Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
INTERNATINONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)   Chirong trînh Cao hoc Quàn tri Kinh doanh Quôc têLUÂN VAN TÔT NGHIÊPMOT S...
INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)  Chirang trinh cao hoc Quàn trj Kinh doanh Quoc te      BÀN LUÀN VÀN NÀ...
Phê duyêt cùa Chirong trinh Cao hoc quàn trj kinh doanh quôc tê                              ...
LOI CÀM CfN    Luân vàn tôt nghiêp này là kêt quà cùa quâ trinh phân dâu, hoc tâp, nghiên cuu, vaitât cà no lue cùa bà...
CAM KET   Toi xin cam kêt rang nôi dung cùa bàn Luân vàn này chua dugc nôp cho bât ky motchuang trinh câp bàng cao hoc ...
LOI CAM ON    Luân vàn tôt nghiêp này là kêt quâ cùa quâ trinh phân dâu, hoc tâp, nghiên cùu, vaitât câ nô lue cùa bàn...
1.3.6- Vàn hoàtô chue                               111.3.7-Môi truong cùa tô chùc     ...
MUC LUC                      •  •                    PHÂN MO DÀU1-Têndètài:   ...
1.3.6- Vàn hoà tô chùc                              11 1.3.7-Mai truàng cùa tô chùc     ...
2.2.1. Tàng cuùng chi dô công chùc va xây dung dôi ngû càn bô         262.2.2. Tàng cuùng xây dung àôi ngû nhân t...
4.12 Kit quà phân tîch do luàng công viic tai Uy ban Dân sô Gia dinh va trè em                      ...
CHUONG 4        DÉ XUÂT CÂC GIÂI PHÂP eu THÉ VA KÉT LUÂN1. Tong quan                       ...
PHÂN MO DAU 1- Tên de tài: Mot so giài phâp xây dung ca câu tô chùc nhân su câc ca quan chuyênmon thuôc UBND câp huyên tin...
cùng chinh là yêu câu dàt ra cho viêc cài eâch, dôi mai câc ca quan quàn ly nhà nuactrong thài dai toàn câu hoà.Trong nhûn...
nhung do thài gian va nguôn lue cô han, luân vàn ehi di sâu làm rô mot sô vân de ea bàn trong viêc xâc djnh bien chê, ea c...
•  Su dung phuang phâp chuyên gia va dieu tra bàng phiêu dieu tra va phông vântruc tiêp.i) Chuyên gia: Phông vân, trao dô...
CHUONG 1                   CO SÔ LY LUÀN1- Tô chùcLl-Tôchùclàgi?Trong cuôc sông cûng nhu trong công viêc...
iv) TÔ chùc cûng cô thé làm mot trang tù. Chinh vî vây, à moi gôe dô, tuy thuôc vàocâeh nhîn nhân va mue dich cùa moi nguà...
huàng cùa tô chùc dôi vài xâ hôi rông hay hep tùy thuôc vào moi tô chùc eu thê; Moi Tôchùc dêu cô nhùng qui djnh, qui ché,...
Trong xâ hôi phât trién, câc câ nhân phài cô su lien ket vài nhau thành nhùng công ty, nhùng tâp doàn Ion de eô dû sue man...
L3- Câc dâc tinh cùa to chùc 7.5.7- Mue tiiu cùa tô chùc Moi tô chùc dieu eô mot hay nhiêu mue tiêu. Khi thiêt ké tô chùc ...
iv) Tiêu chuân hoâ; v) Chuyên mon hoâ. Su hînh thành câc don vi trong mot tô chùc cân dugc xem xét trên câc yêu tô sau: i)...
7.3.6- Vàn hoà tô chùc Là nhùng qui uàc ea bân (thành vàn hoàe không thành vàn) ma mot nhôm nguài nghî rahoac xây dung lên...
ii) Thù hai là quyên lue dôi vài tô chùc, eâ nhân bên ngoài. Loai thù nhât bào dàm trât tu, sue sông cho tô chùc, loai thù...
•  Xâc djnh câe moi quan hê cùa tô chùc;  •  Vè sa dô tô chùc;  •  Xâc djnh bien ché va câc nguôn lue cho tô chùc; ...
7.1.3- Dàc diim cùa tô chùc hành chînh Hành chinh công quyèn hay hành chinh nghiêp vu là ca câu bô mây tô chùc dâu tien, e...
thî se dugc trà lài bàng câeh tra lai câe vàn bân chinh sâeh dà ban hành hay su mô tacông viec vv...  •  Câc tô chùc ki...
7.7.4- Hogt dông cùa ca quan hành chînh côngChùc nàng hành chinh công dugc thé hiên thông qua câc quyét dinh hay mênh lênh...
ii) Du thào phuang dn: Hînh thành câc phuang an, du thâo va phân tîch eâe uu, nhugcdiém cùa tùng phuang an dé lânh dao lir...
Hînh 1-1.Chu trînh quàn ly hành chinh trong câc ea quan hành chinh           Giai doan hînh thành       ...
1.8.1-To chùc luôn cô xu huàng bành truàng Tô chùc này thuông xuât hiên à câc tô chùc hành chînh, su nghiêp. Khi bât dàu t...
cô nhièu quyèn lue, quyèn lue eàng cao tinh bào thù eàng lôn. Két quà là, khi xungquanh eô nhûng buàc tien xa vè mgi mat t...
L9. Quân ly nhân suTiéng Anh: Employées management hoac Personal management.Tiéng Phâp: Gestion personelle hoac Gestion de...
cùa câ nhân va hiêu lue, hiêu quà hoat dông cùa tô chùc dô.Thông tin khoa hge hànhchinh, sô 9/ 2005, tr 48.Quàn ly nhân su...
mot câeh khoa hge va nhanh nhât, trg giùp cho viêc ra quyét djnh dôi vài eâ nhân dô khieô nhûng thay dôi vè luong bông, th...
ii) Tu vân cho chinh quyèn dja phuang (nhiêm vu này ngày eàng eô vi trî quan trong hon). câp vùng à hai quôc gia này dèu m...
ô cà Phàp va Italia dèu dugc thuc hiên à câe câp dia phuang, trong dô ehù yêu là câp xâ, lien xâ; mot sô dugc thuc hiên à ...
dàm bào cung cap nhân tài cho mue dich xây dung toàn diên xâ hôi vàn minh hiên dai.Nôi dung cài càch nhân su cùa Chînh phù...
2.2.2. Tàng cuàng xây dung dôi ngû nhân tài khoa hoc ky thuât vài viêc lày nhân tài co chuyên mon cao làm nông côt Soan th...
chùc nàng phuc vu, xây dung mang luài thông tin chung vê thi truong nhân tài, tàngcuàng công tâe phân bo thông tin vè nhân...
nhieu dân. Thé nhung moi nguài cûng thuông de dâng bô qua, không dâu tranh, thâm chîsân sang "lot tay"dé cho viêc cùa mînh...
Hiên dai hoâ không phài chi là viêc trang bj nhiêu mây môe thiêt bi, phuang tien hiêndaj, hiên dai hoà truàe hét phài tù d...
hành dông, vî su lien két vài công dông va nguôn kinh phi. Trong truàng hgp này, lânhdao tô chùc nên xem xét lai nguôn Iao...
Câc vj trî công viêc nhu Iao dông phô thông, nhân viên vàn phông, nhân viên ky thuât vanguài cung câp dich vu truc tiép th...
tri, hoat dông xâ hôi...), dô là chua ké tài nhùng trang Web eô dich vu phuc vu cho viêctuyén dung nhân viên va nguài dang...
tiép xùc vài càc thông tin tuyén dung lien bang. Viêc tuyén dung nhàm vào câe dich eu thé này nên dugc thuc hiên phù hgp v...
* Xâc dinh trâch nhiêm eâ nhân: Trà lài dugc kêt quà dâu ra là gî va nguài nàm giù vj trîphài chiu trâch nhiêm gî?. * Xâc ...
•  Bàng câu hôi de kiém tra: Dây là phuang phâp hùu îch giùp cho công chùc mô tacông viêc cùa mînh.  •  Quan sât: Phuo...
•  Giâm sât: Kiêm tra ai, chiu kiêm soât cùa ai?  •  Su dung eâe giâc quan dé thuc hiên công viêc,  •  Dôi hôi hoat...
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf

2.546 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

NGUYEN VAN PHUC_MOT SO GIAI PHAP XAY DUNG .pdf

 1. 1. INTERNATINONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirong trînh Cao hoc Quàn tri Kinh doanh Quôc têLUÂN VAN TÔT NGHIÊPMOT SÔ GIÀI PHÀP XÂY D I T N G C O C Â U T Ô CHlTC NHÂN SU^ • • • CÀC CO QUAN CHUYÊN MON THUÔC UBND CÂP HUYÊN TINH BÂC NINH NGUYEN VAN PHUC IeMBA#3 THANG 5, 2007
 2. 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trinh cao hoc Quàn trj Kinh doanh Quoc te BÀN LUÀN VÀN NÀY Dl/OC NÔP CHO TRLTOfNG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH HSB (DAI HOC QUÔC GIA HÀ NQI) BAN LUÂN VAN LA MOT PHAN BÂT BUQCm a « a « M j TRÎNH DÀOTAOTHACSYQUÀNTOKIW THANG 05,2007
 3. 3. Phê duyêt cùa Chirong trinh Cao hoc quàn trj kinh doanh quôc tê Chu nhiêm chuong trinhToi xâc nhân rang luân vàn này dà dâp ùrng duoc câc yêu câu cùa mot luân van tôt nghiêpthuôc chuang trinh dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. TS. Vij Xuân Quang Chu tich Hôi dôngChùng toi, ky tên duâi dây xâc nhân rang chùng toi dâ doc toàn bô luân vân này va côngnhân bàn luân vàn hoàn toàn dâp ûmg câc tiêu chuân cùa mot luân vàn Thac sy quàn tri kinhdoanh. ^uyen Giâo viên hué^ng danCâc thành viên Hôi dông(Xêp thù" tu" tên theo bàng chû câi)TS. TaNgpcCâuTS. Nguyen Vàn LanNCS. Hà Nguyên
 4. 4. LOI CÀM CfN Luân vàn tôt nghiêp này là kêt quà cùa quâ trinh phân dâu, hoc tâp, nghiên cuu, vaitât cà no lue cùa bàn thân toi. Trong quâ trinh hoc tâp va nghiên cuu bàn thân toi dà nhândugc su quan tâm, tao dieu kiên cùa câc dông chi lânh dao UBND tinh; lành dao Sa Noi vutinh Bàc Ninh; su huong dân tân tinh cùa câc Giâng viên cùa Khoa quàn tri kinh doanh- Daihoc Quôc Gia Hà Nôi (HSB). Trong suot quâ trinh hoc tâp va nghiên cûu hoàn thiên luân vàn này toi dà nhân duacsu ùng hô giùp dô cùa: Lành dao UBND tinh Bàc Ninh; Lành dao Sa Nôi vu tinh Bàc Ninh dà cho phép vatao moi dieu kiên thuân loi cho toi duçfc tham gia hoc tâp chuang trinh lien kêt dào tao Caohoc quàn tri Kinh doanh Quôc tê giûa Dai hoc Quôc Gia Hà Nôi vai truàng Dai hocIRVINE (Mt); Tâp Thê Giâng viên, viên chue, nhân viên Khoa Quàn tri Kinh doanh - Dai hoc QuôcGia Hà Nôi (HSB), dàc biêt là Thày Hà Nguyên, Giàng viên truc tiêp huong dân toi trongquâ trinh thuc hiên luân vàn tôt nghiêp; Ban quàn ly Du an VIE/01/024B- Bô Nôi vu; Lành dao va công chue câc phôngchuyên mon cùa Sa Nôi vu tinh Bàc Ninh; Lành dao UBND huyên, Lành dao câc Phôngchuyên mon; Công chùfc câc phông chuyên mon cùa UBND huyên Gia Binh tinh Bàc Ninhdà giùp dô toi trong viêc cung câp thông tin, kê khai công viêc; tham gia phông vân trongquâ trinh nghiên cuu khào sât thuc tê tai dan vi; Câc Thày, cô trong Hôi dông châm luân vàn tôt nghiêp cùa HSB dà cô nhûng y kiêndông gôp, bô sung cho luân vàn; Ngoài ra, luân vàn này con duçrc tham khào y kiên cùa mot sô Tien sy cô nhiêu kinhnghiêm trên lînh vue quàn ly nhân su, dâ nhiêt tinh tham gia dông gôp y kiên. Tuy nhiên, dây là mot nôi dung nghiên cuu hoàn toàn moi mè dôi vôi câc ca quanhành chînh cùa Viêt Nam, pham vi nghiên cuu rông va da dang, câc hoat dông nghiên cmihêt suc phùc tap va nhay càm, lien quan dên con nguôi, ma nhûng nguài lien quan à dâyphân Ion là cô quyên lue trong xà hôi dang hoat dông công tac trong câc ca quan Nhà nuaccùa dia phuang w . . . Do vây, luân vàn cô thê con nhiing khiêm khuyêt nhât dinh ma bânthân chua nhân thây, vai tinh thân câu thi toi rât mong tiêp tue nhân dugc nhiêu y kiên thamgia dông gôp cùa qui vi de toi tiêp tue bô sung, hoàn thiên câc nôi dung dà dugc trinh bâytrong luân vàn này, vôi mong muôn luân vàn này se cô tâe dung, ung dung thuc tien cao,nhàm tùng buac câi eâch nên hành chinh nhà nuac, nâng cao hiêu lue, hiêu quà hoat dôngcùa câc ca quan hành chinh nhà nuac à dia phuang.. Xin trân trong càm an,/.
 5. 5. CAM KET Toi xin cam kêt rang nôi dung cùa bàn Luân vàn này chua dugc nôp cho bât ky motchuang trinh câp bàng cao hoc nào cùng nhu bât ky mot chuang trinh dào tao câp bàng nàokhâe. Toi cùng xin cam kêt rang bàn Luân vàn này là nô lue câ nhân cùa toi. Câc kêt quàphân tich, kêt luân trong Luân vân này ( ngoài câc phân dugc trich dân) dêu là kêt quà làmviêc cùa toi. Hoc viên Nguyên Vân Phûc
 6. 6. LOI CAM ON Luân vàn tôt nghiêp này là kêt quâ cùa quâ trinh phân dâu, hoc tâp, nghiên cùu, vaitât câ nô lue cùa bàn thân toi. Trong quâ trinh hoc tâp va nghiên cuu bân thân toi dà nhândugc su quan tâm, tao dieu kiên cùa câc dông chi lành dao UBND tinh; lành dao Sa Nôi vutinh Bàc Ninh; su huong dan tân tinh cùa câc Giàng viên cùa Khoa quàn tri kinh doanh- Daihoc Quôc Gia Hà Nôi (HSB). Trong suôt quâ trinh hoc tâp va nghiên cuu hoàn thiên luân vân này toi dà nhân dugcsu ùng hô giùp da cùa: Lành dao UBND tinh Bàc Ninh; Lành dao Sôf Nôi vu tinh Bàc Ninh dà cho phép vatao moi dieu kiên thuân Igi cho toi dugc tham gia hoc tâp chuang trinh lien kêt dào tao Caohoc quàn tri Kinh doanh Quôc tê giûa Dai hoc Quôc Gia Hà Nôi vai truong Dai hocIRVINE (Mt); Tâp Thê Giàng viên, viên chue, nhân viên Khoa Quàn tri Kinh doanh - Dai hoc QuôcGia Hà Nôi (HSB), dae biêt là Thày Hà Nguyên, Giàng viên truc tiêp huong dân toi trongquâ trinh thuc hiên luân vàn tôt nghiêp; Ban quàn ly Du an VIE/01/024B- Bô Nôi vu; Lành dao va công chue câc phôngchuyên mon cùa Sa Nôi vu tinh Bac Ninh; Lành dao UBND huyên, Lành dao câc Phôngchuyên mon; Công chue câc phông chuyên mon cùa UBND huyên Gia Binh tinh Bàc Ninhdà giùp da toi trong viêc cung câp thông tin, kê khai công viêc; tham gia phông vân trongquâ trinh nghiên cuu khào sât thuc tê tai dan vi; Câc Thày, eô trong Hôi dông châm luân vàn tôt nghiêp cùa HSB dà c6 nhûng y kiéndông gôp, bô sung cho luân vàn; Ngoài ra, luân vàn này con dugc tham khào y kiên cùa mot sô Tien sy eô nhiêu kinhnghiêm trên lînh vue quàn ly nhân su, dà nhiêt tinh tham gia dông gôp y kiên. Tuy nhiên, dây là mot nôi dung nghiên cuu hoàn toàn moi mé dôi vôi câc ca quanhành chinh cùa Viêt Nam, pham vi nghiên cùu rông va da dang, câc hoat dông nghiên cùuhêt suc phùe tap va nhay càm, lien quan dên con nguoi, ma nhûng nguôi lien quan à dâyphân lôm là cô quyên lue trong xà hôi dang hoat dông công tac trong câc ca quan Nhà nuaccùa dia phuang w . . . Do vây, luân vàn cô thê con nhûng khiêm khuyêt nhât dinh ma bânthân chua nhân thây, vôd tinh thân câu thi toi rât mong tiêp tue nhân dugc nhiêu y kiên thamgia dông gôp cùa qui vi de toi tiêp tue bô sung, hoàn thiên câc nôi dung dà dugc trinh bâytrong luân vàn này, vôi mong muôn luân vàn này se eô tâe dung, ùng dung thuc tien cao,nhâm tùng buac câi câeh nên hành chinh nhà nuac, nâng cao hiêu lue, hiêu quâ hoat dôngcùa câc ca quan hành chînh nhà nuac à dia phuang.. Xin trân trong càm an./.
 7. 7. 1.3.6- Vàn hoàtô chue 111.3.7-Môi truong cùa tô chùc 111.4- Quyên lue tô chùc H1.5- Phân loai tô chùc 121.6-Thiêtkétôehùc 121.7- Dàc diêm cùa tô chùc hành chinh 131.7.1- Tô chùc hành chînh công quyin 131.7.2- Tô chùc hành chînh nghiipvu 131.7.3-Dàc diim cùa tô chùc hành chînh 141.7.4- Hoat dông cùa ca quan hành chînh công 161.7.5- Tô chùc îao dông ( nhân su) trong ca quan hành chînh 161.8- Mot sô càn bênh thuông thây trong mot tô chùc 181.8.1- Tô chùc luôn cô xu huông bành truong 191.8.2- Su gia tàngcùa câc chùc vu hành chînh 191.8.3- Tînh bào thù 191.8.4- Nhûng tàng bàng ngâm cùa tô chùc 201.9. Quàn ly nhân su 212. Nen công vu, quàn ly djch vu công va câi eâch nhân su* ô* mot so nvôc phât triên trênthegiôl 232.1. Kinh nghiêm quàn ly dich vu công cùa Công hoà Phâp va Italia 232.1.1. He thông tô chùc hành chînh nhà nuac 232.1.2. Vi tô chùc cung câp dich vu công 242.2. Câi câeh nhân su à Trung Quôc 25
 8. 8. MUC LUC • • PHÂN MO DÀU1-Têndètài: 12- Ly do chon de tài 13- Mue dich cùa de tài 34- PhuoTig phâp nghiên cùu 34.1 Phuang phâp 34.2 Thu thâp, xùly vàphân tîch dûliiu 4 5- Ket câu cùa luân vàn 4 CHUONG 1 c a s ô LY LUÂN1-Tochùc 51.1-Tô chùc là gi? 51.2- Tai sao tô chùc dugc hinh thành 71.2.1- Tô chùc ra dài di tgo ra sue mgnh 71.2.2- Tînh hieu quà 81.2.3- Di thoà mân nhu câu 81.3- Câc dàc tinh cùa tô chùc 91.3.1- Mue tiiu cùa tô chùc 91.3.2- Ca câu bô mây tô chùc 91.3.3- Càc thùbgc cùa tô chùc 101.3.4- Phân viec va hop tâe 101.3.5- Tînh liin tue cùa tô chùc 10
 9. 9. 1.3.6- Vàn hoà tô chùc 11 1.3.7-Mai truàng cùa tô chùc 11 1.4- Quyên lue tô chùc 11 1.5- Phân loai tô chùc 12 1.6-Thiétkêtôehùc 121.7- Dàc diêm cùa tô chùc hành chînh 131.7.1- Tô chùc hành chînh công quyin 131.7.2- Tô chùc hành chînh nghiip vu 131.7.3- Dàc diim cùa tô chùc hành chînh 141.7.4- Hogt dông cùa ca quan hành chînh công 161.7.5- Tô chùc Iao dông ( nhân su) trong ca quan hành chînh 161.8- Mot sô càn bênh thuông thây trong mot tô chùc 181.8.1- Tô chùc luôn cô xu huông bành truong 191.8.2- Su gia tàngcùa càc chùc vu hành chînh 191.8.3- Tînh bào thù 191.8.4- Nhitng tàng bàng ngâm cùa tô chùc 201.9. Quàn ly nhân su 212. Nen công vu, quan ly dich vu công va câi câeh nhân su ô* mot so nudc phât triên trênthégiôi 232.1. Kinh nghiêm quàn ly dich vu công cùa Công hoà Phâp va Italia 232.1.1. Hi thông tô chùc hành chînh nhà nuac 232.1.2. Vi tô chùc cung câp dich vu công 242.2. Câi câeh nhân su à Trung Quôc 25
 10. 10. 2.2.1. Tàng cuùng chi dô công chùc va xây dung dôi ngû càn bô 262.2.2. Tàng cuùng xây dung àôi ngû nhân tài khoa hoc ky thugt vôi viic lây nhân tài côchuyin mon cao làm nàng côt 272.2.3. Thuc dây cài càch chi dô nhân su dan vi su nghiip 272.2.4. Nghiin cùu cài càch chi âô chùc danh 272.2.5. Kiin toàn, hoàn thiin hi thông thi truàng nhân tài 273. Nèn hành chinh cùa Viêt Nam 284. Ly thuyét vè tuyén dung va mot so kinh nghiêm vè tuyên dung a nuô*c ngoài ...304.1. Tuyên dung 304.1.1 Tuyin dung nôi bô 304.1.2. Tuyin dung tù bin ngoài tô chùc 314.1.3. Tuyin dung à câc chînh quyin dia phuang va câc tô chùc phi lai nhuân 325. Phân tich, do luôtig công viêc trong lînh vire hành chinh 345.1-Phân tich công viêc 345.1.1- Mue dîch cùa phân tîch công viic 345.1.2- Quà trinh phân tîch công viic 355.2-Do luÔTigcông viêc 395.2.1-Dinh nghïa 395.2.2- Ky thugt do luàng công viic 395.2.3- Moi quan hi giûa công viic vai dàc diim nguài thuc hiên 416. Công tac dinh bien trong to chùc 426.1. Mue tiêu cùa công tâe dinh bien 426.2- Xâc dinh bien chê 43
 11. 11. 4.12 Kit quà phân tîch do luàng công viic tai Uy ban Dân sô Gia dinh va trè em 74 CHlTONG 3 PHÂN TÎCH, DÂNH GIA, PHÂT HIËN VÂN DE TRÊN CO SÔ KÉT QUÂ NGHIÊN ClTU Ù CHlTONG 2 1. Tong hop két quâ phân tich do luong công viêc tai 10 phông chuyên mon thuôcUBND huyên Gia Binh, tînh Bàc Ninh 771.1. Tông hop kit quà phân tîch do luàng công viic theo lînh vue: 771.2. Tông hop kit quà phân tîch do luàng công viic theo mùc dô phùc tgp cùa công v/|c802. Nhûng ton tai trong công tac Tô chùc nhân su* dirac làm rô thông qua câc kêt quânghiên cihi 812.1 .Trong viic sàpxêp Tô chùc bô mây 812.2. Thuc hiin chùc nàng, nhiim vu duac giao 832.3. Công tâe dinh biin, tuyin dung, bô trî, su dung, quàn ly càn bô, công chùc 842.4. Lînh vue xâc dinh ca câu nggch công chùc theo mùc dô phùc tgp cùa công viic: 872.5. Lînh vue xây dung ki hogch thuc hiin nhiim vu, cài tien qui trinh làm viic, cài càch thùtue hành chînh 893. Mot so nguyên nhân co" bân dân dén ton tai trên 913.1. Cache quàn ly, phân bô biin chi: 913.2 .Công tâe tuyin dung va su dung nhân lue 923.3. Công tdc thuc hiin nhiim vu va dânh gia công chùc 93
 12. 12. CHUONG 4 DÉ XUÂT CÂC GIÂI PHÂP eu THÉ VA KÉT LUÂN1. Tong quan 962. Nhûng de xuât eu the 972.1. Vi chùc nàng, nhiim vu, quyinhgn 972.2. Vi Tô chùc bô mây 972.3. Vi Công tàc dinh biin, bô trî, su dung, quàn ly càn bô, công chùc 983. Câc két quà mong dçri cùa luân vàn 993.1 Vi Tô chùc bô mây. 993.2. Công tàc biin chi va ca câu công chùc 1003.3. Lînh vue bô trî, su dung càn bô, công chùc 1004. Nhûng han ché cùa luân vàn va huông nghiên cùu tiep 1014.1 Hgn chi cùa luân vân 1014.2. Huàng nghiin cùu tiip cùa luân vàn 1025. Két luân 104Phuluc 106Biêu mau 145
 13. 13. PHÂN MO DAU 1- Tên de tài: Mot so giài phâp xây dung ca câu tô chùc nhân su câc ca quan chuyênmon thuôc UBND câp huyên tinh Bâc Ninh.2- Ly do chon de tàiTir ngày 7/11/2006, Viêt nam dà chinh thuc trô thành thành viên thu 150 cùa To chùcThuong mai Thé giai. Theo nhûng djnh chê cùa WTO va theo cam két eu thê giîïa ViêtNam va Tô chùc Thuang mai Thê giai, chùng ta phài công bô câc vàn bàn phâp luât,nhûng qui djnh cùa câc ngành thuôc lînh vue thuang mai, djch vu, dâu tu va sa hùu tritue cho toàn thé công chùng toi thiêu 60 ngày truôc khi vàn bàn cô hiêu lue. Dieu dôcûng cô nghîa là phài minh bach hôa chinh sâeh ngay tù khi soan thâo va câc quyêt dinhcùa ea quan quàn ly nhà nuac ehju sir quàn ly giâm sât cùa quân chùng, cùa doanhnghiêp, cùa công dông quôc té nhàm dâm bào chinh sâeh. Chi nôi riêng han mùc vê thàigian thôi cùng da dôi hôi thay dôi câeh hành xù cùa câc công chùc nhà nuac trong viêcthuc thi nhiêm vu. Nêu xét tai eâ yèu câu không trâi vôi qui djnh WTO nùa lai eàng dôihôi tàm hiéu biêt cùng nhu bàn lînh cùa dôi ngû công chùc cùa chùng ta à mot tâm caohan rât nhiêu. De ngang tâm vai dôi hôi cùa thài euôc, nhà nuac dang eô ehù truong sàpxêp lai ca quan quân ly nhà nuac theo huông mot bô, mot sa quàn ly da ngành, da lînhvue, phông ban thuc hiên nhùng nhiêm vu chi tiét eu thê theo huong phân câp, dông thàitao ra mot hê thông thông suôt tù trung uong dén câc tinh, thành pho, huyên, thi xâ. Dâylà mot viêc làm cân thiêt va dôi hôi cùa thire tien trong giai doan hôi nhâp sâu vê kinh têvào nên kinh tê thê giài va khu vue.Han lue nào hêt cuôc sông dôi hôi câc ca quan nhà nuac phài cài câeh, dôi mai de làmtrôn chùc trâch cùa minh trong viêc ma duàng cho công cuôc hôi nhâp kinh té quôc técung nhu tao ra hành lang phâp ly cho hoat dông kinh doanh cùa doanh nghiêp. Dây
 14. 14. cùng chinh là yêu câu dàt ra cho viêc cài eâch, dôi mai câc ca quan quàn ly nhà nuactrong thài dai toàn câu hoà.Trong nhûng nàm gân dây, nên hành chinh cùa chùng ta tuy dâ cô chuyên bien tich euenhung con tut hâu va eô nguy ca tut hâu hon nûa so vài tôc dô cài câeh cùa mot nên hànhchinh hiên dai, dieu dô duac thê hiên:• Chùc nàng cùa tùng ca quan hành chînh nhà nuàc chua duac phân dinh rô va phùhop; con chông chéo vê thâm quyên va nhiêm vu quàn ly nhà nuàc.• Chat luong dôi ngû cân bô, công chùc vân eôn yêu, chua dâp ùng duac yêu câuquàn ly nhà nuàc trong ca ché mai.• Tê cùa quyèn, quan lieu, tham nhûng vân eôn là vân nan, tinh công khai minhbach cùa nên hành chinh eôn nhiêu thâeh thùe, mot bô phân cân bô, công chùc suy giâmly tuông, loi sông, vi pham dao duc công vu gây bât binh trong nhân dân.• Mùc dô chuyên nghiêp, tinh chuyên sâu, ky nàng hành chinh cùa cân bô, côngchùc thâp. Trînh dô hiêu biêt va ky nâng cùa cân bô, công chùc vài hàm luong khoa hocdé thông qua dô eô dû trînh do xù ly câc vân de quàn ly à tâm vî mô, vi mô thâp, chuadâp ùng yêu câu cùa mot nên hành chinh hiên dai. Viêc âp dung công nghê thông tin vàoca quan hành chinh, trang thiét bi công sa chua khàc phuc dugc thuc trang nên hànhchinh cùa chùng ta eôn lac hâu so vài mat bàng trong khu vue va thê giài.Tù nhùng ly do trên cho thây su cân thiêt phài tao ra va âp dung mot công eu khoa hoc,dû sue manh trong viêc câi tô lai hê thông câc ca quan trong bô mây nhà nuàc va dôi ngûcông chùc phuc vu trong bô mây này. Trên tinh thân dô, trong khuôn khô luân vàn tôtnghiêp cùa minh toi dâ lira chon de tài: Mot sô giài phâp xây dung co câu Tô chùcnhân su câc ccf quan chuyên mon thuôc UBND câp huyên tînh Bàc Ninh"àm luânvàn tôt nghiêp cùa minh. Dây là nôi dung cô pham vi nghiên cùu rông va phùe tap. -2
 15. 15. nhung do thài gian va nguôn lue cô han, luân vàn ehi di sâu làm rô mot sô vân de ea bàn trong viêc xâc djnh bien chê, ea câu ngach công chùc, chùc nâng nhiêm vu va tô chùc bô mây cùa mot don vj mang tinh chat làm mâu, diên hînh dô là UBND huyên Gia Binh tinhBàc Ninh.3- Mue dich cùa de tài3.1. Tîm ra hê thông ly luân dàm bào tinh khoa hoc, làm công eu dàc lue cho viêc xâydung ea câu tô chùc nhân su câc ea quan hành chinh nhà nuàc.3.2. Di sâu dânh giâ phân tich Tô chùc bô mây va cân bô công chùc cùa UBND huyênGia Binh, trên ea sa làm rô câc vân de eu thé nhu sau: • v è mô hinh Tô chùc bô mây câc ca quan chuyên mon thuôc UBND câp huyên. • Vê chùc nàng nhiêm vu cùa tùng ea quan chuyên mon va tùng cân bô công chùcthuôc UBND huyên Gia Binh. • Xâc djnh lai bien chê (dâm bào dû vê sô luong) cho tùng ea quan chuyên monthuôc UBND huyên Gia Binh. • Xâc dinh lai ea câu ngach công chùc (dàm bào dùng vè chat luong) theo ngachcông chùc va tùng chùc danh vài nhûng tiêu chi rô rang, eu thê. • Tao tien de cho viêc xây dung qui trînh, trînh tu, câeh thùe, câc buàc thuc hiêncông viêc tai câc ca quan, don vj, làm ca sa cho hoat dông câp chùng nhân dat tiêu chuânISO 9001: 2000 trong câc ea quan hành chinh Nhà nuàc.3.3. Lira chon mô hînh tô chùc va ea câu hop ly dôi vài UBND cap huyên.4- Phirong phàp nghiên cùu4.1 Phuang phàp • Su dung phuang phâp dieu tra chon mâu (01 don vj UBND huyên Gia Binh tinhBàc Ninh), tù két quà nghiên cùu dieu tra mâu làm ca sa nhân rông mô hînh. -3-
 16. 16. • Su dung phuang phâp chuyên gia va dieu tra bàng phiêu dieu tra va phông vântruc tiêp.i) Chuyên gia: Phông vân, trao dôi truc tiép vài công chùc là Lânh dao, Truong phông,Phô Truàng phông cùa Sa Nôi vu, Lành dao UBND huyên, Truong phông, Phô Truàngphông chuyên mon thuôc UBND huyên Gia Bînh va mot sô công chùc eô nhiêu kinhnghiêm trên tùng lînh vue eu thê.ii) Phiiu dieu tra: 75 phiêu dieu tra va 30 cuôc phông vân.4.2 Thu thâp, xù ly vàphân tîch dît lieu- Phuang phâp thu thâp: Dieu tra bàng phiêu kê khai công viêc va phông vân truc tiép.- Công eu xù ly: Phân tich công viêc, do luong thài gian va tông hgp tinh toân dira trêncông thùe khoa hoc.5- Ket eau cùa luân vânLuân vàn bao gôm 4 chuong; phân ma dâu va phân kêt luân, dugc kêt câu nhu sau: • Phân ma dâu • Chuong 1- Ca sa ly luân. • Chuang 2- Câc kêt quà dieu tra nghiên cùu tai UBND huyên Gia Bînh - Bâc Ninh • Chuang 3- Phân tich, dânh giâ, phât hiên vân de trên ea sa két quâ nghiên cùu • Chuang 4- De xuât giài phâp eu thé • Két luân.
 17. 17. CHUONG 1 CO SÔ LY LUÀN1- Tô chùcLl-Tôchùclàgi?Trong cuôc sông cûng nhu trong công viêc, hàng ngày, nguài ta thuông hay nôi tài tôchue, cô thê nôi tô chùc dugc dùng trong tât eà câc lînh vue cùa dài song xâ hôi tù trongmoi gia dinh cho dên mot tô chùc hay mot quôc gia, hay cà toàn câu, hâu nhu tô chùcdêu dugc nhàe dên. Trong moi gia dînh, tô chùc cùng thuong dugc nhàe dên nhu: Tôchùc mot bùa tiêc, mot dâm hiêu, dâm hy vv...Sinh vât hoc coi ca thê sông là mot tôchùc tinh vi, thông nhât gôm nhiêu bô phân tao thành nhu hê thân kinh, hê tuân hoàn, hêtiêu hoâ vv...Trong xâ hôi hinh thành rât nhiêu tô chùc, mot ca quan thuông hînh thànhcâc tô chùc là câc phông, ban vv...Hay tô chùc dugc nhàe dên là mot don vj eu thêphông Tô chùc cân bô, hay nôi dên hành vi chi nguài làm công tâe Tô chùc nhà nuàcvv...Cô thê nôi, bât ky ai, trong lînh vue nào tù nhûng nguài dân bînh thuong, cho dén nhàkhoa hge dêu nôi dên Tô chùc, tô chùc vô cùng da dang, eô tô chùc mang tinh Quôc gia,xuyên quôc gia, eô tô chùc theo lânh thô, tô chùc theo nhiêm vu, theo hê thông vv....Nhung nêu dàt câu hôi Tô chùc là gî? Thê nào là Tô chùc? Tô chùc dugc hînh thành nhuthê nào va de làm gî? hay Tô chùc eô qui luât không va qui luât cùa nô là gî vv...? Khidô ehàe chàn moi nguài se cô mot suy nghî va eâch trà lài khâe nhau.Trong ngôn ngù tiêng Viêt tù "Tô ehùc"cô 4 dang:i) Tô chùc là mot danh tù de ehi mot thuc thê thiên nhiên, xâ hôi.ii) Tô chùc là mot dông tù de chi câc thao tàc, câc buàc tien hành va thuc hiên mot côngviêc nào dô;iii) Tô chùc là tinh tù chi tinh chat (công tâe tô chùc);
 18. 18. iv) TÔ chùc cûng cô thé làm mot trang tù. Chinh vî vây, à moi gôe dô, tuy thuôc vàocâeh nhîn nhân va mue dich cùa moi nguài ma tô chùc cûng dugc quan niêm khâe nhau.Trong nôi dung nghiên cùu này chùng ta tâp trung trao dôi khâi niêm "Tô chùc là motthuc thé xâ hôi".Cô thê khàng dinh mot dieu, Tô chùc dâ ton tai tù khi con nguài làm viêc cùng nhau.Nhûng cung diên dô sô tù nàm 3.500 truàe Công nguyên dâ dugc xây dung thông quamot to chùc cùa nhiêu nguài. Nhûng nguài thg thù công va nhûng thuong nhân à thànhRome co dai dâ lâp nên câc phuang hôi, vài nhùng nguài dùng dâu dugc bâu ra. Va han1000 nàm truàe, câc nhà mây Trung Quoc dâ tao ra 125.000 tân sàt mot nàm. Chùng tacô câc vi du an tugng tuong duong nhau vê câc tô chùc duong thài, tù Wal-Mart, nhàbân lé thành công nhât, tài Google, vài công eu tîm kiêm thông tin hàng dâu thê giài.Steven Jobs, Giâm dôc dieu hành cùa Apple Computer and Pixar Animation Studios nôi:"Công ty (mot loai hînh tô chùc) là mot trong nhûng phât minh kinh ngae nhât cùa loàinguài". "Nô vùa hoàn toàn trùu tugng. Hiên nhiên là ban cân phài xây dung nhà à bànggach va vùa, nhung vê ea bàn mot công ty là mot công trînh trùu tugng ma chùng ta dàsang tao nên, va no eô quyên lue la thuông. (Trich tù: Tài lieu hoc tâp mon Tô chùc vaHành vi nhân su, chuong trinh dào tgo Thac sy HSB)Vây "Tô chùc"là gî? Cô thê nôi: Tô chùc là su lien kit cùa sô dông nguoi (Tù 2 nguàitrà lin) ma trong dô moi nguài âiu cô mot vi trî nhât dinh, hoat dông phu thuôc vàonhau, theo mot quy tàc nhât dinh de dat duoc nhîtng mue tiêu chung dâ de ra motcâeh cô hiêu quà nhât (Trich tù: Tài lieu tâp hudn vi Tô chùc va phuang phàp phântîch công viic "Dudn VN/SIDA.99. Bô Nôi vu.)Mot To chùc eô thé cô tô chùc bô mây, cô thê cô tu câeh phâp nhân hoac không cô; Chùthé cùa mot Tô chùc bao già cûng là con nguài, trong do cô nguài chi huy va nguài bichi huy; Dôi tugng tâe dông cùa Tô chùc là Nguài hoac vât, pham vi tâe dông va ành -6-
 19. 19. huàng cùa tô chùc dôi vài xâ hôi rông hay hep tùy thuôc vào moi tô chùc eu thê; Moi Tôchùc dêu cô nhùng qui djnh, qui ché, nguyên tàc va mue tiêu hoat dông riêng, do connguài dat ra; Tô chùc dieu chinh hành vi cùa con nguài hoat dông trong tô chùc khi thuchiên câc mue tiêu, thông qua câc qui chê, nguyên tâe do con nguài dàt ra; Mot tô chùcthông thuông gôm eô: Con nguài; bô mây; ea sa vât chat; moi truàng hoat dông va motsô yêu tô khâe.1.2- Tai sao tô chùc dirgc hinh thànhTo chùc ra dài va phât triên cùng vài su phât triên cùa lich su nhân loai, ngày nay câcloai hînh tô chùc hêt sue phong phù, da dang, moi tô chùc khâe nhau, dugc ra dài vàinhûng ly do khâe nhau.7.2.7- Tô chùc ra dài di tgo ra sue mgnhNgay tù thài nguyên thùy, tô chùc cùa con nguài dâ sàm hînh thành, dô là tô chùc sakhai, dan giàn nhàm chông lai thiên nhiên va thù dtt, cûng eô thê là bàn nàng thîch sôngtheo bây doàn cùa con nguài. Thù lînh cùa tô chùc thuông do bâu, ton vinh nhûng nguàikhoé manh cô long thuong yêu dông loai, eô nhùng y kiên sac sâo khi gàp khô khàn. Khithù lînh dugc bâu chon, ton vinh thî cûng dugc trao nhûng quyên lue nhât djnh, câc quitàc xù su hâu hét theo "le". Su thuc là sue manh cùa nguài nguyên thuy Ion nên nhièukhi hg nàm trong tô chùc.Khi nhà nuàc xuât hiên, giai câp thông trj thiêt lâp bô mây nhà nuàc vài sue manh quândôi, nhà tù de bào vê quyèn lue cùa giai câp minh, dùng luât phâp dé công khai hoâ, théché hoâ, dùng tô chùc truàng hge, ton giâo de truyên bâ, duy trî ehù thuyét, dé tâp trungsue m^nh cùa cài tinh thân, ly tri chông lai giai câp dôi khâng. Cuôc dâu tranh giànhquyên lue, tranh giành dât dai giùa câc tâp doàn nguài dôi hôi câc thù lînh phài cô trongtay nhûng to chùc manh.
 20. 20. Trong xâ hôi phât trién, câc câ nhân phài cô su lien ket vài nhau thành nhùng công ty, nhùng tâp doàn Ion de eô dû sue manh vê vôn, thi truàng, khoa hge ky thuât va công nghê de eô thê giành phân thàng trong canh tranh, câc Công ty xuyên Quôc gia, câc tôchùc khu vue xuât hiên trong hoàn eành ây va dâ tao ra nhùng sue manh thân ky. 1.2.2- Tînh hiêu quàNgoài viêc tàng cuông sue manh câc nhà khoa hoc eôn thây viêc thành lâp tô chùc semang lai hiêu quâ cao hon cho câc hoat dông. Dieu dô ggi là thuyét hiêu quà cùa viêchînh thành tô chùc. Trong thuc tê cuôc sông moi câ nhân cô mot khâ nàng nôi trgi nhâtdinh; nguài thiên vê nghiên cùu ly thuyét, nguài giôi vê quân ly, dieu hành, cô nguài côbàn tay vàng. Nêu nhûng ky nàng Iao dông này phôi hgp vài nhau trong mot tô chùc thîehàe chàn se cô hiêu quà cao.Cô công viêc cân nhiêu công doan, moi công doan eô nhûng yêu câu ky thuât riêng motnguài không thê dàm nhiêm dugc hoac nhiêu nguài nhung làm viêc riêng rè cûng khôngcô két quà tôt nhât.1.2.3- Di thoà mân nhu câuCon nguài bâm sinh thich hôi hgp, trao dôi vài nguài khâe, nhât là nhûng nguài eô nhièudiêm tuong dông. Câc câu lac bô, hiêp hôi dugc thành lâp trên ea sa dô, càc thành viêntu nguyên gia nhâp, tu nguyên trao dôi qua lai nhùng dieu minh quan tâm, ua thich.Nguài eô uy tin vê lînh vue dô dugc ton vinh làm thù lînh. Thù lînh dugc trao quyèn lueva dieu hành công viêc.Moi câ nhân khi gia nhâp tô chùc phài trung thành vài nhûng giâ trj cùa tô chùc, tuân thùnhùng nguyên tàc chung cùa tô chùc. Nghîa là ho phài hy sinh mot câi gî dô va dî nhiênhg cûng hy vgng, dôi hôi tô chùc mang lai cho ho nhûng dieu nhât djnh, viêc gia nhâp tochùc trà thành mot phuang tien dé tao ra nhirng thành công cùa tùng eâ nhân. Tât nhiênkhông hàn bao già cùng vây.
 21. 21. L3- Câc dâc tinh cùa to chùc 7.5.7- Mue tiiu cùa tô chùc Moi tô chùc dieu eô mot hay nhiêu mue tiêu. Khi thiêt ké tô chùc thî viêc dâu tien là xâc dinh mue tiêu cùa tô chùc, nghîa là phài trà lài câu hôi: Tô chùc này ra dài de làm gî? Vî sao nô phài ra dài? Tuong lai se di dên dâu? Khi tô chùc ra dài, câc thành viên trong tô chùc cùng nhau làm viêc dé dat dugc mue tiêu chung dâ de ra. Nêu moi câ nhân chi cô gang làm viêc vî mue tiêu riêng cùa minh thi se này sinh xung dôt va hon loan. Mue tiêu cùa tô chùc nhîn chung là lâu dài va khâ on dinh. Dôi khi eô thê dieu chinh mue tiêu ea bàn nhung nêu thay dôi nhiêu quâ se làm mâtdi su no lue bên bi cùa câc thành viên va su tin eây cùa khâch hàng, trong mot tô chùcdôi khi cô su xung dôt vê mue tiêu. 1.3.2- Co câu bô mây tô chùcCo câu là sô lugng câc don vj câu thành tô chùc cùng câc thù bâc va moi quan hê giùacâc don vj. Ca câu tô chùc cô thê cô chiêu doc, nhiêu câp bâc, nhu (Thuê, hài quan),chiêu ngang gôm nhiêu don vi cùng câp nhu (hê thông truong hge, bênh viên), hoàe eacâu vùa doc vùa ngang nhu (Hê thông chinh quyèn câc câp tù TW dén dja phuang).Co câu tô chùc thuông dugc thé hiên bàng sa do dô tô chùc. Sa dô tô chùc phài thé hiêndugc:i)Vi tri cùa câc câp khâe nhau, sô lugng don vj moi câp;ii) Ai là nguài cô thâm quyèn vài ai;iii) Moi quan hê giùa câc don vj câu thành.Khi thiêt kê, dânh giâ ca câu tô chùc cân xem xét dên câc yéu tô sau:i) Qui mô - pham vi kiêm soât;ii) Tinh tâp trung quyèn lue;iii)Tinh thê thùe (khuôn mâu);
 22. 22. iv) Tiêu chuân hoâ; v) Chuyên mon hoâ. Su hînh thành câc don vi trong mot tô chùc cân dugc xem xét trên câc yêu tô sau: i) Ca câu tô chùc dira trên chùc nàng; ii) Ca câu tô chùc theo lânh thô; iii) Ca câu tô chùc theo sân phâm, dich vu. 1.3.3- Càc thù bâc cùa tô chùc Câc thù bâc cùa tô chùc xâc djnh sô thành viên này cô thâm quyên hon so vài thành viênkhâe. Hg dugc giao thâm quyên mot eâch chînh thùe dé chi dao câp duài, nhûng mênh lênh chi dao phài dugc câp duài châp hành theo mot nguyên tàc nhât quân mot chiêu. 1.3.4- Phân viic vd hop tdcCâc tô chùc dèu eô nhûng nhiêm vu eu thê, nhiêm vu này dugc phân công cho tùng bôphân (don vj) trong tô chùc, trong nôi bô don vj câc nhiêm vu eu thé này tiêp tue dugcchia nhô phân công cho tùng eâ nhân dàm nhiêm. Câc don vj trong tô chùc thuc hiênnhiêm vu theo phuang thùe bân tu quân, nhung vân phài ehju su kiêm soât, chi dao cùacâp quàn ly cao nhât cùa tô chùc. Giùa câc nhân viên va câc don vj dông câp phài cô suphôi hgp vài nhau trong quâ trînh thuc thi công viêc vî mue tiêu chung cùa to chùc. Dâmbào su phôi hgp này là ca ché hoat dông cùa tô chùc, là su tâe dông truc tiép cùa nguàilânh dao.1.3.5- Tînh liin tue cùa tô chùcTinh lien tue cùa tô chùc thê hiên à su ton tai lâu dài, à mue tiêu cùa to chùc, nhûngnguyên tàc va phuang thùe hoat dông it thay dôi, nhùng cam két cùa nguài tien nhiêmdugc ké tue va bào dàm thuc thi. Tinh lien tue, ké thùa kieh thich su cô gang lien tue cùacâc thành viên trong tô chùc, cùng co long tin cùa khâch hàng, Dây là yéu tô bào dàmthành công cùa tô chùc. 10-
 23. 23. 7.3.6- Vàn hoà tô chùc Là nhùng qui uàc ea bân (thành vàn hoàe không thành vàn) ma mot nhôm nguài nghî rahoac xây dung lên dé giài quyét nhûng vân de vè su thich ùng vài bên ngoài va su hoânhâp bên trong cùa tô chùc. Nhùng quy uàc này phài eô hiêu lue va là chuân mue dé eâethành viên thâm nhuàn va tuân thù. Vân hoâ tô chùc bao gôm:i) Câe giâ trj va chuân mue;ii)Không khi làm viêc;iii)Khung eành nai làm viêc;iv)Phong câeh lânh dao vv...1.3.7- Moi truàng cùa tô chùcMoi tô chùc khi ra dài dèu hoat dông trong mot moi truong nhât djnh, dô là moi truàngkinh té, vàn hoâ, ky thuât, moi truàng canh tranh, moi truàng phâp luât vv...Tô chùccûng cô thê dieu chinh lai moi truàng à mot chùng mue nào dô nhung nhîn chung tôchùc phài thîch ùng vài moi truàng bên ngoài. Viêc thich ùng vài moi truong bên ngoàilà mot trong nhûng dieu kiên tîên quyêt de tô chùc ton tai va phât triên.1,4- Quyên lue tô chùcQuyên lue tô chùc là sue manh cùa tô chùc chi phôi eâ nhân, tô chùc khâe cô lien quan.Quyên lue dugc tao ra bài:i) Do luât qui dinh;ii) Do uy tin mang lai;iii) Do sue manh vè vât chat, tri tue tao nên. Quyèn lue cô thé dugc phân bô theo chièudoc hoàe chiêu ngang va cô nhûng moi quan hê nhât djnh.Tô chùc nào cûng cô quyên lue:i) thù nhât là quyèn lue dôi vài câe thành viên trong tô chùc; 11
 24. 24. ii) Thù hai là quyên lue dôi vài tô chùc, eâ nhân bên ngoài. Loai thù nhât bào dàm trât tu, sue sông cho tô chùc, loai thù hai bào dàm moi truàng tuong quan vài bên ngoài. Quyèn lue tô chùc là tài sân công nhung dugc giao cho mot nguài hoàe mot nhôm nguài nàm giù mot chùc vu nào dô cùa tô chùc. Chùc vu eàng cao, quyèn lue eàng Ion. Quyên lue toi cao cùa tô chùc thuôc vê nguài lânh dao cao nhât. Mot dieu dâng ghi nhà là: Khi quyên lue dugc thuc thi mot eâch nghiêm tùe lai làm tàng thêm quyên lue cùa chù thé. L5- Phân loai to chùcTuy theo tùng mue dîch su dung ma eô eâch phân loai tô chùc khâe nhau. Sau dây là motsô câeh phân loai khi thiêt ké, sàp xêp, co câu lai tô chùc: • Theo câp quân ly; • Theo câeh dieu hành; • Theo chù thê; • Theo chùc nàng; • Theo phuang thùe làm viêc; • Tô chùc vî Igi nhuân, tô chùc phi Igi nhuân; • Tô chùc chinh thùe, tô chùc phi chinh thùe.L6-Thiet ké to chùcThiêt kê to chùc là viêc xâc djnh tông thé câc bô phân hgp thành cùa tô chùc, vài vj tri,nhiêm vu cùa tùng bô phân va moi quan hê cùa chùng trong quâ trînh hoat dông; xâcdjnh so lugng va co câu bien ché, câc dieu kiên ban dàu cho to chùc. Thông thuong gômcâe buàc sau: • Xâc dinh mue dich cùa to chùc; • Xâc djnh nhiêm vu cùa tô chùc va tùng don vi eau thành; • Nhôm câc hoat dông giong nhau dé xâc djnh co eau to chùc; 12-
 25. 25. • Xâc djnh câe moi quan hê cùa tô chùc; • Vè sa dô tô chùc; • Xâc djnh bien ché va câc nguôn lue cho tô chùc; • Hoat dông thù va hiêu chinh.Câeh tô chùc theo kiéu hành chinh này rât phô bien à hâu hét eâe nuàc trên thé giài ngàynay. Không nhât thiét mot tô chùc buôc phài eô dây dû eâe dàc trung ké trên. Tuy nhiên,néu mot tô chùc eô thêm mot sô dàc diém quan trong khâe nùa thî nô cùng eô thé dugcdua vào nhôm loai tô chùc này.L7- Dàc dièm cùa to chùc hành chinh"Hành chinh"là thuât ngù dé chi nhùng hoat dông cùa eâe bô mây (ca quan hay tô chùc)làm chùc nàng soan thâo, ban hành câe quyét dinh (mênh lênh) quàn ly, thông qua côngtàc bân giây va to chùc chi dao thuc hiên, kiém tra viêc thuc hiên eâe quyét dinh quàn lyây. Cô hai loai tô chùc hành chinh, dô là:7.7.1- Tô chùc hành chînh công quyinThuc hiên chùc nàng soan thâo, ban hành câc vân bàn phâp qui va huàng dan thi hành,kiêm tra viec thi hành vài tu câeh dai diên Nhà nuàc theo thâm quyên vî Igi ieh công,nhàm dieu chinh hành vi cùa công dân.7.7.2- Tô chùc hành chînh nghiip vuThuc hiên chùc nàng soan thâo, ban hành va huông dân thi hành eâe quyêt djnh ma phamvi va hiêu lue cùa nô chi là dieu chinh câc hành vi hoat dông cùa nhân viên trong nôi bôca quan dô. Câe bô phân hành chinh nghiêp vu không dugc làm chùc nàng hành chinhcông va là dôi tugng quàn ly cùa hành chinh công. 13-
 26. 26. 7.1.3- Dàc diim cùa tô chùc hành chînh Hành chinh công quyèn hay hành chinh nghiêp vu là ca câu bô mây tô chùc dâu tien, eâe loai hînh to chùc khâe dèu bat nguôn tù mô hînh tô chùc kiêu hành chinh, vài eâe dàc trung sau: • Câc hoat dông dugc phân nhôm de hînh thành câc don vi theo chùc nàng: Nguài quàn ly quyét djnh chùc nàng nào là càn thiêt de dat dugc nhùng mue dich, mue tiêu de ra. Rôi don vi nào dugc hînh thành dé thuc hiên chùc nàng dô. • Thâm quyèn dugc tâp trung à câc câp cao nhât cùa tô chùc: Nguài quàn ly cao nhât ban hành hâu hét eâe quyêt djnh quan trong va dua ra nhùng nhiêm vu, mênh lênh cho câp quàn ly trung gian, câp trung gian ra mênh lênh cho câp thâp han. Nghîa là thâm quyên cân bô quàn ly câp trung gian va eâe giâm sât rât han chê. Hg phài dugc su chophép cùa câp quàn ly cao nhât. • Ca câu tô chùc phùe tap: Câc tô chùc kiéu này dugc ca câu theo nhiêu tâng nâcvài nhiêu phông, ban, don vi. Trên sa dô tô chùc eô rât nhiêu duong ké chi ra câe thâmquyên va trâch nhiêm, câc moi quan hê. • Chuoi mênh lênh rô rang: Nô dugc ton tai khi moi nhân viên phài chiu su giâmsât va kiêm soât cùa câc bô câp trên. Nhân viên chi tuân thù mênh lênh cùa nguài tructiêp quàn ly minh, không phài tuân thù mênh lênh cùa nguài nào khâe. • Câc eâ nhân dugc tuyên dung phài eô nàng lue va khâ nàng thuc hiên câe côngviec: Câc nhân viên dugc phép giù câc vi tri vî hg cô dû khâ nàng, nàng lue thuc hiênnhùng công viêc dugc giao. Hg không dugc tuyén dung bàng moi quan hê ban bè, bàngâp lue chinh tri hay quan hê gia dînh. • Câe luât le, quyét djnh, chinh sâeh va thù tue dèu dugc thé hiên bàng vàn bàn:Dieu này cho phép tô chùc theo dôi hàng loat câe hoat dông cô tinh chat kéo dài thàidiém này sang thài diém khâe. Néu cô su chat vân hay su kiên eâo nào vè eâe hoat dông. 14
 27. 27. thî se dugc trà lài bàng câeh tra lai câe vàn bân chinh sâeh dà ban hành hay su mô tacông viec vv... • Câc tô chùc kiéu hành chînh dugc chuyên mon hoâ cao: Cà nhân viên va don vjdèu ehju trâch nhiêm vè mot sô hoat dông nhât dinh. • Nhiêm vu dugc làp di lâp lai: Câe hoat dông dugc lâp di làp lai theo cùng motkiéu, ngày này qua ngày khâe. • Phuang phâp ky thuât dugc thé thùe hoâ: Cô nhièu eâch thùe luôn dugc su dungtrong trong viêc sân xuât câc vàn bân va cung câp dich vu. • Cô rât nhièu qui tàc va luât le: Dây là mot trong nhùng phuang tien chinh trongviêc dinh huông, chi dao va dieu phôi tô chùc. Nhùng luât lé qui tàc quy dinh ai làm câigî, ai se giao tiép vài ai va khi nào thî su dung nhûng hành dông eu thê va su dung nhuthé nào? • Su dung loai hînh giao tiép/trao dôi theo thé thùe: Mgi giao tiêp trao dôi vài nhaudèu dugc thông qua giây ta, vàn bàn va nhùng phuang tien thông tin khâe. Giao tiêpthông thuong (không theo thé thùe), mot loai giao tiép không dugc lên kê hoach truàe vanàm ngoài trât tu mênh lênh se không dugc khuyên khieh.Loai tô chùc theo kiéu hành chinh này rât phô bien à hâu hêt eâe nuàc trên thê giài ngàynay. Dén tân nàm 1960, rât nhiêu nguài cho rang loai tô chùc kiéu hành chinh này là motloai hînh tô chùc ly tuông. Tuy nhiên eâe công trînh nghiên cùu dâ chi ra rang nhùng tôchùc này eô thê châm thay dôi, ton kém va cùng nhàe. Nhiêu nguài thich loai tô chùckhâe. Tuy nhiên, loai hînh tô chùc này vân con ton tai rât nhiêu va nô se van eôn ton tai.Hon nùa, hâu hêt eâe loai tô chùc su dung loai to chùc này nhu là diém xuât phât, va dâycùng là loai hînh tô chùc chùc dugc dàt vân dé nghiên cùu trong luân vàn này. 15
 28. 28. 7.7.4- Hogt dông cùa ca quan hành chînh côngChùc nàng hành chinh công dugc thé hiên thông qua câc quyét dinh hay mênh lênh matrong dô moi quyét djnh, mênh lênh dugc ban hành dèu thé hiên câc yéu tô sau: • Mue dich: Phuc vu Igi ich công; • Quyèn lue phâp ly theo Luât djnh; • Phuang thùe thé hiên: Thông qua câe hînh thùe vàn bân nhu Nghi dinh, Quyétdinh, Công vàn, qui ché, thé le, thông tu huông dân; • Nôi dung: Gôm câc mênh lênh hành chinh qui djnh: "dugc"phép "không dugc"phép va phài; • Pham vi hiêu lue dugc xâc dinh rô vè thài gian, không gian va pham vi ànhhuông gôm câe dôi tugng quàn ly; dôi tugng tac dông. • Trâch nhiêm thi hành: Chi dinh rô nguài thi hành công vu là eâe tô chùc, câ nhân,truc tiép va lien quan. Viêc hînh thành tô chùc hành chinh công quyên dêu do luât djnh.7.7.5- Tô chùc Iao dông (nhân su) trong co quan hành chînhTrong co quan hành chinh, truàe hêt moi công chùc phài dira vào vj tri làm viêc, thôngqua chue danh va tiêu chuân eu thê dang dàm nhiêm, de xâc dinh trâch nhiêm eâ nhândôi vài sân phâm phài tao ra. Muôn làm trôn trâch nhiêm câ nhân va dé bô mây hoatdông cô hiêu lue, hiêu quà, mgi công chùc phài tuân thù "qui trînh Iao dgng"trong quànly hành chinh va tu chiu trâch nhiêm, châm lo công viêc cùa minh. Chu trinh quàn lyhành chinh gôm 2 giai doan. Giai doan 1: Hînh thành quyét dinh, giai doan này dugcthuc hiên theo 3 buàc, gôm:i) Thông tin: Thu thâp tinh hînh, so lieu, eâe hoat dông cùa câc doi tugng quàn ly; nhùngkhô khàn, thuân Igi; nhu eau càn thiét va câe yéu tô càn dieu chinh; nghiên cùu phân tîchva lira chon phuang an. 16-
 29. 29. ii) Du thào phuang dn: Hînh thành câc phuang an, du thâo va phân tîch eâe uu, nhugcdiém cùa tùng phuang an dé lânh dao lira chon; thu thâp câc y kién cùa công chùc va bôphân lien quan (ly do dông y, phàn dôi); tiép thu hoàn thiên du thào; chuân bj thù tuetrînh.iii) Ra quyét dinh: Công doan này ehù yéu thuôc vè câc cân bô lânh dao (tù nguài chihuy bô phân dén lânh dao cao nhât) làm eâe thù tue thâm tra, hgp lây y kién va phéduyêt. Giai doan 2: Tô chùc thuc hiên, giai doan này dugc thuc hiên theo 2 buàc, gom:i) To chùc thuc hiên: Phô bien, huông dân, chi dao theo dôi, kiém tra.ii) Tong hgp, dieu chinh va phàn hôi trong dô eô viêc tong hgp thông tin vè quâ trînhthuc hiên; dânh giâ tînh hînh két quà, hiêu quà va de xuât eâe bien phâp uôn nàn dieuchinh (tâi ca câu) sùa dôi dé hoàn thiên công viêc, thiét lâp chu trînh quàn ly mai. Viêctô chùc Iao dông khoa hoc trong câe ea quan hành chinh eâe câp; tù trên xuông duài, tùnguài lânh dao dén công chùc chuyên mon, công chùc thùa hành là công viêc eô y nghîalôn; phài tien hành lâu dài, dông bô va kiên quyét, kêt hgp vài viêc xây dung câc qui ché,thé le công vu cùa timg ngành, tùng câp. Làm dugc nhu vây thî bô mây se ggn, manh vahoat dông eô hiêu lue, hiêu quà; dô cûng là nhûng mue tiêu cùa cài câeh hành chinh;chông thôi tuy tien, cùa quyên, công viêc quàn ly cùa Nhà nuàc se di dân vào né nêp ondinh, trânh dugc nhûng sa hà trong quàn ly. Trong moi ca quan hành chînh dêu eô câcnôi dung công viêc cân quàn ly (chînh là tên loai quyêt dinh), câc nôi dung này dugcthuc hiên theo chu trinh quân ly nhât dinh, chu trînh quân ly hành chinh trong câc caquan hành chinh dugc thê hiên qua hînh 1- 1 duài dây: -17
 30. 30. Hînh 1-1.Chu trînh quàn ly hành chinh trong câc ea quan hành chinh Giai doan hînh thành Giai doan thé hiên 1 Thông tin _ Du thào / Ra quyét Tô chùc • Phàn hôi dinh thuc h en i i 1 ; 2 3 i 4 5 i ^ Y *Thu thâp *Luachon *Thâm tra *Tô chùc *Tônghgp thông tin phuang an ra quyêt hiràngdân. , tông kêt lien quan *Dir thào dinh *Chi dao *Dânh giâ dên mue kê hoach. *Qui trînh thuc hiên. két quà. tiêu. bien phâp. ra quyêt *Làm thi hiêu quà. *Nghiên *Chuân bi dinh.(hgp diêm, làm *Luu giù cùu, phân dieu kiên ly hay thù; chon câc hô sa. tîch câc (tài chinh, không hgp trongdiêm *Dê xuât yêu tô vê vât chat. ly, vôi ai) *Theo dôi bien phâp chînh tri. *Tao su *Nguài don dôc. diêuchinh. kinh tê, xà dông bô dùng dâu *Kiêm tra *Tâi lâp. hôi. lien quan ra quyêt *Xù!y hoàn thiên *Xem xét phôi hgp. dinh. vuàngmâc mue tiêu, *Thu thâp *Ban hành *Uôn nàn. dôi tugng y kiên. dieu chinh quàn ly; *Hoàn phô bien dieu kiên. thiên du rut kinh khà nàng. thào. nghiêm *Lua chon *Thù tue thông tin chuân bi va xù ly. ra quyêt *Liru giù dinh thons tin Nguôn: Tù tài lieu tgp hudn vi Tô chùc va phuang phâp phân tîch công viic "Du dn VN/SIDA.99.BôNôivu. L8- Mot so càn bênh thirùng thây trong mot tô chùc Nêu coi tô chùc nhu mot ca thê sông, thî trong quâ trînh ton tai va hoat dông cùa nô bao già cûng kèm theo nhùng tât bênh. Cô nhùng bênh bâm sinh, vôn cô, eô nhûng bênh do nguài su dung hay do tac nhân bên ngoài tao ra. Mot ea thé khoé se lân luàt dugc bênh tât, biét dugc bênh se biét dugc eâch dé phông ngùa va chùa trj. Sau dây xin dé câp dén mot vài bênh thuong gap cùa tô chùc. -18
 31. 31. 1.8.1-To chùc luôn cô xu huàng bành truàng Tô chùc này thuông xuât hiên à câc tô chùc hành chînh, su nghiêp. Khi bât dàu thành lâp, sô bien ché dugc cân nhàe theo nhiêm vu rôi vî ne nang, vî câc moi quan hê sô lugng nguài eu tàng dân theo thài gian, dàc biêt là câc don vi cô "dô an toàn eao"thuong là nai gùi gàm con châu cùa nhûng nguài eô thé lue. Thêm nguài thî thêm chùc vu, thêm phông ban. Nguyên tàc tù viêc ma cô tô chùc, tù công viêc de bô trî nguài bj mât dân. Mat khâe tù nhân thùe sai lâm cùa nguài dùng dâu cho rang: Tô chùc eàng to, eàng nhièu nguài duài quyên thî quyên lue eàng lôn, ît khi hg nghî dên hiêu quà kinh tê vî mgi chi phi hoat dông dâ cô Nhà nuàc chu câp. Dieu này khâe hàn vài viêc ma rông tô chùc cùa eâe don vi sân xuât kinh doanh. 1.8.2- Su gia tàng cùa càc chùc vu hành chînh Nguài ta de coi viêc de bat vào chùc vu là mot su trà công, su giài quyêt ché dô dôi vài nhân viên thuôc quyên hoac de bat de eô cuong vi khi giao dich chù không xuât phât tù ea câu cân thiét cùa bô mây. Thuc té, cô tô chùc ty le cân bô quàn ly rât cao, thâm chî eônoi không eô nguài bj chi huy. Nhièu chùc vu chi huy dan dén bô mây thêm câp trunggian, tînh quan lieu hành chînh tàng lên, hiêu quâ giâm. Viêc dé thêm câp trung giannhiêu khi thê hiên su yêu kém vê nàng lue hoàe tînh luài nhâc cùa nguài chi huy. Mâtkhâe khi công viêc thuc thi không tuong xùng vài chùc vu se lâm mât di su hào hùngnhiêt tînh, long tu hào cùa bàn thân nhûng nguài giù chùc vu, gôe dô nào dô nô ha thâpuy tin cùa tô chùc.1.8.3- Tînh bào thùTô chùc sinh ra, ton tai, lôn lên trong moi quan hê chat che vài moi truàng bên ngoài vaphài luôn thay dôi dé phù hgp vài moi truàng. Nhung trong thuc té, nhièu tô chùc saukhi ra dài, sau khi dugc trao quyèn lue, nô dùng ngay quyèn lue ây dé tao dung mot bùctuông ngàn eâch, khô cùng vài khâch hàng cùa nô. Ngai mgi su thay dôi, ca quan eàng 19-
 32. 32. cô nhièu quyèn lue, quyèn lue eàng cao tinh bào thù eàng lôn. Két quà là, khi xungquanh eô nhûng buàc tien xa vè mgi mat thi nô vân dùng yen, giù nguyên nhûng lé thôidâ quâ lac hâu.î.8.4- Nhîtng tàng bàng ngâm cùa tô chùcMot tô chùc chinh thùe ton tai bao già cûng hînh thành mot hoac nhièu to chùc phi chinhthùe bên trong. Tô chùc phi chînh thùe eô thé là tâp hgp cùa nhùng nguài eô cùng sôthich, cùng phong câeh, cùng trinh dô, cùng mot moi quan tâm, cùng mot hoàn eành ...cûng eô thé là eâe thành viên không eô câi gi chung bèn vùng nhung rât mau chông hînhthành nhôm dé chông do vài mot loai âp lue nào dô mai xuât hiên. Nhôm này cûng mauchông mât di nhu khi nô xuât hiên khi âp lue không eôn nùa. Nguài ta ggi chung là"Nhùng tàng bàng ngâm cùa tô chùc".Mot dàc diém de nhân thây cùa câc tô chùc phi chinh thùe là câc thành viên tuân thùnhûng qui dinh cùa nhôm rât tu giâc va khâ nghiêm tùc, câc tô chùc phi chinh thùe phânânh mot câeh chàn thuc bàn chat cùa tô chùc chinh thùe, nô cho biêt eâe thành viên nhânthùe nhu thé nào vè mue tiêu cùa tô chùc. Thuc chat quyên lue thuôc vè ai? Câe quyétdinh dugc ra dài nhu thé nao? Thài dô cùa eâe thành viên dôi vài câc quyêt dinh ây rasao? Cô thê tîm hiêu dugc rât nhiêu dieu vè tô chùc chînh thùe thông qua tô chùc phichinh thùe. Viêc ra dài va ton tai câe tô chùc phi chînh thùe trong tô chùc chînh thùe làmot qui luât. Nô se rât Igi nêu nguài chi huy nam bât dugc chiêu huong vân dông cùa eâenhôm dé huông dân tâm ly, hành vi càc thành viên huàng vê mue tiêu chung. Ngugc lai,nô de làm tô chùc bi chia rê, nhiêu khi làm vô hiêu hôa uy lue, hiêu lue câe mênh lênhquân ly, thâm chi làm tan râ tô chùc. Truàe dây, trong chien tranh câc chien sy hoat dôngtrong long dich rât quan tâm va tân dung dugc nhièu Igi thé à "câc tàng bàng ngâmnàyVà dâ mang lai cho Câeh mang nhiêu kêt quà hét sue bât ngà. Ngày nay, câc nhàquàn ly duong nhu ît quan tâm dé y tài nô. 20
 33. 33. L9. Quân ly nhân suTiéng Anh: Employées management hoac Personal management.Tiéng Phâp: Gestion personelle hoac Gestion des fonctionnairesThuât ngù "quàn ly nhân su"dâ dugc su dung khâ phô bien à câe nuàc trên thê giài. OViêt Nam, trong nèn hành chînh nhà nuàc, chùng ta hay su dung khâi niêm quàn ly cânbô, công chùc ... Thuc chat hai khâi niêm này cô nhièu diém giông nhau, chùng chi khâenhau à pham vi. Theo eâe hoc già trong va ngoài nuàc nuàc thî "quân ly nhân su"dugchiéu va giài thich duài nhiêu gôe dô khâe nhau:Trong tù diên, "Quân ly nhân su"dugc nêu nhu sau: "Quàn ly nhân su Iao dông là bienphàp quàn ly lâu dài eô tô chùc dé dat dugc mue tiêu cùa xi nghiêp là thu dugc Igi nhuânva tao ra giâ tri xâ hôi cùng vài viêc không ngùng dâp ùng nhu câu cùa nhân viên, hînhthành thé ché hgp tàc cùa nhân viên va to chùc phân xuông dé phât huy tâe dung cùa sueIao dông, nâng cao hiêu suât Iao dông". (Dai tù diên kinh tê thi truàng, 1998). Nhà xuâtbdn Hà nôi mai nàm 1998.Mot quan niêm khâe cho rang: "Quàn ly nhân su là tô chùc thu dung va huân luyên nhânviên dé moi nguài cô thê dông gôp toi da vào su thành công cùa don vi"Dai tù diên tiêngViêt, 1999. Nhà xudt bdn vàn hoà Thông tin nàm 1999.Quàn ly nhân su trong nên công vu dugc hiêu: "Quàn ly nhân su là nhûng chînh sâehquàn ly va phât triên dôi vài moi eà nhân trong ea quan nhà nuàc. Quàn ly nhân su cônggiài quyêt vân dé tuyên dung, bô nhiêm, thâng tien cùa Chînh phù vài cà nhân trong tôchùc trên ca sa nàng lue, hge vân, kinh nghiêm va kêt quà hoàn thành công viêc cùanguài dô". The Public Adminnistration dictionary. tr 299."Quàn ly nhân su là viêc lâp kê hoach, tô chùc lânh dao va kiêm tra câc hoat dông cùatùng câ nhân trong mot tô chùc, ca quan, doanh nghiêp nhàm mue tiêu nâng cao nàng lue -21
 34. 34. cùa câ nhân va hiêu lue, hiêu quà hoat dông cùa tô chùc dô.Thông tin khoa hge hànhchinh, sô 9/ 2005, tr 48.Quàn ly nhân su eô nhùng dae diêm ca bàn sau: • Làm viêc va phât huy khà nâng tièm an cùa con nguài, giùp cho nhùng eà nhânco tièm nàng sàm nàm dugc trién vgng vè con duong su nghiêp cùa hg. Tao dieu kiêncho tât cà mgi nguài cô trong tô chùc không ngiing hge hôi va phât trién ky nàng chuyênmon, nghiêp vu; • Là viêc quàn ly moi quan hê giùa câc nhân viên, giùa tâp thé va câ nhân, duy trinhûng cam kêt trong don vi, tô chùc; • Là quàn ly chat lugng công tâe, thùe dây tô chùc, nhôm công tâe va eà nhân datkét quà tôt hon bàng câeh giâm sàt va kiém dinh chat lugng cùa hg; • Là su thiét ké, thuc hiên càc hê thông dânh giâ công viêc thông qua viêc xây dungva quàn ly càc hê thông co câu trà luong; khen thuông theo sô lugng va chat lugng côngviêc; • Mue dîch cùa viêc quàn ly nhân su là duy tri va nâng cao dài sông vât chat tinhthân cùa càc eà nhân trong tô chùc bàng câeh tao ra câc dieu kiên làm viêc phù hgp, dàmbào vê y tê va sue khoé, cung câp eâe djch vu phùc Igi va giùp dà câc nhân viên khi hogap khô khàn; • Là hoat dông nhàm tao nguôn va phât triên nhân su thông qua viêc lâp kê hoachnguon nhân su vê sô lugng, trinh dô va nàng lue thuc hiên ké hoach dé dâp ùng eâe nhucâu ma thông qua tuyên dung, dào tao, phât triên hoac tinh giàn bien ché dé to chùc cômot dôi ngù cân bô, nhân viên phù hgp vài hoat dông cùa tô chùc; • Là su quân ly vê hô sa nhân su va eâe loai giây ta khâe cùa câ nhân trong tô chùchay eôn ggi là hê thông thông tin nhân su dugc vi tînh hoâ nhàm cung câp ca sa du lieu 22-
 35. 35. mot câeh khoa hge va nhanh nhât, trg giùp cho viêc ra quyét djnh dôi vài eâ nhân dô khieô nhûng thay dôi vè luong bông, thàng tien, ky luât, khen thuông... • Tôm lai, vê thuc chat quàn ly nhân su là viêc quàn ly con nguài eu thé vè mgimât hoat dông cùa hg trong mot tô chùc2. Nèn công vu, quàn ly dich vu công va cài eâch nhân su à mot so nuàc phât triêntrên thé giôi2.1. Kinh nghiêm quàn ly djch vu công cùa Công hoà Phâp va ItaliaCông hoà Phàp va Italia là hai quôc gia eô nèn công vu va hê thông djch vu công phâttriên va hoat dông hiêu quà, trong nôi dung luân vàn này xin trinh bây mot sô kinhnghiêm quàn ly dich vu công cùa Công hoà Phâp va Italia.2.1.1. Hi thong tô chùc hành chinh nhà nuàcCà Công hoà Phâp va Italia hiên dang ton tai mô hînh tô chùc hành chînh 4 câp:Trung uong - Vùng - Tinh - Xâ. Cu thê là:Ô Italia chia ra 20 vùng (trong dô eô 5 vùng tu tri) 103 tinh (cô 2 tinh tu tn), 8.102 xâ.Ô Phàp chia ra 22 vùng (trong dô cô 2 vùng à Hài ngoai), 100 tinh va 36.700 xâ.Ô hai quôc gia này, xâ là câp chînh quyên thâp nhât, bao gôm tù câe thành phô lôn hàngtriêu dân, dên eâe xâ chi eô vài chue dân. Xâ dugc hinh thành tù xa xua (công xâ) eô câeyéu tô truyèn thông, Ijch su bên vùng va nguài dân à moi xâ dêu muôn ton tai dôc lâp.Ô câ Phâp va Italia, tù khi hînh thành câp vùng, vai trô, thâm quyên cùa câp tinh eô phânhan ché hon, chù yéu là thuc thi hành chînh trên dja bàn. Ô câp tinh, bên canh bô mâychinh quyên tinh eôn cô ca quan tinh truàng vài tu càch là dai diên cùa Chînh phù trunguong tai dja phuong. Tinh truàng do Thù tuông Chînh phù bô nhiêm, bai mien, eô bômây riêng (câc phông, ban chuyên mon), thuc thi 2 loai nhiêm vu chù yéu là:i) Giâm sât tînh hgp phâp cùa vàn bàn do chinh quyên dia phuong (tinh, xà) ban hành. -23
 36. 36. ii) Tu vân cho chinh quyèn dja phuang (nhiêm vu này ngày eàng eô vi trî quan trong hon). câp vùng à hai quôc gia này dèu mai dugc hînh thành dâu nhûng nàm 80 cùa thé ky XX va ngày eàng dugc khâng djnh vai trô, tâm quan trgng cùa nô trong viêc giài quyêt eâe vân dé cùa dja phuong; chinh quyèn câp vùng ngày eàng dugc chuyên giao nhièu quyèn lue hon tù Nhà nuàc Trung uong. 2.1.2. Vi tô chùc cung câp dich vu công Hiên nay, à eà hai nuàc Phâp va Italia, viêc cung câp djch vu công dêu do eà hai loai chù thé là tô chùc nhà nuàc va tô chùc tu nhân dàm nhiêm. i) v è dich vu su nghiêp (Giâo duc, y tê, vàn hoâ vv...) bên canh càc truàng hge, bênh viên cùa nhà nuàc (trung uong va dia phuong) dêu cô câc bênh viên tu, truàng hoc tunhân. Dôi vài eâe tô chùc su nghiêp công (cùa Nhà nuàc), noi chung dêu do chînh quyêndia phuong truc tiêp dàm nhiêm. Chinh phù trung uong chi de ra chinh sâeh, tiêu chuân,nguyên tàc ea bàn va kiêm tra giâm sât. Thâm quyên va trâch nhiêm cùa chînh quyên diaphuong, kê eà câp ea sa (thành pho, xâ) rât lôn. Chàng han trong lînh vue giâo duc phothông à Italia ngày nay nôi dung, chuong trînh hge tâp, Nhà nuàc trung uong chi quyétdjnh cùng 85%, eôn 15% do chînh quyên tinh quyét dinh. Viêc ma truong, qui mô, trangthiét bi dêu do chînh quyên dia phuong dâm nhiêm (do ngân sâeh dia phuong).Tuy nhiên, vè quàn ly nhân lue cùa hai lînh vue này lai khâ tâp trung. Ô Phâp, lue lugnggiàng viên trong càc truàng công (1,3 triêu nguài) dèu là công chùc nhà nuàc do Chînhphù trung uong quàn ly thông qua eâe ea quan dai diên cùa Chinh phù tai dja phuong (eaquan tinh truàng). Hiêu truàng câc truong do Chînh phù bô nhiêm sau khi thi tuyén côngkhai.ii) Vê djch vu kinh té công îch, tô chùc theo mô hînh doanh nghiêp (cung câp diên sinhhoat, nuàc sach, ga, giao thông công công, xù ly râc, nuàc thài vê sinh moi truàng vv...). 24-
 37. 37. ô cà Phàp va Italia dèu dugc thuc hiên à câe câp dia phuang, trong dô ehù yêu là câp xâ, lien xâ; mot sô dugc thuc hiên à câp tinh. Chinh phù trung uong va chînh quyèn vùng chi ban hành ea chê chînh sâeh, nguyên tàc ea bàn ma không truc tiêp tô chùc cung ùng (trù mot sô dich vu dàc biêt, eô qui mô toân quôc, toàn vùng nhu duong sàt, buu chinh vien thông ...) iii) Vê djch vu hành ehinh, hâu hêt dêu do eâe co quan cùa chînh quyên dia phuong câp thâp (tinh, xâ) thuc hiên. Nguài dân dugc phuc vu vài thù tue don giàn va không phài trà tien cho càc dich vu này, vî theo hg, công chùc thuc thi nhiêm vu dâ dugc huông luong tù ngân sâeh, nguài dân dâ trà phi qua thuê ma hg dông gôp cho Nhà nuàc. Ô Phâp mot sô djch vu hành chînh dugc trao cho công ty tu nhân dàm nhiêm nhu: dang kiêm phuangtien giao thông .. .Câc công ty tu nhân thuc hiên nhiêm vu này theo luât công va ehjutrâch nhiêm truàe phâp luât nhu mot phâp nhân công.2.2. Câi càch nhân sy ù Trung QuocTrung Quôc là mot quôc gia tien hành cài eâch trong eâe lînh vue rât tâo bao va nàngdông. Cài eâch nhân su là mot trong nhùng nôi dung quan trong dugc Chînh phù TrungQuôc quan tâm vî con nguài là nhân tô quyét dinh su phât trién cùa mgi quôc gia, dântôc. Nàm 2004, trgng diêm cùa công tàc nhân su dâ dugc thào luân trong Hôi nghi Cuetruàng vê công tàc nhân su. Thuc hiên chien luge: Lây nhân tài xây dung dât nuàc, kiêntrî nguyên tàc quàn ly nhân tài cùa Dâng; kiên trî lây dân làm goe; tàng cuông ché dôcông chùc va xây dung dôi ngù cân bô; tàng cuong xây dung dôi ngù nhân tài khoa hocky thuât vài viêc lây nhân tài eô chuyên mon cao làm nông côt; thùe dây cài càch ché dônhân su don vj su nghiêp; di sâu làm tôt công tàc câi câeh chê dô phân phôi tien luongcho câc ca quan, don vj su nghiêp; nghiên cùu cài eâch ché dô chùc danh; kiên toàn,hoàn thiên hê thong thi truong nhân tài; thùe dây su phât trién hài hoâ công tàc nhân su. -25
 38. 38. dàm bào cung cap nhân tài cho mue dich xây dung toàn diên xâ hôi vàn minh hiên dai.Nôi dung cài càch nhân su cùa Chînh phù Trung Quôc dugc thê hiên à nhiing diêm sau:2.2.1. Tàng cuàng ché do công chùc vd xây dung dôi ngû càn bô • Tien hành mot buàc công tàc kiém tra, sàt hach trong su dung công chùc, râ soât,xù ly nhùng vu viêc vi pham trong quâ trînh tuyên chgn dâu vào à hai câp huyên va xâ; • Hoàn thiên ché dô sàt hach tuyén chgn, nghiên cùu bien phàp kiém tra, xây dungqui ché công chùc, dânh giâ chat lugng phuc vu cùa hg. Dông thài câc ngành hùu quandua ra eâe qui djnh vè chùc danh, dieu dông càn bô, xù phat hành chînh; • Nghiên cùu dua ra càc qui ché, dieu le vè tuyên chgn công chùc dua di dào tao,bôi duong à nuàc ngoài. Hoàn thiên ché dô bâo eâo thinh thj công chùc; • Tien hành nghiên cùu, soan thào khung co bàn lâm càn eu phân loai, quàn lycông chùc, thùe dây eâe ea quan thuc hiên diém ché dô su dung nhân viên ky thuâtchuyên nghiêp; • Nghiên cùu soan thào eâe dieu le vè trao nhân danh hiêu danh du quôc gia va câebien phâp lien quan dén thuc hiên khen thuông; nghiên cùu dua ra y kién vè xây dungché dô tàng thuông huân chuong quôc gia. Dua ra eâe qui dinh vè tiêu chuân thành tichcùa công chùc dé thuc thi cô hiêu quà, thùe dây thuc hiên ché dô tuyên thê khi su dungcông chùc. Lây nàng lue làm ehinh, dào tao công chùc vài qui mô lôn, tô chùc triên khaihge tâp, bôi duông luât hành chînh cho công chùc; • Nghiên cùu chùc nàng, nhiêm vu ngành, thuc hiên qui dinh vê chê dô tuyên dung,tîm bien phâp tuyên dùng nguài, dùng viêc nhâm bô sung công chùc cho câc ea quan cônhu câu. Nâng cao trînh dô phuc vu cùa công chùc, tông kêt kinh nghiêm diên hînh phucvu quàn chùng. Trién khai hoat dông binh bâu "công chùc dugc quân chùng tin nhiêm"vàcông tâe trù bj bînh bâu Iao dông tien tien toân quôc. 26-
 39. 39. 2.2.2. Tàng cuàng xây dung dôi ngû nhân tài khoa hoc ky thuât vài viêc lày nhân tài co chuyên mon cao làm nông côt Soan thâo "kê hoach chung vê tàng cuông xây dung dôi ngù nhân tài khoa hge ky thuât chuyên nghiêp, lây cân bô eô trinh dô cao làm nông côt", nghiên cùu dua ra phuong an câi câeh trg câp dae biêt cùa Chînh phù, làm tôt "Chuang trînh quy nhân tài", trg câp dàc biêt cùa Chînh phù, thuc hiên công tâe tuyén chgn chuyên gia eô thành tîch dôt xuât tuôi trung niên, thanh niên. Phât triên va hoàn thiên ché dô su dung cûng nhu bô tri nai làm viêc nghiên cùu cho eâe càn bô cô trînh dô tien sî, sau tien sî, ban hành dieu lé giâo due nhân viên khoa hge ky thuât chuyên nghiêp vv...2.2.3. Thuc dây cài càch chê dô nhân su dan vi su nghiêpTriên khai nghiên cùu dieu lé quàn ly nhân su don vi su nghiêp, dua ra câe qui djnh moteâch dông bô vê quàn ly cuong vi, công khai tuyên chgn, bô trî nhân viên. Tâng cuàngcài eâch ché dô phân bô ngành nghê, thuc thi nhûng y kién cùa viêc câi câeh ché dô nhânsu trong câc don vj su nghiêp. Tâng cuông chi dao phân loai, xâc djnh don vi thî diêmcài câeh ché dô nhân su trong câc don vi su nghiêp.2.2.4. Nghiên cùu cài càch chê dô chùc danhTien hành râ soât dôi vài sô nhân viên khoa hge ky thuât chuyên nghiêp hiên cô, dua ra ykiên va bien phâp thuc hiên viêc phân loai quàn ly; tîch eue nghiên cùu ea ché kiém soât,tuyên chgn dông thài dua ra bien phàp dânh giâ. Hoàn thiên ca ché tuyén chgn nhân viênkhoa hge ky thuât chuyên nghiêp, tàng cuông quyèn tu ehù cùa don vi dùng nguài vv...2.2.5. Kiên toàn, hoàn thiên hê thông thi truàng nhân tàiBan hành "Dieu le quàn ly thi truong nhân tài"và "viêc luân chuyên nhân tài", tùng buàcloai bô nhûng rào cân mang tînh tînh thé ché trong phât trién thi truàng nhân tài va luânchuyên cân bô. Kiên toàn, hoàn thiên ché dô giàm bien ché nhân su, Trién khai kiém trathuc hiên quy ché vè thj truàng nhân tài, pham vi trât tu thj truong nhân tài. Kiên toàn 27-
 40. 40. chùc nàng phuc vu, xây dung mang luài thông tin chung vê thi truong nhân tài, tàngcuàng công tâe phân bo thông tin vè nhân tài. Moi quan hê giùa câc ban ngành chinhquyèn va ea câu phuc vu nhân tài truc thuôc không tàch rài nhau, không xa rài thông tinchînh tri. Tîch eue làm tôt công tàc phuc vu hoc sinh tôt nghiêp trung hge phô thông tîmviêc lâm vv...3. Nên hành chinh cùa Viêt NamChùng ta dang huông tài xây dung mot nèn hành ehinh dân ehù, chuyên nghiêp va hiêndai, dé eô thê thuc hiên tôt mue tiêu này thî dieu hét sue quan trgng là phài dôi mai quanniêm vè quyên va nghîa vu cùa câc ca quan quàn ly nhà nuàc, vê moi quan hê giùa ehinhquyèn, càc co quan quân ly nhà nuàc va nhân dân. Chùng ta dâ mot thài quen vài suynghî rang Nhà nuàc lo tât cà cho dân, cho nên quan hê à dây (giùa Nhà nuàc vài câcdoanh nghiêp va nguài dân) luôn là quan hê giùa bên cho va bên nhân, hinh thành nêntâm ly cùa nguài công chùc truc tiêp giài quyêt công viêc là mînh eô quyên ban chonguài dân câi gî thî hg dugc câi ây. Cô mot nhà kinh tê nuàc ngoài khi nghiên cùu vênhùng trà ngai trong moi truàng kinh doanh à Viêt Nam dâ nhân xét rât chî ly: mot trongnhùng nhugc diêm cùa nguài Viêt Nam hiên nay là de dâng thôa hiêp truàe nhùng dôihôi cô tînh chat nhùng nhiêu cùa nhùng cân bô, nhân viên trong bô mây quân ly nhànuàc, cho nên viêc chông tham nhùng gap nhièu khô khàn. Hînh nhu trong lînh vue này,moi nguài chùng ta dêu rai vào tînh thé "vùa là nan nhân, vùa là thù pham, vùa là quantôa". Sao lai thê? Là nan nhân vî, vài tu càch là mot công dân sông trong xà hôi, moichùng ta dèu bj "trôi buge"bàng vô vàn nhûng thù tue hành chînh hét sue nhiêu khê, râcrôi, khién ai cûng dèu ngai, néu không nôi là sg phài "vào cùa quan", sg phài tiép xùc vàicâc viên chùc nhà nuàc, nhùng "dày ta cùa nhân dân". Là quan tôa, vî ai ai cûng cô théva ra sue lên an, két toi bô mây quân ly nhà nuàc quan lieu, nhûng cân bô hành ha, sâeh 28
 41. 41. nhieu dân. Thé nhung moi nguài cûng thuông de dâng bô qua, không dâu tranh, thâm chîsân sang "lot tay"dé cho viêc cùa mînh dugc giài quyét nhanh chông.Chînh quyên là chînh quyên cùa dân. Dân chù vê bân chat là mue tiêu phân dâu cùa Câehmang Viêt Nam. Dân ehù là nhu eau toi thiêu cùa con nguài. Chùng ta xây dung xâ hôicông bàng, dân ehù, vàn minh, thî truàe hêt bô mây hành chînh phài thuc su dân chù vânminh.Nèn hành chînh dân chù phài rât thiét thuc trong Tô chùc va bô trî cân bô, công chùc.Nguyên tàc tâp trung dân ehù là nguyên tâe tô chùc chung cùa Dâng, Nhà nuàc ta, nhungâp dung vào tùng hê thông lai cô su khàc nhau, cho nên cân eô su nàng dông va sang taotrong van dung va phài dàm bào:i) Tînh chuyên nghiêp cùa bô mây hành ehinh: Dôi vài Viêt Nam chùng ta, bô mây hànhchinh chuyên nghiêp van eôn mai. Càn bô Dâng, doàn thê, càn bô, công chùc hànhchînh, viên chùc su nghiêp vân eôn dang lân lôn. Công chùc là mot nghê, ma là mot nghècao câp. Vây, dâ là mot nghê thî cân phài dugc dào tao nhu dào tao nghê. Hiên nay, dôingù công chùc cùa chùng ta không on dinh, luôn cô su dieu dông, luân chuyên tù noi nàysang nai khàc, tù lînh vue chuyên mon này, sang lînh vue chuyên mon khàc, mang tînhchâp va, tuy tien, không theo qui khoaeh, kê hoach; nhu vây thî khô ma chuyên nghiêpdugc. Mot Cân bô, công chùc chuyên nghiêp phài dat tiêu chuân vê chînh trj, trînh dôvân dung công nghê hiên dai va cô ky nàng nghê nghiêp. Làm Giâm dôc mot sa thî phàieô kiên thùe hiêu biêt vê ngành mînh, dông thài phài cô nàng lue quàn ly. Giâm dôcdoang nghiêp dâ là mot nghê, tai sao giâm dôc sa lai không phài là mot nghè? Càn bô,công chùc hành chînh cân phài dugc day làm Giâm doc hay Chù tjch thî phài làm nhùnggî, thâm dinh va ky nhu thê nào vv.. .Chù không thî chi biét ngoi doc chînh sâeh.ii) Hiên dai hoâ là nhu câu câp bâch doi vài nèn hành chînh cùa chùng ta. -29
 42. 42. Hiên dai hoâ không phài chi là viêc trang bj nhiêu mây môe thiêt bi, phuang tien hiêndaj, hiên dai hoà truàe hét phài tù dôi ngù cân bô, công chùc. Công chùc hiên dai thi maieô dugc mot nên hành chinh hiên dai.Hiên dai hoâ trong tô chùc co quan hành chînh không gî bàng dùng phuang phàp canhtranh thông qua thi tuyên, cùng vài dô là viêc âp dung câc phuang phâp quàn ly khoahge, nhùng kinh nghiêm qui bâu cùa nhûng nuàc phât triên vv...Cô thé nôi mot tô chùc dugc coi là chuyên nghiêp va hiên dai chî khi tô chùc dô dugc cacâu mot câeh hgp ly va khoa hge. Phân tîch công viêc va do luong công viêc là mot trongnhùng công eu không thê thiêu khi ta xâc dinh ea câu cho mot tô chùc.4. Ly thuyét vè tuyên dung va mot so kinh nghiêm vè tuyen dung à nuàc ngoài4.1. Tuyên dungTuyên dung là mot quà trînh thu hùt nhùng ùng cù viên du dieu kiên de cung câp chonhùng vj trî eôn thiéu nguài trong tô chùc. Dé cung câp nhân lue cho câe vi trî, càc tôchùc cô rât nhiêu su lira chgn. Viêc lira chgn dé nhân ai vào làm viêc là giai doan euôicùng cùa quâ trînh tuyên dung. Tô chùc phài xâc dinh mue tiêu truàe mât cùng nhu lâudài cùa mînh va du doàn dugc nhu câu vê nhân lire de cô thê vach ra nhu câu này trongquâ trînh phât triên cùa tô chùc. Tuyén dung là quâ trînh diên ra lien tue va phù hgp vàinhu câu, nhiêm vu cùa tô chùc. Trong mot moi truàng eô tinh canh tranh cao thî viêc lâpkê hoach tuyên dung va vô cùng cân thiêt. Câe tô chùc cân du doàn truàe nhu câu trongtuong lai va phài xùc tien mot càch sang tao, ehù dông nhâm nàm bat kjp thài ea hôi eôsân.4.1.1 Tuyên dung nôi bôTrên thuc té, nhièu to chùc nhà nuàc thuang uu tien cho nhùng nguài dang làm viêctrong ca quan (vê diêm sô va chi sô tin nhiêm). Trong càc tô chùc phi Igi nhuân cùng tontao ché dô uu tien cho nhùng nguài dang duong chùc vî su on djnh cùa câc chuang trînh 30
 43. 43. hành dông, vî su lien két vài công dông va nguôn kinh phi. Trong truàng hgp này, lânhdao tô chùc nên xem xét lai nguôn Iao dông cho ca quan mînh truàe tien.Dé tuyên dung trong nôi bô, câe tô chùc nên gàn viêc lâp kê hoach chien luge vài kêhoach vê nguôn nhân lue cùa mînh. Nhûng nguài eô lien quan dén viêc quàn ly nguônnhân lue càn phài làm viêc cùng nhau dé lâp du an nguôn nhân lue dira trên trinh dô kynàng hiên tai cùa nhân viên. Hg nên xem lai càc vân de lien quan dên luân chuyên, huutrî, thàng chùc va thôi viêc. Hg cân phài lâp nên câc kê hoach tiêp theo va phài chi ranhùng câ nhân cô thê thay thé vào nhùng vi trî dang khuyêt nguài.Công viêc này dôi hôi nguài quân ly nguôn nhân lue phài theo dôi lien tue, câp nhâtthuông xuyên nhùng thành tîch va ky nàng cùa moi nhân viên, dông thài cûng phài theodôi nhûng yêu câu, dôi hôi cùa moi vi tri dô.Viêc tuyên dung trong nôi bô dugc nhiêu tô chùc âp dung, vi quâ trînh này tao dieu kiêncho nguài quân ly ca hôi xem xét va dânh giâ trînh dô, ky nàng, khà nàng va nhùng dàcdiêm khâe cùa ùng cù viên truàe khi lira chgn.Tuy nhiên, tô chùc cùng cân nên xem xét dên câc yêu tô khâe khi tien hành tuyén dungtrong nôi bô. Cô mot sô vj trî dôi hôi nhùng ky nàng dàc thù ma trong nôi bô không dâpùng dugc, do dô cân phài tuyên dung hoac thuê nguài tù bên ngoài vào. Dieu này cûngdông thài tàng tînh canh tranh trong dôi ngû nhân viên cùa tô chùc. Viêc tuyên dung tùbên ngoài vào cùng eô mot ly do quan trgng khâe, dô là dé thay dôi vàn hoâ nôi bô dangton tai trong tô chùc.4.1.2. Tuyin dung tù bin ngoài tô chùcTuyên dung tù bên ngoài là dé tîm nhûng ùng cù viên thîch hgp trên thj truàng Iao dông.Thj truàng Iao dông phù hgp là thi truàng dugc xâc djnh bài ky nàng cho cho câc vi tricông viêc. Thj truàng Iao dông dia phuong là càc khu vue nhô. -31
 44. 44. Câc vj trî công viêc nhu Iao dông phô thông, nhân viên vàn phông, nhân viên ky thuât vanguài cung câp dich vu truc tiép thuong do thj truàng dja phuong cung câp. So vài thi truàng dja phuong, thj truong Iao dông khu vue là thi truàng lôn bao gôm motquân, thâm chî vài khu vue cùa mot bang. Phu thuôc vào nguôn cung câp eâe ky nàng taikhu vue, câe nhân viên ky thuât, quàn ly va nhà chuyên mon cûng nhu câc nhà khoa hoc,ky su thuông dugc tuyên tù thj truàng Iao dông khu vue này.Câc ca quan trung uong, dia phuang va càc tô chùc thuông nhà dén thj truàng Iao dôngtoân quôc khi thj truàng Iao dông dja phuong không dâp ùng dugc nhùng nguài cho câevj tri chuyên mon dôi hôi vê mot ky nàng quan trgng: eâe nhà khoa hoc, ky su, nguàiquàn ly, câc nhà chuyên mon, càc giâm dôc dieu hành...Hiên nay, vài su ho trg vô cùng dàc lue cùa hê thông mây tînh thuông xuyên, lien tue eônhùng thông tin câp nhât, hiêu quâ cùa công tâe tuyên dung cûng dà dugc nâng lên râtnhiêu, nô tao thuân Igi cho eâ nguài tuyên dung va nguài di tîm viêc muôn dugc tuyêndung.4.1.3. Tuyin dung à càc chînh quyin dia phuong va càc tô chùc phi lai nhuânViêc truàe tien là tô chùc phài xem xét lai de xâc dinh nhûng yêu câu vê khà nâng cûngnhu ky nàng ma vj tri cân tuyên dung thêm nguài dôi hôi. Sau dô, se cô ké hoach tuyénchgn: tai thj truong dja phuong hay khu vue quoc gia. Thu ky vân phông, nhân viênthuong mai va ky thuât thuông do thj truàng dja phuong cung câp.Câc vi trî quân ly (Giâm dôc dieu hành, giâm dôc vê phât triên, nhà quàn ly thành phô,eành sàt truong, giâm dôc nhùng phông lôn nhu phông nhân su phât trién công dong,phông tài chînh ...), câe nhà khoa hge, bâc sy eô thé do thj truàng quoc gia cung câp.Viêc tuyên dung cô thê thông qua tap chî va bân tin chuyên ngành tâp trung vào nhûngngành, nghè tâp trung va nhuùng ngành nghè dàc biêe (Vi du: Lînh vue nghê thuât, giài 32-
 45. 45. tri, hoat dông xâ hôi...), dô là chua ké tài nhùng trang Web eô dich vu phuc vu cho viêctuyén dung nhân viên va nguài dang tîm viêc.Câc chinh quyèn dai phuong, eâe tô chùc phi chînh phù cûng bât dâu su dung phuangphâp tuyén nhân viên qua mang, va hon thé nùa thông qua mang eô thé kiém tra trinh dôcùa hg bàng nhùng câu hôi bô sung, tu dông cho diêm va thông bâo kêt quâ cho ùng cùviên biêt.Càc ùng viên eô thé phài trà lài mot sô câu hôi bô sung nêu vi tri công viêc dôi hôi: Sô anninh xâ hôi, sô bàng lài xe, dia chi email va nhà riêng... Càc thông tin này se dugc bàomât. Khi dâ dâng ky dia chi email, nguài xin viêc se nhân dugc thu thông bâo tu dôngrang, don xin viêc cùa hg dâ dugc nhân va dâ tu dông chuyên cho nhân viên quàn lynguôn nhân lue cùa tô chùc. Viêc tuyén dung qua mang dâ làm tàng sô nguài xin viêc lênrât nhièu lân, dong thài nô cûng giùp loai bôt nhhùng nguài không phù hgp. Quâng eâolà mot phàn cùa quâ trinh tuyén dung, nên nô phài tâp trung vào chuyên mon cùa côngviêc dôi hôi dé hâp dân nhùng ùng viên eô chuyên mon phù hgp. Vî du: Bài kiêm tra viêtdé chùng tô khâ nàng làm viêc nhu dânh mây, tu giài thiêu, bien tâp mot bâo eâo hoacmot cuôc hgp phông vân.Dé dâm bào su công bàng, tô chùc nên xem xét ky luông thù tue tuyên dung dé trânh chonguài du tuyén không bj phân biêt dôi xù. Vi du nhu trong câe chien luge tuyên dung,không nên loai trù bât cù mot nhôm dôi tugng nào eà. Ùy ban ea hôi viêc làm bînh dâng(EEOC) câm su uu tien dira trên eâe tiêu chî: tuôi tâe, giài tînh, quôc tich, ton giâo,chùng tôc trong tuyên dung. Tuy nhiên, mot sô tô chùc vân thuc hiên viêc tuyên dungnhàm vào mot sô dôi tugng eu thê dang thiêu trong tô chùc. Vi du: chinh quyên lien bangdâ dua ra mot chuong trînh tuyén dung nhàm tàng sô nguài Bô Dào Nha, Tây Ban Nhatrong lue lugng Iao dông lien bang dông thài cùng cô gang tuyên chgn càc sinh viên tôtnghiêp tai câe truong dai hge dành cho nguài da den va mang lai cho hg nhiêu ca hôi de -33
 46. 46. tiép xùc vài càc thông tin tuyén dung lien bang. Viêc tuyén dung nhàm vào câe dich eu thé này nên dugc thuc hiên phù hgp vài kê hoach hành dông hoàe theo thoà thuân dà dugc ky két 5. Phân tich, do Ivàng công viêc trong lînh vire hành chinh Khi tô chùc dâ ra dài, eô tô chùc bô mây, eô con nguài vv..., làm thê nào dé tô chùc hoat dông eô hiêu quâ nhât, dé moi eâ nhân trong tô chùc dèu eô mot vi trî dùng trong bô mâydé cô thê phât huy hêt nàng lue, trî tue, khà nâng cùa mînh cho tô chùc? Mot trong nhùngcông viêc cân phài dugc tien hành dô là Phân tich, do luàng công viêc ".5.L Phân tich công viêcMot công viêc thuong là tâp hgp cùa nhiêu phân viêc nhô gom lai, cô phân viêc eô thêtien hành riêng rê rôi gôp lai, tao ra su hoàn thành cùa công viêc lôn, cô phân viêc cô lienquan chat ché vài càc phân viêc khàc nhau, nô chi dugc thuc hiên khi mot phân viêc khàcdâ hoàn thành va su hoàn thành cùa nô là tien dé de thuc hiên phân viêc dâng sau (Taomot chu trinh công viêc). Cô phân viêc don giàn, cô phân viêc phùc tap, nô chi dugc thuchiên trong dieu kiên nhât dinh va dôi hôi nguài thuc hiên phài cô nàng lue.Phân tich công viêc là mot phuong phàp, mot quâ trînh thu thâp mot eâch cô hê thôngcàc thông tin lien quan dên công viêc, xâc djnh câc ky nàng, nàng lue va trâch nhiêm cânphài cô dé thuc hiên công viêc.5.7.7. Mue dîch cùa phân tîch công viêc?Tuy thuôc vào pham vi, mue dîch cùa nhà quân ly, chùng ta eô thé khai thâc két quà cùahoat dông phân tîch công viêc dugc thê hiên duài câc gôe dô sau:* Tîm mue dîch tông thê cùa công viêc: Se trà lài cho ta câu hôi tai sao eô công viêcnày?, nguài thuc thi công viêc dô se gôp phân gî cho tô chùc?.* Tîm hiêu vê nôi dung công viêc: Xâc dinh cho ta bàn chat va pham vi cùa công viêctheo chùc nàng, nhiêm vu se dugc thuc thi. 34-
 47. 47. * Xâc dinh trâch nhiêm eâ nhân: Trà lài dugc kêt quà dâu ra là gî va nguài nàm giù vj trîphài chiu trâch nhiêm gî?. * Xâc dinh tiêu chuân hoàn thành: Tiêu chî, bien phàp hoac câe chi sô dugc su dung dédânh giâ mùc dô thoà mân cùa công viêc dâ dugc thuc hiên.* Xâc djnh trâch nhiêm vê mat tô chùc: Mùc dô va pham vi trâch nhiêm viêc ra quyêtdinh, giài quyét vân de, quan hê qua lai, kiém tra khôi lugng va chat lugng câc nguônlue.* Xâc djnh vj tri tô chùc: Vi trî công viêc trong tông thê cùa tô chùc.* Nhân tô dông ea: Ca ché khuyên khieh âp dung dôi vài nguài giù vj trî công viêc.* Nhân tô phât triên: Ca hôi nguài giù công viêc dugc thàng tien va dat dugc nhùng kynàng mai.* Nhân tô moi truong: Câe dieu kiên làm viêc, sue khoé va an tôan.Tôm lai, phân tich công viêc là mot bô phân cùa quâ trînh thiét ké ca câu, tô chùc hoac tôchùc lai mot tô chùc hiên cô. Là mot công eu cùa quàn ly nhân lue. Két quâ eu thé cùaphân tîch công viêc là su mô ta eâe nhiêm vu va chùc nàng nguài thuc thi, xâc dinh chùcnàng cân cô dé thuc hiên công viêc, xâc djnh ea câu công chùc. Phân tich công viêc lànèn tàng cho viêc tuyên chgn công chùc, thi nâng ngach, dânh giâ nàng lue công chùcw...5.1.2 Quâ trînh phân tîch công viicBuàcl: Thu thâp du lieu công viêcCô rât nhiêu phuong phâp dé thu thâp thông tin, tù viêc phân tich câc chùc nàng, nhiêmvu cùa tô chùc, bao gôm: • Phông vân: Phông vân là phuong phâp dugc dùng phô bien nhât. Nô dôi hôi kynàng cùa nguài phân tîch va tiét kiêm thài gian. -35
 48. 48. • Bàng câu hôi de kiém tra: Dây là phuang phâp hùu îch giùp cho công chùc mô tacông viêc cùa mînh. • Quan sât: Phuong phâp này eô thê dùng dôi vài càc công viêc tay chân va hànhchînh làp di lâp lai. • Tu mô ta: Dây là phuang phâp kinh té nhât. Tuy nhiên, chat lugng phu thuôc vàokhà nâng va kiên thùe cùa nguài giù vi trî công viêc. • Nhât ky: Là phuong phàp hùu îch dôi vài công viêc quàn ly nhung dôi hôi nguàigiù vj trî công viêc phài quan tâm. • Hôi dông chuyên gia. • Phôi hgp câc phuong phâp trên. Trong pham vi nôi dung nghiên cùu cùa luân vàn này, tâe già lira chgn phuong phàp tumô ta, dây là phuong phàp nhanh nhât va kinh tê nhât. Tuy nhiên, chat lugng phu thuôcvào khà nàng va kién thùe cùa nguài giù vj tri công viêc. Khi kê khai, dôi hôi phài liêt kêtât eâ công viêc nàm trong, ngoài chùc nàng. Công viêc thuong xuyên, không thuôngxuyên, công viêc dôt xuât vv..,Evàc 2. Chia tdch công viêc vàphân tîchSau khi kiêm tra tînh hgp ly cùa dû lieu, thuc hiên viêc chia tàch công viêc. Chia tàchcông viêc là quà trînh chia nhô công viêc dé xâc dinh càc thành phân câu thành côngviêc. Viêc chia nhô này eàng chi tiêt eàng tôt cho dên khi thành phân công viêc don giànnhât, Tuy nhiên, dieu dô eôn tuy thuôc vào mue dîch, vj trî cùa tô chùc ma viêc chia nhôtheo mùc dô khàc nhau. Sau khi chia tàch công viêc, thuc hiên viêc phân tîch, mô ta côngviêc theo câc yêu tô sau dây: • Tên công viêc, • Trâch nhiêm: Xét pham vi va mùc dô ành huông cùa công viêc, • Moi quan hê dôi vài câc công viêc khâe. 36-
 49. 49. • Giâm sât: Kiêm tra ai, chiu kiêm soât cùa ai? • Su dung eâe giâc quan dé thuc hiên công viêc, • Dôi hôi hoat dông thê chat, • Nhûng dôi hôi vè giao tiêp nôi bô va giao tiép bên ngoài, • Ngôn ngù su dung, • Mây môe thiêt bj phuc vu cho công viêc, • Ky nâng, ky xào cùa nguài thuc thi công viêc, • Dôi hôi vê càc dàc diêm câ nhân, • Dôi hôi vê dieu kiên làm viêc: Luu y dén eâe yéu tô công viêc hay phài di nhiêunai, làm viêc biêt lâp, làm viêc vê dêm, làm viêc kéo dài trong nhiêu già vv...Tôm lai, nôi dung cùa viêc phân tîch công viêc phu thuôc vào mue tiêu phân tich. Néumue dîch chînh là xâc dinh nôi dung công viêc thî tâp trung vào câe chùc nàng, nhiêm vuva trâch nhiêm. Nêu mue dîch chinh là phân tîch vai trô thî tiêu diêm se là càc khîa canhxù su ma công viêc dôi hôi. Nêu mue dich là phân tîch thâm quyên, thî nhùng ky nàng vakhà nàng tai nai làm viêc se là moi quan tâm chînh vv...Buàc 3. Dành già vàphân logi công viêcDira vào kêt quà phân tîch công viêc à buàc 2 de phân loai công viêc tuy theo mue dîchsu dung. Cô nhiêu phuong phâp dânh già, phân loai công viêc, eu thê là:Phuong phâp phân loai công viêc theo tâm quan trgng dôi vài tô chùc.Phuong phàp phân loai công viêc bàng câeh so sânh vài eâe yêu tô trong co câu ly tuôngdugc thiêt lâp tù dâu.Phuong phâp dânh giâ dô phùc tap công viêc bàng thang diêm; theo dô công viêc dugcxem xét theo câc yêu tô, moi yêu tô dugc cho mot thang diêm nhât dinh, sau dô công sôdiém cùa câc yêu tô lai.Phuong phâp dành giâ dô phùc tap công viêc, dugc dua vào 3 yéu tô ca bàn sau: 37

×