησΘεόφιλοσ
Ευχαριςτούμε Πολύ
1 von 32

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(8)

03. What isnt the Gospel?03. What isnt the Gospel?
03. What isnt the Gospel?
William Anderson1K views
The purpose of manThe purpose of man
The purpose of man
Niko John Pelingo437 views
Lordship & Decision MakingLordship & Decision Making
Lordship & Decision Making
Taylor Tollison2K views
Toastmasters In-Club Officer TrainingToastmasters In-Club Officer Training
Toastmasters In-Club Officer Training
Tara E. Browne, DTM715 views
The A B-C of Boy-Girl RelationshipsThe A B-C of Boy-Girl Relationships
The A B-C of Boy-Girl Relationships
Dr. Bella Pillai5K views
Winning the War in your MindWinning the War in your Mind
Winning the War in your Mind
The Zero Collective2.1K views

Similar a Μια εισαγωγή στο Bootstrap (20)

Create Websites with HTML 5.0Create Websites with HTML 5.0
Create Websites with HTML 5.0
DJ Dragon King156 views
Beauty salonBeauty salon
Beauty salon
'Yiannis Stav'702 views
Sample_HtmlSample_Html
Sample_Html
George Exarchopoulos68 views
Sample html Sample html
Sample html
George Exarchopoulos294 views
Παρουσίαση SmartΠαρουσίαση Smart
Παρουσίαση Smart
Dimitris Fatsiletos114 views
στατικες δυναμικες νεςστατικες δυναμικες νες
στατικες δυναμικες νες
Stauroula Kakaraki1.6K views
Wordcamp 2011Wordcamp 2011
Wordcamp 2011
Fotis Alexandrou919 views

Μια εισαγωγή στο Bootstrap

 • 1. Μια Ειςαγωγή ςτο Bootstrap 3 ΚατςιγιάννησΘεόφιλοσ
 • 2. Προγραμματιςτικά Περιβάλλοντα Για web developing 1. HTML 5 2. CSS 3 3. JAVASCRIPT 4. JQUERY Client-Side: Server-Side: 1. PHP 2. MYSQL 3. PYTHON - DJANGO 4. JEE 5. RUBY – RUBY ON RAILS
 • 3. ΜέθοδοιΑνάπτυξησ web εφαρμογών 1. Απόλυτος έλεγχος του κώδικα 2. Εύκολα Επεκτάσιμα 3. Εύκολα στη Διόρθωση 4. Βέλτιστο μέγεθος κώδικα Μέθοδος 0: Αυτόνομη Ανάπτυξη του Λογιςμικού Θετικά: Αρνητικά: 1. Απαιτείται μεγάλη εμπειρία 2. Κίνδυνος για μέτριας αισθητικής αποτέλεσμα 3. Πολύ καλή γνώση των προγραμματιστικών περιβαλλόντων.
 • 4. 1. Εγγύηση για την αισθητική 2. Εγγύηση καλής λειτουργίας Μέθοδος 1: Χρήςη ΈτοιμουTemplate Θετικά: Αρνητικά: 1. Δεν υπάρχει έλεγχος του κώδικα 2. Δύσκολα επεκτάσιμος 3. Δύσκολα τροποποιήσιμος ΜέθοδοιΑνάπτυξησ web εφαρμογών
 • 5. 1. Εγγύηση για την αισθητική 2. Εγγύηση καλής λειτουργίας 3. Δεν απαιτείται γνώση προγραμματισμού. Μέθοδος 2: Χρήςη Γεννήτριασ Κώδικα WYSIWYG Θετικά: Αρνητικά: 1. Δεν υπάρχει έλεγχος του κώδικα 2. Μεγάλος όγκος αυτόματου κώδικα 3. Συγκεκριμένης αισθητικής ΜέθοδοιΑνάπτυξησ web εφαρμογών Αυτόματη παραγωγή κώδικα μέςω ενόσ γραφικού περιβάλλοντοσ
 • 6. 1. Εγγύηση για την αισθητική 2. Καλός έλεγχος του κώδικα 3. Επεκτασιμότητα 4. Έυκολη διόρθωση Θετικά: Αρνητικά: 1. Συγκεκριμένης αισθητικής αποτέλεσμα 2. Καλή γνώση τουλάχιστον HTML Χρήςη ςτατικών βιβλιοθηκών έτοιμου Κώδικα Μέθοδος 3: Χρήςη ενόσ front-end Framework ΜέθοδοιΑνάπτυξησ web εφαρμογών
 • 7. «Bootstrap is a framework you give a Web developer who is not an expert in CSS so he can do something that a CSS developer won't kill him for.» Twitter Bootstrap 3 Front-end framework
 • 8. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Τι είναι το Bootstrap  Καλαίςθητο, ιςχυρό front-end framework για ταχύτερη και ευκολότερη ανάπτυξη ιςτοςελίδων.  Βαςίζεται ςτισ HTML, CSS, JavaScript.  Υποςτηρίζει όλουσ τουσ γνωςτούσ browsers και όλεσ ςχεδόν τισ εκδόςεισ τουσ.
 • 9. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Λίγα ιςτορικά…  Το Bootstrap αναπτύχθηκε από τουσ Mark Otto και Jacob Thornton για λογαριαςμό τουTwitter ωσ ένα framework για την εξαςφάλιςη μιασ ενιαίασ αιςθητικήσ ςτισ διάφορεσ λειτουργίεσ του .  ΤονΑύγουςτο του 2011 εκδόθηκε ςαν project ανοιχτού κώδικα και το Φεβρουάριο του 2011 έγινε το ποιο δημομοφιλέσ του GitHub.  Μέχρι τον Μαρτιο του 2014 έχει λάβει 65.000 stars και έχουν γίνει 23.800 forks ςτο GitHub.
 • 10. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Γιατί χρηςιμοποιούμε το Bootstrap  Εύκολο ςτην εγκατάςταςη και ςτη χρήςη. Άρα κατάλληλο για νέουσ web developer.  Σταθερό και ευέλικτο ςύςτημα διάταξησ (Grid).  Με αποκρίςιμη διάταξη ςε όλεσ διαςτάςεισ του browser.  Πλήθοσ από web-ςυςτατικά (web components).  Πλήθοσ από εικονίδια ςε μορφή ςυμβολοςειρών. (Glyph Icons).  Επεκτάςιμη με τη βοήθεια των JavaScript plugins που διαθέτει.  Πολύ καλό documentation και δυναμική κοινότητα που το αναπτύςςει.
 • 11. Επί της Ουσίας… Twitter Bootstrap 3 Front-end framework
 • 12. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Εγκατάςταςη Τρείς Εκδόσεις •Precompiled •Source code Πρέπει να γίνει compile με Less •Sass Για την Rails
 • 13. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Δομή των Αρχείων
 • 14. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Υποςτήριξη ςτουσ Browsers
 • 15. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Η ςύνδεςη του κώδικα HTML με τισ βιβλιοθήκεσ του Bootstrap Σύνδεςη Στην κεφαλίδα
 • 16. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Η ςύνδεςη του κώδικα HTML με τισ βιβλιοθήκεσ του Bootstrap Σύνδεςη Στο body
 • 17. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Navigation Bar
 • 18. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Dropdown Menu
 • 19. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Callout
 • 20. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Carousel
 • 21. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Grid
 • 22. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Responsive
 • 23. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Features
 • 24. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Tabs
 • 25. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Tabs
 • 26. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Modal Dialog
 • 27. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework List Group
 • 28. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Footer
 • 29. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Glyphicons
 • 30. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Η Δυναμική Κοινότητα του Bootstrap  Editors  http://www.bootply.com/  http://www.divshot.com/  Themes  http://www.boottheme.com/  http://rriepe.github.io/1pxdeep/  http://designmodo.github.io/Flat-UI/.
 • 31. Twitter Bootstrap 3 Front-end framework Εναλλακτικά front-end frameworks  Blueprint http://www.blueprintcss.org/  Zurb Foundation http://foundation.zurb.com/  Metro UI http://metroui.org.ua/  PURE http://purecss.io/  Gumby Framework http://gumbyframework.com/  BASE Framework http://gumbyframework.com/
 • 32. Μια Ειςαγωγή ςτο Bootstrap 3 ΚατςιγιάννησΘεόφιλοσ Ευχαριςτούμε Πολύ