ინტეგრირებული გაკვეთილი -ხელოვნება-ბუნებისმეტყველება

ინტეგრირებული გაკვეთილი
პრეზენტაციის ავტორი
სსიპ-ქალაქ ბაღდათის N1 საჯარო სკოლის სახვითი და
გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი
ნინო ზირაქაძე
ინტეგრირებული საგნები
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
ბუნებისმეტყველება
კლასი V
გაკვეთილის თემა: პლაკატი ეკოლოგიის თემაზე
გაკვეთილის მიზანი:
• მოსწავლე იაზრებს ეკოლოგიის მნიშვნელობას , გამოკვეთს მის ირგვლივ არსებულ ეკოლოგიურ
პრობლემებს ,საუბრობს მის გადაჭრის გზებზე
• საუბრობს საკუთარ როლზე ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებაში და ქმნის ნამუშევარს
პლაკატის ესკიზს ეკოლოგიის თემაზე
წინარე ცოდნა - დამუშავებულია შემდეგი საკითხები
•პლაკატის მახასიათებლები
•გამომსახველობითი ხერხები პლაკატში (კომპოზიციური განაწილება , ფონის და გამოსახულების ურთიერთმიმართება, წარწერის ზომა , ფერი.
•ტექნიკები-გრაფიკა, კოლაჟი, აპლიკაცია, შერეული ტექნიკა
გაკვეთილის თემისა და მიზნის შესაბამისობა ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებთან :
სახვით და გამოყენებითი ხელოვნება
ს.გ.დაწყ.(II).1.
სახვითი ხელოვნების საშუალებებისა და ხერხების მიზანმიმართულად გამოყენება ჩანაფიქრის, იდეის, გუნება-განწყო-ბის (ემოციების),
შთაბეჭდილებების გადმოსაცემად ნამუშევარში.
ს.გ.დაწყ.(II).2.
სხვადასხვა მასალისა და ტექნიკის მიზანმიმართულად შერჩევა და გამოყენება საკუთარი ჩანაფიქრის და იდეის განსახორციელებლად.
ს.გ.დაწყ.(II).3
ინდივიდუალური და ერთობლივი ნამუშევრის წარდგენა, საუბარი (მხატვრული საშუალებები და ხერხები, დარგი, ჟანრი და
სხვ.)შესაბამისი ტერმინების გამოყენებით საკუთარ, თანაკლასელთა ან ცნობილ ხელოვანთა ნამუშევრებზე შთაბეჭდილებების
გასაზიარებლად და აზრის, იდეების გასააზრებლად.
ბუნებისმეტყველება
ბუნ.დაწყ.(II).4
პრაქტიკული აქტივობებისა და ელემენტარული კვლევითი უნარ-ჩვევების გამოყენებით მდგრადი განვითარების ზოგიერთი პრინციპის
დაცვის აუცილებლობაზე მსჯელობა სწორი დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებისა და საკუთარი მომავალი ცხოვრების ეფექტიანად
დაგეგმვის მიზნით.
აქტივობა 1
საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება და საგაკვეთილო პროცესებისთვის მზადება.
აქტივობა 2
დაფაზე გამოსახული ხის ფოთლებზე კითხვაზე - შენი აზრით რა არის ეკოლოგია ?-პასუხების ჩამოწერა
3 აქტივობა
ანიმაციის ჩვენება/მსჯელობა https://www.youtube.com/watch?v=Ac1UV30jt_U
კოგნიტური სქემის შევსება
• რა არის ანიმაციის მთავარი იდეა?
• რა პრობლემა დგას ანიმაციაში ?
• როგორ აგვარებს ამ პრობლემებს ანიმაციის მთავარი გმირი?
• შენ თუ ხვდები ყოველდღიურ ცხოვრებაში მსგავს პრობლემებს?
• იქცევი თუ არა შენ ან შენს ირგვლივ მყოფები ისე როგორც ანიმაციის პერსონაჟი მოიქცა?
• შენ როგორ მოაგვარებ შენს ირგვლივ არსებულ ეკოლოგიურ პრობლემებს ?
აქტივობა 4
პლაკატის მახასიათებლების გახსენება /სახელმძღვანელოზე მუშაობა
● როგორ ფიქრობ რისი თქმა სურს მოცემული პლაკატით ავტორს?
● რა პრობლემას ეხება მოცემული პლაკატი?
● დაგაფიქრა თუ არა მოცემულმა პლაკატებმა და მოიტანა თუ არა სათქმელი ავტორმა შენამდე?
● რომელ საშუალებებს და ხერხებს იყენებს ავტორი იდეის გადმოსაცემად?
● შენ რა თემას შეარჩევდი და რომელ სახვით საშუალებებს და ხერხებს გამოიყენებდი შენი ჩანაფიქრის გადმოსაცემად
● რა იქნებოდა შენი გზავნილი და რომელ ეკოლოგიურ პრობლემას მიუძღვნიდი შენს ნამუშევარს?
აქტივობა 5
პრაქტიკული სამუშაო
პლაკატის ესკიზის შექმნა/ნამუშევრების პრეზენტაცია
კრიტერიუმები ვერ ასრულებს ნაწილობრივ სრულად
მოსწავლე ქმნის
პლაკატის
ესკიზს
თემატურად
უკავშირებს
ეკოლოგიურ
პრობლემებს,
იყენებს
პლაკატისთვის
დამახასიათებე
ლ სახვით
გამომსახველობ
ით ელემენტებს
და პრინციპებს
,წარადგენს
ნამუშევარს
კლასის წინაშე
და
არგუმენტირებ
ულად
საუბრობს მის
მიერ
გამოყენებულ
სახვით
გამომსახველობ
ით
ელემენტებსა
და
პრინციპებზე.
აცნობს კლასს
საკუთარ იდეას,
ჩანაფიქრს და
მსჯელობს
საკუთარი
ნამუშევარში
გადმოცემულ
იდეაზე.
მოსწავლე ვერ
ქმნის პლაკატის
ესკიზს
თემატურად ვერ
უკავშირებს
ეკოლოგიურ
პრობლემებს, ვერ
იყენებს
პლაკატისთვის
დამახასიათებელ
სახვით
გამომსახველობით
ელემენტებს და
პრინციპებს ,ვერ
წარადგენს
ნამუშევარს
კლასის წინაშე
მოსწავლე ქმნის
პლაკატის
ესკიზს უჭირს
თემატურად
ეკოლოგიურ
პრობლემებთან
დაკავშირება ,
იყენებს
პლაკატისთვის
დამახასიათებელ
ი რამდენიმე
სახვით
გამომსახველობი
თ ელემენტის და
პრინციპს
,უჭირს
ნამუშევარს
კლასის წინაშე
წარდგენა და მის
მიერ
გამოყენებულ
სახვით
გამომსახველობი
თ ელემენტებსა
და პრინციპებზე
არგუმენტირებუ
ლად საუბარი
.უჭირს
ნამუშევარში
გადმოცემული
საკუთარ იდეასა
და ჩანაფიქრზე
საუბარი.
მოსწავლე ქმნის პლაკატის
ესკიზს თემატურად უკავშირებს
ეკოლოგიურ
პრობლემებს ,იყენებს
პლაკატისთვის დამახასიათებელ
სახვით გამომსახველობით
ელემენტებს და პრინციპებს
,წარადგენს ნამუშევარს კლასის
წინაშე და არგუმენტირებულად
საუბრობს მის მიერ
გამოყენებულ სახვით
გამომსახველობით ელემენტებსა
და პრინციპებზე. აცნობს კლასს
საკუთარ იდეას, ჩანაფიქრს და
მსჯელობს საკუთარი
ნამუშევარში გადმოცემულ
იდეაზე.
ანალიტიკური
შეფასების სქემა მოსწავლეთა თვითშეფასების სქემა
კრიტერიუმები დიახ არა
შემიძლია ავხსნა სიტყვა
ეკოლოგიის
მნიშვნელობა
შემიძლია ვისაუბრო ჩემს
ირგვლივ არსებულ
ეკოლოგიურ
პრობლემებზე და მისი
გადაჭრის გზებზე
შემიძლია ამოვიცნო
პლაკატში ავტორის
ჩანაფიქრი
შემიძლია პლაკატის
მახასიათებლების
გათვალისწინებით
პლაკატის ესკიზის
შექმნა
შემიძლია ჩემი
ნამუშევრის კლასის
წინაშე წარდგენა და ,ჩეს
ჩანაფიქრზე იდეაზე
საუბარი
გაკვეთილის დასაწყისში დასახული მიზანი
• მოსწავლე იაზრებს ეკოლოგიის მნიშვნელობას , გამოკვეთს მის ირგვლივ არსებულ ეკოლოგიურ
პრობლემებს ,საუბრობს მის გადაჭრის გზებზე
• საუბრობს საკუთარ როლზე ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებაში და ქმნის ნამუშევარს
პლაკატის ესკიზს ეკოლოგიის თემაზე
შედეგი
მოსწავლე საუბრობს მის ირგვლივ არსებულ პრობლემებზე ,ამ პრობლემის მოგვარების გზებზე
,აცნობიერებს საკუთარ როლს ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებაში და ქმნის პლაკატის ესკიზს
ეკოლოგიის თემაზე
გმადლობთ ყურადღებისათვის !
1 von 10

Recomendados

Unit plan template_overview von
Unit plan template_overviewUnit plan template_overview
Unit plan template_overviewDaria Gabashvili
211 views5 Folien
Unit plan template_overview von
Unit plan template_overviewUnit plan template_overview
Unit plan template_overviewDaria Gabashvili
146 views5 Folien
Unit plan template_overview von
Unit plan template_overviewUnit plan template_overview
Unit plan template_overviewDaria Gabashvili
120 views5 Folien
კომპლექსური დავალება ხელოვნებაში.pptx von
კომპლექსური დავალება ხელოვნებაში.pptxკომპლექსური დავალება ხელოვნებაში.pptx
კომპლექსური დავალება ხელოვნებაში.pptxnino Zirakadze
708 views16 Folien
ისტ von
ისტისტ
ისტschool n 11
2.1K views14 Folien

Más contenido relacionado

Similar a ინტეგრირებული გაკვეთილი -ხელოვნება-ბუნებისმეტყველება

როგორ დავგეგმოთ გაკვეთილი von
როგორ დავგეგმოთ გაკვეთილიროგორ დავგეგმოთ გაკვეთილი
როგორ დავგეგმოთ გაკვეთილიgramatika123
853 views14 Folien
სასწავლო გეგმის შაბლონი von
სასწავლო გეგმის შაბლონისასწავლო გეგმის შაბლონი
სასწავლო გეგმის შაბლონიlevanqvela
540 views4 Folien
Unit plan template(1) von
Unit plan template(1)Unit plan template(1)
Unit plan template(1)tengizkuchava
591 views4 Folien
სასწავლო პროექტი von
სასწავლო პროექტისასწავლო პროექტი
სასწავლო პროექტინინო კაჟაშვილი
13.5K views14 Folien
საკლასო პლაკატის დამზადება von
საკლასო პლაკატის დამზადებასაკლასო პლაკატის დამზადება
საკლასო პლაკატის დამზადებაritadateshidze
2.1K views6 Folien
პროექტის გეგმა von
პროექტის გეგმაპროექტის გეგმა
პროექტის გეგმაnanci68
302 views4 Folien

Similar a ინტეგრირებული გაკვეთილი -ხელოვნება-ბუნებისმეტყველება (20)

როგორ დავგეგმოთ გაკვეთილი von gramatika123
როგორ დავგეგმოთ გაკვეთილიროგორ დავგეგმოთ გაკვეთილი
როგორ დავგეგმოთ გაკვეთილი
gramatika123853 views
სასწავლო გეგმის შაბლონი von levanqvela
სასწავლო გეგმის შაბლონისასწავლო გეგმის შაბლონი
სასწავლო გეგმის შაბლონი
levanqvela540 views
საკლასო პლაკატის დამზადება von ritadateshidze
საკლასო პლაკატის დამზადებასაკლასო პლაკატის დამზადება
საკლასო პლაკატის დამზადება
ritadateshidze2.1K views
პროექტის გეგმა von nanci68
პროექტის გეგმაპროექტის გეგმა
პროექტის გეგმა
nanci68302 views
სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი von nanci68
სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონისასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი
სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი
nanci6812.1K views
ინტეგრირებული გაკვეთილი von Maia Siradze
ინტეგრირებული გაკვეთილიინტეგრირებული გაკვეთილი
ინტეგრირებული გაკვეთილი
Maia Siradze1.3K views
სასწავლო გეგმის პროექტის შაბლონი von marikadaneliani
სასწავლო გეგმის პროექტის შაბლონისასწავლო გეგმის პროექტის შაბლონი
სასწავლო გეგმის პროექტის შაბლონი
marikadaneliani5.9K views
სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი von eliso1985
სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონისასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი
სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი
eliso19852.5K views
Fiqria vasa zis kvlevis angarisi von ssuser40ab08
Fiqria vasa zis kvlevis angarisiFiqria vasa zis kvlevis angarisi
Fiqria vasa zis kvlevis angarisi
ssuser40ab08149 views
კომპლექსური დავალება -დიორამა. von nino Zirakadze
კომპლექსური დავალება -დიორამა.კომპლექსური დავალება -დიორამა.
კომპლექსური დავალება -დიორამა.
nino Zirakadze 403 views
იგავის ენა von mziaegiashvili
იგავის ენაიგავის ენა
იგავის ენა
mziaegiashvili5.6K views
ანგარიში აჭარის პედაგოგთა მეორე კონფერენციაში მონაწილეობის von Maia Siradze
ანგარიში აჭარის პედაგოგთა მეორე კონფერენციაში მონაწილეობისანგარიში აჭარის პედაგოგთა მეორე კონფერენციაში მონაწილეობის
ანგარიში აჭარის პედაგოგთა მეორე კონფერენციაში მონაწილეობის
Maia Siradze324 views
Pedagogiuri praqtikis kvleva aniko eriashvili von ekunakaterina
Pedagogiuri praqtikis kvleva aniko eriashviliPedagogiuri praqtikis kvleva aniko eriashvili
Pedagogiuri praqtikis kvleva aniko eriashvili
ekunakaterina66 views

Más de nino Zirakadze

პორტრეტი.pptx von
პორტრეტი.pptxპორტრეტი.pptx
პორტრეტი.pptxnino Zirakadze
22 views14 Folien
ესკიზნოტირება განათლებაში მეთოდის გამოყენება ხელოვნების გაკვეთილზე von
ესკიზნოტირება განათლებაში მეთოდის გამოყენება ხელოვნების გაკვეთილზე ესკიზნოტირება განათლებაში მეთოდის გამოყენება ხელოვნების გაკვეთილზე
ესკიზნოტირება განათლებაში მეთოდის გამოყენება ხელოვნების გაკვეთილზე nino Zirakadze
56 views2 Folien
მწვანე-არქიტექტურა von
მწვანე-არქიტექტურამწვანე-არქიტექტურა
მწვანე-არქიტექტურაnino Zirakadze
88 views48 Folien
ნარურმორტი von
ნარურმორტინარურმორტი
ნარურმორტიnino Zirakadze
56 views21 Folien
როკოკო von
როკოკოროკოკო
როკოკოnino Zirakadze
44 views1 Folie
რომანტიზმი.docx von
რომანტიზმი.docxრომანტიზმი.docx
რომანტიზმი.docxnino Zirakadze
18 views13 Folien

Más de nino Zirakadze (18)

ესკიზნოტირება განათლებაში მეთოდის გამოყენება ხელოვნების გაკვეთილზე von nino Zirakadze
ესკიზნოტირება განათლებაში მეთოდის გამოყენება ხელოვნების გაკვეთილზე ესკიზნოტირება განათლებაში მეთოდის გამოყენება ხელოვნების გაკვეთილზე
ესკიზნოტირება განათლებაში მეთოდის გამოყენება ხელოვნების გაკვეთილზე
nino Zirakadze 56 views
მწვანე-არქიტექტურა von nino Zirakadze
მწვანე-არქიტექტურამწვანე-არქიტექტურა
მწვანე-არქიტექტურა
nino Zirakadze 88 views
ფერების სამყარო.pptx von nino Zirakadze
ფერების სამყარო.pptxფერების სამყარო.pptx
ფერების სამყარო.pptx
nino Zirakadze 87 views

ინტეგრირებული გაკვეთილი -ხელოვნება-ბუნებისმეტყველება

 • 1. ინტეგრირებული გაკვეთილი პრეზენტაციის ავტორი სსიპ-ქალაქ ბაღდათის N1 საჯარო სკოლის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი ნინო ზირაქაძე
 • 2. ინტეგრირებული საგნები სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ბუნებისმეტყველება კლასი V გაკვეთილის თემა: პლაკატი ეკოლოგიის თემაზე გაკვეთილის მიზანი: • მოსწავლე იაზრებს ეკოლოგიის მნიშვნელობას , გამოკვეთს მის ირგვლივ არსებულ ეკოლოგიურ პრობლემებს ,საუბრობს მის გადაჭრის გზებზე • საუბრობს საკუთარ როლზე ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებაში და ქმნის ნამუშევარს პლაკატის ესკიზს ეკოლოგიის თემაზე
 • 3. წინარე ცოდნა - დამუშავებულია შემდეგი საკითხები •პლაკატის მახასიათებლები •გამომსახველობითი ხერხები პლაკატში (კომპოზიციური განაწილება , ფონის და გამოსახულების ურთიერთმიმართება, წარწერის ზომა , ფერი. •ტექნიკები-გრაფიკა, კოლაჟი, აპლიკაცია, შერეული ტექნიკა გაკვეთილის თემისა და მიზნის შესაბამისობა ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებთან : სახვით და გამოყენებითი ხელოვნება ს.გ.დაწყ.(II).1. სახვითი ხელოვნების საშუალებებისა და ხერხების მიზანმიმართულად გამოყენება ჩანაფიქრის, იდეის, გუნება-განწყო-ბის (ემოციების), შთაბეჭდილებების გადმოსაცემად ნამუშევარში. ს.გ.დაწყ.(II).2. სხვადასხვა მასალისა და ტექნიკის მიზანმიმართულად შერჩევა და გამოყენება საკუთარი ჩანაფიქრის და იდეის განსახორციელებლად. ს.გ.დაწყ.(II).3 ინდივიდუალური და ერთობლივი ნამუშევრის წარდგენა, საუბარი (მხატვრული საშუალებები და ხერხები, დარგი, ჟანრი და სხვ.)შესაბამისი ტერმინების გამოყენებით საკუთარ, თანაკლასელთა ან ცნობილ ხელოვანთა ნამუშევრებზე შთაბეჭდილებების გასაზიარებლად და აზრის, იდეების გასააზრებლად. ბუნებისმეტყველება ბუნ.დაწყ.(II).4 პრაქტიკული აქტივობებისა და ელემენტარული კვლევითი უნარ-ჩვევების გამოყენებით მდგრადი განვითარების ზოგიერთი პრინციპის დაცვის აუცილებლობაზე მსჯელობა სწორი დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებისა და საკუთარი მომავალი ცხოვრების ეფექტიანად დაგეგმვის მიზნით.
 • 4. აქტივობა 1 საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება და საგაკვეთილო პროცესებისთვის მზადება. აქტივობა 2 დაფაზე გამოსახული ხის ფოთლებზე კითხვაზე - შენი აზრით რა არის ეკოლოგია ?-პასუხების ჩამოწერა
 • 5. 3 აქტივობა ანიმაციის ჩვენება/მსჯელობა https://www.youtube.com/watch?v=Ac1UV30jt_U კოგნიტური სქემის შევსება • რა არის ანიმაციის მთავარი იდეა? • რა პრობლემა დგას ანიმაციაში ? • როგორ აგვარებს ამ პრობლემებს ანიმაციის მთავარი გმირი? • შენ თუ ხვდები ყოველდღიურ ცხოვრებაში მსგავს პრობლემებს? • იქცევი თუ არა შენ ან შენს ირგვლივ მყოფები ისე როგორც ანიმაციის პერსონაჟი მოიქცა? • შენ როგორ მოაგვარებ შენს ირგვლივ არსებულ ეკოლოგიურ პრობლემებს ?
 • 6. აქტივობა 4 პლაკატის მახასიათებლების გახსენება /სახელმძღვანელოზე მუშაობა ● როგორ ფიქრობ რისი თქმა სურს მოცემული პლაკატით ავტორს? ● რა პრობლემას ეხება მოცემული პლაკატი? ● დაგაფიქრა თუ არა მოცემულმა პლაკატებმა და მოიტანა თუ არა სათქმელი ავტორმა შენამდე? ● რომელ საშუალებებს და ხერხებს იყენებს ავტორი იდეის გადმოსაცემად? ● შენ რა თემას შეარჩევდი და რომელ სახვით საშუალებებს და ხერხებს გამოიყენებდი შენი ჩანაფიქრის გადმოსაცემად ● რა იქნებოდა შენი გზავნილი და რომელ ეკოლოგიურ პრობლემას მიუძღვნიდი შენს ნამუშევარს?
 • 7. აქტივობა 5 პრაქტიკული სამუშაო პლაკატის ესკიზის შექმნა/ნამუშევრების პრეზენტაცია
 • 8. კრიტერიუმები ვერ ასრულებს ნაწილობრივ სრულად მოსწავლე ქმნის პლაკატის ესკიზს თემატურად უკავშირებს ეკოლოგიურ პრობლემებს, იყენებს პლაკატისთვის დამახასიათებე ლ სახვით გამომსახველობ ით ელემენტებს და პრინციპებს ,წარადგენს ნამუშევარს კლასის წინაშე და არგუმენტირებ ულად საუბრობს მის მიერ გამოყენებულ სახვით გამომსახველობ ით ელემენტებსა და პრინციპებზე. აცნობს კლასს საკუთარ იდეას, ჩანაფიქრს და მსჯელობს საკუთარი ნამუშევარში გადმოცემულ იდეაზე. მოსწავლე ვერ ქმნის პლაკატის ესკიზს თემატურად ვერ უკავშირებს ეკოლოგიურ პრობლემებს, ვერ იყენებს პლაკატისთვის დამახასიათებელ სახვით გამომსახველობით ელემენტებს და პრინციპებს ,ვერ წარადგენს ნამუშევარს კლასის წინაშე მოსწავლე ქმნის პლაკატის ესკიზს უჭირს თემატურად ეკოლოგიურ პრობლემებთან დაკავშირება , იყენებს პლაკატისთვის დამახასიათებელ ი რამდენიმე სახვით გამომსახველობი თ ელემენტის და პრინციპს ,უჭირს ნამუშევარს კლასის წინაშე წარდგენა და მის მიერ გამოყენებულ სახვით გამომსახველობი თ ელემენტებსა და პრინციპებზე არგუმენტირებუ ლად საუბარი .უჭირს ნამუშევარში გადმოცემული საკუთარ იდეასა და ჩანაფიქრზე საუბარი. მოსწავლე ქმნის პლაკატის ესკიზს თემატურად უკავშირებს ეკოლოგიურ პრობლემებს ,იყენებს პლაკატისთვის დამახასიათებელ სახვით გამომსახველობით ელემენტებს და პრინციპებს ,წარადგენს ნამუშევარს კლასის წინაშე და არგუმენტირებულად საუბრობს მის მიერ გამოყენებულ სახვით გამომსახველობით ელემენტებსა და პრინციპებზე. აცნობს კლასს საკუთარ იდეას, ჩანაფიქრს და მსჯელობს საკუთარი ნამუშევარში გადმოცემულ იდეაზე. ანალიტიკური შეფასების სქემა მოსწავლეთა თვითშეფასების სქემა კრიტერიუმები დიახ არა შემიძლია ავხსნა სიტყვა ეკოლოგიის მნიშვნელობა შემიძლია ვისაუბრო ჩემს ირგვლივ არსებულ ეკოლოგიურ პრობლემებზე და მისი გადაჭრის გზებზე შემიძლია ამოვიცნო პლაკატში ავტორის ჩანაფიქრი შემიძლია პლაკატის მახასიათებლების გათვალისწინებით პლაკატის ესკიზის შექმნა შემიძლია ჩემი ნამუშევრის კლასის წინაშე წარდგენა და ,ჩეს ჩანაფიქრზე იდეაზე საუბარი
 • 9. გაკვეთილის დასაწყისში დასახული მიზანი • მოსწავლე იაზრებს ეკოლოგიის მნიშვნელობას , გამოკვეთს მის ირგვლივ არსებულ ეკოლოგიურ პრობლემებს ,საუბრობს მის გადაჭრის გზებზე • საუბრობს საკუთარ როლზე ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებაში და ქმნის ნამუშევარს პლაკატის ესკიზს ეკოლოგიის თემაზე შედეგი მოსწავლე საუბრობს მის ირგვლივ არსებულ პრობლემებზე ,ამ პრობლემის მოგვარების გზებზე ,აცნობიერებს საკუთარ როლს ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებაში და ქმნის პლაკატის ესკიზს ეკოლოგიის თემაზე