σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου

Α
Α ΧΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ο ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ΢

Γηα λα ζρεκαηίζσ ηνλ Παξαθείκελν ζηα Αξραία Ειιεληθά αθνινπζώ ηέζζεξα
βήκαηα:

1. Υσξίδσ ζέκα θαη θαηάιεμε, γηα λα θξαηήζσ ην ζέκα.
2. Κνηηάδσ από πνην γξάκκα μεθηλάεη ην ξήκα θαη εθαξκόδσ ηνλ θαηάιιειν
θαλόλα αλαδηπιαζηαζκνύ:
 Αλαδηπιαζηαζκόο: Χαξαθηεξηζηηθό ηνπ Παξαθεηκέλνπ είλαη ν αλαδηπιαζηαζκόο
πνπ γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ ξήκαηνο. Αλαδηπιαζηαζκό έρνπκε ηξηώλ εηδώλ:


Α) Επαλάιεςε ηνπ αξρηθνύ ζπκθώλνπ κε έλα -ε-


Πνηα ξήκαηα παίξλνπλ σο αλαδηπιαζηαζκό επαλάιεςε ηνπ αξρηθνύ
ζπκθώλνπ κε έλα -ε-;


   1α) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από έλα ζύκθσλν π.ρ. ιύσ > ιέ-ιπ-θα.


Απσίζει από ένα σύμυωνο, γι' αςτό ξαναγπάυοςμε το ππώτο σύμυωνο το -λ- και
πποσθέτοςμε και το -ε-. Έτσι γίνεται -λε-. Μετά πποσθέτοςμε το θέμα -λς- και στο
τέλορ την κατάληξη –κα.


Πξνζνρή!!!!!!
Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από ρ, θ, ζ, ζηνλ αλαδηπιαζηαζκό ηα γξάκκαηα απηά
παζαίλνπλ αλνκνίσζε, δειαδή, κεηαηξέπνληαη ζε θ, π, η.
ρ > θ = ρνξεύσ > θε-ρόξεπ-θα,
θ > π = θπηεύσ > πε-θύηεπ-θα
ζ > η = ζύσ > ηέ-ζπ-θα

                 ΠΡΟ΢ΟΥΗ!!
                 Θπκάκαη ηνλ
                 θαλόλα:
                 ηη + θ ρ
                 γ+θ   ρ

                 δ+θ    θ
                 ζ+θ    θ

                 π(η) + θ    θ
                 β+θ    θ                                          1
1β) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από δύν ζύκθσλα, όκσο ην πξώην από απηά
είλαη έλα από ηα άθσλα:
(π, β, θ, θ, γ, ρ, η, δ, ζ) θαη ην δεύηεξν είλαη έλξηλν (κ, λ) ή πγξό (ι, ξ)
π.ρ. γξάθσ > γέ-γξα-θ-α, βιάπησ > βέ-βια-θ-α


Β) ΢πιιαβηθή αύμεζε


Πνηα ξήκαηα παίξλνπλ σο αλαδηπιαζηαζκό ζπιιαβηθή αύμεζε;


    2α) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από δύν ζύκθσλα, ρσξίο όκσο ην πξώην λα
είλαη άθσλν θαη ην δεύηεξν έλξηλν ή πγξό,
π.ρ. ζπνπδάδσ > ἐ -ζπνύδα-θ-α
    2β) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από ηξία ζύκθσλα,
π.ρ. ζηξαηεύσ > ἐ -ζηξάηεπ-θ-α
    2γ) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από δηπιό ζύκθσλν δ, μ, ς,
π.ρ. ςαύσ > ἐ -ςαπ-θ-α
    2δ) Τα ξήκαηα πνπ αξρίδνπλ από ῥ ,
ηόηε παίξλνπλ έλα -ἐ - σο ζπιιαβηθή αύμεζε θαη δηπιαζηάδνπλ ην ξ
π.ρ. ῥ ίπησ > ἔ ξ-ξη-θ-α


Γ) Υξνληθή αύμεζε


Πνηα ξήκαηα παίξλνπλ σο αλαδηπιαζηαζκό ρξνληθή αύμεζε;


3) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από θσλήελ,
Ό,ηη αιιαγέο είρακε ζηνλ Παξαηαηηθό θαη ζηνλ Αόξηζην, νη ίδηεο ζπκβαίλνπλ θαη
ζηνλ Παξαθείκελν.
               α, αη, ε, εη    ε
               ν, νη      σ
               η    η
               π      π


π.ρ. ἁ ιηεύσ > ἡ -ιίεπ-θ-α
                                        2
** Ο αλαδηπιαζηαζκόο ζηα ζύλζεηα θαη παξαζύλζεηα κε πξόζεζε
    Σηα ξήκαηα πνπ είλαη ζύλζεηα κε πξόζεζε ν αλαδηπιαζηαζκόο κπαίλεη κεηά ηελ
    πξόζεζε,
π.ρ. ἀ πν-γξάθσ > ἀ πν-γέ-γξαθα, ζπλ-νηθῶ > ζπλ-ῴθεθα


         ΢πγθεληξσηηθόο πίλαθαο αλαδηπιαζηαζκνύ
 Επαλάιεςε αξρηθνύ ζπκθώλνπ                       Υξνληθή
                 ζπιιαβηθή αύμεζε
 +ε                                   αύμεζε
 α. έλα ζύκθσλν,        α. δύν ζύκθσλα, π.ρ.           α. θσλήελ,
 π.ρ. ιύσ > ιέ-ιπ-θα      ζπνπδάδσ > ἐ -ζπνύδαθα          π.ρ.
                                     ἁ ιηεύσ > ἡ -
                                     ιίεπθα

 β. δύν ζύκθσλα             β. ηξία ζύκθσλα
 ην πξώην (θ, γ, ρ, π, β, θ, η, δ, ζ)  ζηξαηεύσ > ἐ -ζηξάηεπθα
 ην δεύηεξν (ι, ξ, κ, λ)
 γξάθσ > γέ-γξα-θα
                     γ. δηπιό ζύκθσλν δ, μ,
                     ς π.ρ. ςαύσ > ἔ -ςαπθα

                     δ. ῥ , π.ρ. ῥ ίπησ > ἔ ξ-ξη-θ-
                     α

    3. Μεηά από ην ζέκα πξνζζέησ ην θ, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Παξαθεηκέλνπ γηα
    ηελ ελεξγεηηθή θσλή θαη ιέγεηαη ρξνληθόο ραξαθηήξαο.

    4. Βάδσ ηηο θαηαιήμεηο ηνπ παξαθεηκέλνπ: -α, -αο, -ε, -ακελ, -αηε, -αζη(λ).                ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ΢
                 ιέ-ιπ-θ-α
                 ιέ-ιπ-θ-αο
                 ιέ-ιπ-θ-ε
                 ιε-ιύ-θ-ακελ
                 ιε-ιύ-θ-αηε
                 ιε-ιύ-θ-αζηλ

                                           3
O ΤΠΕΡ΢ΤΝΣΕΛΙΚΟ΢

Γηα λα ζρεκαηίζνπκε ηνλ ππεξζπληέιηθν ζηα αξραία ειιεληθά, παίξλνπκε ην ζέκα
ηνπ ξήκαηνο έηζη όπσο έρεη δηακνξθσζεί ζηνλ παξαθείκελν.


Πξνζζέηνπκε:
α) ζηελ αξρή,
1. ζπιιαβηθή αύμεζε γηα όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από ζύκθσλν.
2. Τα ξήκαηα πνπ αξρίδνπλ από θσλήελ δελ παίξλνπλ επηπιένλ αύμεζε, γηαηί ήδε
δηακνξθώζεθε ην ζέκα ηνπο ζηνλ παξαθείκελν κε ηνλ αλαδηπιαζηαζκό.
 ( Ελλνείηαη πσο αλ ην ξήκα αξρίδεη από θσλήελ ηόηε δε ζα βάινπκε θη άιιε
 αύμεζε, π.ρ. ην ξ. ἀ γνξάδσ πνπ ζηνλ παξαθείκελν ζα γίλεη ἠ γόξαθα ζηνλ
 ππεξζπληέιηθν ζα γίλεη απιώο ἠ γνξάθεηλ.)

 β) ζην ηέινο, ηηο θαηαιήμεηο ηνπ ππεξζπληέιηθνπ: -εηλ, -εηο, -εη, -εκελ, -εηε, -εζαλ.            ΤΠΕΡ΢ΤΝΣΕΛΙΚΟ΢
            ἐ -ιε-ιύ-θ-εηλ
            ἐ -ιε-ιύ-θ-εηο
            ἐ -ιε-ιύ-θ-εη
            ἐ -ιε-ιύ-θ-εκελ
            ἐ -ιε-ιύ-θ-εηε
            ἐ -ιε-ιύ-θ-εζαλ
                                           4

Recomendados

α' β΄ κλιση ουσιαστικων von
α'  β΄ κλιση ουσιαστικωνα'  β΄ κλιση ουσιαστικων
α' β΄ κλιση ουσιαστικωνEleni Kots
28.3K views9 Folien
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης von
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςαρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςAntonis Stergiou
176K views19 Folien
Η Προστακτική στην αρχαία ελληνική γλώσσα: σημασίες, κλίση, ασκήσεις von
Η Προστακτική στην αρχαία ελληνική γλώσσα: σημασίες, κλίση, ασκήσειςΗ Προστακτική στην αρχαία ελληνική γλώσσα: σημασίες, κλίση, ασκήσεις
Η Προστακτική στην αρχαία ελληνική γλώσσα: σημασίες, κλίση, ασκήσειςGeorgia Dimitropoulou
138.5K views4 Folien
αρχικοι χρονοι von
αρχικοι χρονοιαρχικοι χρονοι
αρχικοι χρονοιGeorgia Sofi
180.2K views2 Folien
μετατροπη απο ευθυ σε πλαγιο λογο και το αντιστροφο von
μετατροπη απο ευθυ σε πλαγιο λογο και το αντιστροφομετατροπη απο ευθυ σε πλαγιο λογο και το αντιστροφο
μετατροπη απο ευθυ σε πλαγιο λογο και το αντιστροφοThanasis Athanasiou
25.1K views4 Folien
Αρχαία Α Γυμνασίου Σχηματισμός Παρατατικού Αορίστου (θεωρία -ασκήσεις) von
Αρχαία Α Γυμνασίου Σχηματισμός Παρατατικού Αορίστου (θεωρία -ασκήσεις)Αρχαία Α Γυμνασίου Σχηματισμός Παρατατικού Αορίστου (θεωρία -ασκήσεις)
Αρχαία Α Γυμνασίου Σχηματισμός Παρατατικού Αορίστου (θεωρία -ασκήσεις)mvourtsian
10.4K views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Ερωτόκριτος von
ΕρωτόκριτοςΕρωτόκριτος
ΕρωτόκριτοςStella Stath
41.4K views31 Folien
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της Ιλιάδας von
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της Ιλιάδαςδιαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της Ιλιάδας
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της ΙλιάδαςRia Papamanoli
44.9K views4 Folien
ανώμαλα παραθετικά αρχαία von
ανώμαλα παραθετικά αρχαίαανώμαλα παραθετικά αρχαία
ανώμαλα παραθετικά αρχαίαΑ Χ
163.5K views1 Folie
ενοτητα 6, φυλλο εργασιας, Αρχαία α γυμνασιου von
ενοτητα 6, φυλλο εργασιας, Αρχαία α γυμνασιουενοτητα 6, φυλλο εργασιας, Αρχαία α γυμνασιου
ενοτητα 6, φυλλο εργασιας, Αρχαία α γυμνασιουmatoula74
6.8K views4 Folien
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας von
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίαςΟδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίαςvserdaki
58.1K views3 Folien
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ von
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝmono030156
309.1K views7 Folien

Was ist angesagt?(20)

Ερωτόκριτος von Stella Stath
ΕρωτόκριτοςΕρωτόκριτος
Ερωτόκριτος
Stella Stath41.4K views
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της Ιλιάδας von Ria Papamanoli
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της Ιλιάδαςδιαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της Ιλιάδας
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της Ιλιάδας
Ria Papamanoli44.9K views
ανώμαλα παραθετικά αρχαία von Α Χ
ανώμαλα παραθετικά αρχαίαανώμαλα παραθετικά αρχαία
ανώμαλα παραθετικά αρχαία
Α Χ163.5K views
ενοτητα 6, φυλλο εργασιας, Αρχαία α γυμνασιου von matoula74
ενοτητα 6, φυλλο εργασιας, Αρχαία α γυμνασιουενοτητα 6, φυλλο εργασιας, Αρχαία α γυμνασιου
ενοτητα 6, φυλλο εργασιας, Αρχαία α γυμνασιου
matoula746.8K views
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας von vserdaki
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίαςΟδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
vserdaki58.1K views
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ von mono030156
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
mono030156309.1K views
ασκησεισ ενεργητικη παθητικη συνταξη) von Nansy Tzg
ασκησεισ ενεργητικη παθητικη συνταξη)ασκησεισ ενεργητικη παθητικη συνταξη)
ασκησεισ ενεργητικη παθητικη συνταξη)
Nansy Tzg56.2K views
διαγωνισμα 3η ενοτητα αρχαια β γυμνασίου von Sofia Telidou
διαγωνισμα 3η ενοτητα αρχαια β γυμνασίουδιαγωνισμα 3η ενοτητα αρχαια β γυμνασίου
διαγωνισμα 3η ενοτητα αρχαια β γυμνασίου
Sofia Telidou20.3K views
και παλι στο σχολειο αναλυση von Dimitra Stefani
και παλι στο σχολειο αναλυσηκαι παλι στο σχολειο αναλυση
και παλι στο σχολειο αναλυση
Dimitra Stefani45.9K views
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό von vserdaki
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό
vserdaki146.3K views
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ. von Georgia Sofi
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
Georgia Sofi17.8K views
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα) von Kats961
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Kats96177.5K views
Αρχαία Α , ενότητα 4 von despifor
Αρχαία Α , ενότητα 4 Αρχαία Α , ενότητα 4
Αρχαία Α , ενότητα 4
despifor 25.4K views
Δομή & τρόποι ανάπτυξης της παραγράφου von zetabokola
Δομή & τρόποι ανάπτυξης της παραγράφουΔομή & τρόποι ανάπτυξης της παραγράφου
Δομή & τρόποι ανάπτυξης της παραγράφου
zetabokola29K views
Οδύσσεια α γυμνασίου , ενότητες 1,2,3 , στίχοι α 1 - 173 von vserdaki
Οδύσσεια α γυμνασίου , ενότητες 1,2,3 , στίχοι α 1 - 173Οδύσσεια α γυμνασίου , ενότητες 1,2,3 , στίχοι α 1 - 173
Οδύσσεια α γυμνασίου , ενότητες 1,2,3 , στίχοι α 1 - 173
vserdaki95.4K views
Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β) von santziak
Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)
Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)
santziak15.9K views
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ... von vserdaki
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...
vserdaki283.5K views

Similar a σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου

Πρώτες βοήθειες β' μέρος von
Πρώτες βοήθειες β' μέρος Πρώτες βοήθειες β' μέρος
Πρώτες βοήθειες β' μέρος Ρεβέκα Θεοδωροπούλου
2K views13 Folien
πρώτες βοήθειες Μέρος α' von
πρώτες βοήθειες Μέρος α' πρώτες βοήθειες Μέρος α'
πρώτες βοήθειες Μέρος α' Ρεβέκα Θεοδωροπούλου
1.6K views14 Folien
Afhghsh von
AfhghshAfhghsh
AfhghshEleni Papadopoulou
1.7K views12 Folien
δευτερεύουσες προτάσεις von
δευτερεύουσες προτάσειςδευτερεύουσες προτάσεις
δευτερεύουσες προτάσειςzazagina
23.5K views5 Folien
περιληψη κειμενου von
περιληψη κειμενουπεριληψη κειμενου
περιληψη κειμενουChrispapatheodorou
1.7K views14 Folien
Bioklimatiko spiti von
Bioklimatiko spitiBioklimatiko spiti
Bioklimatiko spitinotasiako
440 views61 Folien

Similar a σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου(20)

δευτερεύουσες προτάσεις von zazagina
δευτερεύουσες προτάσειςδευτερεύουσες προτάσεις
δευτερεύουσες προτάσεις
zazagina23.5K views
Bioklimatiko spiti von notasiako
Bioklimatiko spitiBioklimatiko spiti
Bioklimatiko spiti
notasiako440 views
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου von Evangelia Patera
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ ΛυκείουΘεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου
Θεωρία Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου
Evangelia Patera374 views
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΘΟΥΣ - Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ von kiriaki69
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΘΟΥΣ - Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΘΟΥΣ - Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΘΟΥΣ - Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
kiriaki691K views
Εργασία για τη διατροφή από τη Ζλατίντση Γεωργία von vmantza
Εργασία για τη διατροφή από τη Ζλατίντση ΓεωργίαΕργασία για τη διατροφή από τη Ζλατίντση Γεωργία
Εργασία για τη διατροφή από τη Ζλατίντση Γεωργία
vmantza490 views
Dimiourgiki grafi comics von serreschools
Dimiourgiki grafi comicsDimiourgiki grafi comics
Dimiourgiki grafi comics
serreschools1.8K views
Οι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψη von Αλμπανάκη Ξανθή
Οι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψηΟι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψη
Οι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψη
Biology reproduction von lelman
Biology reproductionBiology reproduction
Biology reproduction
lelman903 views
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία von vmantza
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου ΣοφίαΕργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
vmantza317 views
παρθένο δάσος φρακτού von Mariel Rammoy
παρθένο δάσος φρακτούπαρθένο δάσος φρακτού
παρθένο δάσος φρακτού
Mariel Rammoy229 views
H μόλυνση του περιβάλλοντος von petroulapapada
H μόλυνση του περιβάλλοντοςH μόλυνση του περιβάλλοντος
H μόλυνση του περιβάλλοντος
petroulapapada320 views
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου von elsxoleio
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α ΓυμνασίουΑρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου
elsxoleio3.4K views

Más de Α Χ

υποθετικές προτάσεις αρχαία von
υποθετικές προτάσεις αρχαίαυποθετικές προτάσεις αρχαία
υποθετικές προτάσεις αρχαίαΑ Χ
8.2K views3 Folien
συνδεση προτασεων von
συνδεση προτασεωνσυνδεση προτασεων
συνδεση προτασεωνΑ Χ
1.7K views2 Folien
μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα αρχαία von
μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα αρχαίαμονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα αρχαία
μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα αρχαίαΑ Χ
24K views12 Folien
ασκήσεις γ κλίσης αρχαία von
ασκήσεις γ κλίσης αρχαίαασκήσεις γ κλίσης αρχαία
ασκήσεις γ κλίσης αρχαίαΑ Χ
21.8K views4 Folien
φωνηεντόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία von
 φωνηεντόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία φωνηεντόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία
φωνηεντόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαίαΑ Χ
2.8K views4 Folien
συμφωνόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία 2 von
 συμφωνόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία 2 συμφωνόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία 2
συμφωνόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία 2Α Χ
707 views3 Folien

Más de Α Χ(7)

υποθετικές προτάσεις αρχαία von Α Χ
υποθετικές προτάσεις αρχαίαυποθετικές προτάσεις αρχαία
υποθετικές προτάσεις αρχαία
Α Χ8.2K views
συνδεση προτασεων von Α Χ
συνδεση προτασεωνσυνδεση προτασεων
συνδεση προτασεων
Α Χ1.7K views
μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα αρχαία von Α Χ
μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα αρχαίαμονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα αρχαία
μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα αρχαία
Α Χ24K views
ασκήσεις γ κλίσης αρχαία von Α Χ
ασκήσεις γ κλίσης αρχαίαασκήσεις γ κλίσης αρχαία
ασκήσεις γ κλίσης αρχαία
Α Χ21.8K views
φωνηεντόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία von Α Χ
 φωνηεντόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία φωνηεντόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία
φωνηεντόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία
Α Χ2.8K views
συμφωνόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία 2 von Α Χ
 συμφωνόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία 2 συμφωνόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία 2
συμφωνόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία 2
Α Χ707 views
συμφωνόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία von Α Χ
συμφωνόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαίασυμφωνόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία
συμφωνόληκτα ουσιαστικά της γ κλίσης αρχαία
Α Χ11.3K views

Último

Γ.2.1.pptx von
Γ.2.1.pptxΓ.2.1.pptx
Γ.2.1.pptxsidiropo
5 views46 Folien
ATT00004.pdf von
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
105 views3 Folien
Triti_Hlikia_2023.pptx von
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
32 views3 Folien
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxssuser86b52c
6 views20 Folien
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxssuser86b52c
7 views37 Folien
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf von
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfNikolaos Ziakas
7 views144 Folien

Último(20)

ATT00004.pdf von 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd105 views
Triti_Hlikia_2023.pptx von 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist32 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c6 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 views
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf von Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas7 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212498 views
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες von Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki19 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3516 views
tmimata2711112.pdf von ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou10 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki14 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx von 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo559 views
Έγκυρη ενημέρωση von ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b19 views
Veroia in Autumn.pdf von dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou9 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c8 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c7 views

σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου

 • 1. Ο ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ΢ Γηα λα ζρεκαηίζσ ηνλ Παξαθείκελν ζηα Αξραία Ειιεληθά αθνινπζώ ηέζζεξα βήκαηα: 1. Υσξίδσ ζέκα θαη θαηάιεμε, γηα λα θξαηήζσ ην ζέκα. 2. Κνηηάδσ από πνην γξάκκα μεθηλάεη ην ξήκα θαη εθαξκόδσ ηνλ θαηάιιειν θαλόλα αλαδηπιαζηαζκνύ:  Αλαδηπιαζηαζκόο: Χαξαθηεξηζηηθό ηνπ Παξαθεηκέλνπ είλαη ν αλαδηπιαζηαζκόο πνπ γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ ξήκαηνο. Αλαδηπιαζηαζκό έρνπκε ηξηώλ εηδώλ: Α) Επαλάιεςε ηνπ αξρηθνύ ζπκθώλνπ κε έλα -ε- Πνηα ξήκαηα παίξλνπλ σο αλαδηπιαζηαζκό επαλάιεςε ηνπ αξρηθνύ ζπκθώλνπ κε έλα -ε-; 1α) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από έλα ζύκθσλν π.ρ. ιύσ > ιέ-ιπ-θα. Απσίζει από ένα σύμυωνο, γι' αςτό ξαναγπάυοςμε το ππώτο σύμυωνο το -λ- και πποσθέτοςμε και το -ε-. Έτσι γίνεται -λε-. Μετά πποσθέτοςμε το θέμα -λς- και στο τέλορ την κατάληξη –κα. Πξνζνρή!!!!!! Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από ρ, θ, ζ, ζηνλ αλαδηπιαζηαζκό ηα γξάκκαηα απηά παζαίλνπλ αλνκνίσζε, δειαδή, κεηαηξέπνληαη ζε θ, π, η. ρ > θ = ρνξεύσ > θε-ρόξεπ-θα, θ > π = θπηεύσ > πε-θύηεπ-θα ζ > η = ζύσ > ηέ-ζπ-θα ΠΡΟ΢ΟΥΗ!! Θπκάκαη ηνλ θαλόλα: ηη + θ ρ γ+θ ρ δ+θ θ ζ+θ θ π(η) + θ θ β+θ θ 1
 • 2. 1β) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από δύν ζύκθσλα, όκσο ην πξώην από απηά είλαη έλα από ηα άθσλα: (π, β, θ, θ, γ, ρ, η, δ, ζ) θαη ην δεύηεξν είλαη έλξηλν (κ, λ) ή πγξό (ι, ξ) π.ρ. γξάθσ > γέ-γξα-θ-α, βιάπησ > βέ-βια-θ-α Β) ΢πιιαβηθή αύμεζε Πνηα ξήκαηα παίξλνπλ σο αλαδηπιαζηαζκό ζπιιαβηθή αύμεζε; 2α) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από δύν ζύκθσλα, ρσξίο όκσο ην πξώην λα είλαη άθσλν θαη ην δεύηεξν έλξηλν ή πγξό, π.ρ. ζπνπδάδσ > ἐ -ζπνύδα-θ-α 2β) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από ηξία ζύκθσλα, π.ρ. ζηξαηεύσ > ἐ -ζηξάηεπ-θ-α 2γ) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από δηπιό ζύκθσλν δ, μ, ς, π.ρ. ςαύσ > ἐ -ςαπ-θ-α 2δ) Τα ξήκαηα πνπ αξρίδνπλ από ῥ , ηόηε παίξλνπλ έλα -ἐ - σο ζπιιαβηθή αύμεζε θαη δηπιαζηάδνπλ ην ξ π.ρ. ῥ ίπησ > ἔ ξ-ξη-θ-α Γ) Υξνληθή αύμεζε Πνηα ξήκαηα παίξλνπλ σο αλαδηπιαζηαζκό ρξνληθή αύμεζε; 3) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από θσλήελ, Ό,ηη αιιαγέο είρακε ζηνλ Παξαηαηηθό θαη ζηνλ Αόξηζην, νη ίδηεο ζπκβαίλνπλ θαη ζηνλ Παξαθείκελν. α, αη, ε, εη ε ν, νη σ η η π π π.ρ. ἁ ιηεύσ > ἡ -ιίεπ-θ-α 2
 • 3. ** Ο αλαδηπιαζηαζκόο ζηα ζύλζεηα θαη παξαζύλζεηα κε πξόζεζε Σηα ξήκαηα πνπ είλαη ζύλζεηα κε πξόζεζε ν αλαδηπιαζηαζκόο κπαίλεη κεηά ηελ πξόζεζε, π.ρ. ἀ πν-γξάθσ > ἀ πν-γέ-γξαθα, ζπλ-νηθῶ > ζπλ-ῴθεθα ΢πγθεληξσηηθόο πίλαθαο αλαδηπιαζηαζκνύ Επαλάιεςε αξρηθνύ ζπκθώλνπ Υξνληθή ζπιιαβηθή αύμεζε +ε αύμεζε α. έλα ζύκθσλν, α. δύν ζύκθσλα, π.ρ. α. θσλήελ, π.ρ. ιύσ > ιέ-ιπ-θα ζπνπδάδσ > ἐ -ζπνύδαθα π.ρ. ἁ ιηεύσ > ἡ - ιίεπθα β. δύν ζύκθσλα β. ηξία ζύκθσλα ην πξώην (θ, γ, ρ, π, β, θ, η, δ, ζ) ζηξαηεύσ > ἐ -ζηξάηεπθα ην δεύηεξν (ι, ξ, κ, λ) γξάθσ > γέ-γξα-θα γ. δηπιό ζύκθσλν δ, μ, ς π.ρ. ςαύσ > ἔ -ςαπθα δ. ῥ , π.ρ. ῥ ίπησ > ἔ ξ-ξη-θ- α 3. Μεηά από ην ζέκα πξνζζέησ ην θ, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Παξαθεηκέλνπ γηα ηελ ελεξγεηηθή θσλή θαη ιέγεηαη ρξνληθόο ραξαθηήξαο. 4. Βάδσ ηηο θαηαιήμεηο ηνπ παξαθεηκέλνπ: -α, -αο, -ε, -ακελ, -αηε, -αζη(λ). ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ΢ ιέ-ιπ-θ-α ιέ-ιπ-θ-αο ιέ-ιπ-θ-ε ιε-ιύ-θ-ακελ ιε-ιύ-θ-αηε ιε-ιύ-θ-αζηλ 3
 • 4. O ΤΠΕΡ΢ΤΝΣΕΛΙΚΟ΢ Γηα λα ζρεκαηίζνπκε ηνλ ππεξζπληέιηθν ζηα αξραία ειιεληθά, παίξλνπκε ην ζέκα ηνπ ξήκαηνο έηζη όπσο έρεη δηακνξθσζεί ζηνλ παξαθείκελν. Πξνζζέηνπκε: α) ζηελ αξρή, 1. ζπιιαβηθή αύμεζε γηα όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από ζύκθσλν. 2. Τα ξήκαηα πνπ αξρίδνπλ από θσλήελ δελ παίξλνπλ επηπιένλ αύμεζε, γηαηί ήδε δηακνξθώζεθε ην ζέκα ηνπο ζηνλ παξαθείκελν κε ηνλ αλαδηπιαζηαζκό. ( Ελλνείηαη πσο αλ ην ξήκα αξρίδεη από θσλήελ ηόηε δε ζα βάινπκε θη άιιε αύμεζε, π.ρ. ην ξ. ἀ γνξάδσ πνπ ζηνλ παξαθείκελν ζα γίλεη ἠ γόξαθα ζηνλ ππεξζπληέιηθν ζα γίλεη απιώο ἠ γνξάθεηλ.) β) ζην ηέινο, ηηο θαηαιήμεηο ηνπ ππεξζπληέιηθνπ: -εηλ, -εηο, -εη, -εκελ, -εηε, -εζαλ. ΤΠΕΡ΢ΤΝΣΕΛΙΚΟ΢ ἐ -ιε-ιύ-θ-εηλ ἐ -ιε-ιύ-θ-εηο ἐ -ιε-ιύ-θ-εη ἐ -ιε-ιύ-θ-εκελ ἐ -ιε-ιύ-θ-εηε ἐ -ιε-ιύ-θ-εζαλ 4