SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 10
ĐỀ 1
Câu I (3,0 điểm): Cho hàm số: .
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) với trục tung.
Câu II (3,0 điểm):
1) Giải phương trình: .
2) Tính tích phân : .
3) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn .
Câu III (1,0 điểm): Cho hình chóp S.ABC có vuông tại A, ; ,
góc giữa cạnh bên SC và mặt đáy bằng 600
. Tính thể tích của khối chóp S.ABC và tính khoảng
cách từ A đến mặt phẳng (SBC).
Câu IVa (2,0 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm ; ;
.
1) Viết phương trình mặt phẳng (ABC).
2) Viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện OABC. Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại
tiếp ∆ ABC.
Câu Va (1,0 điểm): Giải phương trình sau trên tập số phức: .
ĐỀ 2
Câu 1: (3,0điểm)Cho hàm số 23 23
+−= xxy , có đồ thị (C).
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).
2) Biện luận theo m số nghiệm phương trình x3
- 3x2
– m = 0.
Câu 2: (3,0 điểm)
1) Giải phương trình .
2) Tính tích phân: .
3) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số .
Câu 3: (1,0 điểm) Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a , góc , SA
vuông góc mp (ABCD), SC hợp với đáy góc 450
. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
Câu 4.a (2,0 điểm) :Trong không gian Oxyz cho A(0;-1;-1) ; B( 1;1;-3) ;C(5;3;1).
1) Viết phương trình mặt phẳng qua A; B; C.
2) Viết phương trình mặt cầu (S) tâm O tiếp xúc . Tìm tọa độ tiếp điểm H
của (S) và .
Câu 5.a (1,0 điểm): Gọi là 2 nghiệm của phương trình trên tập số phức.
Hãy tính và .
ĐỀ 3
Bài 1: (3 điểm) Cho hàm số:
1
2
x
y
x
−
=
+
1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên.
2) Tìm m để đường thẳng d: y = x + m cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B.
Bài 2: (3 điểm)
1) Giải phương trình:
2 3
77
log log 7 0x x− − =
2) Tính tích phân:
2 2
2
0 1
x
I dx
x
=
+
∫
3) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 2
2 5y x x= + + .
Bài 3: (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD biết ABCD là hình thoi tâm O, cạnh bằng a, góc BAD bằng
600
. SO ⊥ (ABCD), SI = 3a với I là trung điểm CD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
Câu 4.a. ( 2 điểm): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho d:
1 2
2 1 3
x y z− +
= =
−
và mặt phẳng (P):
3 2 4 0x y z− + + = .
1) Tìm tọa độ giao điểm M của d và (P).
2) Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I(3;-1;2) và tiếp xúc với (P).
Câu 5.a.(1 điểm) Giải phương trình 2
3 0z z+ + = trên tập Z
ĐỀ 4
Bài 1 (3 điểm) Cho hàm số 3 2
2 6 4y x x= + −
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị(C) tại giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng
1
2
x =
Bài 2 (3 điểm)
1) Giải phương trình : 2
( 1) 0x x
e e e e- + + =
2) Tính tích phân: I = ( )
2
2
1 2sin cosx xdx
π
π
−
−∫
3) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: ( ) 2 lnf x x x= − + trên đoạn [ ]1;9
Bài 3:(1,0 điểm) Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a, AC =2a cạnh
bên SA vuông góc với đáy, cạnh bên SC tạo với đáy góc 600
. Gọi M là trung điểm của SB. Tính thể
tích của khối chóp S.ABC và khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SAC).
Bài 4a:(2,0 điểm)Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(1;3;1), B(0;2;–6) và 2OG i j k= + −
uuur rr r
1) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua G và vuông góc với đường thẳng AB.Tìm tọa độ
điểm C sao cho G là trọng tâm của tam giác ABC.
2) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là điểm A và đi qua điểm B.
Bài 5a: (1,0 điểm) Cho hai số phức z1=4-2i và z2=1+i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức
2
1
z
z
ĐỀ 5
Câu 1:(3đ)
1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số:
x
y
x
2
1
−
=
−
.
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) tại giao điểm của đồ thị và Ox
Câu 2: (3đ)
1) Giải phương trình :
− − − =x xlog ( 3) log ( 2) 1
2 1
2
2) Tính tích phân
xdx
I
x
1
2
0 2
=
+
∫ .
3) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số x x
y
2
2 1
2 − −
= trên đoạn [0; 2]
Câu 3: (1đ)
Cho khối chóp đều S.ABCD có cạnh AB = a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 0
60 . Tính thể
tích của khối chóp S.ABCD theo a.
Câu 4a: (2,0 điểm) ) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A( 2, 3, –1) và mặt phẳng
(P): 2 5 0x y z– –+ = .
1) Viết phương trình của đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P).
2) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của A xuống mặt phẳng (P).
Câu 5a: (1đ)Tìm nghiệm phức z của phương trình sau: 2 3 4 5 3 4− − + = −i z i i( )
ĐỀ 6
Câu 1: (3,0 điểm). Cho hàm số
3 2
1
x
y
x
+
=
−
, có đồ thị (C).
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị với trục tung.
Câu 2: (3,0 điểm)
1) Giải bất phương trình sau trên tập số thực ¡ : .063.59 <+− xx
2) Tính tích phân: ( )
0
1 2 sin 2I x x dx
p
= -ò .
3) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số ( ) ( )3 2
3 1 2f x x m x m= − + + − có cực trị.
Câu 3: (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a, BC = 2a. Hai
mặt bên (SAB) và (SAD) vuông góc với đáy, cạnh SC hợp với đáy một góc 600
. Tính V khối chóp
S.ABCD.
Câu 4a) (2,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho hai điểm ( ) ( )4;1;2,1;1;3 −− BA và mặt phẳng
(P) có pt 2 3 12 0x y z− + + = .
1) Viết phương trình tham số của đường thẳng d qua O và song song với đường thẳng AB.
2) Tìm tọa độ của điểm H là hình chiếu vuông góc của A trên (P).
Câu 5a) (1,0 điểm). Tính môđun của số phức z , biết: 3 2 3 2 1 .z z i i- - + = -
ĐỀ 7
Câu 1.( 3,0 điểm ): Cho hàm số 3 2
3 4y x x= + − có đồ thị (C)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C)
2) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình 3 2
3 1 0x x m+ + − =
Câu 2. ( 2,0 điểm ):
1) Giải phương trình: 2 8
4
1
1 lo
lo l g
g
g o
x
x x=−
+
2) Tính tích phân
1
3
0
( 1)
x
I dx
x
=
+∫
Câu 3. ( 2,0 điểm ): Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bêntạo với đáy
một góc 60o
.
1) Tính thể tích khối chóp.
2) Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
Câu 4a (2.0 điểm): Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( )P :x 3y – z 2 0+ + = và
đường thẳng d :x 3t; y 4 – t; z 2 – t.= = − =
1) Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa d và vuông góc mặt phẳng (P).
2) Viết phương trình đường thẳng d’ qua A(2; -1; 1), song song với giao tuyến
của (P) và (Q).
Câu 5a ( 1,0 điểm ): Tìm số phức z, biết rằng (3 - i).z + 5i = (2 + i)2
.z – 3z + 2
ĐỀ 8
Bài 1: (3,0Điểm)Cho hàm số 3 2
( ) 3 2y f x x x= = − + +
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình 3 2
3 2 0x x m− + + − = có ít nhất 2 nghiệm thực
phân biệt.
Bài 2: (3,0Điểm)
1) Cho a, b là những số thực dương. Rút gọn biểu thức:
4 1 2
3 3 3
1 3 1
4 4 4
( )
( )
a a a
A
a a a
−
−
+
=
+
2) Tính tích phân
4
4
0
2013
cos
dx
I
x
π
= ∫ .
3) Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số ( ) x
x
f x
e
= trên đoạn [ ]1;2− .
Bài 3: (1,0 Điểm) Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một
tam giác đều cạnh 2a. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón.
Bài 4a: (2,0 điểm)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(1;2;-1), B(3;0;1) và mặt phẳng (P)
có phương trình 2 2 7 0x y z+ − + = .
1) Viết phương trình tham số đường thẳng d đi qua A và vuông góc mặt phẳng (P). Tìm tọa độ
giao điểm H của đường thẳng d và mặt phẳng (P).
2) Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính AB. Tìm tọa độ M thuộc mặt phẳng (P) sao cho
3 điểm A, B, M thẳng hàng.
Bài 5a: (1,0 điểm)Cho số phức w 3 2i= + . Xác định phần thực và phần ảo của số phức 2
1 w
w
z
−
= .
ĐỀ 9
Bài 1(3,0 điểm).Cho hàm số
2 1
1
x
y
x
−
=
−
(1)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).
2) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng -4.
Bài 2 (3,0 điểm)
1) Giải phương trình
2 2
2 4
log ( 3) log (4 ) 5 0x x− − − =
2) Giải phương trình
1 2
0
( 1)x
x
e
I dx
e
+
= ∫
3) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 3x x
y e e x−
= + + trên đoạn [1;2] .
Bài 3 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với
mặt phẳng đáy. Đặt 2SA a= .
1) Tính thể tích khối chóp S.ABC và diện tích tam giác SBC theo a . Từ đó suy ra khoảng
cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC).
2) Tính thể tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.
Bài 4a (2,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho 2 3 2OI i j k= + −
uur rr r
và mặt phẳng
( ) : 2 2 9 0x y zα − − − = .
1) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng ( )α .
2) Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng ( )β song song với mặt phẳng ( )α đồng thời tiếp
xúc với mặt cầu (S).
Bài 5a (1,0 điểm). Giải phương trình sau trên tập số phức 2
2 2 5 0w w− + = .
ĐỀ 10
Câu 1. (3,0 điểm) Cho hàm số: 3 21
1
3
y x x x= + + -
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( )C của hàm số đã cho.
2) Chứng minh rằng phương trình: 3 2
3 3 3 0x x x m+ + - - = luôn có một nghiệm với mọi giá
trị của tham số m .
Câu 2. (3,0 điểm)
1) Giải phương trình:
1
5 9.5 4 0x x+ -
- - =
2) Tính tích phân:
2
0
(2 1) cosI x xdx
p
= -ò
3) Xác định giá trị của tham số m để hàm số 4 2
2 2 1y x mx m= - + - có ba cực trị.
Câu 3. (1,0 điểm)
Cho hình chóp .S ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B với , 3AB a BC a= = .
Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. Gọi ,H K lần lượt là hình chiếu của A lên các
cạnh ,SB SC . Tính thể tích khối cầu đi qua năm điểm , , , ,A B C H K .
Câu 4.a. (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho hai điểm (1; 2;0), (2;0;2)A B- và đường thẳng
( )
1 2
: 2
3
x t
d y t t
z t
ìï = +ïïï = - Îí
ïï = +ïïî
¡ .
1) Viết phương trình mặt cầu ( )S tâm A và đi qua điểm B .
2) Viết phương trình mặt phẳng ( )P chứa d và song song với đường thẳng A B .
Câu 5.a. (1,0 điểm) Cho số phức ( )( )
2
1 2 2z i i= - + . Tính giá trị của biểu thức: .P z z= .
ĐỀ 11
Câu I (3,0 điểm): Cho hàm số 3 2
3 1y x x= − + − có đồ thị (C)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).
2) Dùng đồ thị (C), xác định k để phương trình sau có đúng 3 nghiệm phân biệt
3 2
3 0x kx− + = .
Câu II (3,0 điểm):
1) Giải phương trình: ( )2 2log .log 8 4=x x
2) Tính tích phân: 2
3
sin
1 2 cos
x
I dx
x
p
p
=
+ò
3) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: 4 3x x
y e e x-
= + + trên đoạn [0;2]
Câu III (1,0 điểm):
Cho hình chóp S.ABC có đáy là ABCD vuông cân tại B có AC = 2a, SA vuông góc với đáy và SB
hợp với đáy một góc 0
60 . Xác định tâm và tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.
Câu IVa. (2điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(1;4;2) và mặt phẳng (P) có phương trình
2 2 1 0x y z+ + − =
1) Tìm tọa độ điểm A’ là hình chiếu vuông góc của điểm A lên mp(P).
2) Viết phương trình mặt cầu tâm A tiếp xúc với mp(P)
Câu Va : (1điểm) Tìm modun của số phức
( )2
4 3
1
i
z
i
−
=
−
ĐỀ 12
Câu 1 (3,0 điểm)Cho hàm số
3 21 3
5
4 2
y x x= − + có đồ thị ( C ) .
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho.
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) ,biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng
9
4
− .
Câu 2 (3,0 điểm)
1) Giải phương trình: 9
2
3
24log 7log 4 0x x− + = .
2) Tính tích phân:
3
1
.ln
(1 ln )e
x
x
I dx
x
+
= ∫ .
3) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số ( )2
( ) 2ln 3f x x x= − + trên đoạn [ ]0;2 .
Câu 3 (1,0 điểm)Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA
vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng ( )SBD và mặt phẳng đáy bằng 60o
. Tính thể tích
khối chóp .S ABCD theo a .
Câu 4.a (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A (2; –1; –1) ; đường thẳng
(d) :
1 1
2 1 2
x y z− +
= =
−
và mặt phẳng ( ):2 2 3 0P x y z+ − + = .
1) Viết phương trình mặt cầu ( )S có tâm là điểm A và tiếp xúc với mặt phẳng ( )P .
2) Viết phương trình mặt phẳng (Q) tiếp xúc với (S) đồng thời vuông góc với (d).
Câu 5.a (1,0 điểm)Tính môđun của số phức
18
2
2 3
i
z i
i
+
= + −
+
.
ĐỀ 13
Câu 1: (3,0 điểm) Cho hàm số y = x3
– 3x + 1 có đồ thị (C)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình: -
3
3
x
+ x –
3
m
+ 1 = 0 có ba nghiệm phân biệt.
Câu 2: ( 3,0 điểm)
1. Giải phương trình : 4x
-
3
1
.2x+3
+
3
4
= 0
2. Tính tích phân : I = ∫ +
e
dxxx
1
)ln1(
3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = 5 1x x− + +
Câu 3: (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với
mặt đáy và cạnh bên SC tạo với mặt đáy một góc 30o
. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
Câu 4a: (2,0 điểm) trong không gian Oxyz, cho A(1;1;2) , B(-2;1;6) và đường thẳng d:
1 2
2
1
x t
y t
z t
= −

=
 = +
1. Viết phương trình mặt cầu đường kính AB
2. Tìm trên đường thẳng d toạ độ điểm M cách đều 2 điểm A và B
Câu 5a: (1,0 điểm) Tìm số phức z biết: z – 2 z = 3 – 4i
ĐỀ 14
Câu 1: (3.0 điểm) Cho hàm số
1 2
2
x
y
x
−
=
+
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2) CMR, (C) luôn cắt đường thẳng d: y = 3x + 2m tại hai điểm phân biệt.
Câu 2: (3.0 điểm)
1) Giải phương trình:
2 2
2 2 1
3 15.3 12 0x x x x− + −
− + =
2) Tính tích phân:
( )
2 2
0
2 3cos sin dI x x x
π
= −∫
3)Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: 2
( 3)x
y e x= - trên đoạn [–2;2].
Câu 3: (1,0 điểm) Cho khối chóp S.ABC có hai mặt (ABC), (SBC) là các tam giác đều cạnh a và
3
2
a
SA = . Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.
Câu 4: (2,0 điểm):Trong không gianOxyz, cho điểm ( 3;2; 3)A - - và hai đường thẳng
1
1 2 3
:
1 1 1
x y z
d
- + -
= =
-
và 2
3 1 5
:
1 2 3
x y z
d
- - -
= =
1) Chứng minh rằng 1
d và 2
d cắt nhau.
2) Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa 1
d và 2
d . Tính khoảng cách từ A đến mp(P).
Câu5: (1,0 điểm): Giải phương trình sau đây trên tập số phức:
4 2
( ) 2( ) 8 0z z- - =
ĐỀ 15
Bài 1.(3,0 điểm) Cho hàm số
4 21
2 1
2
y x x= − + − có đồ thị là (C).
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có tung độ bằng 1− và có hoành độ
dương.
Bài 2.(3,0 điểm)
1) Giải phương trình ( ) ( )9 1
3
2log 4 1 log 5 7 3x x+ − − = .
2) Tính tích phân sau: ( )
1
0
3 2 x
I xe dx= −∫ .
3) Tìm GTLN và GTNN của hàm số
2
1 2 2x
y e e x+
= − trên đoạn [ ]0,2 .
Bài 3.(1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB 3a= , BC 2a= . Cạnh
bên SA vuông góc với mặt đáy và góc · 0
SCB 60 .= Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.
Bài 4.a. (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm ( )1; 2;2 ,A − ( )3;0;4 ,B −
( )2; 1;2C − − và đường thẳng d có phương trình
2 1 3
.
3 1 1
x y z− + −
= =
1) Viết phương trình mặt cầu (T) có đường kính AB.
2) Viết phương trình đường thẳng d′ đi qua A và song song với đường thẳng BC. Chứng minh
rằng d và d′ chéo nhau và vuông góc với nhau.
Bài 5.a. (1,0 điểm) Tìm mô đun của số phức z, biết rằng 3 2 2 5z z i− = −
ĐỀ 16
Câu 1. (3 điểm) Cho hàm số
3
3y x x= − .
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Tìm m để phương trình 3
3 1 0x x m− + − = có đúng một nghiệm.
Câu 2. (3 điểm)
1. Giải phương trình: 2 8 26log .log log 1x x x− = .
2. Tính tích phân:
4
2
0
3tan 1
cos
x
I dx
x
π
+
= ∫ .
3. Chứng minh rằng: 1 0
1
ln x
x
+ ≥− với mọi 1x ≥ .
Câu 3. (1 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, cạnh SA vuông góc
mặt đáy, góc tạo bởi hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 600
. Tính thể tích của khối chóp S.ABC
biết AB a= .
Câu 4.a (2 điểm) Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) có phương trình 2 2 3 0x y z− + − = và
điểm ( )1; 3;1M − .
1. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là M và tiếp xúc với mặt phẳng (P).
2. Tìm tọa độ tiếp điểm của mặt cầu (S) và mặt phẳng (P).
Câu 5.a (1 điểm) Tìm tập hợp tất cả các điểm biểu diễn của số phức z biết 1 3z + = .
3. Chứng minh rằng: 1 0
1
ln x
x
+ ≥− với mọi 1x ≥ .
Câu 3. (1 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, cạnh SA vuông góc
mặt đáy, góc tạo bởi hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 600
. Tính thể tích của khối chóp S.ABC
biết AB a= .
Câu 4.a (2 điểm) Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) có phương trình 2 2 3 0x y z− + − = và
điểm ( )1; 3;1M − .
1. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là M và tiếp xúc với mặt phẳng (P).
2. Tìm tọa độ tiếp điểm của mặt cầu (S) và mặt phẳng (P).
Câu 5.a (1 điểm) Tìm tập hợp tất cả các điểm biểu diễn của số phức z biết 1 3z + = .

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

[Vnmath.com] de thi quoc gia lan 1 thpt hau loc 2
[Vnmath.com] de thi quoc gia lan 1 thpt hau loc 2[Vnmath.com] de thi quoc gia lan 1 thpt hau loc 2
[Vnmath.com] de thi quoc gia lan 1 thpt hau loc 2Marco Reus Le
 
25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay
25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay
25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán HayZaj Bé Đẹp
 
Toan pt.de019.2010(+17de)
Toan pt.de019.2010(+17de)Toan pt.de019.2010(+17de)
Toan pt.de019.2010(+17de)BẢO Hí
 
Phương trình đường thẳng trong không gian
Phương trình đường thẳng trong không gianPhương trình đường thẳng trong không gian
Phương trình đường thẳng trong không gianNguyễn Đông
 
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp ánTôi Học Tốt
 
23 de thi thu tuyen sinh quoc gia mon toan
23 de thi thu tuyen sinh quoc gia mon toan23 de thi thu tuyen sinh quoc gia mon toan
23 de thi thu tuyen sinh quoc gia mon toankennyback209
 
Luyen thi oxyz hinh 12
Luyen thi oxyz hinh 12Luyen thi oxyz hinh 12
Luyen thi oxyz hinh 12phongmathbmt
 
244 bai tap hinh giai tich trong khong gian
244 bai tap hinh giai tich trong khong gian244 bai tap hinh giai tich trong khong gian
244 bai tap hinh giai tich trong khong gianThang Le Quang
 
14 đề thi thử kì thi Quốc gia 2015 có đáp án
14 đề thi thử kì thi Quốc gia 2015 có đáp án14 đề thi thử kì thi Quốc gia 2015 có đáp án
14 đề thi thử kì thi Quốc gia 2015 có đáp ánTôi Học Tốt
 
Toa do trong mặt phẳng
Toa do trong mặt phẳngToa do trong mặt phẳng
Toa do trong mặt phẳngZenDi ZenDi
 
Thiết lập phương trình mặt phẳng
Thiết lập phương trình mặt phẳngThiết lập phương trình mặt phẳng
Thiết lập phương trình mặt phẳngThế Giới Tinh Hoa
 
[Vnmath.com] de thi thu toan 2015 dang thuc hua 2015
[Vnmath.com] de thi thu toan 2015 dang thuc hua 2015[Vnmath.com] de thi thu toan 2015 dang thuc hua 2015
[Vnmath.com] de thi thu toan 2015 dang thuc hua 2015Marco Reus Le
 
Cac dang toan ve pp toa do trong kg
Cac dang toan ve pp toa do trong kgCac dang toan ve pp toa do trong kg
Cac dang toan ve pp toa do trong kgndphuc910
 
352 bài tập trắc nghiệm tọa độ không gian
352 bài tập trắc nghiệm tọa độ không gian352 bài tập trắc nghiệm tọa độ không gian
352 bài tập trắc nghiệm tọa độ không gianhaic2hv.net
 
Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2
Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2
Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2lam hoang hung
 
thi thu dh nam 2013 thpt trieu son-4
thi thu dh nam 2013 thpt trieu son-4thi thu dh nam 2013 thpt trieu son-4
thi thu dh nam 2013 thpt trieu son-4Oanh MJ
 
Thi thử toán đức thọ ht 2012 lần 1
Thi thử toán đức thọ ht 2012 lần 1Thi thử toán đức thọ ht 2012 lần 1
Thi thử toán đức thọ ht 2012 lần 1Thế Giới Tinh Hoa
 
692 bai hinh ltdh 17 quang trung
692 bai hinh ltdh 17 quang trung692 bai hinh ltdh 17 quang trung
692 bai hinh ltdh 17 quang trungndphuc910
 

Was ist angesagt? (20)

[Vnmath.com] de thi quoc gia lan 1 thpt hau loc 2
[Vnmath.com] de thi quoc gia lan 1 thpt hau loc 2[Vnmath.com] de thi quoc gia lan 1 thpt hau loc 2
[Vnmath.com] de thi quoc gia lan 1 thpt hau loc 2
 
Hình học không gian tọa độ
Hình học không gian tọa độHình học không gian tọa độ
Hình học không gian tọa độ
 
25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay
25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay
25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay
 
Toan pt.de019.2010(+17de)
Toan pt.de019.2010(+17de)Toan pt.de019.2010(+17de)
Toan pt.de019.2010(+17de)
 
Phương trình đường thẳng trong không gian
Phương trình đường thẳng trong không gianPhương trình đường thẳng trong không gian
Phương trình đường thẳng trong không gian
 
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án
 
23 de thi thu tuyen sinh quoc gia mon toan
23 de thi thu tuyen sinh quoc gia mon toan23 de thi thu tuyen sinh quoc gia mon toan
23 de thi thu tuyen sinh quoc gia mon toan
 
Luyen thi oxyz hinh 12
Luyen thi oxyz hinh 12Luyen thi oxyz hinh 12
Luyen thi oxyz hinh 12
 
244 bai tap hinh giai tich trong khong gian
244 bai tap hinh giai tich trong khong gian244 bai tap hinh giai tich trong khong gian
244 bai tap hinh giai tich trong khong gian
 
14 đề thi thử kì thi Quốc gia 2015 có đáp án
14 đề thi thử kì thi Quốc gia 2015 có đáp án14 đề thi thử kì thi Quốc gia 2015 có đáp án
14 đề thi thử kì thi Quốc gia 2015 có đáp án
 
Toa do trong mặt phẳng
Toa do trong mặt phẳngToa do trong mặt phẳng
Toa do trong mặt phẳng
 
Thiết lập phương trình mặt phẳng
Thiết lập phương trình mặt phẳngThiết lập phương trình mặt phẳng
Thiết lập phương trình mặt phẳng
 
Bộ đề thi thử Đại học môn Toán có đáp án chi tiết
Bộ đề thi thử Đại học môn Toán có đáp án chi tiếtBộ đề thi thử Đại học môn Toán có đáp án chi tiết
Bộ đề thi thử Đại học môn Toán có đáp án chi tiết
 
[Vnmath.com] de thi thu toan 2015 dang thuc hua 2015
[Vnmath.com] de thi thu toan 2015 dang thuc hua 2015[Vnmath.com] de thi thu toan 2015 dang thuc hua 2015
[Vnmath.com] de thi thu toan 2015 dang thuc hua 2015
 
Cac dang toan ve pp toa do trong kg
Cac dang toan ve pp toa do trong kgCac dang toan ve pp toa do trong kg
Cac dang toan ve pp toa do trong kg
 
352 bài tập trắc nghiệm tọa độ không gian
352 bài tập trắc nghiệm tọa độ không gian352 bài tập trắc nghiệm tọa độ không gian
352 bài tập trắc nghiệm tọa độ không gian
 
Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2
Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2
Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2
 
thi thu dh nam 2013 thpt trieu son-4
thi thu dh nam 2013 thpt trieu son-4thi thu dh nam 2013 thpt trieu son-4
thi thu dh nam 2013 thpt trieu son-4
 
Thi thử toán đức thọ ht 2012 lần 1
Thi thử toán đức thọ ht 2012 lần 1Thi thử toán đức thọ ht 2012 lần 1
Thi thử toán đức thọ ht 2012 lần 1
 
692 bai hinh ltdh 17 quang trung
692 bai hinh ltdh 17 quang trung692 bai hinh ltdh 17 quang trung
692 bai hinh ltdh 17 quang trung
 

Andere mochten auch

Kiểm tra 45 phút chương i lớp 12
Kiểm tra 45 phút chương i lớp 12Kiểm tra 45 phút chương i lớp 12
Kiểm tra 45 phút chương i lớp 12Thơm Nguyễn Văn
 
Cac dang toan lien quan den khao sat ham so
Cac dang toan lien quan den khao sat ham soCac dang toan lien quan den khao sat ham so
Cac dang toan lien quan den khao sat ham soHuynh ICT
 
Independentistak Aberri Eguna'13
Independentistak Aberri Eguna'13Independentistak Aberri Eguna'13
Independentistak Aberri Eguna'13BASORLEGI
 
Kien thuc co ban cua hinh hoc khong gian
Kien thuc co ban cua hinh hoc khong gianKien thuc co ban cua hinh hoc khong gian
Kien thuc co ban cua hinh hoc khong gianLương Quốc Khánh
 
22 de on-hki-toan11-2011
22 de on-hki-toan11-201122 de on-hki-toan11-2011
22 de on-hki-toan11-2011trongphuckhtn
 
Duong thang ss voi mp
Duong thang ss voi mpDuong thang ss voi mp
Duong thang ss voi mpHoa Phượng
 
[Trinh chieu] luyen tap tim giao tuyen
[Trinh chieu] luyen tap tim giao tuyen[Trinh chieu] luyen tap tim giao tuyen
[Trinh chieu] luyen tap tim giao tuyentrantuananh919
 
Phuong phap-tim-cac-loai-khoang-cach-trong-hinh-hoc-khong-gian
Phuong phap-tim-cac-loai-khoang-cach-trong-hinh-hoc-khong-gianPhuong phap-tim-cac-loai-khoang-cach-trong-hinh-hoc-khong-gian
Phuong phap-tim-cac-loai-khoang-cach-trong-hinh-hoc-khong-gianĐức Mạnh Ngô
 
Tinh the tich khoi da dien
Tinh the tich khoi da dienTinh the tich khoi da dien
Tinh the tich khoi da dienroggerbob
 
Tập 5 chuyên đề Toán học: Hình không gian - Megabook.vn
Tập 5 chuyên đề Toán học: Hình không gian - Megabook.vnTập 5 chuyên đề Toán học: Hình không gian - Megabook.vn
Tập 5 chuyên đề Toán học: Hình không gian - Megabook.vnMegabook
 
Phương pháp giải Hình Học Không Gian hiệu quả
Phương pháp giải Hình Học Không Gian hiệu quảPhương pháp giải Hình Học Không Gian hiệu quả
Phương pháp giải Hình Học Không Gian hiệu quảTrần Đình Khánh
 

Andere mochten auch (16)

Kiểm tra 45 phút chương i lớp 12
Kiểm tra 45 phút chương i lớp 12Kiểm tra 45 phút chương i lớp 12
Kiểm tra 45 phút chương i lớp 12
 
Cac dang toan lien quan den khao sat ham so
Cac dang toan lien quan den khao sat ham soCac dang toan lien quan den khao sat ham so
Cac dang toan lien quan den khao sat ham so
 
Independentistak Aberri Eguna'13
Independentistak Aberri Eguna'13Independentistak Aberri Eguna'13
Independentistak Aberri Eguna'13
 
KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİKENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ
 
Kien thuc co ban cua hinh hoc khong gian
Kien thuc co ban cua hinh hoc khong gianKien thuc co ban cua hinh hoc khong gian
Kien thuc co ban cua hinh hoc khong gian
 
Hinh 11
Hinh 11Hinh 11
Hinh 11
 
22 de on-hki-toan11-2011
22 de on-hki-toan11-201122 de on-hki-toan11-2011
22 de on-hki-toan11-2011
 
Life2
Life2Life2
Life2
 
Duong thang ss voi mp
Duong thang ss voi mpDuong thang ss voi mp
Duong thang ss voi mp
 
[Trinh chieu] luyen tap tim giao tuyen
[Trinh chieu] luyen tap tim giao tuyen[Trinh chieu] luyen tap tim giao tuyen
[Trinh chieu] luyen tap tim giao tuyen
 
Hhkg
HhkgHhkg
Hhkg
 
Phuong phap-tim-cac-loai-khoang-cach-trong-hinh-hoc-khong-gian
Phuong phap-tim-cac-loai-khoang-cach-trong-hinh-hoc-khong-gianPhuong phap-tim-cac-loai-khoang-cach-trong-hinh-hoc-khong-gian
Phuong phap-tim-cac-loai-khoang-cach-trong-hinh-hoc-khong-gian
 
Tinh the tich khoi da dien
Tinh the tich khoi da dienTinh the tich khoi da dien
Tinh the tich khoi da dien
 
hinh khong gian
hinh khong gianhinh khong gian
hinh khong gian
 
Tập 5 chuyên đề Toán học: Hình không gian - Megabook.vn
Tập 5 chuyên đề Toán học: Hình không gian - Megabook.vnTập 5 chuyên đề Toán học: Hình không gian - Megabook.vn
Tập 5 chuyên đề Toán học: Hình không gian - Megabook.vn
 
Phương pháp giải Hình Học Không Gian hiệu quả
Phương pháp giải Hình Học Không Gian hiệu quảPhương pháp giải Hình Học Không Gian hiệu quả
Phương pháp giải Hình Học Không Gian hiệu quả
 

Ähnlich wie 16đề ôn thi tốt nghiệp

đề Thi tốt nghiệp môn toán 2012
đề Thi tốt nghiệp môn toán 2012đề Thi tốt nghiệp môn toán 2012
đề Thi tốt nghiệp môn toán 2012adminseo
 
01 de thi lop vip moon de 1
01 de thi lop vip moon de 101 de thi lop vip moon de 1
01 de thi lop vip moon de 1Lão Đồng
 
Đề thi đại học môn toán khối A năm 2011
Đề thi đại học môn toán khối A năm 2011Đề thi đại học môn toán khối A năm 2011
Đề thi đại học môn toán khối A năm 2011Đề thi đại học edu.vn
 
đề Thi thử chuyên đề
đề Thi thử chuyên đềđề Thi thử chuyên đề
đề Thi thử chuyên đềMaths Tqk
 
đề Thi thử chuyên đề
đề Thi thử chuyên đềđề Thi thử chuyên đề
đề Thi thử chuyên đềMaths Tqk
 
[Giasunhatrang.edu.vn]de so 1 toan hoc tuoi tre
[Giasunhatrang.edu.vn]de so 1 toan hoc tuoi tre[Giasunhatrang.edu.vn]de so 1 toan hoc tuoi tre
[Giasunhatrang.edu.vn]de so 1 toan hoc tuoi treGiaSư NhaTrang
 
Đề GSTT lần 3 2014
Đề GSTT lần 3 2014Đề GSTT lần 3 2014
Đề GSTT lần 3 2014Sirô Tiny
 
17 dethi thu thpt mon toan truonghocso.com
17 dethi thu thpt mon toan  truonghocso.com17 dethi thu thpt mon toan  truonghocso.com
17 dethi thu thpt mon toan truonghocso.comThế Giới Tinh Hoa
 
13 đề thi đại học môn toán
13 đề thi đại học môn toán13 đề thi đại học môn toán
13 đề thi đại học môn toánLong Nguyen
 
Toán 3 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqghn
Toán 3 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqghnToán 3 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqghn
Toán 3 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqghnViệt Nam Tổ Quốc
 
Toan pt.de082.2012
Toan pt.de082.2012Toan pt.de082.2012
Toan pt.de082.2012BẢO Hí
 
05 de thi thu dh nam 2013 lan 5
05 de thi thu dh nam 2013 lan 505 de thi thu dh nam 2013 lan 5
05 de thi thu dh nam 2013 lan 5Huynh ICT
 
7 van-de-ve-phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian
7 van-de-ve-phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian7 van-de-ve-phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian
7 van-de-ve-phuong-phap-toa-do-trong-khong-gianCong Thanh Nguyen
 
De toan b_2010
De toan b_2010De toan b_2010
De toan b_2010ntquangbs
 
De toan b_2010
De toan b_2010De toan b_2010
De toan b_2010ntquangbs
 
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014Thiên Đường Tình Yêu
 

Ähnlich wie 16đề ôn thi tốt nghiệp (20)

đề Thi tốt nghiệp môn toán 2012
đề Thi tốt nghiệp môn toán 2012đề Thi tốt nghiệp môn toán 2012
đề Thi tốt nghiệp môn toán 2012
 
01 de thi lop vip moon de 1
01 de thi lop vip moon de 101 de thi lop vip moon de 1
01 de thi lop vip moon de 1
 
Đề thi đại học môn toán khối A năm 2011
Đề thi đại học môn toán khối A năm 2011Đề thi đại học môn toán khối A năm 2011
Đề thi đại học môn toán khối A năm 2011
 
đề Thi thử chuyên đề
đề Thi thử chuyên đềđề Thi thử chuyên đề
đề Thi thử chuyên đề
 
đề Thi thử chuyên đề
đề Thi thử chuyên đềđề Thi thử chuyên đề
đề Thi thử chuyên đề
 
De Toan A 2009
De Toan A 2009De Toan A 2009
De Toan A 2009
 
[Giasunhatrang.edu.vn]de so 1 toan hoc tuoi tre
[Giasunhatrang.edu.vn]de so 1 toan hoc tuoi tre[Giasunhatrang.edu.vn]de so 1 toan hoc tuoi tre
[Giasunhatrang.edu.vn]de so 1 toan hoc tuoi tre
 
Đề GSTT lần 3 2014
Đề GSTT lần 3 2014Đề GSTT lần 3 2014
Đề GSTT lần 3 2014
 
17 dethi thu thpt mon toan truonghocso.com
17 dethi thu thpt mon toan  truonghocso.com17 dethi thu thpt mon toan  truonghocso.com
17 dethi thu thpt mon toan truonghocso.com
 
De thi dai hoc khoi a nam 2010
De thi dai hoc khoi a nam 2010De thi dai hoc khoi a nam 2010
De thi dai hoc khoi a nam 2010
 
13 đề thi đại học môn toán
13 đề thi đại học môn toán13 đề thi đại học môn toán
13 đề thi đại học môn toán
 
Toán 3 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqghn
Toán 3 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqghnToán 3 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqghn
Toán 3 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqghn
 
Toan pt.de082.2012
Toan pt.de082.2012Toan pt.de082.2012
Toan pt.de082.2012
 
Hinh hoc khong gian
Hinh hoc khong gianHinh hoc khong gian
Hinh hoc khong gian
 
Hinh hoc khong gian
Hinh hoc khong gianHinh hoc khong gian
Hinh hoc khong gian
 
05 de thi thu dh nam 2013 lan 5
05 de thi thu dh nam 2013 lan 505 de thi thu dh nam 2013 lan 5
05 de thi thu dh nam 2013 lan 5
 
7 van-de-ve-phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian
7 van-de-ve-phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian7 van-de-ve-phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian
7 van-de-ve-phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian
 
De toan b_2010
De toan b_2010De toan b_2010
De toan b_2010
 
De toan b_2010
De toan b_2010De toan b_2010
De toan b_2010
 
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
 

Mehr von Thanh Bình Hoàng

De thi dh phan đt cac năm 2000 2012hhgtphang
De thi dh phan đt cac năm 2000 2012hhgtphangDe thi dh phan đt cac năm 2000 2012hhgtphang
De thi dh phan đt cac năm 2000 2012hhgtphangThanh Bình Hoàng
 
Bai tap theo tung chuyen de on thi dai hoc 2012 2013
Bai tap theo tung chuyen de on thi dai hoc 2012 2013Bai tap theo tung chuyen de on thi dai hoc 2012 2013
Bai tap theo tung chuyen de on thi dai hoc 2012 2013Thanh Bình Hoàng
 
Bài tập qua các kì th iduong tròn elip hypebo parabol 2000 2012
Bài tập qua các kì th iduong tròn elip hypebo parabol 2000 2012Bài tập qua các kì th iduong tròn elip hypebo parabol 2000 2012
Bài tập qua các kì th iduong tròn elip hypebo parabol 2000 2012Thanh Bình Hoàng
 

Mehr von Thanh Bình Hoàng (6)

6 de on tap hk2lop12 20122013
6 de on tap hk2lop12 201220136 de on tap hk2lop12 20122013
6 de on tap hk2lop12 20122013
 
In cho minh khue
In cho minh khueIn cho minh khue
In cho minh khue
 
De toan12 ct_hk1_ag-12-13
De toan12 ct_hk1_ag-12-13De toan12 ct_hk1_ag-12-13
De toan12 ct_hk1_ag-12-13
 
De thi dh phan đt cac năm 2000 2012hhgtphang
De thi dh phan đt cac năm 2000 2012hhgtphangDe thi dh phan đt cac năm 2000 2012hhgtphang
De thi dh phan đt cac năm 2000 2012hhgtphang
 
Bai tap theo tung chuyen de on thi dai hoc 2012 2013
Bai tap theo tung chuyen de on thi dai hoc 2012 2013Bai tap theo tung chuyen de on thi dai hoc 2012 2013
Bai tap theo tung chuyen de on thi dai hoc 2012 2013
 
Bài tập qua các kì th iduong tròn elip hypebo parabol 2000 2012
Bài tập qua các kì th iduong tròn elip hypebo parabol 2000 2012Bài tập qua các kì th iduong tròn elip hypebo parabol 2000 2012
Bài tập qua các kì th iduong tròn elip hypebo parabol 2000 2012
 

16đề ôn thi tốt nghiệp

 • 1. ĐỀ 1 Câu I (3,0 điểm): Cho hàm số: . 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) với trục tung. Câu II (3,0 điểm): 1) Giải phương trình: . 2) Tính tích phân : . 3) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn . Câu III (1,0 điểm): Cho hình chóp S.ABC có vuông tại A, ; , góc giữa cạnh bên SC và mặt đáy bằng 600 . Tính thể tích của khối chóp S.ABC và tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC). Câu IVa (2,0 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm ; ; . 1) Viết phương trình mặt phẳng (ABC). 2) Viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện OABC. Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ ABC. Câu Va (1,0 điểm): Giải phương trình sau trên tập số phức: . ĐỀ 2 Câu 1: (3,0điểm)Cho hàm số 23 23 +−= xxy , có đồ thị (C). 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C). 2) Biện luận theo m số nghiệm phương trình x3 - 3x2 – m = 0. Câu 2: (3,0 điểm) 1) Giải phương trình . 2) Tính tích phân: . 3) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số . Câu 3: (1,0 điểm) Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a , góc , SA vuông góc mp (ABCD), SC hợp với đáy góc 450 . Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
 • 2. Câu 4.a (2,0 điểm) :Trong không gian Oxyz cho A(0;-1;-1) ; B( 1;1;-3) ;C(5;3;1). 1) Viết phương trình mặt phẳng qua A; B; C. 2) Viết phương trình mặt cầu (S) tâm O tiếp xúc . Tìm tọa độ tiếp điểm H của (S) và . Câu 5.a (1,0 điểm): Gọi là 2 nghiệm của phương trình trên tập số phức. Hãy tính và . ĐỀ 3 Bài 1: (3 điểm) Cho hàm số: 1 2 x y x − = + 1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên. 2) Tìm m để đường thẳng d: y = x + m cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B. Bài 2: (3 điểm) 1) Giải phương trình: 2 3 77 log log 7 0x x− − = 2) Tính tích phân: 2 2 2 0 1 x I dx x = + ∫ 3) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 2 5y x x= + + . Bài 3: (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD biết ABCD là hình thoi tâm O, cạnh bằng a, góc BAD bằng 600 . SO ⊥ (ABCD), SI = 3a với I là trung điểm CD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD. Câu 4.a. ( 2 điểm): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho d: 1 2 2 1 3 x y z− + = = − và mặt phẳng (P): 3 2 4 0x y z− + + = . 1) Tìm tọa độ giao điểm M của d và (P). 2) Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I(3;-1;2) và tiếp xúc với (P). Câu 5.a.(1 điểm) Giải phương trình 2 3 0z z+ + = trên tập Z ĐỀ 4 Bài 1 (3 điểm) Cho hàm số 3 2 2 6 4y x x= + − 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị(C) tại giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng 1 2 x = Bài 2 (3 điểm) 1) Giải phương trình : 2 ( 1) 0x x e e e e- + + = 2) Tính tích phân: I = ( ) 2 2 1 2sin cosx xdx π π − −∫ 3) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: ( ) 2 lnf x x x= − + trên đoạn [ ]1;9
 • 3. Bài 3:(1,0 điểm) Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a, AC =2a cạnh bên SA vuông góc với đáy, cạnh bên SC tạo với đáy góc 600 . Gọi M là trung điểm của SB. Tính thể tích của khối chóp S.ABC và khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SAC). Bài 4a:(2,0 điểm)Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(1;3;1), B(0;2;–6) và 2OG i j k= + − uuur rr r 1) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua G và vuông góc với đường thẳng AB.Tìm tọa độ điểm C sao cho G là trọng tâm của tam giác ABC. 2) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là điểm A và đi qua điểm B. Bài 5a: (1,0 điểm) Cho hai số phức z1=4-2i và z2=1+i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức 2 1 z z ĐỀ 5 Câu 1:(3đ) 1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số: x y x 2 1 − = − . 2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) tại giao điểm của đồ thị và Ox Câu 2: (3đ) 1) Giải phương trình : − − − =x xlog ( 3) log ( 2) 1 2 1 2 2) Tính tích phân xdx I x 1 2 0 2 = + ∫ . 3) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số x x y 2 2 1 2 − − = trên đoạn [0; 2] Câu 3: (1đ) Cho khối chóp đều S.ABCD có cạnh AB = a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 0 60 . Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a. Câu 4a: (2,0 điểm) ) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A( 2, 3, –1) và mặt phẳng (P): 2 5 0x y z– –+ = . 1) Viết phương trình của đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P). 2) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của A xuống mặt phẳng (P). Câu 5a: (1đ)Tìm nghiệm phức z của phương trình sau: 2 3 4 5 3 4− − + = −i z i i( ) ĐỀ 6 Câu 1: (3,0 điểm). Cho hàm số 3 2 1 x y x + = − , có đồ thị (C). 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị với trục tung. Câu 2: (3,0 điểm) 1) Giải bất phương trình sau trên tập số thực ¡ : .063.59 <+− xx 2) Tính tích phân: ( ) 0 1 2 sin 2I x x dx p = -ò . 3) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số ( ) ( )3 2 3 1 2f x x m x m= − + + − có cực trị. Câu 3: (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a, BC = 2a. Hai mặt bên (SAB) và (SAD) vuông góc với đáy, cạnh SC hợp với đáy một góc 600 . Tính V khối chóp S.ABCD.
 • 4. Câu 4a) (2,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho hai điểm ( ) ( )4;1;2,1;1;3 −− BA và mặt phẳng (P) có pt 2 3 12 0x y z− + + = . 1) Viết phương trình tham số của đường thẳng d qua O và song song với đường thẳng AB. 2) Tìm tọa độ của điểm H là hình chiếu vuông góc của A trên (P). Câu 5a) (1,0 điểm). Tính môđun của số phức z , biết: 3 2 3 2 1 .z z i i- - + = - ĐỀ 7 Câu 1.( 3,0 điểm ): Cho hàm số 3 2 3 4y x x= + − có đồ thị (C) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) 2) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình 3 2 3 1 0x x m+ + − = Câu 2. ( 2,0 điểm ): 1) Giải phương trình: 2 8 4 1 1 lo lo l g g g o x x x=− + 2) Tính tích phân 1 3 0 ( 1) x I dx x = +∫ Câu 3. ( 2,0 điểm ): Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bêntạo với đáy một góc 60o . 1) Tính thể tích khối chóp. 2) Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. Câu 4a (2.0 điểm): Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( )P :x 3y – z 2 0+ + = và đường thẳng d :x 3t; y 4 – t; z 2 – t.= = − = 1) Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa d và vuông góc mặt phẳng (P). 2) Viết phương trình đường thẳng d’ qua A(2; -1; 1), song song với giao tuyến của (P) và (Q). Câu 5a ( 1,0 điểm ): Tìm số phức z, biết rằng (3 - i).z + 5i = (2 + i)2 .z – 3z + 2 ĐỀ 8 Bài 1: (3,0Điểm)Cho hàm số 3 2 ( ) 3 2y f x x x= = − + + 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình 3 2 3 2 0x x m− + + − = có ít nhất 2 nghiệm thực phân biệt. Bài 2: (3,0Điểm) 1) Cho a, b là những số thực dương. Rút gọn biểu thức: 4 1 2 3 3 3 1 3 1 4 4 4 ( ) ( ) a a a A a a a − − + = + 2) Tính tích phân 4 4 0 2013 cos dx I x π = ∫ . 3) Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số ( ) x x f x e = trên đoạn [ ]1;2− . Bài 3: (1,0 Điểm) Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều cạnh 2a. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón. Bài 4a: (2,0 điểm)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(1;2;-1), B(3;0;1) và mặt phẳng (P) có phương trình 2 2 7 0x y z+ − + = .
 • 5. 1) Viết phương trình tham số đường thẳng d đi qua A và vuông góc mặt phẳng (P). Tìm tọa độ giao điểm H của đường thẳng d và mặt phẳng (P). 2) Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính AB. Tìm tọa độ M thuộc mặt phẳng (P) sao cho 3 điểm A, B, M thẳng hàng. Bài 5a: (1,0 điểm)Cho số phức w 3 2i= + . Xác định phần thực và phần ảo của số phức 2 1 w w z − = . ĐỀ 9 Bài 1(3,0 điểm).Cho hàm số 2 1 1 x y x − = − (1) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1). 2) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng -4. Bài 2 (3,0 điểm) 1) Giải phương trình 2 2 2 4 log ( 3) log (4 ) 5 0x x− − − = 2) Giải phương trình 1 2 0 ( 1)x x e I dx e + = ∫ 3) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 3x x y e e x− = + + trên đoạn [1;2] . Bài 3 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Đặt 2SA a= . 1) Tính thể tích khối chóp S.ABC và diện tích tam giác SBC theo a . Từ đó suy ra khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC). 2) Tính thể tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Bài 4a (2,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho 2 3 2OI i j k= + − uur rr r và mặt phẳng ( ) : 2 2 9 0x y zα − − − = . 1) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng ( )α . 2) Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng ( )β song song với mặt phẳng ( )α đồng thời tiếp xúc với mặt cầu (S). Bài 5a (1,0 điểm). Giải phương trình sau trên tập số phức 2 2 2 5 0w w− + = . ĐỀ 10 Câu 1. (3,0 điểm) Cho hàm số: 3 21 1 3 y x x x= + + - 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( )C của hàm số đã cho. 2) Chứng minh rằng phương trình: 3 2 3 3 3 0x x x m+ + - - = luôn có một nghiệm với mọi giá trị của tham số m . Câu 2. (3,0 điểm) 1) Giải phương trình: 1 5 9.5 4 0x x+ - - - = 2) Tính tích phân: 2 0 (2 1) cosI x xdx p = -ò 3) Xác định giá trị của tham số m để hàm số 4 2 2 2 1y x mx m= - + - có ba cực trị. Câu 3. (1,0 điểm) Cho hình chóp .S ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B với , 3AB a BC a= = . Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. Gọi ,H K lần lượt là hình chiếu của A lên các cạnh ,SB SC . Tính thể tích khối cầu đi qua năm điểm , , , ,A B C H K . Câu 4.a. (2,0 điểm)
 • 6. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho hai điểm (1; 2;0), (2;0;2)A B- và đường thẳng ( ) 1 2 : 2 3 x t d y t t z t ìï = +ïïï = - Îí ïï = +ïïî ¡ . 1) Viết phương trình mặt cầu ( )S tâm A và đi qua điểm B . 2) Viết phương trình mặt phẳng ( )P chứa d và song song với đường thẳng A B . Câu 5.a. (1,0 điểm) Cho số phức ( )( ) 2 1 2 2z i i= - + . Tính giá trị của biểu thức: .P z z= . ĐỀ 11 Câu I (3,0 điểm): Cho hàm số 3 2 3 1y x x= − + − có đồ thị (C) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C). 2) Dùng đồ thị (C), xác định k để phương trình sau có đúng 3 nghiệm phân biệt 3 2 3 0x kx− + = . Câu II (3,0 điểm): 1) Giải phương trình: ( )2 2log .log 8 4=x x 2) Tính tích phân: 2 3 sin 1 2 cos x I dx x p p = +ò 3) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: 4 3x x y e e x- = + + trên đoạn [0;2] Câu III (1,0 điểm): Cho hình chóp S.ABC có đáy là ABCD vuông cân tại B có AC = 2a, SA vuông góc với đáy và SB hợp với đáy một góc 0 60 . Xác định tâm và tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Câu IVa. (2điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(1;4;2) và mặt phẳng (P) có phương trình 2 2 1 0x y z+ + − = 1) Tìm tọa độ điểm A’ là hình chiếu vuông góc của điểm A lên mp(P). 2) Viết phương trình mặt cầu tâm A tiếp xúc với mp(P) Câu Va : (1điểm) Tìm modun của số phức ( )2 4 3 1 i z i − = − ĐỀ 12 Câu 1 (3,0 điểm)Cho hàm số 3 21 3 5 4 2 y x x= − + có đồ thị ( C ) . 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho. 2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) ,biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng 9 4 − . Câu 2 (3,0 điểm) 1) Giải phương trình: 9 2 3 24log 7log 4 0x x− + = . 2) Tính tích phân: 3 1 .ln (1 ln )e x x I dx x + = ∫ .
 • 7. 3) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số ( )2 ( ) 2ln 3f x x x= − + trên đoạn [ ]0;2 . Câu 3 (1,0 điểm)Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng ( )SBD và mặt phẳng đáy bằng 60o . Tính thể tích khối chóp .S ABCD theo a . Câu 4.a (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A (2; –1; –1) ; đường thẳng (d) : 1 1 2 1 2 x y z− + = = − và mặt phẳng ( ):2 2 3 0P x y z+ − + = . 1) Viết phương trình mặt cầu ( )S có tâm là điểm A và tiếp xúc với mặt phẳng ( )P . 2) Viết phương trình mặt phẳng (Q) tiếp xúc với (S) đồng thời vuông góc với (d). Câu 5.a (1,0 điểm)Tính môđun của số phức 18 2 2 3 i z i i + = + − + . ĐỀ 13 Câu 1: (3,0 điểm) Cho hàm số y = x3 – 3x + 1 có đồ thị (C) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình: - 3 3 x + x – 3 m + 1 = 0 có ba nghiệm phân biệt. Câu 2: ( 3,0 điểm) 1. Giải phương trình : 4x - 3 1 .2x+3 + 3 4 = 0 2. Tính tích phân : I = ∫ + e dxxx 1 )ln1( 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = 5 1x x− + + Câu 3: (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với mặt đáy và cạnh bên SC tạo với mặt đáy một góc 30o . Tính thể tích khối chóp S.ABCD. Câu 4a: (2,0 điểm) trong không gian Oxyz, cho A(1;1;2) , B(-2;1;6) và đường thẳng d: 1 2 2 1 x t y t z t = −  =  = + 1. Viết phương trình mặt cầu đường kính AB 2. Tìm trên đường thẳng d toạ độ điểm M cách đều 2 điểm A và B Câu 5a: (1,0 điểm) Tìm số phức z biết: z – 2 z = 3 – 4i ĐỀ 14 Câu 1: (3.0 điểm) Cho hàm số 1 2 2 x y x − = + 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2) CMR, (C) luôn cắt đường thẳng d: y = 3x + 2m tại hai điểm phân biệt. Câu 2: (3.0 điểm) 1) Giải phương trình: 2 2 2 2 1 3 15.3 12 0x x x x− + − − + = 2) Tính tích phân: ( ) 2 2 0 2 3cos sin dI x x x π = −∫ 3)Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: 2 ( 3)x y e x= - trên đoạn [–2;2]. Câu 3: (1,0 điểm) Cho khối chóp S.ABC có hai mặt (ABC), (SBC) là các tam giác đều cạnh a và 3 2 a SA = . Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.
 • 8. Câu 4: (2,0 điểm):Trong không gianOxyz, cho điểm ( 3;2; 3)A - - và hai đường thẳng 1 1 2 3 : 1 1 1 x y z d - + - = = - và 2 3 1 5 : 1 2 3 x y z d - - - = = 1) Chứng minh rằng 1 d và 2 d cắt nhau. 2) Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa 1 d và 2 d . Tính khoảng cách từ A đến mp(P). Câu5: (1,0 điểm): Giải phương trình sau đây trên tập số phức: 4 2 ( ) 2( ) 8 0z z- - = ĐỀ 15 Bài 1.(3,0 điểm) Cho hàm số 4 21 2 1 2 y x x= − + − có đồ thị là (C). 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có tung độ bằng 1− và có hoành độ dương. Bài 2.(3,0 điểm) 1) Giải phương trình ( ) ( )9 1 3 2log 4 1 log 5 7 3x x+ − − = . 2) Tính tích phân sau: ( ) 1 0 3 2 x I xe dx= −∫ . 3) Tìm GTLN và GTNN của hàm số 2 1 2 2x y e e x+ = − trên đoạn [ ]0,2 . Bài 3.(1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB 3a= , BC 2a= . Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và góc · 0 SCB 60 .= Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a. Bài 4.a. (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm ( )1; 2;2 ,A − ( )3;0;4 ,B − ( )2; 1;2C − − và đường thẳng d có phương trình 2 1 3 . 3 1 1 x y z− + − = = 1) Viết phương trình mặt cầu (T) có đường kính AB. 2) Viết phương trình đường thẳng d′ đi qua A và song song với đường thẳng BC. Chứng minh rằng d và d′ chéo nhau và vuông góc với nhau. Bài 5.a. (1,0 điểm) Tìm mô đun của số phức z, biết rằng 3 2 2 5z z i− = − ĐỀ 16 Câu 1. (3 điểm) Cho hàm số 3 3y x x= − . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2. Tìm m để phương trình 3 3 1 0x x m− + − = có đúng một nghiệm. Câu 2. (3 điểm) 1. Giải phương trình: 2 8 26log .log log 1x x x− = . 2. Tính tích phân: 4 2 0 3tan 1 cos x I dx x π + = ∫ .
 • 9. 3. Chứng minh rằng: 1 0 1 ln x x + ≥− với mọi 1x ≥ . Câu 3. (1 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, cạnh SA vuông góc mặt đáy, góc tạo bởi hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 600 . Tính thể tích của khối chóp S.ABC biết AB a= . Câu 4.a (2 điểm) Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) có phương trình 2 2 3 0x y z− + − = và điểm ( )1; 3;1M − . 1. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là M và tiếp xúc với mặt phẳng (P). 2. Tìm tọa độ tiếp điểm của mặt cầu (S) và mặt phẳng (P). Câu 5.a (1 điểm) Tìm tập hợp tất cả các điểm biểu diễn của số phức z biết 1 3z + = .
 • 10. 3. Chứng minh rằng: 1 0 1 ln x x + ≥− với mọi 1x ≥ . Câu 3. (1 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, cạnh SA vuông góc mặt đáy, góc tạo bởi hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 600 . Tính thể tích của khối chóp S.ABC biết AB a= . Câu 4.a (2 điểm) Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) có phương trình 2 2 3 0x y z− + − = và điểm ( )1; 3;1M − . 1. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là M và tiếp xúc với mặt phẳng (P). 2. Tìm tọa độ tiếp điểm của mặt cầu (S) và mặt phẳng (P). Câu 5.a (1 điểm) Tìm tập hợp tất cả các điểm biểu diễn của số phức z biết 1 3z + = .