SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
Endless Love
                                           Transcribed by tkviper
                                             Myth OST
          Em         D             C           G         F#m/5+           G (3)        C (4)         C7M          G7M

                                                                           5


        - 23 - - -      - - - 121         - 32 - 1 -      21 - - - 3      - - 3121        134211         32 - - - -       - 32 - - -      - 32 - - -

                Em (7th)           Em (3)        Em (2)        D (2)           C (3)        G (2)         D (3)

                7                        7           5                       7          10


                  -2- - - -         - 23 - - 4      - 13 421       - 12341         - 12341        - 43121       134211    Moderately h = 75
        Intro
        Em                  D                     C                    G        D       Em            F#m/5+


   4 DB B         B B
             B B BB B B                               B B B B B B BBB
  :4                                              B       B
                                                        B                              B B B DB B B B
                                                                                           B
1
          B                                            B                                B   B
        let ring               let ring                                     let ring    let ring               let ring
        # $           #    !    #                    !        !
                !                     !                       $    "    !    " ! $                    !           $
  c            !                   #                  !                       #           !    #         #      #
                             !                                              !           #             %        & %
                                                 $                                     #             !
          !                                                           $
        DU
                     Verse I
  C       D          Em          F#m/5+             C                    G                 C            D


                                                                                     B DB B B B B
  B B A
  B                  B B DB B B                      B DB B B B B B B B                             B  B
4                    B  B                             B
                    Jie     ka     wo       zui     shen mi de deng            dai          Xing     xing     zhui     luo feng zai chui
                    Mei     yi     ye       bei     xing tong chu- an           yue           Si     nian     yong     mei you zh- on


        ?
        Harm.
let ring    let ring                   let ring           let ring               let ring               let ring        let ring
          "%                                                                                 !      #   !
                           !                                        !                        "      $        $
  !   !                     !                            !    #    !          !                                   #  %
  #   #    !           #            %     !         #    %                   !       !      #             !
  $                  #            !       !      $                                     $
                                                                   $
                                                                                                            Page 1/6
H  H
   B B B B B B B B B B B B B BB B B B B B B                                                                                 B B B
 G (3)                            C (4)                D                    G (3)           Em                 C7M          G7M             B                                                                                         B B B B DB B
                                                                                                        B
8
   B              B   BB
 dong               Zhong           yu          zai     jiang ni yong ru     huai                 zhong                 Liang  ke        xin            chan
 dian                             Zao          xi     guang le gu du       xiang                 sui                   Wo   wei       xiao            mian
 let ring     let ring                 let ring              let ring let ring let ring                                       let ring
                                                                                                            !
                                           &      $                                                          !        $        $
   %        %                                &          #    %     & %      %              !                              #        #
        &        &                      &           !                            &               #  !       #             !                % #
      &               &    (        (                                         &               #             $
   $                              )                                     $              !
             U
                             Verse I                                                                                                      DB
Em (7th)                       Em             F#m/5+                  C               G                     C                D   BBBB
                      H
                    B B B B B DB B B B B DB B B B B B B B                                                           B B B B B B B BB
12
   B                  B    B         B
  dou                       Xiang      xin      wo          bu      bian de zhen          xin            Quan      nian     deng      dai you wo cheng
  dui                       Xiang      xin      wo          ni      xuan ze deng          dai            Zai      duo      ku      tong ye bu shan
            Harm.
 let ring        let ring         let ring              let ring              let ring            let ring                let ring             let ring
             "#                                                                                           !        #      !
                                    !                                         !                            "        $            $
          !                     !         !           #                !     # !             !              !        !                      # %
   #     #            !        #                %  &       !       #    %               !          !      #                !
      #                       #                !                $                                    $
   !                                                                          $
     H  H
   B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B DB B B B
 G (3)                            C (4)                D                   G (3)           Em                  C7M              G7M             B
16
   B               B   BB
  nuo                 Wu           lun         jing    guo duo shao de     han                    dong                   Wo     jue      bu                fang
  duo                 Zhi          you          ni    de wen rou neng     jie                    jiu                   Wu     bian      de                leng
 let ring     let ring                 let ring            let ring let ring let ring                                         let ring          let ring

                                           &       $                                                          !                      !
   %        %                                &           #    %    & %       %            !                      !       !           !
        &        &                      &           !                           &              #    !      #                %                %
      &              &    (       (                                          &               #            $                &
   $                             )                                       $            !


                                   Chorus


              U
      B DB B B B B DB B B                                                  B B B B B B B B BDB B B B B DB B B
Em (7th)                           Em (3) Em (2) D (2)                       C (3)       D (2)      G (2)                   Em (3) Em (2)             D
   BBBB B     B B                                                      B B B          B B
20
   B      B                                                                   B
  shuo                  Hi sae        na ye so ne cha                go       nu   nei     ka ma you                 Nu ri       sa ram hae to na                   go
   mo                   Hi sae        na ye so ne cha                go       nu   nei     ka ma you                 Nu ri       sa ram hae to na                   go
             Harm.
 let ring        let ring               let ring let ring let ring let ring                        let ring    let ring                   let ring let ring let ring let ring
              "#        !    #       $    &    (                         $ & &         (    (            ! #        $   &    (
        !          !                            )   (                &                           )                        )    (
      !     !                                    *         (                                 (                            *              (
                                                      (                                                                          (
   (                                        (       &                $        &        "!                             (          &
   !                               !                                                                       !
                                                                                                                                  Page 2/6
Chorus
   B B B B B B B B DB B B B B DB B B                                                                    B B B B B B B B B DB
 C (3)      D (2)      G (3)                         Em (3)      Em (2)       D (2)                   C (3)            D (2)     G (2)
   B B B         B B                                                                       B   B B
24
            B
 same ka kae ma you                         Nu ri         nor mu sa ram hae                     so         hap    pa        sa   ne you              So rou
 same ka kae ma you                         Nu ri         nor mu sa ram hae                     so         hap    pa        sa   ne you              So rou
let ring let ring let ring                                let ring let ring let ring                let ring                     let ring  let ring
       $     &        $                 !   #       $    &    (                                   $    &    &    (    (           !      #
   &             )                                             )      (                   &                              )
                              %                               *             (                                     (
                        &                                               (
   $         &        &                                    (           &                   $             &        "!
                                               !


                                  1.
                                       Pattern 1 - played in the 1st repetition                                Solo   B B B B DB B                                              ZZZZZZ
Em (3)      Em (2)      D                   C        D (2)         G (3)                              Em (3)                    D


                                     B B B B B B B B B DB B   B B DB
                                                      B B
     B B B                              B  B  B       B B   B
27
   B                                            B
                                                                                                                        ZZZZZZ
 sa ram ha dam ma                go           mo     te    so      ne    you
 sa ram ha dam ma                go
let ring let ring let ring           let ring                 let ring        let ring                             let ring                  let ring
   $    &   (                                $     &           $                    !    #       $                &  $   #
              )    (                   &                 )                    !                                              $
              *            (                                             %                               !              #
                      (                                           &                               #               !
          (        &                   $          &           &
   !                                                                                       !     ZZZZ
                                                                                                                    U
                D                                  C                     D                             Em   B B B B B B DB DB B
      B B        B B DB B B B                                                                       DB      BB B B                       H
          B   B BB B  B                                                                                  B L                   B
30
   B                                                                                                B
     ZZZZ
                                                                     ?
                                                                                                                  Harm.
let ring          let ring        let ring                  let ring                  let ring                       let ring               let ring
                                                                   !    #     $    &    $         #    !  !                "#
   $  &     !      $                                               "        $                                         !
                #        #    !                 !             !            #                                     !
                    !            %  #        %       #      #               !                                 #                 !
                                                  $
   !                                                                                                 !
                                                                                                                        Page 3/6
2.
   B B B B B B B B DB B B B B DB B B                                                   B B B B B B B B B B B DB
 C (3)    D (2)      G (3)                      Em (3) Em (2)       D (2)             G (2)        D (2)             G (2)


               B                                                      B       B
   B B B         B B                                                         B
33
            B
 mo te  so   ne you                  Rang ai       cheng wei ni wo xin           zhong        Na yong yuan shengkaide              hua         Chuan yue
let ring let ring  let ring                         let ring let ring let ring       let ring            let ring               let ring
     $    &        $              !  #       $   &   (                      (           &       &    (   (            !  #
   &          )                                     )   (                  "!   )       )                   )
                           %                       *          (                                      (
                      &                                   (
   $      &        &                              (      &                "!          &              "!
                                         !


                                                                                 Chorus   B B B B DB B                          B B B B B B                                         B B B B DB B
Em (3)    Em (2)      D (2)                G (2)          D (3)                              Em (3)       Em (2)        D (2)
     B B B                           B       B B DB                                       B B B
                                     B  B B
36
   B                                                                              B
 shi kong jue bu   di             tou       yong bu      fang qi   de meng                 Nu  ri      nor mu sa ram hae                   so
let ring let ring let ring           let ring                 let ring  let ring                        let ring let ring let ring               let ring
   $  &   (                            (           &        $              !   #       $     &      (
             )    (                      "!   )       )                                             )     (
             *            (                                        %                              *           (
                      (                                      &                                           (
        (         &                 "!            &        &                                    (         &
   !                                                                              !
   B B B B B B B B B DB B B B B DB B B
 C (3)      D (2)        G (2)                     Em (3)    Em (2)      D              C (3)        D (2)         G (3)


                                                                         B B B B B B B B DB
   B   B B        B B                                                        B B B
39
             B
 hap pa       sa  ne you                 So rou       sa ram ha dam ma              go       mo     te   so   ne you                  Rang ai
let ring     let ring  let ring                        let ring let ring let ring         let ring             let ring  let ring
     $  &    &    (    (              !    #      $   &   (                            $     &           $             !  #
   &                           )                        )    (               &                 )
                         (                             *           (                                      %
                                                              (                                     &
   $        &        "!                              (       &               $          &           &
                                            !
                                                                                                           Page 4/6
B B B B DB B                             B B B B B B B B B B B DB                                     B B B B DB B
Em (3)     Em (2)        D (2)              G (2)          D (2)          G (2)                       Em (3)     Em (2)       D (2)


      B B                              B       B                                            B B
     B B                                  B                                               B B
42
   B                                                                                   B
cheng wei ni wo xin                 zhong        Na yong yuan shengkaide            hua             Nu    ri      so joh hae to ya                  so
let ring let ring let ring             let ring            let ring             let ring                      let ring let ring let ring            let ring
   $   &    (                           (           &      &  (    (               !  #       $    &   (
              )      (                   "!     )      )                   )                           )     (
              *              (                                      (                               *               (
                        (                                                                                    (
          (          &                "!           &             "!                                (         &
   !                                                                                   !


                                           Chorus   B B BB B B  B DB B B B B DB B B B B B B B B B B B B DB
G (2)        D (3)                            Em (3)       Em (2)    D (2)                   C (3)       D (2)     G (2)   B  B B B B     B B     B   B B
45
            B
  yi ji    to ma na you                    Weiyou    zhen ai zhui sui ni                 wo chuan  yue wu              jin shi kong                So rou
let ring     let ring let ring                       let ring let ring let ring             let ring  let ring             let ring let ring
   (         &          $            !  #      $    &   (                                $   &    &   (    (             !   #
     "!  )          )                                    )    (                    &                             )
                              %                        *              (                                  (
                          &                                     (         (
   "!         &          &                             (        &                    $           &       "!
                                           !
   B B B B DB B                                                 B B B B DB B
Em (3) Em (2)        D                C (3)       D (2)      G (3)       Em (3)      Em (2)      D                  C             D


                               B BBB B A                             B B B DB B B
     B B B                        B  B A                          B B B B B    B
48
   B                                                       B                                          3
 sa ram ha dam ma      go               mo    te so ne you                 Ai   shi xin  zhongwei            yi   bu     bian      mei     li  de shen
let ring let ring let ring let ring                    let ring let ring                  let ring let ring                     let ring         let ring
   $  &  (                             $ & &         $           $    &   (        #                  !       $     #    !
            )    (                &             )                         )            $                                $
            *            (                                              *        #                !
                    (                                                      !             !                  !
        (        &                $        &        &                  (                          $
   !                                                        !
                                                                                                               Page 5/6
ZZEm
                  U
   BB BBB
    B L
52
   B

   ZZ
   hua
                 Harm.
     let ring        let ring
      !        !   "#
   &         !
           !
         #
      !
                      Page 6/6

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Nothing else matters
Nothing else mattersNothing else matters
Nothing else matterscmusica
 
Lauro, antonio vals venezolano no. 3
Lauro, antonio  vals venezolano no. 3Lauro, antonio  vals venezolano no. 3
Lauro, antonio vals venezolano no. 3Ruben Esquinas Tobar
 
Antonio lauro-carora-valse-venezolano
Antonio lauro-carora-valse-venezolanoAntonio lauro-carora-valse-venezolano
Antonio lauro-carora-valse-venezolanoRuben Esquinas Tobar
 
Vicente amigo tres notas para decir te quiero
Vicente amigo  tres notas para decir te quieroVicente amigo  tres notas para decir te quiero
Vicente amigo tres notas para decir te quierojhavierberper
 
Lauro, antonio andreina - vals no 2
Lauro, antonio  andreina - vals no 2Lauro, antonio  andreina - vals no 2
Lauro, antonio andreina - vals no 2Ruben Esquinas Tobar
 
Vicente amigo Ojos de la alhambra
Vicente amigo  Ojos de la alhambraVicente amigo  Ojos de la alhambra
Vicente amigo Ojos de la alhambrajhavierberper
 
Oficina g3 glória aleluia
Oficina g3  glória aleluiaOficina g3  glória aleluia
Oficina g3 glória aleluia
Onildo Ribeiro
 
Vicente amigo guajiras2
Vicente amigo  guajiras2Vicente amigo  guajiras2
Vicente amigo guajiras2jhavierberper
 
Manuel parrila manuela
Manuel parrila  manuelaManuel parrila  manuela
Manuel parrila manuelajhavierberper
 
Manuel parrilla buleria clavas falseta 3
Manuel parrilla  buleria clavas falseta 3Manuel parrilla  buleria clavas falseta 3
Manuel parrilla buleria clavas falseta 3jhavierberper
 
Diego del morao - Pasan los días
Diego del morao - Pasan los díasDiego del morao - Pasan los días
Diego del morao - Pasan los díasjhavierberper
 
Đi học - Guitar tab
Đi học - Guitar tabĐi học - Guitar tab
Đi học - Guitar tab
Vu Dinh
 
Vicente amigo guajiras1
Vicente amigo  guajiras1Vicente amigo  guajiras1
Vicente amigo guajiras1jhavierberper
 
Diego del Morao "A mi Juana"
Diego del Morao  "A mi Juana"Diego del Morao  "A mi Juana"
Diego del Morao "A mi Juana"jhavierberper
 
Manuel parrilla buleria clavas falseta 2
Manuel parrilla  buleria clavas falseta 2Manuel parrilla  buleria clavas falseta 2
Manuel parrilla buleria clavas falseta 2jhavierberper
 

Was ist angesagt? (19)

Nothing else matters
Nothing else mattersNothing else matters
Nothing else matters
 
Caprice arabe
Caprice arabeCaprice arabe
Caprice arabe
 
Lauro, antonio vals venezolano no. 3
Lauro, antonio  vals venezolano no. 3Lauro, antonio  vals venezolano no. 3
Lauro, antonio vals venezolano no. 3
 
Antonio lauro-carora-valse-venezolano
Antonio lauro-carora-valse-venezolanoAntonio lauro-carora-valse-venezolano
Antonio lauro-carora-valse-venezolano
 
Vicente amigo tres notas para decir te quiero
Vicente amigo  tres notas para decir te quieroVicente amigo  tres notas para decir te quiero
Vicente amigo tres notas para decir te quiero
 
Lauro, antonio andreina - vals no 2
Lauro, antonio  andreina - vals no 2Lauro, antonio  andreina - vals no 2
Lauro, antonio andreina - vals no 2
 
Vicente amigo Ojos de la alhambra
Vicente amigo  Ojos de la alhambraVicente amigo  Ojos de la alhambra
Vicente amigo Ojos de la alhambra
 
Oficina g3 glória aleluia
Oficina g3  glória aleluiaOficina g3  glória aleluia
Oficina g3 glória aleluia
 
Guns N Roses Dont Cry (Original)2
Guns N Roses  Dont Cry (Original)2Guns N Roses  Dont Cry (Original)2
Guns N Roses Dont Cry (Original)2
 
Vicente amigo guajiras2
Vicente amigo  guajiras2Vicente amigo  guajiras2
Vicente amigo guajiras2
 
Manuel parrila manuela
Manuel parrila  manuelaManuel parrila  manuela
Manuel parrila manuela
 
Swordsman
SwordsmanSwordsman
Swordsman
 
Manuel parrilla buleria clavas falseta 3
Manuel parrilla  buleria clavas falseta 3Manuel parrilla  buleria clavas falseta 3
Manuel parrilla buleria clavas falseta 3
 
Diego del morao - Pasan los días
Diego del morao - Pasan los díasDiego del morao - Pasan los días
Diego del morao - Pasan los días
 
Berceuse ( cancion de cuna )
Berceuse ( cancion de cuna )Berceuse ( cancion de cuna )
Berceuse ( cancion de cuna )
 
Đi học - Guitar tab
Đi học - Guitar tabĐi học - Guitar tab
Đi học - Guitar tab
 
Vicente amigo guajiras1
Vicente amigo  guajiras1Vicente amigo  guajiras1
Vicente amigo guajiras1
 
Diego del Morao "A mi Juana"
Diego del Morao  "A mi Juana"Diego del Morao  "A mi Juana"
Diego del Morao "A mi Juana"
 
Manuel parrilla buleria clavas falseta 2
Manuel parrilla  buleria clavas falseta 2Manuel parrilla  buleria clavas falseta 2
Manuel parrilla buleria clavas falseta 2
 

Ähnlich wie Myth ost endless_love

First kiss secret_ost
First kiss secret_ostFirst kiss secret_ost
First kiss secret_ost
Mayisha Alamgir
 
야상곡(김윤아)Tab
야상곡(김윤아)Tab야상곡(김윤아)Tab
야상곡(김윤아)Tabbluein007
 
Coffee To Go! 01 Heaven In Hell
Coffee To Go!  01  Heaven In HellCoffee To Go!  01  Heaven In Hell
Coffee To Go! 01 Heaven In Hellguest41823b
 
Brasileirinho (joão pernambuco)
Brasileirinho (joão pernambuco)Brasileirinho (joão pernambuco)
Brasileirinho (joão pernambuco)luiz antonio
 
Jay chou ju_hua_tai_chrysanthemum_flower_bed
Jay chou ju_hua_tai_chrysanthemum_flower_bedJay chou ju_hua_tai_chrysanthemum_flower_bed
Jay chou ju_hua_tai_chrysanthemum_flower_bed
Mayisha Alamgir
 
A te di jovanotti fatto da rossana
A te di jovanotti fatto da rossanaA te di jovanotti fatto da rossana
A te di jovanotti fatto da rossanaClaudia Camanzi
 
Love paradise guitar tab
Love paradise guitar tabLove paradise guitar tab
Love paradise guitar tab
Vu Dinh
 
Brouwer, leo un dia de noviembre v1
Brouwer, leo  un dia de noviembre v1Brouwer, leo  un dia de noviembre v1
Brouwer, leo un dia de noviembre v1Ruben Esquinas Tobar
 
Jazz Licks
Jazz LicksJazz Licks
Jazz Licks
Recursos Musicales
 
Clapton, Eric Layla (Unplugged Version)
Clapton, Eric  Layla (Unplugged Version)Clapton, Eric  Layla (Unplugged Version)
Clapton, Eric Layla (Unplugged Version)jesus rosales paredes
 
Clapton Eric Layla Unplugged Version
Clapton Eric  Layla Unplugged VersionClapton Eric  Layla Unplugged Version
Clapton Eric Layla Unplugged Versionjesus rosales paredes
 
Hotel california acoustic guitarra 1
Hotel california acoustic guitarra 1Hotel california acoustic guitarra 1
Hotel california acoustic guitarra 1cmusica
 

Ähnlich wie Myth ost endless_love (16)

First kiss secret_ost
First kiss secret_ostFirst kiss secret_ost
First kiss secret_ost
 
야상곡(김윤아)Tab
야상곡(김윤아)Tab야상곡(김윤아)Tab
야상곡(김윤아)Tab
 
Coffee To Go! 01 Heaven In Hell
Coffee To Go!  01  Heaven In HellCoffee To Go!  01  Heaven In Hell
Coffee To Go! 01 Heaven In Hell
 
Guns N Roses Paradise City
Guns N Roses  Paradise CityGuns N Roses  Paradise City
Guns N Roses Paradise City
 
Brasileirinho (joão pernambuco)
Brasileirinho (joão pernambuco)Brasileirinho (joão pernambuco)
Brasileirinho (joão pernambuco)
 
Jay chou ju_hua_tai_chrysanthemum_flower_bed
Jay chou ju_hua_tai_chrysanthemum_flower_bedJay chou ju_hua_tai_chrysanthemum_flower_bed
Jay chou ju_hua_tai_chrysanthemum_flower_bed
 
A te di jovanotti fatto da rossana
A te di jovanotti fatto da rossanaA te di jovanotti fatto da rossana
A te di jovanotti fatto da rossana
 
Antonio lauro-el-marabino
Antonio lauro-el-marabinoAntonio lauro-el-marabino
Antonio lauro-el-marabino
 
Love paradise guitar tab
Love paradise guitar tabLove paradise guitar tab
Love paradise guitar tab
 
Brouwer, leo un dia de noviembre v1
Brouwer, leo  un dia de noviembre v1Brouwer, leo  un dia de noviembre v1
Brouwer, leo un dia de noviembre v1
 
Jazz Licks
Jazz LicksJazz Licks
Jazz Licks
 
Trombon
TrombonTrombon
Trombon
 
Kansas Dust In The Wind (3)
Kansas  Dust In The Wind (3)Kansas  Dust In The Wind (3)
Kansas Dust In The Wind (3)
 
Clapton, Eric Layla (Unplugged Version)
Clapton, Eric  Layla (Unplugged Version)Clapton, Eric  Layla (Unplugged Version)
Clapton, Eric Layla (Unplugged Version)
 
Clapton Eric Layla Unplugged Version
Clapton Eric  Layla Unplugged VersionClapton Eric  Layla Unplugged Version
Clapton Eric Layla Unplugged Version
 
Hotel california acoustic guitarra 1
Hotel california acoustic guitarra 1Hotel california acoustic guitarra 1
Hotel california acoustic guitarra 1
 

Mehr von Mayisha Alamgir

Taylor swift love story-sheetzbox
Taylor swift love story-sheetzboxTaylor swift love story-sheetzbox
Taylor swift love story-sheetzboxMayisha Alamgir
 
Romeo and juliet love theme-sheetzbox
Romeo and juliet love theme-sheetzboxRomeo and juliet love theme-sheetzbox
Romeo and juliet love theme-sheetzboxMayisha Alamgir
 
Miley cyrus butterfly fly away-sheetzbox
Miley cyrus butterfly fly away-sheetzboxMiley cyrus butterfly fly away-sheetzbox
Miley cyrus butterfly fly away-sheetzboxMayisha Alamgir
 
Linkin park numb-sheetzbox
Linkin park numb-sheetzboxLinkin park numb-sheetzbox
Linkin park numb-sheetzbox
Mayisha Alamgir
 
Linkin park crawling-sheetzbox
Linkin park crawling-sheetzboxLinkin park crawling-sheetzbox
Linkin park crawling-sheetzboxMayisha Alamgir
 
Brahms lullaby-sheetzbox
Brahms lullaby-sheetzboxBrahms lullaby-sheetzbox
Brahms lullaby-sheetzbox
Mayisha Alamgir
 
River flows in_you_-_stefan_wan_tab
River flows in_you_-_stefan_wan_tabRiver flows in_you_-_stefan_wan_tab
River flows in_you_-_stefan_wan_tabMayisha Alamgir
 
M[1].giuliani
M[1].giulianiM[1].giuliani
M[1].giuliani
Mayisha Alamgir
 
Theory of music(session 3)
Theory of music(session 3)Theory of music(session 3)
Theory of music(session 3)
Mayisha Alamgir
 
Theory of music(session 2)
Theory of music(session 2)Theory of music(session 2)
Theory of music(session 2)
Mayisha Alamgir
 
Theory of music(session 1)
Theory of music(session 1)Theory of music(session 1)
Theory of music(session 1)
Mayisha Alamgir
 

Mehr von Mayisha Alamgir (20)

Yiruma maybe-sheetzbox
Yiruma maybe-sheetzboxYiruma maybe-sheetzbox
Yiruma maybe-sheetzbox
 
Taylor swift love story-sheetzbox
Taylor swift love story-sheetzboxTaylor swift love story-sheetzbox
Taylor swift love story-sheetzbox
 
Romeo and juliet love theme-sheetzbox
Romeo and juliet love theme-sheetzboxRomeo and juliet love theme-sheetzbox
Romeo and juliet love theme-sheetzbox
 
Miley cyrus butterfly fly away-sheetzbox
Miley cyrus butterfly fly away-sheetzboxMiley cyrus butterfly fly away-sheetzbox
Miley cyrus butterfly fly away-sheetzbox
 
Linkin park numb-sheetzbox
Linkin park numb-sheetzboxLinkin park numb-sheetzbox
Linkin park numb-sheetzbox
 
Linkin park crawling-sheetzbox
Linkin park crawling-sheetzboxLinkin park crawling-sheetzbox
Linkin park crawling-sheetzbox
 
Brahms lullaby-sheetzbox
Brahms lullaby-sheetzboxBrahms lullaby-sheetzbox
Brahms lullaby-sheetzbox
 
River flows in_you_-_stefan_wan_tab
River flows in_you_-_stefan_wan_tabRiver flows in_you_-_stefan_wan_tab
River flows in_you_-_stefan_wan_tab
 
Morel
MorelMorel
Morel
 
Recuerdo
RecuerdoRecuerdo
Recuerdo
 
1056[1]
1056[1]1056[1]
1056[1]
 
Las
LasLas
Las
 
El sueño de la muñeca
El sueño de la muñecaEl sueño de la muñeca
El sueño de la muñeca
 
River flows in you
River flows in youRiver flows in you
River flows in you
 
M[1].giuliani
M[1].giulianiM[1].giuliani
M[1].giuliani
 
Isaac albeniz-asturias
Isaac albeniz-asturiasIsaac albeniz-asturias
Isaac albeniz-asturias
 
Theory of music(session 3)
Theory of music(session 3)Theory of music(session 3)
Theory of music(session 3)
 
Theory of music(session 2)
Theory of music(session 2)Theory of music(session 2)
Theory of music(session 2)
 
Theory of music(session 1)
Theory of music(session 1)Theory of music(session 1)
Theory of music(session 1)
 
I believe
I believeI believe
I believe
 

Myth ost endless_love

 • 1. Endless Love Transcribed by tkviper Myth OST Em D C G F#m/5+ G (3) C (4) C7M G7M 5 - 23 - - - - - - 121 - 32 - 1 - 21 - - - 3 - - 3121 134211 32 - - - - - 32 - - - - 32 - - - Em (7th) Em (3) Em (2) D (2) C (3) G (2) D (3) 7 7 5 7 10 -2- - - - - 23 - - 4 - 13 421 - 12341 - 12341 - 43121 134211 Moderately h = 75 Intro Em D C G D Em F#m/5+ 4 DB B B B B B BB B B B B B B B B BBB :4 B B B B B B DB B B B B 1 B B B B let ring let ring let ring let ring let ring # $ # ! # ! ! ! ! $ " ! " ! $ ! $ c ! # ! # ! # # # ! ! # % & % $ # ! ! $ DU Verse I C D Em F#m/5+ C G C D B DB B B B B B B A B B B DB B B B DB B B B B B B B B B 4 B B B Jie ka wo zui shen mi de deng dai Xing xing zhui luo feng zai chui Mei yi ye bei xing tong chu- an yue Si nian yong mei you zh- on ? Harm. let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring "% ! # ! ! ! " $ $ ! ! ! ! # ! ! # % # # ! # % ! # % ! ! # ! $ # ! ! $ $ $ Page 1/6
 • 2. H H B B B B B B B B B B B B B BB B B B B B B B B B G (3) C (4) D G (3) Em C7M G7M B B B B B DB B B 8 B B BB dong Zhong yu zai jiang ni yong ru huai zhong Liang ke xin chan dian Zao xi guang le gu du xiang sui Wo wei xiao mian let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring ! & $ ! $ $ % % & # % & % % ! # # & & & ! & # ! # ! % # & & ( ( & # $ $ ) $ ! U Verse I DB Em (7th) Em F#m/5+ C G C D BBBB H B B B B B DB B B B B DB B B B B B B B B B B B B B B BB 12 B B B B dou Xiang xin wo bu bian de zhen xin Quan nian deng dai you wo cheng dui Xiang xin wo ni xuan ze deng dai Zai duo ku tong ye bu shan Harm. let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring "# ! # ! ! ! " $ $ ! ! ! # ! # ! ! ! ! # % # # ! # % & ! # % ! ! # ! # # ! $ $ ! $ H H B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B DB B B B G (3) C (4) D G (3) Em C7M G7M B 16 B B BB nuo Wu lun jing guo duo shao de han dong Wo jue bu fang duo Zhi you ni de wen rou neng jie jiu Wu bian de leng let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring & $ ! ! % % & # % & % % ! ! ! ! & & & ! & # ! # % % & & ( ( & # $ & $ ) $ ! Chorus U B DB B B B B DB B B B B B B B B B B BDB B B B B DB B B Em (7th) Em (3) Em (2) D (2) C (3) D (2) G (2) Em (3) Em (2) D BBBB B B B B B B B B 20 B B B shuo Hi sae na ye so ne cha go nu nei ka ma you Nu ri sa ram hae to na go mo Hi sae na ye so ne cha go nu nei ka ma you Nu ri sa ram hae to na go Harm. let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring "# ! # $ & ( $ & & ( ( ! # $ & ( ! ! ) ( & ) ) ( ! ! * ( ( * ( ( ( ( ( & $ & "! ( & ! ! ! Page 2/6
 • 3. Chorus B B B B B B B B DB B B B B DB B B B B B B B B B B B DB C (3) D (2) G (3) Em (3) Em (2) D (2) C (3) D (2) G (2) B B B B B B B B 24 B same ka kae ma you Nu ri nor mu sa ram hae so hap pa sa ne you So rou same ka kae ma you Nu ri nor mu sa ram hae so hap pa sa ne you So rou let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring $ & $ ! # $ & ( $ & & ( ( ! # & ) ) ( & ) % * ( ( & ( $ & & ( & $ & "! ! 1. Pattern 1 - played in the 1st repetition Solo B B B B DB B ZZZZZZ Em (3) Em (2) D C D (2) G (3) Em (3) D B B B B B B B B B DB B B B DB B B B B B B B B B B B 27 B B ZZZZZZ sa ram ha dam ma go mo te so ne you sa ram ha dam ma go let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring $ & ( $ & $ ! # $ & $ # ) ( & ) ! $ * ( % ! # ( & # ! ( & $ & & ! ! ZZZZ U D C D Em B B B B B B DB DB B B B B B DB B B B DB BB B B H B B BB B B B L B 30 B B ZZZZ ? Harm. let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring ! # $ & $ # ! ! "# $ & ! $ " $ ! # # ! ! ! # ! ! % # % # # ! # ! $ ! ! Page 3/6
 • 4. 2. B B B B B B B B DB B B B B DB B B B B B B B B B B B B B DB C (3) D (2) G (3) Em (3) Em (2) D (2) G (2) D (2) G (2) B B B B B B B B B 33 B mo te so ne you Rang ai cheng wei ni wo xin zhong Na yong yuan shengkaide hua Chuan yue let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring $ & $ ! # $ & ( ( & & ( ( ! # & ) ) ( "! ) ) ) % * ( ( & ( $ & & ( & "! & "! ! Chorus B B B B DB B B B B B B B B B B B DB B Em (3) Em (2) D (2) G (2) D (3) Em (3) Em (2) D (2) B B B B B B DB B B B B B B 36 B B shi kong jue bu di tou yong bu fang qi de meng Nu ri nor mu sa ram hae so let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring $ & ( ( & $ ! # $ & ( ) ( "! ) ) ) ( * ( % * ( ( & ( ( & "! & & ( & ! ! B B B B B B B B B DB B B B B DB B B C (3) D (2) G (2) Em (3) Em (2) D C (3) D (2) G (3) B B B B B B B B DB B B B B B B B B 39 B hap pa sa ne you So rou sa ram ha dam ma go mo te so ne you Rang ai let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring $ & & ( ( ! # $ & ( $ & $ ! # & ) ) ( & ) ( * ( % ( & $ & "! ( & $ & & ! Page 4/6
 • 5. B B B B DB B B B B B B B B B B B B DB B B B B DB B Em (3) Em (2) D (2) G (2) D (2) G (2) Em (3) Em (2) D (2) B B B B B B B B B B B 42 B B cheng wei ni wo xin zhong Na yong yuan shengkaide hua Nu ri so joh hae to ya so let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring $ & ( ( & & ( ( ! # $ & ( ) ( "! ) ) ) ) ( * ( ( * ( ( ( ( & "! & "! ( & ! ! Chorus B B BB B B B DB B B B B DB B B B B B B B B B B B B DB G (2) D (3) Em (3) Em (2) D (2) C (3) D (2) G (2) B B B B B B B B B B 45 B yi ji to ma na you Weiyou zhen ai zhui sui ni wo chuan yue wu jin shi kong So rou let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring ( & $ ! # $ & ( $ & & ( ( ! # "! ) ) ) ( & ) % * ( ( & ( ( "! & & ( & $ & "! ! B B B B DB B B B B B DB B Em (3) Em (2) D C (3) D (2) G (3) Em (3) Em (2) D C D B BBB B A B B B DB B B B B B B B A B B B B B B 48 B B 3 sa ram ha dam ma go mo te so ne you Ai shi xin zhongwei yi bu bian mei li de shen let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring let ring $ & ( $ & & $ $ & ( # ! $ # ! ) ( & ) ) $ $ * ( * # ! ( ! ! ! ( & $ & & ( $ ! ! Page 5/6
 • 6. ZZEm U BB BBB B L 52 B ZZ hua Harm. let ring let ring ! ! "# & ! ! # ! Page 6/6