Anzeige

แผนการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส um คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดสุรินทร์
20. Oct 2013
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a แผนการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม(20)

Más de Kiat Chaloemkiat(17)

Anzeige

แผนการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

  1. แผนการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้เรียน (หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน) โรงเรียน แนงมุดวิทยา ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ณ. สานักปฏิบัติธรรมวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ วัน/เดือน/ปี วันที่ ๑ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียดกิจกรรม ลงทะเบียนรายงานตัว ๑. รับชุดขาว ๒. รับเอกสารการอบรม ๓. นาสัมภาระเข้าที่พก (แยก ช/ญ) ั ปฐมนิเทศ ๑. ผอ.สนป.กล่าวต้อนรับ ๒. แนะนาสถานที่สาคัญๆ ๓. แนะนากฎระเบียบ/บทลงโทษ ศาสนพิธีเบื้องต้น ๑. มารยาทที่ชาวพุทธควรรู้ ๒. หน้าที่ของชาวพุทธ วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ สื่อ/อุปกรณ์ ๑. บัญชี/ปากกา ๒. ผ้าขาว ๓. เครื่องเสียง/ไมค์ ๔. ป้าย/โต๊ะ ๑. VCD ๒. สื่อ Power Point ๓. ป้ายนิทรรศการ ๔. เครื่องเสียง/ไมค์ ๑. เอกสาร ๒. วีดีทัศน์ ๓. สื่อ Power Point ๔. เครื่องเสียง/ไมค์ ๕. Projector เวลา ๑ ชม. ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
  2. ๒ วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม รับประทานอาหารกลางวัน ๑. เปลี่ยนชุด นร. เป็นชุดขาว พักเที่ยง ๓๐ นาที พิธีเปิดการอบรม ๑. มอบตัวเป็นศิษย์ ๒. บวชเนกขัมมะบารมี ธรรมะบรรยายเรื่อง “ศาสนาและลัทธิความ เชื่อในสังคมโลกและสังคมไทย” ดืมน้าปานะ ่ ๑. บาเพ็ญประโยชน์ ๒. ปฏิบัติภาระกิจส่วนตัว ทาวัตรเย็น ๑. เจริญสติพฒนาปัญญา ั ๒. แผ่เมตตา ธรรมะบรรยาย “เรื่องหลักการปฏิบัติ วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ สื่อ/อุปกรณ์ ๖. Computer ๑. จาน/ช้อน ๒. ผ้าขาว ๑. เครื่องเสียง/ไมค์ ๒. เอกสารกาหนดการ ๑. ธูป-เทียน ๒. ดอกไม้ ธูปเทียนแพ ๓. เอกสาร ๔. เครื่องเสียง/ไมค์ ๑. เอกสาร ๒. วีดีทัศน์ ๓. สื่อ Power Point ๔. Projector ๕. Computer ๖. เครื่องเสียง/ไมค์ ๑. แก้วน้า/น้าแข็ง ๒. ไม้กวาด/ไม้ถพื้น ู ๓. สบู-ยาสีฟัน-ยาสะ ่ ผม ๔. โกโก้/โอวัลติน/ชากาแฟ ๑. หนังสือสวดมนต์ ๒. เสื่อ/ที่รองนั่ง ๓. เครื่องเสียง/ไมค์ ๔. ไฟฟ้า/เทียน/ธูป ๑. เอกสาร เวลา ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ ๑. พระมหาดีเด่น วรุตตโม ป.ธ.๕ จต. ฺ สนม (ธ) และคณะ
  3. ๓ วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม กัมมัฏฐานเบื้องต้น” ๑. ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา สาราญอิริยาบถ วันที่ ๒ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ตื่นจากลีลาสีหไสยาสน์ ๑. ทากิจวัตรส่วนตัว ทาวัตรเช้า ๑. เจริญสติพฒนาปัญญา ั ๒. เดินจงกรมศึกษาระบบนิเวศไปผาพระ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ๑. รับประทานอาหารเช้า ธรรมะบรรยาย “เรื่องหลักธรรมทีควรนาไปใช้ ่ ในชีวตประจาวัน” ิ ธรรมะภาคปฏิบัติ (ยืน-เดิน-นั่ง-นอน) ๑. สมถะกัมมัฏฐาน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้คลาย ความตึงเครียดจากอิรยาบถต่างๆ ิ ที่เกิดจากการเรียนรู้ ๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิด ความตื่นตัว พร้อมจะรับการ เรียนรู้ในวันรุ่งขึ้นได้อย่างสดชื่น ๓. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ ทบทวนบทเรียน และมี ความสามารถในการจดจาบทเรียน ได้แม่นยายิงขึ้น ่ วิธีดาเนินการ สื่อ/อุปกรณ์ ๒. วีดีทัศน์ ๓. สื่อ Power Point ๔. Projector ๕. Computer ๖. เครื่องเสียง/ไมค์ ๑. เครื่องเสียง/ไมค์ ๒. เอกสารกาหนดการ ๓. เสื่อ-หมอน-ผ้าห่ม ๔. มุง-ยากันยุง-พัดลม ้ เวลา ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
  4. ๔ วัน/เดือน/ปี วันที่ ๓ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียดกิจกรรม ๒. สติปัฏฐาน ๔ รับประทานอาหารกลางวัน ๑. เสียงธรรมกล่อมเทียงวัน (CD) ่ ๒. พักเที่ยง ๓๐ นาที / ๑ ชั่วโมง กิจกรรมเรียนรู้หลักธรรมจากอาศรม (แบ่ง ฐาน) ๑. อาศรมกฎแห่งกรรม (กรรม ๑๒) ๒. อาศรมกตัญญูกตเวที ๓. อาศรมคารวะธรรม ๔. อาศรมคุณธรรม-จริยธรรม ๕. อาศรมการคบเพื่อน (ดี-ไม่ดี) ดืมน้าปานะ ่ ๑. บาเพ็ญประโยชน์ ๒. ทาภารกิจส่วนตัว ๓. รวมตัวเดินจงกรม ๔. อัญเชิญพระธาตุ ทาวัตรเย็น ๑. เวียนเทียนวันวิสาขะบูชา ๒. ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา พักผ่อนสาราญอิริยาบถ ตื่นจากลีลาสีหไสยาสน์ ๑. ทากิจวัตรส่วนตัว ทาวัตรเช้า วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ สื่อ/อุปกรณ์ ๑. เครื่องเสียง/ไมค์ ๒. เอกสารกาหนดการ ๑. เครื่องเสียง/ไมค์ ๒. เอกสารกาหนดการ ๓. เสื่อ-หมอน-ผ้าห่ม ๔. มุง-ยากันยุง-พัดลม ้ เวลา ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
  5. ๕ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ : รายละเอียดกิจกรรม ๑. เจริญสติพฒนาปัญญา ั กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ๑. ตักบาตรพระสงฆ์ ๒. รับประทานอาหารเช้า ธรรมะบรรยาย “เรื่องบทบาทของ พระพุทธศาสนาในเวทีโลก ในการเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” กิจกรรมตักบาตรความดี (ถวายผ้าป่า) รับประทานอาหารกลางวัน ๑. พักเที่ยง ๑ ชั่วโมง (เก็บสัมภาระ) กิจกรรมกระจกส่องใจ ๑. ข้อเสนอแนะ ๒. สรุปผลการเข้าค่ายอบรมฯ พิธีมอบวุฒิบัตร ๑. ผอ.สนป. กล่าวปัจฉิมโอวาท ๒. ครู, พระวิทยากรแสดงความคิดเห็น ๓. พิธีขอขมาพระอาจารย์ ๔. พิธีลาสิกขาเนกขัมมะ ๕. ถวายเครื่องไทยธรรม ๖. ปิดการอบรม เดินทางกลับ วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ - ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับวัยและวุฒิภาวะของผู้เข้ารับการอบรม - ทุกกิจกรรมพัก ๑๕ นาที ก่อนเริ่มกิจกรรมต่อไป สื่อ/อุปกรณ์ ๑. เครื่องเสียง/ไมค์ ๒. เอกสารกาหนดการ เวลา ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
  6. ๖ (ลงชื่อ) ........................................... ผู้อนุมัติ (พระพิศาลศาสนกิจ) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ผอ.สานักปฏิบัติธรรมวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
Anzeige