Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών: Μελέτη περίπτωσης Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθήνας

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Εθμικό Αρχαιολογικό
Μουσείο της Αθήμας
Derbyshire Business School
Mediterranean College Business School
 Έμα πξλύ μεγάλξ και καλά διαςηοημέμξ κςήοιξ
 Αουαιξλξγική ιρςξοία κσοίχπ ςηπ Αθήμαπ (5-7
π.υ)
 Ειριςήοιξ 5 εσοώ
 Τσπι...
 Τξ μξσρείξ είμαι ξ ξογαμιρμόπ ξ ξπξίξπ
ρσλλέγει, παοξσριάζει και εομημεύει σλικό και αουεία (
Museums Association, 1984)...

YouTube-Videos werden auf SlideShare nicht mehr unterstützt.

Original auf YouTube ansehen

Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών: Μελέτη περίπτωσης Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθήνας

Herunterladen, um offline zu lesen

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών: Μελέτη περίπτωσης Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθήνας

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών: Μελέτη περίπτωσης Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθήνας

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Spyros Langkos (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών: Μελέτη περίπτωσης Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθήνας

 1. 1. Εθμικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήμας Derbyshire Business School Mediterranean College Business School
 2. 2.  Έμα πξλύ μεγάλξ και καλά διαςηοημέμξ κςήοιξ  Αουαιξλξγική ιρςξοία κσοίχπ ςηπ Αθήμαπ (5-7 π.υ)  Ειριςήοιξ 5 εσοώ  Τσπικό ελλημικό παοαδξριακό μξσρείξ  Έογα κσοίχπ από υαλκό και μάομαοξ  Κσοίχπ νέμξσπ επιρκέπςεπ  Επιποόρθεςεπ σπηοερίεπ: Φσλλάδια εμημέοχρηπ και ξδηγξύπ ςξσ μξσρείξσ  Ποξώθηρη: «In house» Διατήμιρη (κςηοιακή διατήμιρη)
 3. 3.  Τξ μξσρείξ είμαι ξ ξογαμιρμόπ ξ ξπξίξπ ρσλλέγει, παοξσριάζει και εομημεύει σλικό και αουεία ( Museums Association, 1984)  Σκξπόπ ςξσ μξσρείξσ: Εμημέοχρη ςχμ πξλιςώμ για ςξ δημόριξ ρσμτέοξμ ( Museums Association, 1984)  Χοημαςξδόςηρη: Επιρκέπςεπ, δχοεέπ και κσβεομηςικά κξμδύλια  Κύοια Υπηοερία: Σσλλξγέπ από Βάζα, αγάλμαςα και κξρμήμαςα καθώπ και μποξύςζιμα αμςικείμεμα (Επίρημξ εμημεοχςικό τσλλάδιξ μξσρείξσ)  Επιποόρθεςεπ σπηοερίεπ: Επιμξοτχςικά ποξγοάμμαςα, επξυιακέπ εκθέρειπ (Αμςικύθηοα), Αίθξσρα ρσμεδοιάρεχμ, Κήπξπ, Χώοξπ κατέ και καςάρςημα με «ρξσβεμίο»(Επίρημξ εμημεοχςικό τσλλάδιξ μξσρείξσ )  Ο αμςαγχμιρμόπ: Μξσρείξ Ακοόπξληπ, Τξ αουαιξλξγικό μξσρείξ ςξσ Πειοαιά, Τξ Βσζαμςιμό μξσρείξ και ςξ μξσρείξ Μπεμάκη
 4. 4.  Ξέμξι Επιρκέπςεπ(Πξλιςιρςικόπ Επιρκέπςηπ)  Μαθηςέπ-Σπξσδαρςέπ (Εκπαιδεσςικόπ Επιρκέπςηπ)  Μεγάλεπ ηλικίεπ  Ελλημικέπ Οικξγέμειεπ
 5. 5.  Δημιξσογία Κξσλςξύοαπ(Hooper- Greenhill, 2009)  Επιμόοτχρη και εκπαίδεσρη (Carter, 1984)  Μέρξ κξιμχμικξπξίηρηπ (Hooper- Greenhill, 2009)
 6. 6.  Η εμπειοία ρε έμα service ρυεςίζεςαι άμερα με ςημ καςαμάλχρη ςηπ (Mc Lean, 1994)  Οι σπηοερίεπ εμόπ μξσρείξσ ρυεςίζξμςαι με θέμαςα επιμόοτχρηπ, κξιμχμικξπξίηρηπ και διαρκέδαρηπ (Mc Lean, 1994)  Τξ Εθμικό Αουαιξλξγικό μξσρείξ ςηπ Αθήμαπ είμαι ποξραμαςξλιρμέμξ ρε θέμαςα επιμόοτχρηπ και εκπαίδεσρηπ
 7. 7.  Καλή η ςιμξλξγιακή πξλιςική ρε ρυέρη με ςημ ελεύθεοη είρξδξ κάπξιεπ Κσοιακέπ.  Κξιμχμικά δίκαιη μείχρη ςηπ ςιμήπ ςξσ ειριςηοίξσ για ςξσπ μέξσπ και ςξσ γεοξμςόςεοξσπ επιρκέπςεπ  Ακοιβό εμ γέμει ειριςήοιξ  Τξ μξσρείξ δεμ παοέυει ςιπ καςάλληλεπ σπξδξμέπ για ςημ λεπςξμεοή παοξσρίαρη ςχμ εκθεμάςχμ ςξσ (multimedia system, digital information κςλ)  Τξ καςάρςημα πξσ βοίρκεςαι ρςξ μξσρείξ είυε πξλύ καλά αμςίγοατα ςχμ εκθεμάςχμ αλλά ρε πξλύ ακοιβέπ ςιμέπ.
 8. 8.  Οπγανιζμόρ πος ςπάγεηαι ζε κςβεπνηηική δικαιοδοζία  Ιζσςπή αναγνυζιμόηηηα ζηη διεθνή απσαιολογική κοινόηηηα (επιζηημονική & μη)  Σσεηικά καλή διαδικηςακή παποςζία  Ένηςποι οδηγοί ξενάγηζηρ  Υτηλόρ απιθμόρ διεθνών επιζκεπηών  Έλλειτη ζύγσπονυν τηθιακών/ηλεκηπονικών μέζυν  Έλλειτη διαδπαζηικήρ ζύνδεζηρ με άλλα καηά ηόποςρ Μοςζεία ζηον κόζμο  Έλλειτη ςλικού ηλεκηπονικήρ μάθηζηρ & εζυηεπικήρ εκπαίδεςζηρ πποζυπικού  Υπηπεζίερ πποζαναηολιζμένερ ζηο θςζικό επιζκέπηη-πελάηη ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
 9. 9.  Ανάπηςξη εηαιπικών ζσέζευν με ενδιαθεπόμενα μέπη, για αύξηζη ιδιυηικήρ σπημαηοδόηηζηρ (πποζβαζιμόηηηα κεθαλαίυν – οικονομικά αποδοηικέρ μέθοδοι)  Παποσή εςέλικηυν, πποζβάζιμυν εςκαιπιών μάθηζηρ πος οδηγούν ζε αςξημένη βεληίυζη ηυν δεξιοηήηυν  Καηανόηζη ηυν αναγκών ηυν επιζκεπηών για ηην επίηεςξη μεγαλύηεπηρ ικανοποίηζηρ (ζηόσεςζη ζε εξειδικεςμένα κοινά επιζκεπηών)  Εναπμόνιζη με ηην καινοηομία ζε κάθε πηςσή και λειηοςπγία ηος μοςζείος Ο κύριος παράγοντας για τοσς πιθανούς επισκέπτες, όταν απουασίσοσν να επισκευθούν ένα μοσσείο, είναι πολύ περισσότερο το πεπιβάλλον στο σύνολό τοσ και η αλληλεπίδπαζη με ηη ζςλλογή. Πποζθοπά εςκαιπιών για εμπλοκή.
 10. 10. 1. Διαδπαζηικέρ οθόνερ – 3D οπηικοακοςζηική ανηιπποζώπεςζη 2. Διαδπαζηικέρ εκδηλώζειρ ζε ππαγμαηικό σπόνο με ηη ζςμμεηοσή ηος κοινού 3. Εζυηεπικό κινημαηογπάθο για πποβολή νηοκςμανηέπ- θεμαηικών πποβολών ηηρ μοςζειακήρ ζςλλογήρ 4. Διαδικηςακή ζύνδεζη με ξένα μοςζεία ηος ίδιος «είδοςρ», έηζι ώζηε ο επιζκέπηηρ μποπεί να ζςγκπίνει ηα εκθέμαηα –πληποθοπίερ – εμπειπίερ 5. Σςνέπγειερ & σοπηγίερ με ηοπικά ξενοδοσεία & διεθνή ηαξιδιυηικά ππακηοπεία, για δημιοςπγία νέυν αποκλειζηικών πακέηυν & πποζθοπών ζηον επιζκέπηη-ηαξιδιώηη
 11. 11.  Μέοξπ: Μεγάλξ κςήοιξ, κεμςοικόπ δοόμξπ, καλέπ σπξδξμέπ, κακότημη πεοιξυή με πεοιξοιρμέμη διαθεριμόςηςα υώοξσ ρςάθμεσρηπ  Τιμή: Ακοιβή ςιμή ειριςηοίξσ εκςόπ ρσγκεκοιμέμχμ ξμάδχμ και πεοιόδχμ  Ποξώθηρη: Τηλεόοαρη, Θεμαςικά Πεοιξδικά, Internet  Ποξψόμ/Υπηοερία: Πξλλά και καλήπ πξιόςηςαπ εκθέμαςα, υώοξπ αμαφσυήπ, καςάρςημα πώληρηπ αμαμμηρςικώμ, πεοιξοιρμέμη διαδοαρςική επικξιμχμία (έλλειφη τόομαπ παοαπόμχμ)
 12. 12.  Σςξιυεία Φσρικξύ Πεοιβάλλξμςξπ: Η διαοούθμιρη υώοξσ, τχςιρμόπ, Ακξσρςικά εοεθίρμαςα  Άμθοχπξι: Έλλειφη εκπαίδεσρηπ ποξρχπικξύ, κακή εμδσμαςική εικόμα, εσγεμική ρσμπεοιτξοά ρςημ σπξδξυή  Διαδικαρία: Έλλειφη καςεύθσμρηπ επιρκέπςη, κακή έκθερη μεοικώμ εκθεμάςχμ, ρςαςική ποξβξλή ςχμ εκθεμάςχμ
 13. 13.  Μέοξπ: Εκρσγυοξμιρμόπ υώοξσ και αμαβάθμιρη ενχςεοικξύ πεοιβάλλξμςξπ  Τιμή: Μείχρη ςιμήπ ρςα 5 εσοώ, κάοςεπ μέλξσπ  Ποξώθηρη: Χοήρη φητιακώμ μέρχμ, Σςξυεσόμεμξ placement διατήμιρηπ (Ελ. Βεμιζέλξπ), αμάπςσνη ρσμεογειώμ (Ξεμξδξυεία-tour operators), Direct marketing  Ποξψόμ/Υπηοερία: Touch screen (διαδοαρςικά μέρα), δημιξσογία ερςιαςξοίξσ βελςίχρη ςχμ σπξδξμώμ ςξσ ενχςεοικξύ υώοξσ
 14. 14.  Σςξιυεία Φσρικξύ Πεοιβάλλξμςξπ: Εκρσγυοξμιρμόπ ερχςεοικξύ υώοξσ, Μξσρική σπόκοξσρη (π.υ κλαρρική μξσρική), Βελςίχρη τχςιρμξύ  Άμθοχπξι: Εκπαίδεσρη ποξρχπικξύ, Ομξιόμξοτη εμδσμαρία σπαλλήλχμ  Διαδικαρία: Τξπξθέςηρη ρήμαμρηπ, εκμεςάλλεσρη διαδοαρςικώμ μέρχμ (φητιξπξίηρη εκθεμάςχμ)
 15. 15.  Carter, G. (1984). Educational services. In J. Thompson (Ed.), Manual of curatorship: A guide to museum practice (pp. 435–447). London: Butterworths.  Hooper-Greenhill, E., Phillips, M. and Woodham, A., (2009); Museums, schools and geographies of cultural value , Cultural Trends, Vol. 18, (2), pp 149–183  Mc Lean, F.,(1994); Services Marketing: The case of Museums , The service Industries Journal, Vol 4, (2), pp 190-203  Museums Association, (1984); Museums Association Code of practice for Museums Authorities, London: Museums Association.  Official leaflet, National Archeological museum
 16. 16.  Papantoniou Nikitas  Chapsa Fani  Massostasis Andreas  Dounias Konstantinos  Langkos Spyros

×