öğretmen yeterlikleri

Mustafa Tektaş
Mustafa TektaşStajyer Öğretmen um Haskahve Evi Buca
Öğretmenlik Mesleği
Genel Yeterlikleri
(Devam)
Mustafa Tektaş No:2010215036 Böte/3-B
Ögr. Gör. Tijen
AKADA
Öğrenciler bu sunumun sonunda:
Öğretmen mesleği genel yeterliklerinden;
1. Öğrenmeyi, gelişimi izleme ve
değerlendirme,
2. Okul-aile ve toplum ilişkileri,
3. Program ve içerik bilgisinin
Alt alan yeterlik alanları ve performans
göstergeleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
O Sonuç değerlendirmesi hakkında bilgi sahibi
olacaklardır.
Hedef ve Kazanımlar
2
O Öğretim ortamlarının temel unsurlarından
biri olan ölçme ve değerlendirme,
öğretmene öğrencilerinin gelişimini izleme
ve hedeflenen başarıya ne derece
ulaşıldığını tespit etme imkanı sağlar.
D. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve
Değerlendirme (1/3)
3
O Öğretmen ölçme ve değerlendirme
görevini öğrenme sürecinin tamamını
kapsayacak şekilde organize etmelidir.
O Bu kapsam sürecinde sürekli bir şekilde
öğrencilerini değerlendirmeli ve
değerlendirme sonucunda öğrenme
eksiklerini tespit edip bunların giderilmesi
için çalışmalıdır.
D. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve
Değerlendirme (2/3)
4
Ölçme ve değerlendirme işi planlı bir
şekilde yapılmalıdır. Planda, ölçme ve
değerlendirmenin amaçları belirlenir ve bu
amaca uygun ölçme aracı geliştirilir.
Ayrıca öğretmen, öğrencilerinin kendilerini
ve akranlarını geliştirmeleri için çeşitli
stratejiler belirlemelidir.
D. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve
Değerlendirme (3/3)
5
Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
Alt Alan Yeterlilikleri ve Performans
Göstergeleri (1/2)
ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
 Ölçme ve değerlendirme yöntem
ve tekniklerini belirleme.
 Öğretmen ölçme ve değerlendirme
konusunda sahip olduğu kuramsal
bilgiyi kullanarak ölçme ve
değerlendirme stratejileri ve bunlar
için gerekli ölçme araçları geliştirir, bu
araçların geçerlik ve güvenirlik
testlerini yapar, uygular.
 Değişik ölçme tekniklerini
kullanarak öğrencinin öğrenmelerini
ölçme.
 Ölçme sonuçlarını organize eder,
kullanılır biçime getirir,sonuçların
değerlendirilmesini yaparak sonuçlar
ışığında öğretim ortamının gelişimini
gözden geçirir.
6
ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
 Verileri analiz ederek yorumlama,
öğrencinin gelişim ve öğrenmesi
hakkında geri bildirim sağlama.
 Öğrencilerin, öğretim ortamının,
ölçme araçlarının sürekli bir şekilde
gözden geçirerek bunları daha verimli
hâle getirir.
 Sonuçlara göre öğretme-öğrenme
sürecini gözden geçirme
 Değerlendirme sonuçları
öğrencinin gelişimini desteklemek
doğrultusunda ilgili kişi ve birimler ile
paylaşılır.
Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
Alt Alan Yeterlilikleri ve Performans
Göstergeleri (2/2)
7
E. Okul-Aile ve Toplum
İlişkileri 1/3
Öğrenme üzerine ortaya atılan
öğrenme kuramlarının büyük bir
çoğunluğu çevrenin öğrenme üzerindeki
etkisini kabul etmişlerdir.
Dolayısıyla etki derecesi farklı
olmakla beraber öğrencinin içinde
yaşadığı aile, toplum, okul vb. sosyal
çevrelerin öğrencinin öğrenmesi üzerinde
etkili olduğu bilimsel bir gerçektir.
8
Öğretmen bu bilimsel gerçekten yola
çıkarak öğrenme sürecinin sadece sınıf
ortamı ile sınırlı olmayıp, öğrencinin
sosyal çevresi ile de sürdürülebilirliğini
sağlamalıdır. Öğretmen öğrencilerinin
içinde yaşadığı sosyal çevreyi tanımalı,
öğrencinin öğrenmesini destekleyecek
dinamikleri bulmalı ve kullanmalıdır.
E. Okul-Aile ve Toplum
İlişkileri 2/3
9
Öğretmen, okulu öğrencinin hayatının
bir parçası haline getirmeli, bu konuda
liderlik yapmalı, planlanan aktivitelere
katılmalı ve bir parçası olmalıdır.
Öğrenci kitaplar arasında
boğulmamalı, okul içinde düzenlenen
bilimsel eğlenceler, yarışmalar, araştırma
çalışmaları, bilimsel ve sosyal aktiviteler
içerisinde yer alarak da okul ile iletişim
hâlinde olmalıdır.
E. Okul-Aile ve Toplum
İlişkileri 3/3
10
Okul, Aile ve Toplum İlişkileri Alt
Alan Yeterlikleri ve Performans
Göstergeleri (1/2)
ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
 Çevreyi tanıma
 Çevre olanaklarından yararlanma
 Okulu kültür merkezi durumuna
getirme
 Öğrencilerin içerisinde yaşadığı
çevreyi tanır, öğretim plan ve
aktivitelerini çevresel faktörlere göre
düzenler ve yürütür.
 Okul çevresinde yer alan kurum,
kuruluş, sivil toplum örgütleri, aileler
vb gruplar ile sürekli bir iletişim kurar
ve işbirliği yapar, öğrencinin, okulun
ve çevrenin gelişimi yönünde çalışır.
11
ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
 Aileyi tanıma ve ailelerle ilişkilerde
tarafsızlık
 Aile katılımı ve işbirliği sağlama
 Öğretim aktivitelerinde çevresel
değerlere yer verir, alan ile ilgili
içerikte çevresel şartlara göre
düzenlemeler, değişiklikler yapar.
 Aileler ile iletişim hâlinde olur,
seminer,toplantı ve benzeri faaliyetler
ile onları tanır, onların değerlerine
saygı duyar, ön yargısız
davranır,öğretim sürecine aktif
katılımlarını sağlar.
Okul, Aile ve Toplum İlişkileri Alt
Alan Yeterlikleri ve Performans
Göstergeleri (2/2)
12
F. Program ve İçerik Bilgisi
Öğretmenden beklenen nihai görev,
millî eğitim amaç ve hedeflerini
gerçekleştirmesidir. Ayrıca, uzmanlık
alanı ile ilgili bir programı uygulaması,
değerlendirmesi ve gerektiğinde
değişikliler yapabilmesi beklenmektedir.
Bu yeterlik alanı ile öğretmenin,
formal eğitimin en temel öğesinin
gereklerini yerine getirebilmesi bir yeterlik
olarak tanımlanmaktadır.
13
Program ve İçerik Bilgisi Alt Alan
Yeterlikleri ve Performans Göstergeleri
ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
 Türk Millî Eğitiminin amaçları ve
ilkeleri
 Özel alan öğretim programı bilgisi
ve uygulama becerisi
 Özel alan öğretim programını
izleme değerlendirme ve geliştirme
 Türk Millî Eğitiminin temel amaç ve
ilkelerini bilir, ve eğitim öğretim
faaliyetlerini bu doğrultuda
gerçekleştirir.
 Alana ait programın amaç ve
ilkelerini bilir, uygular ve gerektiğinde
değişiklikler yaparak gelişimine
katkıda bulunur.
 Alanı ile ilgili öğrencilerin
öğrenmede zorluk çektiği konuları
belirler, bunlar için farklı pedagojik
yaklaşımları uygulayarak öğrencilere
yardımcı olur.
14
G. Sonuç Değerlendirmesi(1/4)
Her meslekte olduğu gibi
öğretmenlikte de başarının ölçülmesi,
görevlerin ne derece yerine getirildiğinin
değerlendirilmesi, hem mesleğin gelişimi
hem de bireylerin gelişimi açısından
önemlidir. Bunlardan en önemlisi
öğretmenliğe yeni katılacak bir öğretmenin
kendisinden nelerin beklendiğini bilmesi
onun ve öğrencilerin başarısı açısından
önemlidir.
15
Günümüzde, geleneksel yaklaşım
terk edilerek yerine yapılandırmacı
yaklaşım ile, öğrencilerin merkezde
olduğu bir sistem sürdürülmektedir.
Öğretmen, öğrencinin okul hayatı
dışındaki sosyal çevresi hakkında bilgi
sahibi olan öğretim ortam ve sürecini
bunlara göre düzenleyen,
değerlendirmeler yapan ve gerektiğinde
değişiklikler yapan bir konuma getirilmiştir.
G. Sonuç Değerlendirmesi(2/4)
16
Bu yeterlikler ile öğretmenden
öğrencinin öğrenmesinde etkili olan aile,
sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar
gibi diğer paydaşlar ile iletişim kurma,
işbirliği geliştirme ve onların eğitim ve
öğretim sürecine aktif katılımlarını
sağlaması beklenmektedir.
G. Sonuç Değerlendirmesi(3/4)
17
Bu yeterlikler çerçevesinde çizilen
görevlerin yerine getirilmesinde özellikle
vurgu yapılan noktalardan bir tanesi de,
öğretmenin, eğitim-öğretim sürecine dahil
olan bireylerin bireysel farklıklarını göz
önüne alarak demokratik bir ortam
oluşturmasına yardımcı olması
sağlanmalıdır.
G. Sonuç Değerlendirmesi(4/4)
18
Performans
Soruları
I- Ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri
belirleme
II- Sonuçlara göre öğrenme öğretme sürecini
gözden geçirme
III-Öğretim araçlarını gözden geçirme
A) I, II ve III
B) I ve III
C) Yalnız I
D) I ve II
1).Aşağıdakilerden hangisinde öğrenmeyi,
gelişimi izleme ve değerlendirme at
yeterlik alanları bir arada verilmiştir? (1/3)
İpucu 1
İpucu 2
Öğretmen ölçme ve değerlendirme
konusunda sahip olduğu kuramsal bilgiyi
kullanarak strateji geliştirir.
Soruya
Dön
Değerlendirmelerini öğrencinin gelişimini
desteklemek için bilgilerini ilgili kişilerle
paylaşır.
Soruya
Dön
Yanlış cevap üzgünüm. Tekrar dene.
Soruya
Dön
Tebrikler doğru cevap. Ayrıca öğretmen
değişik ölçme teknikleri kullanarak
öğrenenin öğrenmelerini ölçebilir.
Sonraki Soru
I- Çevreyi tanıma
II- Sosyal çevrenin tepkilerini önemsememe
III- Okulu kültür merkezi durumuna getirme
A) I, II ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
2). Aşağıdakilerden hangisi okul-aile ve
toplum ilişkileri alt yeterlik alanları bir
arada verilmiştir? (2/3)
İpucu 1
İpucu 2
Öğrenci , öğretim plan ve aktivitesini
düzenler ve yürütür.
Soruya
Dön
Öğrenci sivil toplum örgütleriyle iletişim
kurar ve işbirliği yapar.
Soruya
Dön
Yanlış cevap üzgünüm. Tekrar dene.
Soruya
Dön
Tebrikler doğru cevap.
Sonraki Soru
A) Programı tanıma
B) İçerik ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini
belirleme
C) Özel alan öğretim program bilgisi ve uygulama
becerisi
D) İçerik bilgisine dayalı işbirliği sağlama
3). Aşağıdakilerden hangisi program ve
içerik bilgisi alt yeterlik alanına aittir?(3/3)
İpucu 1
İpucu 2
Programın amaç ve ilkelerini bilir.
Soruya
Dön
Değişiklikler yaparak gelişimine katkı da
sağlar.
Soruya
Dön
Yanlış cevap üzgünüm. Tekrar dene.
Soruya
Dön
Tebrikler doğru cevap.
Değerlendirme Sorularına Geç
Değerlendirme
Soruları
A) Öğrenme sürecinin sonunda
gerçekleştirmelidir.
B) Öğrenme süreci bitmeden çoğu
konuyu işledikten sonra
gerçekleştirmelidir.
C) Öğrenme sürecinin tamamını
kapsayacak şekilde organize etmelidir.
D) Öğrenme sürecinin başında
gerçekleştirmelidir.
1). Öğretmen ölçme ve değerlendirme
görevini nasıl bir süreçte
gerçekleştirmelidir? (1/2)
A) Öğrencilerin içerisinde yaşadığı çevreyi
tanır.
B) Aileler öğretim sürecine katılım
sağlamaz.
C) Öğretim aktivitelerinde çevresel
değerlere yön verir.
D) Aileler ile iletişim halinde olur.
2-Okul, aile ve toplum ilişkileri alt
alan yeterlilikleri ile ilgili
verilenlerden hangisi yanlıştır?(2/2)
1 von 37

Recomendados

Etkili bir öğretmeden bulunması gereken nitelikler von
Etkili bir öğretmeden bulunması gereken niteliklerEtkili bir öğretmeden bulunması gereken nitelikler
Etkili bir öğretmeden bulunması gereken niteliklerAykut Bucalı
24.2K views19 Folien
Sunum son von
Sunum sonSunum son
Sunum sonKaan Cingi
379 views20 Folien
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir von
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemiröğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemirAziz Özdemir
1.6K views18 Folien
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme von
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRAZYENURDEMREL
22 views29 Folien
Sunum son von
Sunum sonSunum son
Sunum sonSelim Yılmaz
344 views37 Folien
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum von
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumHayriyeMusaoglu
60 views26 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Zaman yönetimi von
Zaman yönetimiZaman yönetimi
Zaman yönetimiÖzlem Gül
6.8K views22 Folien
Tehberlik Birimi İlişki Semineri von
Tehberlik Birimi İlişki SemineriTehberlik Birimi İlişki Semineri
Tehberlik Birimi İlişki Seminerienderunliseleri
181 views14 Folien
Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Anlayışları von
Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve AnlayışlarıSınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Anlayışları
Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve AnlayışlarıŞaban Yıldız
12K views15 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİMelikeGrbz1
67 views20 Folien
Bireyi tanima teknikleri von
Bireyi tanima teknikleriBireyi tanima teknikleri
Bireyi tanima tekniklerinihattt
15.1K views68 Folien
Sınıfyont. yenı slayt von
Sınıfyont. yenı slaytSınıfyont. yenı slayt
Sınıfyont. yenı slaytdogukansurer1
11.4K views25 Folien

Was ist angesagt?(18)

Zaman yönetimi von Özlem Gül
Zaman yönetimiZaman yönetimi
Zaman yönetimi
Özlem Gül6.8K views
Tehberlik Birimi İlişki Semineri von enderunliseleri
Tehberlik Birimi İlişki SemineriTehberlik Birimi İlişki Semineri
Tehberlik Birimi İlişki Semineri
enderunliseleri181 views
Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Anlayışları von Şaban Yıldız
Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve AnlayışlarıSınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Anlayışları
Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Anlayışları
Şaban Yıldız12K views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von MelikeGrbz1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
MelikeGrbz167 views
Bireyi tanima teknikleri von nihattt
Bireyi tanima teknikleriBireyi tanima teknikleri
Bireyi tanima teknikleri
nihattt15.1K views
Sınıfyont. yenı slayt von dogukansurer1
Sınıfyont. yenı slaytSınıfyont. yenı slayt
Sınıfyont. yenı slayt
dogukansurer111.4K views
Sorun davranışları yönetimi von Huseyin963
Sorun davranışları yönetimiSorun davranışları yönetimi
Sorun davranışları yönetimi
Huseyin9638.4K views
İstenmeyen davranişlarin yöneti̇mi̇.meltem von meltemuzunoglu
İstenmeyen davranişlarin yöneti̇mi̇.meltemİstenmeyen davranişlarin yöneti̇mi̇.meltem
İstenmeyen davranişlarin yöneti̇mi̇.meltem
meltemuzunoglu3.3K views
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum von AbdullahGzkran
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
AbdullahGzkran32 views
Sınıf yerleşim düzeni kadir von Şaban Yıldız
Sınıf yerleşim düzeni kadirSınıf yerleşim düzeni kadir
Sınıf yerleşim düzeni kadir
Şaban Yıldız6.4K views
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von TahaAKGN1
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
TahaAKGN134 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von ERENCEEN
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
ERENCEEN16 views

Similar a öğretmen yeterlikleri

öğRetmen yeterlilikleri arif-samet-demir-mustafa von
öğRetmen yeterlilikleri arif-samet-demir-mustafaöğRetmen yeterlilikleri arif-samet-demir-mustafa
öğRetmen yeterlilikleri arif-samet-demir-mustafapoyraz92
581 views51 Folien
Öğretmen Yeterlikleri von
Öğretmen YeterlikleriÖğretmen Yeterlikleri
Öğretmen YeterlikleriDemirşan Alp
118 views51 Folien
Bilişim Teknolojilerinde Öğretmen Yeterlikleri von
Bilişim Teknolojilerinde Öğretmen YeterlikleriBilişim Teknolojilerinde Öğretmen Yeterlikleri
Bilişim Teknolojilerinde Öğretmen YeterlikleriDemirşan Alp
99 views51 Folien
öğRetmen yeterlilikleri (1) (1) von
öğRetmen yeterlilikleri (1) (1)öğRetmen yeterlilikleri (1) (1)
öğRetmen yeterlilikleri (1) (1)deubotetijenakada
709 views51 Folien
BT Öğretmen Yeterlikleri von
BT Öğretmen YeterlikleriBT Öğretmen Yeterlikleri
BT Öğretmen YeterlikleriEmre Aydın
1.1K views51 Folien
Serdar sınıf yönetimi von
Serdar sınıf yönetimiSerdar sınıf yönetimi
Serdar sınıf yönetimipashasoner
766 views34 Folien

Similar a öğretmen yeterlikleri(20)

öğRetmen yeterlilikleri arif-samet-demir-mustafa von poyraz92
öğRetmen yeterlilikleri arif-samet-demir-mustafaöğRetmen yeterlilikleri arif-samet-demir-mustafa
öğRetmen yeterlilikleri arif-samet-demir-mustafa
poyraz92581 views
Bilişim Teknolojilerinde Öğretmen Yeterlikleri von Demirşan Alp
Bilişim Teknolojilerinde Öğretmen YeterlikleriBilişim Teknolojilerinde Öğretmen Yeterlikleri
Bilişim Teknolojilerinde Öğretmen Yeterlikleri
Demirşan Alp99 views
BT Öğretmen Yeterlikleri von Emre Aydın
BT Öğretmen YeterlikleriBT Öğretmen Yeterlikleri
BT Öğretmen Yeterlikleri
Emre Aydın1.1K views
Serdar sınıf yönetimi von pashasoner
Serdar sınıf yönetimiSerdar sınıf yönetimi
Serdar sınıf yönetimi
pashasoner766 views
2002 eği̇ti̇mbi̇li̇mleri̇sor uvecevaplari.kpssdershanesi.net von KpssDershanesi.NET
2002 eği̇ti̇mbi̇li̇mleri̇sor uvecevaplari.kpssdershanesi.net2002 eği̇ti̇mbi̇li̇mleri̇sor uvecevaplari.kpssdershanesi.net
2002 eği̇ti̇mbi̇li̇mleri̇sor uvecevaplari.kpssdershanesi.net
KpssDershanesi.NET1.7K views
Açık ve uzaktan öğrenme von MERVENURUAR
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR22 views
Akti̇f öğrenme von poyraz92
Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme
poyraz92601 views
Aktif öğrenme von betulword
Aktif öğrenmeAktif öğrenme
Aktif öğrenme
betulword1.3K views
Akti̇f öğrenme von poyraz92
Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme
poyraz928.7K views
Akti̇f öğrenme von haticepress
Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme
haticepress414 views
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir von Aziz Özdemir
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemiröğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir
Aziz Özdemir396 views
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir von Aziz Özdemir
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemiröğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir
Aziz Özdemir563 views
öLçMe Ve Değ.Metni von derslopedi
öLçMe Ve Değ.MetniöLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.Metni
derslopedi7.8K views
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Rumeysa ÜNAL
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Rumeysa ÜNAL62 views
Programgelistirme2 von Nurullah505
Programgelistirme2Programgelistirme2
Programgelistirme2
Nurullah505718 views

Más de Mustafa Tektaş

öğRenci özellikleri von
öğRenci özellikleriöğRenci özellikleri
öğRenci özellikleriMustafa Tektaş
1.4K views127 Folien
öğRetimde yeni yaklasımlar von
öğRetimde yeni yaklasımlaröğRetimde yeni yaklasımlar
öğRetimde yeni yaklasımlarMustafa Tektaş
303 views128 Folien
Mali 2010215039 von
Mali 2010215039Mali 2010215039
Mali 2010215039Mustafa Tektaş
264 views83 Folien
öLçme sunu von
öLçme sunuöLçme sunu
öLçme sunuMustafa Tektaş
340 views23 Folien
Carroll’un okulda ögrenme modeli von
Carroll’un okulda ögrenme modeliCarroll’un okulda ögrenme modeli
Carroll’un okulda ögrenme modeliMustafa Tektaş
518 views29 Folien
Sunumwiki von
SunumwikiSunumwiki
SunumwikiMustafa Tektaş
294 views52 Folien

öğretmen yeterlikleri

 • 1. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (Devam) Mustafa Tektaş No:2010215036 Böte/3-B Ögr. Gör. Tijen AKADA
 • 2. Öğrenciler bu sunumun sonunda: Öğretmen mesleği genel yeterliklerinden; 1. Öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme, 2. Okul-aile ve toplum ilişkileri, 3. Program ve içerik bilgisinin Alt alan yeterlik alanları ve performans göstergeleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. O Sonuç değerlendirmesi hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Hedef ve Kazanımlar 2
 • 3. O Öğretim ortamlarının temel unsurlarından biri olan ölçme ve değerlendirme, öğretmene öğrencilerinin gelişimini izleme ve hedeflenen başarıya ne derece ulaşıldığını tespit etme imkanı sağlar. D. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme (1/3) 3
 • 4. O Öğretmen ölçme ve değerlendirme görevini öğrenme sürecinin tamamını kapsayacak şekilde organize etmelidir. O Bu kapsam sürecinde sürekli bir şekilde öğrencilerini değerlendirmeli ve değerlendirme sonucunda öğrenme eksiklerini tespit edip bunların giderilmesi için çalışmalıdır. D. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme (2/3) 4
 • 5. Ölçme ve değerlendirme işi planlı bir şekilde yapılmalıdır. Planda, ölçme ve değerlendirmenin amaçları belirlenir ve bu amaca uygun ölçme aracı geliştirilir. Ayrıca öğretmen, öğrencilerinin kendilerini ve akranlarını geliştirmeleri için çeşitli stratejiler belirlemelidir. D. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme (3/3) 5
 • 6. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Alt Alan Yeterlilikleri ve Performans Göstergeleri (1/2) ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ  Ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini belirleme.  Öğretmen ölçme ve değerlendirme konusunda sahip olduğu kuramsal bilgiyi kullanarak ölçme ve değerlendirme stratejileri ve bunlar için gerekli ölçme araçları geliştirir, bu araçların geçerlik ve güvenirlik testlerini yapar, uygular.  Değişik ölçme tekniklerini kullanarak öğrencinin öğrenmelerini ölçme.  Ölçme sonuçlarını organize eder, kullanılır biçime getirir,sonuçların değerlendirilmesini yaparak sonuçlar ışığında öğretim ortamının gelişimini gözden geçirir. 6
 • 7. ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ  Verileri analiz ederek yorumlama, öğrencinin gelişim ve öğrenmesi hakkında geri bildirim sağlama.  Öğrencilerin, öğretim ortamının, ölçme araçlarının sürekli bir şekilde gözden geçirerek bunları daha verimli hâle getirir.  Sonuçlara göre öğretme-öğrenme sürecini gözden geçirme  Değerlendirme sonuçları öğrencinin gelişimini desteklemek doğrultusunda ilgili kişi ve birimler ile paylaşılır. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Alt Alan Yeterlilikleri ve Performans Göstergeleri (2/2) 7
 • 8. E. Okul-Aile ve Toplum İlişkileri 1/3 Öğrenme üzerine ortaya atılan öğrenme kuramlarının büyük bir çoğunluğu çevrenin öğrenme üzerindeki etkisini kabul etmişlerdir. Dolayısıyla etki derecesi farklı olmakla beraber öğrencinin içinde yaşadığı aile, toplum, okul vb. sosyal çevrelerin öğrencinin öğrenmesi üzerinde etkili olduğu bilimsel bir gerçektir. 8
 • 9. Öğretmen bu bilimsel gerçekten yola çıkarak öğrenme sürecinin sadece sınıf ortamı ile sınırlı olmayıp, öğrencinin sosyal çevresi ile de sürdürülebilirliğini sağlamalıdır. Öğretmen öğrencilerinin içinde yaşadığı sosyal çevreyi tanımalı, öğrencinin öğrenmesini destekleyecek dinamikleri bulmalı ve kullanmalıdır. E. Okul-Aile ve Toplum İlişkileri 2/3 9
 • 10. Öğretmen, okulu öğrencinin hayatının bir parçası haline getirmeli, bu konuda liderlik yapmalı, planlanan aktivitelere katılmalı ve bir parçası olmalıdır. Öğrenci kitaplar arasında boğulmamalı, okul içinde düzenlenen bilimsel eğlenceler, yarışmalar, araştırma çalışmaları, bilimsel ve sosyal aktiviteler içerisinde yer alarak da okul ile iletişim hâlinde olmalıdır. E. Okul-Aile ve Toplum İlişkileri 3/3 10
 • 11. Okul, Aile ve Toplum İlişkileri Alt Alan Yeterlikleri ve Performans Göstergeleri (1/2) ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ  Çevreyi tanıma  Çevre olanaklarından yararlanma  Okulu kültür merkezi durumuna getirme  Öğrencilerin içerisinde yaşadığı çevreyi tanır, öğretim plan ve aktivitelerini çevresel faktörlere göre düzenler ve yürütür.  Okul çevresinde yer alan kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri, aileler vb gruplar ile sürekli bir iletişim kurar ve işbirliği yapar, öğrencinin, okulun ve çevrenin gelişimi yönünde çalışır. 11
 • 12. ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ  Aileyi tanıma ve ailelerle ilişkilerde tarafsızlık  Aile katılımı ve işbirliği sağlama  Öğretim aktivitelerinde çevresel değerlere yer verir, alan ile ilgili içerikte çevresel şartlara göre düzenlemeler, değişiklikler yapar.  Aileler ile iletişim hâlinde olur, seminer,toplantı ve benzeri faaliyetler ile onları tanır, onların değerlerine saygı duyar, ön yargısız davranır,öğretim sürecine aktif katılımlarını sağlar. Okul, Aile ve Toplum İlişkileri Alt Alan Yeterlikleri ve Performans Göstergeleri (2/2) 12
 • 13. F. Program ve İçerik Bilgisi Öğretmenden beklenen nihai görev, millî eğitim amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesidir. Ayrıca, uzmanlık alanı ile ilgili bir programı uygulaması, değerlendirmesi ve gerektiğinde değişikliler yapabilmesi beklenmektedir. Bu yeterlik alanı ile öğretmenin, formal eğitimin en temel öğesinin gereklerini yerine getirebilmesi bir yeterlik olarak tanımlanmaktadır. 13
 • 14. Program ve İçerik Bilgisi Alt Alan Yeterlikleri ve Performans Göstergeleri ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ  Türk Millî Eğitiminin amaçları ve ilkeleri  Özel alan öğretim programı bilgisi ve uygulama becerisi  Özel alan öğretim programını izleme değerlendirme ve geliştirme  Türk Millî Eğitiminin temel amaç ve ilkelerini bilir, ve eğitim öğretim faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirir.  Alana ait programın amaç ve ilkelerini bilir, uygular ve gerektiğinde değişiklikler yaparak gelişimine katkıda bulunur.  Alanı ile ilgili öğrencilerin öğrenmede zorluk çektiği konuları belirler, bunlar için farklı pedagojik yaklaşımları uygulayarak öğrencilere yardımcı olur. 14
 • 15. G. Sonuç Değerlendirmesi(1/4) Her meslekte olduğu gibi öğretmenlikte de başarının ölçülmesi, görevlerin ne derece yerine getirildiğinin değerlendirilmesi, hem mesleğin gelişimi hem de bireylerin gelişimi açısından önemlidir. Bunlardan en önemlisi öğretmenliğe yeni katılacak bir öğretmenin kendisinden nelerin beklendiğini bilmesi onun ve öğrencilerin başarısı açısından önemlidir. 15
 • 16. Günümüzde, geleneksel yaklaşım terk edilerek yerine yapılandırmacı yaklaşım ile, öğrencilerin merkezde olduğu bir sistem sürdürülmektedir. Öğretmen, öğrencinin okul hayatı dışındaki sosyal çevresi hakkında bilgi sahibi olan öğretim ortam ve sürecini bunlara göre düzenleyen, değerlendirmeler yapan ve gerektiğinde değişiklikler yapan bir konuma getirilmiştir. G. Sonuç Değerlendirmesi(2/4) 16
 • 17. Bu yeterlikler ile öğretmenden öğrencinin öğrenmesinde etkili olan aile, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar gibi diğer paydaşlar ile iletişim kurma, işbirliği geliştirme ve onların eğitim ve öğretim sürecine aktif katılımlarını sağlaması beklenmektedir. G. Sonuç Değerlendirmesi(3/4) 17
 • 18. Bu yeterlikler çerçevesinde çizilen görevlerin yerine getirilmesinde özellikle vurgu yapılan noktalardan bir tanesi de, öğretmenin, eğitim-öğretim sürecine dahil olan bireylerin bireysel farklıklarını göz önüne alarak demokratik bir ortam oluşturmasına yardımcı olması sağlanmalıdır. G. Sonuç Değerlendirmesi(4/4) 18
 • 20. I- Ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri belirleme II- Sonuçlara göre öğrenme öğretme sürecini gözden geçirme III-Öğretim araçlarını gözden geçirme A) I, II ve III B) I ve III C) Yalnız I D) I ve II 1).Aşağıdakilerden hangisinde öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme at yeterlik alanları bir arada verilmiştir? (1/3) İpucu 1 İpucu 2
 • 21. Öğretmen ölçme ve değerlendirme konusunda sahip olduğu kuramsal bilgiyi kullanarak strateji geliştirir. Soruya Dön
 • 22. Değerlendirmelerini öğrencinin gelişimini desteklemek için bilgilerini ilgili kişilerle paylaşır. Soruya Dön
 • 23. Yanlış cevap üzgünüm. Tekrar dene. Soruya Dön
 • 24. Tebrikler doğru cevap. Ayrıca öğretmen değişik ölçme teknikleri kullanarak öğrenenin öğrenmelerini ölçebilir. Sonraki Soru
 • 25. I- Çevreyi tanıma II- Sosyal çevrenin tepkilerini önemsememe III- Okulu kültür merkezi durumuna getirme A) I, II ve III B) I ve II C) II ve III D) I ve III 2). Aşağıdakilerden hangisi okul-aile ve toplum ilişkileri alt yeterlik alanları bir arada verilmiştir? (2/3) İpucu 1 İpucu 2
 • 26. Öğrenci , öğretim plan ve aktivitesini düzenler ve yürütür. Soruya Dön
 • 27. Öğrenci sivil toplum örgütleriyle iletişim kurar ve işbirliği yapar. Soruya Dön
 • 28. Yanlış cevap üzgünüm. Tekrar dene. Soruya Dön
 • 30. A) Programı tanıma B) İçerik ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini belirleme C) Özel alan öğretim program bilgisi ve uygulama becerisi D) İçerik bilgisine dayalı işbirliği sağlama 3). Aşağıdakilerden hangisi program ve içerik bilgisi alt yeterlik alanına aittir?(3/3) İpucu 1 İpucu 2
 • 31. Programın amaç ve ilkelerini bilir. Soruya Dön
 • 32. Değişiklikler yaparak gelişimine katkı da sağlar. Soruya Dön
 • 33. Yanlış cevap üzgünüm. Tekrar dene. Soruya Dön
 • 36. A) Öğrenme sürecinin sonunda gerçekleştirmelidir. B) Öğrenme süreci bitmeden çoğu konuyu işledikten sonra gerçekleştirmelidir. C) Öğrenme sürecinin tamamını kapsayacak şekilde organize etmelidir. D) Öğrenme sürecinin başında gerçekleştirmelidir. 1). Öğretmen ölçme ve değerlendirme görevini nasıl bir süreçte gerçekleştirmelidir? (1/2)
 • 37. A) Öğrencilerin içerisinde yaşadığı çevreyi tanır. B) Aileler öğretim sürecine katılım sağlamaz. C) Öğretim aktivitelerinde çevresel değerlere yön verir. D) Aileler ile iletişim halinde olur. 2-Okul, aile ve toplum ilişkileri alt alan yeterlilikleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?(2/2)