Anzeige
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Anzeige
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Anzeige
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Anzeige
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Anzeige
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Anzeige
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Anzeige
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Anzeige
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Anzeige
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Anzeige
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Devexpress cho asp.net
Nächste SlideShare
Aspnet 3.5 -06Aspnet 3.5 -06
Wird geladen in ... 3
1 von 102
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Devexpress cho asp.net

 1. 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ DEVEXPRESS CHO ASP.NET LƯU HÀNH NỘI BỘ 2010 BIÊN SOẠN : NGUYỄN MAI LĨNH PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM 30/7/2010
 2. 2 MỤC LỤC Phần 1: Cài đặt bộ công cụ DevExpress cho ASP.NET......................................................4 1. Yêu cầu hệ thống......................................................................................................5 1.1. Framework..........................................................................................................5 1.2. IDE......................................................................................................................5 1.3. SQL Server .........................................................................................................5 2. Các thư mục cần sử dụng .........................................................................................5 3. Cấu hình để sử dụng bộ công cụ này trong Microsoft Visual Studio ......................7 Phần 2: Hướng dẫn sử dụng một số Control của Component DevExpress ASP.NET .....12 1. ASPxMenu .............................................................................................................13 1.1. Tổng quan.........................................................................................................13 1.1.1. Đặc điểm....................................................................................................13 1.1.2. Sub-Menus.................................................................................................13 1.1.3. Separators...................................................................................................13 1.1.4. Các thư viện liên kết động cần thiết để triển khai ứng dụng .....................13 1.2. Ví dụ minh hoạ .................................................................................................14 1.2.1. Tạo menu tuỳ ý bằng tay............................................................................14 1.2.2. Tạo menu từ Data source xml....................................................................19 2. ASPxNavBar ..........................................................................................................25 2.1 Tổng quan ............................................................................................................25 2.1.1 Đặc điểm....................................................................................................25 2.1.2 Tính năng của Group .................................................................................26 2.1.3 Các thư viện liên kết động cần thiết để triển khai ứng dụng .....................27 2.2 Ví dụ minh hoạ .................................................................................................27 3. ASPxTabControl ....................................................................................................33 3.1. Tổng quan.........................................................................................................33 3.1.1 Đặc điểm....................................................................................................33 3.1.2 Tính năng của tab.......................................................................................33
 3. 3 3.1.3 Các thư viện liên kết động cần thiết để triển khai ứng dụng .....................33 3.2. Ví dụ minh hoạ .................................................................................................34 4. ASPxSchedule........................................................................................................38 4.1. Tổng quan.........................................................................................................38 4.1.1. Đặc điểm....................................................................................................38 4.1.2. Các thư viện liên kết động cần thiết để triển khai ứng dụng .....................43 4.2. Ví dụ minh hoạ .................................................................................................44 5. ASPxGridView.......................................................................................................58 5.1. Tổng quan.........................................................................................................58 5.1.1. Đặc điểm....................................................................................................58 5.1.2. Các thư viện liên kết động cần thiết để triển khai ứng dụng .....................59 5.2. Ví dụ minh hoạ .................................................................................................59 5.2.1. Tạo một Control ASPxGridView với Data Source từ Database Access...59 5.2.2. Tạo lưới trình bày dữ liệu theo dạng Master-Detail ..................................65 6. XtraReport ..............................................................................................................84 6.1. Tổng quan.........................................................................................................84 6.1.1. Đặc điểm....................................................................................................84 6.1.2. Các thư viện liên kết động cần thiết để triển khai ứng dụng .....................85 6.2. Ví dụ minh hoạ .................................................................................................86 6.2.1. Tạo Web Report đơn giản..........................................................................86 6.2.2. Tạo Report dạng bảng và thống kê dữ liệu................................................93 7. ASPxEditors .........................................................................................................101 7.1. Tổng quan.......................................................................................................101 7.1.1. Đặc điểm..................................................................................................101 7.1.2. Một số component trong bộ ASPxEditors...............................................101 7.1.3. Các thư viện liên kết động cần thiết để triển khai ứng dụng ...................102
 4. 4 Phần 1: Cài đặt bộ công cụ DevExpress cho ASP.NET  Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày về các yêu cầu cho việc cài đặt bộ công cụ DevExpress cho ASP.NET và cấu hình cần thiết để có thể sử dụng bộ công cụ này. Môi trường thử nghiệm của chúng tôi là Microsoft Visual Studio 2008, .NET Framework 3.5. Phiên bản cài đặt của DevExpress là v10.1 Nội dung: • Yêu cầu hệ thống • Các thư mục cần sử dụng • Cấu hình để sử dụng bộ công cụ này trong Microsoft Visual Studio
 5. 5 1. Yêu cầu hệ thống 1.1. Framework • Microsoft .NET Framework 2.0 (hoặc cao hơn). • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (hoặc cao hơn). • Microsoft .NET Framework 4.0 1.2. IDE Ta có thể sử dụng các IDE sau để phát triển các ứng dụng ASP.NET, sử dụng các Component DevExpress ASP.NET • Microsoft Visual Studio 2005. • Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition. • Microsoft Visual Studio 2008. • Microsoft Visual Web Developer 2008 Express Edition. • Microsoft Visual Studio 2010. • Microsoft Visual Web Developer 2010 Express Edition. 1.3. SQL Server Để chạy các demo của Components DevXpress ASP.NET trên máy local, cần phải cài đặt một trong các version sau của Microsoft SQL Express: • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (SP3); • Microsoft SQL Server 2008 Express Edition (SP1). 2. Các thư mục cần sử dụng - Khi cài đặt xong bộ công cụ DevX, các tập tin cần thiết để hoạt động chứa trong thư mục sau: C:Program FilesDevExpress 2010.1Components - Đường dẫn chứa các thư viện, các file DLL và XML để triển khai ứng dụng: C:Program FilesDevExpress 2010.1ComponentsSources DevExpress.DLL - Các Sample mẫu chứa trong thư mục sau: C:UsersPublicDocumentsDevExpress 2010.1 DemosComponents - Để xem các demo mẫu, các tài liệu hướng dẫn chi tiết, các video hướng dẫn thao tác, ta vào trong DemoCenter như hình dưới:
 6. 6 Hình 1.1 Truy cập vào DemoCenter của DevX Đây là giao diện của DemoCenter:
 7. 7 Hình 1.2: Giao diện DemoCenter của DevX 3. Cấu hình để sử dụng bộ công cụ này trong Microsoft Visual Studio Khi cài đặt xong bộ Công cụ DevX, ứng dụng sẽ tự thêm các Components vào ô Toolbox của Microsoft Visual Studio. Trong trường hợp trong ô toolbox không xuất hiện các Components của DevX ta có thể chạy một tool kèm theo khi cài đặt DevX đó là tool Toolbox Creator.
 8. 8 Hình 1.3: Truy cập công cụ ToolboxCreator của DevX Lưu ý: - Các Control của Component DevExpress ASP.NET bắt đầu bằng cụm ASPx. Ví dụ như ASPxMenu, ASPxGridView, ASPxNavPanel…. - Từ phiên bản v10.1, khi một Web Control được đưa từ Toolbox vào trong màn hình Designer của trang web, một section sẽ được tự động tạo ra bên trong tập tin Web.config. Section này cho phép ta tuỳ chọn cấu hình
 9. 9 theo từng chức năng của mỗi control, nội dung section đó như sau: Đồng thời, khi control được kéo thả vào trong trang web thì assemply tương ứng sẽ được tự động đăng ký và thêm vào đầu của trang(xem kiểu Source View) bởi dòng sau, ở đây ta ví dụ thêm vào một control ASPxGridView : <%@ Register Assembly="DevExpress.Web.ASPxGridView.v10.1, Version=10.1.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" Namespace="DevExpress.Web.ASPxGridView" TagPrefix="dx" %> Tương ứng lúc này, sẽ có một file license.licx được tự động thêm vào project, trong folder Properties và nội dung của file sẽ có dòng tương ứng sau: DevExpress.Web.ASPxGridView.ASPxGridView, DevExpress.Web.ASPxGridView.v10.1 , Version=10.1.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a
 10. ta Nội d a đã thao tá Hình dung file lic c với nhiều h 1.4: Vị trí cense.licx có u control): 10 file license ó dạng như e.licx trong sau(Nội du project. ung bên dướới có được kkhi
 11. 11 Hình 1.5: Nội dung file license.licx
 12. 12 Phần 2: Hướng dẫn sử dụng một số Control của  Component DevExpress ASP.NET  Trong phần này chúng tôi sẽ trình bày các thông tin về một số Control thường sử dụng trong việc thiết kế một website cũng như cách sử dụng các Control này. Bên cạnh đó sẽ là những ví dụ minh hoạ cách thao tác với các control trên để tạo ra các ứng dụng đơn gian cũng và nâng cao. Nội dung • ASPxMenu : Giới thiệu và minh hoạ • ASPxNavBar : Giới thiệu và minh hoạ • ASPxTabControl : Giới thiệu và minh hoạ • ASPxScheduler : Giới thiệu và minh hoạ • ASPxGridView : Giới thiệu và minh hoạ • XtraReport : Giới thiệu và minh hoạ • ASPxEditors : Giới thiệu
 13. 13 1. ASPxMenu 1.1. Tổng quan 1.1.1. Đặc điểm Bộ ASPxMenu gồm hai control đơn lẻ là ASPxMenu và ASPxPopupMenu, bổ trợ cho việc tạo các Menu cố định và cả các Menu ngữ cảnh động. • Đặc điểm Control: o Có thể tạo menu từ Datasource bằng cách khai thác các cấu trúc tập tin XML hay các bảng của Database. o Có thể thiết lập một Menu thu hút một cách dễ dàng chỉ sau vài cái click chuột. o Có thể thay đổi thể hiện tuỳ thuộc vào từng trạng thái, thông qua việc tuỳ chỉnh các thuộc tính hay chỉnh sửa các file CSS. o Có thể chèn các hình ảnh cần thiết trước phần Text của từng Item trong menu, có thể tuỳ chỉnh vị trí của Text so với hình ảnh. Có thể tuỳ chỉnh việc xử lý sự kiện phía người dùng • Đặc điểm phía người dùng: o Người dùng có thể sử dụng những sự kiện phía người dùng để tuỳ chỉnh một tác vụ cho việc ẩn hoặc hiện Sub-Menu và khi người dùng click vào Menu. 1.1.2. Sub-Menus • Control dạng Menu mặc định hiện bóng mờ dưới sub-Menu, ta có thể tắt chức năng đó bằng việc tuỳ chỉnh thuộc tính ASPxMenuBase.ShowSubMenuShadow. Tương như như cho PopupMenu. • Ta cũng có thể tuỳ chỉnh tốc độ mở và đóng các Sub-Menu. • Ta có thể tuỳ chỉnh cho hiện các ký hiệu ở các menu cấp lớn hơn cho biết là có các sub-menu ở đó, mặc định là có hiện. 1.1.3. Separators • Ta có thể thêm các đoạn chia giữa các Item với nhau trong Menu bằng, hoặc các Item cùng một Item cha. Các chức năng này có thể tuỳ chỉnh thông qua thuộc tính ASPxMenuBase.AutoSeparators . Bên cạnh đó, ta có thể tuỳ chỉnh cho hiện các đoạn chia ở bất cứ nơi nào mình muốn. 1.1.4. Các thư viện liên kết động cần thiết để triển khai ứng dụng
 14. 1.2. 1. Ta B To • De các chức • De năng liên • De lớp để thự phối hợp. • Đư DevExpr Ví dụ mi 2.1. Tạ a cần tạo ra 1: Đưa Con Trong củ oolbox vào evExpress.W năng của cá evExpress.D quan tới vi evExpress.W ực thi một t ường dẫn n ress 2010.1 nh hoạ ạo menu tu a Menu như Hình 2.1 ntrol ASPx ủa sổ Desi thẻ div bên 14 Web.vX.Y ác Control t Data.vX.Y iệc quản lý Web.ASPx tập các chứ nơi chứa cá Compone uỳ ý bằng ta ư hình sau: .1 : Menu n xMenu vào ign view, n trong .dll: Chứa trong bộ AS Y.dll: Chứa dữ liệu . xThemes.vX c năng về tu ác thư viện entsSource ay ngang và dọ o giao diện kéo thả co các lớp th SPxMenu. các lớp thự X.Y.dll: Ch uỳ chỉnh gi n này: C:P es DevExp ọc omponent hực thi toà ực thi các hứa toàn bộ iao diện và Program F press.DLL ASPxMen n bộ chức ộ các cách Files u từ
 15. B2 bê Hình 2 : Thêm c Chọn Me ên phải của Hìn h 2.1.2 : Co các Item ch enu đang hi Menu ở AS nh 2.1.3 : Và 15 ontrol ASPx ho Menu iển thị trên SPxMenu T ào chức năn xMenu trên màn hình, Tasks -> C ng thêm mớ n màn hình D nhấn thẻ th Chọn mục It ới các Item Design hông minh tem cho Menu nằm
 16. 16 Lúc này, hiện lên của sổ ASPxMenu MenuItem Editor. Chọn Add an Item (Icon đầu tiên bên trái) để thêm một Item mới: Hình 2.1.4 : Thêm Item mới cho Menu Chọn Item vừa mới thêm, trong phần Properties bên phải, chọn Nhóm Misc, chọn mục Text và đổi tên Item thành Home.
 17. 17 Hình 2.1.5 : Đặt tên cho Item Tương tự như thế, ta tạo ra thêm các Item cho Menu theo cấu trúc như sau, lưu ý Scanners và Printers là con của Products, nên ta cần chọn chức Năng Add a child Item.(Icon thứ 2 từ trái sang) Hình 2.1.6 : Thêm các Item cho Menu
 18. 18 - Để thêm Icon trước mỗi Item, trong Properties ta chọn Nhóm Image-> Image->URL rồi chọn Icon cần đặt trước Item đó trong cửa sổ Dialog mở ra. - Để điều hướng Menu, trong Properties ta chọn nhóm Misc- >NavigateURL rồi chọn trang để điều hướng tới. Chọn OK để hoàn tất việc thêm các Item bằng tay Mặc định Menu mới tạo sẽ nằm ngang, muốn Menu nằm dọc ta chỉ cần set thuộc tính Orientation của Menu thành Vertical B3: Tuỳ chỉnh một số thuộc tính của Menu Tạo các ngăn cách giữa các Item: trong của sổ Design View, chọn Menu, trong cửa sổ Properties, chọn chức năng AutoSeparators -> chọn thuộc tính RootOnly để tạo ra các ngăn cách giữa các Menu. Hình 2.1.7 : tạo ngăn cách giữa các Menu Orientation: chiều của Menu, Horizontal tương ứng với nằm ngang, Vertical tương ứng với nằm dọc. Horizontal align, Vertical Align: canh chỉnh vị trí tương ứng với menu ngang hay dọc. ItemImagePosition: Vị trí của Image so với Item, xếp ngang hàng hoặc trên dưới Hình 2.1.8 : Image nằm trên Item
 19. H W … 1. D B B2 Tạ >E tro Height: Chiề Width: chiều …. 2.2. Tạ Ta tạo m evExpress. Hình 1: Đưa con 2: Thêm v ại thư mục Existing Ite ong Sample ều cao của M u rộng của M ạo menu từ menu từ dat Menu sẽ có h 2.1.9 : Me ntrol ASPx vào DataSo c App_Dat em…, thêm e Code của 19 Menu Menu ừ Data sour ta Source X ó dạng như enu có Data Menu vào ource XML ta của proj m vào file m DevExpres rce xml XML có sẵ ư sau : a Souce là fi giao diện ( L ject, ta nhấ menu-struc ss) ẵn trong sa ile XML (Tương tự n ấn chuột ph cture.xml ( ample code như trên) hải, chọn A (file này có e của Add- ó sẵn
 20. Fi <? <r Is Is Is Is Is Is Is Is Is ile menu_st ?xml versi root> <menuitem </menuite <menuitem sSeparator </menuite <menuitem sSeparator <menuit sSeparator <menu sSeparator </men <menu sSeparator </men <menu </men <menu sSeparator </men </menui </menuite <menuitem sSeparator </menuite <menuitem sSeparator <menuit sSeparator Hình 2.1. tructure.xm ion=”1.0” m Text=”M em> m Text=”S r=”on”> em> m Text=”M r=”false” tem Text= r=”false” uitem Tex r=”false” nuitem> uitem Tex r=”false” nuitem> uitem Tex nuitem> uitem Tex r=”false” nuitem> item> em> m Text=”S r=”1”> em> m Text=”M r=”false” tem Text= r=”false” 20 10 : Thêm m ml này có n ” encoding Menu item Separator Menu item ”> =”Menu ite ”> xt=”Menu i ”> xt=”Menu i ”> xt=”” Valu xt=”Menu i ”> Separator Menu item ”> =”Menu ite ”> mới file .xm nội dung nh g=”utf-8” 1” Value= on” Value 2” Value= em” Value= item 1” Va item 2” Va ue=”2” IsS item 3” Va 1” Value= 3” Value= em” Value= ml vào menu hư sau: ?> =”1” IsSe e=”Separa =”2” =”2” alue=”1” alue=”2” Separator alue=”3” =”Separat =”3” =”1” u. eparator=” atorOn” r=”true”> tor1” ”0”>
 21. 21 </menuitem> <menuitem Text=”Menu item” Value=”3” IsSeparator=”false”> </menuitem> </menuitem> </root> B3: Chọn file menu_structure.xml làm data source cho Menu. Từ màn hình Design chọn Menu, chọn thẻ thông minh bên phải của Menu để mở ASPxMenu Tasks. Trong mục Choose Data Source tại ô combobox kế bên, nhấp vào và chọn <New Data Souce> Hình 2.1.11 : Chọn Data Source cho Menu Lúc này hiện lên cửa sổ Data Source Configuration Wizard, chọn XML File -> OK
 22. 22 Hình 2.1.12 : Chọn XML file làm Data Source Tại màn hình kế, trong mục Data file, ta nhấp vào nút Browse để chọn file
 23. 23 Hình 2.1.13 : Chọn đường dẫn file Trong thư mục App_Data ở màn hình kế, ta chọn file menu_structure.xml -> OK Hình 2.1.14 : Chọn file xml đã thêm vào từ đầu
 24. d Trong ph dung từ thà Lúc này hần Xpath e ành phần Me H ta có được Hình expression enuItem củ Hình 2.1.15 Menu từ vi h 2.1.9 : Me 24 ta gõ vào “ ủa file này là 5 : Nhập vào iệc khai thá enu có Data “root/menu àm các item o Xpath exp c datasourc a Souce là fi uitem” để k m cho Menu pression ce là file XM ile XML khai thác nộ u ->OK ML. ội
 25. 25 2. ASPxNavBar 2.1 Tổng quan 2.1.1 Đặc điểm ASPxNavBar cho phép ta tạo ra những thông tin ngắn gọn, đặt trong các ô điều hướng (Navigation bar), tạo nên một giao diện giống như của Microsoft Outlook Sidebar hay Window Explorer. Control này cho phép ta thay đổi nhiều tuỳ chọn, và đặt ở bất kỳ nơi nào mong muốn trong trang web. Giống như các Control khác của DevExpress ASP.NET, nó hỗ trợ mạnh mẽ công nghệ AJAX và CSS. • Các thành phần trong một NavBar Hình 2.2.1: Cấu trúc của một Navbar Group: Gồm có Group Header và Group Content Group Header: làm header cho phần nội dung trong Group. Có thể dùng để mở và đóng group Group Header Image: hình ảnh hiển trong Group Header Group Content: Có chứa các Item. Group Expand Button: nằm bên trong Group Header, dùng để mở và đóng Group.
 26. 26 Item: là phần nội dung bên trong Group Content. Item Image: Hình ảnh đại diện cho Item. • Đặc điểm của Control o Có thể tạo ASPxNavBar từ Datasource để tạo nên các group và các item bằng cách khai thác các cấu trúc tập tin XML. o Ta có thể dễ dàng thay đổi giao diện thể hiện bằng việc chỉnh sửa các lớp CSS. o Để có hỗ trợ AJAX ta set thuộc tính EnableCallbacks thành True, lúc này ASPxNavBar chỉ load nội dung của Group được mặc định mở chứ không load hết toàn bộ nội dung của các Group khi hiển thị ở phía người dùng. Khi người dùng nhấn chọn mở các Group, nội dung bên trong sẽ được load qua sự kiện callbacks. Một khi nội dung một group đã được load lên rồi, người dùng có thể mở hoặc đóng tới Group này mà không phải gọi sự kiện callbacks hay postback nữa. o Hình ảnh có thể đi chung với các Items. o Có thể tuỳ chỉnh vị trí người dùng click vào Item để thực thi chức năng của Item đó.(Text, hình ảnh hay cả hai). o Ta có thể tuỳ chỉnh vị trí của hình ảnh so với text của Item.(Trên, dưới, trái, phải). o Ta cũng có thể tô đậm, đánh dấu từng Item. 2.1.2 Tính năng của Group • Dễ dàng chỉnh sửa, thay đổi với trình chỉnh sửa thông minh. • Có thể tuỳ chỉnh nút đóng/mở cho riêng từng group hay tất cả các group trong một NavBar. • Có thể dùng hình ảnh thay cho nút đóng mở group. • Có thể để link cho một Group Header. • Group Header có thể vừa có Text và hình ảnh. • Có thể không cho người dùng mở một group nào đó tuỳ vào hoàn cảnh. • Có thể chỉ cần rê chuột tới hoặc click để đóng hoặc mở group.
 27. 27 2.1.3 Các thư viện liên kết động cần thiết để triển khai ứng dụng • DevExpress.Web.vX.Y.dll: Chứa các lớp thực thi toàn bộ các chức năng của các Control trong bộ ASPxNavBar. • DevExpress.Data.vX.Y.dll: Chứa các lớp thực thi các chức năng liên quan tới việc quản lý dữ liệu . • DevExpress.Web.ASPxThemes.vX.Y.dll: Chứa toàn bộ các lớp để thực thi một tập các chức năng về tuỳ chỉnh giao diện và cách phối hợp. • Đường dẫn nơi chứa các thư viện này: C:Program Files DevExpress 2010.1 ComponentsSources DevExpress.DLL 2.2 Ví dụ minh hoạ Ta cần tạo ra NavBar như hình sau: Hình 2.2.2 : APSxNavbar B1: Đưa control ASPxNavBar vào giao diện
 28. 28 Trong của sổ Design view, kéo thả component ASPxNavBar từ Toolbox vào thẻ div bên trong Hình 2.2.3 : Control ASPxNavBar trên màn hình Design B2: Thêm các Group trên NavBar Chọn ASPxNavBar1 trên màn hình Design, chọn thẻ thông minh bên phải ->chọn Groups , hiện lên cửa sổ ASPxNavBar Groups Editor
 29. 29 Hình 2.2.4 : màn hình thực hiện chức năng thêm các Group mới Chọn Add an Item để thêm một Group mới, thay đổi thuộc tính Text để đặt tên cho từng Group theo cấu trúc sau. Ta cũng lưu ý một số thuộc tính của Group như là NavigateURL: điều hướng, HeaderImage: Hình ảnh đại diện cho Group…
 30. 30 Hình 2.2.5 : Thêm các Group cho NavBar B3: Thêm các nội dung bên trong một Group: Chọn Group Wikipedia, trong phần Properties, nhóm Misc-> mục Items chọn vào nút browse bên cạnh (Collection). Hiện lên của sổ ASPxNavBar Items Editor. Ở đây là ta đang thực hiện việc tuỳ chỉnh các Item bên trong Group Wikipedia.
 31. 31 Hình 2.2.6 : Tuỳ chỉnh nội dung bên trong một Group Chọn Add an Item để thêm một Item mới. Ở đây ta chú ý các thuộc tính Text:Để đặt tên Item, NavigateURL: Điều hướng, Image: hình ảnh đại diện cho Item. Tạo Các Item như sau:
 32. 32 Hình 2.2.7 : Các Items bên trong một Group Làm tương tự đối với Group Search, Lưu ý thuộc tính ItemImagePosition để định vị trí của Text so với hình ảnh đại diện. Chọn OK để tắt cửa sổ ASPxNavBar Groups Editor. Hoàn tất việc tuỳ chỉnh nội dung của NavBar
 33. 33 3. ASPxTabControl 3.1. Tổng quan 3.1.1 Đặc điểm Bộ ASPxTabControl bao gồm 2 thành phần nhỏ, giúp ta tạo nên các tab cho trang web của mình. Có thể dùng thành phần APSxTabControl chỉ để thể hiện các Tab hoặc dùng ASPxPageControl để tạo các tab cùng với nội dung bên trong của từng tab. Cả 2 thành phần này đều được hỗ trợ AJAX qua phương thức Callbacks. • Đặc điểm của Control o Các templates có thể xác định cho từng tab trong cả trạng thái kích hoạt hay không kích hoạt. o Có thể thay đổi giao diện, sự thể hiện của từng thành phần một cách trực tiếp qua các thuộc tính hoặc qua CSS. o Nhiều định dạng phong phú, dễ dàng chọn và thay đổi. o Hỗ trợ hai cách để mở một tab: click chuột hoặc chi rê chuột lên trên tab. o Để có hỗ trợ AJAX ta set thuộc tính EnableCallbacks thành True, lúc này ASPxPageControl chỉ load nội dung của tab được mặc định mở chứ không load hết toàn bộ nội dung của các tab khi hiển thị ở phía người dùng. Khi người dùng nhấn chọn mở các tab, nội dung bên trong sẽ được load qua sự kiện callbacks. Một khi nội dung một tab đã được load lên rồi, người dùng có thể mở hoặc đóng tab này mà không phải gọi sự kiện callbacks hay postbacks nữa. 3.1.2 Tính năng của tab • Dễ dàng chỉnh sửa, thay đổi với trình chỉnh sửa thông minh. • Có thể tuỳ chỉnh khoảng cách giữa các tab. • Dễ dàng tuỳ chỉnh vị trí của các tab. • Có thể chèn hình ảnh đại diện cho từng tab. 3.1.3 Các thư viện liên kết động cần thiết để triển khai ứng dụng • DevExpress.Web.vX.Y.dll: Chứa các lớp thực thi toàn bộ các chức năng của các Control trong bộ ASPxTabControl.
 34. 3.2. Ta tạo r • De năng liên • De lớp để thự phối hợp. • Đư DevExpr Ví dụ mi ra Tab có h evExpress.D quan tới vi evExpress.W ực thi một t ường dẫn n ress 2010.1 nh hoạ hình như sau Hình 34 Data.vX.Y iệc quản lý Web.ASPx tập các chứ nơi chứa cá Compone u: 2.3.1 : ASP Y.dll: Chứa dữ liệu . xThemes.vX c năng về tu ác thư viện entsSource PxTabCont các lớp thự X.Y.dll: Ch uỳ chỉnh gi n này: C:P es DevExp trol ực thi các hứa toàn bộ iao diện và Program F press.DLL chức ộ các cách Files
 35. 35 B1: Đưa control ASPxNavBar vào giao diện Trong của sổ Design view, kéo thả component ASPxPageControl từ Toolbox vào thẻ div bên trong Hình 2.3.2 : Control ASPxPageControl trên màn hình Design B2: Thêm các tabpage Chọn ASPxPageControl1 , Nhấn thẻ thông minh bên phải bên phải của Control để mở ASPxPageControl Tasks -> Chọn mục Tabpages để thêm các Tab mới Hình 2.3.3: Chọn tabpages để thêm mới các tab
 36. Lúc này Item để theo cấu để chèn h Sau k TabP Ta đư kích t Hiện lên củ thêm một T trúc sau. T hình đại diệ khi hoàn t Pages Edito ược màn hìn thước của c Hình 2.3 ủa sổ ASPx Tab mới: th Ta cũng lưu ện cho từng Hình 2.3 ất, Chọn O or nh như sau, các tab .5 : Các tab 36 xPageCont hay đổi thu u ý một số t g tab. 3.4 : Tạo m OK để th , thay đổi th bpage đã tạo trol TabPa ộc tính Tex thuộc tính c ới các Tabp hoát khỏi c huộc tính W o trên màn ages Editor xt để đặt tên của Tab nh page cửa sổ ASP Width và He hình Design r. Chọn Ad n cho từng hư là TabIm PxPageCon eight để thay n dd an Tab mage ntrol y đổi
 37. 37 B3: Tuỳ chỉnh nội dung bên trong từng tab Bên trong từng tab, ta có thêm các nội dung tuỳ ý cũng bằng cách kéo thả, ở đây ta thử thêm vào các hình ảnh: Hình 2.3.6 : Tuỳ chỉnh nội dung bên trong từng tabpage Ta cũng có thể thêm các control như ASPxGridView vào nội dung bên trong tab. Thao tác với GridView bên trong này tương tự như ASPxGridView bình thường.(Xem thêm về control ASPxGridView) Lưu ý: để mỗi lần load trang chỉ load nội dung của tab mặc định ta phải kích hoạt AJAX bằng cách chọn ASPxPageControl-> set thuộc tính EnableCallBacks=True.
 38. 38 4. ASPxScheduler 4.1. Tổng quan 4.1.1. Đặc điểm ASPxScheduler giúp tạo ra ứng dụng web giống ứng dụng Calendar của Microsoft Outlook. Ta có thể tạo các sự kiện (Appointment), các tài nguyên(Resource) tương ứng theo ngày, theo tuần hay tháng, di chuyển qua lại giữa các ngày. Control này còn có hỗ trợ AJAX thông qua sự kiện callbacks. Bộ ASPxScheduler có rất nhiều thành phần trong đó có Scheduler và Date Navigator, cho phép thực hiện nhiều tác vụ đến dữ liệu. Dưới đây là một sô tính năng chính của ASPxScheduler: • Những tính năng của ASP.NET o Tương thích với nhiều trình duyệt: Internet Explorer 5.5 +, Mozilla Firefox, Netscape 7.2+, Opera 8+, Safari.. o Hỗ trợ AJAX: ta có thể cập nhật nội dung của Control thông qua phương thức callbacks, không cần thiết phải load lại toàn bộ trang. o Tương tác với người dùng rất đa dạng. o Hỗ trợ Cookies: cho phép người viếng thăm trang web và thiết lập các chính sách riêng tư về lập lịch. • Những chế độ xem (5 trong 1) o Day View: xem chi tiết các Appointment trong một ngày cụ thể.
 39. 39 Hình 2.4.1 : Xem scheduler dạng Day View o Work Week View: Thể hiện các Appointment trong các ngày làm việc một tuần cụ thể hoặc nhiều tuần. Hình 2.4.2 : Xem Scheduler dạng Work Week View
 40. o xá o thô so dù Week V c định. Hình 2.4.3 Month ông tin các với các ki ùng có thể lê 40 View: Thể 3 : Xem Sch h View: Th Appointme iểu hiển th ên những kế hiện các A heduler dạn hể hiện các ent hiển thị ị kia. Tuy ế hoạch dài Appointment ng Week Vi Appointm ị theo tháng nhiên nó c i hạn. t trong một iew ment theo th g ít chi tiết cho phép n tuần háng, nhất người
 41. H o gia Hình 2.4.4: Timeli an biểu. 41 Xem Sche ine View: T duler dạng Thể hiện cá Month Vie ác Appointm ew. ments theo thời
 42. 42 Hình 2.4.5 : xem Scheduler dạng Timeline • Khai thác dữ liệu o Khai thác từ Database: Các công việc thực hiện có thể được truy xuất và lưu trong database. o Khai thác các trường tuỳ chọn cho vào Appointment: Ta có thể tuỳ chọn hiển thị thông tin của từng trường cụ thể lên Appointment. • Vấn đề Việt hoá Scheduler: o Khi thực hiện kéo thả Control ASPxScheduler vào trang web, một loạt các Template dạng UserControl được tạo ra, mỗi control tương ứng với một form chức năng bên trong một ASPxScheduler. Mặc định hiển thị trên Scheduler là tiếng Anh, do đó để hiển thị tiếng việt toàn bộ Scheduler và những form chức năng thì ta vào từng control và đổi tên các thành phần hiển thị trong đó sang tiếng Việt bằng cách thay đổi thuộc tính Display Text của từng thành phần. Ta xem ví dụ dưới đây là form để thêm một Appointment mới trong Scheduler
 43. 43 Hình 2.4.6: Form thêm mới hay chỉnh sửa một Appoinment. Ta dễ dàng thay đổi thuộc tính Text của các Label hay button thành tiếng Việt. 4.1.2. Các thư viện liên kết động cần thiết để triển khai ứng dụng • DevExpress.Web.vX.Y.dll: Chứa các lớp thực thi toàn bộ các chức năng của các Control trong bộ ASPxScheduler. • DevExpress.Data.vX.Y.dll: Chứa các lớp thực thi các chức năng liên quan tới việc quản lý dữ liệu . • DevExpress.Web.ASPxThemes.vX.Y.dll: Chứa các lớp để thực thi một tập các chức năng về tuỳ chỉnh giao diện và cách phối hợp. • DevExpress.Web.ASPxEditors.vX.Y.dll: Chứa các lớp để thực thi các chức năng để chỉnh sửa dữ liệu trên Scheduler. • DevExpress.Web.ASPxScheduler.vX.Y.dll: Chứa các Control ASPxScheduler, ASPxSchedulerStorage, ASPxDateNavigator, cùng nhiều Control khác nữa trong bộ ASPxScheduler. • DevExpress.XtraScheduler.vX.Y.Core.dll: chứa các lớp cơ bản để thực thi các chức năng chính của bộ ASPxXtraScheduler và ASPxScheduler • Đường dẫn nơi chứa các thư viện này: C:Program Files DevExpress 2010.1 ComponentsSources DevExpress.DLL
 44. 44 4.2. Ví dụ minh hoạ Ta tạo ra Scheduler như hình sau: Hình 2.4.7: ASPxScheduler B1: Đưa control ASPxNavBar vào giao diện Trong của sổ Design view, kéo thả component ASPxScheduler từ Toolbox vào thẻ div bên trong. Lúc này sẽ có một số Templates được tự động thêm vào project
 45. 45 Hình 2.4.8 : Các Template đi kèm với Control ASPxScheduler Nhấn Close để thoát cửa sổ này. Lúc này trong box Solution ta sẽ thấy sẽ có thêm một folder mới là DevExpress, bên trong là folder ASPxSchedulerForm, bên trong folder này là các Template vừa được thêm vào Project. Lưu ý là các Template này là để ta thao tác với Scheduler, nếu xoá đi bất kỳ một Template nào cũng gây ra lỗi cho ứng dụng.
 46. 46 Hình 2.4.9: ASPxScheduler trên màn hình Design View Control ASPxScheduler này có các chể độ xem các ghi chú theo ngày(Day), theo tuần(Work Week), theo tháng(Month) và Timeline cho các công việc này. Khi muốn thêm một ghi chú mới hay thực hiện một tác vụ nào đó ta chỉ việc click chuột phải vào ngày, hoặc giờ trong ngày… Ta cũng có thể cài đặt chi tiết thời gian của một ngày theo các mức 60 phút, 30 phút.. đến 5 phút.
 47. 47 Hình 2.4.10 : Scheduler khi chạy Giả sử Khi chọn thêm mới một Appointment mới trong một ngày, sẽ hiện lên một form sau Hình 2.4.11 : Màn hình thêm mới một Appointment Điền vào các nội dung trong form rồi nhấn OK để thêm một Appointment mới. Tuy nhiên để có thể thực hiện việc thêm một Appointment mới thành công, ta cần tạo ra datasource để lưu trữ những thông tin này. B2: Thêm và cấu hình Data Source
 48. Ta sử sẵn t Thêm Tron Desi nhấn ử dụng Dat trong thư m m database Hìn ng ô Toolbo ign view. Đ n chọn thẻ th tabase Car mục cài đặt c CarsDB.m nh 2.4.12: T ox, nhóm D Đổi tên th hông minh 48 sDB.mdb đ của DevX. mdb vào fol Thêm vào D Data, kéo t hành DataS và chọn Co để khai thác der App_D Data Source thả AccessD SourceApp ofigure Dat c dữ liệu. D Data của Pro e CarsDB.m DataSource p. Chọn D ta Source. Database nà oject: mdb e vào màn ataSourceA ày có hình App,
 49. 49 Hình 2.4.13: Cấu hình Data Source Ta lựa chọn DataSource là CarsDB.mdb tương ứng. Nhấn Next. Trong ô Configure the Select Statement, Chọn bảng CarScheduling và nhấn chọn các trường cần hiển thị như sau:
 50. 50 Hình 2.4.14 : Cấu hình chọn table và các trường tương ứng Click chọn nút Advance và nhấn vào tuỳ chọn: Generate Insert, Update, and Delete statements
 51. 51 Hình 2.4.14 : Tuỳ chọn nâng cao tạo ra các câu lệnh SQL Nhấn chọn OK ->Next-> Finish để hoàn tất việc cấu hình DataSourceApp. Tạo thêm một AccessDataSource đặt tên là DataSourceRes, cũng cấu hình chọn Database CarsDB.mdb, phần chọn bảng ta chọn bảng Cars và chọn các trường hiển thị như sau: Hình 2.4.15 : Cấu hình chọn table và các trường tương ứng
 52. 52 B3: Tham chiếu Data Source vào ASPxScheduler tương ứng. Chọn ASPxScheduler1, nhấp chọn thẻ thông minh, trong phần Appointments Data Source chọn DataSourceApp, trong phần Resources Data Source chọn DataSourceRes. Hình 2.4.16 :Tham chiếu các Data Source vào ASPxScheduler Set thuộc tính Storage.Appointments.AutoReload = true. Thuộc tính Storage.Appointments.Mappings ta điều chỉnh như sau:
 53. 53 Hình 2.4.17 : Mapping các trường của Appointment Thuộc tính Storage.Resources.Mappings ta điều chỉnh như sau:
 54. 54 Hình 2.4.18 : Mapping các trường của Resource Để có thể thêm được record mới trong cơ sở dữ liệu, cụ thể là để lưu một Appoinment mới, trường ID phải là duy nhất, vì trường này ta để chế độ tăng tự động(Auto Indentity), để thực hiện được điều này ta sử dụng câu lệnh SQL “SELECT @@IDENTITY”. Chọn DataSourceApp, trong thuộc tính InsertQuery ta thực hiện như sau:
 55. 55 Hình2.4.19 : Tuỳ chỉnh Insert Query Nhấn OK để hoàn tất việc cấu hình và tham chiếu các Data Source vào ASPxScheduler. B4: Xây dựng các phương thức để xử lý các sự kiện thêm và chỉnh sửa các Appointment. Trong file source code, ta xử lý các sự kiện như sau: using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Data.SqlClient; using System.Data.Sql; using System.Data.OleDb; using DevExpress.Web.ASPxScheduler;
 56. 56 using DevExpress.Web.ASPxScheduler.Controls; using DevExpress.XtraScheduler; namespace Sample1 { public partial class ASPxSchedule : System.Web.UI.Page { private int lastInsertedAppointmentId; protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } protected void ASPxScheduler1_AppointmentRowInserting(object sender, ASPxSchedulerDataInsertingEventArgs e) { e.NewValues.Remove("ID"); } protected void SqlDataSourceApp_Inserted(object sender, SqlDataSourceStatusEventArgs e) { OleDbConnection connection = (OleDbConnection)e.Command.Connection; using (OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("SELECT @@IDENTITY", connection)) { this.lastInsertedAppointmentId = (int)cmd.ExecuteScalar(); } } protected void ASPxScheduler1_AppointmentRowInserted(object sender, ASPxSchedulerDataInsertedEventArgs e) { e.KeyFieldValue = this.lastInsertedAppointmentId; }
 57. 57 protected void ASPxScheduler1_AppointmentsInserted(object sender, PersistentObjectsEventArgs e) { int count = e.Objects.Count; System.Diagnostics.Debug.Assert(count == 1); Appointment apt = (Appointment)e.Objects[0]; ASPxSchedulerStorage storage = (ASPxSchedulerStorage)sender; storage.SetAppointmentId(apt, lastInsertedAppointmentId); } } } Biên dịch và chạy chương trình, lúc này ta đã có thể thêm mới một Appointment mới cũng như chỉnh sửa thông tin của một Appointment nào đó.
 58. 58 5. ASPxGridView 5.1. Tổng quan 5.1.1. Đặc điểm ASPxGridView là một Control rất mạnh, hỗ trợ việc hiển thị dữ liệu dạng lưới, cho phép ta tạo ra các trường hiển thị bằng tay hoặc thông qua Database. • Đặc tính chung o Tương thích với nhiều trình duyệt: Internet Explorer 5.5 +, Mozilla Firefox, Netscape 7.2+, Opera 8+, Safari.. o Hỗ trợ AJAX: ta có thể cập nhật nội dung của Control thông qua phương thức callbacks, không cần thiết phải load lại toàn bộ trang. o Tương tác với người dùng rất đa dạng. o Xuất dữ liệu: hỗ trợ xuất dữ liệu ra định dạng PDF, XLS và RTF o Hỗ trợ SEO.(Search Engine Optimization): tối ưu hoá công cụ tìm kiếm. • Khai thác dữ liệu: o Hỗ trợ khai thác dữ liệu từ nhiều hệ quản trị csdl khác nhau: Microsoft Access, SQL Server o Cho phép hiển thị dữ liệu dạng Master-Detail với cấu trúc đa dạng. o Có 2 chế độ chỉnh sửa: từ Form chỉnh sửa hay chỉnh ngay trên hàng. o Chức thực dòng dữ liệu và chỉ ra lỗi: ASPxGridView cho phép ta xác thực bằng tay các dòng đã chỉnh sửa, và hiển thị thông báo lỗi đối với trường không hợp lệ. o Tự động gom nhóm dữ liệu: Cho phép người dùng gom nhóm dữ liệu, không giới hạn số cột. o Tóm tắt dữ liệu đầy đủ: Cho phép hiển thị thông tin thống kê như MIN, MAX, AVG, SUM và COUNT trực tiếp trên lưới. o Cho phép lọc dữ liệu và hiển thị Text: Với mỗi cột ta có thể chỉ định cách dữ liệu được sắp xếp theo giá trị hiển thị của nó. Ngoài ra ta có thể cho phép lọc dữ liệu bất kỳ bằng cách gõ vào giá trị muốn lọc trực tiếp vào ô textbox. o Cho phép lựa chọn nhiều dòng cùng một lúc.
 59. 59 • Tuỳ biến giao diện hiển thị: o Giao diện: Ta có thể tuỳ chỉnh giao diện của lứoi bằng cách chọn các định dạng hiển thị khác nhau, chỉ sau vài cái click chuột. o Hỗ trợ các Template: với mỗi thành phần bên trong ASPxGridView, ta có thể hoàn toàn tuỳ biến việc hiển thị thông qua các control HTML hay bên phía máy chủ. o Hỗ trợ CSS đầy đủ. 5.1.2. Các thư viện liên kết động cần thiết để triển khai ứng dụng • DevExpress.Web.ASPxGridView.vX.Y.dll: Chứa các lớp thực thi các chức năng của control ASPxGridView. • DevExpress.Web.vX.Y.dll: Chứa các lớp thực thi toàn bộ các chức năng của các Control liên quan tới bộ ASPxExperience(Menu, NavBar, TabControl) • DevExpress.Data.vX.Y.dll: Chứa các lớp thực thi các chức năng liên quan tới việc quản lý dữ liệu . • DevExpress.Web.ASPxThemes.vX.Y.dll: Chứa các lớp để thực thi một tập các chức năng về tuỳ chỉnh giao diện và cách phối hợp. • DevExpress.Web.ASPxEditors.vX.Y.dll: Chứa các lớp để thực thi các chức năng để chỉnh sửa dữ liệu trên lưới. • Đường dẫn nơi chứa các thư viện này: C:Program Files DevExpress 2010.1 ComponentsSources DevExpress.DLL 5.2. Ví dụ minh hoạ 5.2.1. Tạo một Control ASPxGridView với Data Source từ Database Access. Ta tạo một GridView như hình sau:
 60. B Tr To B2 Hình 1: Đưa con rong của s oolbox vào Hình 2.5.2 2: Thêm và h 2.5.1 : ví ntrol ASPx sổ Design thẻ div bên : Control A à Cấu hình 60 dụ Minh H NavBar và view, kéo n trong ASPxGridVi h Data Sour oạ ASPxGr ào giao diện thả comp iew trên mà rce ridView n ponent ASP àn hình Des PxGridView sign w từ
 61. Th ta D Tr tro N D hêm file dat thêm file N evExpress) rong Toolb ong. hấn vào th ata Source tabase của A Nwind.mdb Hình 2.5. ox, nhóm D hẻ thông mi e Hình 2.5.4 61 Access vào (file này có .3 : Thêm D Data, kéo th inh của Ac 4 : Màn hìn o Trong App ó sẵn trong Data Source hả AccessD ccessDataSo nh Cấu hình p_Data của Sample Co e vào projec DataSource ource1-> c h Data Sourc Project, ở đ ode của ct vào thẻ div chọn Confi ce đây v bên igure
 62. 62 Nhấn Browse để chọn database, chọn database Nwind.mdb mà ta đã thêm: Hình 2.5.5 : Màn hình chọn Database Nhấn OK ->Next, xuất hiện màn hình để chọn table cần hiển thi, ở đây ta chọn tables Customers, chọn vào checkbox * để chọn toàn bộ các trường.
 63. 63 Hình 2.5.6 : Chọn table và các trường cần hiển thị Nhấn next để tiếp tục, ở màn hình kế nhấn Test Query để kiểm tra truy vấn.
 64. 64 Hình 2.5.7 : Màn hình kiểm tra truy vấn Nhấn Finish để kết thúc việc cấu hình AccessDataSource. B3: Tham chiếu Data Source vào ASPxGridView Tại màn hình Design View, chọn ASPxGridView1 mà ta thêm ở trên, nhấn chọn thẻ thông minh ở cạnh phải -> Phần Choose Data Source ta chọn AccessDataSource1.
 65. N G 5. H hìn trong A rid như là: • Show • Show theo từ • Enabl • Enabl • Enabl lưới • Enabl • Enabl 2.2. Tạ Ta tạo lư ình 2.5.8 : C ASPxGridV Pager: Hiệ Group Pa ừng trường le Editing: le Inserting le Selection le Delete: C les filtering ạo lưới trìn ưới như hìn 65 Chọn Data iew Tasks t ện số trang anel: hiện P bằng cách Cho phép c g: Cho Phép n: Cho phé Cho phép xo g: Cho phép nh bày dữ l nh sau: Source cho ta thấy có th của lưới. Panel bên tr kéo thả vào chỉnh sửa d p thêm mới ép chọn m oá một hoặc p tạo bộ lọc iệu theo dạ o Grid hêm một số rên Grid để o Panel đó. dữ liệu ngay i record vào một hoặc nh c nhiều reco c theo từng ạng Master ố chức năng sắp xếp dữ y trên lưới o table trên hiều record ord trên lướ trường. r-Detail g cho ữ liệu lưới. trên ới
 66. 66 Hình 2.5.9 : Lưới dạng Master-Detail Ta sử dụng Database Nwind.mdb để khai thác dữ liệu. B1: Thêm và cấu hình Data Source Tạo ra một AccessDataSoure đặt tên là dsCategories, ta cấu hình cho hiển thị toàn bộ các trường của bảng Categories trong Database Nwind.mdb. Tạo thêm một AccessDataSource đặt tên là dsProducts, trong phần cấu hình datasource này, ở bước chọn tables, ta chọn tables Products tương ứng. Tại bước này, ta nhấn vào nút WHERE để thêm mới một session
 67. 67 Hình 2.5.10 : Chọn table và các trường tương ứng. Trong cửa sổ Add WHERE Clause, Mục Collumn chọn CategoryID, Mục Operator chọn “=”, mục Source chọn Session, trong textbox Session field ta nhập vào CategoryID, nhấn nút Add để thêm mới Session
 68. 68 Hình 2.5.11: Thêm mới một Session Nhấn Ok ->Next-> Finish hoàn tất việc cấu hình datasoure dsProducts B2: Tạo các ASPxGridView Master và Detail và cấu hình tham chiếu Data Source. Trong Design View, kéo thả 2 Component ASPxGridView vào trong thẻ div. Chọn DataSource của ASPxGridView1 là dsCategories, chọn DataSource cho ASPxGridView2 là dsProducts.
 69. M tiế H Mở thể thôn ếp thẻ thông Hình 2.5.12 ng minh củ g mình của 69 : GridView ủa ASPxGr lưới này, tr w và DataSo ridView1 c rong phần D ource tương chọn Edit T Display chọ g ứng Templates. ọn Detail R . Mở Row
 70. K th B3 Ch ta để éo ASPxGr hấy kết quả Hìn 3: Cấu hìn họn ASPxG ab Events, ể xử lý sự k Hình 2 ridView2 như sau: h 2.5.14 : A nh và xử lý GridView2 Double clic kiện này. 70 2.5.13 : Edit thả vào Det ASPxGridV sự kiện , gán thuộc ck vào phư t Template tail Row củ View2 trong tính IsDeta ơng thức B ủa ASPxGr g ASPxGrid ailGrid là T eforePerfo ridView1. T dView1 True. Tron ormDataSe Ta ng elect
 71. 71 Hình 2.5.15 : Xử lý sự kiện BeforePerformDataSelect Trong cửa sổ Code, ta xử lý phương thức BeforePerformDataSelect như sau: protected void ASPxGridView2_BeforePerformDataSelect(object sender, EventArgs e) {
 72. 72 Session["CategoryID"]=(sender as DevExpress.Web. ASPxGridView.ASPxGridView ). GetMasterRowKeyValue () ; } Quay trở lại màn hình Design View, chọn thẻ thông minh của ASPxGridView1 , chọn End Template Editing Hình 2.5.16 : Màn hình kết thúc việc lồng DetailRow Gán thuộc tính ASPxGridView1.ShowDetailRow = True; Hình 2.5.17 : Tuỳ chọn thuộc tính Biên dịch và chạy chương trình, ta được giao diện như sau:
 73. 73 Hình 2.5.18 : GridView dạng Master Nhấn chọn dấu “+” ở đầu mỗi dòng ta được giao diện như sau: Hình 2.5.19 : GridView dạng Master-Detail
 74. 74 5.2.3. Tạo Contextmenu trong grid Trong ví dụ này, ta sẽ lồng menu popup vào gridview bằng cách mỗi lần nhấn chuột phải vào một dòng nhất định, sẽ xuất hiện một menu ngữ cảnh để thực hiện các thao tác chỉnh sửa dữ liệu trên dòng hoặc xoá dòng đó khỏi lưới. Bên cạnh đó, có thêm chức năng tạo mới một dòng dữ liệu khác, giống như hình dưới: Hình 2.5.20 : Minh hoạ menu popup trong lưới. Khi chọn New, sẽ xuất hiện những ô edit box cho ta thêm mới dữ liệu của một dòng: Hình 2.5.21: thêm mới một dòng (Lưu ý: trường EmployeeID là tăng tự động)
 75. 75 Khi chọn Edit, ta có thể chỉnh sửa dữ liệu của dòng đó: Hình 2.5.22 : Trước khi chỉnh sửa dữ liệu của dòng có EmployeeID=1 Ví dụ Ta thay đổi Last name thành Davolio1, nhấn chọn Update, dữ liệu sẽ được cập nhật như sau: Hình 2.5.23 : Sau khi chỉnh sửa dữ liệu của dòng có EmployeeID=1 Khi chọn Delete, dữ liệu của dòng được chọn sẽ bị xoá.
 76. 76 Để thực hiện được , ta cần phải có sự hỗ trợ của JavaScript, bằng cách xử lý sự kiện ở phía người dùng. Ta thực hiện các bước như sau: B1: Thêm mới một Popup Menu Kéo thả control ASPxPopupMenu vào trong màn hình Design View, và thêm các Item: New, Edit, Delete. Ta thao tác giống như một menu bình thường. Lưu ý, ngoài trường Text là tên hiển thị các Item, ta cần thêm vào trường Name để có thể thao tác với các Item đó. Hình 2.5.24 : Thuộc tính Name của item Ta set thuộc tính ClientInstanceName cho PopupMenu, thuộc tính này dùng để gọi tới khi ta cần thao tác với PopupMenu trong JavaScript:
 77. 77 Hình 2.5.25: thuộc tính ClientInstanceName của PopupMenu Nhấn chọn thẻ thông mình của PopupMenu, chọn vào Client-Side Events
 78. 78 Hình 2.5.26: Thẻ chức năng của Popup Menu Trong Cửa sổ ASPxPopupMenu Client-Side Events Editor mở sau đó, chọn ItemClick ở cột bên trái và thêm vào sự kiện GridMenuItemClick(e);. Ta sẽ xử lý sự kiện này trong JavaScript.
 79. 79 Hình 2.5.27 : Thêm mới phương thức trong sự kiện ItemClick B2: Thêm mới một DataSource Ta thêm mới mộ AccessDataSource, chọn database Nwind.mdb, chọn bảng hiển thị là Employees, các trường cần hiển thị là EmployeeID, Last Name, First Name.
 80. 80 Hình 2.5.28 : Chọn bảng và các trường hiển thị Lưu ý, chọn tuỳ chọn Generate INSERT, UPDATE, and DELETE statements trong phần Advanced Hình 2.5.29 : Tuỳ chọn nâng cao
 81. 81 B3: Thêm mới một lưới Ta thêm một control ASPxGridView vào màn hình DesignView, chọn DataSource là data source ta mới vừa tạo. Ta set thuộc tính ClientInstanceName cho GridView: Hình 2.5.30: thuộc tính ClientInstanceName của PopupMenu Nhấn chọn thẻ thông mình của lưới, chọn vào Client-Side Events
 82. 82 Hình 2.5.31 : chọn xử lý sự kiện ở phía ngừoi dùng Trong Cửa sổ ASPxGridView Client-Side Events Editor mở sau đó, chọn Context Menu ở cột bên trái và thêm vào phương thức OnContextMenu(e);. Ta sẽ xử lý sự kiện này trong JavaScript.
 83. 83 Hình 2.5.32: thêm mới phương thức trong sự kiện ContextMenu B4: Xử lý các sự kiện bằng JavaScript. Ta thêm một đoạn JavaScript sau để xử lý các sự kiện mở một Menu popup khi nhấn chuột phải vào một dòng và sự kiện click vào từng Item của Menu. <script type="text/javascript"> var editingVisibleIndex; function OnContextMenu(e) { //if the object is not a row return //editingVisibleIndex = visibleIndex; //ASPxPopupMenu1.ShowAtElement(e); editingVisibleIndex = e.index; if (e.objectType == 'row') { pmRowMenu.ShowAtPos(ASPxClientUtils.GetEventX(e.htmlE vent), ASPxClientUtils.GetEventY(e.htmlEvent)); } } function GridMenuItemClick(e) { if (e.item == null) return; var name = e.item.name;
 84. 84 if (name == "New") ASPxGridView1.AddNewRow(); if (name == "Edit") ASPxGridView1.StartEditRow(editingVisibleIndex); if (name == "Delete") ASPxGridView1.DeleteRow(editingVisibleIndex); } </script> Như vậy ta đã hoàn thành các thao tác để xử lý sự kiện tạo Menu trong lưới, và xử lý các sự kiện thêm, xoá, sửa dữ liệu. Biên dịch và chạy, ta được lưới dữ liệu như hình dưới: 6. XtraReport 6.1. Tổng quan 6.1.1. Đặc điểm Phần report trên môi trường Web cũng sử dụng Component XtraReport như môi trường Window. Nó chứa công cụ để tạo Report từ dữ liệu phức hợp, chế độ xem trước, in và xuất report ra nhiều định dạng khác nhau. • Đặc tính chung: o XtraReport hoạt động được trong cả ứng dụng Winform và Webform. Ta có thể chỉ cần tạo một Report và sử dụng ở 2 môi trường khác nhau. o Tích hợp đầy đủ Visual Studio .Net: Report Designer tích hợp. Hỗ trợ ch độ xem trước dạng HTML và dạng in, khi có thay đổi trong thiết kế report, ta không cần biên dịch lại toàn bộ ứng dụng mà vẫn có thể cập nhật được chế độ xem trước kịp thời. o XtraReports làm việc với toàn bộ đối tượng dữ liệu được hỗ trợ bởi Visual Studio .NET như : chuẩn .NET Data Objects, Ilist Interface, XML Data Objects. o Cho phép lọc dữ liệu dưới với nhiều cấp: Data adapter, Data set, Data views. o Cho phép gom nhóm dữ liệu: gom nhóm đa tầng và lồng nhau. o Hỗ trợ nhiều control chuẩn như: Label, Line, BarCode, CheckBox, PageInfo, Panel, PictureBox, PageBreak, Table, ZipCode, etc. o Hỗ trợ biểu đồ thông qua control XtraCharts.
 85. 85 o SubReports: Ta có thể dùng lại các lớp của XtraReport vào ứng dụng qua control Subreport. Chỉ cần thả vào control Subreport, set thuộc tính nguồn Report, ta có 2 report từ một nguồn. o Hỗ trợ tóm tắt: dễ dàng tạo tóm tắt cho một textbox hay một ô trong bảng. Chỉ cần set 2 thuộc tính Summary posiotion(group hay report) và Summary type(Avg, min, max, sum, count…) o Hỗ trợ phong phú các định dạng xuất ra: PDF, HTML, MHT, RTF, TXT, CSV và MS Exel. Có thể xuất report ra định dạng hình ảnh như: BMP, EMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF, WMF. o Importing: có thể nạp lại report cũ của mình tử MS Access, Crystal Reports, Data Dynamics Active Reports vào XtraReport. o Tìm kiếm ở chế độ xem trước: giúp cho người dùng có thể tìm những đoạn text mong muốn. o Hỗ trợ thừa kế, Bookmark, Watermarks. 6.1.2. Các thư viện liên kết động cần thiết để triển khai ứng dụng • DevExpress.Utils.v10.1.dll: Chứa các lớp tiện ích cơ bản. • DevExpress.Data.v10.1.dll: Chứa các lớp thực thi các chức năng liên quan tới việc quản lý dữ liệu . • DevExpress.Charts.v10.1.Core.dll : Chỉ cần nếu report có ít nhất một control XRChart. • DevExpress.XtraCharts.v10.1.dll: Chỉ cần nếu report có ít nhất một control XRChart. • DevExpress.RichEdit.v10.1.Core.dll: Thực thi các chức năng cơ bản của việc in ra các định dạng phong phú. • DevExpress.XtraRichEdit.v10.1.dll: Hỗ trợ việc xuất ra các định dạng khác nhau. • DevExpress.XtraReports.v10.1.dll: Chứa các lớp của bộ XtraReport. • DevExpress.Web.vX.Y.dll: Chứa các lớp thực thi toàn bộ các chức năng của các Control liên quan tới bộ ASPxExperience(Menu, NavBar, TabControl)
 86. 86 • DevExpress.Web.ASPxThemes.vX.Y.dll: Chứa các lớp để thực thi một tập các chức năng về tuỳ chỉnh giao diện và cách phối hợp. • DevExpress.XtraReports.v10.1.Web.dll: Chứa các lớp của control ReportViewer và ReportToolbar. • Đường dẫn nơi chứa các thư viện này: C:Program Files DevExpress 2010.1 ComponentsSources DevExpress.DLL 6.2. Ví dụ minh hoạ 6.2.1. Tạo Web Report đơn giản Ta sẽ tạo Report như hình sau :
 87. B Hì 1: Thêm m nh 2.6.1 : V mới một Rep 87 Ví dụ minh port h hoạ Web RReport
 88. 88 Nhấn chuột phải vào Project, Add New Item. Trong màn hình list các Item chọn XtraReport Class V10.1 như trong hình dưới Hình 2.6.2 : Thêm mới một XtraReport Class Lúc này, trong project có thêm class XtraReport1. Ta lưu ý add thêm Reference DevExpress.XtraReports và DevExpress.Utils. B2: Thêm mới và cấu một DataSet Nhấn chuột phải vào Project, Add New Item. Trong màn hình list các Item chọn DataSet như trong hình dưới:
 89. 89 Hình 2.6.3 : Thêm mới một DataSet Trong màn hình DataSet Designer mở sau đó, kéo thả bảng Categories của Database Nwind.mdb từ ô Server Explorer vào: Hình 2.6.4 : Cấu hình DataSet B3: Thiết kế Report Giờ ta sang cửa sổ designer của Report, nhấn vào thẻ thông minh, trong phần DataSource , chọn DataSet1 vừa tạo:
 90. 90 Hình 2.6.5 : Chọn DataSet cho Report Trên màn hình Designer của Report, nhấn chuột phải chọn Insert Band -> ReportHeader để thêm Header cho Report. Trong phần Detail ta kéo thả các trường CategoryName, Description và Picture từ fieldlist vào theo mẫu sau: Hình 2.6.6 : Thiết kế Report Preview trước report ta được kết quả sau:
 91. 91 Hình 2.6.7 : Chế độ Preview của Report Ta đã hoàn thành việc thiết kế một report giờ cần phải cho nó hiển thị lên website B4: Hiển thị Report trên Website và cấu hình report Ta quay lại trang cần hiển thị Report, kéo thả Component ReportToolbar và ReportViewer từ ô Toolbox vào thẻ div bên trong: Hình 2.6.8 : tạo ReportToolbar và ReportViewer Để liên kết ReportToolbar1 và ReportViewer1 với nhau, gán giá trị cho thuộc tính ReportViewer của ReportToolbar1 là ReportViewer1
 92. 92 Hình 2.6.9 : tạo liên kết giữa ReportToolbar và ReportViewer Để tham chiếu tới Report mà ta đã tạo ở trên, gán trị cho thuộc tính Report của ReportViewer1 là XtraReport1 Hình 2.6.10 : Tham chiếu ReportViewer tới Report đã tạo.
 93. Biên dịch 6. h và chạy ch 2.2. Tạ Ta sẽ tạo hương trình Hình ạo Report d một Report 93 h, ta được g 2.6.11 : Gia dạng bảng t dạng bảng giao diện sa ao diện We và thống k g và thống k au: b Report kê dữ liệu kê dữ liệu nnhư hình sauu:
 94. Lư nh cá B B2 Ở B3 Th Re Re Hình 2 ưu ý rằng hững dạng ác thao tác c 1: Thêm m 2: Thêm m đây ta chọn 3: Thiết kế hêm hai c eport. Để t eports, chọn 2.6.12 : Rep trong các không giốn còn lại đều mới một Rep mới và cấu m n table Prod ế Report control XR thực hiện v n item XRT 94 port dạng b qui trình tạ ng nhau , c tương tự. port (Như một DataS ducts của d RTable vào việc này, tro Table, tiếp bảng và thốn ạo mới và hỉ khác nha trên) et(Như trê atabase Nw o phần Pag ong ô Tool đó trong k ng kê dữ liệ cho hiển th au ở khâu t ên) wind.mdb geHeader lbox, phần khu vực Pa ệu hị những re thiết kế Re và Detail các control geHeader eport eport, vào l của nhấn
 95. và dứ Lú ở ra Đ Pr trê à giữ chuột ứoi: Hình úc này ta sẽ phần PageH a. ể khai thác roductID, ên các ô tươ trái đồng th h 2.6.13 : T ẽ thấy có ha Header và c dữ liệu từ ProductNa ơng ứng đã 95 hời rê con t hêm contro ai control là XRTable2 ừ các trường ame, Units được tạo ra trỏ chuột xu ol XRTable à XRTable1 2 tương ứng g, ta đơn gi sOnOrder a sẵn uống phần vào Report 1 tương ứng g với phần iản chỉ cần từ cửa sổ Detail như t g với phần Detail đượ kéo các trư Field List hình table ợc tạo ường t lên
 96. B4 Ở O Tr R V Hình 2 4: Hiển thị đây ta sẽ n Orders rong cửa s eportFoote à từ FieldL 2.6.14 : Kéo ị thống kê c cho hiển th sổ Design er như hình Hình 2 List, kéo thả 96 o thả các trư của một trư hị tính tổng Report, nh h dưới 2.6.15 : Thê ả trường Un ường dữ liệ ường bên d g giá trị các hấn chuột êm vào Rep nitsOnOde ệu vào Repo dưới Repor c records củ phải rồi t portFooter r vào phần ort rt ủa trường U thêm vào ReportFoo Units phần oter.
 97. N ta Ta tro hấn chọn th click chọn a điều chỉnh ong đó • Boun • Summ phươn • Form dạng hẻ thông mi nút duyệt n Hình h các thông nd Field: se mary funct ng thức thố mat String số nguyên. 97 inh, và tron nằm bên ph h 2.6.16: Tu g số trong p t trường dữ tion: set là ng kê khác : ta gõ vào ng danh sách hải để hiển t uỳ chỉnh Su phàn Summ ữ liệu là Uni Sum. Chú như Count o Total Uni h thao tác, p thị Summa ummary mary Editor itsOnOrder ú ý ta có th t, Min,Max, its: {0} để phần Summ ary Editor r như hình r. hể thực hiện , Average… hiện thị gi mary trên, n các … iá trị
 98. 98 • Ignore null values: check vào ô này, để những record có giá trị null sẽ không ảnh hưởng tới kết quả thống kê. • Phần Summary Running: Lựa chọn Report, để việc tính tổng sẽ tính toàn bộ report(trong trường hợp có nhiều trang). Chọn OK để hoàn tất, rồi xem kết quả bằng cách chọn Preview Hình 2.6.17: Report dạng bảng ở chế độ Preview Để hiện thị Border ngăn cách giữa các ô, set thuộc tính XRTable.Border=All
 99. B5 tr Bi D U R 5: Tạo Re rên) iên dịch ta s o có nhiều nitsOnOrd eportToolB eportToolb sẽ được Re Hình 2.6. u Record n der ở tra Bar (Ở đây 99 bar và Rep port có kết 18 : Report nên ta sẽ kh ang đầu y là trang 4) portView quả như sa t ở trang đầu hông thấy p tiên, ta , ta sẽ được để hiển th au: u tiên phần tính t chọn tra c kết qua nh hị Report( tổng của trư ang cuối hư sau: (Như ường trên
 100. Hìnhh 2.6.19 : R 100 Report ở tranng cuối với thống kê tínnh tổng
 101. 101 7. ASPxEditors 7.1. Tổng quan 7.1.1. Đặc điểm • Đây là một bộ những control chuẩn của DevX dùng để thao tác, gắn với với các kiểu Control khác, gồm các controls như: Label, CompoBox, Listbox, Image, Memo… • Số lượng Control đa dạng: Hiện Có hơn 20 controls trong bộ ASPxEditors và sẽ mở rộng thêm nữa. Ta dễ dàng tìm được một Control để phục vụ nhu cầu của mình. • Gắn sẵn bộ máy xác thực(Validation mechanism): mặc dù các controls đều có hỗ trợ bộ máy xác thực chuẩn, tuy nhiên nhà sản xuất cũng đã gắn thêm chức năng xác thực. • Hỗ trợ SharePoint. 7.1.2. Một số component trong bộ ASPxEditors Logo Control Mô tả ASPxImage Control hiển thị hình ảnh ASPxButton Control để tạo các Button ASPxButtonEdit Một trình chỉnh sửa nội dung cho phép hiển thị các nút bên trong một edit box ASPxCalendar Control để tạo lịch ASPxCheckBox Control check box, cho phép chọn nhiều ASPxRadioButton Control radio button, cho phép chọn một. ASPxComboBox Control Chọn các item từ danh sách sổ xuống ASPxLabel Control hiển thị label ASPxHyperLink Control hiển thị và chỉnh sửa các siêu liên kết ASPxListBox Control hiển thị list các item. ASPxMemo Control hiển thị và chỉnh sửa nội dung nhiều dòng ASPxTextBox Control hiển thị nội dung một dòng ASPxTimeEdit Control hiển thị và chỉnh sửa giá trị thời gian.
 102. 102 7.1.3. Các thư viện liên kết động cần thiết để triển khai ứng dụng • DevExpress.Web.ASPxEditors.vX.Y.dll: Chứa các lớp thực thi các chức năng của các control trong bộ ASPxEditors. • DevExpress.Web.vX.Y.dll: Chứa các lớp thực thi toàn bộ các chức năng của các Control liên quan tới bộ ASPxExperience(Menu, NavBar, TabControl) • DevExpress.Data.v10.1.dll: Chứa các lớp thực thi các chức năng liên quan tới việc quản lý dữ liệu . • DevExpress.Web.ASPxThemes.vX.Y.dll: Chứa các lớp để thực thi một tập các chức năng về tuỳ chỉnh giao diện và cách phối hợp.
Anzeige