30 09-nmo-8

наказ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
м. Київ
12.01.2016 № 8
Про затвердження Положення
про індивідуальну форму
навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про загальну
середню освіту» та з метою приведення власних нормативно-правових актів
у відповідність до законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про індивідуальну форму навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і
науки України від 20 грудня 2002 року № 732 «Про затвердження Положення
про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 січня 2003 року за №
9/7330 (із змінами).
3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності
Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) в установленому порядку
зробити відмітку у справах архіву.
4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Кононенко Ю. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну
2
реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому
законодавством порядку.
2
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Хобзея П. К.
Міністр С. М. Квіт
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12 січня 2016 року № 8
Положення
про індивідуальну форму навчання
в загальноосвітніх навчальних закладах
І. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок зарахування осіб на індивідуальну
форму навчання та організації індивідуальної форми навчання для
забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти стосовно
осіб, щодо яких може запроваджуватися індивідуальна форма навчання, а
також осіб, щодо яких неможливо забезпечити навчально-виховний процес у
загальноосвітніх навчальних закладах за груповою формою навчання, а
також порядок оплати праці педагогічних працівників за проведення
індивідуальної форми навчання.
2. У цьому Положенні термін вживається у такому значенні:
«індивідуальна форма навчання» – спосіб організації навчальної
діяльності, який регулюється певним, наперед визначеним розпорядком,
забезпечується педагогічними працівниками за місцем проживання учнів та
організовується для забезпечення права громадян на здобуття повної
загальної середньої освіти».
Інші терміни вживаються у значеннях, що визначені Законами України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту».
3. Індивідуальна форма навчання в системі загальної середньої освіти є
однією із форм організації навчально-виховного процесу для забезпечення
права осіб на здобуття повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх
навчальних закладах (далі – навчальні заклади).
2
4. Учні, які здобувають освіту за індивідуальною формою навчання, є
учасниками навчально-виховного процесу. Їх права та обов’язки
визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту» та іншими нормативно-правовими актами у сфері освіти.
5. Підставою для організації індивідуальної форми навчання є:
заява одного з батьків або їх законних представників (для повнолітніх –
їх особиста заява) про зарахування на індивідуальну форму навчання, зразок
якої наведено у додатку 1 до цього Положення;
наказ керівника навчального закладу;
погодження відповідного органу управління освітою.
6. Індивідуальна форма навчання може запроваджуватися для осіб, які:
за станом здоров’я (у тому числі особи з особливими освітніми
потребами, з інвалідністю та ті, яким необхідно пройти медичне лікування в
закладі охорони здоров'я більше одного місяця) не можуть відвідувати
навчальний заклад;
проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить
менше 5 осіб);
проживають у зоні збройного конфлікту, на тимчасово окупованій
території України або у населених пунктах, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному
обсязі свої повноваження тощо, та надзвичайних ситуацій природного або
техногенного характеру (з використанням дистанційної форми навчання)
відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України»;
мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити
школу;
є іноземцями або особами без громадянства (діти-біженці, діти, чиї
батьки подали заяви про визнання біженцями або особами, які потребують
додаткового чи тимчасового захисту, діти іноземців та осіб без громадянства,
які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без
громадянства).
7. Відносини між навчальним закладом і батьками (законними
представниками) з усіх питань організації індивідуальної форми навчання
регулюються цим Положенням.
ІІ. Порядок зарахування на індивідуальну форму навчання
3
1. Зарахування учнів на індивідуальну форму навчання проводиться
протягом навчального року.
2. Для зарахування на індивідуальну форму навчання учні подають:
заяву одного з батьків (законних представників) або особисту заяву
(для учнів, які на дату подання заяви є повнолітніми);
документ про наявний рівень освіти (копію свідоцтва про базову
загальну середню освіту, табель або виписку оцінок із класного журналу за
останній рік навчання);
довідку за формою первинної облікової документації № 080-1/о
«Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді»,
затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня
2012 року № 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня
2012 року за № 1173/21485 (для осіб, які за станом здоров’я не можуть
відвідувати навчальний заклад, а також осіб з особливими освітніми
потребами, з інвалідністю та тих, яким необхідно пройти медичне лікування
в закладі охорони здоров'я більше одного місяця);
копію відповідного документа, що підтверджує законність перебування
в Україні (для іноземців або осіб без громадянства, які перебувають в Україні
на законних підставах).
3. Технології дистанційного навчання в індивідуальній формі навчання
застосовуються з урахуванням вимог Положення про дистанційне навчання,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня
2013 року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня
2013 року за № 703/23235 (зі змінами).
4. Керівники навчальних закладів, де організовується індивідуальна
форма навчання, зобов’язані ознайомити учнів, одного з батьків (законних
представників) з документами, які визначають перебіг відповідного
навчально-виховного процесу.
ІІІ. Організація індивідуальної форми навчання
1. Керівник навчального закладу забезпечує навчання за
індивідуальною формою навчання з урахуванням індивідуальних
особливостей розвитку учнів.
2. Робочі навчальні плани для індивідуальної форми навчання
складаються на основі типових навчальних планів, затверджених
Міністерством освіти і науки України, та погоджуються відповідним органом
4
управління освітою. Освітній рівень учнів індивідуальної форми навчання
має відповідати вимогам Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23 листопада 2011 року № 1392 (із змінами) та Державного стандарту
початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20 квітня 2011 року № 462 (далі – Державні стандарти загальної
середньої освіти).
3. Керівником навчального закладу затверджується та погоджується
(письмово) з батьками (законними представниками) (з повнолітніми
учнями – особисто) розклад навчальних занять учнів, які навчаються за
індивідуальною формою навчання, у строк не пізніше двох тижнів після
подання відповідних документів учнем, батьками (законними
представниками).
Для учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання за
станом здоров’я, індивідуальний навчальний план та індивідуальні навчальні
програми розробляються педагогічними працівниками за участю одного з
батьків (законних представників) відповідно до можливостей дитини і з
урахуванням витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної
консультації (додаток 3 до Положення про центральну та республіканську
(Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські,
районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук
України від 07 липня 2004 року № 569/38, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27 липня 2004 року за № 931/9530 (у редакції наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії
педагогічних наук України від 23 червня 2011 року № 623/61), та
затверджуються керівником навчального закладу.
Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних
предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на
вивчення кожного предмета в межах тижневого навантаження.
Навчальні досягнення учнів, які навчаються за індивідуальною формою
навчання, оцінюються відповідно до вимог індивідуальних навчальних
програм.
4. Індивідуальна форма навчання для учнів, яким необхідно пройти
медичне лікування у закладі охорони здоров’я більше одного місяця,
організовується при найближчому за розташуванням до місця медичного
лікування навчальному закладі, визначеному відповідним органом
управління освітою, і починається не раніше 3 днів після того, як хворий
влаштувався до закладу охорони здоров'я. За наявності у такому навчальному
5
закладі групи учнів, які проходять медичне лікування, у складі 5 і більше осіб
навчання може здійснюватися за груповою формою (за потреби протягом
навчального року). Контингент таких учнів ураховується в статистичних
звітах тих загальноосвітніх навчальних закладів, де вони навчаються
постійно та не відраховуються зі складу учнів навчального закладу, до якого
вони зараховані. Результати виконання індивідуального навчального плану
та програм, досягнення учнів у навчанні вказуються у довідці (додаток 2),
підписаній керівником навчального закладу, який організовує індивідуальну
форму навчання.
5. Виконання індивідуального навчального плану та програм, навчальні
досягнення учнів фіксуються в окремих журналах.
6. Після закінчення строку індивідуальної форми навчання учень може
продовжувати заняття у навчальному закладі, учнем якого він є, на загальних
підставах.
7. Інструктивно-методичне забезпечення індивідуальної форми
навчання здійснює Міністерство освіти і науки України, а контроль за його
організацією покладається на відповідні органи управління освітою.
ІV. Оплата праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання учнів за
індивідуальною формою навчання
1. Оплата праці педагогічних працівників за проведення індивідуальної
форми навчання, у тому числі з використанням технологій дистанційної
форми навчання, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у
сфері освіти.
2. Персональний склад педагогічних працівників, які здійснюють
індивідуальну форму навчання, кількість навчальних годин для організації
індивідуальної форми навчання учнів визначається наказом керівника
навчального закладу та затверджується відповідним органом управління
освітою відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального
плану за умови виконання вимог Державних стандартів загальної середньої
освіти і становить:
1 - 4-ті класи – 5 год. на тиждень на кожного учня;
5 - 9-ті класи – 8 год. на тиждень на кожного учня;
10 - 11-ті класи – 12 год. на тиждень на кожного учня.
6
3. Кількість навчальних годин для організації індивідуальної форми
навчання осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі з
інвалідністю, відповідно до кількості предметів інваріантної складової
навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту
початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013
року № 607, визначається наказом керівника навчального закладу,
затверджується відповідним органом управління освітою і становить:
1 - 4-ті класи - 10 год. на тиждень на кожного учня;
5 - 9-ті класи - 14 год. на тиждень на кожного учня;
10 - 11(12) - ті класи - 16 год. на тиждень на кожного учня.
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко
7
Додаток 1
до Положення про індивідуальну
форму навчання в
загальноосвітніх навчальних
закладах
(пункт 5 розділу І)
Зразок
заяви про зарахування на індивідуальну форму навчання
Директору
_________________________
(найменування навчального закладу)
_____________________________
_____________________________
(П.І.Б.)
_____________________________
____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника
(вказується поштова адреса), контактний телефон, адреса
електронної пошти)
Заява
Прошу зарахувати _____________________________________________
(П. І. Б.)
_________року народження на індивідуальну форму навчання з
______________ у зв’язку з _____________________________.
(дата) (вказати причину).
До заяви додаються документи:__________________________________
___________________________________________________________
(перерахувати документи, визначені пунктом 2 розділу ІІ Положення про індивідуальну
форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8)
________ ___________
(дата) (підпис)
8
Додаток 2
до Положення про
індивідуальну форму
навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах
(пункт 5 розділ ІІІ )
ДОВІДКА
Видана _________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
про те, що він (вона) під час медичного лікування
________________________________________________________________
(найменування закладу охорони здоров я)ʼ
з _________ по _________ навчався(лася) за індивідуальною формою
на базі____________________________________________________________
(найменування загальноосвітнього навчального закладу, який організовував
______________________________________________________________________________
індивідуальну форму навчання)
і мав (мала) такі навчальні досягнення:
______________ ______________
(предмети) (бали)
______________ ______________
______________ ______________
______________ ______________
______________ ______________
М.П. (за наявності)
Директор
________ ________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Recomendados

Звіт перед громадськістю von
Звіт перед громадськістюЗвіт перед громадськістю
Звіт перед громадськістюssuser03ccfd
73 views12 Folien
статут грудень 2017 von
статут грудень 2017 статут грудень 2017
статут грудень 2017 Наталія Максимчук
72 views10 Folien
Poryadok zarahuvannya von
Poryadok zarahuvannyaPoryadok zarahuvannya
Poryadok zarahuvannyaSarcasm Sector
1.7K views19 Folien
положення+про+кабінети+природничо математичного+циклу von
положення+про+кабінети+природничо математичного+циклуположення+про+кабінети+природничо математичного+циклу
положення+про+кабінети+природничо математичного+циклуymcmb_ua
655 views8 Folien
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv von
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchnivZarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchnivтаня чан
1.4K views19 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Polozhennya pro-vechirnyu-shkolu-2011r von
Polozhennya pro-vechirnyu-shkolu-2011rPolozhennya pro-vechirnyu-shkolu-2011r
Polozhennya pro-vechirnyu-shkolu-2011rMaryana Godovanets
20 views8 Folien
положення про індивідуальне навчання von
положення про індивідуальне навчанняположення про індивідуальне навчання
положення про індивідуальне навчанняGymn2
605 views11 Folien
новий статут 2016 von
новий статут 2016новий статут 2016
новий статут 2016Володимир Медвідь
839 views20 Folien
Normatyvno pravove zabezpechennya von
Normatyvno pravove zabezpechennyaNormatyvno pravove zabezpechennya
Normatyvno pravove zabezpechennyaSchool
178 views33 Folien
стутут впу-№29-смт-володимирець 1 von
стутут впу-№29-смт-володимирець 1стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1Артьом Сильман
71 views15 Folien

Was ist angesagt?(17)

положення про індивідуальне навчання von Gymn2
положення про індивідуальне навчанняположення про індивідуальне навчання
положення про індивідуальне навчання
Gymn2605 views
Normatyvno pravove zabezpechennya von School
Normatyvno pravove zabezpechennyaNormatyvno pravove zabezpechennya
Normatyvno pravove zabezpechennya
School178 views
статут опорна школа von Julia Stepsnuk
статут опорна школастатут опорна школа
статут опорна школа
Julia Stepsnuk619 views
1.9 72безпечне проведення занять в каб. природно-математичного циклу (2) von Egor Tolmachov
1.9 72безпечне проведення занять в каб. природно-математичного циклу (2)1.9 72безпечне проведення занять в каб. природно-математичного циклу (2)
1.9 72безпечне проведення занять в каб. природно-математичного циклу (2)
Egor Tolmachov545 views
Статут Кочержинської гімназії von ssuser03ccfd
Статут Кочержинської гімназіїСтатут Кочержинської гімназії
Статут Кочержинської гімназії
ssuser03ccfd72 views
положення про зарахування та відрахування учнів von Gymn2
положення про зарахування та відрахування учнівположення про зарахування та відрахування учнів
положення про зарахування та відрахування учнів
Gymn2250 views
статут 2016(новий) von elean4
статут 2016(новий)статут 2016(новий)
статут 2016(новий)
elean4115 views
положення+про+кабінет+інформатики von ymcmb_ua
положення+про+кабінет+інформатикиположення+про+кабінет+інформатики
положення+про+кабінет+інформатики
ymcmb_ua466 views
Наказ Міносвіти "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переве... von tsnua
Наказ Міносвіти "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переве...Наказ Міносвіти "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переве...
Наказ Міносвіти "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переве...
tsnua22.1K views

Destacado

тест для підліткового віку von
тест для підліткового вікутест для підліткового віку
тест для підліткового вікуЛюдмила Шведенко
637 views2 Folien
Ділова гра Король О.А. von
Ділова гра Король О.А.Ділова гра Король О.А.
Ділова гра Король О.А.Людмила Шведенко
390 views5 Folien
Чи вмієте Ви сперечатися з дитиною von
Чи вмієте Ви сперечатися з дитиноюЧи вмієте Ви сперечатися з дитиною
Чи вмієте Ви сперечатися з дитиноюЛюдмила Шведенко
2.8K views3 Folien
прилипко л.в. von
прилипко л.в.прилипко л.в.
прилипко л.в.bezludvik
1.1K views37 Folien
представлення копия von
представлення  копияпредставлення  копия
представлення копияbezludvik
2.5K views18 Folien
сухомлинський в von
сухомлинський всухомлинський в
сухомлинський вЛюдмила Шведенко
2K views20 Folien

Destacado(20)

прилипко л.в. von bezludvik
прилипко л.в.прилипко л.в.
прилипко л.в.
bezludvik1.1K views
представлення копия von bezludvik
представлення  копияпредставлення  копия
представлення копия
bezludvik2.5K views

Similar a 30 09-nmo-8

Порядок зарахування до НЗ von
Порядок зарахування до НЗПорядок зарахування до НЗ
Порядок зарахування до НЗНина Ибрагимова
54 views19 Folien
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu von
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasucompteach019
34 views19 Folien
Порядок зарахування учнів до 1-го класу von
Порядок зарахування учнів до 1-го класуПорядок зарахування учнів до 1-го класу
Порядок зарахування учнів до 1-го класуJo01
148 views19 Folien
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu von
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuPoryadok zarahuvannya do pershogo klasu
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuСвітлана Краснікова
1.2K views19 Folien
Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813 von
Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813
Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813Hanna Medvid
95 views19 Folien
Порядок зарахування дітей до першого класу von
Порядок зарахування дітей до першого класуПорядок зарахування дітей до першого класу
Порядок зарахування дітей до першого класуandrijbug
443 views19 Folien

Similar a 30 09-nmo-8(20)

4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu von compteach019
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
compteach01934 views
Порядок зарахування учнів до 1-го класу von Jo01
Порядок зарахування учнів до 1-го класуПорядок зарахування учнів до 1-го класу
Порядок зарахування учнів до 1-го класу
Jo01148 views
Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813 von Hanna Medvid
Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813
Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813
Hanna Medvid95 views
Порядок зарахування дітей до першого класу von andrijbug
Порядок зарахування дітей до першого класуПорядок зарахування дітей до першого класу
Порядок зарахування дітей до першого класу
andrijbug443 views
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu von КЗШ kzsh
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuPoryadok zarahuvannya do pershogo klasu
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
КЗШ kzsh42 views
1 nakaz 367 von Pravotv
1 nakaz 3671 nakaz 367
1 nakaz 367
Pravotv1K views
Наказ МОН von RBC-Ukraine
Наказ МОННаказ МОН
Наказ МОН
RBC-Ukraine21.3K views
Наказ МОН зарахування von ssuser480775
Наказ МОН зарахуванняНаказ МОН зарахування
Наказ МОН зарахування
ssuser480775164 views
1 nakaz 367 von kzsh22
1 nakaz 3671 nakaz 367
1 nakaz 367
kzsh22133 views

Más de Людмила Шведенко

заняття гуртка "Основи християнської етики" 23.01.18р. von
заняття гуртка "Основи християнської етики" 23.01.18р.заняття гуртка "Основи християнської етики" 23.01.18р.
заняття гуртка "Основи християнської етики" 23.01.18р.Людмила Шведенко
2.4K views4 Folien
Текстовий супровід до презентації von
Текстовий супровід до презентаціїТекстовий супровід до презентації
Текстовий супровід до презентаціїЛюдмила Шведенко
1K views6 Folien
Презентація - моральне виховання von
Презентація - моральне вихованняПрезентація - моральне виховання
Презентація - моральне вихованняЛюдмила Шведенко
2.2K views32 Folien
текст до презентації von
текст до презентаціїтекст до презентації
текст до презентаціїЛюдмила Шведенко
195 views6 Folien
моральне виховання von
моральне виховання моральне виховання
моральне виховання Людмила Шведенко
226 views32 Folien
майстер клас Курбатової В.В. von
майстер клас Курбатової В.В.майстер клас Курбатової В.В.
майстер клас Курбатової В.В.Людмила Шведенко
2.3K views10 Folien

Más de Людмила Шведенко(20)

про зміни у нормативно правовому забезпеченні дошкільної освіти у von Людмила Шведенко
про зміни у нормативно правовому забезпеченні дошкільної освіти упро зміни у нормативно правовому забезпеченні дошкільної освіти у
про зміни у нормативно правовому забезпеченні дошкільної освіти у
звіт про проведення олімпійського тижня та дня фізичної культури та спорту von Людмила Шведенко
звіт про проведення олімпійського тижня та дня фізичної культури та спортузвіт про проведення олімпійського тижня та дня фізичної культури та спорту
звіт про проведення олімпійського тижня та дня фізичної культури та спорту

Último

ІКТ Захарчун.pdf von
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdfanazaharcun
7 views6 Folien
В'ячеслав Васильович Петров von
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 views10 Folien
ІКТ .pptx von
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptxanazaharcun
5 views6 Folien
«Жив і працював для Університету» von
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»ihorsadovskyi
5 views61 Folien
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти von
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиtetiana1958
41 views10 Folien
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...tetiana1958
58 views15 Folien

Último(14)

ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
«Жив і працював для Університету» von ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти von tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195841 views
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195858 views
Академічна доброчесність von tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195861 views
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 views
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 views

30 09-nmo-8

 • 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Н А К А З м. Київ 12.01.2016 № 8 Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, що додається. 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2002 року № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 січня 2003 року за № 9/7330 (із змінами). 3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву. 4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну
 • 2. 2 реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку. 2 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К. Міністр С. М. Квіт
 • 3. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року № 8 Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах І. Загальні положення 1. Це Положення визначає порядок зарахування осіб на індивідуальну форму навчання та організації індивідуальної форми навчання для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти стосовно осіб, щодо яких може запроваджуватися індивідуальна форма навчання, а також осіб, щодо яких неможливо забезпечити навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах за груповою формою навчання, а також порядок оплати праці педагогічних працівників за проведення індивідуальної форми навчання. 2. У цьому Положенні термін вживається у такому значенні: «індивідуальна форма навчання» – спосіб організації навчальної діяльності, який регулюється певним, наперед визначеним розпорядком, забезпечується педагогічними працівниками за місцем проживання учнів та організовується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти». Інші терміни вживаються у значеннях, що визначені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». 3. Індивідуальна форма навчання в системі загальної середньої освіти є однією із форм організації навчально-виховного процесу для забезпечення права осіб на здобуття повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах (далі – навчальні заклади).
 • 4. 2 4. Учні, які здобувають освіту за індивідуальною формою навчання, є учасниками навчально-виховного процесу. Їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами у сфері освіти. 5. Підставою для організації індивідуальної форми навчання є: заява одного з батьків або їх законних представників (для повнолітніх – їх особиста заява) про зарахування на індивідуальну форму навчання, зразок якої наведено у додатку 1 до цього Положення; наказ керівника навчального закладу; погодження відповідного органу управління освітою. 6. Індивідуальна форма навчання може запроваджуватися для осіб, які: за станом здоров’я (у тому числі особи з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та ті, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров'я більше одного місяця) не можуть відвідувати навчальний заклад; проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб); проживають у зоні збройного конфлікту, на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження тощо, та надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру (з використанням дистанційної форми навчання) відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»; мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу; є іноземцями або особами без громадянства (діти-біженці, діти, чиї батьки подали заяви про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового чи тимчасового захисту, діти іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства). 7. Відносини між навчальним закладом і батьками (законними представниками) з усіх питань організації індивідуальної форми навчання регулюються цим Положенням. ІІ. Порядок зарахування на індивідуальну форму навчання
 • 5. 3 1. Зарахування учнів на індивідуальну форму навчання проводиться протягом навчального року. 2. Для зарахування на індивідуальну форму навчання учні подають: заяву одного з батьків (законних представників) або особисту заяву (для учнів, які на дату подання заяви є повнолітніми); документ про наявний рівень освіти (копію свідоцтва про базову загальну середню освіту, табель або виписку оцінок із класного журналу за останній рік навчання); довідку за формою первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1173/21485 (для осіб, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, а також осіб з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та тих, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров'я більше одного місяця); копію відповідного документа, що підтверджує законність перебування в Україні (для іноземців або осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах). 3. Технології дистанційного навчання в індивідуальній формі навчання застосовуються з урахуванням вимог Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235 (зі змінами). 4. Керівники навчальних закладів, де організовується індивідуальна форма навчання, зобов’язані ознайомити учнів, одного з батьків (законних представників) з документами, які визначають перебіг відповідного навчально-виховного процесу. ІІІ. Організація індивідуальної форми навчання 1. Керівник навчального закладу забезпечує навчання за індивідуальною формою навчання з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку учнів. 2. Робочі навчальні плани для індивідуальної форми навчання складаються на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, та погоджуються відповідним органом
 • 6. 4 управління освітою. Освітній рівень учнів індивідуальної форми навчання має відповідати вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 (із змінами) та Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 (далі – Державні стандарти загальної середньої освіти). 3. Керівником навчального закладу затверджується та погоджується (письмово) з батьками (законними представниками) (з повнолітніми учнями – особисто) розклад навчальних занять учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання, у строк не пізніше двох тижнів після подання відповідних документів учнем, батьками (законними представниками). Для учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання за станом здоров’я, індивідуальний навчальний план та індивідуальні навчальні програми розробляються педагогічними працівниками за участю одного з батьків (законних представників) відповідно до можливостей дитини і з урахуванням витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (додаток 3 до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України від 07 липня 2004 року № 569/38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 року за № 931/9530 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України від 23 червня 2011 року № 623/61), та затверджуються керівником навчального закладу. Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета в межах тижневого навантаження. Навчальні досягнення учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання, оцінюються відповідно до вимог індивідуальних навчальних програм. 4. Індивідуальна форма навчання для учнів, яким необхідно пройти медичне лікування у закладі охорони здоров’я більше одного місяця, організовується при найближчому за розташуванням до місця медичного лікування навчальному закладі, визначеному відповідним органом управління освітою, і починається не раніше 3 днів після того, як хворий влаштувався до закладу охорони здоров'я. За наявності у такому навчальному
 • 7. 5 закладі групи учнів, які проходять медичне лікування, у складі 5 і більше осіб навчання може здійснюватися за груповою формою (за потреби протягом навчального року). Контингент таких учнів ураховується в статистичних звітах тих загальноосвітніх навчальних закладів, де вони навчаються постійно та не відраховуються зі складу учнів навчального закладу, до якого вони зараховані. Результати виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення учнів у навчанні вказуються у довідці (додаток 2), підписаній керівником навчального закладу, який організовує індивідуальну форму навчання. 5. Виконання індивідуального навчального плану та програм, навчальні досягнення учнів фіксуються в окремих журналах. 6. Після закінчення строку індивідуальної форми навчання учень може продовжувати заняття у навчальному закладі, учнем якого він є, на загальних підставах. 7. Інструктивно-методичне забезпечення індивідуальної форми навчання здійснює Міністерство освіти і науки України, а контроль за його організацією покладається на відповідні органи управління освітою. ІV. Оплата праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою навчання 1. Оплата праці педагогічних працівників за проведення індивідуальної форми навчання, у тому числі з використанням технологій дистанційної форми навчання, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у сфері освіти. 2. Персональний склад педагогічних працівників, які здійснюють індивідуальну форму навчання, кількість навчальних годин для організації індивідуальної форми навчання учнів визначається наказом керівника навчального закладу та затверджується відповідним органом управління освітою відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану за умови виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти і становить: 1 - 4-ті класи – 5 год. на тиждень на кожного учня; 5 - 9-ті класи – 8 год. на тиждень на кожного учня; 10 - 11-ті класи – 12 год. на тиждень на кожного учня.
 • 8. 6 3. Кількість навчальних годин для організації індивідуальної форми навчання осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 607, визначається наказом керівника навчального закладу, затверджується відповідним органом управління освітою і становить: 1 - 4-ті класи - 10 год. на тиждень на кожного учня; 5 - 9-ті класи - 14 год. на тиждень на кожного учня; 10 - 11(12) - ті класи - 16 год. на тиждень на кожного учня. Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко
 • 9. 7 Додаток 1 до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (пункт 5 розділу І) Зразок заяви про зарахування на індивідуальну форму навчання Директору _________________________ (найменування навчального закладу) _____________________________ _____________________________ (П.І.Б.) _____________________________ ____________________________ (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника (вказується поштова адреса), контактний телефон, адреса електронної пошти) Заява Прошу зарахувати _____________________________________________ (П. І. Б.) _________року народження на індивідуальну форму навчання з ______________ у зв’язку з _____________________________. (дата) (вказати причину). До заяви додаються документи:__________________________________ ___________________________________________________________ (перерахувати документи, визначені пунктом 2 розділу ІІ Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8) ________ ___________ (дата) (підпис)
 • 10. 8 Додаток 2 до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (пункт 5 розділ ІІІ ) ДОВІДКА Видана _________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) про те, що він (вона) під час медичного лікування ________________________________________________________________ (найменування закладу охорони здоров я)ʼ з _________ по _________ навчався(лася) за індивідуальною формою на базі____________________________________________________________ (найменування загальноосвітнього навчального закладу, який організовував ______________________________________________________________________________ індивідуальну форму навчання) і мав (мала) такі навчальні досягнення: ______________ ______________ (предмети) (бали) ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ М.П. (за наявності) Директор ________ ________________ (підпис) (прізвище, ініціали)