Afsprakennota LGU Academy vzw 2018

Thierry Debels
Thierry DebelsGastprofessor at Vrije Universiteit Brussel um Vrije Universiteit Brussel

Deze afsprakennota gaat in op 16 mei 2018 en eindigt op 16 juli 2018.

1
Afsprakennota 2018
LGU Academy vzw
samenwerking in het kader van het project A’REA 2020 (Kiel)
tussen enerzijds:
de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door het college van
burgemeester en schepenen waarvoor optreden de heer Bart De Wever, burgemeester en de
heer Sven Cauwelier, stadssecretaris, hierna genoemd ‘de stad’,
en anderzijds:
LGU Academy vzw, met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Noordersingel 28‐30,
waarvoor optreedt mevrouw Sihame El Kaouakibi, coördinator, hierna genoemd ‘de
uitvoerder’,
met als contactpersoon-projectcoördinator voor de stad Antwerpen:
Naam: Filip Janssens
Afdeling/dienst: Onderwijsnetwerk
Adres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
Telefoon: 03 338 33 40
E-mailadres: filip.janssens@stad.antwerpen.be
met als contactpersoon-projectcoördinator voor de uitvoerder:
Naam: Sihame El Kaouakibi (coördinator)
Adres: Noordersingel 28‐30, 2140 Borgerhout
Telefoon: 0485 43 53 17
E-mailadres: sihame@letsgourban.be
de organisatiegebonden gegevens van de uitvoerder:
Rekeningnummer: BE80 3631 0021 4477
Ondernemingsnummer: 0842.075.410
Artikel 1. Looptijd
Deze afsprakennota gaat in op 16 mei 2018 en eindigt op 16 juli 2018.
De afsprakennota eindigt automatisch bij het einde van de periode waarvoor ze werd afgesloten. Ze
is niet stilzwijgend verlengbaar. Een verlenging is enkel mogelijk mits schriftelijk akkoord van de stad
en indien een positieve evaluatie plaatsvond.
2
Artikel 2. Bedrag
De uitvoerder ontvangt de volgende toelage: 18.102,00 euro.
De uitvoerder besteedt dit bedrag gedurende de looptijd zoals vermeld in artikel 1.
In dit bedrag zit inbegrepen, binnen het aanbod zoals beschreven onder artikel 5:
- begeleiding van elke sessie door een initiator (dans of sport);
- begeleiding van elke sessie door een young coach;
- coördinatietijd;
- vervoerskosten;
- vergadertijd.
Artikel 3. Kader waarin deze afsprakennota wordt uitgevoerd
Deze afsprakennota kadert in de uitvoering van A’rea 2020 op het Kiel, zoals goedgekeurd – onder de
voormalige nomenclatuur “Antwerp Children’s Zone” – door het college op 23 december 2016
(jaarnummer 11187).
Vanuit de sterke relatie tussen de onderwijsprestaties van een kind en de omgeving waarin het leert
en leeft (thuis, school en wijk), kiest stad Antwerpen ervoor te starten met A’rea 2020 op het Kiel.
Daarmee verbreedt de stad haar actieradius van een schoolgerichte aanpak naar een wijkgerichte
aanpak die leerachterstand en ongekwalificeerde uitstroom wil aanpakken door de leefwerelden van
het kind – thuis, school en daarbuiten – maximaal te ondersteunen.
3.1. Doelgroep
De activiteiten van de uitvoerder horen een divers publiek te bereiken, via een laagdrempelig
aanbod. Bij de organisatie van elk van de activiteiten is zeker aandacht voor alle volgende
doelgroepen:
- leerlingen (o.a. aandacht voor leerlingen uit kansarme gezinnen);
- ouders;
- schoolteam.
3.2. Doelstellingen
Met de activiteiten van de uitvoerder beogen de partijen de volgende specifieke doelen:
3
 de activiteiten leveren een bijdrage aan de leertijduitbreiding op het Kiel, zoals volgend uit de
prioriteiten van A’rea 2020 op het Kiel zoals opgenomen in het besluit van het college van
burgemeester en schepen van 23 december 2016 (jaarnummer 11187).
 de activiteiten vormen een laagdrempelige opstap naar het reguliere vrijetijdsaanbod.
Artikel 5. Aanbod
De uitvoerder voorziet in een aanbod van 6 lesgroepen Urban Dance en/of Urban Sports, verspreid
over minimum 3 en maximum 4 scholen, waarbij aan elke groep gedurende 7 weken één les (90
minuten) per week gegeven wordt.
De concrete afspraken omtrent dit aanbod (effectieve tijdstippen, inschrijvingen, etc.) worden door
de uitvoerder concreet afgesproken met de Kielse scholen die hun interesse in dit aanbod lieten
blijken.
Artikel 6. Projectcoördinatie
De beide contactpersonen-projectcoördinatoren zullen de aan te spreken personen zijn voor alles
wat op de praktische organisatie van deze beheersovereenkomst betrekking heeft.
Beiden zien erop toe dat alle activiteiten in het kader van deze overeenkomst, zo ook de lesgevers
aangesteld door de uitvoerder, aansluiten bij de leidende principes van A’rea 2020 en het
departement Onderwijsnetwerk van stad Antwerpen. Ook zorgen zij ervoor dat de deelnemende
scholen op een eenvormige manier worden benaderd.
De contactpersoon-projectcoördinator namens de uitvoerder regelt de praktische afspraken met de
scholen, rekruteert de tutoren, organiseert hun vorming en regelt alle verdere administratieve taken.
Artikel 7. Communicatie
De uitvoerder zorgt voor de nodige communicatie (bv. flyer, presentatie…) op maat van de school.
Deze communicatie draagt het logo van de stad. De uitvoerder verbindt zich ertoe iedere externe
communicatie (bekendmaking, persactie, aankondiging, promotie of publiciteit…) omtrent dit project
vooraf met de contactpersoon van de stad te bespreken. In de communicatie draagt de uitvoerder er
zorg voor dat de neutraliteit van de stad bewaakt wordt.
Artikel 8. Bewijsstukken en rapportering
De uitvoerder bezorgt de volgende informatie aan de contactpersoon van de stad ten laatste op:
4
16 juni 2018 - De lijst van de leden van de raad van bestuur;
- De goedgekeurde jaarrekening 2017 van de uitvoerder;
- De begroting 2018 van de uitvoerder;
- De gedetailleerde projectbegroting van het voorwerp van
deze overeenkomst, minstens ten belope van het
subsidiebedrag zoals vermeld in art. 2;
- Alle bewijsstukken aangaande verzekeringneming zoals
beschreven in art. 13;
20 juni 2018 - De inschrijvingslijsten en tussentijdse aanwezigheidslijsten
(met vermelding van school, naam deelnemers, leeftijd van
de deelnemers);
10 juli 2018 - Alle definitieve aanwezigheidslijsten (met vermelding van
school, naam deelnemers, leeftijd van de deelnemers);
- Financiële afrekening met bijhorende
verantwoordingsstukken voor project, ten minste ten
belope van het subsidiebedrag zoals vermeld in art. 2 -
volgende stukken worden aanvaardt (niet-exhaustief
opgesomd): facturen, kasbonnen, contracten,
bankafschriften, uitgavennota’s, verzekeringspolissen…;
15 juli 2018 - Eindevaluatie van het project door de uitvoerder, de
deelnemers en scholen. De uitvoerder bundelt de uitkomst
van de tussentijdse bevragingen van alle deelnemers en
scholen op hun ervaring en suggesties en bezorgt deze info,
samen met de evaluatie van de uitvoerder zelf, aan de
contactpersoon van de stad.
Artikel 9. Uitbetaling
De stad Antwerpen stort het volledige bedrag, na aanleveren op 16 juni 2018 en goedkeuring van de
eerste stavingsstukken, zoals bepaald in artikel 8, op het rekeningnummer van de uitvoerder zoals
vermeld op pg. 1 van deze overeenkomst.
Om de toelage te bekomen mag de projectuitvoerder geen openstaande, niet-betwiste vervallen
schulden hebben ten aanzien van de stad.
Artikel 10. Controle
De uitvoerder verbindt zich ertoe de hem toegekende middelen te beheren als een goede huisvader
en uitsluitend aan te wenden voor het verwezenlijken van zijn doelstellingen zoals omschreven in
5
deze afsprakennota. De uitvoerder verklaart erop gewezen te zijn dat de activiteiten in het kader van
deze afsprakennota in geen geval het voorwerp mogen uitmaken van een dubbele financiering.
De stad kan onaangekondigd ter plaatse de boekhouding controleren en/of nagaan:
- Of de uitvoerder de verleende toelage aanwendt voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
- Of de uitvoerder de overeenkomst correct uitvoert;
- Of de uitvoerder de afgesproken resultaten realiseert.
De controle hierop gebeurt door personeelsleden van de stad of door externen, daartoe aangeduid
door de stad. De stad heeft het recht om door haar eigen diensten of door een externe
bedrijfsrevisor onaangekondigde controles van de boekhouding te laten uitvoeren.
Op eenvoudig verzoek van de stad levert de uitvoerder bijkomende informatie op aan de stad.
Artikel 11. Sancties
De stad kan, mits motivatie van de beslissing, (een deel van) de toegekende toelage niet uitbetalen of
(een deel van) de uitbetaalde toelage terugvorderen – indien (niet-exhaustief opgesomd):
- de uitvoerder de beoogde resultaten niet behaalt en dit niet met objectieve argumenten kan
verantwoorden;
- de uitvoerder meer middelen ontvangen heeft dan waar hij op basis van zijn afrekening recht
op heeft;
- de uitvoerder de toelage niet integraal aanwendt voor het doel waarvoor ze is toegekend;
- de uitvoerder de in de overeenkomst gevraagde bewijsstukken niet of niet correct voorlegt;
- de uitvoerder zich verzet tegen controle;
- de uitvoerder de modaliteiten voorzien in deze afsprakennota niet naleeft;
- de uitvoerder een onregelmatig beheer voert en de stad dit vaststelt of ervan op de hoogte
wordt gebracht.
Artikel 12. Stopzetting samenwerking
De stad heeft het recht de samenwerking stop te zetten indien de uitvoerder haar verbintenissen
niet naleeft of een samenwerking niet langer mogelijk is. De stad stuurt een brief of mail waarin ze
een overzicht geeft van de aspecten uit de overeenkomst die niet of onvoldoende gerealiseerd
worden. De uitvoerder heeft 14 kalenderdagen tijd om hierop te antwoorden. Op basis van dit
schrijven volgt binnen 7 werkdagen een overleg op basis waarvan de samenwerking wordt stopgezet
of bijgestuurd.
6
Artikel 13. Aansprakelijkheid van de stad
De stad kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of goederen die
rechtstreeks het gevolg is van activiteiten met betrekking tot de uitvoering van deze afsprakennota.
De uitvoerder dient hiervoor zelf de nodige verzekeringen af te sluiten.
In het bijzonder geldt deze verantwoordelijkheid, expliciet, ten aanzien van lichamelijke schade en
àlle medische kosten die deelnemende leerlingen rechtstreeks door deelname aan de activiteiten
zoals beschreven in artikel 5 zouden ondervinden.
Voor al deze aspecten van aansprakelijkheid dienen bewijsstukken van dekking voorgelegd te
worden, zoals gestipuleerd in artikel 8.
Artikel 14. Vrijwaringsprincipe
Ieder die een subsidie van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van
stedelijke infrastructuur neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te
werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar,
harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van het
Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.
De subsidie of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt steeds
tot sancties zoals:
- weigeren of terugvorderen van de subsidie;
- éénzijdig beëindigen van de samenwerking;
- verhuurverbod in alle stedelijke centra;
- weigering logistieke ondersteuning.
De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van
de opgelegde sancties.
Art. 15. Toepasselijke bepalingen
De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen’ en het stedelijk reglement op de toelagen van 18 december 2006 (jaarnummer
2730) zijn van toepassing op deze afsprakennota, evenals alle andere toepasselijke wettelijke regels.
7
Art. 16. Geschillen
In geval van gerechtelijke betwisting is alleen de rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
bevoegd.
Met de ondertekening bevestigt de uitvoerder uitdrukkelijk dat de afsprakennota volledig is
doorgelezen en door de stad is toegelicht waar nodig. Wijzigingen of toevoegingen aan deze
afsprakennota gelden enkel mits akkoord van de stad.
Voor de uitvoerder –
namens LGU Academy vzw
de coördinator,
Sihame El Kaouakibi
_________________

Recomendados

Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot von
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootThierry Debels
430 views15 Folien
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen von
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenThierry Debels
260 views6 Folien
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten von
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenMortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenThierry Debels
71 views4 Folien
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil von
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor FedasilRegering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor FedasilThierry Debels
112 views2 Folien
Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang von
Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvangLeuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang
Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvangThierry Debels
165 views3 Folien
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners von
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leeflonersRegering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leeflonersThierry Debels
156 views1 Folie

Más contenido relacionado

Similar a Afsprakennota LGU Academy vzw 2018

Stad Antwerpen wil nudging implementeren von
Stad Antwerpen wil nudging implementerenStad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementerenThierry Debels
341 views3 Folien
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater von
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwaterAntwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwaterThierry Debels
150 views13 Folien
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie von
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politieThierry Debels
57 views5 Folien
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED's von
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED'sInfosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED's
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED'sOnroerend Erfgoed
712 views18 Folien
Raadsvoorstel thuis in de wijk 17 id021993 von
Raadsvoorstel thuis in de wijk 17 id021993Raadsvoorstel thuis in de wijk 17 id021993
Raadsvoorstel thuis in de wijk 17 id021993Peter Franke
132 views3 Folien

Similar a Afsprakennota LGU Academy vzw 2018(20)

Stad Antwerpen wil nudging implementeren von Thierry Debels
Stad Antwerpen wil nudging implementerenStad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementeren
Thierry Debels341 views
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater von Thierry Debels
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwaterAntwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
Thierry Debels150 views
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie von Thierry Debels
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
Thierry Debels57 views
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED's von Onroerend Erfgoed
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED'sInfosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED's
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED's
Onroerend Erfgoed712 views
Raadsvoorstel thuis in de wijk 17 id021993 von Peter Franke
Raadsvoorstel thuis in de wijk 17 id021993Raadsvoorstel thuis in de wijk 17 id021993
Raadsvoorstel thuis in de wijk 17 id021993
Peter Franke132 views
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning
(Be)spreekuur - 9 maart 2023 - Compnenten Spuk brede ondersteuning
VNG Realisatie117 views
Erekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerd von Thierry Debels
Erekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerdErekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerd
Erekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerd
Thierry Debels43 views
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen von Thierry Debels
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenStad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Thierry Debels197 views
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050 von Thierry Debels
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050
Thierry Debels372 views
7247formulierrfid subsidie von lut63
7247formulierrfid subsidie7247formulierrfid subsidie
7247formulierrfid subsidie
lut63149 views
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne' von Thierry Debels
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Thierry Debels706 views
70 miljoen euro om Europa 2020 te promoten von Thierry Debels
70 miljoen euro om Europa 2020 te promoten70 miljoen euro om Europa 2020 te promoten
70 miljoen euro om Europa 2020 te promoten
Thierry Debels404 views

Más de Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewThierry Debels
2.3K views49 Folien
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezThierry Debels
1K views12 Folien
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelThierry Debels
906 views52 Folien
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelThierry Debels
714 views65 Folien
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesThierry Debels
286 views5 Folien
AstraZeneca - Transparency register EU von
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUThierry Debels
374 views7 Folien

Más de Thierry Debels(20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von Thierry Debels
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Thierry Debels2.3K views
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von Thierry Debels
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Thierry Debels1K views
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von Thierry Debels
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Thierry Debels906 views
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von Thierry Debels
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Thierry Debels714 views
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von Thierry Debels
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
Thierry Debels286 views
AstraZeneca - Transparency register EU von Thierry Debels
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
Thierry Debels374 views
Kamerbrief erkenning Stay Behind von Thierry Debels
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Thierry Debels346 views
Financiering moskeeën in Vlaanderen von Thierry Debels
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Thierry Debels389 views
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21 von Thierry Debels
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
Thierry Debels1.1K views
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21 von Thierry Debels
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Thierry Debels814 views
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i... von Thierry Debels
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
Thierry Debels471 views
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,... von Thierry Debels
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
Thierry Debels197 views
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases von Thierry Debels
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
Thierry Debels239 views
Démission administrateur Avrox von Thierry Debels
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
Thierry Debels224 views
Registratie BioNTech in lobbyregister EU von Thierry Debels
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Thierry Debels285 views
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL von Thierry Debels
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
Thierry Debels1K views
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network von Thierry Debels
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Thierry Debels209 views
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -... von Thierry Debels
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Thierry Debels474 views
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain von Thierry Debels
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Thierry Debels196 views

Afsprakennota LGU Academy vzw 2018

 • 1. 1 Afsprakennota 2018 LGU Academy vzw samenwerking in het kader van het project A’REA 2020 (Kiel) tussen enerzijds: de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen waarvoor optreden de heer Bart De Wever, burgemeester en de heer Sven Cauwelier, stadssecretaris, hierna genoemd ‘de stad’, en anderzijds: LGU Academy vzw, met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Noordersingel 28‐30, waarvoor optreedt mevrouw Sihame El Kaouakibi, coördinator, hierna genoemd ‘de uitvoerder’, met als contactpersoon-projectcoördinator voor de stad Antwerpen: Naam: Filip Janssens Afdeling/dienst: Onderwijsnetwerk Adres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Telefoon: 03 338 33 40 E-mailadres: filip.janssens@stad.antwerpen.be met als contactpersoon-projectcoördinator voor de uitvoerder: Naam: Sihame El Kaouakibi (coördinator) Adres: Noordersingel 28‐30, 2140 Borgerhout Telefoon: 0485 43 53 17 E-mailadres: sihame@letsgourban.be de organisatiegebonden gegevens van de uitvoerder: Rekeningnummer: BE80 3631 0021 4477 Ondernemingsnummer: 0842.075.410 Artikel 1. Looptijd Deze afsprakennota gaat in op 16 mei 2018 en eindigt op 16 juli 2018. De afsprakennota eindigt automatisch bij het einde van de periode waarvoor ze werd afgesloten. Ze is niet stilzwijgend verlengbaar. Een verlenging is enkel mogelijk mits schriftelijk akkoord van de stad en indien een positieve evaluatie plaatsvond.
 • 2. 2 Artikel 2. Bedrag De uitvoerder ontvangt de volgende toelage: 18.102,00 euro. De uitvoerder besteedt dit bedrag gedurende de looptijd zoals vermeld in artikel 1. In dit bedrag zit inbegrepen, binnen het aanbod zoals beschreven onder artikel 5: - begeleiding van elke sessie door een initiator (dans of sport); - begeleiding van elke sessie door een young coach; - coördinatietijd; - vervoerskosten; - vergadertijd. Artikel 3. Kader waarin deze afsprakennota wordt uitgevoerd Deze afsprakennota kadert in de uitvoering van A’rea 2020 op het Kiel, zoals goedgekeurd – onder de voormalige nomenclatuur “Antwerp Children’s Zone” – door het college op 23 december 2016 (jaarnummer 11187). Vanuit de sterke relatie tussen de onderwijsprestaties van een kind en de omgeving waarin het leert en leeft (thuis, school en wijk), kiest stad Antwerpen ervoor te starten met A’rea 2020 op het Kiel. Daarmee verbreedt de stad haar actieradius van een schoolgerichte aanpak naar een wijkgerichte aanpak die leerachterstand en ongekwalificeerde uitstroom wil aanpakken door de leefwerelden van het kind – thuis, school en daarbuiten – maximaal te ondersteunen. 3.1. Doelgroep De activiteiten van de uitvoerder horen een divers publiek te bereiken, via een laagdrempelig aanbod. Bij de organisatie van elk van de activiteiten is zeker aandacht voor alle volgende doelgroepen: - leerlingen (o.a. aandacht voor leerlingen uit kansarme gezinnen); - ouders; - schoolteam. 3.2. Doelstellingen Met de activiteiten van de uitvoerder beogen de partijen de volgende specifieke doelen:
 • 3. 3  de activiteiten leveren een bijdrage aan de leertijduitbreiding op het Kiel, zoals volgend uit de prioriteiten van A’rea 2020 op het Kiel zoals opgenomen in het besluit van het college van burgemeester en schepen van 23 december 2016 (jaarnummer 11187).  de activiteiten vormen een laagdrempelige opstap naar het reguliere vrijetijdsaanbod. Artikel 5. Aanbod De uitvoerder voorziet in een aanbod van 6 lesgroepen Urban Dance en/of Urban Sports, verspreid over minimum 3 en maximum 4 scholen, waarbij aan elke groep gedurende 7 weken één les (90 minuten) per week gegeven wordt. De concrete afspraken omtrent dit aanbod (effectieve tijdstippen, inschrijvingen, etc.) worden door de uitvoerder concreet afgesproken met de Kielse scholen die hun interesse in dit aanbod lieten blijken. Artikel 6. Projectcoördinatie De beide contactpersonen-projectcoördinatoren zullen de aan te spreken personen zijn voor alles wat op de praktische organisatie van deze beheersovereenkomst betrekking heeft. Beiden zien erop toe dat alle activiteiten in het kader van deze overeenkomst, zo ook de lesgevers aangesteld door de uitvoerder, aansluiten bij de leidende principes van A’rea 2020 en het departement Onderwijsnetwerk van stad Antwerpen. Ook zorgen zij ervoor dat de deelnemende scholen op een eenvormige manier worden benaderd. De contactpersoon-projectcoördinator namens de uitvoerder regelt de praktische afspraken met de scholen, rekruteert de tutoren, organiseert hun vorming en regelt alle verdere administratieve taken. Artikel 7. Communicatie De uitvoerder zorgt voor de nodige communicatie (bv. flyer, presentatie…) op maat van de school. Deze communicatie draagt het logo van de stad. De uitvoerder verbindt zich ertoe iedere externe communicatie (bekendmaking, persactie, aankondiging, promotie of publiciteit…) omtrent dit project vooraf met de contactpersoon van de stad te bespreken. In de communicatie draagt de uitvoerder er zorg voor dat de neutraliteit van de stad bewaakt wordt. Artikel 8. Bewijsstukken en rapportering De uitvoerder bezorgt de volgende informatie aan de contactpersoon van de stad ten laatste op:
 • 4. 4 16 juni 2018 - De lijst van de leden van de raad van bestuur; - De goedgekeurde jaarrekening 2017 van de uitvoerder; - De begroting 2018 van de uitvoerder; - De gedetailleerde projectbegroting van het voorwerp van deze overeenkomst, minstens ten belope van het subsidiebedrag zoals vermeld in art. 2; - Alle bewijsstukken aangaande verzekeringneming zoals beschreven in art. 13; 20 juni 2018 - De inschrijvingslijsten en tussentijdse aanwezigheidslijsten (met vermelding van school, naam deelnemers, leeftijd van de deelnemers); 10 juli 2018 - Alle definitieve aanwezigheidslijsten (met vermelding van school, naam deelnemers, leeftijd van de deelnemers); - Financiële afrekening met bijhorende verantwoordingsstukken voor project, ten minste ten belope van het subsidiebedrag zoals vermeld in art. 2 - volgende stukken worden aanvaardt (niet-exhaustief opgesomd): facturen, kasbonnen, contracten, bankafschriften, uitgavennota’s, verzekeringspolissen…; 15 juli 2018 - Eindevaluatie van het project door de uitvoerder, de deelnemers en scholen. De uitvoerder bundelt de uitkomst van de tussentijdse bevragingen van alle deelnemers en scholen op hun ervaring en suggesties en bezorgt deze info, samen met de evaluatie van de uitvoerder zelf, aan de contactpersoon van de stad. Artikel 9. Uitbetaling De stad Antwerpen stort het volledige bedrag, na aanleveren op 16 juni 2018 en goedkeuring van de eerste stavingsstukken, zoals bepaald in artikel 8, op het rekeningnummer van de uitvoerder zoals vermeld op pg. 1 van deze overeenkomst. Om de toelage te bekomen mag de projectuitvoerder geen openstaande, niet-betwiste vervallen schulden hebben ten aanzien van de stad. Artikel 10. Controle De uitvoerder verbindt zich ertoe de hem toegekende middelen te beheren als een goede huisvader en uitsluitend aan te wenden voor het verwezenlijken van zijn doelstellingen zoals omschreven in
 • 5. 5 deze afsprakennota. De uitvoerder verklaart erop gewezen te zijn dat de activiteiten in het kader van deze afsprakennota in geen geval het voorwerp mogen uitmaken van een dubbele financiering. De stad kan onaangekondigd ter plaatse de boekhouding controleren en/of nagaan: - Of de uitvoerder de verleende toelage aanwendt voor het doel waarvoor ze werd toegekend; - Of de uitvoerder de overeenkomst correct uitvoert; - Of de uitvoerder de afgesproken resultaten realiseert. De controle hierop gebeurt door personeelsleden van de stad of door externen, daartoe aangeduid door de stad. De stad heeft het recht om door haar eigen diensten of door een externe bedrijfsrevisor onaangekondigde controles van de boekhouding te laten uitvoeren. Op eenvoudig verzoek van de stad levert de uitvoerder bijkomende informatie op aan de stad. Artikel 11. Sancties De stad kan, mits motivatie van de beslissing, (een deel van) de toegekende toelage niet uitbetalen of (een deel van) de uitbetaalde toelage terugvorderen – indien (niet-exhaustief opgesomd): - de uitvoerder de beoogde resultaten niet behaalt en dit niet met objectieve argumenten kan verantwoorden; - de uitvoerder meer middelen ontvangen heeft dan waar hij op basis van zijn afrekening recht op heeft; - de uitvoerder de toelage niet integraal aanwendt voor het doel waarvoor ze is toegekend; - de uitvoerder de in de overeenkomst gevraagde bewijsstukken niet of niet correct voorlegt; - de uitvoerder zich verzet tegen controle; - de uitvoerder de modaliteiten voorzien in deze afsprakennota niet naleeft; - de uitvoerder een onregelmatig beheer voert en de stad dit vaststelt of ervan op de hoogte wordt gebracht. Artikel 12. Stopzetting samenwerking De stad heeft het recht de samenwerking stop te zetten indien de uitvoerder haar verbintenissen niet naleeft of een samenwerking niet langer mogelijk is. De stad stuurt een brief of mail waarin ze een overzicht geeft van de aspecten uit de overeenkomst die niet of onvoldoende gerealiseerd worden. De uitvoerder heeft 14 kalenderdagen tijd om hierop te antwoorden. Op basis van dit schrijven volgt binnen 7 werkdagen een overleg op basis waarvan de samenwerking wordt stopgezet of bijgestuurd.
 • 6. 6 Artikel 13. Aansprakelijkheid van de stad De stad kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of goederen die rechtstreeks het gevolg is van activiteiten met betrekking tot de uitvoering van deze afsprakennota. De uitvoerder dient hiervoor zelf de nodige verzekeringen af te sluiten. In het bijzonder geldt deze verantwoordelijkheid, expliciet, ten aanzien van lichamelijke schade en àlle medische kosten die deelnemende leerlingen rechtstreeks door deelname aan de activiteiten zoals beschreven in artikel 5 zouden ondervinden. Voor al deze aspecten van aansprakelijkheid dienen bewijsstukken van dekking voorgelegd te worden, zoals gestipuleerd in artikel 8. Artikel 14. Vrijwaringsprincipe Ieder die een subsidie van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van stedelijke infrastructuur neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De subsidie of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt steeds tot sancties zoals: - weigeren of terugvorderen van de subsidie; - éénzijdig beëindigen van de samenwerking; - verhuurverbod in alle stedelijke centra; - weigering logistieke ondersteuning. De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van de opgelegde sancties. Art. 15. Toepasselijke bepalingen De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen’ en het stedelijk reglement op de toelagen van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) zijn van toepassing op deze afsprakennota, evenals alle andere toepasselijke wettelijke regels.
 • 7. 7 Art. 16. Geschillen In geval van gerechtelijke betwisting is alleen de rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd. Met de ondertekening bevestigt de uitvoerder uitdrukkelijk dat de afsprakennota volledig is doorgelezen en door de stad is toegelicht waar nodig. Wijzigingen of toevoegingen aan deze afsprakennota gelden enkel mits akkoord van de stad. Voor de uitvoerder – namens LGU Academy vzw de coördinator, Sihame El Kaouakibi _________________