Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Cách quản lý tài liệu tham khảo (Mẹo - mức sử dụng phần mềm endnote)

SẢN PHỤ KHOA

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Cách quản lý tài liệu tham khảo (Mẹo - mức sử dụng phần mềm endnote)

 1. 1. QUẢN  LÝ  TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO   Mẹo  -­‐  Mực  sử  dụng  phần  mềm  Endnote     BS.  PHẠM  NHẬT  MINH  -­‐  BSNT  36  Tim  mạch  -­‐            Bộ  môn  Tim  mạch  trường  ĐH  Y  Hà  Nội  
 2. 2. – Y  học  thực  chứng  (Evidence-­‐based  Medicine):  Phương   pháp  thực  hành  y  khoa  dựa  vào  các  dữ  liệu  y  học  một   cách  sáng  suốt  và  có  ý  thức   – Các  tài  liệu  tham  khảo  và  các  kết  quả  nghiên  cứu  đã   công  bố  sẽ  giúp  chúng  ta  đưa  ra  những  quyết  định  lâm   sàng     – Theo  thống  kê,  hiện  nay  trên  thế  giới  có  trên  40  000  tạp   chí  chuyên  khảo  về  y  khoa   TẦM  QUAN  TRỌNG  CỦA  QUẢN  LÝ     CÁC  DỮ  LIỆU  Y  HỌC    
 3. 3. LÀM  THẾ  NÀO  ĐỂ  TÌM  KIẾM  CÁC  THÔNG  TIN   CẦN  THIẾT  MỘT  CÁCH  NHANH  CHÓNG  VÀ  TIỆN   DỤNG?  
 4. 4. TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO  TRONG     NGHIÊN  CỨU  KHOA  HỌC   " Nghiên  cứu  khoa  học  đòi  hỏi  hệ  thống  tài  liệu  tham   khảo  chính  xác  và  chặt  chẽ   " Trích  dẫn  tài  liệu  chính  xác  giúp  người  đọc  dễ  dàng   tìm  hiểu  và  chia  sẻ  các  tài  liệu  đó     " "PLAGIARISM”  
 5. 5. ¡ Tài  liệu  tham  khảo  thường  bao  gồm  các  thông  an  cơ  bản:   Tên  tác  giả,  tựa  đề  bài  báo,  tên  tập  san  (sách),  số  tạp  chí,  số   trang,  năm  xuất  bản,  tên  nhà  xuất  bản...   ¡ Mỗi  tạp  chí  chuyên  ngành  có  một  cách  định  dạng  tài  liệu   tham  khảo  khác  nhau   TRÍCH  DẪN  TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO     TRONG  NGHIÊN  CỨU  KHOA  HỌC  
 6. 6. Trích  dẫn  tài  liệu  tham  khảo  luôn  là   một  công  việc  mệt  mỏi  và  mất  thời   gian  cho  nghiên  cứu  viên     -­‐  Tài  liệu  tham  khảo  cần  được  trích   dẫn  chính  xác     -­‐  Thứ  tự  tài  liệu  tham  khảo  thay   đổi  khi  văn  bản  thay  đổi     -­‐  Mỗi  tạp  chí  lại  yêu  cầu  một  định   dạng  tài  liệu  tham  khảo  khác  nhau   TRÍCH  DẪN  TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO     TRONG  NGHIÊN  CỨU  KHOA  HỌC  
 7. 7. TRÍCH  DẪN  TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO  
 8. 8. TRÍCH  DẪN  TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO  
 9. 9. Thay  cho  hàng  giờ  ngồi   tìm  kiếm,  gõ  tài  liệu  tham   khảo  vào  văn  bản,  hoặc   dán  nhãn  phân  loại  tài   liệu...     Phần  mềm  chuyên  dụng  tìm   kiếm  online,  quản  lý  và  sắp   xếp  dữ  liệu      
 10. 10. •  Một  phần  mềm  được  hãng  Thomson  Reuters  xây  dựng  và   phát  triển,  dùng  để  quản  lý  và  định  dạng  các  tài  liệu  tham   khảo  trong  nghiên  cứu  khoa  học   •  Hàng  triệu  nghiên  cứu  viên,  học  giả,  sinh  viên,...  trên  thế   giới  đang  sử  dụng  EndNote  để  tm  kiếm,  quản  lý,  và  trích   dẫn  tài  liệu  tham  khảo     EndNote  là  gì?  
 11. 11. ¡ Cho  phép  tải  các  tài  liệu  tham  khảo  về  thư  viện  cá   nhân  trên  máy  vnh  của  từ  nhiều  nguồn  khác  nhau   trên  internet  (VD:  PubMed)     ¡ Cho  phép  người  dùng  lưu  trữ  và  quản  lý  cơ  sở  dữ   liệu  sẵn  có  trong  máy  vnh  bằng  thư  viện  dữ  liệu  cá   nhân  (EndNote  Libraries)   ¡ Quản  lý  các  tài  liệu  tham  khảo  sử  dụng  trong  nghiên   cứu  khoa  học  một  cách  hệ  thống   CÁC  ĐẶC  TÍNH  CỦA  ENDNOTE  
 12. 12. GIAO  DIỆN  ENDNOTE  
 13. 13. ¡ Cho  phép  trích  dẫn  tài  liệu  tham  khảo  theo  nhiều  mẫu  có   sẵn,  theo  đúng  chuẩn  của  các  tạp  chí  khoa  học  lớn  trên  thế   giới   ¡ Dễ  dàng  chia  sẻ  tài  liệu  tham  khảo  với  đồng  nghiệp   ¡ Làm  việc  trực  aếp  với  EndNote  trên  giao  diện  của    Microsoƒ   Word  và  truy  cập  trực  aếp  thư  viện  của  EndNote  từ  văn  bản   Word     ¡ Chèn  tài  liệu  tham  khảo  vào  văn  bản  một  cách  đơn  giản,   nhanh  gọn,  và  chuyên  nghiệp     TÍNH  NĂNG  TRÍCH  DẪN     TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO  CỦA  ENDNOTE  
 14. 14. CÁC  PHIÊN  BẢN  ENDNOTE  
 15. 15. • Cài  đặt  từ  đĩa  CD     • Download  EndNote  từ  website  của  EndNote       Cài  đặt  vào  máy  Gnh       • Làm  theo  các  bước  chỉ  dẫn  như  cài  đặt  mọi  phần  mềm  khác     • Có  phần  mềm  EndNote  cho  hệ  điều  hành  Windows  và  hệ  điều   hành  Macintosh   • EndNote  tạo  ra  file  đuôi  *.enl,  với  thư  mục  lưu  giữ  các  file   MySQL  để  quan  lý  tài  liệu  tham  khảo     CÀI  ĐẶT  ENDNOTE    
 16. 16. Cài  đặt  các  thông  số  trước  khi  sử  dụng:  Start  >  All  Programs   CÀI  ĐẶT  ENDNOTE     ►   EndNote  >  Update  EndNote   •     Cài  đặt  phiên  bản  mới  nhất     ►   EndNote  >  ConFigure  EndNote   •     Đảm  bảo  EndNote  tương  thích  với   Microsoft  Word   ►   EndNote  >  EndNote  Program   • Mở  chương  trình  EndNote  
 17. 17. TÍCH  HỢP  ENDNOTE  TRONG  MS  WORD     View>Toolbars>EndNote  X   Added  toolbar  
 18. 18. 1.   Tìm  kiếm,  quản  lý,  sắp  xếp  thư  viện  dữ   liệu     2.   Trích  dẫn  tài  liệu  tham  khảo  với  EndNote   LÀM  QUEN  VỚI  ENDNOTE  
 19. 19. KHỞI  ĐỘNG  ENDNOTE  
 20. 20. ► Click:  File  >  Open   ► Lựa  chọn  các  thư  viện  dữ  liệu  EndNote  sẵn  có      hoặc     ► Click:  Open  Library  để  tm  thư  viện  dữ  liệu   Mở  một  thư  viện  dữ  liệu  sẵn  có  
 21. 21. 1.    Vào  File  >  New  để  tạo  thư  viện  dữ  liệu  mới       2.    Đặt  tên  và  lưu  giữ  thư  viện  dữ  liệu   3   Tạo  một  thư  viện  dữ  liệu  mới    
 22. 22. GIAO  DIỆN  ENDNOTE   Tên  thư  viện   Danh  mục  các  tài  liệu  tham  khảo   Quản  lý  tài  liệu  tham  khảo     Định  dạng  tài  liệu  tham  khảo     Thêm  tài  liệu   Trích  dẫn  tài  liệu  
 23. 23. QUẢN  LÝ  THƯ  VIỆN  DỮ  LIỆU  
 24. 24. XÂY  DỰNG  CƠ  SỞ  DỮ  LIỆU  ENDNOTE   Tự  động  Tìm  kiếm  và   download  tài  liệu  online   (VD:  PubMed)   Người  dùng  trực  tiếp  bổ   sung  tài  liệu  vào  thư  viện  
 25. 25. TÌM  KIẾM  TÀI  LIỆU  TỪ  CÁC  NGUỒN  TRÊN  INTERNET  
 26. 26. Tìm  tài  liệu  trên  PubMed  
 27. 27. Tìm  tài  liệu  trên  PubMed  
 28. 28. Tìm  tài  liệu  từ  các  thư  viện  khác   Click  Tool  >  Online  Search...  
 29. 29. Tìm  tài  liệu  từ  các  thư  viện  khác  
 30. 30. Tìm  tài  liệu  từ  các  thư  viện  trên  internet  
 31. 31. BỔ  SUNG  TÀI  LIỆU  CHO  THƯ  VIỆN  ENDNOTE   Thêm  tài  liệu  
 32. 32.   1.    Click  vào  biểu  tượng              New  Reference                hoặc        Click  ‘References’    và  chọn  ‘New  Reference’                     2.    Trên  giao  diện  của  tài  liệu  tham     khảo  mới,  lựa  chọn  loại  tài  liệu  tham  khảo     (bài  báo  khoa  học,  chương  sách,  luận  văn  tốt  nghiệp)   2   Bổ  sung  tài  liệu  tham  khảo  cho  thư  viện  
 33. 33. Bổ  sung  tài  liệu  tham  khảo  cho  thư  viện  
 34. 34. Bổ  sung  tài  liệu  tham  khảo  cho  thư  viện  
 35. 35. Bổ  sung  tài  liệu  tham  khảo  cho  thư  viện  
 36. 36. Bổ  sung  tài  liệu  tham  khảo  cho  thư  viện   Có  thể  bổ  sung  –ile  PDF,  –ile  ảnh  cho  thư  viện     Bổ  sung  từng  –ile  riêng  lẻ  hoặc  nhiều  –ile  cùng  lúc  
 37. 37. Bổ  sung  tài  liệu  tham  khảo  cho  thư  viện  
 38. 38. 1.  Trực  Eếp  bổ  sung  dữ  liệu     -­‐  Ưu  điểm:  Đôi  khi  là  cách  duy  nhất  để  đưa  dữ  liệu  vào  thư  viện,  nhất  là  đối   với  các  tài  liệu  không  có  bản  điện  tử     -­‐  Nhược  điểm:  Tốn  thời  gian,  xác  suất  nhầm  lẫn  cao       2.  Tìm  tài  liệu  online     -­‐  Ưu  điểm:  Tìm  kiếm  tài  liệu  nhanh,  hiển  thị  chính  xác     -­‐  Nhược  điểm:  Có  thể  bỏ  sót  tài  liệu  quan  trọng,  tm  kiếm  nhiều  tài  liệu   không  cần  thiết.  Đòi  hỏi  đường  truyền  internet     3.  Bổ  sung  tài  liệu  từ  file  PDF     -­‐  Ưu  điểm:  Hiển  thị  chính  xác  thông  an  tài  liệu  tham  khảo     -­‐  Nhược  điểm:  Chỉ  áp  dụng  được  với  một  số  file  PDF  có  định  dạng  aêu   chuẩn,  file  PDF  cần  phải  được  load  về  máy  trước   XÂY  DỰNG  CƠ  SỞ  DỮ  LIỆU  ENDNOTE    
 39. 39. ► Double  click  vào  tài  liệu  tham  khảo       Click  để  xem  các  thông  an:   -­‐  Tên  tác  giả     -­‐  Năm  xuất  bản     -­‐  Tiêu  đề     -­‐  Tên  tạp  chí       hoặc     ► Click:  Quick  Edit     Xem  thông  tin  chi  tiết  về  tài  liệu  tham  khảo    
 40. 40. Có  thể  sắp  xếp  tài  liệu  tham  khảo  theo  tên  tác  giả,  tên  bài  viết,  năm  công  bố       1.    Click  vào  phía  trên  mỗi  cột  để  sắp  xếp  tài  liệu  tham  khảo     Sắp  xếp  tài  liệu  tham  khảo  theo  thứ  tự  
 41. 41. 2.      Tìm  kiếm  nhanh  tài  liệu  bằng  cách  gõ  lên  dòng  đầu  tiên   (VD:  ‘2008’)   Sắp  xếp  tài  liệu  tham  khảo  theo  thứ  tự  
 42. 42.   ► Chọn  tab  Search     ► Chọn  các  thông  tin  cần  tìm  kiếm  (VD:  tiêu  đề  chứa  chữ  “Catheter  Ablation”)   ► Chọn  tiếp  các  thông  tin  (VD:  từ  sau  năm  2000)         Tìm  kiếm  trong  thư  viện  dữ  liệu    
 43. 43. 1.    Trong  mục  MY  GROUPS  ở  khung  điều  khiển  bên  trái              Right-­‐click,  chọn:  Create  Group   2.    Đặt  tên  cho  nhóm:  VD  “Catheter  Ablation”   3.    Đánh  dấu  những  tài  liệu  tham  khảo  cần  xếp  nhóm.  Có  thể  dùng  Ctrl+Click  để   đánh  dấu  nhiều  tài  liệu  cùng  lúc     4.    Kéo  và  Thả  vào  nhóm   Sắp  xếp  tài  liệu  tham  khảo  vào  từng  nhóm    
 44. 44. Click  lại  vào  All  References  để  quay  về  thư  viện  và  tạo  các  nhóm  nhỏ   khác   •  Lưu  ý:  Tài  liệu  tham  khảo  được  thêm  vào  hay  xóa  đi  trong  mỗi  nhóm  nhỏ   vẫn  nằm  trong  phần  All  References   Sắp  xếp  tài  liệu  tham  khảo  vào  các  nhóm  nhỏ    
 45. 45. ĐỊNH  DẠNG  TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO   (OUTPUT  STYLES)  
 46. 46. •  Mỗi  style  là  một  hình  thức  hiển  thị  tài  liệu  tham  khảo  theo   những  quy  tắc  thứ  tự  và  trình  bày  riêng,  tùy  theo  quy  định   riêng  của  từng  tạp  chí     •  Bộ  cài  đặt  aêu  chuẩn  của  EndNote  X4  chứa  sẵn  263  định   dạng  của  các  tạp  chí  nổi  aếng  trên  thế  giới     •  Có  thể  chỉnh  sửa  style,  tạo  style  mới,  hoặc  truy  cập  thư  viện   EndNote  Online  để  download  3600  styles  khác   Định  dạng  tài  liệu  tham  khảo  (Styles)  cho  EndNote  
 47. 47. GIAO  DIỆN  ENDNOTE   Định  dạng  tài  liệu  tham  khảo    
 48. 48. 1.      Định  dạng  tài  liệu  là  quy  tắc  trình  bày  một  tài  liệu  tham  khảo  tùy  theo  từng  tạp   chí  chuyên  ngành   Lựa  chọn  định  dạng  tài  liệu  (Styles)    
 49. 49. 1.      Chọn  Select  Another  Style                     2.    Mở  cửa  sổ  chọn  Styles  phù  hợp     3.    Double-­‐click   1   2   3   Lựa  chọn  thêm  nhiều  định  dạng  khác  
 50. 50. Download  định  dạng  tài  liệu  mới  
 51. 51. Download  định  dạng  tài  liệu  mới  
 52. 52. Chỉnh  sửa  định  dạng  tài  liệu  (Styles)     Click  Edit  >  Output  Styles  >  Edit  
 53. 53. Chỉnh  sửa  định  dạng  tài  liệu  (Styles)    
 54. 54. Chỉnh  sửa  định  dạng  tài  liệu  (Styles)    
 55. 55. Chỉnh  sửa  định  dạng  tài  liệu  (Styles)     Thứ  tự  sắp  xếp  các  tài  liệu  tham  khảo:   -­‐  Theo  ngôn  ngữ     -­‐  Theo  tên  tác  giả     -­‐  Theo  tiêu  đề    
 56. 56. Chỉnh  sửa  định  dạng  tài  liệu  (Styles)     Hiệu  chỉnh  dạng  trình  bày  tài  liệu  tham  khảo  
 57. 57. Lưu  giữ  định  dạng  mới  vào  –ile  *.ens  
 58. 58. Chỉnh  sửa  định  dạng  tài  liệu  (Styles)    
 59. 59. TRÍCH  DẪN  TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO  VỚI  
 60. 60. •  Tính  năng  “Cite  When  You  Write”   •  Khi  cài  đặt  EndNote,  sẽ  xuất  hiện  thanh  EndNote  trên  giao   diện  Microsoƒ  Word     •  Cần  lưu  ý  sự  tương  hợp  giữa  các  version  EndNote  và   version  MS  Word   Trích  dẫn  tài  liệu  tham  khảo  với    
 61. 61. 1.      Mở  MS  Word   2.      Chọn  thanh  EndNote  X4  để  làm  việc  với  công  cụ  EndNote   3.      Click:    EN  để  mở  chương  trình  EndNote   3   2   Mở  chương  trình  EndNote  từ  MS  Word  
 62. 62. Chèn  tài  liệu  tham  khảo  từ  EndNote  vào  văn  bản  
 63. 63. Chèn  tài  liệu  tham  khảo  từ  EndNote  vào  văn  bản  
 64. 64. Chèn  tài  liệu  tham  khảo  từ  EndNote  vào  văn  bản  
 65. 65. 1.    Trong  văn  bản,  đặt  con  trỏ  ở  vị  trí  muốn  chèn  tài  liệu  tham  khảo                                                                                            2.  Click  Insert  Citation,  sau  đó  chọn  Find  Citation                                                                 3.      Gõ  từ  khóa  tìm  kiếm       4.      Chọn  tài  liệu  tham  khảo  phù  hợp   và  click  Insert   2   Trích  dẫn  tài  liệu  khi  soạn  thảo  văn  bản  
 66. 66. Sau  khi  chèn  trích  dẫn,  danh  mục  tài  liệu  tham  khảo  sẽ  tự  động  xuất   hiện  cuối  văn  bản  soạn  thảo   Để  chèn  nhiều  tài  liệu  cùng  lúc:  ấn  Ctrl+Click  để  chọn,  sau  đó  ấn   Insert   Hiển  thị  tài  liệu  tham  khảo  
 67. 67. DANH  MỤC  TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO  
 68. 68. HIỂN  THỊ  TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO   Tab  “Format  Bibliography”:  Chọn  định  dạng  tài  liệu  
 69. 69. HIỂN  THỊ  TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO   Tab  “Layout”:  Hiện  thị  danh  mục  tài  liệu  tham  khảo  
 70. 70. HIỂN  THỊ  TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO                cv  
 71. 71. HIỂN  THỊ  TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO  
 72. 72. HIỂN  THỊ  TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO  
 73. 73. ► Mở  thanh  Style  để  chọn  định  dạng  phù  hợp     ► Chọn  Select  Another  Style  để  tìm  thêm  định  dạng   Thay  đổi  định  dạng  tài  liệu  trong  MS  Word   ► Lưu  ý:  Tài  liệu  tham  khảo  được  liên  kết  với  thư  viện  EndNote,  và  không   thể  chỉnh  sửa  danh  mục  tài  liệu  tham  khảo  trên  MS  Word    
 74. 74. MS Word 2007 EndNote X4 Toolbar 1. 2. 3. 4. . 5.6
 75. 75. 1.    Sau  khi  thêm  tài  liệu  tham  khảo  mới:  chọn  Update  Citations  and  Bibliography   2.    Lưu  giữ  ™ile  Word  không  còn  liên  kết  với  thư  viện  EndNote,  chọn  Convert   Citations  and  Bibliography,  sau  đó  chọn  Convert  To  Plain  Text   Quản  lý  các  tài  liệu  tham  khảo  trong  MS  Word     chương  trình  EndNote  từ  MS  Wor  
 76. 76. CHUYỂN  VĂN  BẢN  SOẠN  THẢO  SANG  DẠNG  KHÔNG   LIÊN  KẾT  VỚI  THƯ  VIỆN  ENDNOTE   2. 3. 4. 1.
 77. 77. XIN  CHÂN  THÀNH  CÁM  ƠN!  

×