SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
SSSScccchhhhéééémmmmaaaa ddddeeee pppprrrriiiinnnncccciiiippppeeee ggggéééénnnnéééérrrraaaallll ddddeeeessss cccciiiirrrrccccuuuuiiiittttssss ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnnaaaaggggeeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
CCCCoooonnnnssssttttiiiittttuuuuttttiiiioooonnnn----ddddiiiimmmmeeeennnnssssiiiioooonnnnssss éééélllléééémmmmeeeennnnttttssss pppprrrriiiinnnncccciiiippppaaaauuuuxxxx ffffrrrreeeeiiiinnnnaaaaggggeeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
CCCCoooouuuupppplllleeeessss ddddeeee sssseeeerrrrrrrraaaaggggeeee ((((eeeennnn ddddaaaaNNNN....mmmm))))
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
CCCCoooouuuupppplllleeeessss ddddeeee sssseeeerrrrrrrraaaaggggeeee ((((eeeennnn ddddaaaaNNNN....mmmm))))
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
CCCCoooouuuupppplllleeeessss ddddeeee sssseeeerrrrrrrraaaaggggeeee ((((eeeennnn ddddaaaaNNNN....mmmm))))
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
CCCCoooouuuupppplllleeeessss ddddeeee sssseeeerrrrrrrraaaaggggeeee ((((eeeennnn ddddaaaaNNNN....mmmm))))
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
VVVVaaaalllleeeeuuuurrrrssss ddddeeee rrrrééééggggllllaaaaggggeeee ddddeeeessss aaaannnngggglllleeeessss dddduuuu ttttrrrraaaaiiiinnnn aaaavvvvaaaannnntttt
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
VVVVaaaalllleeeeuuuurrrrssss ddddeeee ccccoooonnnnttttrrrrôôôôlllleeee ddddeeeessss aaaannnngggglllleeeessss dddduuuu ttttrrrraaaaiiiinnnn aaaarrrrrrrriiiièèèèrrrreeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
PPPPooooiiiinnnnttttssss ddddeeee mmmmeeeessssuuuurrrreeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
IIIInnnnggggrrrrééééddddiiiieeeennnnttttssss
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
LLLLiiiiqqqquuuuiiiiddddeeee ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
RRRRaaaaccccccccoooorrrrddddssss eeeetttt ccccaaaannnnaaaalllliiiissssaaaattttiiiioooonnnnssss ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnnaaaaggggeeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ccccoooonnnnttttrrrrôôôôlllleeee ddddeeeessss aaaannnngggglllleeeessss
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
CCCCoooonnnnttttrrrrôôôôlllleeee----RRRRééééggggllllaaaaggggeeee dddduuuu ttttrrrraaaaiiiinnnn aaaavvvvaaaannnntttt
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
CCCCoooonnnnttttrrrrôôôôlllleeee----RRRRééééggggllllaaaaggggeeee dddduuuu ttttrrrraaaaiiiinnnn aaaavvvvaaaannnntttt
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
CCCCoooonnnnttttrrrrôôôôlllleeee----RRRRééééggggllllaaaaggggeeee dddduuuu ttttrrrraaaaiiiinnnn aaaarrrrrrrriiiièèèèrrrreeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc dddduuuu ffffrrrreeeeiiiinnnnaaaaggggeeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc dddduuuu ffffrrrreeeeiiiinnnnaaaaggggeeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc dddduuuu ffffrrrreeeeiiiinnnnaaaaggggeeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
PPPPuuuurrrrggggeeee dddduuuu cccciiiirrrrccccuuuuiiiitttt ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnnaaaaggggeeee
30
GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSS
PPPPuuuurrrrggggeeee dddduuuu cccciiiirrrrccccuuuuiiiitttt ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnnaaaaggggeeee
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
CCCC rrrr eeee vvvv éééé
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
CCCCoooouuuupppplllleeeessss ddddeeee sssseeeerrrrrrrraaaaggggeeee ((((eeeennnn ddddaaaaNNNN....mmmm))))
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
CCCCoooouuuupppplllleeeessss ddddeeee sssseeeerrrrrrrraaaaggggeeee ((((eeeennnn ddddaaaaNNNN....mmmm))))
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
BBBBrrrraaaassss ssssuuuuppppéééérrrriiiieeeeuuuurrrr
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
CCCCoooouuuussssssssiiiinnnneeeettttssss ééééllllaaaassssttttiiiiqqqquuuueeeessss ddddeeee bbbbrrrraaaassss ssssuuuuppppéééérrrriiiieeeeuuuurrrr
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
BBBBrrrraaaassss iiiinnnnfffféééérrrriiiieeeeuuuurrrr
PPPPHHHHAAAASSSSEEEE 1111
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
BBBBrrrraaaassss iiiinnnnfffféééérrrriiiieeeeuuuurrrr
PPPPHHHHAAAASSSSEEEE IIIIIIII
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
BBBBrrrraaaassss iiiinnnnfffféééérrrriiiieeeeuuuurrrr
PPPPHHHHAAAASSSSEEEE IIIIIIII
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
BBBBrrrraaaassss iiiinnnnfffféééérrrriiiieeeeuuuurrrr
PPPPHHHHAAAASSSSEEEE IIIIIIII
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
CCCCoooouuuussssssssiiiinnnneeeettttssss ééééllllaaaassssttttiiiiqqqquuuueeeessss ddddeeee bbbbrrrraaaassss iiiinnnnfffféééérrrriiiieeeeuuuurrrr
PPPPHHHHAAAASSSSEEEE IIII
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
CCCCoooouuuussssssssiiiinnnneeeettttssss ééééllllaaaassssttttiiiiqqqquuuueeeessss ddddeeee bbbbrrrraaaassss iiiinnnnfffféééérrrriiiieeeeuuuurrrr
PPPPHHHHAAAASSSSEEEE IIIIIIII
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
CCCCoooouuuussssssssiiiinnnneeeettttssss ééééllllaaaassssttttiiiiqqqquuuueeeessss ddddeeee bbbbrrrraaaassss iiiinnnnfffféééérrrriiiieeeeuuuurrrr
PPPPHHHHAAAASSSSEEEE IIIIIIII
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
RRRRoooottttuuuulllleeee ddddeeee bbbbrrrraaaassss iiiinnnnfffféééérrrriiiieeeeuuuurrrr
PPPPHHHHAAAASSSSEEEE IIIIIIII
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
GGGGaaaarrrrnnnniiiittttuuuurrrreeeessss ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
GGGGaaaarrrrnnnniiiittttuuuurrrreeeessss ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
EEEEttttrrrriiiieeeerrrr ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
DDDDiiiissssqqqquuuueeee ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
RRRRoooouuuulllleeeemmmmeeeennnntttt ddddeeee ppppoooorrrrtttteeee----ffffuuuussssééééeeee
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
RRRRoooouuuulllleeeemmmmeeeennnntttt ddddeeee ppppoooorrrrtttteeee----ffffuuuussssééééeeee
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
RRRRoooouuuulllleeeemmmmeeeennnntttt ddddeeee ppppoooorrrrtttteeee----ffffuuuussssééééeeee
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
RRRRoooouuuulllleeeemmmmeeeennnntttt ddddeeee ppppoooorrrrtttteeee----ffffuuuussssééééeeee
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
AAAAmmmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeeuuuurrrr
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
AAAAmmmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeeuuuurrrr
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
AAAAmmmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeeuuuurrrr
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
AAAAmmmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeeuuuurrrr
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
RRRReeeessssssssoooorrrrtttt
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
RRRReeeessssssssoooorrrrtttt
31
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAAVVVVAAAANNNNTTTT
BBBBaaaarrrrrrrreeee aaaannnnttttiiii----ddddeeeevvvveeeerrrrssss
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
EEEEccccllllaaaattttéééé
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
CCCCoooouuuupppplllleeeessss ddddeeee sssseeeerrrrrrrraaaaggggeeee ((((eeeennnn ddddaaaaNNNN....mmmm))))
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
TTTTaaaammmmbbbboooouuuurrrr ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
CCCCyyyylllliiiinnnnddddrrrreeee rrrréééécccceeeepppptttteeeeuuuurrrr
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
CCCCyyyylllliiiinnnnddddrrrreeee rrrréééécccceeeepppptttteeeeuuuurrrr
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
GGGGaaaarrrrnnnniiiittttuuuurrrreeeessss ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn ((((ttttaaaammmmbbbboooouuuurrrr))))
BBBBEEEENNNNDDDDIIIIXXXX
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
GGGGaaaarrrrnnnniiiittttuuuurrrreeeessss ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn ((((ttttaaaammmmbbbboooouuuurrrr))))
BBBBEEEENNNNDDDDIIIIXXXX
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
GGGGaaaarrrrnnnniiiittttuuuurrrreeeessss ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn ((((ttttaaaammmmbbbboooouuuurrrr))))
BBBBEEEENNNNDDDDIIIIXXXX
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
GGGGaaaarrrrnnnniiiittttuuuurrrreeeessss ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn ((((ttttaaaammmmbbbboooouuuurrrr))))
BBBBEEEENNNNDDDDIIIIXXXX
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
GGGGaaaarrrrnnnniiiittttuuuurrrreeeessss ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn ((((ttttaaaammmmbbbboooouuuurrrr))))
GGGG IIII RRRR LLLL IIII NNNN GGGG
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
GGGGaaaarrrrnnnniiiittttuuuurrrreeeessss ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn ((((ttttaaaammmmbbbboooouuuurrrr))))
GGGG IIII RRRR LLLL IIII NNNN GGGG
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
GGGGaaaarrrrnnnniiiittttuuuurrrreeeessss ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn ((((ttttaaaammmmbbbboooouuuurrrr))))
GGGG IIII RRRR LLLL IIII NNNN GGGG
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
GGGGaaaarrrrnnnniiiittttuuuurrrreeeessss ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn ((((DDDDiiiissssqqqquuuueeee))))
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
GGGGaaaarrrrnnnniiiittttuuuurrrreeeessss ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn ((((DDDDiiiissssqqqquuuueeee))))
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
EEEEttttrrrriiiieeeerrrr ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
EEEEttttrrrriiiieeeerrrr ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
EEEEttttrrrriiiieeeerrrr ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
CCCCoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee mmmmééééccccaaaannnniiiiqqqquuuueeee dddd''''ééééttttrrrriiiieeeerrrr ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
CCCCoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee mmmmééééccccaaaannnniiiiqqqquuuueeee dddd''''ééééttttrrrriiiieeeerrrr ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
DDDDiiiissssqqqquuuueeee ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
RRRRoooouuuulllleeeemmmmeeeennnntttt
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
RRRRoooouuuulllleeeemmmmeeeennnntttt
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
BBBBrrrraaaassss ppppoooorrrrtttteeeeuuuurrrr
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
BBBBrrrraaaassss llllaaaattttéééérrrraaaallll
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
AAAAmmmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeeuuuurrrr
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
AAAAmmmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeeuuuurrrr
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
RRRR eeee ssss ssss oooo rrrr tttt
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
RRRR eeee ssss ssss oooo rrrr tttt
33
EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS PPPPOOOORRRRTTTTEEEEUUUURRRRSSSS AAAARRRRRRRRIIIIEEEERRRREEEE
BBBBaaaarrrrrrrreeee aaaannnnttttiiii----ddddeeeevvvveeeerrrrssss
35
RRRROOOOUUUUEEEESSSS EEEETTTT PPPPNNNNEEEEUUUUMMMMAAAATTTTIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCaaaarrrraaaaccccttttéééérrrriiiissssttttiiiiqqqquuuueeeessss
35
RRRROOOOUUUUEEEESSSS EEEETTTT PPPPNNNNEEEEUUUUMMMMAAAATTTTIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCaaaarrrraaaaccccttttéééérrrriiiissssttttiiiiqqqquuuueeeessss
35
RRRROOOOUUUUEEEESSSS EEEETTTT PPPPNNNNEEEEUUUUMMMMAAAATTTTIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCaaaarrrraaaaccccttttéééérrrriiiissssttttiiiiqqqquuuueeeessss
35
RRRROOOOUUUUEEEESSSS EEEETTTT PPPPNNNNEEEEUUUUMMMMAAAATTTTIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
EEEEqqqquuuuiiiilllliiiibbbbrrrraaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
36
EEEENNNNSSSSEEEEMMMMBBBBLLLLEEEE DDDDIIIIRRRREEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNN
EEEEccccllllaaaattttééééssss
36
EEEENNNNSSSSEEEEMMMMBBBBLLLLEEEE DDDDIIIIRRRREEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNN
RRRRoooottttuuuulllleeee aaaaxxxxiiiiaaaalllleeee
36
EEEENNNNSSSSEEEEMMMMBBBBLLLLEEEE DDDDIIIIRRRREEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNN
RRRRoooottttuuuulllleeee aaaaxxxxiiiiaaaalllleeee
36
EEEENNNNSSSSEEEEMMMMBBBBLLLLEEEE DDDDIIIIRRRREEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNN
BBBBooooîîîîttttiiiieeeerrrr ddddeeee ddddiiiirrrreeeeccccttttiiiioooonnnn
36
EEEENNNNSSSSEEEEMMMMBBBBLLLLEEEE DDDDIIIIRRRREEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNN
BBBBooooîîîîttttiiiieeeerrrr ddddeeee ddddiiiirrrreeeeccccttttiiiioooonnnn
36
EEEENNNNSSSSEEEEMMMMBBBBLLLLEEEE DDDDIIIIRRRREEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNN
VVVVaaaallllvvvveeee ddddeeee ddddiiiirrrreeeeccccttttiiiioooonnnn aaaassssssssiiiissssttttééééeeee
36
EEEENNNNSSSSEEEEMMMMBBBBLLLLEEEE DDDDIIIIRRRREEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNN
PPPPoooouuuussssssssooooiiiirrrr ddddeeee ddddiiiirrrreeeeccccttttiiiioooonnnn
36
EEEENNNNSSSSEEEEMMMMBBBBLLLLEEEE DDDDIIIIRRRREEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNN
CCCCoooolllloooonnnnnnnneeee ddddeeee ddddiiiirrrreeeeccccttttiiiioooonnnn rrrrééééggggllllaaaabbbblllleeee
36
EEEENNNNSSSSEEEEMMMMBBBBLLLLEEEE DDDDIIIIRRRREEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNN
RRRReeeemmmmppppllllaaaacccceeeemmmmeeeennnntttt ddddeeeessss bbbbaaaagggguuuueeeessss dddd''''aaaaxxxxeeee ddddeeee vvvvoooollllaaaannnntttt
36
EEEENNNNSSSSEEEEMMMMBBBBLLLLEEEE DDDDIIIIRRRREEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNN
RRRReeeemmmmppppllllaaaacccceeeemmmmeeeennnntttt ddddeeeessss bbbbaaaagggguuuueeeessss dddd''''aaaaxxxxeeee ddddeeee vvvvoooollllaaaannnntttt
36
EEEENNNNSSSSEEEEMMMMBBBBLLLLEEEE DDDDIIIIRRRREEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNN
AAAAxxxxeeee rrrrééééttttrrrraaaaccccttttaaaabbbblllleeee
36
EEEENNNNSSSSEEEEMMMMBBBBLLLLEEEE DDDDIIIIRRRREEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNN
AAAAxxxxeeee rrrrééééttttrrrraaaaccccttttaaaabbbblllleeee
36
EEEENNNNSSSSEEEEMMMMBBBBLLLLEEEE DDDDIIIIRRRREEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNN
VVVVoooollllaaaannnntttt ((((DDDDééééppppoooosssseeee----RRRReeeeppppoooosssseeee))))
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
MMMMaaaaîîîîttttrrrreeee ccccyyyylllliiiinnnnddddrrrreeee
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
SSSS eeee rrrr vvvv oooo ---- ffff rrrr eeee iiii nnnn
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
FFFFiiiillllttttrrrreeee àààà aaaaiiiirrrr ---- CCCCllllaaaappppeeeetttt ddddeeee rrrreeeetttteeeennnnuuuueeee dddduuuu sssseeeerrrrvvvvoooo----ffffrrrreeeeiiiinnnn
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCoooonnnnttttrrrrôôôôlllleeee ddddeeee llll''''ééééttttaaaannnncccchhhhééééiiiittttéééé dddduuuu SSSSeeeerrrrvvvvoooo----ffffrrrreeeeiiiinnnn
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn àààà mmmmaaaaiiiinnnn
LLLL eeee vvvv iiii eeee rrrr
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn àààà mmmmaaaaiiiinnnn
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn àààà mmmmaaaaiiiinnnn
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
FFFFlllleeeexxxxiiiibbbblllleeeessss ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnn
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCoooommmmppppeeeennnnssssaaaatttteeeeuuuurrrr ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnnaaaaggggeeee
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCoooommmmppppeeeennnnssssaaaatttteeeeuuuurrrr ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnnaaaaggggeeee
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCoooommmmppppeeeennnnssssaaaatttteeeeuuuurrrr ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnnaaaaggggeeee
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCoooommmmppppeeeennnnssssaaaatttteeeeuuuurrrr ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnnaaaaggggeeee
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCoooommmmppppeeeennnnssssaaaatttteeeeuuuurrrr ddddeeee ffffrrrreeeeiiiinnnnaaaaggggeeee
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ddddeeee ddddéééébbbbrrrraaaayyyyaaaaggggeeee
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ddddeeee ddddéééébbbbrrrraaaayyyyaaaaggggeeee
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
AAAAssssssssiiiissssttttaaaannnncccceeee ddddeeee llllaaaa ccccoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ddddeeee ddddéééébbbbrrrraaaayyyyaaaaggggeeee
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
EEEEnnnnsssseeeemmmmbbbblllleeee bbbbooooîîîîttttiiiieeeerrrr ---- RRRReeeessssssssoooorrrrtttt dddd''''aaaassssssssiiiissssttttaaaannnncccceeee
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
EEEEnnnnsssseeeemmmmbbbblllleeee bbbbooooîîîîttttiiiieeeerrrr ---- RRRReeeessssssssoooorrrrtttt dddd''''aaaassssssssiiiissssttttaaaannnncccceeee
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCyyyylllliiiinnnnddddrrrreeee éééémmmmeeeetttttttteeeeuuuurrrr dddd''''eeeemmmmbbbbrrrraaaayyyyaaaaggggeeee
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCyyyylllliiiinnnnddddrrrreeee éééémmmmeeeetttttttteeeeuuuurrrr dddd''''eeeemmmmbbbbrrrraaaayyyyaaaaggggeeee
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCyyyylllliiiinnnnddddrrrreeee rrrréééécccceeeepppptttteeeeuuuurrrr dddd''''eeeemmmmbbbbrrrraaaayyyyaaaaggggeeee
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCyyyylllliiiinnnnddddrrrreeee rrrréééécccceeeepppptttteeeeuuuurrrr dddd''''eeeemmmmbbbbrrrraaaayyyyaaaaggggeeee
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee eeeexxxxtttteeeerrrrnnnneeee ddddeeeessss vvvviiiitttteeeesssssssseeeessss
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee eeeexxxxtttteeeerrrrnnnneeee ddddeeeessss vvvviiiitttteeeesssssssseeeessss
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ddddeeee ttttrrrraaaannnnssssmmmmiiiissssssssiiiioooonnnn aaaauuuuttttoooommmmaaaattttiiiiqqqquuuueeee
TTTTAAAA AAAARRRR4444
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ddddeeee ttttrrrraaaannnnssssmmmmiiiissssssssiiiioooonnnn aaaauuuuttttoooommmmaaaattttiiiiqqqquuuueeee
TTTTAAAA AAAARRRR4444
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ddddeeee ttttrrrraaaannnnssssmmmmiiiissssssssiiiioooonnnn aaaauuuuttttoooommmmaaaattttiiiiqqqquuuueeee
TTTTAAAA AAAARRRR4444
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCââââbbbblllleeee ddddeeee ccccoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ddddeeee ttttrrrraaaannnnssssmmmmiiiissssssssiiiioooonnnn aaaauuuuttttoooommmmaaaattttiiiiqqqquuuueeee
TTTTAAAA AAAARRRR4444
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCââââbbbblllleeee ddddeeee ccccoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ddddeeee ttttrrrraaaannnnssssmmmmiiiissssssssiiiioooonnnn aaaauuuuttttoooommmmaaaattttiiiiqqqquuuueeee
TTTTAAAA AAAARRRR4444
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCââââbbbblllleeee ddddeeee ccccoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ddddeeee ttttrrrraaaannnnssssmmmmiiiissssssssiiiioooonnnn aaaauuuuttttoooommmmaaaattttiiiiqqqquuuueeee
TTTTAAAA 4444111144441111
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCââââbbbblllleeee ddddeeee ccccoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ddddeeee ttttrrrraaaannnnssssmmmmiiiissssssssiiiioooonnnn aaaauuuuttttoooommmmaaaattttiiiiqqqquuuueeee
TTTTAAAA 4444111144441111
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCââââbbbblllleeee ddddeeee ccccoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ddddeeee ttttrrrraaaannnnssssmmmmiiiissssssssiiiioooonnnn aaaauuuuttttoooommmmaaaattttiiiiqqqquuuueeee
TTTTAAAA 4444111144441111
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCââââbbbblllleeee ddddeeee ccccoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ddddeeee ttttrrrraaaannnnssssmmmmiiiissssssssiiiioooonnnn aaaauuuuttttoooommmmaaaattttiiiiqqqquuuueeee
TTTTAAAA MMMMJJJJ
37
CCCCOOOOMMMMMMMMAAAANNNNDDDDEEEESSSS DDDD''''EEEELLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTSSSS MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIIQQQQUUUUEEEESSSS
CCCCââââbbbblllleeee ddddeeee ccccoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ddddeeee ttttrrrraaaannnnssssmmmmiiiissssssssiiiioooonnnn aaaauuuuttttoooommmmaaaattttiiiiqqqquuuueeee
TTTTAAAA MMMMJJJJ
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
AAAAnnnnttttiiiibbbbllllooooccccaaaaggggeeee ddddeeeessss rrrroooouuuueeeessss
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
DDDDiiiirrrreeeeccccttttiiiioooonnnn àààà aaaassssssssiiiissssttttaaaannnncccceeee vvvvaaaarrrriiiiaaaabbbblllleeee
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
DDDDiiiirrrreeeeccccttttiiiioooonnnn àààà aaaassssssssiiiissssttttaaaannnncccceeee vvvvaaaarrrriiiiaaaabbbblllleeee
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
DDDDiiiirrrreeeeccccttttiiiioooonnnn àààà aaaassssssssiiiissssttttaaaannnncccceeee vvvvaaaarrrriiiiaaaabbbblllleeee
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
DDDDiiiirrrreeeeccccttttiiiioooonnnn àààà aaaassssssssiiiissssttttaaaannnncccceeee vvvvaaaarrrriiiiaaaabbbblllleeee
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
DDDDiiiirrrreeeeccccttttiiiioooonnnn àààà aaaassssssssiiiissssttttaaaannnncccceeee vvvvaaaarrrriiiiaaaabbbblllleeee
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
DDDDiiiirrrreeeeccccttttiiiioooonnnn àààà aaaassssssssiiiissssttttaaaannnncccceeee vvvvaaaarrrriiiiaaaabbbblllleeee
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
DDDDiiiirrrreeeeccccttttiiiioooonnnn àààà aaaassssssssiiiissssttttaaaannnncccceeee vvvvaaaarrrriiiiaaaabbbblllleeee
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
DDDDiiiirrrreeeeccccttttiiiioooonnnn àààà aaaassssssssiiiissssttttaaaannnncccceeee vvvvaaaarrrriiiiaaaabbbblllleeee
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
DDDDiiiirrrreeeeccccttttiiiioooonnnn àààà aaaassssssssiiiissssttttaaaannnncccceeee vvvvaaaarrrriiiiaaaabbbblllleeee
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
DDDDiiiirrrreeeeccccttttiiiioooonnnn àààà aaaassssssssiiiissssttttaaaannnncccceeee vvvvaaaarrrriiiiaaaabbbblllleeee
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé
38
SSSSYYYYSSSSTTTTEEEEMMMMEEEE HHHHYYYYDDDDRRRRAAAAUUUULLLLIIIIQQQQUUUUEEEE AAAA PPPPIIIILLLLOOOOTTTTAAAAGGGGEEEE EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOONNNNIIIIQQQQUUUUEEEE
SSSSuuuussssppppeeeennnnssssiiiioooonnnn àààà aaaammmmoooorrrrttttiiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt ppppiiiilllloooottttéééé

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von ReZiak

Mr 344-trafic-8
Mr 344-trafic-8Mr 344-trafic-8
Mr 344-trafic-8ReZiak
 
Mr 344-trafic-3
Mr 344-trafic-3Mr 344-trafic-3
Mr 344-trafic-3ReZiak
 
Mr 344-trafic-1
Mr 344-trafic-1Mr 344-trafic-1
Mr 344-trafic-1ReZiak
 
Mr 344-trafic-0
Mr 344-trafic-0Mr 344-trafic-0
Mr 344-trafic-0ReZiak
 
Mr 343-trafic-5
Mr 343-trafic-5Mr 343-trafic-5
Mr 343-trafic-5ReZiak
 
Mr 343-trafic-4
Mr 343-trafic-4Mr 343-trafic-4
Mr 343-trafic-4ReZiak
 
Mr 343-trafic-0
Mr 343-trafic-0Mr 343-trafic-0
Mr 343-trafic-0ReZiak
 
Mr 342-trafic-8
Mr 342-trafic-8Mr 342-trafic-8
Mr 342-trafic-8ReZiak
 
Mr 342-trafic-6
Mr 342-trafic-6Mr 342-trafic-6
Mr 342-trafic-6ReZiak
 
Mr 342-trafic-3
Mr 342-trafic-3Mr 342-trafic-3
Mr 342-trafic-3ReZiak
 
Mr 342-trafic-2
Mr 342-trafic-2Mr 342-trafic-2
Mr 342-trafic-2ReZiak
 
Mr 342-trafic-1
Mr 342-trafic-1Mr 342-trafic-1
Mr 342-trafic-1ReZiak
 
Mr 342-trafic-0
Mr 342-trafic-0Mr 342-trafic-0
Mr 342-trafic-0ReZiak
 
Mr 343-trafic-7
Mr 343-trafic-7Mr 343-trafic-7
Mr 343-trafic-7ReZiak
 
Mr 223-trafic 4 7-1
Mr 223-trafic 4 7-1Mr 223-trafic 4 7-1
Mr 223-trafic 4 7-1ReZiak
 
MR R25 n°5
MR R25 n°5MR R25 n°5
MR R25 n°5
ReZiak
 
MR R25 n°8
MR R25 n°8MR R25 n°8
MR R25 n°8ReZiak
 
MR R25 n°6
MR R25 n°6MR R25 n°6
MR R25 n°6
ReZiak
 
MR Moteurs type F (essence)
MR Moteurs type F (essence)MR Moteurs type F (essence)
MR Moteurs type F (essence)ReZiak
 
MR Moteurs type F (diesel)
MR Moteurs type F (diesel)MR Moteurs type F (diesel)
MR Moteurs type F (diesel)ReZiak
 

Mehr von ReZiak (20)

Mr 344-trafic-8
Mr 344-trafic-8Mr 344-trafic-8
Mr 344-trafic-8
 
Mr 344-trafic-3
Mr 344-trafic-3Mr 344-trafic-3
Mr 344-trafic-3
 
Mr 344-trafic-1
Mr 344-trafic-1Mr 344-trafic-1
Mr 344-trafic-1
 
Mr 344-trafic-0
Mr 344-trafic-0Mr 344-trafic-0
Mr 344-trafic-0
 
Mr 343-trafic-5
Mr 343-trafic-5Mr 343-trafic-5
Mr 343-trafic-5
 
Mr 343-trafic-4
Mr 343-trafic-4Mr 343-trafic-4
Mr 343-trafic-4
 
Mr 343-trafic-0
Mr 343-trafic-0Mr 343-trafic-0
Mr 343-trafic-0
 
Mr 342-trafic-8
Mr 342-trafic-8Mr 342-trafic-8
Mr 342-trafic-8
 
Mr 342-trafic-6
Mr 342-trafic-6Mr 342-trafic-6
Mr 342-trafic-6
 
Mr 342-trafic-3
Mr 342-trafic-3Mr 342-trafic-3
Mr 342-trafic-3
 
Mr 342-trafic-2
Mr 342-trafic-2Mr 342-trafic-2
Mr 342-trafic-2
 
Mr 342-trafic-1
Mr 342-trafic-1Mr 342-trafic-1
Mr 342-trafic-1
 
Mr 342-trafic-0
Mr 342-trafic-0Mr 342-trafic-0
Mr 342-trafic-0
 
Mr 343-trafic-7
Mr 343-trafic-7Mr 343-trafic-7
Mr 343-trafic-7
 
Mr 223-trafic 4 7-1
Mr 223-trafic 4 7-1Mr 223-trafic 4 7-1
Mr 223-trafic 4 7-1
 
MR R25 n°5
MR R25 n°5MR R25 n°5
MR R25 n°5
 
MR R25 n°8
MR R25 n°8MR R25 n°8
MR R25 n°8
 
MR R25 n°6
MR R25 n°6MR R25 n°6
MR R25 n°6
 
MR Moteurs type F (essence)
MR Moteurs type F (essence)MR Moteurs type F (essence)
MR Moteurs type F (essence)
 
MR Moteurs type F (diesel)
MR Moteurs type F (diesel)MR Moteurs type F (diesel)
MR Moteurs type F (diesel)
 

MR R25 n°3