SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 3
Downloaden Sie, um offline zu lesen
‫جاعودی‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫مدل‬ ‫معرفی‬
 ‫ر‬‫شهریو‬
9
,
41
‫مختلف‬ ‫عودهای‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ .‫عود‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ،‫است‬ ‫مشخص‬ ‫نامش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫جاعودی‬
‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫اما‬ .‫باشند‬ ‫موثر‬ ‫درمانی‬ ‫رایحه‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ببرند‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫محیط‬ ‫ناخوشایند‬ ‫بوهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫آرامش‬ ‫سبب‬ ‫توانند‬ ‫می‬
‫ای‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫محافظت‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫می‬ ‫روشن‬ ‫که‬ ‫عودی‬ ‫خاکستر‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫دارید‬ ‫عودی‬ ‫جا‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خطر‬ ‫جاد‬
‫چیز‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫چوبی‬ ‫سطح‬ ،‫لباس‬ ،‫فرش‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سطح‬ ‫این‬ .‫برساند‬ ‫آسیب‬ ‫سطحی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫حرارت‬ ،‫کنید‬
‫باالی‬ ‫بسیار‬ ‫حرارت‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫خاکستر‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫دیگری‬
‫محیط‬ ‫آلودگی‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫کثیف‬ ‫سبب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫دارد‬ ‫ی‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫بو‬ ‫بهتر‬ ‫پخش‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ،‫جاعودیها‬ ‫ساخت‬ ‫طریقه‬ ،‫موارد‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫شود‬ ‫نیز‬ ‫اطراف‬.
‫خطرات‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫دکوراسیونتان‬ ‫و‬ ‫سلیقه‬ ‫مطابق‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫زیبا‬ ‫عودی‬ ‫جا‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫منطقی‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫دالیل‬ ‫به‬
‫سلیقه‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ،‫کاربردی‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ ‫ظاهری‬ ‫شکل‬ ‫انتخاب‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ .‫نمایید‬ ‫جلوگیری‬ ‫محیط‬ ‫شدن‬ ‫کثیف‬ ‫و‬ ‫احتمالی‬
‫د‬ ‫اطالعاتی‬ ‫باید‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫شما‬
‫با‬ ‫تا‬ ‫داشت‬ ‫خواهیم‬ ‫ای‬ ‫اشاره‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫جنس‬ ‫مورد‬ ‫ر‬
‫از‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫پس‬ .‫نمایید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫بتوانید‬ ،‫نمایید‬ ‫می‬ ‫کسب‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬
‫ندهید‬ ‫دست‬
.
‫متریال‬ ‫و‬ ‫جنس‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫جاعودی‬ ‫انواع‬ ‫معرفی‬
‫ک‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫متریال‬ ‫و‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫ه‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫پرداخته‬ ‫آنها‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫دارند‬:
‫چوبی‬ ‫عودی‬ ‫جا‬ ‫ویژگی‬
1. ‫است‬ ‫ای‬ ‫شاخه‬ ‫عودهای‬ ‫برای‬ ‫فقط‬.
2. ‫هستند‬ ‫شیمیایی‬ ‫مواد‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫فاقد‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫چوب‬ ‫جنس‬ ‫از‬.
3. ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫شناور‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫نباید‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫شستشو‬ ‫قابل‬.
4. ‫شود‬ ‫فراموش‬ ‫نباید‬ ،‫شستن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بالفاصله‬ ،‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫خشک‬ ،‫باال‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫دوام‬ ‫برای‬.
5. ‫دارند‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باالتری‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫دستساز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫چوبی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫برخی‬.
‫رزین‬ ‫عودی‬ ‫جا‬ ‫ویژگی‬
 ‫آبشاری‬ ‫عودهای‬ ‫مناسب‬ ‫فقط‬ ‫است‬.
 ‫دارند‬ ‫کالسیک‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫قدیمی‬ ‫سبک‬.
 ‫هستند‬ ‫فانتزی‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫دارای‬.
 ‫باشد‬ ‫می‬ ‫رزین‬ ‫خانواده‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫جنس‬ ‫از‬.
 ‫است‬ ‫سخت‬ ‫پالستیک‬ ‫نوعی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫رزین‬ ‫جنس‬.
 ‫نیست‬ ‫حرارت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقاوم‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫شکستن‬ ‫احتمال‬.
‫سرامیکی‬ ‫عودی‬ ‫جا‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
 ‫هستند‬ ‫مقاوم‬ ‫حرارت‬ ‫برابر‬ ‫در‬.
 ‫باالست‬ ‫بسیار‬ ‫شکستنشان‬ ‫احتمال‬.
 ‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫ای‬ ‫شاخه‬ ‫عودهای‬ ‫برای‬ ‫فقط‬.
 ‫باشند‬ ‫می‬ ‫موجود‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫در‬.
‫گیری‬ ‫نتیجه‬:
‫پاییزه‬ ‫برف‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫جاعودی‬ ‫همچون‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫متریال‬ ‫از‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫سرامیک‬ ‫و‬ ‫چوب‬ ،‫رزین‬
‫در‬ .‫دارید‬ ‫را‬ ‫عودی‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قصد‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫انتخاب‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ .‫شوند‬
‫عودی‬ ‫جا‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫باشد‬ ‫ای‬ ‫شاخه‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫عودتان‬ ‫که‬ ‫صورتی‬
‫در‬ ‫و‬ ‫بروید‬ ،‫هستند‬ ‫سرامیک‬ ‫و‬ ‫چوب‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫عودی‬ ‫جا‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫آبشاری‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ،‫اید‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫عودی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬
‫بروید‬ ‫رزینی‬ ‫های‬ .
‫گفته‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫زیبا‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫دیدن‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بزنید‬ ‫سری‬ ‫پاییزه‬ ‫برف‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫حتما‬
‫ب‬ ‫لذت‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫روشن‬ ‫که‬ ‫عودی‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ،‫شد‬
‫است‬ ‫داده‬ ‫شما‬ ‫دکور‬ ‫به‬ ‫زیبایی‬ ‫جلو‬ ‫که‬ ‫زیباییتان‬ ‫عودی‬ ‫جا‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫برید‬ .
،‫دکوراتیو‬ ‫چوبی‬ ‫محصوالت‬ ‫انواع‬ ،‫قالبی‬ ،‫عطری‬ ،‫پیرکس‬ ‫های‬ ‫شمع‬ ‫انواع‬ ،‫پیرکس‬ ‫ظروف‬ ‫انواع‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫پاییزه‬ ‫برف‬ ‫ضمن‬ ‫در‬
‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫استقبال‬ ‫زیبا‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫دیدن‬ ‫از‬ ‫مطمئنا‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رایحه‬ ‫با‬ ‫هوا‬ ‫کننده‬ ‫خوشبو‬ ‫و‬ ‫اسانس‬ ‫انواع‬.

Weitere ähnliche Inhalte

Empfohlen

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Empfohlen (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

معرفی مدل و انواع مختلف جاعودی.

  • 1. ‫جاعودی‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫مدل‬ ‫معرفی‬  ‫ر‬‫شهریو‬ 9 , 41 ‫مختلف‬ ‫عودهای‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ .‫عود‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ،‫است‬ ‫مشخص‬ ‫نامش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫جاعودی‬ ‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫اما‬ .‫باشند‬ ‫موثر‬ ‫درمانی‬ ‫رایحه‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ببرند‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫محیط‬ ‫ناخوشایند‬ ‫بوهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫آرامش‬ ‫سبب‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫محافظت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫روشن‬ ‫که‬ ‫عودی‬ ‫خاکستر‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫دارید‬ ‫عودی‬ ‫جا‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خطر‬ ‫جاد‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫چوبی‬ ‫سطح‬ ،‫لباس‬ ،‫فرش‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سطح‬ ‫این‬ .‫برساند‬ ‫آسیب‬ ‫سطحی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫حرارت‬ ،‫کنید‬ ‫باالی‬ ‫بسیار‬ ‫حرارت‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫خاکستر‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫دیگری‬ ‫محیط‬ ‫آلودگی‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫کثیف‬ ‫سبب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫دارد‬ ‫ی‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫بو‬ ‫بهتر‬ ‫پخش‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ،‫جاعودیها‬ ‫ساخت‬ ‫طریقه‬ ،‫موارد‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫شود‬ ‫نیز‬ ‫اطراف‬. ‫خطرات‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫دکوراسیونتان‬ ‫و‬ ‫سلیقه‬ ‫مطابق‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫زیبا‬ ‫عودی‬ ‫جا‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫منطقی‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ ‫سلیقه‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ،‫کاربردی‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ ‫ظاهری‬ ‫شکل‬ ‫انتخاب‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ .‫نمایید‬ ‫جلوگیری‬ ‫محیط‬ ‫شدن‬ ‫کثیف‬ ‫و‬ ‫احتمالی‬ ‫د‬ ‫اطالعاتی‬ ‫باید‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫داشت‬ ‫خواهیم‬ ‫ای‬ ‫اشاره‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫جنس‬ ‫مورد‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫پس‬ .‫نمایید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫بتوانید‬ ،‫نمایید‬ ‫می‬ ‫کسب‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ندهید‬ ‫دست‬ .
  • 2. ‫متریال‬ ‫و‬ ‫جنس‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫جاعودی‬ ‫انواع‬ ‫معرفی‬ ‫ک‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫متریال‬ ‫و‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫ه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫پرداخته‬ ‫آنها‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫دارند‬: ‫چوبی‬ ‫عودی‬ ‫جا‬ ‫ویژگی‬ 1. ‫است‬ ‫ای‬ ‫شاخه‬ ‫عودهای‬ ‫برای‬ ‫فقط‬. 2. ‫هستند‬ ‫شیمیایی‬ ‫مواد‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫فاقد‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫چوب‬ ‫جنس‬ ‫از‬. 3. ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫شناور‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫نباید‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫شستشو‬ ‫قابل‬. 4. ‫شود‬ ‫فراموش‬ ‫نباید‬ ،‫شستن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بالفاصله‬ ،‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫خشک‬ ،‫باال‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫دوام‬ ‫برای‬. 5. ‫دارند‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باالتری‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫دستساز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫چوبی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫برخی‬. ‫رزین‬ ‫عودی‬ ‫جا‬ ‫ویژگی‬  ‫آبشاری‬ ‫عودهای‬ ‫مناسب‬ ‫فقط‬ ‫است‬.  ‫دارند‬ ‫کالسیک‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫قدیمی‬ ‫سبک‬.  ‫هستند‬ ‫فانتزی‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫دارای‬.  ‫باشد‬ ‫می‬ ‫رزین‬ ‫خانواده‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫جنس‬ ‫از‬.  ‫است‬ ‫سخت‬ ‫پالستیک‬ ‫نوعی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫رزین‬ ‫جنس‬.  ‫نیست‬ ‫حرارت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقاوم‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫شکستن‬ ‫احتمال‬.
  • 3. ‫سرامیکی‬ ‫عودی‬ ‫جا‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬  ‫هستند‬ ‫مقاوم‬ ‫حرارت‬ ‫برابر‬ ‫در‬.  ‫باالست‬ ‫بسیار‬ ‫شکستنشان‬ ‫احتمال‬.  ‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫ای‬ ‫شاخه‬ ‫عودهای‬ ‫برای‬ ‫فقط‬.  ‫باشند‬ ‫می‬ ‫موجود‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫در‬. ‫گیری‬ ‫نتیجه‬: ‫پاییزه‬ ‫برف‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫جاعودی‬ ‫همچون‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫متریال‬ ‫از‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫سرامیک‬ ‫و‬ ‫چوب‬ ،‫رزین‬ ‫در‬ .‫دارید‬ ‫را‬ ‫عودی‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قصد‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫انتخاب‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ .‫شوند‬ ‫عودی‬ ‫جا‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫باشد‬ ‫ای‬ ‫شاخه‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫عودتان‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بروید‬ ،‫هستند‬ ‫سرامیک‬ ‫و‬ ‫چوب‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫عودی‬ ‫جا‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫آبشاری‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ،‫اید‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫عودی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫بروید‬ ‫رزینی‬ ‫های‬ . ‫گفته‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫زیبا‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫دیدن‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بزنید‬ ‫سری‬ ‫پاییزه‬ ‫برف‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫ب‬ ‫لذت‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫روشن‬ ‫که‬ ‫عودی‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ،‫شد‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫شما‬ ‫دکور‬ ‫به‬ ‫زیبایی‬ ‫جلو‬ ‫که‬ ‫زیباییتان‬ ‫عودی‬ ‫جا‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫برید‬ . ،‫دکوراتیو‬ ‫چوبی‬ ‫محصوالت‬ ‫انواع‬ ،‫قالبی‬ ،‫عطری‬ ،‫پیرکس‬ ‫های‬ ‫شمع‬ ‫انواع‬ ،‫پیرکس‬ ‫ظروف‬ ‫انواع‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫پاییزه‬ ‫برف‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫استقبال‬ ‫زیبا‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫دیدن‬ ‫از‬ ‫مطمئنا‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رایحه‬ ‫با‬ ‫هوا‬ ‫کننده‬ ‫خوشبو‬ ‫و‬ ‫اسانس‬ ‫انواع‬.