Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
โครงการติวเตอร์ ตะลุยสอบปลายภาค
จัดทาโดย
นายอรรณพ เพ็ชรคง
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด...
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สรุปผลการแบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการติวเตอร์ ตะลุยสอบปลายภาค
................................
ระดับชั้น หญิง ชาย จานวนรวม
(คน)
ร้อยละ
ม.1/2 5 8 13 32.5
ม.1/3 - 3 3 7.5
ม.1/4 1 - 1 2.5
ม.1/5 2 2 4 10
ม.1/6 2 13 15 37....
ความต่อเนื่องใ
นการติว
วิชาคอมพิวเตอ
ร์อย่างสม่าเสอม
.5 .5 7
2. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2.1
ความทั่วถึงในก
ารติว...
เกณฑ์การแปลค่าระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย แปลค่า
4.51-5.00 มากที่สุด
3.51-4.50 มาก
2.51-3.50 ปานกลาง
1.51-2.50 น้อย
1.00-1....
สรุปภาพรวมความพึงพอใจจากการเข้าใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการคอมพิว
เตอร์ แล้วอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย "มาก" คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.34
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

139.283 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

  1. 1. โครงการติวเตอร์ ตะลุยสอบปลายภาค จัดทาโดย นายอรรณพ เพ็ชรคง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  2. 2. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สรุปผลการแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการติวเตอร์ ตะลุยสอบปลายภาค ...................................................................................................... ............................................................. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียน โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร ที่เข้ามาติวเนื้อหารายวิชาเรียนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีแจกแบบประเมินความพึงพอใจ จานวน 40 ชุด ผลสรุปจากแบบประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1.1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ จานวน (คน) ร้อยละ หญิง 27 67.5 ชาย 14 32.5 รวม 40 100 1.2 ชั้นปีการศึกษา
  3. 3. ระดับชั้น หญิง ชาย จานวนรวม (คน) ร้อยละ ม.1/2 5 8 13 32.5 ม.1/3 - 3 3 7.5 ม.1/4 1 - 1 2.5 ม.1/5 2 2 4 10 ม.1/6 2 13 15 37.5 ม.1/7 3 1 4 10 รวม 27 13 40 100 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ รายการ ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่า เฉลี่ ย ระดั บจาน วน (คน) ร้อ ยล ะ จาน วน (คน) ร้อ ยล ะ จาน วน (คน) ร้อ ยล ะ จาน วน (คน) ร้อ ยล ะ จาน วน (คน) ร้อ ยล ะ 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดกิจกรรม 1.1 ระยะเวลาที่ใช้ใ นการติว 15 37 .5 21 52 .5 4 10 - - - - 4.2 7 มาก 1.2 11 27 25 62 4 10 - - - - 4.1 มาก
  4. 4. ความต่อเนื่องใ นการติว วิชาคอมพิวเตอ ร์อย่างสม่าเสอม .5 .5 7 2. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก 2.1 ความทั่วถึงในก ารติวเนื้อหา 13 32 .5 22 55 5 12 .5 - - - - 4.2 มาก 2.2 การใช้งานของ ระบบอินเตอร์เน็ ต 12 30 14 35 10 25 3 7. 5 1 2. 5 3.8 2 ปาน กลา ง 3. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม 3.1 ท่านได้ประโยช น์จากการติวเนื้ อหาคอมพิวเตอ ร์อย่างคุ้มค่า 23 57 .5 16 40 1 2. 5 - - - - 4.5 5 มาก ที่สุ ด 3.2 ท่านสามารถนา ความรู้ที่ได้รับไ ปประยุกต์ใช้ใน วันที่สอบจริง 33 82 .5 7 17 .5 - - - - - - 4.8 2 มาก ที่สุ ด 4. โดยภาพรวมทั้ง หมดท่านมีควา มพึงพอใจอยู่ใ นระดับ 20 50 20 50 - - - - 4.5 มา ก รวม 127 125 24 3 1 4.3 4 มา ก
  5. 5. เกณฑ์การแปลค่าระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย แปลค่า 4.51-5.00 มากที่สุด 3.51-4.50 มาก 2.51-3.50 ปานกลาง 1.51-2.50 น้อย 1.00-1.50 น้อยที่สุด ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ข้อเสนอแนะ จานวนผู้เสนอแนะ 1. คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 10 2. ระบบอินเตอร์เน็ต ไม่แรง 2 สรุปผล จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร ที่เข้ามาติวเนื้อหารายวิชาเรียนคอมพิวเตอร์ มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.82 อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย "มากที่สุด" คิดเป็นร้อยละ 4.5 อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย "มาก" คิดเป็นร้อยละ 3.82 อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย "ปานกลาง"
  6. 6. สรุปภาพรวมความพึงพอใจจากการเข้าใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการคอมพิว เตอร์ แล้วอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย "มาก" คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.34

×