Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1

Isang Malikhaing Pagtuturo ng WikaTungo sa Paglinang ng
   Kasanayang Pangkomunikatibo: Mga Tunguhin at Estratehiya

             Dr. Leticia Cantal – Pagkalinawan
               Filipino Language Program
                University of MichiganI.   PANIMULA

   Ang paksa ng aking panayam ay : Malikhaing Pagtuturo ng Wika Tungo sa
Pagdebelop ng Kasanayang Pangkomunikatibo: Mga Tunguhin at Estratehiya.

    May dalawang mahalagang konsepto o direksyon ang aking panayam, una ang
malikhaing pagtuturo ng wika na siyang inaasahan sa mga guro ng wika, at ang
madebelop o malinang ang kasanayang pangkomunikatibo na inaasahang naman sa mga
estudyante ng wika.

    Sa pagbuo ng aking papel, isaalang-alang ko ang sumusunod na mga layunin:

1. Matalakay ang mga batayang konseptong may kaugnayan sa pagtuturo at pagkatuto
  ng wika.
2. Maipaliwanag ang papel ng guro at estudyante sa isang klasrum pangwika.
3. Makapagbahagi ng ilang estratehiya sa mabisang pagtuturo ng wika
4. Magamit ang mga tinalakay na estratehiya sa pagtuturo ng wika.


II. PAGLALAHAD

   A. Batayang Sanligan/Konsepto sa Pagtuturo at Pagkatuto sa Wika

    Ang gawaing pagtuturo ay hindi madaling gawain. Hindi sapat na maituro ng
isang guro kung ano ang mga araling/paksang nakapaloob sa kanyang silabus kundi kung
paano niya ito maituturo at matutunan ng kanyang mga estudyante. Kaya nga sinasabi na
ang kahusayan ng pagtuturo ay nasusukat hindi sa dami ng mga naituro kundi bagkus sa
dami ng mga natutuhan ng kanyang mga estudyante.

    Sa panahon ngayon ng globalisasyon, na ang mga mag-aaral ay nahaharap sa
makabagong teknolohiya gaya ng internet at iba pang makabagong paraan ng
komunikasyon, isa sa nagiging malaking sakit ng ulo ng mga guro ang mapanatili ang
interes at atensyon ng mga estudyante sa aralin sa loob ng klasrum. Sang-ayon sa isang
pag-aaral, ang dating 30-40 minutong tagal ng interes at atensyon ng isang adult learner
ay nagiging 15-20 minuto na lamang . Kaya nga madalas kong marinig sa guro na “ ang
iingay, ang gugulo ng mga estudyante,” hindi kami ganyan noon,” iba na sila sa amin
noon.….at kung anu-anong pang pangkukumpara sa estudyante sa kanila”


                      1
Naniniwala po ako na ang mga makabagong teknolohiya at kalakaran ng
kapaligiran sa ngayon ay hindi maituturing na BANTA sa isang epektibong pagtuturo
bagkus ito ay magsisilbing HAMON sa isang guro, isang hamon upang makabuo ng
isang malikhaing guro o creative teachers, para makabuo rin ng isang malikhaing
estudyante o creative students at malikhaing klasrum pangwika o creative language
classroom.

    Ayon sa mga ekspertong sina Stevick, Curran at mga kasama, ang susi ng
tagumpay sa gawaing pagtuturo at pagkatuto sa loob ng klasrum ay nakasalalay sa
relasyon ng mga guro at estudyante. Madaling natututo ang estudyante kung sila ay
nasisiyahan sa kanilang pag-aaral, at higit na nagaganyak ang guro sa kanyang pagtuturo
kung nakikita niyang nasisiyahan ang kanyang estudyante. Ang ganitong
paniniwala/pananaw ang nagbigay-daan sa paglitaw ng iba’t ibang kaparaanang
pedagodikal sa pag-aaral ng wika sa loob ng klasrum gaya ng interaktibo at
kolaboratibong pag-aaral.


  B. Mga Teorya/Konseptong Batayan ng Komunikativong Pagtuturo ng Wika

     Pangunahing layunin sa pagtuturo ng wika ang paglinang sa kakayahang
komunikatibo ng mga estudyante. Binanggit sa Batayang Edukasyon sa Level Sekondari
ng Department of Education ng Pilipinas, na ang isang mabisang komunikeytor sa
Filipino ay yaong nagtataglay ng kasanayang makro – ang pagbasa, pagsulat, pagsasalita
at pagkikinig. Bukod dito, may kabatiran at kasanayan din siya sa apat na komponent o
sangkap ng kasanayanag komunikatibo gaya ng gramatikal, sosyo-lingwistik, diskorsal
at estratijik (Canale at Swain).

    Ang kasanayang gramatikal ay ang kakayahang umunawa at makabuo ng mga
estraktura sa wika ayon sa mga tuntunin sa gramatika. Ang kasanayang sosyo-lingwistik
naman ay ang kakayahang magamit ang wika sa isang kontekstong sosyal. Ayon kay
Fantini ( sa Pagkalinawan, 2004) may mga salik-panlipunan dapat isaalang-alang sa
paggamit ng wika, ito ay ang ang ugnayan ng nag-uusap, ang paksa, lugar at iba pa. Ang
mga salik panlipunang ito ay pinaikli at nilagom naman ni Hymes sa akronim na
SPEAKING ( s – setting; p – place; e-ends/layunin; a-act; k-keys; I- instrument; n-norms;
g-genre). Samantala, ang kasanayang diskorsal naman ay tumutukoy sa kakayahang
mabigyang ng wastong interpretasyon ang napakinggang pangungusap/pahayag upang
makabuo ng isang makabuluhang kahulugan. At ang kasanayang istratijik ay ang
kakayahang kung paano niya gagamitin ang wika sa iba’t ibang sitwasyon.

    Ayon naman sa teorya Notional –Functional Syllabus ni David Wilkins (Higgs at
Clifford 1992, sa Badayos 1999), upang matamo ang kakayahang komunikatibo
kailangang pantay na isaalang-alaang ang pagtalakay sa mensaheng nakapaloob sa teksto
at sa porma o kayarian (gramatika) ng wikang ginamit sa teksto.

    Naniniwala naman si Dr. Fe Otanes (2002), ang paglinang sa wika ay nakapokus
sa kapakinabang idudulot nito sa estudyante, na matutuhan ang wika upang sila ay


                      2
makapaghanapbuhay, makipamuhay sa kanilang kapwa at mapahalagahan nang lubusan
ang kagandahan ng buhay na kanilang ginagalawan. Sa kabuuan, pangunahing mithiin sa
pagtuturo ng wika na makabuo ng isang pamayanang marunong, mapanuri, kritikal at
kapaki-pakinabang.

  C. Ang Guro at Estudyante sa Klasrum Pangwika

    Sa tradisyonal na talakayan sa klasrum, ang guro ang laging sentro ng talakayan,
siya ang may malaking bahagdan ng gawain lalo na sa pagsasalita samantalang ang mga
mag-aaral ay tagapakinig o tagasunod lamang. Ang mahusay na klasrum pangwika ay
yaong may aktibong interaksyon sa pagitan ng guro at estudyante ,at estudyante sa
kanyang kapwa estudyante. Ang guro ang nagsisilbing tagapatnubay/pasiliteytor lamang
sa iba’t ibang gawain sa klasrum at ang mga estudyante naman ay aktibong nakikilahok
sa iba’t ibang gawaing pangkomunikasyon. SA interaksyon ng mga estudyante sa kapwa
estudyante, kailangang bigyan sila ng pantay na pagkakataon na makilahok sa iba’t ibang
gawain upang malinang kani-kanilang kasanayan.

  D. Mga Metodo o Dulog sa Pagtuturo Wika

    Marami nang paraan o estratehiyang nabuo ang ilang mananaliksik at dalubwika
mabisang sa pagtuturo ng wika, ilan dito ang pamamaraang Audiolingual Direct Method,
Grammar Translation, Content-Based Teaching, Communicative Language Teaching, at
iba pa. May mga aklat na ring nalimbag na naglalaman ng iba’t ibang metodo sa
pagtuturo. Mayroon ding mga website na nagmumungkahi ng iba’t ibang estratehiya sa
pagtuturo ng wika, at iba pa…subalit hanggang sa ngayon patuloy pa rin tayong
naghahanap ng iba pa at “makabagong paraan” o mahusay na estratehiya para maging
mabisa “raw” ang ating pagtuturo.

    Naniniwala ako na wala naman talagang makabagong metodo o estratehiya na
epektibo sa pagtuturo ng wika. Ang mga dulog integratibo, interaktibo , kolaboratibo at
iba pa, sa unang pandinig ay waring bago subalit ang totoo, ang mga ito ay matagal nang
ginagamit sa pagtuturo. Maaaring ngayon ay nagkaroon lamang ng panibagong
katawagan. Anumang estratehiya o metodo ay mabisa kung ito ay naaangkop sa uri
ng aralin, mag-aaral (edad, antas ng pag-aaral, paraan ng pag-aaral, motibasyon at
kahandaang kognitibo at sosyo, emosyonal), kapaligiran at layunin ng pagtuturo.

    1. Ang Pagtuturong Nakapokus sa Mag-aaral (Learner- Centered
     Teaching)

       Binibigyang-halaga ang pangangailangan, tunguhin at istilo sa pag-aaral o
    pagkatuto ng mga estudyante.

        Sinabi ni Willing (1988; Nunan 1991; Badayos 1999) na ang isang gurong
    sensitibo at isinasaalang-alang ang istilo sa pag-aaral ng mga estudyante ay
    makatutulong upang magkaroon ng isang matagumpay at mabisang pagkatuto. Sa                      3
pag-aaral ni Willing, pinangkat niya ang mga estudyante sa apat at nagmungkahi
siya ng mga naaangkop na estratehiya sa bawat uri.


  Uri ng Estudyante              Estratehiya ng Pag-aaral
                   1.  mga laro
                   2.  mga larawan
    Estudyanteng          3.  VCR tapes
    “concrete”          4.  Pair work
                   5.  Pagsasanay ng wika sa labas ng
                      klasrum
                   1.  pag-aaral ng gramtika
                   2.  pag-aaral ng maraming aklat sa wika
                   3.  pagbabasa ng mga pahayagan
    Estudyanteng          4.  pag-aaral nang mag-isa
    “analitikal”         5.  pag-alam sa pagsusuri ng mga kamalian
                      sa wika
                   6.  pagtuklas ng mga solusyon sa mga
                      suliraning inilahad ng guro
    Estudyanteng          1.  pagmamasid at pakikinig sa mga
   “communicative”            katutubong nagsasalita ng wika
                   2.  pakikipag-usap sa kaibigan na gamit
                      ang wikang pinag-aaralan
                   3.  panonood ng programa sa TV sa
                      wikang pinag-aaralan
                   4.  pag-aaral ng mga bagong salita sa
                      pamamagitan ng pakikinig dito at
                      paggamit ng akwal na pakikipag-usap
                   1.  mas gusto ang magpapaliwanag nang
                      lahat tungkol sa wika
                   2.  may sariling batayang aklat
    Estudyanteng          3.  isinusulat ang lahat ng impormasyon sa
  “authority oriented”          notbuk
                   4.  pinag-aaralan ang balarila
                   5.  nagbabasa para matuto
                   6.  natutuhan ang mga bagong salita kung
                      makikita ang mga ito

2. Ang Kooperatibo at Kolaboratibong Pagkatuto

    Ang mga gawain sa loob ng klasrum ay nakatuon sa sama-sama at tulung-
tulong na pagsisikap ng guro at mag-aaral upang matamo ang itinakdang gawain.
Layunin ng KKP ay mabawasan ang kompetisyon at maragdagan ang
kooperasyon ng mga estudyante. Napatunayan sa pag-aaral nina Kagan, Slavin at
Allport ang magagandang bunga ng kooperatibong pag-aaral sa mga pag-aaral
gaya ng mga sumusunod:

                 4
a. na malaki maitutulong ng kooperatibong pag-aaral sa paghubog ng
        magandang pag-uugali at pakikipagkapwa ng mga estudyante.
       b. Napatataas din ang kanilang pagpapahalaga at pagtingin sa kanilang
        sariling kakayahan.
       c. Mataas na pagsulong sa pagkatuto
       d. Malilinang ang matalino at mapanuring pag-iisip
       e. Nagkakaroon ng positibong atityud sa pag-aaral, mataas na
        motibasyon
       f. Mas mabuting realasyon ng guro at estudyante; estudyante sa kapwa
        estudyante

   3. Ang Pagkatutong Interaktibo ( Interactive Learning)

       Mahalaga ang interaksyon sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. Hindi
   lamang pagpapahayag ng sariling ideya ang mahalaga kundi ang pag-unawa sa
   mensaheng ipinahahayag ng iba pang kasangkot sa interaksyon. Ayon kay Wells
   (sa Rivers 1987), ang interaksyon sa klase ay kinapapalooban ng tatsulok na
   ugnayan ng tagapaghatid ng mensahe, ng tagatanggap at ng konteksto ng
   sitwasyon, maging pasalita o pasulat na komunikasyon. Sa loob ng klasrum, may
   tatlong uri ng interaksyon na maaaring lahukan ang estudyante: interaksyon sa
   guro, sa kapwa estudyante at sa teksto o kagamitang pampag-aaral.

   4. Ang Pagkatutong Integratibo ( Integrative Learning)

       Binibigyang-diin dito ang integrasyon ng paksang-aralin sa pag-aaral ng
   wika. Ang paglalahad ng wika ay hinahango sa nilalaman o ng paksa. Taliwas ito
   sa nakagawiang pagtuturo na ang mga kasanayan sa wika ay itinuturo nang
   hiwalay at malayo sa konteksto ng paggagamitan nito.

        Nakapalood din dito ang pagkatutong nakapokus sa estudyante at ang
   integrasyon ng apat na kasanayan. Ang mga estratehiyang participative,
   facilitative at consultative ay mga katangian ng pag-aaral na integratibo. Dito,
   ang guro ay tagapagdaloy lamang ng pagkatuto, ang mga estudyante ang
   nagsasagawa ng mga gawain. Ang guro ay tagagawa lamang ng iskrip ng
   pagkatuto; konsultant, tagagabay, tagakumpas, subalit sa kabuuan ng pag-aaral ng
   isang aralin, ang estudyante ang sentro o ang bida: Siya ay aktibong nagsasalita,
   nakikinig, bumabasa at sumusulat kung kinakailangan. Ginagamit ng estudyante
   ang wika sa matalino, mapanuri at malikhaing paraan. Nagiging makabuluhan at
   kawili-wili ang pag-aaral at pagkatuto sapagkat aktibong gumagana ang kanilang
   pandama at pag-iisip


 E. Mga Estratehiya sa Malikhaing Klasrum Pangwika

   Ang isang mahusay na guro ng wika ay hindi napapagod na mag-isip, maghanap,
at maghanda ng iba’t ibang estratehiya para maging kasiya-siya sa mga estudyante ang


                     5
kanilang pag-aaral ng wika. Habang humahaba ang taon niya sa pagtuturo, humahaba rin
dapat ang mga nakalap at naipon niyang pamamaraan o estratehiya sa pagtuturo. At kahit
na tumatanda siya sa pagtuturo, nananatili pa ring sariwa o may novelty (originality or
freshness) at kapaki-pakinabang o usefulness sa mga estudyante ang kanyang itinuturo.

    Ani nga ni Neal Whitman:
    “Creative teachers are novel and useful.
    Teachers who are novel, but not useful, are charlatans.
    Teachers who are useful, but not novel, are pedantic bores.
    Teachers who are neither novel or useful are tenured faculty oops, I meant “old
    goats.”

    Ang guro wika ay nabubuhay para magturo ng wika, at kahit paulit-ulit lamang
ang wikang kanyang itinuturo, nananatiling bago at kawili-wili dahil iba’t ibang sahog
(ingredients) ang inihahalo niya sa araw-araw ng kanyang pagtuturo, kung kaya’t hindi
nakasasawa. Huwag nating hayaang “masuka” ang mga estudyante sa mga nakababagot
na lektyur, bagkus, gumamit tayo ng iba’t ibang kasiya-siyang gawain gaya ng kwento,
pagsasadula o role plays brainstorming, maliliit na pangkatang talakayan o small group
discussions, demonstrations, debate, at mga larong pangwika o language games. Marami
nang pag-aaral na isinagawa tungkol sa paggamit ng mga laro bilang mabisang
estratehiya sa pagtuturo. Lahat sila’y nagkakaisa na mas maraming kabutihan ang
ibinibigay nito kaysa sa di mabubuti. Nagdudulot ito ng mga kabutihang pampisikal,
intelektwal, emosyunal, at sosyal.IV. KONKLUSYON

  Bilang pagwawakas, nais kong balikan ang isa sa pinakapaborito kong kabanata o
bahagi sa nobelang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal, ang tungkol kay Pilosopo Tasyo.
Minsan, may isang binatang lumapit kay Pilosopo Tasyo para subukin ang katalinuhan
niya. Ang sabi ng binata: “Pilosopo Tasyo, sabihin nga ninyo sa akin ang kalagayan ng
ibon na nasa aking palad.” Saglit na tumahimik at nag-isip si Pilosopo Tasyo. Kapag
sinabi sinabi niyang buhay ang ibong nasa palad ng binata, hihigpitan ng binata ang
pagkakuyom ng kanyang palad para mamatay ito, at kapag sinabi naman niyang patay,
ito ay pakakawalan niya. Nagsalita si Pilosopo Tasyo, at sinabi niya: “Ang kalagayan ng
ibong iyan ay nasa palad mo.” Oo, nakasalalay sa kanyang palad kung mananatiling
buhay o patay ang pinaglalaruan niyang ibon. At ganoon din tayong mga guro.
NAKASALALAY SA ATING MGA KAMAY KUNG MAGIGING BUHAY O PATAY
ANG MGA TALAKAYAN AT PAG-AARAL SA LOOB NG ATING KLASRUM! Nais
ba nating maging masaya, masigla at kawili-wili o kabagut-bagot ang bawat araw ng
ating pagkaklase?
                     6
Mga Sanggunian


    Badayos, Paquito B. 1999. Metodolohiya sa Pagtuturo ng Wika. Makati:
       Grandwater Publications ang Research Corporation.

    Espiritu Clemencia C. (walang petsa) “Interaktibong Pagtuturo ng Filipino”,
        Papel na Binasa sa Isang Pambansang Seminar sa Filipino.

    Fortunato Teresita F. 1999. “Interaktibong Pagtuturo ng Wika”, Papel na Binasa
       sa Pambansang Seminar sa Filipino sa “Pagpapalakas-Tibay sa Pagtuturo:
       Nilalaman, Metodo at Riserts.” DLSU-Maynila.

    Nunan David. 1990. Designing Tasks for Communicative Classroom: Cambridge:
       Cambridge University Press

    ___________.1999. Second Language Teaching and Learning: Boston,
    Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers.

    Pagkalinawan, Leticia C. 2004. Filipino Para sa Iskolarling Pagpapahayag , 3rd
       edition. Makati: Inkwel Publishing House.

    Resuma, Vilma M. “Lapit na Integratibo sa Pagtuturo ng Wika at Panitikan:
       Pokus sa Ilang Mahalagang Kasanayan,” sa Ang Wikang Filipino sa Loob
       at Labas ng Akademya’t Bansa, Benilda S. Sentro Santos (ed.) 2003.
       Sentro ng Wikang Filipino-Diliman AT Pambansang Komisyon Para sa
       kultura at Sining.

    Richards, Jack C. and Willy A. Renandya (ed.). 2003. Methodology in Language
    Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

    Wright Andrew . 1986. Games For Language Learning. Cambridge: Cambridge
       University Press.

    Whitman, Neal. “Creative Teaching is Novel and Useful.”
    http://www.helium.com/knowledge/268181-good-use-creative-teaching-methods.____________________________
Paper presented at the 2nd International Conference on Filipino as a Global Language, San
Diego, California, January 15-18, 2010.

                        7

Recomendados

Fil 201 -Ang Pagtuturo na Batay sa mga Simulain von
Fil 201 -Ang Pagtuturo na Batay sa mga SimulainFil 201 -Ang Pagtuturo na Batay sa mga Simulain
Fil 201 -Ang Pagtuturo na Batay sa mga SimulainJeffril Cacho
11.3K views28 Folien
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino von
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipinoMga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipino
Mga teorya sa pagkatuturo at pagkatuto ng wika sa filipinoTEACHER JHAJHA
23K views33 Folien
Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12 von
Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12
Tunguhin, Nilalaman, Batayang Balangkas ng Filipino Curriculum K-12Camille Panghulan
40K views36 Folien
Methods of teaching of nomerto m, revilla jr. von
Methods of teaching of nomerto m, revilla jr.Methods of teaching of nomerto m, revilla jr.
Methods of teaching of nomerto m, revilla jr.NomertoJohnRevilla
487 views49 Folien
Kabanata i (ang pagtatamo at pagkatuto sa wika) von
Kabanata i (ang pagtatamo at pagkatuto sa wika)Kabanata i (ang pagtatamo at pagkatuto sa wika)
Kabanata i (ang pagtatamo at pagkatuto sa wika)alona_
23.9K views24 Folien
Kabanata v (mga salik sa matagumpay na pagkatuto ng wika) von
Kabanata v (mga salik sa matagumpay na pagkatuto ng wika)Kabanata v (mga salik sa matagumpay na pagkatuto ng wika)
Kabanata v (mga salik sa matagumpay na pagkatuto ng wika)alona_
19.8K views8 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

designer methods ng pagtuturo d 70 von
designer methods ng pagtuturo d 70designer methods ng pagtuturo d 70
designer methods ng pagtuturo d 70Luis Loreno
8K views23 Folien
Pagtuturo ng filipino (1) von
Pagtuturo ng filipino (1)Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)Elvira Regidor
130.6K views60 Folien
Kto12 filipino 3 cg von
Kto12 filipino 3 cgKto12 filipino 3 cg
Kto12 filipino 3 cgShirley Valera
2.8K views9 Folien
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr. von
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.
Methods of teaching of nomerto m. revilla jr.NomertoJohnRevilla
638 views10 Folien
Gabay pang kurrikulum filipino 3 von
Gabay pang kurrikulum filipino 3Gabay pang kurrikulum filipino 3
Gabay pang kurrikulum filipino 3MARY JEAN DACALLOS
5.9K views28 Folien
Damdamin at saloobin ng mga guro at mag aaral sa filipino 10 von
Damdamin at saloobin ng mga guro at mag aaral sa filipino 10Damdamin at saloobin ng mga guro at mag aaral sa filipino 10
Damdamin at saloobin ng mga guro at mag aaral sa filipino 10DepEd
90.7K views165 Folien

Was ist angesagt?(18)

designer methods ng pagtuturo d 70 von Luis Loreno
designer methods ng pagtuturo d 70designer methods ng pagtuturo d 70
designer methods ng pagtuturo d 70
Luis Loreno8K views
Pagtuturo ng filipino (1) von Elvira Regidor
Pagtuturo ng filipino (1)Pagtuturo ng filipino (1)
Pagtuturo ng filipino (1)
Elvira Regidor130.6K views
Damdamin at saloobin ng mga guro at mag aaral sa filipino 10 von DepEd
Damdamin at saloobin ng mga guro at mag aaral sa filipino 10Damdamin at saloobin ng mga guro at mag aaral sa filipino 10
Damdamin at saloobin ng mga guro at mag aaral sa filipino 10
DepEd 90.7K views
isang malikhaing pagtuturo ng wika von Marinela Sierra
 isang malikhaing pagtuturo ng wika isang malikhaing pagtuturo ng wika
isang malikhaing pagtuturo ng wika
Marinela Sierra32.6K views
Pagtataya at pagtuturo sa pakikinig at pagsasalita von Cam-Cam Infante
Pagtataya at pagtuturo sa pakikinig at pagsasalitaPagtataya at pagtuturo sa pakikinig at pagsasalita
Pagtataya at pagtuturo sa pakikinig at pagsasalita
Cam-Cam Infante3.4K views
ALM at Designer Method-CLL (Pagtalakay sa Panimulang Linggwistika) von Satcheil Amamangpang
ALM at Designer Method-CLL (Pagtalakay sa Panimulang Linggwistika)ALM at Designer Method-CLL (Pagtalakay sa Panimulang Linggwistika)
ALM at Designer Method-CLL (Pagtalakay sa Panimulang Linggwistika)
Satcheil Amamangpang14.7K views
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika von MaJanellaTalucod
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wikaMga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika
Mga estratehiya ginagamit sa pagtuturo ng wika
MaJanellaTalucod13.9K views
Mga panuntunan ng pagtataya von Rovelyn133
Mga panuntunan ng pagtatayaMga panuntunan ng pagtataya
Mga panuntunan ng pagtataya
Rovelyn13328.8K views
Mga Uri ng Pagtatanong von Mckoi M
Mga Uri ng PagtatanongMga Uri ng Pagtatanong
Mga Uri ng Pagtatanong
Mckoi M70.3K views
Module 6.2 filipino von Noel Tan
Module 6.2 filipinoModule 6.2 filipino
Module 6.2 filipino
Noel Tan571.5K views

Destacado

2012 von
20122012
2012Calin Rotarus
154 views22 Folien
Webová analytika - přednáška na ČZU von
Webová analytika - přednáška na ČZUWebová analytika - přednáška na ČZU
Webová analytika - přednáška na ČZUpavel jašek
472 views53 Folien
Clase 7 Ii MèXico Hoy von
Clase 7 Ii MèXico HoyClase 7 Ii MèXico Hoy
Clase 7 Ii MèXico HoyGrachela
352 views10 Folien
И. Калабихина. Демографическое развитие и вопросы генденрного бюджетирования von
И. Калабихина. Демографическое развитие и вопросы генденрного бюджетированияИ. Калабихина. Демографическое развитие и вопросы генденрного бюджетирования
И. Калабихина. Демографическое развитие и вопросы генденрного бюджетированияgenderbudget
526 views55 Folien
Web Marketing Workshop von
Web Marketing WorkshopWeb Marketing Workshop
Web Marketing WorkshopSussex Web Marketing
229 views52 Folien
Наш Город Новоульяновск №20-2007 von
Наш Город Новоульяновск №20-2007Наш Город Новоульяновск №20-2007
Наш Город Новоульяновск №20-2007DimOK AD
453 views6 Folien

Destacado(20)

Webová analytika - přednáška na ČZU von pavel jašek
Webová analytika - přednáška na ČZUWebová analytika - přednáška na ČZU
Webová analytika - přednáška na ČZU
pavel jašek472 views
Clase 7 Ii MèXico Hoy von Grachela
Clase 7 Ii MèXico HoyClase 7 Ii MèXico Hoy
Clase 7 Ii MèXico Hoy
Grachela352 views
И. Калабихина. Демографическое развитие и вопросы генденрного бюджетирования von genderbudget
И. Калабихина. Демографическое развитие и вопросы генденрного бюджетированияИ. Калабихина. Демографическое развитие и вопросы генденрного бюджетирования
И. Калабихина. Демографическое развитие и вопросы генденрного бюджетирования
genderbudget526 views
Наш Город Новоульяновск №20-2007 von DimOK AD
Наш Город Новоульяновск №20-2007Наш Город Новоульяновск №20-2007
Наш Город Новоульяновск №20-2007
DimOK AD453 views
MIKRON KOLLEGAER AFSLØRER ÆBLES, SOM VÆRE HEMMELIGHEDSFULD FOR DEN FREMTIDIGE... von Mark Fritz
MIKRON KOLLEGAER AFSLØRER ÆBLES, SOM VÆRE HEMMELIGHEDSFULD FOR DEN FREMTIDIGE...MIKRON KOLLEGAER AFSLØRER ÆBLES, SOM VÆRE HEMMELIGHEDSFULD FOR DEN FREMTIDIGE...
MIKRON KOLLEGAER AFSLØRER ÆBLES, SOM VÆRE HEMMELIGHEDSFULD FOR DEN FREMTIDIGE...
Mark Fritz126 views
дегтярева катя. тайшет von SNatalyaV
дегтярева катя. тайшетдегтярева катя. тайшет
дегтярева катя. тайшет
SNatalyaV391 views
Praktikum sistem basisdata bab 8 hal 44_nahot frastian s kom von Nahot Frastian, M.Kom
Praktikum sistem basisdata bab 8 hal 44_nahot frastian s komPraktikum sistem basisdata bab 8 hal 44_nahot frastian s kom
Praktikum sistem basisdata bab 8 hal 44_nahot frastian s kom
Підготовка походу - медицина von tkg_org_ua
Підготовка походу - медицинаПідготовка походу - медицина
Підготовка походу - медицина
tkg_org_ua525 views
Annual mtgslides 2015_annotationsv2 von Carolyn Field
Annual mtgslides 2015_annotationsv2Annual mtgslides 2015_annotationsv2
Annual mtgslides 2015_annotationsv2
Carolyn Field283 views
Order.app stagepresentatie von RienKer
Order.app stagepresentatieOrder.app stagepresentatie
Order.app stagepresentatie
RienKer196 views
Eventlab presentation 2012 von Eventlab2010
Eventlab presentation 2012Eventlab presentation 2012
Eventlab presentation 2012
Eventlab2010261 views

Similar a Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1

Pamamaraan_sa_pagtuturo_ng_wika.pptx von
Pamamaraan_sa_pagtuturo_ng_wika.pptxPamamaraan_sa_pagtuturo_ng_wika.pptx
Pamamaraan_sa_pagtuturo_ng_wika.pptxJennilynUnguiDesabil
3 views34 Folien
Mga Tuon/Pokus sa Pagtuturo sa Filipino von
Mga Tuon/Pokus sa Pagtuturo sa FilipinoMga Tuon/Pokus sa Pagtuturo sa Filipino
Mga Tuon/Pokus sa Pagtuturo sa FilipinoSir Pogs
1.3K views40 Folien
2P-MSE06.pptx von
2P-MSE06.pptx2P-MSE06.pptx
2P-MSE06.pptxgemma121
60 views20 Folien
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO von
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINOPAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINOAJHSSR Journal
398 views13 Folien
e-161111091218.pdf von
e-161111091218.pdfe-161111091218.pdf
e-161111091218.pdfAbegailDimaano8
10 views36 Folien
DLP-WIKA-module 1-09-12-23.docx von
DLP-WIKA-module 1-09-12-23.docxDLP-WIKA-module 1-09-12-23.docx
DLP-WIKA-module 1-09-12-23.docxRizzaMantaring1
42 views4 Folien

Similar a Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1(20)

Mga Tuon/Pokus sa Pagtuturo sa Filipino von Sir Pogs
Mga Tuon/Pokus sa Pagtuturo sa FilipinoMga Tuon/Pokus sa Pagtuturo sa Filipino
Mga Tuon/Pokus sa Pagtuturo sa Filipino
Sir Pogs1.3K views
2P-MSE06.pptx von gemma121
2P-MSE06.pptx2P-MSE06.pptx
2P-MSE06.pptx
gemma12160 views
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO von AJHSSR Journal
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINOPAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO
PAGTATAYA SA KOMUNIKATIBONG KASANAYANG PANGWIKA NG MGA GURO SA FILIPINO
AJHSSR Journal398 views
Kaalaman at Kasanayang Komunikatibo sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Filipino 1.pptx von MariaCecilia93
Kaalaman at Kasanayang Komunikatibo sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Filipino 1.pptxKaalaman at Kasanayang Komunikatibo sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Filipino 1.pptx
Kaalaman at Kasanayang Komunikatibo sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Filipino 1.pptx
MariaCecilia93732 views
Kontemporaryo-2.pptx von BryanJocson
Kontemporaryo-2.pptxKontemporaryo-2.pptx
Kontemporaryo-2.pptx
BryanJocson127 views
Kritikal-na-Konsiderasyon-sa-Pagbuo-ng-Saliksik mga isyung panggramatika sa p... von MARIA KATRINA MACAPAZ
Kritikal-na-Konsiderasyon-sa-Pagbuo-ng-Saliksik mga isyung panggramatika sa p...Kritikal-na-Konsiderasyon-sa-Pagbuo-ng-Saliksik mga isyung panggramatika sa p...
Kritikal-na-Konsiderasyon-sa-Pagbuo-ng-Saliksik mga isyung panggramatika sa p...
Research paper in filipino von SFYC
Research paper in filipinoResearch paper in filipino
Research paper in filipino
SFYC871.6K views
KPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdf von JohnnyJrAbalos1
KPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdfKPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdf
KPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdf
JohnnyJrAbalos1252 views

Pagkalinawan malikhaing-pagtuturo-ng-wika-1

 • 1. Isang Malikhaing Pagtuturo ng WikaTungo sa Paglinang ng Kasanayang Pangkomunikatibo: Mga Tunguhin at Estratehiya Dr. Leticia Cantal – Pagkalinawan Filipino Language Program University of Michigan I. PANIMULA Ang paksa ng aking panayam ay : Malikhaing Pagtuturo ng Wika Tungo sa Pagdebelop ng Kasanayang Pangkomunikatibo: Mga Tunguhin at Estratehiya. May dalawang mahalagang konsepto o direksyon ang aking panayam, una ang malikhaing pagtuturo ng wika na siyang inaasahan sa mga guro ng wika, at ang madebelop o malinang ang kasanayang pangkomunikatibo na inaasahang naman sa mga estudyante ng wika. Sa pagbuo ng aking papel, isaalang-alang ko ang sumusunod na mga layunin: 1. Matalakay ang mga batayang konseptong may kaugnayan sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. 2. Maipaliwanag ang papel ng guro at estudyante sa isang klasrum pangwika. 3. Makapagbahagi ng ilang estratehiya sa mabisang pagtuturo ng wika 4. Magamit ang mga tinalakay na estratehiya sa pagtuturo ng wika. II. PAGLALAHAD A. Batayang Sanligan/Konsepto sa Pagtuturo at Pagkatuto sa Wika Ang gawaing pagtuturo ay hindi madaling gawain. Hindi sapat na maituro ng isang guro kung ano ang mga araling/paksang nakapaloob sa kanyang silabus kundi kung paano niya ito maituturo at matutunan ng kanyang mga estudyante. Kaya nga sinasabi na ang kahusayan ng pagtuturo ay nasusukat hindi sa dami ng mga naituro kundi bagkus sa dami ng mga natutuhan ng kanyang mga estudyante. Sa panahon ngayon ng globalisasyon, na ang mga mag-aaral ay nahaharap sa makabagong teknolohiya gaya ng internet at iba pang makabagong paraan ng komunikasyon, isa sa nagiging malaking sakit ng ulo ng mga guro ang mapanatili ang interes at atensyon ng mga estudyante sa aralin sa loob ng klasrum. Sang-ayon sa isang pag-aaral, ang dating 30-40 minutong tagal ng interes at atensyon ng isang adult learner ay nagiging 15-20 minuto na lamang . Kaya nga madalas kong marinig sa guro na “ ang iingay, ang gugulo ng mga estudyante,” hindi kami ganyan noon,” iba na sila sa amin noon.….at kung anu-anong pang pangkukumpara sa estudyante sa kanila” 1
 • 2. Naniniwala po ako na ang mga makabagong teknolohiya at kalakaran ng kapaligiran sa ngayon ay hindi maituturing na BANTA sa isang epektibong pagtuturo bagkus ito ay magsisilbing HAMON sa isang guro, isang hamon upang makabuo ng isang malikhaing guro o creative teachers, para makabuo rin ng isang malikhaing estudyante o creative students at malikhaing klasrum pangwika o creative language classroom. Ayon sa mga ekspertong sina Stevick, Curran at mga kasama, ang susi ng tagumpay sa gawaing pagtuturo at pagkatuto sa loob ng klasrum ay nakasalalay sa relasyon ng mga guro at estudyante. Madaling natututo ang estudyante kung sila ay nasisiyahan sa kanilang pag-aaral, at higit na nagaganyak ang guro sa kanyang pagtuturo kung nakikita niyang nasisiyahan ang kanyang estudyante. Ang ganitong paniniwala/pananaw ang nagbigay-daan sa paglitaw ng iba’t ibang kaparaanang pedagodikal sa pag-aaral ng wika sa loob ng klasrum gaya ng interaktibo at kolaboratibong pag-aaral. B. Mga Teorya/Konseptong Batayan ng Komunikativong Pagtuturo ng Wika Pangunahing layunin sa pagtuturo ng wika ang paglinang sa kakayahang komunikatibo ng mga estudyante. Binanggit sa Batayang Edukasyon sa Level Sekondari ng Department of Education ng Pilipinas, na ang isang mabisang komunikeytor sa Filipino ay yaong nagtataglay ng kasanayang makro – ang pagbasa, pagsulat, pagsasalita at pagkikinig. Bukod dito, may kabatiran at kasanayan din siya sa apat na komponent o sangkap ng kasanayanag komunikatibo gaya ng gramatikal, sosyo-lingwistik, diskorsal at estratijik (Canale at Swain). Ang kasanayang gramatikal ay ang kakayahang umunawa at makabuo ng mga estraktura sa wika ayon sa mga tuntunin sa gramatika. Ang kasanayang sosyo-lingwistik naman ay ang kakayahang magamit ang wika sa isang kontekstong sosyal. Ayon kay Fantini ( sa Pagkalinawan, 2004) may mga salik-panlipunan dapat isaalang-alang sa paggamit ng wika, ito ay ang ang ugnayan ng nag-uusap, ang paksa, lugar at iba pa. Ang mga salik panlipunang ito ay pinaikli at nilagom naman ni Hymes sa akronim na SPEAKING ( s – setting; p – place; e-ends/layunin; a-act; k-keys; I- instrument; n-norms; g-genre). Samantala, ang kasanayang diskorsal naman ay tumutukoy sa kakayahang mabigyang ng wastong interpretasyon ang napakinggang pangungusap/pahayag upang makabuo ng isang makabuluhang kahulugan. At ang kasanayang istratijik ay ang kakayahang kung paano niya gagamitin ang wika sa iba’t ibang sitwasyon. Ayon naman sa teorya Notional –Functional Syllabus ni David Wilkins (Higgs at Clifford 1992, sa Badayos 1999), upang matamo ang kakayahang komunikatibo kailangang pantay na isaalang-alaang ang pagtalakay sa mensaheng nakapaloob sa teksto at sa porma o kayarian (gramatika) ng wikang ginamit sa teksto. Naniniwala naman si Dr. Fe Otanes (2002), ang paglinang sa wika ay nakapokus sa kapakinabang idudulot nito sa estudyante, na matutuhan ang wika upang sila ay 2
 • 3. makapaghanapbuhay, makipamuhay sa kanilang kapwa at mapahalagahan nang lubusan ang kagandahan ng buhay na kanilang ginagalawan. Sa kabuuan, pangunahing mithiin sa pagtuturo ng wika na makabuo ng isang pamayanang marunong, mapanuri, kritikal at kapaki-pakinabang. C. Ang Guro at Estudyante sa Klasrum Pangwika Sa tradisyonal na talakayan sa klasrum, ang guro ang laging sentro ng talakayan, siya ang may malaking bahagdan ng gawain lalo na sa pagsasalita samantalang ang mga mag-aaral ay tagapakinig o tagasunod lamang. Ang mahusay na klasrum pangwika ay yaong may aktibong interaksyon sa pagitan ng guro at estudyante ,at estudyante sa kanyang kapwa estudyante. Ang guro ang nagsisilbing tagapatnubay/pasiliteytor lamang sa iba’t ibang gawain sa klasrum at ang mga estudyante naman ay aktibong nakikilahok sa iba’t ibang gawaing pangkomunikasyon. SA interaksyon ng mga estudyante sa kapwa estudyante, kailangang bigyan sila ng pantay na pagkakataon na makilahok sa iba’t ibang gawain upang malinang kani-kanilang kasanayan. D. Mga Metodo o Dulog sa Pagtuturo Wika Marami nang paraan o estratehiyang nabuo ang ilang mananaliksik at dalubwika mabisang sa pagtuturo ng wika, ilan dito ang pamamaraang Audiolingual Direct Method, Grammar Translation, Content-Based Teaching, Communicative Language Teaching, at iba pa. May mga aklat na ring nalimbag na naglalaman ng iba’t ibang metodo sa pagtuturo. Mayroon ding mga website na nagmumungkahi ng iba’t ibang estratehiya sa pagtuturo ng wika, at iba pa…subalit hanggang sa ngayon patuloy pa rin tayong naghahanap ng iba pa at “makabagong paraan” o mahusay na estratehiya para maging mabisa “raw” ang ating pagtuturo. Naniniwala ako na wala naman talagang makabagong metodo o estratehiya na epektibo sa pagtuturo ng wika. Ang mga dulog integratibo, interaktibo , kolaboratibo at iba pa, sa unang pandinig ay waring bago subalit ang totoo, ang mga ito ay matagal nang ginagamit sa pagtuturo. Maaaring ngayon ay nagkaroon lamang ng panibagong katawagan. Anumang estratehiya o metodo ay mabisa kung ito ay naaangkop sa uri ng aralin, mag-aaral (edad, antas ng pag-aaral, paraan ng pag-aaral, motibasyon at kahandaang kognitibo at sosyo, emosyonal), kapaligiran at layunin ng pagtuturo. 1. Ang Pagtuturong Nakapokus sa Mag-aaral (Learner- Centered Teaching) Binibigyang-halaga ang pangangailangan, tunguhin at istilo sa pag-aaral o pagkatuto ng mga estudyante. Sinabi ni Willing (1988; Nunan 1991; Badayos 1999) na ang isang gurong sensitibo at isinasaalang-alang ang istilo sa pag-aaral ng mga estudyante ay makatutulong upang magkaroon ng isang matagumpay at mabisang pagkatuto. Sa 3
 • 4. pag-aaral ni Willing, pinangkat niya ang mga estudyante sa apat at nagmungkahi siya ng mga naaangkop na estratehiya sa bawat uri. Uri ng Estudyante Estratehiya ng Pag-aaral 1. mga laro 2. mga larawan Estudyanteng 3. VCR tapes “concrete” 4. Pair work 5. Pagsasanay ng wika sa labas ng klasrum 1. pag-aaral ng gramtika 2. pag-aaral ng maraming aklat sa wika 3. pagbabasa ng mga pahayagan Estudyanteng 4. pag-aaral nang mag-isa “analitikal” 5. pag-alam sa pagsusuri ng mga kamalian sa wika 6. pagtuklas ng mga solusyon sa mga suliraning inilahad ng guro Estudyanteng 1. pagmamasid at pakikinig sa mga “communicative” katutubong nagsasalita ng wika 2. pakikipag-usap sa kaibigan na gamit ang wikang pinag-aaralan 3. panonood ng programa sa TV sa wikang pinag-aaralan 4. pag-aaral ng mga bagong salita sa pamamagitan ng pakikinig dito at paggamit ng akwal na pakikipag-usap 1. mas gusto ang magpapaliwanag nang lahat tungkol sa wika 2. may sariling batayang aklat Estudyanteng 3. isinusulat ang lahat ng impormasyon sa “authority oriented” notbuk 4. pinag-aaralan ang balarila 5. nagbabasa para matuto 6. natutuhan ang mga bagong salita kung makikita ang mga ito 2. Ang Kooperatibo at Kolaboratibong Pagkatuto Ang mga gawain sa loob ng klasrum ay nakatuon sa sama-sama at tulung- tulong na pagsisikap ng guro at mag-aaral upang matamo ang itinakdang gawain. Layunin ng KKP ay mabawasan ang kompetisyon at maragdagan ang kooperasyon ng mga estudyante. Napatunayan sa pag-aaral nina Kagan, Slavin at Allport ang magagandang bunga ng kooperatibong pag-aaral sa mga pag-aaral gaya ng mga sumusunod: 4
 • 5. a. na malaki maitutulong ng kooperatibong pag-aaral sa paghubog ng magandang pag-uugali at pakikipagkapwa ng mga estudyante. b. Napatataas din ang kanilang pagpapahalaga at pagtingin sa kanilang sariling kakayahan. c. Mataas na pagsulong sa pagkatuto d. Malilinang ang matalino at mapanuring pag-iisip e. Nagkakaroon ng positibong atityud sa pag-aaral, mataas na motibasyon f. Mas mabuting realasyon ng guro at estudyante; estudyante sa kapwa estudyante 3. Ang Pagkatutong Interaktibo ( Interactive Learning) Mahalaga ang interaksyon sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. Hindi lamang pagpapahayag ng sariling ideya ang mahalaga kundi ang pag-unawa sa mensaheng ipinahahayag ng iba pang kasangkot sa interaksyon. Ayon kay Wells (sa Rivers 1987), ang interaksyon sa klase ay kinapapalooban ng tatsulok na ugnayan ng tagapaghatid ng mensahe, ng tagatanggap at ng konteksto ng sitwasyon, maging pasalita o pasulat na komunikasyon. Sa loob ng klasrum, may tatlong uri ng interaksyon na maaaring lahukan ang estudyante: interaksyon sa guro, sa kapwa estudyante at sa teksto o kagamitang pampag-aaral. 4. Ang Pagkatutong Integratibo ( Integrative Learning) Binibigyang-diin dito ang integrasyon ng paksang-aralin sa pag-aaral ng wika. Ang paglalahad ng wika ay hinahango sa nilalaman o ng paksa. Taliwas ito sa nakagawiang pagtuturo na ang mga kasanayan sa wika ay itinuturo nang hiwalay at malayo sa konteksto ng paggagamitan nito. Nakapalood din dito ang pagkatutong nakapokus sa estudyante at ang integrasyon ng apat na kasanayan. Ang mga estratehiyang participative, facilitative at consultative ay mga katangian ng pag-aaral na integratibo. Dito, ang guro ay tagapagdaloy lamang ng pagkatuto, ang mga estudyante ang nagsasagawa ng mga gawain. Ang guro ay tagagawa lamang ng iskrip ng pagkatuto; konsultant, tagagabay, tagakumpas, subalit sa kabuuan ng pag-aaral ng isang aralin, ang estudyante ang sentro o ang bida: Siya ay aktibong nagsasalita, nakikinig, bumabasa at sumusulat kung kinakailangan. Ginagamit ng estudyante ang wika sa matalino, mapanuri at malikhaing paraan. Nagiging makabuluhan at kawili-wili ang pag-aaral at pagkatuto sapagkat aktibong gumagana ang kanilang pandama at pag-iisip E. Mga Estratehiya sa Malikhaing Klasrum Pangwika Ang isang mahusay na guro ng wika ay hindi napapagod na mag-isip, maghanap, at maghanda ng iba’t ibang estratehiya para maging kasiya-siya sa mga estudyante ang 5
 • 6. kanilang pag-aaral ng wika. Habang humahaba ang taon niya sa pagtuturo, humahaba rin dapat ang mga nakalap at naipon niyang pamamaraan o estratehiya sa pagtuturo. At kahit na tumatanda siya sa pagtuturo, nananatili pa ring sariwa o may novelty (originality or freshness) at kapaki-pakinabang o usefulness sa mga estudyante ang kanyang itinuturo. Ani nga ni Neal Whitman: “Creative teachers are novel and useful. Teachers who are novel, but not useful, are charlatans. Teachers who are useful, but not novel, are pedantic bores. Teachers who are neither novel or useful are tenured faculty oops, I meant “old goats.” Ang guro wika ay nabubuhay para magturo ng wika, at kahit paulit-ulit lamang ang wikang kanyang itinuturo, nananatiling bago at kawili-wili dahil iba’t ibang sahog (ingredients) ang inihahalo niya sa araw-araw ng kanyang pagtuturo, kung kaya’t hindi nakasasawa. Huwag nating hayaang “masuka” ang mga estudyante sa mga nakababagot na lektyur, bagkus, gumamit tayo ng iba’t ibang kasiya-siyang gawain gaya ng kwento, pagsasadula o role plays brainstorming, maliliit na pangkatang talakayan o small group discussions, demonstrations, debate, at mga larong pangwika o language games. Marami nang pag-aaral na isinagawa tungkol sa paggamit ng mga laro bilang mabisang estratehiya sa pagtuturo. Lahat sila’y nagkakaisa na mas maraming kabutihan ang ibinibigay nito kaysa sa di mabubuti. Nagdudulot ito ng mga kabutihang pampisikal, intelektwal, emosyunal, at sosyal. IV. KONKLUSYON Bilang pagwawakas, nais kong balikan ang isa sa pinakapaborito kong kabanata o bahagi sa nobelang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal, ang tungkol kay Pilosopo Tasyo. Minsan, may isang binatang lumapit kay Pilosopo Tasyo para subukin ang katalinuhan niya. Ang sabi ng binata: “Pilosopo Tasyo, sabihin nga ninyo sa akin ang kalagayan ng ibon na nasa aking palad.” Saglit na tumahimik at nag-isip si Pilosopo Tasyo. Kapag sinabi sinabi niyang buhay ang ibong nasa palad ng binata, hihigpitan ng binata ang pagkakuyom ng kanyang palad para mamatay ito, at kapag sinabi naman niyang patay, ito ay pakakawalan niya. Nagsalita si Pilosopo Tasyo, at sinabi niya: “Ang kalagayan ng ibong iyan ay nasa palad mo.” Oo, nakasalalay sa kanyang palad kung mananatiling buhay o patay ang pinaglalaruan niyang ibon. At ganoon din tayong mga guro. NAKASALALAY SA ATING MGA KAMAY KUNG MAGIGING BUHAY O PATAY ANG MGA TALAKAYAN AT PAG-AARAL SA LOOB NG ATING KLASRUM! Nais ba nating maging masaya, masigla at kawili-wili o kabagut-bagot ang bawat araw ng ating pagkaklase? 6
 • 7. Mga Sanggunian Badayos, Paquito B. 1999. Metodolohiya sa Pagtuturo ng Wika. Makati: Grandwater Publications ang Research Corporation. Espiritu Clemencia C. (walang petsa) “Interaktibong Pagtuturo ng Filipino”, Papel na Binasa sa Isang Pambansang Seminar sa Filipino. Fortunato Teresita F. 1999. “Interaktibong Pagtuturo ng Wika”, Papel na Binasa sa Pambansang Seminar sa Filipino sa “Pagpapalakas-Tibay sa Pagtuturo: Nilalaman, Metodo at Riserts.” DLSU-Maynila. Nunan David. 1990. Designing Tasks for Communicative Classroom: Cambridge: Cambridge University Press ___________.1999. Second Language Teaching and Learning: Boston, Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers. Pagkalinawan, Leticia C. 2004. Filipino Para sa Iskolarling Pagpapahayag , 3rd edition. Makati: Inkwel Publishing House. Resuma, Vilma M. “Lapit na Integratibo sa Pagtuturo ng Wika at Panitikan: Pokus sa Ilang Mahalagang Kasanayan,” sa Ang Wikang Filipino sa Loob at Labas ng Akademya’t Bansa, Benilda S. Sentro Santos (ed.) 2003. Sentro ng Wikang Filipino-Diliman AT Pambansang Komisyon Para sa kultura at Sining. Richards, Jack C. and Willy A. Renandya (ed.). 2003. Methodology in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Wright Andrew . 1986. Games For Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press. Whitman, Neal. “Creative Teaching is Novel and Useful.” http://www.helium.com/knowledge/268181-good-use-creative-teaching-methods. ____________________________ Paper presented at the 2nd International Conference on Filipino as a Global Language, San Diego, California, January 15-18, 2010. 7