Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Toan pt.de001.2012

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Toan pt.de001.2012 (20)

Anzeige

Toan pt.de001.2012

  1. 1. ĐỀ SỐ 1  www.toanpt.net
  2. 2. HƯỚNG DẪN GIẢI  Câu I:  1. Bạn tự giải  (3;0) MN = uuuur  Phương trình đường thẳng MN: y =2  ( C): y =  3 2  3 4 x x+ -  2  ' 3 6 y x x= +  0  ' 0  2  x  y  x =é Þ = Û ê = -ë  Hàm số đạt cực đại tại điểm A(­2 ;0) và đạt cực tiểu tại điểm B(0 ;­4)  Vì MNPQ là hình bình hành nên  // MN PQ Þ pt đường thẳng PQ (d) có dạng y = a  Kết hợp với đk (d) cắt ( C) tại 2 điểm phân biệt P, Q nên (d) đi qua A hoặc B  +Trường hợp (d) qua A ta có pt (d) là y = 0  Phương trình hoành độ giao điểm (d) và ( C ) là:  3 2  3 4 0 x x+ - =  1  2  x  x =é Û ê = -ë  (1;0) PÞ  ; Q(­2 ;0)  Ta có:  ( 3;0) PQ = - uuur  cùng phương với  MN  uuuur  nên thoả  +Trường hợp (d) đi qua B nên pt (d) là y = ­4  Chứng minh tương tự ta được P(­3;4) , Q(0; ­4)  (3;0) PQÞ = uuur  nên thoả  Vậy phương trình đường thẳng d cần tìm là :y = 0 hoặc y = ­4  Câu II:  1)  2 2  3 4sin 2 2sin 4  3  6sin 2cos  sin  3  x x  x x  x p p æ ö - + +ç ÷ è ø = - æ ö -ç ÷ è ø  (1)  Đk : sin 0  3 3  x x k p p p æ ö - ¹ Û ¹ +ç ÷ è ø ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )  3 2 sin 2 3 cos2 2sin 4 sin 3 3cos2 1 cos2  3  2cos2 1 2sin 2 3 sin 3 cos 1 2cos2  2cos2 1 2sin 2 3 sin 3 cos 0  3 1 3  2cos2 1 sin 2 sin cos 0  2 2 2  2cos2 1 2sin cos cos  6 6  x x x x x x  x x x x x  x x x x  x x x x  x x x p p p æ ö Þ - + + = - - - -ç ÷ è ø Û - - = - - Û - - + - = æ ö Û - - + - =ç ÷ç ÷ è ø æ ö æ ö Û - - + -ç ÷ ç ÷ è ø è ø  0  6  x pé ùæ ö + =ç ÷ê ú è øë û
  3. 3. 6  1  cos2  2  6  cos 0  6  3  1  sin  2 6 2  3  2  x k  x  x k  x  x k  x  x k  x k p p p p p p p p p p p p é = +ê é ê = -ê ê = +ê ê ê æ ö êÛ + = Ûê ç ÷ ê = +è øê ê ê êæ ö - =ê ç ÷ ê = + è øë ê ê = +ë  Kết hợp với đk ta có họ nghiệm là  6  6  2  3  2  x k  x k  x k  x k p p p p p p p p é = +ê ê -ê = + ê ê ê = + ê ê = +ë  với  k ZΠ 2) ( ) ( )( )  2  2 1 2 1  2  2 3 2 4  x y  x y  x y x y x y ì - ï + + + = í ï + + + + =î  Đk:  1  2 1 0  2  2 1 0 1  2  x  x  y  y -ì ³ï+ ³ì ï Ûí í + ³ -î ï ³ ïî  Từ phương trình thứ 2 ta có: ( 1)( 2 4) 0 x y x y+ - + + =  Mà theo đk ta có:  1  3 2  2 2 4 0  1  2  2  x  x y x y  y -ì ³ï -ï Þ + ³ Þ + + >í -ï ³ ïî  1 x yÞ + =  (1)  Đặt  2 1 x a+ =  ,  2 1 y b+ =  với  , 0 a b ³  2 2  2( ) a b x yÞ - = -  và  2 2  4 a b+ =  (2)  Từ phương trình thứ nhất ta có:  2 2 2  1  2 2  a b  a b æ ö- + = ç ÷ è ø  (3)  Xét  0 a b+ =  1  2  x y - Û = =  không thoả (1)  nên loại  0 a bÞ + ¹  nên từ (3)  2  ( )( ) 8 a b a bÞ + - =  (4)  Đặt  a b u+ =  , ab v=  với  2  4 u v³  (*)  Từ (2)  và (4) ta có hệ :  2  2 8  2 4  u uv  u v - =ì í - =î
  4. 4. j  K I  J  H  O  D  C  B  A  S  Giải hệ trên ta được  2  5 1  u  u =é ê = -ë  + Trường hợp: u =2  ta có  3  2  2 2  1  2 0  2  2 0 1  2 2 2  3  2  x  a b a  y  a b b  a b a  x  a b b  y éì =êïï êíé é+ = =ì ì -êïí íê ê = ê- = = ïî î îê êÛ Û êê ê+ = = -ì ì ìê =ê êí í ïêï- = - =ê êî îë ë íê ïê = ïêîë  + Trường hợp :  5 1 u = -  thì  1 5 v = +  không thoả (*) nên loại  Vậy hệ có 2 cặp nghiệm (x ;y) =  3 1 1 3  ; ; ;  2 2 2 2 - -æ ö æ ö ç ÷ ç ÷ è ø è ø  Câu III: ( ) 1  ln  2 ln 2 ln  xdx  x x x+ + - ò l ( ) ( ) ( ) ( )  1 1 1  1 1  3 3  1  2 ln 2 ln  1 2 ln 2 ln  2 2  1  2 ln 2 ln 2 ln 2 ln  2  1  (2 ln ) (2 ln )  3  3 3 4 2 1  3  x x dx  xdx xdx  x x x  xd x xd x  x x + - - æ ö+ - = = -ç ÷ç ÷ è ø é ù = + + + - -ê ú ë û é ù= + + - ê úë û - + = ò ò ò ò ò l l l l l l  Câu IV:  Ta có: S.ABCD là hình chóp có các  cạnh bên bằng nhau  ABCD nội tiếp  ABCD là hình chữ nhật (vì theo giả thiết ABCD là hình bình hành)  Gọi J là hình chiếu của O trên AD  Đặt DC = x  OH =  Dễ CM: J là trung điểm AD  SJ vuông góc với AD  SJ =  Tam giác SHO vuông tại O ta có:  (h = SO)  VS.ABCD =  SABCD.SO =  VS.ABCD max  ó 4xh max  Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 2 số dương ta có:  2x.(2h)  VS.ABCD max  ó  X = 2h = 2a
  5. 5. Gọi M, N lần lượt là trung điểm DC, BC  MN =  SM =  SN =  Xét tam giác SMN, ta có:  cosMSN =  Ta có: SO vuông góc CD; OM vuông góc CD  (SOM) vuông góc CD  (SOM) vuông góc (SDC)  Kẻ OH vuông góc SM  OH vuông góc (SDC)  Tương tự: kẻ OK vuông góc SN  OK vuông góc (SBC)  Vậy góc giữa (SDC) và (SBC) là góc giữa OH và OK  Tam giác SOM vuông tại O có OH vuông góc SM:  Tam giác SON vuông tại O có OK vuông góc SN:  Tam giác SHK ta có:  Tam giác KOH ta có:  cosKOH =  Vậy cosin góc giữa (SBC) và (SDC) là  Câu V:  5 2 54 2 14 P x x y= - + - -  2 2 2 2  2 1 2 14 50 x y x x y x y= + - + + + - - + ( ) ( ) ( ) ( )  2 2 2 2  2 2  1 7 1  7 7  7 7  x y y x  y y y y  y y = - + + - + - ³ + - = + - ³ + - =  Đẳng thức xảy ra khi  2 2  1 0  1  (7 ) 0  3  4  x  x  y y  y  x y - =ì =ìï ï - ³ Ûí í =ïîï + =î  Vậy P đạt giá trị nhỏ nhất bằng 7 khi  1  3  x  y =ìï í =ïî  A. Theo chương trình chuẩn:  Câu VI a.
  6. 6. 1) ( ) 1 C  có tâm  1 (3; 4) I -  bán kính  1  3 2 R = ( ) 2 C  có tâm  1 ( 5;4) I -  bán kính  1  5 2 R =  Gọi đường tròn cần tìm là (C) có tâm  ( ; 1) I a a -  Vì (C) tiếp xúc ngoài với ( ) 1 C  và ( ) 2 C  nên ta có: ( ) ( ) ( ) ( )  2 2  1 1  2 2  2 2  3 3 3 2  5 5 5 2  a a R II R R  II R R  a a R ì - + + = += +ì ï Ûí í = + + + - = +î ïî ( ) ( ) ( ) ( )  2 2 2 2  3 3 3 2 5 5 5 2  32 2 2  a a a aÞ - + + - = + + - - Û =  Vậy không có đường tròn (C) cần tìm  2) Phương trình mặt phẳng (P) qua A(a;0;0) ,B(0;b;0) ,C(0;0;c) có dạng:  1  x y z  a b c + + =  Mà (P) qua I(1;1;1)  nên  1 1 1  1  a b c + + =  (1)  Vì I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên IA = IB = IC  2 2 2  2 2 2  (1 ) 2 (1 ) 2 (1 ) 2  (1 ) (1 ) (1 )  a b c  a b c Û - + = - + = - + Û - = - = -  + a = b = c thì (1) ta có a = b = c = 3 Þ pt (P) là:  3 0 x y z+ + - =  + a = b và c =  2­ a thì (1) vô nghiệm  C/M tương tự trường hợp a = c và b = 2 –a  với TH  b = c và a= 2 –c  cũng vô nghiệm  Vậy (P) :x + y+ z ­3 =0  Câu VII a.  Đặt  2 2  1 z x yi x y= + Þ + =  với  , x y RΠ Đặt ( ) ( )  2 2  3 2 ( 3) ( 2) 3 2 14 2(3 2 ) z i x y i x y x yw w= - + Þ = - + + = - + + = - -  Theo BĐT Bunhiacôpxki ta có:  2 2 2  (3 2 ) (9 4)( ) 13 x y x y- £ + + =  13 3 2 13 x yÞ - £ - £  2 13 2(3 2 ) 2 13 x yÛ - £ - - £  14 2 13wÞ ³ -  Vậy  3 2 z i- +  nhỏ nhất bằng  14 2 13-  khi  2 2  3  1  13  2 3 2 13  13  x  x y  x y  y ì =ïì + =ï ï Ûí í -- =ï ïî = ïî  Vậy số phức  3 2  13 13  z i= -  B.Theo chương trình nâng cao :  Câu VIb:  1)  Gọi tọa độ B là :(b;12­2b)  Ta có:  M  AB; N  BC; AB vuông góc BC  BM vuông góc BN
  7. 7. Mà b > 5  b=6 vậy B có tọa độ (6;0)  Từ tọa độ điểm M và N ta có:  Phương trình đường thẳng AB: x + y – 6 = 0  Phương trình đường thẳng BC: x – y – 6 = 0  VTPT của BD:  VTCP của BD:  //  Ta có:  tanDBC = 3  CD = BC tanDBC = 3BC  Mặt khác: SABCD = BC.DC = 6  BC =  ; DC =  Ta có AD // BC, AD có phương trình: x – y + k1 = 0  d ( B;AD) =  mà d ( B;AD) = BA =  =  Hoặc k = 0 hoặc k = ­12  Hoặc AD: x – y = 0  hoặc x – y – 12 = 0  Tương tự ta tìm được:  Hoặc DC: x + y – 8 = 0 hoặc x + y – 4 = 0  2)  OABC là tứ diện đều  ó Tất cả các cạnh của nó bằng nhau  Tam giác ABC đều  Mà G là trọng tâm tam giác ABC  G là tâm của tam giác đều ABC  Ta có:  Gọi M là trung điểm BC  M (3;  )  Mặt khác AG vuông góc với BC. Gọi  (1)  Ta lại có OABC là tứ diện đều, G là tâm của đáy ABC  OG vuông góc (ABC)  OG vuông góc BC  (2)  Từ (1) và (2)
  8. 8. Chọn c = ­1 ta có b = 1  Vậy  BC:  B(3; t +  ; ­t +  )  Mặt khác OA = OB  Hoặc t =  hoặc t =  Hoặc B(3;3;0) hoặc B(3;0;­3)  2) Ta có:  ( 2;1;1) GA = - uuur  6 GAÞ =  Gọi M( x;y;z) là trung điểm BC  Ta có:  1  2  MG GA= uuuur uuur  mà  ( 2;1;1) GA = - uuur  ; (2 ;2 ;2 ) MG x y z= - - - uuuur  3 3  3; ; 2 2  M æ ö Þ ç ÷ è ø ( ) 2;2;2 OG = uuur  Vì O.ABC là tứ diện đều nên  ; ( ) OG BC AM BC BC AOM^ ^ Þ ^ ( ) ( ) , 0; 6;6 // 0; 1;1 BC OG AGé ùÞ = = - -ë û uuur uuur uuur  Mặt khác: ( ) ( ) 0; 6;6 // 0; 1;1 BC = - - uuur  nên phương trình đt BC có dạng:  3 3  2  3  2  x  y t  z t ì ï = ï ï = -í ï ï = +ïî  Gọi  3 3  3; ;  2 2  B t t æ ö - +ç ÷ è ø  1 1  1; ;  2 2  BG t t æ ö Þ = - + -ç ÷ è ø uuur  ABCD  đều nên BG = AG  2  4 4 9 0 t tÛ + - =  1 10  2  1 10  2  t  t é - + =ê êÛ ê - - =ê ë  1 2  4 10 2 10 4 10 2 10  3; ; ; 3; ;  2 2 2 2  B B æ ö æ ö- + + - Þ ç ÷ ç ÷ç ÷ ç ÷ è ø è ø  Câu VIIb.  2 2 2  z z z= +
  9. 9. 4 2 2  2 2 2  2 2 2  ( 1)  ( 1)  z z z  z z z  z z z Û = + Û - = Þ - = ( ) 2 2 2  1 z z zÛ - =  (1)  Thế  2 4 2  z z z= -  vào (1) ta được : ( )( ) 2 2 4 2 2  1 1 z z z z z- - - = ( ) ( ) ( )  2  2 2 2 2  0  1 1 1 1 1  z  z z z é = êÛ é ùê - - + - - = ê úë ûë  +  2  0 z =  0 zÞ =  +( ) ( ) ( )  2  2 2 2  1 1 1 1 1 z z zé ù- - + - - = ê úë û  (2)  Đặt  2  1 z t- =  (2) ( ) ( )  2  1  1 1 0  1  t  t t  t = -é Û + - = Û ê =ë  2  2  0  0  2  2  2  z  z  z  z  z =é é ê= Þ Û =ê ê =ë ê = -ë  Vậy có 3 số phức thoả mãn là:  0 z =  ;  2 z =  và  2 z = -  Đào Minh Quân, Đinh Tấn Hưng  Và tập thể lớp 12 Toán2  Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh  ( Vì giải nhanh nên chắc có sự thiếu sót mong các bạn góp ý,  chia sẻ)

×