Bevoegdheden Rob Van de Velde gaan naar Bart De Wever

Thierry Debels
Thierry DebelsGastprofessor at Vrije Universiteit Brussel um Vrije Universiteit Brussel

Op 15 maart 2018 deelde Rob Van de Velde zijn ontslag als schepen met ingang van 1 mei 2018 schriftelijk mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. Op 26 maart 2018 (jaarnummer 221) nam de gemeenteraad kennis van het ontslag van schepen Van de Velde als schepen en als raadslid. De aan hem toegewezen taken als schepen werden herverdeeld onder de huidige leden van het college van burgemeester en schepenen.

beraadslaging/proces verbaal
Kopie
1 / 3
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
college van burgemeester en schepenen
Zitting van 27 april 2018
Besluit GOEDGEKEURD
A-punt Bestuurszaken
Samenstelling
de heer Bart De Wever, burgemeester
de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Caroline Bastiaens, schepen; de heer Ludo Van Campenhout,
schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde,
schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen
de heer Sven Cauwelier, stadssecretaris
Iedereen aanwezig, behalve:
de heer Bart De Wever, burgemeester
103 2018_CBS_03756 Legislatuur 2013-2018 - College. Interne taakverdeling.
Aanpassing - Goedkeuring
Motivering
Aanleiding en context
Het college is in de eerste plaats een uitvoerend orgaan. Op dit vlak heeft het zowel opdrachten van
gemeentelijk als van algemeen belang. Daarnaast zijn aan het college ook eigen bevoegdheden van
gemeentelijke aard toegekend waarvoor het op zelfstandige basis kan deelnemen aan het bestuur van de
gemeente.
Op 2 januari 2013 (jaarnummer 2) keurde het college de interne taakverdeling goed. Deze taakverdeling werd
aangepast in zitting van 8 januari 2013 (jaarnummer 82), 1 maart 2013 (jaarnummer 1822) en 22 augustus 2014
(jaarnummer 8326).
Op 15 maart 2018 deelde de heer Robert Van de Velde zijn ontslag als schepen met ingang van 1 mei
2018 schriftelijk mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. Op 26 maart 2018 (jaarnummer 221) nam de
gemeenteraad kennis van het ontslag van schepen Van de Velde als schepen en als raadslid. De aan hem
toegewezen taken als schepen dienen te worden herverdeeld onder de huidige leden van het college van
burgemeester en schepenen.
Juridische grond
Gemeentedecreet:
 de bevoegdheden van het college zijn omschreven in titel II, hoofdstuk II, afdeling III;
 artikel 53 stelt dat het college collegiaal beslist.
Argumentatie
2 / 3
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Een interne werkverdeling is noodzakelijk om een efficiënte uitoefening van de talrijke bevoegdheden die aan
het college worden toegekend, mogelijk te maken.
Deze taakverdeling houdt geen overdracht van bevoegdheden in die door de wet aan het college werden
toegekend, noch verleent zij het betrokken collegelid enige persoonlijke beslissingsbevoegdheid over de
aangelegenheden die hem of haar werden toevertrouwd. Alle beslissingen van het college worden dus steeds
collegiaal genomen.
Financiële gevolgen
Nee
Besluit
Artikel 1
Het college gaat over tot volgende interne taakverdeling met ingang van 1 mei 2018.
 Bart De Wever, burgemeester, externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie
bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking, loketten, ruimtelijke ordening,
stadsontwikkeling en onroerend erfgoed.
Waarin begrepen bouwtoezicht, grafisch centrum, statistiek, onderscheidingen anders dan deze
voor het stadspersoneel, maatregelen en tellingen in verband met de landbouw, opeisingen,
inkwartieringen en ravitaillering, bevolking, militie, reispassen, rijbewijzen,
leervergunningen, ruimtelijke ordening (bouw- en milieuvergunningen), AG VESPA en
groenontwikkeling.
 Koen Kennis, schepen voor financiën, mobiliteit, toerisme, binnengemeentelijke
decentralisatie en middenstand.
Waarin begrepen: budgetcontrole, intercommunales, definitieve keuze van type onroerende
goederen alsmede de schaal der kadastrale inkomens per hectare van onbebouwde percelen
ingevolge de wetgeving, verkeer, taxi's, kampeerterreinen en horecabeleid.
 Caroline Bastiaens, schepen voor cultuur, economie, stads- en buurtonderhoud,
patrimonium en erediensten.
Waarin begrepen: bibliotheken, kerkfabrieken, stedelijke monumenten, schouwburgen, musea,
letterenhuis, cultureel aspect van het stadsarchief, aankoopbeleid, afvalbeleid, stadsreiniging,
groenbeleid, groenonderhoud en onderhoud begraafplaatsen, innovatieve economie.
 Ludo Van Campenhout, schepen voor publiek domein, sport, diamant, markten & foren
en personeel.
Waarin begrepen: stedelijk wijkoverleg, sportinstellingen, zwembaden, stortbaden, syndicale
commissies, arbeidsgeneeskunde en ziektecontrole, IDPB, Sodipa en pensioensfonds.
 Claude Marinower, schepen voor onderwijs en rechtszaken.
Waarin begrepen: studentenbeleid.
 Marc Van Peel, schepen voor haven, industrie, werk.
Waarin begrepen: sociale economie en sociaal arbeidsmarktbeleid.
 Nabilla Ait Daoud, schepen voor jeugd, leefmilieu en dierenwelzijn.
 Waarin begrepen: coördinatie leefmilieu en AG Kinderopvang.
3 / 3
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
 Fons Duchateau, OCMW-voorzitter, schepen voor sociale zaken, wonen, diversiteit &
inburgering en samenlevingsopbouw.
Waarin begrepen: seniorenbeleid, volksgezondheid, OCMW, emancipatie en volkstuinen.
Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Más contenido relacionado

Bevoegdheden Rob Van de Velde gaan naar Bart De Wever

  • 1. beraadslaging/proces verbaal Kopie 1 / 3 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 april 2018 Besluit GOEDGEKEURD A-punt Bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Caroline Bastiaens, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen de heer Sven Cauwelier, stadssecretaris Iedereen aanwezig, behalve: de heer Bart De Wever, burgemeester 103 2018_CBS_03756 Legislatuur 2013-2018 - College. Interne taakverdeling. Aanpassing - Goedkeuring Motivering Aanleiding en context Het college is in de eerste plaats een uitvoerend orgaan. Op dit vlak heeft het zowel opdrachten van gemeentelijk als van algemeen belang. Daarnaast zijn aan het college ook eigen bevoegdheden van gemeentelijke aard toegekend waarvoor het op zelfstandige basis kan deelnemen aan het bestuur van de gemeente. Op 2 januari 2013 (jaarnummer 2) keurde het college de interne taakverdeling goed. Deze taakverdeling werd aangepast in zitting van 8 januari 2013 (jaarnummer 82), 1 maart 2013 (jaarnummer 1822) en 22 augustus 2014 (jaarnummer 8326). Op 15 maart 2018 deelde de heer Robert Van de Velde zijn ontslag als schepen met ingang van 1 mei 2018 schriftelijk mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. Op 26 maart 2018 (jaarnummer 221) nam de gemeenteraad kennis van het ontslag van schepen Van de Velde als schepen en als raadslid. De aan hem toegewezen taken als schepen dienen te worden herverdeeld onder de huidige leden van het college van burgemeester en schepenen. Juridische grond Gemeentedecreet:  de bevoegdheden van het college zijn omschreven in titel II, hoofdstuk II, afdeling III;  artikel 53 stelt dat het college collegiaal beslist. Argumentatie
  • 2. 2 / 3 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be Een interne werkverdeling is noodzakelijk om een efficiënte uitoefening van de talrijke bevoegdheden die aan het college worden toegekend, mogelijk te maken. Deze taakverdeling houdt geen overdracht van bevoegdheden in die door de wet aan het college werden toegekend, noch verleent zij het betrokken collegelid enige persoonlijke beslissingsbevoegdheid over de aangelegenheden die hem of haar werden toevertrouwd. Alle beslissingen van het college worden dus steeds collegiaal genomen. Financiële gevolgen Nee Besluit Artikel 1 Het college gaat over tot volgende interne taakverdeling met ingang van 1 mei 2018.  Bart De Wever, burgemeester, externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking, loketten, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en onroerend erfgoed. Waarin begrepen bouwtoezicht, grafisch centrum, statistiek, onderscheidingen anders dan deze voor het stadspersoneel, maatregelen en tellingen in verband met de landbouw, opeisingen, inkwartieringen en ravitaillering, bevolking, militie, reispassen, rijbewijzen, leervergunningen, ruimtelijke ordening (bouw- en milieuvergunningen), AG VESPA en groenontwikkeling.  Koen Kennis, schepen voor financiën, mobiliteit, toerisme, binnengemeentelijke decentralisatie en middenstand. Waarin begrepen: budgetcontrole, intercommunales, definitieve keuze van type onroerende goederen alsmede de schaal der kadastrale inkomens per hectare van onbebouwde percelen ingevolge de wetgeving, verkeer, taxi's, kampeerterreinen en horecabeleid.  Caroline Bastiaens, schepen voor cultuur, economie, stads- en buurtonderhoud, patrimonium en erediensten. Waarin begrepen: bibliotheken, kerkfabrieken, stedelijke monumenten, schouwburgen, musea, letterenhuis, cultureel aspect van het stadsarchief, aankoopbeleid, afvalbeleid, stadsreiniging, groenbeleid, groenonderhoud en onderhoud begraafplaatsen, innovatieve economie.  Ludo Van Campenhout, schepen voor publiek domein, sport, diamant, markten & foren en personeel. Waarin begrepen: stedelijk wijkoverleg, sportinstellingen, zwembaden, stortbaden, syndicale commissies, arbeidsgeneeskunde en ziektecontrole, IDPB, Sodipa en pensioensfonds.  Claude Marinower, schepen voor onderwijs en rechtszaken. Waarin begrepen: studentenbeleid.  Marc Van Peel, schepen voor haven, industrie, werk. Waarin begrepen: sociale economie en sociaal arbeidsmarktbeleid.  Nabilla Ait Daoud, schepen voor jeugd, leefmilieu en dierenwelzijn.  Waarin begrepen: coördinatie leefmilieu en AG Kinderopvang.
  • 3. 3 / 3 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be  Fons Duchateau, OCMW-voorzitter, schepen voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering en samenlevingsopbouw. Waarin begrepen: seniorenbeleid, volksgezondheid, OCMW, emancipatie en volkstuinen. Artikel 2 Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.