Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

아쿠아스토리Forkakao물고기진화시스템역기획서

2.325 Aufrufe

Veröffentlicht am

'선데이토즈' 사의 '아쿠아스토리forkakao'

에서 가장 중요할 것으로 판단한

물고기 진화 시스템을 역기획하였습니다.

Veröffentlicht in: Serviceleistungen
 • Als Erste(r) kommentieren

아쿠아스토리Forkakao물고기진화시스템역기획서

 1. 1. 1 / 13 물고기 진화 시스템 역기획서 문서정보 문서제목 아쿠아스토리 forkakao 물고기 진화 시스템 역기획서 문서유형 역기획서 초안 2014 . 12 . 29 작성자 김태호 최종수정 2015 . 01 . 24 연락망 orz5833@gmail.com
 2. 2. 2 / 13 작성 로그 작성일 작성내용 2014-12-29 개념 정의 및 뼈대 구성 2015-01-01~03 진화 규칙, 플로우 차트 2015-01-06 인터페이스 작성, 글 짜임새 재구성 2015-01-07 목차 수정 2015-01-14~15 전체 구성 수정 2015-01-16 시스템 진행 방법 작성, 플로우차트 위치 이동 2015-01-24 시스템 진행 방법 삭제, 기획의도, 개념 추가
 3. 3. 3 / 13 목차 1. 진화 시스템 개요 ...................................................................................................................................................................... 4 A. 진화 시스템 기획의도...........................................................................................................................................................................................4 B. 진화 시스템 개념....................................................................................................................................................................................................4 2. 진화 시스템 규칙 ...................................................................................................................................................................... 5 A. 진화 종류...................................................................................................................................................................................................................5 B. 진화 진행 조건 및 진화 확률.............................................................................................................................................................................5 1. 조건 ........................................................................................................................................................................................................................5 2. 확률 ........................................................................................................................................................................................................................5 C. 진화 진행 과정.........................................................................................................................................................................................................6 1. 진화 진행 플로우차트.....................................................................................................................................................................................6 2. 진화 시작 대기 상태.......................................................................................................................................................................................6 3. 진화 준비 상태..................................................................................................................................................................................................6 4. 진화 완료 상태..................................................................................................................................................................................................6 D. 진화 시스템 전체 플로우차트............................................................................................................................................................................7 3. 진화 인터페이스 예시............................................................................................................................................................... 8 A. 진화 진행 인터페이스...........................................................................................................................................................................................8 i. 진화 시작 대기 알림.......................................................................................................................................................................................8 ii. 진화 시작 대기 팝업.......................................................................................................................................................................................8 iii. 진화 준비 알림.............................................................................................................................................................................................8 iv. 진화 완료 대기 알림..................................................................................................................................................................................9 v. 진화 완료 이펙트..............................................................................................................................................................................................9 vi. 진화 완료 팝업.............................................................................................................................................................................................9 B. 진화 인터페이스 정보창 예시.........................................................................................................................................................................10 1. 진화 시작 대기 정보창................................................................................................................................................................................10 2. 진화 준비 정보창...........................................................................................................................................................................................10 3. 바로 진화 팝업...............................................................................................................................................................................................10 4. 진화 완료 정보창...........................................................................................................................................................................................11 4. 진화 데이터 테이블................................................................................................................................................................. 12 A. 진화 가능 여부......................................................................................................................................................................................................12 B. 진화 종류별 코인 및 경험치............................................................................................................................................................................12 C. 진화 확률................................................................................................................................................................................................................13 D. 진화 준비 시간 및 바로 진화..........................................................................................................................................................................13
 4. 4. 4 / 13 1. 진화 시스템 개요 A. 진화 시스템 기획의도 I. 한 종류의 물고기 육성으로 반복 되는 ‘먹이->애정포인트 수급’ 시스템을 보완, 지루함을 느끼는 유저 이탈율 줄임. II. 물고기를 진화시켜 신선함과 계정 성장을 수월하게 함. III. 신선함, 계정 성장에 가치 큰 물고기 획득 전과 후 예상효과 i. 획득 전 -> 진화 기대감으로 물고기 육성의 유의성 높임 ii. 획득 후 -> 진화 기대에 따른 보상으로 짜릿함, 쾌감 충족 IV. 진화 과정 중 진화 대기 시간 중 판매, 이동 불가 및 기다림  바로 진화 시스템으로 추가 과금, 추가 수익 도모. ◆ 게임 동기부여 / 몰입 상승 / 과금 유형 추가 ◆ B. 진화 시스템 개념 “일반 물고기가 진화 조건, 확률을 충족시키면 특정 진화 과정을 거쳐 이미지, 대사, 애정, 판매 가격을 차별하여 종류별 희소 가치를 부여 하는 것.”
 5. 5. 5 / 13 2. 진화 시스템 규칙 A. 진화 종류 1. 황금, 말하는, 말하는 황금, 변종의 총 4가지 진화 종류가 있다. A. 물고기 종류 마다 애정포인트(코인, 경험치)를 차등한다. < 진화 종류 – 코인 및 경험치 데이터 테이블 참조 > B. 말하는 종류 이상부터 대사를 가진다. B. 진화 진행 조건 및 진화 확률 1. 조건 A. 진화는 물고기의 나이가 ‘5살 이상, 99살 이하’ 이여야 한다. B. 진화는 상위 종류로만 가능하다. < 진화 가능 여부 데이터 테이블 참조 > 2. 확률 A. 매 나이마다 물고기 종류 별 진화 확률을 부여한다 < 진화 확률 데이터 테이블 참조 > i. 확률-성공 → 진화 진행 ii. 확률-실패 → 나이 추가 대기
 6. 6. 6 / 13 C. 진화 진행 과정 1. 진화 진행 플로우차트 A. 진화 결과는 진화 확률 부여 부분에서 미리 결정 2. 진화 시작 대기 상태 A. 물고기에 진화 시작 대기 알림을 표시 B. 시작 대기 알림 물고기 터치 → 진화 시작 대기 팝업 → 진화 준비 3. 진화 준비 상태 A. 물고기에 진화 준비 알림을 표시 B. 진화 대기 시간 충족 or 바로 진화 → 완료 상태 < 대기 시간 및 바로 진화 데이터 테이블 참조 > 4. 진화 완료 상태 A. 물고기에 진화 완료 대기 알림을 표시 B. 완료 대기 알림 터치 → 완료 이펙트 → 진화 완료 팝업 → 완료
 7. 7. 7 / 13 D. 진화 시스템 전체 플로우차트
 8. 8. 8 / 13 3. 진화 인터페이스 예시 A. 진화 진행 인터페이스 i. 진화 시작 대기 알림 ii. 진화 시작 대기 팝업 iii. 진화 준비 알림 진화 대기 알림 진화 성공 시 시작 대기 를 붙임 해당 물고기 터치 → 팝업 생성 진화 준비 알림 시작 대기 팝업이 닫히면 준비 알림 과 준비 알림 이펙트 붙임 준비 시간 끝남 → 진화 완료 대기 알림 진화 시작 대기 – 팝업 ① 진화 시작 대기 팝업 ② 진화 과정 설명 ③ 물고기 종류, 이름 ④ 진화 후 종류 ⑤ 안내 ⑥ 유저 설정 이름 ⑦ 터치→ 진화 준비 알림
 9. 9. 9 / 13 iv. 진화 완료 대기 알림 v. 진화 완료 이펙트 vi. 진화 완료 팝업 진화 준비 알림 준비 시간이 끝나면 완료 대기 알림 과 완료 대기 이펙트 붙임 해당 물고기 터치 → 진화 완료 이펙트 시작 진화 완료 이펙트 이펙트 종료 → 진화 완료 팝업 진화 완료 팝업 ① 진화 완료 팝업 ② 변한 물고기 이미지 ③ 변한 종류 ④ 물고기 유저 이름 ⑤ 자랑하기 팝업 ⑥ 팝업 닫기
 10. 10. 10 / 13 B. 진화 인터페이스 정보창 예시 1. 진화 시작 대기 정보창 2. 진화 준비 정보창 3. 바로 진화 팝업 진화 시작 대기 정보창 ① 진화 시작 대기 표시 ② 진화 시작 터치 → 진화 시작 대기 팝업 진화 준비 정보창 ① 진화 준비 시간 표시 ② 바로 진화 (캐시 소모) → 바로 진화 팝업 <진화 준비 시간, 바로 진 화 조건 데이터 테이블 참 조> 바로 진화 팝업 바로 진화 확인 → 진화완료 이펙트시작
 11. 11. 11 / 13 4. 진화 완료 정보창 진화 완료 정보창 ① 진화 완료 대기 표시 ② 진화 완료 터치 → 진화완료 이펙트시작
 12. 12. 12 / 13 4. 진화 데이터 테이블 A. 진화 가능 여부 황금(2) 말하는(3) 말하는황금(4) 변종(5) 일반(1) O O O O 황금(2) X O O O 말하는(3) X X O O 말하는황금(4) X X X O 변종(5) X X X X 진화 가능 여부 판단 – O, X 물고기 종류 (character1~5) B. 진화 종류별 코인 및 경험치 물고기 이름 물고기 종류→ 일반(1) 황금(2) 말하는(3) 말하는황금(4) 변종(5) 등급 오렌지 피쉬 코인 20 24 29 32 42 1 경험치 1 1 1 1 2 마린프린스 코인 2 2 3 3 4 1 경험치 25 30 36 40 51 그레이 피쉬 코인 68 82 98 108 140 1 경험치 200 240 288 317 412 블루탱 코인 102 122 147 162 210 2 경험치 205 246 295 325 422 풀레드 구피 코인 62 74 89 98 128 2 경험치 177 212 255 280 364 싸만코 코인 100 120 144 158 206 3 경험치 25 30 36 40 51 외뿔고래 코인 567 680 816 898 1168 4 경험치 228 274 328 361 469 바다코끼리 코인 800 960 1152 1267 1648 5 경험치 250 300 360 396 515 대왕 고래 코인 135 162 194 214 278 5 경험치 186 223 268 295 384 코인 ( coin ), 경험치 ( exp ), 등급 ( rate1~5 )
 13. 13. 13 / 13 C. 진화 확률 예시) 바다코끼리 진화 확률 진화 확률 황금(2) 말하는(3) 말하는 황금(4) 변종(5) 일반(1) 30 15 3 1 황금(2) null 15 3 1 말하는(3) null null 3 1 말하는 황금(4) null null null 1 변종(5) null null null null 확률 (%) D. 진화 준비 시간 및 바로 진화 조건 표시 준비 시간 나이 추가 시간 x 2 시, 분, 초 상위 시간이 있을 경우 하위 시간은 생략 ex) 1시 30분 32초 → 1시간으로 표시 준비 시간(분) 캐럿소모량 바로진화 30 이하 10 캐럿 60 20 캐럿 90 30 캐럿 120 40 캐럿 150 50 캐럿 180 60 캐럿 210 70 캐럿 240 80 캐럿 270 90 캐럿 300 100 캐럿 330 110 캐럿 360 120 캐럿 390 130 캐럿 420 140 캐럿 450 150 캐럿 480 160 캐럿 510 170 캐럿 540 180 캐럿 570 190 캐럿 600 이상 200 캐럿

×