SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 76
Downloaden Sie, um offline zu lesen
THUYẾT MINH DỰ ÁN
TRANG TRẠI NẤM
NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN
Địa điểm:
, Thành phố Hà Nội
Tháng 09/2022
NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN:
-----------  -----------
DỰ ÁN
TRANG TRẠI NẤM
Địa điểm: Thành phố Hà Nội
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CHỦ ĐẦU TƯ
NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN
0918755356-0903034381
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
2
MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................................. 2
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU......................................................................................... 6
I. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ...................................................................... 6
II. MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN ............................................................ 6
III. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ ............................................................................. 6
IV. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ............................................................................... 9
V. MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN ................................................................ 10
5.1. Mục tiêu chung............................................................................................. 10
5.2. Mục tiêu cụ thể............................................................................................. 10
CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰÁN........................ 12
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ
ÁN ....................................................................................................................... 12
1.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án..................................................... 12
1.2. Điều kiện phát triển kinh tế xã hội vùng dự án............................................ 18
1.3. Huyện Đan Phượng...................................................................................... 20
II. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG........................................................ 20
2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ nấm các loại................................................. 20
2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ nấm ở Việt Nam.......................................... 21
III. QUY MÔ CỦA DỰ ÁN ............................................................................... 22
3.1. Các hạng mục xây dựng của dự án .............................................................. 22
3.2. Bảng tính chi phí phân bổ cho các hạng mục đầu tư ................................... 23
IV. ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ..................................... 26
4.1. Địa điểm xây dựng....................................................................................... 26
4.2. Hình thức đầu tư........................................................................................... 26
V. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO 26
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
3
5.1. Nhu cầu sử dụng đất..................................................................................... 26
5.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án............. 26
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ.................... 27
I. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH .............. 27
II. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ ..... 27
2.1. Kỹ thuật xây dựng nhà màng trồng nấm...................................................... 27
2.2. Quy trình sơ chế, đóng gói nấm................................................................... 39
2.3. Công nghệ dán nhãn, đóng gói sản phẩm bằng mã vạch............................. 42
CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN............................... 45
I. PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ HỖ TRỢ
XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG........................................................................ 45
1.1. Chuẩn bị mặt bằng........................................................................................ 45
1.2. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư: ................ 45
1.3. Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật...................................... 45
II. PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ................... 45
2.1. Các phương án xây dựng công trình ............................................................ 45
2.2. Các phương án kiến trúc .............................................................................. 46
III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN...................................................... 47
3.1. Phương án tổ chức thực hiện........................................................................ 47
3.2. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý...................... 48
CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ................................. 49
I. GIỚI THIỆU CHUNG..................................................................................... 49
II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG................. 49
III. SỰ PHÙ HỢP ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ....................................... 50
IV. NHẬN DẠNG, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐỐI
VỚI MÔI TRƯỜNG ........................................................................................... 50
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
4
4.1. Giai đoạn thi công xây dựng công trình....................................................... 50
4.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng................................................. 52
V. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN VỀ QUY MÔ,
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ................................................................................ 54
VI. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG .............................................. 55
6.1. Giai đoạn xây dựng dự án ............................................................................ 55
6.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng................................................. 56
VII. KẾT LUẬN ................................................................................................. 58
CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ
HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN .................................................................................. 59
I. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN. ................................................... 59
II. HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA DỰÁN........................ 61
2.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. .......................................................... 61
2.2. Dự kiến nguồn doanh thu và công suất thiết kế của dự án: ......................... 61
2.3. Các chi phí đầu vào của dự án: .................................................................... 62
2.4. Phương ánvay............................................................................................... 62
2.5. Các thông số tài chính của dự án ................................................................. 63
KẾT LUẬN......................................................................................................... 66
I. KẾT LUẬN...................................................................................................... 66
II. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ. ......................................................................... 66
PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH................................. 67
Phụ lục 1: Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án .................................. 67
Phụ lục 2: Bảng tính khấu hao hàng năm............................................................ 68
Phụ lục 3: Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm. .................................... 69
Phụ lục 4: Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm........................................................ 70
Phụ lục 5: Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án.............................................. 72
Phụ lục 6: Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn..................................... 73
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
5
Phụ lục 7: Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu. ............................ 73
Phụ lục 8: Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV). .............................. 73
Phụ lục 9: Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). ......................... 73
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
6
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
I. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ
Tên doanh nghiệp/tổ chức: NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN:
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký
đầu tư, gồm:
Họ tên:
MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án:
“Trang trại tổng hợp”
Địa điểm thực hiện dự án:, Thành phố Hà Nội.
Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 800,0 m2
.
Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác.
Tổng mức đầu tư của dự án: 1.084.977.000 đồng.
(Một tỷ, không trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi bảy nghìn đồng)
Trong đó:
+ Vốn tự có (20%) : 216.995.000 đồng.
+ Vốn vay - huy động (80%) : 867.982.000 đồng.
Công suất thiết kế và sản phẩm/dịch vụ cung cấp:
Trồng nấm bào ngư 3.480,0 kg/năm
Trồng nấm kim châm 4.580,0 kg/năm
Trồng nấm linh chi 3.396,0 kg/năm
Trồng các loại nấm khác 3.818,7 kg/năm
II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ
Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với
công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ là một trong những chủ trương lớn
của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, nhiều địa phương đã xây dựng và triển khai
thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
7
là các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh
như Lâm Đồng đã tiến hành triển khai đầu tư xây dựng các khu nông nghiệp
công nghệ cao với những hình thức, quy mô và kết quả hoạt động đạt được ở
nhiều mức độ khác nhau.
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu thế phát triển nhằm
tạo ra những đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp, tạo cơ sở chuyển nhanh
nền nông nghiệp nước ta theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhận thức
được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, Quốc
hội đã ban hành Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Thủ
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 về
việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao (NNƯDCNC) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Quyết định 2441/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt
Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. Nêu rõ:
+ Sản phẩm ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công
nghệ tiên tiến, có sức cạnh tranh cao, được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và có ý
nghĩa quan trọng đối với các ngành kinh tế – kỹ thuật chủ lực của đất nước
(điểm a, mục 2, phần III: sản phẩm quốc gia).
+ Sản phẩm có quy mô sản xuất lớn, có giá trị gia tăng cao, góp phần thay
thế nhập khẩu hoặc mang lại giá trị xuất khẩu cao (điểm b, mục 2, phần III: sản
phẩm quốc gia).
Quyết định số 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến
lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020. Cụ thể về công
nghệ sinh học: Nghiên cứu có trọng điểm trong các công nghệ nền của công
nghệ sinh học Công nghệ vi sinh, công nghệ enzyme – protein….. (điểm c, mục
2, phần III: Định hướng nghiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ).
Quyết định số 66/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt
Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
8
công nghệ cao được khuyến khích phát triển. tại Phụ lục 1, Danh mục công nghệ
cao được ưu tiên đầu tư và phát triển, mục 41: Công nghệ chế tạo, sản xuất các
chế phẩm sinh học thế hệ mới phục vụ bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản,
dược liệu.
Thông tư số 02/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc
Hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm
2020 và Thông tư số 31/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Về
việc Hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân,
doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây
dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao.
Nấm là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, quen thuộc và được
sử dụng vô cùng phổ biến tại các quốc gia ở Châu Á. Từ Nam ra đến Bắc, dù ở ở
đâu thì cũng sẽ bắt gặp các loại nấm trong các bữa ăn tại các gia đình hay hàng
quán và cả nhà hàng sang trọng. Hiện nay nấm đứng vào vị thế quan trọng trong
chế độ ăn uống của quần chúng.
Nấm đã được con người sử dụng để chế biến và bảo quản thức ăn một cách
rộng rãi và lâu dài: nấm men được sử dụng cho quá trình lên men để tạo ra rượu,
bia và bánh mì, một số loài nấm khác được sử dụng để sản xuất xì dầu (nước
tương) và tempeh. Trồng nấm và hái nấm là những ngành kinh doanh lớn ở
nhiều nước. Nhiều loại nấm được sử dụng để sản xuất chất kháng sinh, gồm các
kháng sinh β-lactam như penicillin và cephalosporin. Những loại kháng sinh này
đều được sử dụng rộng rãi trong việc chữa trị các bệnh do vi khuẩn gây ra như:
lao, phong cùi, giang mai và nhiều bệnh khác ở đầu thế kỷ XX, tiếp tục đóng
một vai trò quan trọng trong hóa học trị liệu kháng khuẩn. Môn khoa học nghiên
cứu về lịch sử ứng dụng và vai trò của nấm được gọi là nấm học dân tộc.
Đối với huyện Đan Phượng, thực hiện chủ trương đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, một trong những nhiệm vụ trọng
tâm là xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng hiện đại, ứng
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
9
dụng công nghệ cao, hướng mạnh vào sản xuất các sản phẩm chủ lực, có giá trị
kinh tế cao của thành phố là yêu cầu cấp thiết.
Từ những thực tế trên, chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện dự án “Trang
trại tổng hợp”tại Thành phố Hà Nộinhằm phát huy được tiềm năng thế mạnh
của mình, đồng thời góp phần phát triển hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ
thuật thiết yếu để đảm bảo phục vụ cho ngànhnông nghiệp công nghệ caocủa
Thành phố Hà Nội.
III. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ
 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc
hội;
 Luật Xây dựng số 62/2020/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc
hội sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18
tháng 06 năm 2014 của Quốc hội;
 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày ngày 17 tháng 11 năm
2020của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc
Hộinước CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của
Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu
nhập doanh nghiệp do văn phòng quốc hội ban hành;
 Nghị định số 31/2021/NĐ-CPngày 26 tháng 03 năm 2021Quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 về sửa đổi bổ
sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;
 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021về quản lý chi
phí đầu tư xây dựng;
 Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2021quy định về đánh
giá sơ bộ tác động môi trường;
 Hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm
2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
10
nghiệp;
 Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Bộ Xây
dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch
xây dựng;
 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng quy định tại
Phụ lục VIII, của thông tư số 12/2021/TT-BXDngày 31 tháng 08 năm 2021 của
Bộ Xây dựngban hành định mức xây dựng;
 Quyết định 610/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ngày 13 tháng 7 năm 2022 về
Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận
kết cấu công trình năm 2021.
IV. MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN
4.1. Mục tiêu chung
 Phát triển dự án “Trang trại” theohướng chuyên nghiệp, hiện đại, cung
cấp sản phẩm nông sản chất lượng, có năng suất, hiệu quả kinh tế cao nhằm
nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm ngànhnông nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn, an toàn
vệ sinh thực phẩm, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu
thị trường góp phần tăng hiệu quả kinh tế địa phương cũng như của cả nước.
 Khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng về: đất đai, lao động và sinh thái của
khu vực Thành phố Hà Nội.
 Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế,
đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập nền kinh tế của
địa phương, của Thành phố Hà Nội.
 Hơn nữa, dự án đi vào hoạt động tạo việc làm với thu nhập ổn định cho
nhiều hộ gia đình, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp và lành mạnh hoá
môi trường xã hội tại vùng thực hiện dự án.
4.2. Mục tiêu cụ thể
 Xây dựng trang trại trồng nấm chất lượng cao nhằm cung cấp sản phẩm
sạch cho người tiêu dùng. Khai thác và sử dụng một cách hiệu quả tiềm năng sử
dụng đất nông nghiệp. Áp dụng qui trình kỹ thuật trồng tiêu chuẩn, ứng dụng
công nghệ cao nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranhgóp
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
11
phần cung cấp sản phẩm chất lượng, giá trị, hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo vấn
đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
 Nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và
huy động các nguồn lực để phát triển trồng nấm, phát triển bền vững, phù hợp
với điều kiện tự nhiên của khu vực huyện Đan Phượng.
 Sản phẩm chủ đạo của dự án: sản xuất nấm bào ngư, nấm kim châm, nấm
linh chi và các loại nấm khác. Đây là các loại nấm dễ trồng, ít tốn kém chi phí
đầu tư nhưng hiệu quả mang lại tương đối khả quan. Cung cấp phôi giống cho
các nhu cầu trồng nấm cho địa phương và các tỉnh lân cận.
 Ứng dụng trồng nấm có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến
vào sản xuất từ khâu giống, chăm sóc và bảo quản sản phẩm, đảm bảo môi
trường sinh thái.Phổ biến rộng rãi kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến trồng nấm cho
việc phát triển nông nghiệp trong vùng, góp phần tăng thu nhập cho nông dân và
giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn. Tạo sự gắn kết giữa trang
trại và người nông dân, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp
hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
 Cung cấp sản phẩm nông sản cho thị trường khu vực huyện Đan Phượng
và khu vực lân cận.
 Dự án thiết kế với quy mô, công suất như sau:
Trồng nấm bào ngư 3.480,0 kg/năm
Trồng nấm kim châm 4.580,0 kg/năm
Trồng nấm linh chi 3.396,0 kg/năm
Trồng các loại nấm khác 3.818,7 kg/năm
 Mô hình dự án hàng năm cung cấp ra cho thị trường sản phẩm đạt tiêu
chuẩn và chất lượng khác biệt ra thị trường.
 Giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận người dân địa phương, nâng
cao cuộc sống cho người dân.
 Góp phần phát triển kinh tế xã hội của người dân trên địa bàn và Thành
phố Hà Nộinói chung.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
12
CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰÁN
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN
DỰ ÁN
1.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án.
Vị trí địa lý
Thủ đô Hà Nội nằm chếch về phía tây bắc của trung tâm vùng đồng bằng
châu thổ sông Hồng, trong phạm vi từ 20°34’ đến 21°18’ vĩ độ Bắc và từ
105°17’ đến 106°02’ kinh độ Đông, tiếp giáp với 8 tỉnh là Thái Nguyên, Vĩnh
Phúc ở phía Bắc, Hà Nam, Hòa Bình phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
13
Yên phía Đông, Hòa Bình cùng Phú Thọ phía Tây. Hà Nội cách thành phố cảng
Hải Phòng 120 km, cách thành phố Nam Định 87 km tạo thành 3 cực chính của
Đồng bằng sông Hồng. Hiện nay, thành phố có diện tích 3358,6 km², chiếm
khoảng 1% diện tích tự nhiên của cả nước, đứng hàng thứ 41 về diện tích trong
63 tỉnh, thành phố ở nước ta, và là 1 trong 17 thủ đô có diện tích trên 3000 km².
Thủ đô Hà Nội có bốn điểm cực là:
Cực Bắc là xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn.
Cực Tây là xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì.
Cực Nam là xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức.
Cực Đông là xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm.
Địa hình
Đại bộ phận diện tích Hà Nội nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông
Hồng với độ cao trung bình từ 5 đến 20 mét so với mực nước biển. Địa hình Hà
Nội có thể chia ra làm hai bộ phận.
Vùng đồng bằng thấp và khá bằng phẳng, chiếm đại bộ phận diện tích của
các huyện thị xã và các quận nội thành, được bồi đắp bởi các dòng sông với các
bãi bồi hiện đại, bãi bồi cao và các bậc thềm. Xen giữa các bãi bồi hiện đại và
các bãi bồi cao còn có các vùng trũng với các hồ, đầm (dấu vết của các dòng
sông cổ). Đó là các ô trũng tự nhiên rất dễ bị úng ngập trong mùa mưa lũ và khi
có mưa lớn ở các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Thanh Oai, Quốc Oai,
Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức.
Do được khai phá và canh tác từ lâu đời nên hiện nay ở Hà Nội có hệ thống
đê điều ngăn lũ chạy dọc những triền sông. Hệ thống đê điều này khiến cho các
cánh đồng trong đê không được bồi đắp phù sa hằng năm và phải xây dựng
nhiều công trình thủy lợi để tưới và tiêu nước.
Vùng đồi núi tập trung ở phía bắc và phía tây thành phố, thuộc các huyện
Sóc Sơn, Thạch Thất, Ba Vì, Quốc Oai, Mỹ Đức, với các đỉnh núi cao như Ba
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
14
Vì (1296 m), Gia Dê (707 m), Hàm Lợn (462 m)... Khu vực nội thành có một số
gò đồi thấp, như gò Đống Đa, núi Nùng.
Địa hình của Hà Nội thấp dần theo hướng từ Bắc xuống Nam và từ Tây
sang Đông. Điều này được phản ánh rõ nét qua hướng dòng chảy tự nhiên của
các con sông chính chảy qua Hà Nội.
Khí hậu
Khí hậu Hà Nội mang đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa, được nêu
trên trang web chính thức của Hà Nội. Tuy nhiên, dựa theo Phân loại khí hậu
Köppen, trang web ClimaTemps.com lại xếp Hà Nội mang khí hậu cận nhiệt đới
ẩm (Humid Subtropical) với mã Cwa.
Thời tiết có sự khác biệt rõ ràng giữa mùa nóng và mùa lạnh. Mặc dù thời
tiết được chia làm hai mùa chính: mùa mưa (từ tháng 4 tới tháng 10) và mùa khô
(từ tháng 11 tới tháng 3), Hà Nội vẫn được tận hưởng thời tiết bốn mùa nhờ các
tháng giao mùa. Mùa nóng bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 8, khí hậu nóng ẩm
vào đầu mùa và cuối mùa mưa nhiều rồi mát mẻ, khô ráo vào tháng 9 và tháng
10. Mùa lạnh bắt đầu từ cuối tháng 11 đến hết tháng 3 năm sau. Từ cuối tháng
11 đến nửa đầu tháng 2 rét và hanh khô, từ nửa cuối tháng 2 đến hết tháng 3 lạnh
và mưa phùn kéo dài từng đợt. Trong khoảng tháng 9 đến giữa tháng 11, Hà Nội
có những ngày thu với tiết trời mát mẻ (rõ rệt hơn Hải Phòng, Nam Định và
nhiều tỉnh phía Bắc khác) do đón vài đợt không khí lạnh yếu tràn về. Tuy nhiên,
do chịu sự tác động mạnh mẽ của gió mùa nên thời gian bắt đầu và kết thúc của
mỗi mùa thường không đồng đều nhau giữa các năm, nên sự phân chia các tháng
chỉ mang tính tương đối.
Nhiệt độ trung bình mùa đông: 16,4 °C (lúc thấp xuống tới 2,7 °C). Trung
bình mùa hạ: 29,2 °C (lúc cao nhất lên tới 42,8 °C). Nhiệt độ trung bình cả năm
là 23,6 °C, lượng mưa trung bình hàng năm vào mức 1.800mm đến 2.000mm.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
15
Vào tháng 5 năm 1926, nhiệt độ tại thành phố được ghi lại ở mức kỷ lục
42,8 °C.
Tài nguyên thiên nhiên
 Tài nguyên mặt nước:
Hệ thống sông, hồ Hà Nội thuộc hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình,
phân bố không đều giữa các vùng, có mật độ thay đổi trong phạm vi khá lớn 0,1
- 1,5 km/km2 (chỉ kể những sông tự nhiên có dòng chảy thường xuyên) và 0,67 -
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
16
1,6 km/km2 (kể cả kênh mương). Một trong những nét đặc trưng của địa hình
Hà Nội là có nhiều hồ, đầm tự nhiên. Tuy nhiên, do yêu cầu đô thị hóa và cũng
do thiếu quy hoạch, quản lý kém nên nhiều ao hồ đã bị san lấp để lấy đất xây
dựng. Diện tích ao, hồ, đầm của Hà Nội hiện còn lại vào khoảng 3.600 ha. Có
thể nói, hiếm có một Thành phố nào trên thế giới có nhiều hồ, đầm như ở Hà
Nội. Hồ, đầm của Hà Nội đã tạo nên nhiều cảnh quan sinh thái đẹp cho Thành
phố, điều hòa tiểu khí hậu khu vực, rất có giá trị đối với du lịch, giải trí và nghỉ
dưỡng.
Hà Nội không phải là vùng dồi dào nước mặt, nhưng có lượng nước chảy
qua khổng lồ của sông Hồng, sông Cầu, sông Cà Lồ có thể khai thác sử dụng.
 Tài nguyên đất
Hà Nội có tổng diện tích đất tự nhiên 92.097 ha trong đó diện tích đất nông
nghiệp chiếm 47,4%, diện tích đất lâm nghiệp chiếm 8,6%, đất ở chiếm 19,26%.
Xuất phát từ yêu cầu sử dụng đất của Thủ đô Hà Nội, có 2 nhóm đất có ý
nghĩa lớn nhất đối với phát triển kinh tế - xã hội, đó là đất nông lâm nghiệp và
đất xây dựng. Phần lớn diện tích đất đai ở nội Thành Hà Nội được đánh giá là
không thuận lợi cho xây dựng do có hiện tượng tích nước ngầm, nước mặt, sụt
lún, nứt đất, sạt lở, trôi trượt dọc sông, cấu tạo nền đất yếu.
 Tài nguyên sinh vật
Hà Nội có một số kiểu hệ sinh thái đặc trưng như hệ sinh thái vùng gò đồi
ở Sóc Sơn và hệ sinh thái hồ, điển hình là hồ Tây, hệ sinh thái nông nghiệp, hệ
sinh thái đô thị... Trong đó, các kiểu hệ sinh thái rừng vùng gò đồi và hồ có tính
đa dạng sinh học cao hơn cả.
Khu hệ thực vật, động vật trong các hệ sinh thái đặc trưng của Hà Nội khá
phong phú và đa dạng. Cho đến nay, đã thống kê và xác định có 655 loài thực
vật bậc cao, 569 loài nấm lớn (thực vật bậc thấp), 595 loài côn trùng, 61 loài
động vật đất, 33 loài bò sát-ếch nhái, 103 loài chim, 40 loài thú, 476 loài thực
vật nổi, 125 loài động vật KXS Thủy sinh, 118 loài cá, 48 loài cá cảnh nhập nội.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
17
Trong số các loài sinh vật, nhiều loài có giá trị kinh tế, một số loài quý hiếm có
tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Hà Nội hiện có 48 công viên, vườn hoa, vườn dạo
ở 7 quận nội Thành với tổng diện tích là 138 ha và 377 ha thảm cỏ. Ngoài vườn
hoa, công viên, Hà Nội còn có hàng vạn cây bóng mát thuộc 67 loại thực vật
trồng trên các đường phố, trong đó có 25 loài được trồng tương đối phổ biến như
bằng lăng, sữa, phượng vĩ, săng đào, lim xẹt, xà cừ, sấu, muồng đen, sao đen,
long nhãn, me..Các làng hoa và cây cảnh ở Hà Nội như Nghi Tàm, Ngọc Hà,
Quảng Bá, Láng, Nhật Tân,v.v... đã có truyền thống từ lâu đời và khá nổi tiếng
gần đây, nhiều làng hoa và cây cảnh được hình Thành thêm ở các vùng ven đô
như Vĩnh Tuy, Tây Tựu, và một số xã ở Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn cùng với
các loài được chuyển từ các tỉnh phía Nam hoặc hội nhập từ nước ngoài làm cho
tài nguyên sinh vật của Hà Nội ngày càng đa dạng và phong phú.
 Tài nguyên khoáng sản
Trên địa bàn Hà Nội, đã phát hiện được 82 mỏ và điểm quặng với 8 lao
khác nhau. Chiếm ưu thế hơn cả là sét các loại, kaolin. Sét- Kaolin, cát xây dựng
và than bùn; các khoáng sản khác nhưa đá xây dựng, đá ôog, sét dung dịch ít qua
triển vong.
Vật liệu xây dựng có cát đen: với trữ lượng 48,506 m3
. Cát vàng có nhiều ở
sông Cà Lồ và sông Công, trữ lượng 53,76m3
Đá xây dựng trachit phân bố ở Minh Phú – Sóc Sơn
Đá ong ở Sóc Sơn, chiều dày trung bình 1,5m.
Sét gạch có 2 loai: sép phân hóa ở Soc Sơn, trữ lượng 36.82 m3
và sét trầm
tích Đế Tứ ở Đông Anh, Sóc Sơn, Từ Liêm, Gia Lam, Thành Trù, trữ lượng
223.45 m3
 Tài nguyên du lịch
So với các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam, Hà Nội là một thành phố có
tiềm năng để phát triển du lịch. Trong nội ô, cùng với các công trình kiến trúc,
Hà Nội còn sở hữu một hệ thống bảo tàng đa dạng bậc nhất Việt Nam. Thành
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
18
phố cũng có nhiều lợi thế trong việc giới thiệu văn hóa Việt Nam với du khách
nước ngoài thông qua các nhà hát sân khấu dân gian, các làng nghề truyền
thống,... Du lịch Hà Nội đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn với các du khách.
Năm 2007, Hà Nội đón 1,1 triệu lượt khách du lịch ngoại quốc. Năm 2008,
trong 9 triệu lượt khách của thành phố, có 1,3 triệu lượt khách nước ngoài.
Tỷ lệ du khách tới thăm các bảo tàng Hà Nội cũng không cao. Một trong
các bảo tàng thu hút nhiều khách tham quan nhất là Bảo tàng dân tộc học. Hàng
năm, bảo tàng Dân tộc học, điểm đến được yêu thích trong các sách hướng dẫn
du lịch, có 180.000 khách tới thăm, trong đó một nửa là người nước ngoài.
1.2. Điều kiện phát triển kinh tế xã hội vùng dự án.
Phát triển kinh tế
Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội
có một số điểm nổi bật. Thành phố kiểm soát tốt dịch Covid-19, đến nay, hầu
hết người trên 18 tuổi và trẻ em từ 12-17 tuổi đã được tiêm phòng vắc xin
Covid-19 mũi 2, mũi nhắc lại đạt tỷ lệ cao (95,4% với người trên 18 tuổi). Các
hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn đã mở cửa trở lại,
tạo đà cho sự phục hồi, phát triển kinh tế.
Cân đối thu - chi ngân sách được bảo đảm. Tổng thu ngân sách Nhà nước
trên địa bàn ước đạt trên 177.000 tỷ đồng, đạt 56,9% dự toán, bằng 122,4% so
với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 30.527 tỷ đồng,
đạt 28,5% dự toán và bằng 102,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chi đầu
tư phát triển là 10.245 tỷ đồng, đạt 20,1% dự toán, bằng 99,3% so với cùng kỳ;
chi thường xuyên là 19.938 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ.
Kinh tế phục hồi mạnh mẽ thể hiện ở GRDP quý II ước tăng 9,49%, cao
hơn 1,4 lần kịch bản đưa ra đầu năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,42 tỷ
USD, tăng 19% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ quý II ước đạt 174,44 tỷ đồng,
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
19
tăng 24,3%; khối lượng hàng hóa vận chuyển quý II tăng 36,2%, doanh thu tăng
46,9%...
Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ; nhiều quy hoạch quan trọng
được phê duyệt. Thành phố hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trong việc
tổ chức SEA Games 31; khôi phục lại các hoạt động của ngành văn hóa, thể
thao. Sau 2 tháng mở cửa trở lại, các di tích thuộc thành phố quản lý đã thu hút
lượng khách tăng gấp 10 lần, doanh thu tăng hơn 8 lần so với 3 tháng đầu năm.
Cụ thể, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng 374% và lũy kế 6 tháng đạt 234
nghìn lượt, tăng 232% (cùng kỳ giảm 86,2%); khách du lịch trong nước quý II
tăng 188% và lũy kế 6 tháng qua tăng 142% (cùng kỳ giảm 17,7%).
Dân cư
Tổng dân số của thành phố Hà Nội tại thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là
8.053.663 người, trong đó: Dân số nam là 3.991.919 người, chiếm 49,6%; dân
số nữ là 4.061.744 người, chiếm 50,4%. Dân số sống ở khu vực thành thị là
3.962.310 người, chiếm 49,2% và ở khu vực nông thôn là 4.091.353 người,
chiếm 50,8%. Hà Nội là Thành phố đông dân thứ hai của cả nước, sau thành phố
Hồ Chí Minh (8.993.082 người).
Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm trong mười năm qua (2009-2019) của Hà
Nội là 2,22%/năm, cao hơn mức tăng của cả nước (1,14%/năm) và cao thứ 2
trong vùng Đồng bằng sông Hồng, chỉ sau Bắc Ninh (2,90%/năm). Trong thời
gian qua, tốc độ đô thị hóa ở thành phố Hà Nội đang diễn ra mạnh mẽ, đây cũng
là xu thế tất yếu của các thành phố lớn, thể hiện qua tỷ lệ dân số khu vực thành
thị tăng nhanh: từ 36,8% năm 1999 lên 41% năm 2009 và 49,2% năm 2019.
Hà Nội là thành phố đông dân thứ hai của cả nước và cũng có mật độ dân
số cao thứ hai trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mật độ dân số
của thành phố Hà Nội là 2.398 người/km2, cao gấp 8,2 lần so với mật độ dân số
cả nước.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
20
1.3. Huyện Đan Phượng
Đan Phượng nằm ở phía tây bắc trung tâm thành phố Hà Nội, tại khoảng
giữa của trục đường quốc lộ 32 từ trung tâm Hà Nội đi Sơn Tây, cách trung tâm
thành phố khoảng 20 km.
Phía đông giáp huyện Đông Anh (với ranh giới là sông Hồng) và quận
Bắc Từ Liêm
Phía nam giáp huyện Hoài Đức
Phía tây giáp huyện Phúc Thọ với ranh giới là sông Đáy
Phía bắc giáp huyện Mê Linh với ranh giới là sông Hồng.
Huyện Đan Phượng có Quốc lộ 32 chạy qua khoảng 4 Km, nếu đi từ phía
Hà Nội lên Sơn Tây đến Km 16+500 là ngã Tư Trôi (thuộc huyện Hoài Đức) rẽ
phải khoảng 300m là đến huyện Đan Phượng theo tỉnh lộ 422. So với các quận,
huyện của thủ đô Hà Nội, Đan Phượng có ít đơn vị hành chính và diện tích tự
nhiên thuộc loại nhỏ, nhưng xét về mảng văn hóa giáo dục lại rất phong phú. Tất
cả các trường Tiểu học trong huyện đã đạt chuẩn Quốc gia, có những xã đông
dân cư khoảng 19.000 người như ở Tân Hội, 25.000 người như ở Tân Lập, hơn
10.000 người như ở thị trấn Phùng, Hồng Hà, Phương Đình,...)
Huyện Đan Phượng là huyện có hệ thống sông Hồng, sông Đáy chảy qua.
Xưa kia là ngã ba sông (sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đáy) nên địa hình của
huyện tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đất phù sa. Chiều cao trung bình từ 6-
8m.
II. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG
2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ nấm các loại
Hiện nay vấn đề nghiên cứu và sản xuất nấm ăn trên thế giới ngày càng
phát triển mạnh mẽ. Ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Pháp, Đức, hà Lan, Nhật...
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
21
nghệ trồng nấm đã được cơ giới hóa cao, từ khâu xử lý nguyên liệu đến khâu thu
hái, chế biến nấm đều do máy móc thực hiện. Các nước tiêu thụ nấm lớn là Đức
300 triệu USD/năm, Mỹ 200 triệu USD/năm và Pháp 140 triệu USD/năm. Bên
cạnh đó, Trung Quốc cũng là quốc gia có lượng tiêu thụ nấm rất lớn.
Thị trường tiêu thụ nấm ăn lớn nhất thế giới hiện nay là Bắc Mỹ, Tây Âu
và một số nước Châu Á như Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kong. Hàng năm các
nước này phải nhập khẩu một lượng lớn từ Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam.
2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ nấm ở Việt Nam
Việt Nam là nước có tiềm năng phát triển nấm ăn và nấm dược liệu, tổng
sản lượng nấm của cả nước gần 140.000 tấn trong năm 2019, tăng 111.158 tấn
so với năm 2000. Theo thống kê của Tổ chức Nông lương thế giới, SX nấm ở
nước ta được xếp hàng thứ 9 trong khu vực, bằng 0,3% sản lượng nấm của
Trung Quốc và 0,23% tổng sản lượng nấm của thế giới.
Nước ta sản xuất khoảng 16 loại nấm, các tỉnh phía Nam chủ yếu trồng
nấm rơm, nấm mộc nhĩ; các tỉnh phía Bắc chủ yếu trồng nấm hương, nấm sò,
nấm linh chi...
Các vùng sản xuất nấm:
+ Nấm rơm được trồng chủ yếu ở các tỉnh miền Đông Nam bộ và Đồng
bằng sông Cửu Long (Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ,
Đồng Nai...) chiếm 90% sản lượng cả nước.
+ Nấm mộc nhĩ được trồng tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam bộ (Đồng
Nai, Lâm Đồng, Bình Phước...), chiếm khoảng 70% sản lượng cả nước. + Nấm
mỡ, nấm sò, nấm hương được trồng chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, sản lượng
khoảng 3.000 tấn/năm. + Nấm làm dược liệu (linh chi, vân chi, đầu khỉ...) mới
được phát triển, trồng ở một số tỉnh/thành phố (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hưng
Yên, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Đồng Nai,...), sản lượng khoảng 300 tấn/năm.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
22
+ Một số loại nấm khác như nấm trân châu, nấm kim châm, nấm đùi gà,
nấm chân dài, nấm ngọc châm... đang nghiên cứu và trồng thử nghiệm thành
công tại một số cơ sở, sản lượng khoảng 100 tấn/năm.
+ Tình hình tiêu thụ trong nước: Nhu cầu tiêu thụ nấm (nấm tươi, nấm khô)
trong nước tăng nhanh trong những năm gần đây, giá nấm luôn đứng ở mức cao,
nấm hương 70.000 - 80.000 đồng/kg, nấm rơm, nấm mỡ 50.000 - 60.000 đồng/
kg, nấm tai mèo 60.000 - 70.000 đồng/kg.
III. QUY MÔ CỦA DỰ ÁN
3.1. Các hạng mục xây dựng của dự án
Diện tích đất của dự án gồm các hạng mục như sau:
Bảng tổng hợp danh mục các công trình xây dựng và thiết bị
TT Nội dung Diện tích ĐVT
I Xây dựng 953,6 m2
1 Nhà quản lý 35,640 m2
2 Nhà nấm 711,080 m2
3 Lối đi, sân bãi 53,280 m2
Hệ thống tổng thể
- Hệ thống cấp nước Hệ thống
- Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống
- Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống
- Hệ thống PCCC Hệ thống
II Thiết bị
1 Thiết bị văn phòng Trọn Bộ
2 Thiết bị trồng trọt Trọn Bộ
3 Thiết bị khác Trọn Bộ
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
23
3.2. Bảng tính chi phí phân bổ cho các hạng mục đầu tư
(ĐVT: 1000 đồng)
TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá
Thành tiền sau
VAT
I Xây dựng 800,0 m2
580.012
1 Nhà quản lý 35,640 m2
1.460 52.034
2 Nhà nấm 711,080 m2
450 319.986
3 Lối đi, sân bãi 53,280 m2
150 7.992
Hệ thống tổng thể
- Hệ thống cấp nước Hệ thống 64.000 64.000
- Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống 76.000 76.000
- Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống 48.000 48.000
- Hệ thống PCCC Hệ thống 12.000 12.000
II Thiết bị 188.112
1 Thiết bị văn phòng Trọn Bộ 28.512 28.512
2 Thiết bị trồng trọt Trọn Bộ 149.600 149.600
3 Thiết bị khác Trọn Bộ 10.000 10.000
III Chi phí quản lý dự án 3,263 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 25.064
IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 62.701
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
24
TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá
Thành tiền sau
VAT
1 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 0,566 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 4.348
2 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 0,943 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 7.243
3 Chi phí thiết kế kỹ thuật 2,200 GXDtt * ĐMTL% 12.760
4 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 1,210 GXDtt * ĐMTL% 7.018
5 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 0,064 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 492
6 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi 0,182 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 1.398
7 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 0,189 GXDtt * ĐMTL% 1.096
8 Chi phí thẩm tra dự toán công trình 0,183 GXDtt * ĐMTL% 1.061
9 Chi phí giám sát thi công xây dựng 2,598 GXDtt * ĐMTL% 15.069
10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 0,718 GTBtt * ĐMTL% 1.351
11 Chi phí báo cáo đánh giá tác động môi trường TT 10.865
VI Chi phí vốn lưu động TT 177.422
VIII Chi phí dự phòng 5% 51.666
Tổng cộng 1.084.977
Ghi chú: Dự toán sơ bộ tổng mức đầu tư được tính toán theo Quyết định 610/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ngày 13 tháng 7 năm
2022 về Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021,Thông tư
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
25
số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư
xây dựng và Phụ lục VIII về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng của thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31
tháng 08 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
26
IV. ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
4.1. Địa điểm xây dựng
Dự án“Trang trại” được thực hiệntại Thành phố Hà Nội.
4.2. Hình thức đầu tư
Dự ánđượcđầu tư theo hình thức xây dựng mới.
V. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO
5.1. Nhu cầu sử dụng đất
Bảng cơ cấu nhu cầu sử dụng đất
TT Nội dung Diện tích (m2
) Tỷ lệ (%)
1 Nhà quản lý 35,6 4,46%
2 Nhà nấm 711,1 88,89%
3 Lối đi, sân bãi 53,3 6,66%
Tổng cộng 800,0 100,00%
5.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án
Các yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, vật tư xây dựng đều có bán tại địa
phương và trong nước nên các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình thực hiện là
tương đối thuận lợi và đáp ứng kịp thời.
Đối với nguồn lao động phục vụ quá trình hoạt động sau này, dự kiến sử
dụng nguồn lao động của gia đình và tại địa phương. Nên cơ bản thuận lợi cho
quá trình thực hiện.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
27
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG
NGHỆ
I. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Bảng tổng hợp quy mô diện tích xây dựng công trình
TT Nội dung Diện tích ĐVT
I Xây dựng 800,0 m2
1 Nhà quản lý 35,640 m2
2 Nhà nấm 711,080 m2
3 Lối đi, sân bãi 53,280 m2
Phương án thiết kế công trình dự án
II. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ
2.1. Kỹ thuật xây dựng nhà màng trồng nấm
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
28
2.1.1. Đặc điểm sản phẩm
- Thành phần hoá học: Nấm tươi chứa 90,4% nước, 4% protid, 3,4% glucid,
3,3% vitamin PP, 4Mg% vitamin C.
- Tính vị, tác dụng: Vị ngọt, tính ấm; có tác dụng thư cân hoạt lạc, truy
phong tán hàn, hạ huyết áp, hạ cholesterol, trừ u bướu.
2.1.2. Hệ thống trang trại
- Hệ thống nhà màng trồng nấm.
- Các khung kệ ủ nấm, sản xuất phôi
- Máy móc thiết bị sưởi
- Hệ thống phun sương
- Hệ thống điện chiếu sáng và cho sản xuất.
- Khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia.
2.1.3. Lựa chọn kỹ thuật công nghệ
Dự án trang trại trồng nấm ứng dụng công nghệ trồng khép kín gồm cả 3
giai đoạn: Sản xuất giống, sản xuất bịch phôi và nuôi trồng. Các giai đoạn được
thiết kế với chỉ tiêu tự động, giảm bớt nhân công lao động. Riêng giai đoạn nuôi
trồng ứng dụng công nghệ IoT theo xu hướng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 để
nuôi trồng và số hóa quy trình, dữ liệu.
Công nghệ trồng nấm
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
29
Công nghệ trồng nấm trong nhà kính
Công nghệ nhà kính.
Với ưu thế nhà màng (nhà kính) giúp che mưa, nhà giúp ngăn ngừa sâu
bệnh, giúp chủ động hoàn toàn trong việc tạo ra điều kiện sống tối ưu cho nấm
trồng để đạt được năng suất và chất lượng tối ưu. Công nghệ nhà màng áp dụng
cho dự án sẽ được triển khai trên các loại nấm khó trồng ngoài trời và hạn chế
sâu bệnh,…
Quạt đối lưu
Quạt đối lưu trong nhà màng có tác dụng tăng cường thông gió cưỡng
bức. Với 1 nhà màng sẽ được lắp 2 quạt đối lưu. Các quạt đối lưu này có thể sử
dụng như là các quạt thông gió tổng thể, thông gió song song hoặc như là các
quạt điều hoà tái lưu thông không khí trong nhà màng. Các quạt này là quạt đa
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
30
chức năng, cung cấp dòng khí thổi ra mỏng nhưng lại có hiệu quả sâu và rất hiệu
dụng trong các điều kiện làm việc khác nhau tạo điều kiện tối đa trong việc đẩy
khí nóng trong nhà màng ra bên ngoài và thu nhận không khí mát ngoài trời.
Hệ thống quạt đối lưu sẽđược vận hành tựđộng bằng công tắc đóng mở.
Chức năng và lợi ích của quạt đối lưu:
 Đảm bảo tốt cho dịch chuyển khí
nóng
 Nhiệt độ ổn định
 Di chuyển được vùng khí ẩm và
làm khô cho lá
 Để sử dụng một cách kinh tế nhất
các chất hoá học dùng trong nông
nghiệp
 Giảm được khí nóng khi mở nhà
màng
 Tạo ra được lượng không khí dịch
chuyển và tái tạo không đổi trong
nhà màng.
Nhà kính nhà lưới trồng nấm nông nghiệp kỹ thuật cao giúp kiểm soát tối
đa yêu cầu kỹ thuật nhằm nâng cao sản lượng nấm trong nhà kính.
Yêu cầu kỹ thuật nhà kính nhà lưới trồng nấm
- Có ánh sáng khuếch tán và khả năng chiếu từ mọi phía nhằm giúp cho quả thể
của nấm phát triển tự nhiên
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
31
- Khả năng giữ ấm tốt, không bị gió lùa mạnh làm ảnh hưởng tơ nấm;
- Khả năng thích hợp, điều khiển nhiệt độ, ẩm độ theo từng chủng loại nấm và
từng giai đoạn sinh trưởng;
- Khả năng chắn côn trùng để giảm thiểu bệnh hại.
Bố trí bên trong của nhà kính nhà lưới trồng nấm
- Linh động theo kệ chữ I hoặc chữ A;
- Trồng dưới đất;
- Tồng trên cây;
- Trồng theo phương pháp túi treo.
Các thông số kỹ thuật của nhà kính nhà lưới trồng nấm:
- Được cấu thành từ các thép hình,
U, V phối hợp;
- Cao độ tối đa: 4,5; 5,5; 6,5;
- Cao độ tối thiểu 2,3;
- Khoảng vượt: 6m; 8m; 9,6m.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
32
Kỹ thuật nuôi trồng Nấm trên mùn cưa
- Nguyên liệu:
Nấm có thể nuôi trồng trên nhiều loại nguyên liệu khác nhau, như: rơm rạ,
bã mía, bông thải, mạt cưa, gỗ khúc... Tuy nhiên, năng suất nấm trên các nguyên
liệu gỗ vẫn cao hơn hẳn.
Gỗ trồng nấm thường là gỗ cây lá rộng, có nhựa, nhưng không chứa tinh
dầu. Qua so sánh, cho thấy nấm mọc tốt trên mạt cưa (đặc biệt là mạc cưa cây
cao su).
- Trồng nấm bằng túi mạt cưa
Trồng nấm trong túi mạt cưa hay còn gọi là trồng trong bịch ny lông là
cách trồng mới nhất vừa nhẹ nhàng, vừa ít tốn công chăm sóc, ít tốn mặt bằng và
thu hoạch nhanh.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
33
Mặt khác nguyên liệu dễ tìm, nhẹ vốn vì đó là mạt cưa hay rơm rạ, và
thức ăn bổ sung cho tơ nấm cũng không hiếm.
Phương pháp này sử dụng nguyên liệu chính là mạt cưa, nên dễ đóng túi
theo kích thước mong muốn và có thể bổ sung thêm dinh dưỡng cần thiết cho
nấm. Túi cơ chất sau đó, được thanh trùng ở nhiệt độ thích hợp, nên ít bị tạp
nhiễm.
Qui trình trồng trên mạt cưa có thể tóm tắt như sau
Xử lý nguyên liệu
Nguyên liệu gây trồng nấm gồm: Mùn cưa các loài gỗ mềm không có tinh
dầu, không bị lẫn xăng dầu, không bị mốc; cám gạo. Nhà trồng nấm làm bằng
vật liệu tre nứa, rơm rạ, đơn giản, sạch sẽ, tránh được mưa, nắng, gió lớn và
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
34
thoát nước. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh, dự án đã đầu tư khu
nhà trồng nấm là nhà cấp 4.
Ta có thể trồng nấm trên các loại mùn cưa khác nhau. Tuy nhiên không
dùng mùn cưa đã bị mốc, mùn cưa các loại cây có tinh dầu hoặc các loại cây gỗ
cứng. Tốt nhất là mùn cưa cây cao su hoặc mùn cưa bồ đề. Và mùn cưa các loại
gỗ trồng nấm nghiền hoặc xẻ trên thân cây gỗ trồng nấm bào ngư.
Mùn cưa mới dùng ngay là tốt nhất. Nếu dùng dần phải phơi khô hoặc
đóng bao rải mỏng trên nền kho sạch
Tránh để lên men hoặc bị ẩm, mốc gây mùn hoá làm mất chất dinh dưỡng.
Ủ mạt cưa.
Nguyên liệu là mạt cưa: mạt cưa là nguyên liệu chính nhưng tốt nhất là
dùng mạt cưa cây Cao Su. Có thể dùng mạt cưa tạp với những cây không chứa
tinh dầu. Mạt cưa dễ tìm, nhưng mạt cưa tươi đem trồng nấm sò không tốt bằng
mạt cưa đã có một thời gian ủ kỹ.
Khi ủ mạt cưa phải phơi khô rồi sàng để lấy phần mịn, tạo ẩm mùn cưa
bằng nước sạch. Tiến hành phối trộn nguyên liệu theo tỷ lệ:
- Mùn cưa đã tạo ẩm :100kg
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
35
- Bột nhẹ CaCO3 : 1kg
- Hoặc vôi bột : 0,5kg
Ngoài ra, còn trộn thêm chất dinh dưỡng khác như cám gạo (3–5%), kiểm
tra độ ẩm đạt mức 60 - 65%, thử bằng cách nắm mùn cưa trong lòng bàn tay rồi
từ từ mở ra, nhìn hiện trạng mùn cưa trong tay để biết đủ ẩm hay chưa. Sau đó, ủ
đống 1-3 ngày sau đó tiến hành đóng túi. Mục đích của ủ mùn cưa là để cho mùn
cưa ngấm đủ nước và trương nở các tế bào gỗ.
Chú ý: Với loại mạt cưa gỗ mềm không tinh dầu thì lần đảo này nên thêm
một lượng vôi 0,5% vào đống ủ để mau lên men. Sau đó vun đống ủ thêm 5
ngày hoặc nửa tháng nữa là dùng đuợc. Với mạt cưa gỗ cứng thì phải ủ và đảo
trước sau cả chục lần mới dùng được, nghĩa là phải mất từ 3-4 tháng.
Dán túi:
Dùng túi nilon chịu được nhiệt độ cao (loại túi PP), vì phải qua khâu hấp
khử trùng với nhiệt độ cao trong suốt mấy giờ liền. Túi có kích thước 20 x 40
cm, dán 2 góc rồi lộn lại, tạo thành túi có đáy vuông, phẳng.
Đóng túi:
Nhồi giá thể vào túi, nén chặt xuống, mỗi túi nilông này chỉ nên đựng
khoảng 1 -1,4kg hỗn hợp này, khi cách miệng túi 10 cm thì dùng ống nhựa tròn
hoặc dùng cái cổ bao làm bằng giấy cứng có đường kính 2 cm dài 3 cm luồn vào
rồi gập nilon xuống, lấy dây chun nịt chặt. Dùng chiếc đũa đâm từ miệng bịch
xuống đáy bịch để tạo một lối thông. Tạo lỗ thông là để khi hấp sẽ nhanh hơn và
mùn cưa được khử trùng đều. Sau đó dùng bông gòn sạch đậy chặt miệng bịch
lại, đậy nắp nhựa hoặc bọc giấy báo để tránh nút bông bị ướt khi hấp thanh
trùng.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
36
Hấp khử trùng túi mùn cưa
Sau khi đóng túi phải hấp khử trùng túi mùn cưa. Cho vào nồi hấp cách
thủy để diệt tất cả các loại bào tử, các loại vi sinh vật gây hại có nhiều cách để
hấp khử trùng túi mùn cưa sau khi đóng bịch nấm, như là:
Nồi áp suất hấp ở nhiệt độ ở nhiệt độ 1000
C (áp suất đạt 2 atm), thời gian
6-9 h.
Mỗi mẻ hấp từ 3.000-5.000 bịch phôi. Không nên rút ngắn thời gian hấp
để đảm bảo độ tiệt trùng. Hết thời gian hấp, mở cửa lò cho nguội bớt rồi chuyển
bịch ra ngoài tránh để lâu sẽ ướt nút bông, tháo bỏ chụp nilon, chuyển túi vào
phòng cấy.
Cấy giống và ươm túi mùn cưa
Sau khi đã hấp chuyển túi mùn cưa ra phòng cấy giống, để nguội rồi tiến
hành cấy giống.
Khi cấy giống cần chuẩn bị:
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
37
Phòng cấy giống rộng, dọn sạch sẽ, có 1 bàn cấy, nếu phòng rộng dùng
nilon hoặc bạt ngăn hẹp lại.
Dụng cụ cấy gồm: dùi gỗ, que cấy, cồn 700
.
Cấy giống
Cách 1: Nếu sử dụng giống trên hạt ta dùng que sắt khều giống từ trong lọ
thuỷ tinh hoặc túi nilon sang túi mùn cưa lắc đều lên trên bề mặt túi. Tỷ lệ giống
cấy 1,2% so với trọng lượng túi mùn cưa. Có nghĩa là cứ một túi mùn cưa có
trọng lượng 1 -1,2kg ta cấy 12-15g giống nấm (một chai giống cấy 30-40 túi).
Cách 2: Nếu dùng giống nấm cấy làm trên que gỗ thì khi túi giá thể nguội
hẳn thì cấy giống bằng cách dùng dùi gỗ chọc 1 lỗ giữa túi sâu 12 - 15 cm (do
mỗi mẻ hấp từ 400-500 túi mùn cưa nên khi lấy ra thì lối thông đã che lấp vì thế
ta lấy dùi gỗ chui lại để tiến hành cấy meo vô), ta dùng panh vô trùng kẹp nhẹ
từng que giống chuyển sang các lỗ cấy giống đã dùi trong túi mùn cưa. Mỗi túi
mùn cưa lấy một que giống, đầu trên của que giống sát với lề mặt túi mùn cưa là
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
38
vừa phải, đậy lại nắp bong và buộc giấy phủ nắp bông lại. Thao tác cấy giống
cần nhanh, thường xuyên thanh trùng dụng cụ cấy bằng cồn.
Nuôi sợi (ươm túi mùn cưa):
Những bịch đã được cấy meo xong chuyển vào phòng tối (phòng ươm
sợi), nơi ươm sợi tốt nhất là một phòng sạch sẽ, có hệ thống cửa ra vào và có
giàn nhiều tầng để tăng diện tích sử dụng, có thể làm 7-8 tầng trên một giàn và
mỗi tầng cách nhau 50cm. Kiểu giàn như giàn giữ giống khoai tây. Nhiệt độ
phòng ươm sợi thích hợp nhất là 25-300
C trong suốt 3 tuần. Không cần ánh
sáng. Thời gian ươm kéo dài từ 25 - 30 ngày. Ta sẽ thấy các sợi nấm màu trắng
lan dần từ trên xuống hoặc từ trong ra. Tới khi nào sợi nấm lan gần kín đáy,
trông túi mùn cưa có màu trắng như sợi bông là đạt yêu cầu. Sau thời gian này,
cửa phòng được mở thông thoáng, vì bên trong các bịch tơ nấm đã có đủ thời
gian để phát triển trắng cả bịch.
Khi nấm bắt đầu mọc, thì tháo nút bông, buộc chặt cổ túi, chuyển sang
khu vực chăm sóc.
Nuôi trồng
Nhà nuôi nấm bào ngư được thiết kế mát mẽ, thoáng khí, có lưới chắn côn
trùng để ngăn côn trùng xâm nhập phá hại nấm.
Lắp đặt công nghệ tự động cho nhà nuôi trồng như: phun sương tự động
để nhà trồng luôn đạt ẩm độ tối ưu (80-86% ẩm độ) trong giai đoạn nuôi quả thể
nấm; gắn quạt để tăng cường trao đổi khí chủ động trong giai đoạn nấm ra quả
thể và giảm nhiệt độ trong nhà trồng.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
39
Ngoài ra, công nghệ tự động IoT còn cho phép bố trí kế hoạch nuôi trồng
và thu hoạch phù hợp với năng suất của trại nấm dựa vào phần mềm nhật ký
canh tác. Điều này giúp trại nấm vận hành theo đúng kế hoạch và nhân công làm
việc luôn có trách nhiệm và tính kỷ luật cao.
Thu hoạch và bảo quản:
Khoảng 4-5 ngày sau khi mở cổ bịch sẽ bắt đầu thu hoạch nấm. Việc thu
hái nấm có thể kéo dài 90 - 120 ngày. Khoảng 10 - 15 ngày thu hái một lứa, lúc
này cánh nấm có đường kính 3 - 5 cm. Có thể hái tỉa từng cánh hoặc hái cả cụm.
Nấm hái về phải lặt sạch các tạp chất, nhất là phần gốc tai nấm, nếu cần
thì rửa sạch. Bảo quản nấm trong túi nilon, buộc chặt và để nơi khô ráo.
2.2. Quy trình sơ chế, đóng gói nấm
Yêu cầu về nguyên liệu
Nấm được thu hoạch đúng ngày không bị sâu bệnh và hư hỏng. Nguyên
liệu trước khi đưa vào chế biến phải đảm bảo các yêu cầu:
- Nấm cần phải chọn hái những cây còn búp, khi hái nấm tách ra khỏi mô,
không để sót chân nấm trên mô.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
40
- Nấm phải được thu hoạch lúc sáng sớm hoặc chiều mát, thu hoạch xong
đưa vào thùng xốp và vận chuyển vào khu vực sản xuất không quá 24 giờ.
- Nấm phải tươi, không bị dập nát, không bị úng nước, không có sâu bệnh
thối nhũn, nấm không dính tạp chất, đất cát, phải đồng đều về cấu trúc, màu sắc.
Yêu cầu về nhà xưởng
Xưởng chính: Dàn mái bằng thép chịu lực, có cửa mái thoát nhiệt.
Kho nguyên liệu chính: thông thoáng, tránh được ánh nắng, cách ẩm, diện
tích đủ rộng và ở gần xưởng chính để thuận lợi cho việc vận chuyển, tiết kiệm
nhân lực.
Kho bảo quản nguyên liệu nấm: có lớp cách nhiệt, lớp cách ẩm
Kho bảo ôn, hoàn thiện sản phẩm, kho thành phẩm.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
41
Sơ chế nấm
Dùng dao cắt bỏ phần gốc nấm (thường hay bị dính đất), rồi đem rửa sơ
qua với nước hoặc nước muối khoảng 1 phút. Sau đó, tiếp tục ngâm thêm 5
phút, và rửa sạch lại với nước 2 - 3 lần.
Bảo quản nấm
Với nấm tươi có thể bảo quản như sau:
Cách 1 (hút chân không): Trước tiên, cần đảm bảo nấm rơm đang ở trong
tình trạng khô ráo, không có dấu hiệu ẩm ướt. Sau đó, cho hết nấm vào túi zip và
dùng máy hút chân không để hút hết khí. Cuối cùng, đặt những túi nấm đó vào
kho mát để bảo quản.
Cách 2 (bảo quản trong túi có lỗ thoát khí): Với những nấm rơm đã rửa
hoặc cảm nhận được có dấu hiệu ẩm ướt nhiều thì chỉ cần cho vào túi zip hoặc
nilong, rồi dùng kéo để cắt lỗ nhỏ trên túi và bịt miệng túi. Đặt túi nấm trong
kho mát đều được.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
42
2.3. Công nghệ dán nhãn, đóng gói sản phẩm bằng mã vạch.
Mã vạch là một nhóm các vạch kẻ và các khoảng trống song song đặt xen
kẽ. Các mã này hay được in hoặc dán trên các bề mặt của sản phẩm, hàng hóa…
bằng các loại tem dán đã được in vã vạch. Nếu thẻ căn cước (CMND) giúp ta
phân biệt người này với người khác thì mã số hàng hoá là “thẻ căn cước” của
hàng hoá, giúp ta phân biệt được nhanh chóng và chính xác các loại hàng hoá
khác nhau. Đồng thời qua đó có thể quá trình quản lý sản phẩm một cách rõ ràng
hơn trong quá trình sản xuất và lưu trữ.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
43
Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất cũng như hiệu quả trong bán hàng
và quản lý kho dự án sẽ in trên hàng hoá một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số
mã vạch của hàng hoá, bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và vạch là phần
thể hiện cho máy đọc.
Cấu tạo mã vạch
Những thông tin mã hoá của mã vạch thường gặp như:
 Số hiệu linh kiện (Part Numbers)
 Số nhận diện người bán, nhà sản xuất (Vendor ID Numbers,
ManufactureID Numbers)
 Số hiệu Pallet (Pallet Numbers)
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
44
 Nơi trữ hàng hoá
 Tên hay số hiệu khách hàng
 Giá cả món hàng
 Số hiệu lô hàng và số xê ri
 Số hiệu đơn đặt gia công
 Mã nhận diện tài sản
 Số hiệu đơn đặt mua hàng…v.v…
Các dạng mã hóa hay sử dụng và in trên sản phẩm
Một khi đã xác định xong thông tin cần mã hoá, bước tiếp theo là xác định
loại mã vạch thích hợp về kích thước, công nghệ mã hoá và máy in mã vạch thích
hợp nhất.
Trước khi in mã vạch, dự án lên kế hoạch thiết kế bao bì, nhãn mác và xác
định sẽ được in vào đâu, với mục đích sử dụng in mã vạch trực tiếp bao bì của
sản phẩm, nên công nghệ áp dụng bằng công nghệ in bao bì (thường là in
Offset).
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
45
CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN
I. PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ HỖ TRỢ
XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG
1.1. Chuẩn bị mặt bằng
Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện đầy đủ các
thủ tục về đất đai theo quy định hiện hành. Ngoài ra, dự án cam kết thực hiện
đúng theo tinh thần chỉ đạo của các cơ quan ban ngành và luật định.
1.2. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:
Dự án thực hiện tái định cư theo quy định hiện hành.
1.3. Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật
Dự án chỉ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến dự án như đường
giao thông đối ngoại và hệ thống giao thông nội bộ trong khu vực.
II. PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
2.1. Các phương án xây dựng công trình
TT Nội dung Diện tích ĐVT
I Xây dựng 800,0 m2
1 Nhà quản lý 35,640 m2
2 Nhà nấm 711,080 m2
3 Lối đi, sân bãi 53,280 m2
Hệ thống tổng thể
- Hệ thống cấp nước Hệ thống
- Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống
- Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống
- Hệ thống PCCC Hệ thống
Các danh mục xây dựng công trình phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy
chuẩn và quy định về thiết kế xây dựng. Chi tiết được thể hiện trong giai đoạn
thiết kế cơ sở xin phép xây dựng.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
46
2.2. Các phương án kiến trúc
Căn cứ vào nhiệm vụ các hạng mục xây dựng và yêu cầu thực tế để thiết
kế kiến trúc đối với các hạng mục xây dựng. Chi tiết sẽ được thể hiện trong giai
đoạn lập dự án khả thi và Bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án. Cụ thể các nội dung
như:
1. Phương án tổ chức tổng mặt bằng.
2. Phương án kiến trúc đối với các hạng mục xây dựng.
3. Thiết kế các hạng mục hạ tầng.
Bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng của dự án
Trên cơ sở hiện trạng khu vực dự án, thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật
của dự án với các thông số như sau:
 Hệ thống giao thông
Xác định cấp đường, cấp tải trọng, điểm đấu nối để vạch tuyến và phương
án kết cấu nền và mặt đường.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
47
 Hệ thống cấp nước
Xác định nhu cầu dùng nước của dự án, xác định nguồn cấp nước sạch
(hoặc trạm xử lý nước), chọn loại vật liệu, xác định các vị trí cấp nước để vạch
tuyến cấp nước bên ngoài nhà, xác định phương án đi ống và kết cấu kèm theo.
 Hệ thống thoát nước
Tính toán lưu lượng thoát nước mặt của từng khu vực dự án, chọn tuyến
thoát nước mặt của khu vực, xác định điểm đấu nối. Thiết kế tuyến thu và thoát
nước mặt, chọn vật liệu và các thông số hình học của tuyến.
 Hệ thống xử lý nước thải
Khi dự án đi vào hoạt động, chỉ có nước thải sinh hoạt, nước thải từ các
khu sản xuất không đáng kể nên không cần tính đến phương án xử lý nước thải.
Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải
trong sản xuất (nước từ việc xử lý giá thể, nước có chứa các hóa chất xử lý mẫu
trong quá trình sản xuất).
 Hệ thống cấp điện
Tính toán nhu cầu sử dụng điện của dự án. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng
điện của từng tiểu khu để lựa chọn giải pháp thiết kế tuyến điện trung thế, điểm
đặt trạm hạ thế. Chọn vật liệu sử dụng và phương án tuyến cấp điện hạ thế ngoài
nhà. Ngoài ra dự án còn đầu tư thêm máy phát điện dự phòng.
III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN
3.1. Phương án tổ chức thực hiện
Dự ánđược chủ đầu tư trực tiếp tổ chức triển khai, tiến hành xây dựng và
khai thác khi đi vào hoạt động.
Dự án chủ yếu sử dụng lao động địa phương. Đối với lao động chuyên
môn nghiệp vụ, chủ đầu tư sẽ tuyển dụng thêm và lên kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng nghiệp vụ cho con em trong vùng để từ đó về phục vụ trong quá trình
hoạt động sau này.
Bảng tổng hợp Phương án nhân sự dự kiến(ĐVT: 1000 đồng)
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
48
TT Chức danh
Số
lượng
Mức thu
nhập bình
quân/tháng
Tổng
lương
năm
Bảo
hiểm
21,5%
Tổng/năm
1 Giám đốc 1 25.000 300.000 64.500 364.500
2
Ban quản lý,
điều hành
1 15.000 180.000 38.700 218.700
3
Công nhân
viên văn phòng
2 8.000 192.000 41.280 233.280
4
Công nhân sản
xuất
4 6.500 312.000 67.080 379.080
5
Lao động thời
vụ
2 5.500 132.000 28.380 160.380
Cộng 10 93.000 1.116.000 239.940 1.355.940
3.2. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý
Thời gian hoạt động dự án: 50 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương
đầutư.
Tiến độ thực hiện: 24 tháng kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư,
trong đó:
STT Nội dung công việc Thời gian
1 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Quý IV/2022
2
Thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ
1/500
Quý I/2023
3 Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Quý I/2023
4
Thủ tục giao đất, thuê đất và chuyển mục đích sử dụng
đất
Quý II/2023
5 Thủ tục liên quan đến kết nối hạ tầng kỹ thuật Quý III/2023
6
Thẩm định, phê duyệt TKCS, Tổng mức đầu tư và phê
duyệt TKKT
Quý III/2023
7
Cấp phép xây dựng (đối với công trình phải cấp phép xây
dựng theo quy định)
Quý IV/2023
8 Thi công và đưa dự án vào khai thác, sử dụng
Quý I/2024
đến Quý
IV/2024
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
49
CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
I. GIỚI THIỆU CHUNG
Mục đích của công tác đánh giá tác động môi trường của dự án“Trang
trại”là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến khu
vực thực hiện dự án và khu vực lân cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục,
giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế những tác động
rủi ro cho môi trường và cho chính dự án khi đi vào hoạt động, đáp ứng được
các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường.
II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG.
- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020;
- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 đã được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/11/20013;
- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 đã được Quốc
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2019;
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát
nước và xử lý nước thải;
- Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ quy định
về xác định thiệt hại đối với môi trường;
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
50
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ quy định
về Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của một số nghị định chi tiết, hướng
dẫn thi hành Luật bảo vệ Môi trường;
Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:
- TCVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống công trình - Tiêu
chuẩn thiết kế;
- QCVN 01:2008/BXD - Quy hoạch xây dựng;
- TCVN 7957:2008 - Tiêu chuẩn Thiết kế thoát nước - Mạng lưới bên
ngoài và công trình;
- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
không khí xung quanh;
- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT
ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động,
05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.
III. SỰ PHÙ HỢP ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN
Dự án “Trang trại”được thực hiện Thành phố Hà Nội.
IV. NHẬN DẠNG, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐỐI
VỚI MÔI TRƯỜNG
4.1. Giai đoạn thi công xây dựng công trình
Tác động đến môi trường không khí:
Quá trình xây dựng sẽ không tránh khỏi phát sinh nhiều bụi (ximăng, đất,
cát…) từ công việc đào đất, san ủi mặt bằng, vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu
xây dựng, pha trộn và sử dụng vôi vữa, đất cát... hoạt động của các máy móc thiết bị
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
51
cũng như các phương tiện vận tải và thi công cơ giới tại công trường sẽ gây ra tiếng
ồn.Bụi phát sinh sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân trên công
trường và người dân lưu thông trên tuyến đường.
Tiếng ồn phát sinh trong quá trình thi công là không thể tránh khỏi. Tiếng ồn
có thể phát sinh khi xe, máy vận chuyển đất đá, vật liệu hoạt động trên công
trường sẽ gây ảnh hưởng đến người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển
và người tham gia giao thông.
Tác động của nước thải:
Trong giai đoạn thi công cũng có phát sinh nước thải sinh hoạt của công
nhân xây dựng. Lượng nước thải này tuy không nhiều nhưng cũng cần phải
được kiểm soát chặt chẽ để không làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm.
Nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án trong thời gian xây dựng cũng là
một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường nếu dòng chảy cuốn theo bụi,
đất đá, xăng dầu và các loại rác thải sinh hoạt. Trong quá trình xây dựng dự án
áp dụng các biện pháp thoát nước mưa thích hợp.
Tác động của chất thải rắn:
Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này gồm 2 loại: Chất thải rắn từ
quá trình xây dựng và rác sinh hoạt của công nhân xây dựng. Các chất thải rắn
phát sinh trong giai đoạn này nếu không được quản lý và xử lý kịp thời sẽ có thể
bị cuốn trôi theo nước mưa gây tắc nghẽn đuờng thoát nước và gây ra các vấn đề
vệ sinh khác. Ở đây, phần lớn phế thải xây dựng (xà bần, cát, sỏi…) sẽ được tái
sử dụng làm vật liệu san lấp. Riêng rác sinh hoạt rất ít vì lượng công nhân không
nhiều cũng sẽ được thu gom và giao cho các đơn vị dịch vụ vệ sinh đô thị xử lý
ngay.
Tác động đến hệ sinh thái, cảnh quan khu vực:
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
52
Quá trình thi công cần đào đắp, san lấp mặt bằng, bóc hữu cơ và chặt bỏ
lớp thảm thực vật trong phạm vi quy hoạch nên tác động đến hệ sinh thái và
cảnh quan khu vực dự án, cảnh quan tự nhiên được thay thế bằng cảnh quan
nhân tạo.
Tác động đến sức khỏe cộng đồng:
Các chất có trong khí thải giao thông, bụi do quá trình xây dựng sẽ gây
tác động đến sức khỏe công nhân, người dân xung quanh (có phương tiện vận
chuyển chạy qua) và các công trình lân cận. Một số tác động có thể xảy ra như
sau:
– Các chất gây ô nhiễm trong khí thải động cơ (Bụi, SO2, CO, NOx, THC,...),
nếu hấp thụ trong thời gian dài, con người có thể bị những căn bệnh mãn tính
như về mắt, hệ hô hấp, thần kinh và bệnh tim mạch, nhiều loại chất thải có trong
khí thải nếu hấp thụ lâu ngày sẽ có khả năng gây bệnh ung thư;
– Tiếng ồn, độ rung do các phương tiện giao thông, xe ủi, máy đầm,…gây tác
động hệ thần kinh, tim mạch và thính giác của cán bộ công nhân viên và người
dân trong khu vực dự án;
– Các sự cố trong quá trình xây dựng như: tai nạn lao động, tai nạn giao thông,
cháy nổ,… gây thiệt hại về con người, tài sản và môi trường.
– Tuy nhiên, những tác động có hại do hoạt động xây dựng diễn ra có tính chất
tạm thời, mang tính cục bộ.
4.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng
Tác động do bụi và khí thải:
Đối với dự án, bụi và khí thải sẽ phát sinh do các nguồn chính:
Từ hoạt động giao thông (các phương tiện vận chuyển ra vào dự án);
Từ quá trình hoạt động:
 Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc dở, nhập liệu;
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
53
 Bụi phát sinh từ dây chuyền sản xuất (nếu có);
Hoạt động của dự án luôn gắn liền với các hoạt động chuyên chở hàng
hóa nhập, xuất kho và nguyên liệu. Đồng nghĩa với việc khi dự án đi vào hoạt
động sẽ phát sinh ô nhiễm không khí từ các phương tiện xe chuyên chở vận tải
chạy bằng dầu DO.
Mức độ ô nhiễm này còn tùy thuộc vào từng thời điểm có số lượng xe tập
trung ít hay nhiều, tức là còn phụ thuộc vào khối lượng hàng hóa nhập, xuất kho.
Đây là nguồn gây ô nhiễm di động nên lượng chất ô nhiễm này sẽ rải đều
trên những đoạn đường mà xe đi qua, chất độc hại phát tán cục bộ. Xét riêng lẻ,
tuy chúng không gây tác động rõ rệt đối với con người nhưng lượng khí thải này
góp phần làm tăng tải lượng ô nhiễm cho môi trường xung quanh. Cho nên chủ
dự án cũng sẽ áp dụng các biện pháp quản lý nội vi nhằm hạn chế đến mức thấp
nhất ảnh hưởng do ô nhiễm không khí đến chất lượng môi trường tại khu vực dự
án trong giai đoạn này.
Tác động do nước thải
Nguồn nước thải phát sinh tại dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt và
nước mưa chảy tràn.
Thành phần nước thải sinh hoạt chủ yếu bao gồm: Chất rắn lơ lửng (SS),
các chất hữu cơ (COD, BOD), dinh dưỡng (N, P…), vi sinh vật (virus, vi khuẩn,
nấm…)
Nếu nước thải sinh hoạt không được thu gom và xử lý thích hợp thì chúng
sẽ gây ô nhiễm môi trường nước mặt, đất, nước ngầm và là nguy cơ lan truyền
bệnh cho con người và gia súc.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
54
Nước mưa chảy tràn: Vào mùa mưa, nuớc mưa chảy tràn qua khu vực sân
bãi có thể cuốn theo đất cát, lá cây… rơi vãi trên mặt đất đưa xuống hệ thống
thoát nước, làm tăng mức độ ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận.
Tác động do chất thải rắn
Chất thải rắn sản xuất không nguy hại:phát sinh trong quá trình hoạt động
Chất thải rắn sản xuất nguy hại:Các chất thải rắn nguy hại phát sinh dính
hóa chất trong quá trình hoạt động. Xăng xe, sơn, dầu mỡ tra máy trong quá
trình bảo dưỡng thiết bị, máy móc; vỏ hộp đựng sơn, vecni, dầu mỡ; chất kết
dính, chất bịt kín là các thành phần nguy hại đối với môi trường và con người.
Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động của công nhân viên phần
rác thải chủ yếu là thực phẩm thừa, bao bì đựng thức ăn hay đồ uống như hộp
xốp, bao cà phê, ly sinh tố, hộp sữa tươi, đũa tre, ống hút, muỗng nhựa, giấy,…;
cành, lá cây phát sinh từ hoạt động vệ sinh sân vườn trong khuôn viên của nhà
máy. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993), thì hệ số phát sinh
chất thải rắn sinh hoạt là 0,5 kg/người/ngày
V. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN VỀ QUY MÔ,
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
Căn cứ quá trình tham quan, khảo sát công nghệ trên địa bàn cả nước đối
với các phương pháp đã giới thiệu trên, phương án công nghệ áp dụng tại dự án
là công nghệ hiện đại phù hợp với quy mô dự án, đảm bảo các quy chuẩn môi
trường, bên cạnh đó, công nghệ sản xuất, máy móc chủ yếu mua tại trong nước
nên không cần phải chuyển giao công nghệ. Máy móc sản xuất đáp ứng các tiêu
chí yêu cầu sau:
- Phù hợp với tất cả các loại sản phẩm đầu vào
- Sử dụng tiết kiệm quỹ đất.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
55
- Chi phí đầu tư hợp lý.
VI. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG
6.1. Giai đoạn xây dựng dự án
Thường xuyên kiểm tra các phương tiện thi công nhằm đảm bảo các thiết
bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật, điều này sẽ giúp
hạn chế được sự phát tán các chất ô nhiễm vào môi trường;
Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Các phương tiện đi ra
khỏi công trường được vệ sinh sạch sẽ, che phủ bạt (nếu không có thùng xe) và
làm ướt vật liệu để tránh rơi vãi đất, cát… ra đường, là nguyên nhân gián tiếp
gây ra tai nạn giao thông;
Công nhân làm việc tại công trường được sử dụng các thiết bị bảo hộ lao
động như khẩu trang, mũ bảo hộ, kính phòng hộ mắt;
Máy móc, thiết bị thực hiện trên công trường cũng như máy móc thiết bị
phục vụ hoạt động của dự án phải tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn
(ví dụ: TCVN 4726 – 89 Máy cắt kim loại - Yêu cầu đối với trang thiết bị điện;
TCVN 4431-1987 Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần: Lan can an toàn -
Điều kiện kĩ thuật, …)
Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm: hoạt động vận chuyển đường bộ sẽ
được sắp xếp vào buổi sáng (từ 8h đến 11h00), buổi chiều (từ 13h30 đến 16h30),
buổi tối (từ 18h00 đến 20h) để tránh giờ tan ca của công nhân của các công trình
lân cận;
Phun nước làm ẩm các khu vực gây bụi như đường đi, đào đất, san ủi mặt
bằng…
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
56
Che chắn các bãi tập kết vật liệu khỏi gió, mưa, nước chảy tràn, bố trí ở
cuối hướng gió và có biện pháp cách ly tránh hiện tượng gió cuốn để không ảnh
hưởng toàn khu vực.
Đối với chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào những thùng chuyên
dụng có nắp đậy. Chủ đầu tư sẽ ký kết với đơn vị khác để thu gom, xử lý chất
thải sinh hoạt đúng theo quy định hiện hành của nhà nước.
Xây dựng nội quy cấm phóng uế, vứt rác sinh hoạt, đổ nước thải bừa bãi
gây ô nhiễm môi trường và tuyên truyền cho công nhân viên của dự án.
Luôn nhắc nhở công nhân tuân thủ nội quy lao động, an toàn lao động và
giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cộng đồng.
6.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng
Giảm thiểu ô nhiễm không khí
Nồng độ khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông ngoài sự phụ thuộc
vào tính chất của loại nhiên liệu sử dụng còn phải phụ thuộc vào động cơ của
các phương tiện. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của các phương
tiện vận chuyển, Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:
Tất cả phương tiện vận chuyển ra vào dự án phải đạt Tiêu chuẩn Việt
Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường theo đúng Thông tư số 10/2009/TT-
BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 24/06/2009;
Quy định nội quy cho các phương tiện ra vào dự án như quy định tốc độ
đối với các phương tiện di chuyển trong khuôn viên dự án, yêu cầu tắt máy khi
trong thời gian xe chờ…;
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
57
Trồng cây xanh cách ly xung quanh khu vực thực hiện dự án và đảm bảo
diện tích cây xanh chiếm 20% tổng diện tích dự án như đã trình bày trong báo
cáo;
Giảm thiểu tác động bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất
Thông thoáng nhà xưởng sản xuất, lắp đặt hệ thống thông gió, quạt hút và
hệ thống làm mát phù hợp với đặc thù sản xuất của nhà máy;
Thực hiện quét dọn, vệ sinh ngay trường hợp để rơi vãi nguyên vật liệu,
thành phẩm.
Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, tất các công nhân làm việc tại
nhà máy đều được trang bị bảo hộ lao động phù hợp theo đặc thù của công đoạn
sản xuất;
Giám sát sự tuân thủ an toàn trong lao động tại nhà máy;
Định kỳ khám sức khỏe cho công nhân;
Giảm thiểu tác động nước thải
Quy trình xử lý nước thải bằng bể tự hoại:
Nước thải từ bồn cầu được xử lý bằng bể tự hoại. Bể tự hoại là công trình
đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ trong bể
từ 3 – 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị
phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời
gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao.
Khi qua bể tự hoại, nồng độ các chất hữu cơ trong nước thải giảm khoảng
30%, riêng các chất lơ lửng hầu như được giữ lại hoàn toàn.
Bùn từ bể tự hoại được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng để
hút và vận chuyển đi nơi khác xử lý.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
58
Giảm thiểu tác động nước mưa chảy tràn:
Thiết kế xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước mưa tách biệt hoàn
toàn với với hệ thống thu gom nước thải;
Định kỳ nạo vét các hố ga và khai thông cống thoát nước mưa;
Quản lý tốt chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất và chất thải nguy
hại, tránh các loại chất thải này rơi vãi hoặc bị cuốn vào hệ thống thoát nước
mưa.
Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn
Chủ đầu tư cam kết sẽ tuân thủ đúng pháp luật hiện hành trong công tác
thu gom, lưu trữ và xử lý các chất thải rắn, cụ thể là tuân thủ theo Nghị định số
38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất thải và
phế liệu thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 30/6/2015 về Quy định
quản lý chất thải nguy hại.
VII. KẾT LUẬN
Các tác động từ hoạt động của dự án tới môi trường là không lớn và hoàn
toàn có thể kiểm soát được. Đồng thời, các sản phẩm mà dự án tạo ra đóng vai
trò rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hoạt động của dự
án mang lại lợi ích đáng giá và đặc biệt có hiệu quả về mặt xã hội lớn lao, tạo
điều kiện công việc làm cho người lao động tại địa phương.
Trong quá trình hoạt động của dự án, các yếu tố ô nhiễm môi trường phát
sinh không thể tránh khỏi. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ
môi trường, mối quan hệ giữa phát triển sản xuất và giữ gìn trong sạch môi
trường sống, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các bước yêu cầu của công tác bảo vệ môi
trường. Bên cạnh đó, vấn đề an toàn lao động trong sản xuất cũng được chú
trọng.
Dự án “Trang trại tổng hợp”
Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381
59
CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC
HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN
I. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN.
Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu 20%, vốn vay 80%. Chủ đầu tưsẽ làm việc
với các ngân hàng thương mại để vay dài hạn. Lãi suất cho vay các ngân hàng
thương mại theo lãi suất hiện hành.
Tổng mức đầu tư xây dựng công trình được lập dựa theo quyết định về Suất
vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổnghợp bộ phận kết cấu công
trình của Bộ Xây dựng; giá thiết bị dựa trên cơ sở tham khảo các bản chào giá
của các nhà cung cấp vật tư thiết bị.
Nội dung tổng mức đầu tư
Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây
dựng dự án “Trang trại”làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác
định hiệu quả đầu tư của dự án.
Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí vật tư thiết
bị; Chi phí tư vấn, Chi phí quản lý dự án & chi phí khác, dự phòng phí.
Chi phí xây dựng và lắp đặt
Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình; Chi phí xây dựng
công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện
trường để ở và điều hành thi công.
Chi phí thiết bị
Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công
nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo
hiểm thiết bị; thuế và các loại phí có liên quan.
Các thiết bị chính, để giảm chi phí đầu tư mua sắm thiết bị và tiết kiệm
chi phí lãi vay, các phương tiện vận tải có thể chọn phương án thuê khi cần thiết.
Với phương án này không những giảm chi phí đầu tư mà còn giảm chi phí điều
hành hệ thống vận chuyển như chi phí quản lý và lương lái xe, chi phí bảo trì
bảo dưỡng và sửa chữa…
Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356
Dự án trang trại nấm 0918755356

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ.docx
DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ.docxDỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ.docx
DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ.docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án Trang trại nông nghiệp kết hợp dịch vụ du lịch trải nghiệm...
 Thuyết minh dự án Trang trại nông nghiệp kết hợp dịch vụ du lịch trải nghiệm... Thuyết minh dự án Trang trại nông nghiệp kết hợp dịch vụ du lịch trải nghiệm...
Thuyết minh dự án Trang trại nông nghiệp kết hợp dịch vụ du lịch trải nghiệm...LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện tỉnh Đăk Lăk ...
Thuyết minh dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện tỉnh Đăk Lăk ...Thuyết minh dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện tỉnh Đăk Lăk ...
Thuyết minh dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện tỉnh Đăk Lăk ...Dịch vụ Lập dự án chuyên nghiệp
 
Thuyết minh dự án gia công cơ khí
Thuyết minh dự án gia công cơ khíThuyết minh dự án gia công cơ khí
Thuyết minh dự án gia công cơ khíLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm ngành nhựa...
Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm ngành nhựa...Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm ngành nhựa...
Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm ngành nhựa...Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp với du lịch trải nghiệm 0918755356
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp với du lịch trải nghiệm 0918755356Dự án trồng cây dược liệu kết hợp với du lịch trải nghiệm 0918755356
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp với du lịch trải nghiệm 0918755356LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án nhà máy viên nén
Thuyết minh dự án nhà máy viên nén Thuyết minh dự án nhà máy viên nén
Thuyết minh dự án nhà máy viên nén LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡngThuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡngLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón
Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bónThuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón
Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bónLẬP DỰ ÁN VIỆT
 

Was ist angesagt? (20)

DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ.docx
DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ.docxDỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ.docx
DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ.docx
 
Thuyết minh dự án Trang trại nông nghiệp kết hợp dịch vụ du lịch trải nghiệm...
 Thuyết minh dự án Trang trại nông nghiệp kết hợp dịch vụ du lịch trải nghiệm... Thuyết minh dự án Trang trại nông nghiệp kết hợp dịch vụ du lịch trải nghiệm...
Thuyết minh dự án Trang trại nông nghiệp kết hợp dịch vụ du lịch trải nghiệm...
 
Thuyết minh dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện tỉnh Đăk Lăk ...
Thuyết minh dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện tỉnh Đăk Lăk ...Thuyết minh dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện tỉnh Đăk Lăk ...
Thuyết minh dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện tỉnh Đăk Lăk ...
 
Dự án Nhà máy xay xát lúa gạo Huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ - duanviet.com.vn 0918...
Dự án Nhà máy xay xát lúa gạo Huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ - duanviet.com.vn 0918...Dự án Nhà máy xay xát lúa gạo Huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ - duanviet.com.vn 0918...
Dự án Nhà máy xay xát lúa gạo Huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ - duanviet.com.vn 0918...
 
Thuyết minh dự án gia công cơ khí
Thuyết minh dự án gia công cơ khíThuyết minh dự án gia công cơ khí
Thuyết minh dự án gia công cơ khí
 
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạoTư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
 
Thuyết minh dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh 30.000 tấn/năm - w...
Thuyết minh dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh 30.000 tấn/năm - w...Thuyết minh dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh 30.000 tấn/năm - w...
Thuyết minh dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh 30.000 tấn/năm - w...
 
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạoTư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
 
Báo cáo tiền khả thi Nhà máy sản xuất gạch không nung Khánh Tâm | duanviet.co...
Báo cáo tiền khả thi Nhà máy sản xuất gạch không nung Khánh Tâm | duanviet.co...Báo cáo tiền khả thi Nhà máy sản xuất gạch không nung Khánh Tâm | duanviet.co...
Báo cáo tiền khả thi Nhà máy sản xuất gạch không nung Khánh Tâm | duanviet.co...
 
DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂY
DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂYDỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂY
DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂY
 
Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm ngành nhựa...
Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm ngành nhựa...Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm ngành nhựa...
Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm ngành nhựa...
 
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp với du lịch trải nghiệm 0918755356
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp với du lịch trải nghiệm 0918755356Dự án trồng cây dược liệu kết hợp với du lịch trải nghiệm 0918755356
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp với du lịch trải nghiệm 0918755356
 
Thuyết minh dự án nhà máy xử lý rác thải
Thuyết minh dự án nhà máy xử lý rác thảiThuyết minh dự án nhà máy xử lý rác thải
Thuyết minh dự án nhà máy xử lý rác thải
 
Thuyết minh dự án nhà máy viên nén
Thuyết minh dự án nhà máy viên nén Thuyết minh dự án nhà máy viên nén
Thuyết minh dự án nhà máy viên nén
 
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡngThuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
 
Mẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo
Mẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạoMẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo
Mẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo
 
nông nghiệp công nghệ cao và điện năng lượng tái tạo tỉnh Bình Phước | duanvi...
nông nghiệp công nghệ cao và điện năng lượng tái tạo tỉnh Bình Phước | duanvi...nông nghiệp công nghệ cao và điện năng lượng tái tạo tỉnh Bình Phước | duanvi...
nông nghiệp công nghệ cao và điện năng lượng tái tạo tỉnh Bình Phước | duanvi...
 
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...
 
Báo cáo tiền khả thi Nhà máy sản xuất Hạt nhựa tái sinh và các sản phẩm từ nh...
Báo cáo tiền khả thi Nhà máy sản xuất Hạt nhựa tái sinh và các sản phẩm từ nh...Báo cáo tiền khả thi Nhà máy sản xuất Hạt nhựa tái sinh và các sản phẩm từ nh...
Báo cáo tiền khả thi Nhà máy sản xuất Hạt nhựa tái sinh và các sản phẩm từ nh...
 
Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón
Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bónThuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón
Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón
 

Ähnlich wie Dự án trang trại nấm 0918755356

THUYẾT MINH DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ.docx
THUYẾT MINH DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ.docxTHUYẾT MINH DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ.docx
THUYẾT MINH DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ.docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án trang trại nuôi nấm
Thuyết minh dự án trang trại nuôi nấmThuyết minh dự án trang trại nuôi nấm
Thuyết minh dự án trang trại nuôi nấmLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Dự án bệnh viện điều trị ung thư.docx
Dự án bệnh viện điều trị ung thư.docxDự án bệnh viện điều trị ung thư.docx
Dự án bệnh viện điều trị ung thư.docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Tư vấn lập Dự án bệnh viện điều trị ung thư
Tư vấn lập Dự án bệnh viện điều trị ung thưTư vấn lập Dự án bệnh viện điều trị ung thư
Tư vấn lập Dự án bệnh viện điều trị ung thưLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án hợp tác xã canh nông.docx
Thuyết minh dự án hợp tác xã canh nông.docxThuyết minh dự án hợp tác xã canh nông.docx
Thuyết minh dự án hợp tác xã canh nông.docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án nhà máy chế biến gạo chất lượng cao.docx
Thuyết minh dự án nhà máy chế biến gạo chất lượng cao.docxThuyết minh dự án nhà máy chế biến gạo chất lượng cao.docx
Thuyết minh dự án nhà máy chế biến gạo chất lượng cao.docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án vườn-ao-chuồng
Thuyết minh dự án vườn-ao-chuồng Thuyết minh dự án vườn-ao-chuồng
Thuyết minh dự án vườn-ao-chuồng LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Dự án nhà máy điện rác 0918755356
Dự án nhà máy điện rác 0918755356Dự án nhà máy điện rác 0918755356
Dự án nhà máy điện rác 0918755356LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨU
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨUDỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨU
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨULẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án chăn nuôi bò sinh sản.
Thuyết minh dự án chăn nuôi bò sinh sản.Thuyết minh dự án chăn nuôi bò sinh sản.
Thuyết minh dự án chăn nuôi bò sinh sản.LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án du lịch nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án du lịch nghĩ dưỡngThuyết minh dự án du lịch nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án du lịch nghĩ dưỡngLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơ
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơthuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơ
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơ
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơthuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơ
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Dự án sẩn xuất đệm lót sinh học và viên nén 0918755356
Dự án sẩn xuất đệm lót sinh học và viên nén 0918755356Dự án sẩn xuất đệm lót sinh học và viên nén 0918755356
Dự án sẩn xuất đệm lót sinh học và viên nén 0918755356LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Dự án sản xuất đệm lót sinh học và viên nén
Dự án sản xuất đệm lót sinh học và viên nénDự án sản xuất đệm lót sinh học và viên nén
Dự án sản xuất đệm lót sinh học và viên nénLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án bệnh viện đa khoa 0918755356
Thuyết minh dự án bệnh viện đa khoa 0918755356Thuyết minh dự án bệnh viện đa khoa 0918755356
Thuyết minh dự án bệnh viện đa khoa 0918755356LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
DU AN NHA MAY SAN XUAT KHI METAN - HA NOI.docx
DU AN NHA MAY SAN XUAT KHI METAN - HA NOI.docxDU AN NHA MAY SAN XUAT KHI METAN - HA NOI.docx
DU AN NHA MAY SAN XUAT KHI METAN - HA NOI.docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 

Ähnlich wie Dự án trang trại nấm 0918755356 (20)

THUYẾT MINH DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ.docx
THUYẾT MINH DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ.docxTHUYẾT MINH DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ.docx
THUYẾT MINH DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ.docx
 
Thuyết minh dự án trang trại nuôi nấm
Thuyết minh dự án trang trại nuôi nấmThuyết minh dự án trang trại nuôi nấm
Thuyết minh dự án trang trại nuôi nấm
 
Dự án bệnh viện điều trị ung thư.docx
Dự án bệnh viện điều trị ung thư.docxDự án bệnh viện điều trị ung thư.docx
Dự án bệnh viện điều trị ung thư.docx
 
Tư vấn lập Dự án bệnh viện điều trị ung thư
Tư vấn lập Dự án bệnh viện điều trị ung thưTư vấn lập Dự án bệnh viện điều trị ung thư
Tư vấn lập Dự án bệnh viện điều trị ung thư
 
Thuyết minh dự án hợp tác xã canh nông.docx
Thuyết minh dự án hợp tác xã canh nông.docxThuyết minh dự án hợp tác xã canh nông.docx
Thuyết minh dự án hợp tác xã canh nông.docx
 
Thuyết minh dự án phân bón
Thuyết minh dự án phân bónThuyết minh dự án phân bón
Thuyết minh dự án phân bón
 
Thuyết minh dự án nhà máy chế biến gạo chất lượng cao.docx
Thuyết minh dự án nhà máy chế biến gạo chất lượng cao.docxThuyết minh dự án nhà máy chế biến gạo chất lượng cao.docx
Thuyết minh dự án nhà máy chế biến gạo chất lượng cao.docx
 
Thuyết minh dự án vườn-ao-chuồng
Thuyết minh dự án vườn-ao-chuồng Thuyết minh dự án vườn-ao-chuồng
Thuyết minh dự án vườn-ao-chuồng
 
Dự án nhà máy điện rác 0918755356
Dự án nhà máy điện rác 0918755356Dự án nhà máy điện rác 0918755356
Dự án nhà máy điện rác 0918755356
 
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨU
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨUDỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨU
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨU
 
Thuyết minh dự án chăn nuôi bò sinh sản.
Thuyết minh dự án chăn nuôi bò sinh sản.Thuyết minh dự án chăn nuôi bò sinh sản.
Thuyết minh dự án chăn nuôi bò sinh sản.
 
Thuyết minh dự án du lịch nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án du lịch nghĩ dưỡngThuyết minh dự án du lịch nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án du lịch nghĩ dưỡng
 
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơ
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơthuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơ
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơ
 
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơ
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơthuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơ
thuyết minh dự án nhà máy phân bón hữu cơ
 
Dự án sẩn xuất đệm lót sinh học và viên nén 0918755356
Dự án sẩn xuất đệm lót sinh học và viên nén 0918755356Dự án sẩn xuất đệm lót sinh học và viên nén 0918755356
Dự án sẩn xuất đệm lót sinh học và viên nén 0918755356
 
Dự án sản xuất đệm lót sinh học và viên nén
Dự án sản xuất đệm lót sinh học và viên nénDự án sản xuất đệm lót sinh học và viên nén
Dự án sản xuất đệm lót sinh học và viên nén
 
CUM CONG NGHIEP
CUM CONG NGHIEP CUM CONG NGHIEP
CUM CONG NGHIEP
 
DU AN SX SUA SEN
DU AN SX SUA SEN DU AN SX SUA SEN
DU AN SX SUA SEN
 
Thuyết minh dự án bệnh viện đa khoa 0918755356
Thuyết minh dự án bệnh viện đa khoa 0918755356Thuyết minh dự án bệnh viện đa khoa 0918755356
Thuyết minh dự án bệnh viện đa khoa 0918755356
 
DU AN NHA MAY SAN XUAT KHI METAN - HA NOI.docx
DU AN NHA MAY SAN XUAT KHI METAN - HA NOI.docxDU AN NHA MAY SAN XUAT KHI METAN - HA NOI.docx
DU AN NHA MAY SAN XUAT KHI METAN - HA NOI.docx
 

Mehr von LẬP DỰ ÁN VIỆT

Dự án trồng dược liệu kết hợp du lịch trãi nghiệm.docx
Dự án trồng dược liệu kết hợp du lịch trãi nghiệm.docxDự án trồng dược liệu kết hợp du lịch trãi nghiệm.docx
Dự án trồng dược liệu kết hợp du lịch trãi nghiệm.docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án khu nông nghiệp công nghệ cao.docx
Thuyết minh dự án khu nông nghiệp công nghệ cao.docxThuyết minh dự án khu nông nghiệp công nghệ cao.docx
Thuyết minh dự án khu nông nghiệp công nghệ cao.docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án gia công cơ khí 0918755356
Thuyết minh dự án gia công cơ khí 0918755356Thuyết minh dự án gia công cơ khí 0918755356
Thuyết minh dự án gia công cơ khí 0918755356LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
dự án du lịch nông nghiệp trồng dược liệu và chăm sóc sức khỏe
dự án du lịch nông nghiệp trồng dược liệu và chăm sóc sức khỏedự án du lịch nông nghiệp trồng dược liệu và chăm sóc sức khỏe
dự án du lịch nông nghiệp trồng dược liệu và chăm sóc sức khỏeLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón.docx
Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón.docxThuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón.docx
Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón.docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu .docx
dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu .docxdự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu .docx
dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu .docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án chung cư thương mại.docx
Thuyết minh dự án chung cư thương mại.docxThuyết minh dự án chung cư thương mại.docx
Thuyết minh dự án chung cư thương mại.docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án chăn nuôi bò sinh sản.docx
Thuyết minh dự án chăn nuôi bò sinh sản.docxThuyết minh dự án chăn nuôi bò sinh sản.docx
Thuyết minh dự án chăn nuôi bò sinh sản.docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án nhà máy phân hữu cơ 0918755356
Thuyết minh dự án nhà máy phân hữu cơ 0918755356Thuyết minh dự án nhà máy phân hữu cơ 0918755356
Thuyết minh dự án nhà máy phân hữu cơ 0918755356LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Dự án kho bãi và lưu trữ hàng hóa, cửa khẩu quốc tế.docx
Dự án kho bãi và lưu trữ hàng hóa, cửa khẩu quốc tế.docxDự án kho bãi và lưu trữ hàng hóa, cửa khẩu quốc tế.docx
Dự án kho bãi và lưu trữ hàng hóa, cửa khẩu quốc tế.docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT CÂY SACHI
DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT CÂY SACHIDỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT CÂY SACHI
DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT CÂY SACHILẬP DỰ ÁN VIỆT
 
THUYẾT MINH DỰ ÁN VIỆN DƯỠNG LÃO 0918755356
THUYẾT MINH DỰ ÁN VIỆN DƯỠNG LÃO 0918755356THUYẾT MINH DỰ ÁN VIỆN DƯỠNG LÃO 0918755356
THUYẾT MINH DỰ ÁN VIỆN DƯỠNG LÃO 0918755356LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án trường liên cấp chuẩn quốc tế.docx
Thuyết minh dự án trường liên cấp chuẩn quốc tế.docxThuyết minh dự án trường liên cấp chuẩn quốc tế.docx
Thuyết minh dự án trường liên cấp chuẩn quốc tế.docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Dự án khu du lịch giải trí đa năng 0918755356
Dự án khu du lịch giải trí đa năng 0918755356Dự án khu du lịch giải trí đa năng 0918755356
Dự án khu du lịch giải trí đa năng 0918755356LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TỔNG HỢP 0918755356
DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TỔNG HỢP 0918755356DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TỔNG HỢP 0918755356
DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TỔNG HỢP 0918755356LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU TỪ ĐÁ .docx
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU TỪ ĐÁ .docxDỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU TỪ ĐÁ .docx
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU TỪ ĐÁ .docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Dự án trung tâm thể dục thể thao và dịch vụ.docx
Dự án trung tâm thể dục thể thao và dịch vụ.docxDự án trung tâm thể dục thể thao và dịch vụ.docx
Dự án trung tâm thể dục thể thao và dịch vụ.docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VIỆN DƯỠNG LÃO 0918755356
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VIỆN DƯỠNG LÃO 0918755356THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VIỆN DƯỠNG LÃO 0918755356
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VIỆN DƯỠNG LÃO 0918755356LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ KẾT HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ KẾT HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢNDỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ KẾT HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ KẾT HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢNLẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Dự án sẩn xuất nông nghiệp hữu cơ và du lịch .docx
Dự án sẩn xuất nông nghiệp hữu cơ và du lịch .docxDự án sẩn xuất nông nghiệp hữu cơ và du lịch .docx
Dự án sẩn xuất nông nghiệp hữu cơ và du lịch .docxLẬP DỰ ÁN VIỆT
 

Mehr von LẬP DỰ ÁN VIỆT (20)

Dự án trồng dược liệu kết hợp du lịch trãi nghiệm.docx
Dự án trồng dược liệu kết hợp du lịch trãi nghiệm.docxDự án trồng dược liệu kết hợp du lịch trãi nghiệm.docx
Dự án trồng dược liệu kết hợp du lịch trãi nghiệm.docx
 
Thuyết minh dự án khu nông nghiệp công nghệ cao.docx
Thuyết minh dự án khu nông nghiệp công nghệ cao.docxThuyết minh dự án khu nông nghiệp công nghệ cao.docx
Thuyết minh dự án khu nông nghiệp công nghệ cao.docx
 
Thuyết minh dự án gia công cơ khí 0918755356
Thuyết minh dự án gia công cơ khí 0918755356Thuyết minh dự án gia công cơ khí 0918755356
Thuyết minh dự án gia công cơ khí 0918755356
 
dự án du lịch nông nghiệp trồng dược liệu và chăm sóc sức khỏe
dự án du lịch nông nghiệp trồng dược liệu và chăm sóc sức khỏedự án du lịch nông nghiệp trồng dược liệu và chăm sóc sức khỏe
dự án du lịch nông nghiệp trồng dược liệu và chăm sóc sức khỏe
 
Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón.docx
Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón.docxThuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón.docx
Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón.docx
 
dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu .docx
dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu .docxdự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu .docx
dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu .docx
 
Thuyết minh dự án chung cư thương mại.docx
Thuyết minh dự án chung cư thương mại.docxThuyết minh dự án chung cư thương mại.docx
Thuyết minh dự án chung cư thương mại.docx
 
Thuyết minh dự án chăn nuôi bò sinh sản.docx
Thuyết minh dự án chăn nuôi bò sinh sản.docxThuyết minh dự án chăn nuôi bò sinh sản.docx
Thuyết minh dự án chăn nuôi bò sinh sản.docx
 
Thuyết minh dự án nhà máy phân hữu cơ 0918755356
Thuyết minh dự án nhà máy phân hữu cơ 0918755356Thuyết minh dự án nhà máy phân hữu cơ 0918755356
Thuyết minh dự án nhà máy phân hữu cơ 0918755356
 
Dự án kho bãi và lưu trữ hàng hóa, cửa khẩu quốc tế.docx
Dự án kho bãi và lưu trữ hàng hóa, cửa khẩu quốc tế.docxDự án kho bãi và lưu trữ hàng hóa, cửa khẩu quốc tế.docx
Dự án kho bãi và lưu trữ hàng hóa, cửa khẩu quốc tế.docx
 
DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT CÂY SACHI
DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT CÂY SACHIDỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT CÂY SACHI
DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT CÂY SACHI
 
THUYẾT MINH DỰ ÁN VIỆN DƯỠNG LÃO 0918755356
THUYẾT MINH DỰ ÁN VIỆN DƯỠNG LÃO 0918755356THUYẾT MINH DỰ ÁN VIỆN DƯỠNG LÃO 0918755356
THUYẾT MINH DỰ ÁN VIỆN DƯỠNG LÃO 0918755356
 
Thuyết minh dự án trường liên cấp chuẩn quốc tế.docx
Thuyết minh dự án trường liên cấp chuẩn quốc tế.docxThuyết minh dự án trường liên cấp chuẩn quốc tế.docx
Thuyết minh dự án trường liên cấp chuẩn quốc tế.docx
 
Dự án khu du lịch giải trí đa năng 0918755356
Dự án khu du lịch giải trí đa năng 0918755356Dự án khu du lịch giải trí đa năng 0918755356
Dự án khu du lịch giải trí đa năng 0918755356
 
DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TỔNG HỢP 0918755356
DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TỔNG HỢP 0918755356DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TỔNG HỢP 0918755356
DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TỔNG HỢP 0918755356
 
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU TỪ ĐÁ .docx
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU TỪ ĐÁ .docxDỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU TỪ ĐÁ .docx
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU TỪ ĐÁ .docx
 
Dự án trung tâm thể dục thể thao và dịch vụ.docx
Dự án trung tâm thể dục thể thao và dịch vụ.docxDự án trung tâm thể dục thể thao và dịch vụ.docx
Dự án trung tâm thể dục thể thao và dịch vụ.docx
 
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VIỆN DƯỠNG LÃO 0918755356
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VIỆN DƯỠNG LÃO 0918755356THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VIỆN DƯỠNG LÃO 0918755356
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VIỆN DƯỠNG LÃO 0918755356
 
DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ KẾT HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ KẾT HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢNDỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ KẾT HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
DỰ ÁN CHĂN NUÔI BÒ KẾT HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
 
Dự án sẩn xuất nông nghiệp hữu cơ và du lịch .docx
Dự án sẩn xuất nông nghiệp hữu cơ và du lịch .docxDự án sẩn xuất nông nghiệp hữu cơ và du lịch .docx
Dự án sẩn xuất nông nghiệp hữu cơ và du lịch .docx
 

Dự án trang trại nấm 0918755356

 • 1. THUYẾT MINH DỰ ÁN TRANG TRẠI NẤM NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN Địa điểm: , Thành phố Hà Nội
 • 3. NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN: -----------  ----------- DỰ ÁN TRANG TRẠI NẤM Địa điểm: Thành phố Hà Nội ĐƠN VỊ TƯ VẤN CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN 0918755356-0903034381
 • 4. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 2 MỤC LỤC MỤC LỤC............................................................................................................. 2 CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU......................................................................................... 6 I. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ...................................................................... 6 II. MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN ............................................................ 6 III. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ ............................................................................. 6 IV. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ............................................................................... 9 V. MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN ................................................................ 10 5.1. Mục tiêu chung............................................................................................. 10 5.2. Mục tiêu cụ thể............................................................................................. 10 CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰÁN........................ 12 I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN ....................................................................................................................... 12 1.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án..................................................... 12 1.2. Điều kiện phát triển kinh tế xã hội vùng dự án............................................ 18 1.3. Huyện Đan Phượng...................................................................................... 20 II. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG........................................................ 20 2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ nấm các loại................................................. 20 2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ nấm ở Việt Nam.......................................... 21 III. QUY MÔ CỦA DỰ ÁN ............................................................................... 22 3.1. Các hạng mục xây dựng của dự án .............................................................. 22 3.2. Bảng tính chi phí phân bổ cho các hạng mục đầu tư ................................... 23 IV. ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ..................................... 26 4.1. Địa điểm xây dựng....................................................................................... 26 4.2. Hình thức đầu tư........................................................................................... 26 V. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO 26
 • 5. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 3 5.1. Nhu cầu sử dụng đất..................................................................................... 26 5.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án............. 26 CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ.................... 27 I. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH .............. 27 II. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ ..... 27 2.1. Kỹ thuật xây dựng nhà màng trồng nấm...................................................... 27 2.2. Quy trình sơ chế, đóng gói nấm................................................................... 39 2.3. Công nghệ dán nhãn, đóng gói sản phẩm bằng mã vạch............................. 42 CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN............................... 45 I. PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG........................................................................ 45 1.1. Chuẩn bị mặt bằng........................................................................................ 45 1.2. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư: ................ 45 1.3. Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật...................................... 45 II. PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ................... 45 2.1. Các phương án xây dựng công trình ............................................................ 45 2.2. Các phương án kiến trúc .............................................................................. 46 III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN...................................................... 47 3.1. Phương án tổ chức thực hiện........................................................................ 47 3.2. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý...................... 48 CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ................................. 49 I. GIỚI THIỆU CHUNG..................................................................................... 49 II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG................. 49 III. SỰ PHÙ HỢP ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ....................................... 50 IV. NHẬN DẠNG, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG ........................................................................................... 50
 • 6. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 4 4.1. Giai đoạn thi công xây dựng công trình....................................................... 50 4.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng................................................. 52 V. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN VỀ QUY MÔ, CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ................................................................................ 54 VI. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG .............................................. 55 6.1. Giai đoạn xây dựng dự án ............................................................................ 55 6.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng................................................. 56 VII. KẾT LUẬN ................................................................................................. 58 CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN .................................................................................. 59 I. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN. ................................................... 59 II. HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA DỰÁN........................ 61 2.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. .......................................................... 61 2.2. Dự kiến nguồn doanh thu và công suất thiết kế của dự án: ......................... 61 2.3. Các chi phí đầu vào của dự án: .................................................................... 62 2.4. Phương ánvay............................................................................................... 62 2.5. Các thông số tài chính của dự án ................................................................. 63 KẾT LUẬN......................................................................................................... 66 I. KẾT LUẬN...................................................................................................... 66 II. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ. ......................................................................... 66 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH................................. 67 Phụ lục 1: Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án .................................. 67 Phụ lục 2: Bảng tính khấu hao hàng năm............................................................ 68 Phụ lục 3: Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm. .................................... 69 Phụ lục 4: Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm........................................................ 70 Phụ lục 5: Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án.............................................. 72 Phụ lục 6: Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn..................................... 73
 • 7. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 5 Phụ lục 7: Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu. ............................ 73 Phụ lục 8: Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV). .............................. 73 Phụ lục 9: Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). ......................... 73
 • 8. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 6 CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU I. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ Tên doanh nghiệp/tổ chức: NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN: Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm: Họ tên: MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN Tên dự án: “Trang trại tổng hợp” Địa điểm thực hiện dự án:, Thành phố Hà Nội. Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 800,0 m2 . Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác. Tổng mức đầu tư của dự án: 1.084.977.000 đồng. (Một tỷ, không trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi bảy nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (20%) : 216.995.000 đồng. + Vốn vay - huy động (80%) : 867.982.000 đồng. Công suất thiết kế và sản phẩm/dịch vụ cung cấp: Trồng nấm bào ngư 3.480,0 kg/năm Trồng nấm kim châm 4.580,0 kg/năm Trồng nấm linh chi 3.396,0 kg/năm Trồng các loại nấm khác 3.818,7 kg/năm II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, nhiều địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt
 • 9. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 7 là các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh như Lâm Đồng đã tiến hành triển khai đầu tư xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao với những hình thức, quy mô và kết quả hoạt động đạt được ở nhiều mức độ khác nhau. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu thế phát triển nhằm tạo ra những đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp, tạo cơ sở chuyển nhanh nền nông nghiệp nước ta theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, Quốc hội đã ban hành Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định 2441/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. Nêu rõ: + Sản phẩm ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiên tiến, có sức cạnh tranh cao, được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và có ý nghĩa quan trọng đối với các ngành kinh tế – kỹ thuật chủ lực của đất nước (điểm a, mục 2, phần III: sản phẩm quốc gia). + Sản phẩm có quy mô sản xuất lớn, có giá trị gia tăng cao, góp phần thay thế nhập khẩu hoặc mang lại giá trị xuất khẩu cao (điểm b, mục 2, phần III: sản phẩm quốc gia). Quyết định số 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020. Cụ thể về công nghệ sinh học: Nghiên cứu có trọng điểm trong các công nghệ nền của công nghệ sinh học Công nghệ vi sinh, công nghệ enzyme – protein….. (điểm c, mục 2, phần III: Định hướng nghiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ). Quyết định số 66/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm
 • 10. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 8 công nghệ cao được khuyến khích phát triển. tại Phụ lục 1, Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư và phát triển, mục 41: Công nghệ chế tạo, sản xuất các chế phẩm sinh học thế hệ mới phục vụ bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản, dược liệu. Thông tư số 02/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 và Thông tư số 31/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc Hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao. Nấm là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, quen thuộc và được sử dụng vô cùng phổ biến tại các quốc gia ở Châu Á. Từ Nam ra đến Bắc, dù ở ở đâu thì cũng sẽ bắt gặp các loại nấm trong các bữa ăn tại các gia đình hay hàng quán và cả nhà hàng sang trọng. Hiện nay nấm đứng vào vị thế quan trọng trong chế độ ăn uống của quần chúng. Nấm đã được con người sử dụng để chế biến và bảo quản thức ăn một cách rộng rãi và lâu dài: nấm men được sử dụng cho quá trình lên men để tạo ra rượu, bia và bánh mì, một số loài nấm khác được sử dụng để sản xuất xì dầu (nước tương) và tempeh. Trồng nấm và hái nấm là những ngành kinh doanh lớn ở nhiều nước. Nhiều loại nấm được sử dụng để sản xuất chất kháng sinh, gồm các kháng sinh β-lactam như penicillin và cephalosporin. Những loại kháng sinh này đều được sử dụng rộng rãi trong việc chữa trị các bệnh do vi khuẩn gây ra như: lao, phong cùi, giang mai và nhiều bệnh khác ở đầu thế kỷ XX, tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong hóa học trị liệu kháng khuẩn. Môn khoa học nghiên cứu về lịch sử ứng dụng và vai trò của nấm được gọi là nấm học dân tộc. Đối với huyện Đan Phượng, thực hiện chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng hiện đại, ứng
 • 11. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 9 dụng công nghệ cao, hướng mạnh vào sản xuất các sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao của thành phố là yêu cầu cấp thiết. Từ những thực tế trên, chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện dự án “Trang trại tổng hợp”tại Thành phố Hà Nộinhằm phát huy được tiềm năng thế mạnh của mình, đồng thời góp phần phát triển hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để đảm bảo phục vụ cho ngànhnông nghiệp công nghệ caocủa Thành phố Hà Nội. III. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội;  Luật Xây dựng số 62/2020/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội;  Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày ngày 17 tháng 11 năm 2020của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hộinước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do văn phòng quốc hội ban hành;  Nghị định số 31/2021/NĐ-CPngày 26 tháng 03 năm 2021Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;  Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;  Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2021quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường;  Hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh
 • 12. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 10 nghiệp;  Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;  Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng quy định tại Phụ lục VIII, của thông tư số 12/2021/TT-BXDngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ Xây dựngban hành định mức xây dựng;  Quyết định 610/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ngày 13 tháng 7 năm 2022 về Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021. IV. MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN 4.1. Mục tiêu chung  Phát triển dự án “Trang trại” theohướng chuyên nghiệp, hiện đại, cung cấp sản phẩm nông sản chất lượng, có năng suất, hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm ngànhnông nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn, an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu thị trường góp phần tăng hiệu quả kinh tế địa phương cũng như của cả nước.  Khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng về: đất đai, lao động và sinh thái của khu vực Thành phố Hà Nội.  Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập nền kinh tế của địa phương, của Thành phố Hà Nội.  Hơn nữa, dự án đi vào hoạt động tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp và lành mạnh hoá môi trường xã hội tại vùng thực hiện dự án. 4.2. Mục tiêu cụ thể  Xây dựng trang trại trồng nấm chất lượng cao nhằm cung cấp sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. Khai thác và sử dụng một cách hiệu quả tiềm năng sử dụng đất nông nghiệp. Áp dụng qui trình kỹ thuật trồng tiêu chuẩn, ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranhgóp
 • 13. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 11 phần cung cấp sản phẩm chất lượng, giá trị, hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.  Nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và huy động các nguồn lực để phát triển trồng nấm, phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực huyện Đan Phượng.  Sản phẩm chủ đạo của dự án: sản xuất nấm bào ngư, nấm kim châm, nấm linh chi và các loại nấm khác. Đây là các loại nấm dễ trồng, ít tốn kém chi phí đầu tư nhưng hiệu quả mang lại tương đối khả quan. Cung cấp phôi giống cho các nhu cầu trồng nấm cho địa phương và các tỉnh lân cận.  Ứng dụng trồng nấm có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất từ khâu giống, chăm sóc và bảo quản sản phẩm, đảm bảo môi trường sinh thái.Phổ biến rộng rãi kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến trồng nấm cho việc phát triển nông nghiệp trong vùng, góp phần tăng thu nhập cho nông dân và giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn. Tạo sự gắn kết giữa trang trại và người nông dân, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.  Cung cấp sản phẩm nông sản cho thị trường khu vực huyện Đan Phượng và khu vực lân cận.  Dự án thiết kế với quy mô, công suất như sau: Trồng nấm bào ngư 3.480,0 kg/năm Trồng nấm kim châm 4.580,0 kg/năm Trồng nấm linh chi 3.396,0 kg/năm Trồng các loại nấm khác 3.818,7 kg/năm  Mô hình dự án hàng năm cung cấp ra cho thị trường sản phẩm đạt tiêu chuẩn và chất lượng khác biệt ra thị trường.  Giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận người dân địa phương, nâng cao cuộc sống cho người dân.  Góp phần phát triển kinh tế xã hội của người dân trên địa bàn và Thành phố Hà Nộinói chung.
 • 14. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 12 CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰÁN I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 1.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án. Vị trí địa lý Thủ đô Hà Nội nằm chếch về phía tây bắc của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, trong phạm vi từ 20°34’ đến 21°18’ vĩ độ Bắc và từ 105°17’ đến 106°02’ kinh độ Đông, tiếp giáp với 8 tỉnh là Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ở phía Bắc, Hà Nam, Hòa Bình phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng
 • 15. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 13 Yên phía Đông, Hòa Bình cùng Phú Thọ phía Tây. Hà Nội cách thành phố cảng Hải Phòng 120 km, cách thành phố Nam Định 87 km tạo thành 3 cực chính của Đồng bằng sông Hồng. Hiện nay, thành phố có diện tích 3358,6 km², chiếm khoảng 1% diện tích tự nhiên của cả nước, đứng hàng thứ 41 về diện tích trong 63 tỉnh, thành phố ở nước ta, và là 1 trong 17 thủ đô có diện tích trên 3000 km². Thủ đô Hà Nội có bốn điểm cực là: Cực Bắc là xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn. Cực Tây là xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì. Cực Nam là xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. Cực Đông là xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm. Địa hình Đại bộ phận diện tích Hà Nội nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng với độ cao trung bình từ 5 đến 20 mét so với mực nước biển. Địa hình Hà Nội có thể chia ra làm hai bộ phận. Vùng đồng bằng thấp và khá bằng phẳng, chiếm đại bộ phận diện tích của các huyện thị xã và các quận nội thành, được bồi đắp bởi các dòng sông với các bãi bồi hiện đại, bãi bồi cao và các bậc thềm. Xen giữa các bãi bồi hiện đại và các bãi bồi cao còn có các vùng trũng với các hồ, đầm (dấu vết của các dòng sông cổ). Đó là các ô trũng tự nhiên rất dễ bị úng ngập trong mùa mưa lũ và khi có mưa lớn ở các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Thanh Oai, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức. Do được khai phá và canh tác từ lâu đời nên hiện nay ở Hà Nội có hệ thống đê điều ngăn lũ chạy dọc những triền sông. Hệ thống đê điều này khiến cho các cánh đồng trong đê không được bồi đắp phù sa hằng năm và phải xây dựng nhiều công trình thủy lợi để tưới và tiêu nước. Vùng đồi núi tập trung ở phía bắc và phía tây thành phố, thuộc các huyện Sóc Sơn, Thạch Thất, Ba Vì, Quốc Oai, Mỹ Đức, với các đỉnh núi cao như Ba
 • 16. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 14 Vì (1296 m), Gia Dê (707 m), Hàm Lợn (462 m)... Khu vực nội thành có một số gò đồi thấp, như gò Đống Đa, núi Nùng. Địa hình của Hà Nội thấp dần theo hướng từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Điều này được phản ánh rõ nét qua hướng dòng chảy tự nhiên của các con sông chính chảy qua Hà Nội. Khí hậu Khí hậu Hà Nội mang đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa, được nêu trên trang web chính thức của Hà Nội. Tuy nhiên, dựa theo Phân loại khí hậu Köppen, trang web ClimaTemps.com lại xếp Hà Nội mang khí hậu cận nhiệt đới ẩm (Humid Subtropical) với mã Cwa. Thời tiết có sự khác biệt rõ ràng giữa mùa nóng và mùa lạnh. Mặc dù thời tiết được chia làm hai mùa chính: mùa mưa (từ tháng 4 tới tháng 10) và mùa khô (từ tháng 11 tới tháng 3), Hà Nội vẫn được tận hưởng thời tiết bốn mùa nhờ các tháng giao mùa. Mùa nóng bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 8, khí hậu nóng ẩm vào đầu mùa và cuối mùa mưa nhiều rồi mát mẻ, khô ráo vào tháng 9 và tháng 10. Mùa lạnh bắt đầu từ cuối tháng 11 đến hết tháng 3 năm sau. Từ cuối tháng 11 đến nửa đầu tháng 2 rét và hanh khô, từ nửa cuối tháng 2 đến hết tháng 3 lạnh và mưa phùn kéo dài từng đợt. Trong khoảng tháng 9 đến giữa tháng 11, Hà Nội có những ngày thu với tiết trời mát mẻ (rõ rệt hơn Hải Phòng, Nam Định và nhiều tỉnh phía Bắc khác) do đón vài đợt không khí lạnh yếu tràn về. Tuy nhiên, do chịu sự tác động mạnh mẽ của gió mùa nên thời gian bắt đầu và kết thúc của mỗi mùa thường không đồng đều nhau giữa các năm, nên sự phân chia các tháng chỉ mang tính tương đối. Nhiệt độ trung bình mùa đông: 16,4 °C (lúc thấp xuống tới 2,7 °C). Trung bình mùa hạ: 29,2 °C (lúc cao nhất lên tới 42,8 °C). Nhiệt độ trung bình cả năm là 23,6 °C, lượng mưa trung bình hàng năm vào mức 1.800mm đến 2.000mm.
 • 17. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 15 Vào tháng 5 năm 1926, nhiệt độ tại thành phố được ghi lại ở mức kỷ lục 42,8 °C. Tài nguyên thiên nhiên  Tài nguyên mặt nước: Hệ thống sông, hồ Hà Nội thuộc hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình, phân bố không đều giữa các vùng, có mật độ thay đổi trong phạm vi khá lớn 0,1 - 1,5 km/km2 (chỉ kể những sông tự nhiên có dòng chảy thường xuyên) và 0,67 -
 • 18. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 16 1,6 km/km2 (kể cả kênh mương). Một trong những nét đặc trưng của địa hình Hà Nội là có nhiều hồ, đầm tự nhiên. Tuy nhiên, do yêu cầu đô thị hóa và cũng do thiếu quy hoạch, quản lý kém nên nhiều ao hồ đã bị san lấp để lấy đất xây dựng. Diện tích ao, hồ, đầm của Hà Nội hiện còn lại vào khoảng 3.600 ha. Có thể nói, hiếm có một Thành phố nào trên thế giới có nhiều hồ, đầm như ở Hà Nội. Hồ, đầm của Hà Nội đã tạo nên nhiều cảnh quan sinh thái đẹp cho Thành phố, điều hòa tiểu khí hậu khu vực, rất có giá trị đối với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng. Hà Nội không phải là vùng dồi dào nước mặt, nhưng có lượng nước chảy qua khổng lồ của sông Hồng, sông Cầu, sông Cà Lồ có thể khai thác sử dụng.  Tài nguyên đất Hà Nội có tổng diện tích đất tự nhiên 92.097 ha trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 47,4%, diện tích đất lâm nghiệp chiếm 8,6%, đất ở chiếm 19,26%. Xuất phát từ yêu cầu sử dụng đất của Thủ đô Hà Nội, có 2 nhóm đất có ý nghĩa lớn nhất đối với phát triển kinh tế - xã hội, đó là đất nông lâm nghiệp và đất xây dựng. Phần lớn diện tích đất đai ở nội Thành Hà Nội được đánh giá là không thuận lợi cho xây dựng do có hiện tượng tích nước ngầm, nước mặt, sụt lún, nứt đất, sạt lở, trôi trượt dọc sông, cấu tạo nền đất yếu.  Tài nguyên sinh vật Hà Nội có một số kiểu hệ sinh thái đặc trưng như hệ sinh thái vùng gò đồi ở Sóc Sơn và hệ sinh thái hồ, điển hình là hồ Tây, hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái đô thị... Trong đó, các kiểu hệ sinh thái rừng vùng gò đồi và hồ có tính đa dạng sinh học cao hơn cả. Khu hệ thực vật, động vật trong các hệ sinh thái đặc trưng của Hà Nội khá phong phú và đa dạng. Cho đến nay, đã thống kê và xác định có 655 loài thực vật bậc cao, 569 loài nấm lớn (thực vật bậc thấp), 595 loài côn trùng, 61 loài động vật đất, 33 loài bò sát-ếch nhái, 103 loài chim, 40 loài thú, 476 loài thực vật nổi, 125 loài động vật KXS Thủy sinh, 118 loài cá, 48 loài cá cảnh nhập nội.
 • 19. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 17 Trong số các loài sinh vật, nhiều loài có giá trị kinh tế, một số loài quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Hà Nội hiện có 48 công viên, vườn hoa, vườn dạo ở 7 quận nội Thành với tổng diện tích là 138 ha và 377 ha thảm cỏ. Ngoài vườn hoa, công viên, Hà Nội còn có hàng vạn cây bóng mát thuộc 67 loại thực vật trồng trên các đường phố, trong đó có 25 loài được trồng tương đối phổ biến như bằng lăng, sữa, phượng vĩ, săng đào, lim xẹt, xà cừ, sấu, muồng đen, sao đen, long nhãn, me..Các làng hoa và cây cảnh ở Hà Nội như Nghi Tàm, Ngọc Hà, Quảng Bá, Láng, Nhật Tân,v.v... đã có truyền thống từ lâu đời và khá nổi tiếng gần đây, nhiều làng hoa và cây cảnh được hình Thành thêm ở các vùng ven đô như Vĩnh Tuy, Tây Tựu, và một số xã ở Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn cùng với các loài được chuyển từ các tỉnh phía Nam hoặc hội nhập từ nước ngoài làm cho tài nguyên sinh vật của Hà Nội ngày càng đa dạng và phong phú.  Tài nguyên khoáng sản Trên địa bàn Hà Nội, đã phát hiện được 82 mỏ và điểm quặng với 8 lao khác nhau. Chiếm ưu thế hơn cả là sét các loại, kaolin. Sét- Kaolin, cát xây dựng và than bùn; các khoáng sản khác nhưa đá xây dựng, đá ôog, sét dung dịch ít qua triển vong. Vật liệu xây dựng có cát đen: với trữ lượng 48,506 m3 . Cát vàng có nhiều ở sông Cà Lồ và sông Công, trữ lượng 53,76m3 Đá xây dựng trachit phân bố ở Minh Phú – Sóc Sơn Đá ong ở Sóc Sơn, chiều dày trung bình 1,5m. Sét gạch có 2 loai: sép phân hóa ở Soc Sơn, trữ lượng 36.82 m3 và sét trầm tích Đế Tứ ở Đông Anh, Sóc Sơn, Từ Liêm, Gia Lam, Thành Trù, trữ lượng 223.45 m3  Tài nguyên du lịch So với các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam, Hà Nội là một thành phố có tiềm năng để phát triển du lịch. Trong nội ô, cùng với các công trình kiến trúc, Hà Nội còn sở hữu một hệ thống bảo tàng đa dạng bậc nhất Việt Nam. Thành
 • 20. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 18 phố cũng có nhiều lợi thế trong việc giới thiệu văn hóa Việt Nam với du khách nước ngoài thông qua các nhà hát sân khấu dân gian, các làng nghề truyền thống,... Du lịch Hà Nội đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn với các du khách. Năm 2007, Hà Nội đón 1,1 triệu lượt khách du lịch ngoại quốc. Năm 2008, trong 9 triệu lượt khách của thành phố, có 1,3 triệu lượt khách nước ngoài. Tỷ lệ du khách tới thăm các bảo tàng Hà Nội cũng không cao. Một trong các bảo tàng thu hút nhiều khách tham quan nhất là Bảo tàng dân tộc học. Hàng năm, bảo tàng Dân tộc học, điểm đến được yêu thích trong các sách hướng dẫn du lịch, có 180.000 khách tới thăm, trong đó một nửa là người nước ngoài. 1.2. Điều kiện phát triển kinh tế xã hội vùng dự án. Phát triển kinh tế Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội có một số điểm nổi bật. Thành phố kiểm soát tốt dịch Covid-19, đến nay, hầu hết người trên 18 tuổi và trẻ em từ 12-17 tuổi đã được tiêm phòng vắc xin Covid-19 mũi 2, mũi nhắc lại đạt tỷ lệ cao (95,4% với người trên 18 tuổi). Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn đã mở cửa trở lại, tạo đà cho sự phục hồi, phát triển kinh tế. Cân đối thu - chi ngân sách được bảo đảm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 177.000 tỷ đồng, đạt 56,9% dự toán, bằng 122,4% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 30.527 tỷ đồng, đạt 28,5% dự toán và bằng 102,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 10.245 tỷ đồng, đạt 20,1% dự toán, bằng 99,3% so với cùng kỳ; chi thường xuyên là 19.938 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ. Kinh tế phục hồi mạnh mẽ thể hiện ở GRDP quý II ước tăng 9,49%, cao hơn 1,4 lần kịch bản đưa ra đầu năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,42 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ quý II ước đạt 174,44 tỷ đồng,
 • 21. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 19 tăng 24,3%; khối lượng hàng hóa vận chuyển quý II tăng 36,2%, doanh thu tăng 46,9%... Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ; nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt. Thành phố hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trong việc tổ chức SEA Games 31; khôi phục lại các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao. Sau 2 tháng mở cửa trở lại, các di tích thuộc thành phố quản lý đã thu hút lượng khách tăng gấp 10 lần, doanh thu tăng hơn 8 lần so với 3 tháng đầu năm. Cụ thể, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng 374% và lũy kế 6 tháng đạt 234 nghìn lượt, tăng 232% (cùng kỳ giảm 86,2%); khách du lịch trong nước quý II tăng 188% và lũy kế 6 tháng qua tăng 142% (cùng kỳ giảm 17,7%). Dân cư Tổng dân số của thành phố Hà Nội tại thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 8.053.663 người, trong đó: Dân số nam là 3.991.919 người, chiếm 49,6%; dân số nữ là 4.061.744 người, chiếm 50,4%. Dân số sống ở khu vực thành thị là 3.962.310 người, chiếm 49,2% và ở khu vực nông thôn là 4.091.353 người, chiếm 50,8%. Hà Nội là Thành phố đông dân thứ hai của cả nước, sau thành phố Hồ Chí Minh (8.993.082 người). Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm trong mười năm qua (2009-2019) của Hà Nội là 2,22%/năm, cao hơn mức tăng của cả nước (1,14%/năm) và cao thứ 2 trong vùng Đồng bằng sông Hồng, chỉ sau Bắc Ninh (2,90%/năm). Trong thời gian qua, tốc độ đô thị hóa ở thành phố Hà Nội đang diễn ra mạnh mẽ, đây cũng là xu thế tất yếu của các thành phố lớn, thể hiện qua tỷ lệ dân số khu vực thành thị tăng nhanh: từ 36,8% năm 1999 lên 41% năm 2009 và 49,2% năm 2019. Hà Nội là thành phố đông dân thứ hai của cả nước và cũng có mật độ dân số cao thứ hai trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mật độ dân số của thành phố Hà Nội là 2.398 người/km2, cao gấp 8,2 lần so với mật độ dân số cả nước.
 • 22. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 20 1.3. Huyện Đan Phượng Đan Phượng nằm ở phía tây bắc trung tâm thành phố Hà Nội, tại khoảng giữa của trục đường quốc lộ 32 từ trung tâm Hà Nội đi Sơn Tây, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km. Phía đông giáp huyện Đông Anh (với ranh giới là sông Hồng) và quận Bắc Từ Liêm Phía nam giáp huyện Hoài Đức Phía tây giáp huyện Phúc Thọ với ranh giới là sông Đáy Phía bắc giáp huyện Mê Linh với ranh giới là sông Hồng. Huyện Đan Phượng có Quốc lộ 32 chạy qua khoảng 4 Km, nếu đi từ phía Hà Nội lên Sơn Tây đến Km 16+500 là ngã Tư Trôi (thuộc huyện Hoài Đức) rẽ phải khoảng 300m là đến huyện Đan Phượng theo tỉnh lộ 422. So với các quận, huyện của thủ đô Hà Nội, Đan Phượng có ít đơn vị hành chính và diện tích tự nhiên thuộc loại nhỏ, nhưng xét về mảng văn hóa giáo dục lại rất phong phú. Tất cả các trường Tiểu học trong huyện đã đạt chuẩn Quốc gia, có những xã đông dân cư khoảng 19.000 người như ở Tân Hội, 25.000 người như ở Tân Lập, hơn 10.000 người như ở thị trấn Phùng, Hồng Hà, Phương Đình,...) Huyện Đan Phượng là huyện có hệ thống sông Hồng, sông Đáy chảy qua. Xưa kia là ngã ba sông (sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đáy) nên địa hình của huyện tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đất phù sa. Chiều cao trung bình từ 6- 8m. II. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG 2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ nấm các loại Hiện nay vấn đề nghiên cứu và sản xuất nấm ăn trên thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Pháp, Đức, hà Lan, Nhật...
 • 23. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 21 nghệ trồng nấm đã được cơ giới hóa cao, từ khâu xử lý nguyên liệu đến khâu thu hái, chế biến nấm đều do máy móc thực hiện. Các nước tiêu thụ nấm lớn là Đức 300 triệu USD/năm, Mỹ 200 triệu USD/năm và Pháp 140 triệu USD/năm. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng là quốc gia có lượng tiêu thụ nấm rất lớn. Thị trường tiêu thụ nấm ăn lớn nhất thế giới hiện nay là Bắc Mỹ, Tây Âu và một số nước Châu Á như Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kong. Hàng năm các nước này phải nhập khẩu một lượng lớn từ Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam. 2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ nấm ở Việt Nam Việt Nam là nước có tiềm năng phát triển nấm ăn và nấm dược liệu, tổng sản lượng nấm của cả nước gần 140.000 tấn trong năm 2019, tăng 111.158 tấn so với năm 2000. Theo thống kê của Tổ chức Nông lương thế giới, SX nấm ở nước ta được xếp hàng thứ 9 trong khu vực, bằng 0,3% sản lượng nấm của Trung Quốc và 0,23% tổng sản lượng nấm của thế giới. Nước ta sản xuất khoảng 16 loại nấm, các tỉnh phía Nam chủ yếu trồng nấm rơm, nấm mộc nhĩ; các tỉnh phía Bắc chủ yếu trồng nấm hương, nấm sò, nấm linh chi... Các vùng sản xuất nấm: + Nấm rơm được trồng chủ yếu ở các tỉnh miền Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Nai...) chiếm 90% sản lượng cả nước. + Nấm mộc nhĩ được trồng tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam bộ (Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước...), chiếm khoảng 70% sản lượng cả nước. + Nấm mỡ, nấm sò, nấm hương được trồng chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, sản lượng khoảng 3.000 tấn/năm. + Nấm làm dược liệu (linh chi, vân chi, đầu khỉ...) mới được phát triển, trồng ở một số tỉnh/thành phố (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Đồng Nai,...), sản lượng khoảng 300 tấn/năm.
 • 24. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 22 + Một số loại nấm khác như nấm trân châu, nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm chân dài, nấm ngọc châm... đang nghiên cứu và trồng thử nghiệm thành công tại một số cơ sở, sản lượng khoảng 100 tấn/năm. + Tình hình tiêu thụ trong nước: Nhu cầu tiêu thụ nấm (nấm tươi, nấm khô) trong nước tăng nhanh trong những năm gần đây, giá nấm luôn đứng ở mức cao, nấm hương 70.000 - 80.000 đồng/kg, nấm rơm, nấm mỡ 50.000 - 60.000 đồng/ kg, nấm tai mèo 60.000 - 70.000 đồng/kg. III. QUY MÔ CỦA DỰ ÁN 3.1. Các hạng mục xây dựng của dự án Diện tích đất của dự án gồm các hạng mục như sau: Bảng tổng hợp danh mục các công trình xây dựng và thiết bị TT Nội dung Diện tích ĐVT I Xây dựng 953,6 m2 1 Nhà quản lý 35,640 m2 2 Nhà nấm 711,080 m2 3 Lối đi, sân bãi 53,280 m2 Hệ thống tổng thể - Hệ thống cấp nước Hệ thống - Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống - Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống - Hệ thống PCCC Hệ thống II Thiết bị 1 Thiết bị văn phòng Trọn Bộ 2 Thiết bị trồng trọt Trọn Bộ 3 Thiết bị khác Trọn Bộ
 • 25. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 23 3.2. Bảng tính chi phí phân bổ cho các hạng mục đầu tư (ĐVT: 1000 đồng) TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá Thành tiền sau VAT I Xây dựng 800,0 m2 580.012 1 Nhà quản lý 35,640 m2 1.460 52.034 2 Nhà nấm 711,080 m2 450 319.986 3 Lối đi, sân bãi 53,280 m2 150 7.992 Hệ thống tổng thể - Hệ thống cấp nước Hệ thống 64.000 64.000 - Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống 76.000 76.000 - Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống 48.000 48.000 - Hệ thống PCCC Hệ thống 12.000 12.000 II Thiết bị 188.112 1 Thiết bị văn phòng Trọn Bộ 28.512 28.512 2 Thiết bị trồng trọt Trọn Bộ 149.600 149.600 3 Thiết bị khác Trọn Bộ 10.000 10.000 III Chi phí quản lý dự án 3,263 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 25.064 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 62.701
 • 26. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 24 TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá Thành tiền sau VAT 1 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 0,566 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 4.348 2 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 0,943 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 7.243 3 Chi phí thiết kế kỹ thuật 2,200 GXDtt * ĐMTL% 12.760 4 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 1,210 GXDtt * ĐMTL% 7.018 5 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 0,064 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 492 6 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi 0,182 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 1.398 7 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 0,189 GXDtt * ĐMTL% 1.096 8 Chi phí thẩm tra dự toán công trình 0,183 GXDtt * ĐMTL% 1.061 9 Chi phí giám sát thi công xây dựng 2,598 GXDtt * ĐMTL% 15.069 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 0,718 GTBtt * ĐMTL% 1.351 11 Chi phí báo cáo đánh giá tác động môi trường TT 10.865 VI Chi phí vốn lưu động TT 177.422 VIII Chi phí dự phòng 5% 51.666 Tổng cộng 1.084.977 Ghi chú: Dự toán sơ bộ tổng mức đầu tư được tính toán theo Quyết định 610/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ngày 13 tháng 7 năm 2022 về Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021,Thông tư
 • 27. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 25 số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Phụ lục VIII về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng của thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.
 • 28. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 26 IV. ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 4.1. Địa điểm xây dựng Dự án“Trang trại” được thực hiệntại Thành phố Hà Nội. 4.2. Hình thức đầu tư Dự ánđượcđầu tư theo hình thức xây dựng mới. V. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO 5.1. Nhu cầu sử dụng đất Bảng cơ cấu nhu cầu sử dụng đất TT Nội dung Diện tích (m2 ) Tỷ lệ (%) 1 Nhà quản lý 35,6 4,46% 2 Nhà nấm 711,1 88,89% 3 Lối đi, sân bãi 53,3 6,66% Tổng cộng 800,0 100,00% 5.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án Các yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, vật tư xây dựng đều có bán tại địa phương và trong nước nên các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình thực hiện là tương đối thuận lợi và đáp ứng kịp thời. Đối với nguồn lao động phục vụ quá trình hoạt động sau này, dự kiến sử dụng nguồn lao động của gia đình và tại địa phương. Nên cơ bản thuận lợi cho quá trình thực hiện.
 • 29. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 27 CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ I. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Bảng tổng hợp quy mô diện tích xây dựng công trình TT Nội dung Diện tích ĐVT I Xây dựng 800,0 m2 1 Nhà quản lý 35,640 m2 2 Nhà nấm 711,080 m2 3 Lối đi, sân bãi 53,280 m2 Phương án thiết kế công trình dự án II. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ 2.1. Kỹ thuật xây dựng nhà màng trồng nấm
 • 30. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 28 2.1.1. Đặc điểm sản phẩm - Thành phần hoá học: Nấm tươi chứa 90,4% nước, 4% protid, 3,4% glucid, 3,3% vitamin PP, 4Mg% vitamin C. - Tính vị, tác dụng: Vị ngọt, tính ấm; có tác dụng thư cân hoạt lạc, truy phong tán hàn, hạ huyết áp, hạ cholesterol, trừ u bướu. 2.1.2. Hệ thống trang trại - Hệ thống nhà màng trồng nấm. - Các khung kệ ủ nấm, sản xuất phôi - Máy móc thiết bị sưởi - Hệ thống phun sương - Hệ thống điện chiếu sáng và cho sản xuất. - Khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia. 2.1.3. Lựa chọn kỹ thuật công nghệ Dự án trang trại trồng nấm ứng dụng công nghệ trồng khép kín gồm cả 3 giai đoạn: Sản xuất giống, sản xuất bịch phôi và nuôi trồng. Các giai đoạn được thiết kế với chỉ tiêu tự động, giảm bớt nhân công lao động. Riêng giai đoạn nuôi trồng ứng dụng công nghệ IoT theo xu hướng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 để nuôi trồng và số hóa quy trình, dữ liệu. Công nghệ trồng nấm
 • 31. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 29 Công nghệ trồng nấm trong nhà kính Công nghệ nhà kính. Với ưu thế nhà màng (nhà kính) giúp che mưa, nhà giúp ngăn ngừa sâu bệnh, giúp chủ động hoàn toàn trong việc tạo ra điều kiện sống tối ưu cho nấm trồng để đạt được năng suất và chất lượng tối ưu. Công nghệ nhà màng áp dụng cho dự án sẽ được triển khai trên các loại nấm khó trồng ngoài trời và hạn chế sâu bệnh,… Quạt đối lưu Quạt đối lưu trong nhà màng có tác dụng tăng cường thông gió cưỡng bức. Với 1 nhà màng sẽ được lắp 2 quạt đối lưu. Các quạt đối lưu này có thể sử dụng như là các quạt thông gió tổng thể, thông gió song song hoặc như là các quạt điều hoà tái lưu thông không khí trong nhà màng. Các quạt này là quạt đa
 • 32. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 30 chức năng, cung cấp dòng khí thổi ra mỏng nhưng lại có hiệu quả sâu và rất hiệu dụng trong các điều kiện làm việc khác nhau tạo điều kiện tối đa trong việc đẩy khí nóng trong nhà màng ra bên ngoài và thu nhận không khí mát ngoài trời. Hệ thống quạt đối lưu sẽđược vận hành tựđộng bằng công tắc đóng mở. Chức năng và lợi ích của quạt đối lưu:  Đảm bảo tốt cho dịch chuyển khí nóng  Nhiệt độ ổn định  Di chuyển được vùng khí ẩm và làm khô cho lá  Để sử dụng một cách kinh tế nhất các chất hoá học dùng trong nông nghiệp  Giảm được khí nóng khi mở nhà màng  Tạo ra được lượng không khí dịch chuyển và tái tạo không đổi trong nhà màng. Nhà kính nhà lưới trồng nấm nông nghiệp kỹ thuật cao giúp kiểm soát tối đa yêu cầu kỹ thuật nhằm nâng cao sản lượng nấm trong nhà kính. Yêu cầu kỹ thuật nhà kính nhà lưới trồng nấm - Có ánh sáng khuếch tán và khả năng chiếu từ mọi phía nhằm giúp cho quả thể của nấm phát triển tự nhiên
 • 33. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 31 - Khả năng giữ ấm tốt, không bị gió lùa mạnh làm ảnh hưởng tơ nấm; - Khả năng thích hợp, điều khiển nhiệt độ, ẩm độ theo từng chủng loại nấm và từng giai đoạn sinh trưởng; - Khả năng chắn côn trùng để giảm thiểu bệnh hại. Bố trí bên trong của nhà kính nhà lưới trồng nấm - Linh động theo kệ chữ I hoặc chữ A; - Trồng dưới đất; - Tồng trên cây; - Trồng theo phương pháp túi treo. Các thông số kỹ thuật của nhà kính nhà lưới trồng nấm: - Được cấu thành từ các thép hình, U, V phối hợp; - Cao độ tối đa: 4,5; 5,5; 6,5; - Cao độ tối thiểu 2,3; - Khoảng vượt: 6m; 8m; 9,6m.
 • 34. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 32 Kỹ thuật nuôi trồng Nấm trên mùn cưa - Nguyên liệu: Nấm có thể nuôi trồng trên nhiều loại nguyên liệu khác nhau, như: rơm rạ, bã mía, bông thải, mạt cưa, gỗ khúc... Tuy nhiên, năng suất nấm trên các nguyên liệu gỗ vẫn cao hơn hẳn. Gỗ trồng nấm thường là gỗ cây lá rộng, có nhựa, nhưng không chứa tinh dầu. Qua so sánh, cho thấy nấm mọc tốt trên mạt cưa (đặc biệt là mạc cưa cây cao su). - Trồng nấm bằng túi mạt cưa Trồng nấm trong túi mạt cưa hay còn gọi là trồng trong bịch ny lông là cách trồng mới nhất vừa nhẹ nhàng, vừa ít tốn công chăm sóc, ít tốn mặt bằng và thu hoạch nhanh.
 • 35. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 33 Mặt khác nguyên liệu dễ tìm, nhẹ vốn vì đó là mạt cưa hay rơm rạ, và thức ăn bổ sung cho tơ nấm cũng không hiếm. Phương pháp này sử dụng nguyên liệu chính là mạt cưa, nên dễ đóng túi theo kích thước mong muốn và có thể bổ sung thêm dinh dưỡng cần thiết cho nấm. Túi cơ chất sau đó, được thanh trùng ở nhiệt độ thích hợp, nên ít bị tạp nhiễm. Qui trình trồng trên mạt cưa có thể tóm tắt như sau Xử lý nguyên liệu Nguyên liệu gây trồng nấm gồm: Mùn cưa các loài gỗ mềm không có tinh dầu, không bị lẫn xăng dầu, không bị mốc; cám gạo. Nhà trồng nấm làm bằng vật liệu tre nứa, rơm rạ, đơn giản, sạch sẽ, tránh được mưa, nắng, gió lớn và
 • 36. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 34 thoát nước. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh, dự án đã đầu tư khu nhà trồng nấm là nhà cấp 4. Ta có thể trồng nấm trên các loại mùn cưa khác nhau. Tuy nhiên không dùng mùn cưa đã bị mốc, mùn cưa các loại cây có tinh dầu hoặc các loại cây gỗ cứng. Tốt nhất là mùn cưa cây cao su hoặc mùn cưa bồ đề. Và mùn cưa các loại gỗ trồng nấm nghiền hoặc xẻ trên thân cây gỗ trồng nấm bào ngư. Mùn cưa mới dùng ngay là tốt nhất. Nếu dùng dần phải phơi khô hoặc đóng bao rải mỏng trên nền kho sạch Tránh để lên men hoặc bị ẩm, mốc gây mùn hoá làm mất chất dinh dưỡng. Ủ mạt cưa. Nguyên liệu là mạt cưa: mạt cưa là nguyên liệu chính nhưng tốt nhất là dùng mạt cưa cây Cao Su. Có thể dùng mạt cưa tạp với những cây không chứa tinh dầu. Mạt cưa dễ tìm, nhưng mạt cưa tươi đem trồng nấm sò không tốt bằng mạt cưa đã có một thời gian ủ kỹ. Khi ủ mạt cưa phải phơi khô rồi sàng để lấy phần mịn, tạo ẩm mùn cưa bằng nước sạch. Tiến hành phối trộn nguyên liệu theo tỷ lệ: - Mùn cưa đã tạo ẩm :100kg
 • 37. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 35 - Bột nhẹ CaCO3 : 1kg - Hoặc vôi bột : 0,5kg Ngoài ra, còn trộn thêm chất dinh dưỡng khác như cám gạo (3–5%), kiểm tra độ ẩm đạt mức 60 - 65%, thử bằng cách nắm mùn cưa trong lòng bàn tay rồi từ từ mở ra, nhìn hiện trạng mùn cưa trong tay để biết đủ ẩm hay chưa. Sau đó, ủ đống 1-3 ngày sau đó tiến hành đóng túi. Mục đích của ủ mùn cưa là để cho mùn cưa ngấm đủ nước và trương nở các tế bào gỗ. Chú ý: Với loại mạt cưa gỗ mềm không tinh dầu thì lần đảo này nên thêm một lượng vôi 0,5% vào đống ủ để mau lên men. Sau đó vun đống ủ thêm 5 ngày hoặc nửa tháng nữa là dùng đuợc. Với mạt cưa gỗ cứng thì phải ủ và đảo trước sau cả chục lần mới dùng được, nghĩa là phải mất từ 3-4 tháng. Dán túi: Dùng túi nilon chịu được nhiệt độ cao (loại túi PP), vì phải qua khâu hấp khử trùng với nhiệt độ cao trong suốt mấy giờ liền. Túi có kích thước 20 x 40 cm, dán 2 góc rồi lộn lại, tạo thành túi có đáy vuông, phẳng. Đóng túi: Nhồi giá thể vào túi, nén chặt xuống, mỗi túi nilông này chỉ nên đựng khoảng 1 -1,4kg hỗn hợp này, khi cách miệng túi 10 cm thì dùng ống nhựa tròn hoặc dùng cái cổ bao làm bằng giấy cứng có đường kính 2 cm dài 3 cm luồn vào rồi gập nilon xuống, lấy dây chun nịt chặt. Dùng chiếc đũa đâm từ miệng bịch xuống đáy bịch để tạo một lối thông. Tạo lỗ thông là để khi hấp sẽ nhanh hơn và mùn cưa được khử trùng đều. Sau đó dùng bông gòn sạch đậy chặt miệng bịch lại, đậy nắp nhựa hoặc bọc giấy báo để tránh nút bông bị ướt khi hấp thanh trùng.
 • 38. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 36 Hấp khử trùng túi mùn cưa Sau khi đóng túi phải hấp khử trùng túi mùn cưa. Cho vào nồi hấp cách thủy để diệt tất cả các loại bào tử, các loại vi sinh vật gây hại có nhiều cách để hấp khử trùng túi mùn cưa sau khi đóng bịch nấm, như là: Nồi áp suất hấp ở nhiệt độ ở nhiệt độ 1000 C (áp suất đạt 2 atm), thời gian 6-9 h. Mỗi mẻ hấp từ 3.000-5.000 bịch phôi. Không nên rút ngắn thời gian hấp để đảm bảo độ tiệt trùng. Hết thời gian hấp, mở cửa lò cho nguội bớt rồi chuyển bịch ra ngoài tránh để lâu sẽ ướt nút bông, tháo bỏ chụp nilon, chuyển túi vào phòng cấy. Cấy giống và ươm túi mùn cưa Sau khi đã hấp chuyển túi mùn cưa ra phòng cấy giống, để nguội rồi tiến hành cấy giống. Khi cấy giống cần chuẩn bị:
 • 39. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 37 Phòng cấy giống rộng, dọn sạch sẽ, có 1 bàn cấy, nếu phòng rộng dùng nilon hoặc bạt ngăn hẹp lại. Dụng cụ cấy gồm: dùi gỗ, que cấy, cồn 700 . Cấy giống Cách 1: Nếu sử dụng giống trên hạt ta dùng que sắt khều giống từ trong lọ thuỷ tinh hoặc túi nilon sang túi mùn cưa lắc đều lên trên bề mặt túi. Tỷ lệ giống cấy 1,2% so với trọng lượng túi mùn cưa. Có nghĩa là cứ một túi mùn cưa có trọng lượng 1 -1,2kg ta cấy 12-15g giống nấm (một chai giống cấy 30-40 túi). Cách 2: Nếu dùng giống nấm cấy làm trên que gỗ thì khi túi giá thể nguội hẳn thì cấy giống bằng cách dùng dùi gỗ chọc 1 lỗ giữa túi sâu 12 - 15 cm (do mỗi mẻ hấp từ 400-500 túi mùn cưa nên khi lấy ra thì lối thông đã che lấp vì thế ta lấy dùi gỗ chui lại để tiến hành cấy meo vô), ta dùng panh vô trùng kẹp nhẹ từng que giống chuyển sang các lỗ cấy giống đã dùi trong túi mùn cưa. Mỗi túi mùn cưa lấy một que giống, đầu trên của que giống sát với lề mặt túi mùn cưa là
 • 40. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 38 vừa phải, đậy lại nắp bong và buộc giấy phủ nắp bông lại. Thao tác cấy giống cần nhanh, thường xuyên thanh trùng dụng cụ cấy bằng cồn. Nuôi sợi (ươm túi mùn cưa): Những bịch đã được cấy meo xong chuyển vào phòng tối (phòng ươm sợi), nơi ươm sợi tốt nhất là một phòng sạch sẽ, có hệ thống cửa ra vào và có giàn nhiều tầng để tăng diện tích sử dụng, có thể làm 7-8 tầng trên một giàn và mỗi tầng cách nhau 50cm. Kiểu giàn như giàn giữ giống khoai tây. Nhiệt độ phòng ươm sợi thích hợp nhất là 25-300 C trong suốt 3 tuần. Không cần ánh sáng. Thời gian ươm kéo dài từ 25 - 30 ngày. Ta sẽ thấy các sợi nấm màu trắng lan dần từ trên xuống hoặc từ trong ra. Tới khi nào sợi nấm lan gần kín đáy, trông túi mùn cưa có màu trắng như sợi bông là đạt yêu cầu. Sau thời gian này, cửa phòng được mở thông thoáng, vì bên trong các bịch tơ nấm đã có đủ thời gian để phát triển trắng cả bịch. Khi nấm bắt đầu mọc, thì tháo nút bông, buộc chặt cổ túi, chuyển sang khu vực chăm sóc. Nuôi trồng Nhà nuôi nấm bào ngư được thiết kế mát mẽ, thoáng khí, có lưới chắn côn trùng để ngăn côn trùng xâm nhập phá hại nấm. Lắp đặt công nghệ tự động cho nhà nuôi trồng như: phun sương tự động để nhà trồng luôn đạt ẩm độ tối ưu (80-86% ẩm độ) trong giai đoạn nuôi quả thể nấm; gắn quạt để tăng cường trao đổi khí chủ động trong giai đoạn nấm ra quả thể và giảm nhiệt độ trong nhà trồng.
 • 41. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 39 Ngoài ra, công nghệ tự động IoT còn cho phép bố trí kế hoạch nuôi trồng và thu hoạch phù hợp với năng suất của trại nấm dựa vào phần mềm nhật ký canh tác. Điều này giúp trại nấm vận hành theo đúng kế hoạch và nhân công làm việc luôn có trách nhiệm và tính kỷ luật cao. Thu hoạch và bảo quản: Khoảng 4-5 ngày sau khi mở cổ bịch sẽ bắt đầu thu hoạch nấm. Việc thu hái nấm có thể kéo dài 90 - 120 ngày. Khoảng 10 - 15 ngày thu hái một lứa, lúc này cánh nấm có đường kính 3 - 5 cm. Có thể hái tỉa từng cánh hoặc hái cả cụm. Nấm hái về phải lặt sạch các tạp chất, nhất là phần gốc tai nấm, nếu cần thì rửa sạch. Bảo quản nấm trong túi nilon, buộc chặt và để nơi khô ráo. 2.2. Quy trình sơ chế, đóng gói nấm Yêu cầu về nguyên liệu Nấm được thu hoạch đúng ngày không bị sâu bệnh và hư hỏng. Nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến phải đảm bảo các yêu cầu: - Nấm cần phải chọn hái những cây còn búp, khi hái nấm tách ra khỏi mô, không để sót chân nấm trên mô.
 • 42. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 40 - Nấm phải được thu hoạch lúc sáng sớm hoặc chiều mát, thu hoạch xong đưa vào thùng xốp và vận chuyển vào khu vực sản xuất không quá 24 giờ. - Nấm phải tươi, không bị dập nát, không bị úng nước, không có sâu bệnh thối nhũn, nấm không dính tạp chất, đất cát, phải đồng đều về cấu trúc, màu sắc. Yêu cầu về nhà xưởng Xưởng chính: Dàn mái bằng thép chịu lực, có cửa mái thoát nhiệt. Kho nguyên liệu chính: thông thoáng, tránh được ánh nắng, cách ẩm, diện tích đủ rộng và ở gần xưởng chính để thuận lợi cho việc vận chuyển, tiết kiệm nhân lực. Kho bảo quản nguyên liệu nấm: có lớp cách nhiệt, lớp cách ẩm Kho bảo ôn, hoàn thiện sản phẩm, kho thành phẩm.
 • 43. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 41 Sơ chế nấm Dùng dao cắt bỏ phần gốc nấm (thường hay bị dính đất), rồi đem rửa sơ qua với nước hoặc nước muối khoảng 1 phút. Sau đó, tiếp tục ngâm thêm 5 phút, và rửa sạch lại với nước 2 - 3 lần. Bảo quản nấm Với nấm tươi có thể bảo quản như sau: Cách 1 (hút chân không): Trước tiên, cần đảm bảo nấm rơm đang ở trong tình trạng khô ráo, không có dấu hiệu ẩm ướt. Sau đó, cho hết nấm vào túi zip và dùng máy hút chân không để hút hết khí. Cuối cùng, đặt những túi nấm đó vào kho mát để bảo quản. Cách 2 (bảo quản trong túi có lỗ thoát khí): Với những nấm rơm đã rửa hoặc cảm nhận được có dấu hiệu ẩm ướt nhiều thì chỉ cần cho vào túi zip hoặc nilong, rồi dùng kéo để cắt lỗ nhỏ trên túi và bịt miệng túi. Đặt túi nấm trong kho mát đều được.
 • 44. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 42 2.3. Công nghệ dán nhãn, đóng gói sản phẩm bằng mã vạch. Mã vạch là một nhóm các vạch kẻ và các khoảng trống song song đặt xen kẽ. Các mã này hay được in hoặc dán trên các bề mặt của sản phẩm, hàng hóa… bằng các loại tem dán đã được in vã vạch. Nếu thẻ căn cước (CMND) giúp ta phân biệt người này với người khác thì mã số hàng hoá là “thẻ căn cước” của hàng hoá, giúp ta phân biệt được nhanh chóng và chính xác các loại hàng hoá khác nhau. Đồng thời qua đó có thể quá trình quản lý sản phẩm một cách rõ ràng hơn trong quá trình sản xuất và lưu trữ.
 • 45. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 43 Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất cũng như hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho dự án sẽ in trên hàng hoá một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch của hàng hoá, bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và vạch là phần thể hiện cho máy đọc. Cấu tạo mã vạch Những thông tin mã hoá của mã vạch thường gặp như:  Số hiệu linh kiện (Part Numbers)  Số nhận diện người bán, nhà sản xuất (Vendor ID Numbers, ManufactureID Numbers)  Số hiệu Pallet (Pallet Numbers)
 • 46. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 44  Nơi trữ hàng hoá  Tên hay số hiệu khách hàng  Giá cả món hàng  Số hiệu lô hàng và số xê ri  Số hiệu đơn đặt gia công  Mã nhận diện tài sản  Số hiệu đơn đặt mua hàng…v.v… Các dạng mã hóa hay sử dụng và in trên sản phẩm Một khi đã xác định xong thông tin cần mã hoá, bước tiếp theo là xác định loại mã vạch thích hợp về kích thước, công nghệ mã hoá và máy in mã vạch thích hợp nhất. Trước khi in mã vạch, dự án lên kế hoạch thiết kế bao bì, nhãn mác và xác định sẽ được in vào đâu, với mục đích sử dụng in mã vạch trực tiếp bao bì của sản phẩm, nên công nghệ áp dụng bằng công nghệ in bao bì (thường là in Offset).
 • 47. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 45 CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN I. PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 1.1. Chuẩn bị mặt bằng Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai theo quy định hiện hành. Ngoài ra, dự án cam kết thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của các cơ quan ban ngành và luật định. 1.2. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư: Dự án thực hiện tái định cư theo quy định hiện hành. 1.3. Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Dự án chỉ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến dự án như đường giao thông đối ngoại và hệ thống giao thông nội bộ trong khu vực. II. PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2.1. Các phương án xây dựng công trình TT Nội dung Diện tích ĐVT I Xây dựng 800,0 m2 1 Nhà quản lý 35,640 m2 2 Nhà nấm 711,080 m2 3 Lối đi, sân bãi 53,280 m2 Hệ thống tổng thể - Hệ thống cấp nước Hệ thống - Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống - Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống - Hệ thống PCCC Hệ thống Các danh mục xây dựng công trình phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định về thiết kế xây dựng. Chi tiết được thể hiện trong giai đoạn thiết kế cơ sở xin phép xây dựng.
 • 48. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 46 2.2. Các phương án kiến trúc Căn cứ vào nhiệm vụ các hạng mục xây dựng và yêu cầu thực tế để thiết kế kiến trúc đối với các hạng mục xây dựng. Chi tiết sẽ được thể hiện trong giai đoạn lập dự án khả thi và Bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án. Cụ thể các nội dung như: 1. Phương án tổ chức tổng mặt bằng. 2. Phương án kiến trúc đối với các hạng mục xây dựng. 3. Thiết kế các hạng mục hạ tầng. Bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng của dự án Trên cơ sở hiện trạng khu vực dự án, thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với các thông số như sau:  Hệ thống giao thông Xác định cấp đường, cấp tải trọng, điểm đấu nối để vạch tuyến và phương án kết cấu nền và mặt đường.
 • 49. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 47  Hệ thống cấp nước Xác định nhu cầu dùng nước của dự án, xác định nguồn cấp nước sạch (hoặc trạm xử lý nước), chọn loại vật liệu, xác định các vị trí cấp nước để vạch tuyến cấp nước bên ngoài nhà, xác định phương án đi ống và kết cấu kèm theo.  Hệ thống thoát nước Tính toán lưu lượng thoát nước mặt của từng khu vực dự án, chọn tuyến thoát nước mặt của khu vực, xác định điểm đấu nối. Thiết kế tuyến thu và thoát nước mặt, chọn vật liệu và các thông số hình học của tuyến.  Hệ thống xử lý nước thải Khi dự án đi vào hoạt động, chỉ có nước thải sinh hoạt, nước thải từ các khu sản xuất không đáng kể nên không cần tính đến phương án xử lý nước thải. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải trong sản xuất (nước từ việc xử lý giá thể, nước có chứa các hóa chất xử lý mẫu trong quá trình sản xuất).  Hệ thống cấp điện Tính toán nhu cầu sử dụng điện của dự án. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng điện của từng tiểu khu để lựa chọn giải pháp thiết kế tuyến điện trung thế, điểm đặt trạm hạ thế. Chọn vật liệu sử dụng và phương án tuyến cấp điện hạ thế ngoài nhà. Ngoài ra dự án còn đầu tư thêm máy phát điện dự phòng. III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 3.1. Phương án tổ chức thực hiện Dự ánđược chủ đầu tư trực tiếp tổ chức triển khai, tiến hành xây dựng và khai thác khi đi vào hoạt động. Dự án chủ yếu sử dụng lao động địa phương. Đối với lao động chuyên môn nghiệp vụ, chủ đầu tư sẽ tuyển dụng thêm và lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho con em trong vùng để từ đó về phục vụ trong quá trình hoạt động sau này. Bảng tổng hợp Phương án nhân sự dự kiến(ĐVT: 1000 đồng)
 • 50. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 48 TT Chức danh Số lượng Mức thu nhập bình quân/tháng Tổng lương năm Bảo hiểm 21,5% Tổng/năm 1 Giám đốc 1 25.000 300.000 64.500 364.500 2 Ban quản lý, điều hành 1 15.000 180.000 38.700 218.700 3 Công nhân viên văn phòng 2 8.000 192.000 41.280 233.280 4 Công nhân sản xuất 4 6.500 312.000 67.080 379.080 5 Lao động thời vụ 2 5.500 132.000 28.380 160.380 Cộng 10 93.000 1.116.000 239.940 1.355.940 3.2. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý Thời gian hoạt động dự án: 50 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầutư. Tiến độ thực hiện: 24 tháng kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư, trong đó: STT Nội dung công việc Thời gian 1 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Quý IV/2022 2 Thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Quý I/2023 3 Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Quý I/2023 4 Thủ tục giao đất, thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất Quý II/2023 5 Thủ tục liên quan đến kết nối hạ tầng kỹ thuật Quý III/2023 6 Thẩm định, phê duyệt TKCS, Tổng mức đầu tư và phê duyệt TKKT Quý III/2023 7 Cấp phép xây dựng (đối với công trình phải cấp phép xây dựng theo quy định) Quý IV/2023 8 Thi công và đưa dự án vào khai thác, sử dụng Quý I/2024 đến Quý IV/2024
 • 51. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 49 CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I. GIỚI THIỆU CHUNG Mục đích của công tác đánh giá tác động môi trường của dự án“Trang trại”là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến khu vực thực hiện dự án và khu vực lân cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường và cho chính dự án khi đi vào hoạt động, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường. II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG. - Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020; - Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/11/20013; - Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; - Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2019; - Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; - Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; - Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; - Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường;
 • 52. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 50 - Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ quy định về Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của một số nghị định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ Môi trường; Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: - TCVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - QCVN 01:2008/BXD - Quy hoạch xây dựng; - TCVN 7957:2008 - Tiêu chuẩn Thiết kế thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình; - QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; - QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; - Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. III. SỰ PHÙ HỢP ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN Dự án “Trang trại”được thực hiện Thành phố Hà Nội. IV. NHẬN DẠNG, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 4.1. Giai đoạn thi công xây dựng công trình Tác động đến môi trường không khí: Quá trình xây dựng sẽ không tránh khỏi phát sinh nhiều bụi (ximăng, đất, cát…) từ công việc đào đất, san ủi mặt bằng, vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng, pha trộn và sử dụng vôi vữa, đất cát... hoạt động của các máy móc thiết bị
 • 53. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 51 cũng như các phương tiện vận tải và thi công cơ giới tại công trường sẽ gây ra tiếng ồn.Bụi phát sinh sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân trên công trường và người dân lưu thông trên tuyến đường. Tiếng ồn phát sinh trong quá trình thi công là không thể tránh khỏi. Tiếng ồn có thể phát sinh khi xe, máy vận chuyển đất đá, vật liệu hoạt động trên công trường sẽ gây ảnh hưởng đến người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển và người tham gia giao thông. Tác động của nước thải: Trong giai đoạn thi công cũng có phát sinh nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng. Lượng nước thải này tuy không nhiều nhưng cũng cần phải được kiểm soát chặt chẽ để không làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm. Nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án trong thời gian xây dựng cũng là một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường nếu dòng chảy cuốn theo bụi, đất đá, xăng dầu và các loại rác thải sinh hoạt. Trong quá trình xây dựng dự án áp dụng các biện pháp thoát nước mưa thích hợp. Tác động của chất thải rắn: Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này gồm 2 loại: Chất thải rắn từ quá trình xây dựng và rác sinh hoạt của công nhân xây dựng. Các chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này nếu không được quản lý và xử lý kịp thời sẽ có thể bị cuốn trôi theo nước mưa gây tắc nghẽn đuờng thoát nước và gây ra các vấn đề vệ sinh khác. Ở đây, phần lớn phế thải xây dựng (xà bần, cát, sỏi…) sẽ được tái sử dụng làm vật liệu san lấp. Riêng rác sinh hoạt rất ít vì lượng công nhân không nhiều cũng sẽ được thu gom và giao cho các đơn vị dịch vụ vệ sinh đô thị xử lý ngay. Tác động đến hệ sinh thái, cảnh quan khu vực:
 • 54. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 52 Quá trình thi công cần đào đắp, san lấp mặt bằng, bóc hữu cơ và chặt bỏ lớp thảm thực vật trong phạm vi quy hoạch nên tác động đến hệ sinh thái và cảnh quan khu vực dự án, cảnh quan tự nhiên được thay thế bằng cảnh quan nhân tạo. Tác động đến sức khỏe cộng đồng: Các chất có trong khí thải giao thông, bụi do quá trình xây dựng sẽ gây tác động đến sức khỏe công nhân, người dân xung quanh (có phương tiện vận chuyển chạy qua) và các công trình lân cận. Một số tác động có thể xảy ra như sau: – Các chất gây ô nhiễm trong khí thải động cơ (Bụi, SO2, CO, NOx, THC,...), nếu hấp thụ trong thời gian dài, con người có thể bị những căn bệnh mãn tính như về mắt, hệ hô hấp, thần kinh và bệnh tim mạch, nhiều loại chất thải có trong khí thải nếu hấp thụ lâu ngày sẽ có khả năng gây bệnh ung thư; – Tiếng ồn, độ rung do các phương tiện giao thông, xe ủi, máy đầm,…gây tác động hệ thần kinh, tim mạch và thính giác của cán bộ công nhân viên và người dân trong khu vực dự án; – Các sự cố trong quá trình xây dựng như: tai nạn lao động, tai nạn giao thông, cháy nổ,… gây thiệt hại về con người, tài sản và môi trường. – Tuy nhiên, những tác động có hại do hoạt động xây dựng diễn ra có tính chất tạm thời, mang tính cục bộ. 4.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng Tác động do bụi và khí thải: Đối với dự án, bụi và khí thải sẽ phát sinh do các nguồn chính: Từ hoạt động giao thông (các phương tiện vận chuyển ra vào dự án); Từ quá trình hoạt động:  Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc dở, nhập liệu;
 • 55. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 53  Bụi phát sinh từ dây chuyền sản xuất (nếu có); Hoạt động của dự án luôn gắn liền với các hoạt động chuyên chở hàng hóa nhập, xuất kho và nguyên liệu. Đồng nghĩa với việc khi dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh ô nhiễm không khí từ các phương tiện xe chuyên chở vận tải chạy bằng dầu DO. Mức độ ô nhiễm này còn tùy thuộc vào từng thời điểm có số lượng xe tập trung ít hay nhiều, tức là còn phụ thuộc vào khối lượng hàng hóa nhập, xuất kho. Đây là nguồn gây ô nhiễm di động nên lượng chất ô nhiễm này sẽ rải đều trên những đoạn đường mà xe đi qua, chất độc hại phát tán cục bộ. Xét riêng lẻ, tuy chúng không gây tác động rõ rệt đối với con người nhưng lượng khí thải này góp phần làm tăng tải lượng ô nhiễm cho môi trường xung quanh. Cho nên chủ dự án cũng sẽ áp dụng các biện pháp quản lý nội vi nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng do ô nhiễm không khí đến chất lượng môi trường tại khu vực dự án trong giai đoạn này. Tác động do nước thải Nguồn nước thải phát sinh tại dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn. Thành phần nước thải sinh hoạt chủ yếu bao gồm: Chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (COD, BOD), dinh dưỡng (N, P…), vi sinh vật (virus, vi khuẩn, nấm…) Nếu nước thải sinh hoạt không được thu gom và xử lý thích hợp thì chúng sẽ gây ô nhiễm môi trường nước mặt, đất, nước ngầm và là nguy cơ lan truyền bệnh cho con người và gia súc.
 • 56. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 54 Nước mưa chảy tràn: Vào mùa mưa, nuớc mưa chảy tràn qua khu vực sân bãi có thể cuốn theo đất cát, lá cây… rơi vãi trên mặt đất đưa xuống hệ thống thoát nước, làm tăng mức độ ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. Tác động do chất thải rắn Chất thải rắn sản xuất không nguy hại:phát sinh trong quá trình hoạt động Chất thải rắn sản xuất nguy hại:Các chất thải rắn nguy hại phát sinh dính hóa chất trong quá trình hoạt động. Xăng xe, sơn, dầu mỡ tra máy trong quá trình bảo dưỡng thiết bị, máy móc; vỏ hộp đựng sơn, vecni, dầu mỡ; chất kết dính, chất bịt kín là các thành phần nguy hại đối với môi trường và con người. Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động của công nhân viên phần rác thải chủ yếu là thực phẩm thừa, bao bì đựng thức ăn hay đồ uống như hộp xốp, bao cà phê, ly sinh tố, hộp sữa tươi, đũa tre, ống hút, muỗng nhựa, giấy,…; cành, lá cây phát sinh từ hoạt động vệ sinh sân vườn trong khuôn viên của nhà máy. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993), thì hệ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là 0,5 kg/người/ngày V. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN VỀ QUY MÔ, CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT Căn cứ quá trình tham quan, khảo sát công nghệ trên địa bàn cả nước đối với các phương pháp đã giới thiệu trên, phương án công nghệ áp dụng tại dự án là công nghệ hiện đại phù hợp với quy mô dự án, đảm bảo các quy chuẩn môi trường, bên cạnh đó, công nghệ sản xuất, máy móc chủ yếu mua tại trong nước nên không cần phải chuyển giao công nghệ. Máy móc sản xuất đáp ứng các tiêu chí yêu cầu sau: - Phù hợp với tất cả các loại sản phẩm đầu vào - Sử dụng tiết kiệm quỹ đất.
 • 57. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 55 - Chi phí đầu tư hợp lý. VI. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG 6.1. Giai đoạn xây dựng dự án Thường xuyên kiểm tra các phương tiện thi công nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật, điều này sẽ giúp hạn chế được sự phát tán các chất ô nhiễm vào môi trường; Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Các phương tiện đi ra khỏi công trường được vệ sinh sạch sẽ, che phủ bạt (nếu không có thùng xe) và làm ướt vật liệu để tránh rơi vãi đất, cát… ra đường, là nguyên nhân gián tiếp gây ra tai nạn giao thông; Công nhân làm việc tại công trường được sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động như khẩu trang, mũ bảo hộ, kính phòng hộ mắt; Máy móc, thiết bị thực hiện trên công trường cũng như máy móc thiết bị phục vụ hoạt động của dự án phải tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn (ví dụ: TCVN 4726 – 89 Máy cắt kim loại - Yêu cầu đối với trang thiết bị điện; TCVN 4431-1987 Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần: Lan can an toàn - Điều kiện kĩ thuật, …) Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm: hoạt động vận chuyển đường bộ sẽ được sắp xếp vào buổi sáng (từ 8h đến 11h00), buổi chiều (từ 13h30 đến 16h30), buổi tối (từ 18h00 đến 20h) để tránh giờ tan ca của công nhân của các công trình lân cận; Phun nước làm ẩm các khu vực gây bụi như đường đi, đào đất, san ủi mặt bằng…
 • 58. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 56 Che chắn các bãi tập kết vật liệu khỏi gió, mưa, nước chảy tràn, bố trí ở cuối hướng gió và có biện pháp cách ly tránh hiện tượng gió cuốn để không ảnh hưởng toàn khu vực. Đối với chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào những thùng chuyên dụng có nắp đậy. Chủ đầu tư sẽ ký kết với đơn vị khác để thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt đúng theo quy định hiện hành của nhà nước. Xây dựng nội quy cấm phóng uế, vứt rác sinh hoạt, đổ nước thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và tuyên truyền cho công nhân viên của dự án. Luôn nhắc nhở công nhân tuân thủ nội quy lao động, an toàn lao động và giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cộng đồng. 6.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng Giảm thiểu ô nhiễm không khí Nồng độ khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông ngoài sự phụ thuộc vào tính chất của loại nhiên liệu sử dụng còn phải phụ thuộc vào động cơ của các phương tiện. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của các phương tiện vận chuyển, Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau: Tất cả phương tiện vận chuyển ra vào dự án phải đạt Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường theo đúng Thông tư số 10/2009/TT- BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 24/06/2009; Quy định nội quy cho các phương tiện ra vào dự án như quy định tốc độ đối với các phương tiện di chuyển trong khuôn viên dự án, yêu cầu tắt máy khi trong thời gian xe chờ…;
 • 59. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 57 Trồng cây xanh cách ly xung quanh khu vực thực hiện dự án và đảm bảo diện tích cây xanh chiếm 20% tổng diện tích dự án như đã trình bày trong báo cáo; Giảm thiểu tác động bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất Thông thoáng nhà xưởng sản xuất, lắp đặt hệ thống thông gió, quạt hút và hệ thống làm mát phù hợp với đặc thù sản xuất của nhà máy; Thực hiện quét dọn, vệ sinh ngay trường hợp để rơi vãi nguyên vật liệu, thành phẩm. Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, tất các công nhân làm việc tại nhà máy đều được trang bị bảo hộ lao động phù hợp theo đặc thù của công đoạn sản xuất; Giám sát sự tuân thủ an toàn trong lao động tại nhà máy; Định kỳ khám sức khỏe cho công nhân; Giảm thiểu tác động nước thải Quy trình xử lý nước thải bằng bể tự hoại: Nước thải từ bồn cầu được xử lý bằng bể tự hoại. Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ trong bể từ 3 – 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao. Khi qua bể tự hoại, nồng độ các chất hữu cơ trong nước thải giảm khoảng 30%, riêng các chất lơ lửng hầu như được giữ lại hoàn toàn. Bùn từ bể tự hoại được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút và vận chuyển đi nơi khác xử lý.
 • 60. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 58 Giảm thiểu tác động nước mưa chảy tràn: Thiết kế xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước mưa tách biệt hoàn toàn với với hệ thống thu gom nước thải; Định kỳ nạo vét các hố ga và khai thông cống thoát nước mưa; Quản lý tốt chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất và chất thải nguy hại, tránh các loại chất thải này rơi vãi hoặc bị cuốn vào hệ thống thoát nước mưa. Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn Chủ đầu tư cam kết sẽ tuân thủ đúng pháp luật hiện hành trong công tác thu gom, lưu trữ và xử lý các chất thải rắn, cụ thể là tuân thủ theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất thải và phế liệu thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 30/6/2015 về Quy định quản lý chất thải nguy hại. VII. KẾT LUẬN Các tác động từ hoạt động của dự án tới môi trường là không lớn và hoàn toàn có thể kiểm soát được. Đồng thời, các sản phẩm mà dự án tạo ra đóng vai trò rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hoạt động của dự án mang lại lợi ích đáng giá và đặc biệt có hiệu quả về mặt xã hội lớn lao, tạo điều kiện công việc làm cho người lao động tại địa phương. Trong quá trình hoạt động của dự án, các yếu tố ô nhiễm môi trường phát sinh không thể tránh khỏi. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, mối quan hệ giữa phát triển sản xuất và giữ gìn trong sạch môi trường sống, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các bước yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, vấn đề an toàn lao động trong sản xuất cũng được chú trọng.
 • 61. Dự án “Trang trại tổng hợp” Đơn vị tư vấn: 0918755356-0903034381 59 CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN. Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu 20%, vốn vay 80%. Chủ đầu tưsẽ làm việc với các ngân hàng thương mại để vay dài hạn. Lãi suất cho vay các ngân hàng thương mại theo lãi suất hiện hành. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình được lập dựa theo quyết định về Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổnghợp bộ phận kết cấu công trình của Bộ Xây dựng; giá thiết bị dựa trên cơ sở tham khảo các bản chào giá của các nhà cung cấp vật tư thiết bị. Nội dung tổng mức đầu tư Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng dự án “Trang trại”làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án. Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí vật tư thiết bị; Chi phí tư vấn, Chi phí quản lý dự án & chi phí khác, dự phòng phí. Chi phí xây dựng và lắp đặt Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình; Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. Chi phí thiết bị Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế và các loại phí có liên quan. Các thiết bị chính, để giảm chi phí đầu tư mua sắm thiết bị và tiết kiệm chi phí lãi vay, các phương tiện vận tải có thể chọn phương án thuê khi cần thiết. Với phương án này không những giảm chi phí đầu tư mà còn giảm chi phí điều hành hệ thống vận chuyển như chi phí quản lý và lương lái xe, chi phí bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa…