Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Chuong 2 vi sinh vat trong cong nghe len men

1.876 Aufrufe

Veröffentlicht am

Chuong 2 Vi sinh vat trong cong nghe len men

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Chuong 2 vi sinh vat trong cong nghe len men

 1. 1. VI SINH VT TRONG CÔNG NGH LÊN MEN Ths. Bùi Hng Quân 09.09.25.24.19/09.17.27.26.25 Email: buihongquan@hui.edu.vn Website: www.buihongquan.tk GBD gi gìn màu xanh cho quê hương, xây d ng tương lai t ch
 2. 2. t lư ng cuc sng
 3. 3. SINH LÝ VI SINH VT Chia làm bn giai on: – Pha lag: làm quen môi trưng, kéo dài hay ngn tùy theo ging vi sinh vt – Pha log: vi sinh vt phát trin mnh tăng sinh khi nhanh theo c
 4. 4. p s 2n – Pha cân bng: ngun dinh dưng bt u cn kit, s t bào sinh ra bng s t bào cht i – Pha suy vong: ngun dinh dưng ã cn kit, ch
 5. 5. t thi t hot ng sng ca vi sinh vt tích t càng nhiu, s lư ng t bào cht nhiu hơn s lư ng t bào sng Trong công ngh lên men chúng ta thưng quan tâm n pha lag và pha cân bng. Pha lag càng ngn thì quá trình lên men càng nhanh
 6. 6. QUÁ TRÌNH LÊN MEN HAI PHA • Pha 1: là pha sinh trư)ng, thu nhn sn ph*m bc 1 – Sinh t+ng h p protein và xây d ng t bào – Các t bào tr, sinh trư)ng nhanh và tăng sinh khi – Bao gm t nhân ging và thi gian u quá trình lên men – Sn ph*m trao +i ch
 7. 7. t không có ho-c bt u tích t v.i s lư ng nh/. D
 8. 8. u hiu chuyn qua pha th0 hai
 9. 9. QUÁ TRÌNH LÊN MEN HAI PHA • Pha 2: tích t các sn ph*m trao +i ch
 10. 10. t, các t bào vi sinh vt trư)ng thành, sinh khi phát trin chm ho-c ngng phát trin = thu nhn sn ph*m bc hai – Bt u ging vi sinh vt phát trin chm li – Các sn ph*m trao +i ch
 11. 11. t tích t trong pha này – Môi trưng dinh dưng còn ít ho-c bt u cn kit • Thi kỳ u pha 2: tích t nhiu sn ph*m trong môi trưng • Thi kỳ cui pha 2: – Sinh khi gim do t bào t phân – Tích t sn ph*m bc 2 ít – Mt s sn ph*m li tr) thành ngun dinh dưng ca vi sinh vt (ging có th ng hóa tr) li sn ph*m) – Hin tư ng t bào t phân làm tăng nh.t d2ch lên men – Quá trình lên men thu nhn sn ph*m bc 2: kt thúc trư.c thi kỳ cui ca pha 2
 12. 12. QUÁ TRÌNH LÊN MEN HAI PHA Thu sn ph*m bc 2: • Thu sn ph*m bc 2 không nm trong giai on thu sinh khi mà phi i thi gian thoát ra môi trưng = chm hơn • Vi sinh vt luôn có quá trình t phân = thoát ra ngoài môi trưng. Mun thu sn ph*m bc 2 phi i qua giai on vi sinh vt phát trin sinh khi c c i • Ch3n các iu kin phát trin ti ưu ca ging vi sinh vt trong pha 1 (nu thu sn ph*m bc 2 thì càng cn nghiên c0u rút ngn giai on này (pha log)) • Xác 2nh nhng iu kin chuyn tip t pha 1 sang pha 2 = kho sát bin ng ca quá trình lên men • Tìm nhng nguyên nhân làm gim hàm lư ng các sn ph*m ư c to thành sau khi ã t m0c ti a (t phân, tp nhi4m, ng hóa ngư c li,…)
 13. 13. QUÁ TRÌNH LÊN MEN HAI PHA • Pha 1: – Môi trưng nhân ging giàu các ch
 14. 14. t dinh dưng hơn môi trưng lên men – Môi trưng nhân ging có hàm lư ng ưng th
 15. 15. p hơn môi trưng lên men • Pha 2: – Thành phn môi trưng nh hư)ng n s chuyn tip t pha 1 sang pha 2 – Thay +i thành phn môi trưng dinh dưng: thay +i hot l c và hình thái ca ging – Thay +i hình thái: tính ch
 16. 16. t t bào
 17. 17. QUÁ TRÌNH LÊN MEN HAI PHA • Phi bit sn ph*m cn thu sinh ra ) giai on nào ca quá trình nuôi c
 18. 18. y • Tìm ra trng thái sinh lý ca vi sinh vt cho năng su
 19. 19. t to sn ph*m t cao nh
 20. 20. t và duy trì nó trong thi gian dài • Nhiu trưng h p -t ra là vi sinh vt t trng thái sinh trư)ng phát trin ti ưu không ng thi cho ra sn ph*m v.i hiu su
 21. 21. t cao
 22. 22. VAI TRÒ CA GING VI SINH VT • Ging óng vai trò quyt 2nh: –Năng su
 23. 23. t sinh h3c = gim chi phí cho qúa trình sn xu
 24. 24. t –Ch
 25. 25. t lư ng sn ph*m lên men –Vn u tư cho sn xu
 26. 26. t –Giá thành sn ph*m
 27. 27. YÊU CU V GING • Cho sn ph*m có s lư ng và ch
 28. 28. t lư ng cao hơn các sn ph*m ph khác • Năng su
 29. 29. t sinh h3c cao • S5 dng các nguyên liu r, tin, d4 kim, ho-c phi h p v.i các ngun ph liu, ph thi công nghip th c ph*m • Sn ph*m d4 thu nhn và tinh sch • Tính +n 2nh ca ging • Tính thích nghi trong iu kin lên men công nghip • Tính cnh tranh và 0c ch, sinh sn và phát trin mnh • Tc trao +i ch
 30. 30. t mnh
 31. 31. PHÂN LP GING – PHÂN LP T NHIÊN • T nhiên là ngun vô tn thu nhn các ging vi sinh vt • Nguyên tc cơ bn: cơ ch
 32. 32. t nào thì có m-t vi sinh vt phân hy cơ ch
 33. 33. t ó • Năng su
 34. 34. t sinh h3c không cao • Chưa thích nghi sn xu
 35. 35. t quy mô công nghip
 36. 36. TIN HÀNH PHÂN LP • Xác 2nh v2 trí phân lp ging • Môi trưng tp trung: loi dn các vi sinh vt không mong mun • Môi trưng -c hiu: ch8 cho phép vi sinh vt cn phân lp phát trin • 92nh danh ging cn phân lp
 37. 37. PHÂN LP GING TRONG NHÀ MÁY • D4 thích nghi trong iu kin sn xu
 38. 38. t • Cho năng su
 39. 39. t và ch
 40. 40. t lư ng sn ph*m sinh h3c cao • Trong nư.c thi, ch
 41. 41. t thi có mt vi sinh vt cn quan tâm nh
 42. 42. t • Phân lp tương t trong t nhiên
 43. 43. HO T HÓA GING • Môi trưng bi dưng • Sàng l3c ging • Rút g3n pha lag • Chiu tia t5 ngoi, laser = không gây t bin = kích hot ging. Ví d: n
 44. 44. m
 45. 45. TUY N CHN • Nguyên tc: ) âu có cơ ch
 46. 46. t thì ) ó có vi sinh vt phân gii cơ ch
 47. 47. t ó • T nhiên: có h gen +n 2nh • Nhà máy: phòng thí nghim nhà máy, thùng lên men, nư.c thi, ch
 48. 48. t thi • Ngân hàng ging vi sinh vt • Ví d: – Phân lp ging Bifidobacteria 0ng dng trong sn xu
 49. 49. t ch ph*m probiotic – Phân lp ging Lactococcus lactis 0ng dng trong sn xu
 50. 50. t ch ph*m Bacteriocin – Phân lp ging Bacillus subtilis 0ng dng trong sn xu
 51. 51. t probiotic
 52. 52. NÂNG CAO CH
 53. 53. T LƯNG GING • Thay +i -c tính di truyn: – Phương pháp di truyn c+ in – Lai • Ưu im: d4 th c hin • Như c im: gi.i hn trong loài – Phương pháp to t bào trn – Gây t bin • Ưu im: phá v gi.i hn loài • Như c im: không 2nh hư.ng • Phương pháp hin i – Phương pháp chuyn gen – Phương pháp to dòng
 54. 54. HU
 55. 55. N LUYN THÍCH NGHI • Nguyên tc: t
 56. 56. t c các vi sinh vt có kh năng thích nghi cao • Hu
 57. 57. n luyn thích nghi v.i iu kin sn xu
 58. 58. t công nghip • Tip cn v.i năng su
 59. 59. t sinh h3c cao nh
 60. 60. t ca nó trong t nhiên, nhng yu t nh hư)ng như: nhit , pH, enzyme,… • Bt nó phi thay +i quá trình trao +i ch
 61. 61. t • Hu
 62. 62. n luyn thích nghi nâng cao ch
 63. 63. t lư g ging • Thay +i các yu t to ra tính thích nghi • Tính thích nghi ch8 biu hin khi các yu t tác ng n tính thích nghi ó tn ti (vì tính thích nghi không di truyn) • Ví d: nâng cao biu hin gen amylase
 64. 64. NGUYÊN LÝ SINH TNG HP THA VI SINH VT • Quá trình trao +i ch
 65. 65. t tuân theo nguyên tc kinh t và hài hòa: không t+ng h p nhng ch
 66. 66. t quá tha so v.i nhu cu phát trin • Cơ ch sinh t+ng h p tha (siêu t+ng h p): c
 67. 67. u trúc không gian ca enzyme và cơ ch di truyn
 68. 68. Nhng nguyên tc iu hòa trao +i ch
 69. 69. t • 9iu hòa hot tính enzyme nh s 0c ch quá trình t+ng h p ca chính nó • A --- B --- C --- X • (b) (c) • Enzyme (a): thay +i c
 70. 70. u hình không gian khi có m-t sn ph*m cui - gim b.t hot tính xúc tác • (a) có kh năng gn v.i A • Nu X dư tha = bao vây trung tâm d2 lp th = trung tâm xúc tác b2 bin +i = (a) không th gn v.i A mà ch8 gn v.i X = (a) không có hiu l c chuyn A thành B = chui sinh t+ng h p X b2 gián on = X gim
 71. 71. NGUYÊN LÝ SINH TNG HP THA VI SINH VT • V2 trí các axít amin trong c
 72. 72. u trúc enzyme: – S sai lch th0 t sp xp hay s lư ng các axít amin nm trong các trung tâm hot ng – S thay +i axít amin trong trung tâm kim ch - m
 73. 73. t kh năng kt h p v.i ch
 74. 74. t kim ch
 75. 75. NHNG PHƯƠNG PHÁP GI GING THUN CHNG VÀ N NH HO T TÍNH SINH HC Trên môi trưng agar: – Ph+ bin, ơn gin, tin l i – Thi gian gi ging ngn – D4 m
 76. 76. t hot tính di truyn ban u ca ging – Tn nhiu công s0c – D4 nhi4m bacteriophage, m
 77. 77. t nư.c
 78. 78. NHNG PHƯƠNG PHÁP GI GING THUN CHNG VÀ N NH HO T TÍNH SINH HC • Dưi lp du khoáng – Ph lên môi trưng agar ã có vi sinh vt mt l.p du khoáng – Thi gian bo qun là 12 tháng • Trên cát, t – Gi vi sinh vt có bào t5 • Silicagen và ht ngũ cc – Tương t
 79. 79. NHNG PHƯƠNG PHÁP GI GING THUN CHNG VÀ N NH HO T TÍNH SINH HC • Giy l c – Bo qun vi sinh vt có bào t5 trong nhiu năm – Thi gian ngn hơn so v.i gi ging trên cát,
 80. 80. t, ngũ cc • Gelatin • Phương pháp lnh sâu – S phát trin ca vi sinh vt b2 0c ch ) nhit lnh sâu
 81. 81. NHNG PHƯƠNG PHÁP GI GING THUN CHNG VÀ N NH HO T TÍNH SINH HC • Phương pháp ông khô – Có 3 giai on: – Lnh ông (tin ông khô) – S
 82. 82. y chính – S
 83. 83. y ph

×