Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Dobro jutro komsija

1.534 Aufrufe

Veröffentlicht am

Članak objavljen u 81. broju Internet ogledala

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Dobro jutro komsija

  1. 1. Apli ka ci je GoldMine Saša Jovanović "Dobro jutro komšija" Svima je poznat ovaj prisan i prijateljski pozdrav vlasnika male prodavnice "iz komšiluka". On vas poznaje, zna vaše N asuprot njima, velike firme, sa mnoštvom kupa- ca, teško ostvaruju ovakvu prisnu interakciju. Zato one u pomoć mogu da pozovu napredne tehnologije - kompjute- navike, narav, potrebe, pa i imovinsko i re i CRM softver (Customer Relationship Management), porodično stanje i vrlo je svestan činje- čija se efikasnost zasniva na obradi ogromne količine priku- pljenih "sirovih" podataka. nice da je lakše prodati ponovo vama No, jedna razlika ipak ostaje. Svi ti podaci, i pored toga kao starom kupcu nego naći novog. Zato što pružaju vrlo detaljne informacije o svakom kupcu, u ne- ku ruku su "istorijski" i "statistički". Izostala je interakcija vas čuva i na vaše želje spremno odgo- sa kupcem, mogućnost da se sve o njemu sazna u toku raz- vara već sledećom nabavkom... Tako, govora, a ne posle njega. razvijajući i održavajući personalizovan CALL CENTAR ZA MALE PARE odnos sa svojim kupcima, male trgovine Nekada, firma koja je imala centralu i operatera smatra- la se velikom. Zatim su se pojavili call centri, uvek na uslu- uspevaju da opstanu čak i u konkurenci- zi klijentima. No, složena oprema uslovljavala je da je ovaj način održavanja odnosa sa kupcima sebi moglo da priušti ji velikih trgovinskih lanaca koji imaju i tek nekoliko najvećih firmi. Ali, na krilima tehnologije, svet jeftinije proizvode. se ubrzano menja. Ono za šta je nekad trebalo odvojiti stoti- 60 Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 81
  2. 2. ne hiljada dolara, sada je dostupno zasvega par stotina do par hiljada evra.Call centar više nije nedostižan san,već moguća realnost svake srednje fir-me. U sprezi sa kvalitetnim CRM re-šenjem Call Centar može višestrukoisplatiti sebe.ZLATNI RUDNIK Imati sve podatke o jednom odmnoštva kupaca i to baš u trenutku ka-da nam se on obraća bio je cilj autorasoftvera GoldMine. Uspešnije od dru-gih oni su uspeli da povežu tehnologi-ju Call Centra i CRM u jedinstvenucelinu, ne zaboravljajući pri tom daiskoriste pogodnosti interneta i VoIPtelefoniranja. Program je uz to cenov-no sasvim dostupan i malim firmama.Takođe postoje čak i open source reše-nja. (Trend open source rešenja naveoje i Frontrange, autora GoldMinea, dauvede open source bazu podataka Fi-rebird u svoj proizvod, pa sada aktuel-na verzija GoldMine 7, osim MS SQLradi i sa Firebird bazom, dok podatkemože koristiti i iz drugih baza, sa webstranica i slično.) GoldMine je stand-alone aplikacijakoja se može instalirati kao samostal-na aplikacija, kao radna stanica ili kaoserver. Potpuno je proširiva i svaki ko-risnik sa master pravom pristupa mo-že menjati sve elemente interfejsa i de-finisati veze sa drugim izvorima poda-taka. Na taj način GoldMine postajemoćan alat za upravljanje informacija-ma o potencijalnim klijentima, potro-šačima, pomaže sektoru prodaje priupravljanju u dnevnim poslovima,marketing timu u planiranju i praće-nju aktivnosti, automatizuje mnogestandardne poslovne procese u "on" i"off line" uslovima poslovanja. Uz sve to, GoldMine se prirodnopovezuje sa Wordom, Excelom, Outlo- 61 Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 81
  3. 3. okom, Acrobatom i uvozi podatke iz • puna integracija između modu- getta, preko koga su pejdžeri postali najpopularnijih PIM programa. la, rešenja sistema i aplikacija trećeg pionirska prethodnica mobilnog ži- Iz njega možete sprovesti mail kam- nivoa vljenja na Balkanu. Sada "iz njegove panju, trenutno reagovati na upite ko- • zajedničko izveštavanje, automa- kuhinje" stiže ovaj novi koncept od- risnika na vašem sajtu, a možete i svo- tizacija poslovnih procesa, sigurno- nosa sa korisnicima, baziran na teleko- je mobilne uređaje jednostavno sinhro- sti, web usluga, i komponente instru- munikacionim tehnologijama i pozna- nizovati sa GoldMine podacima. ment table redukuju administrativna vanju kupaca. opterećenja ZoviMe nudi mogućnost da imate MESTA PRIMENE • pristup sa bilo kog mesta - web kli- svog ličnog operatera – virtuelnog lič- Gold Mine ima široko polje prime- jent i smart klijent smanjuju troškove nog asistenta, i to 24 časa dnevno 365 ne: u prodaji (omogućava razumeva- razvoja i podrške dana u godini. Virtualni Lični Asistent nje mušterija; centralizuje sve kontakt informacije sa različitih sistema i čini ih dostupnim celom timu; omoguća- va dizajniranje poslovnih pravila bazi- ranih na poslovnom protoku automa- tizovanim procesom i zatvaranje većeg broja poslovnih procesa, gde put vodi od kontakta do ugovora rezultirajući kratkim prodajnim ciklusom i uveća- nim profitom), u marketingu (daleko efektnije postavljanje, upravljanje i iz- vršavanje marketinških kampanja; la- ko usvajanje, kvalifikovanje i distribu- cija odluka ka prodajnim snagama; br- zi pregled rezultata kampanja, potenci- jalnih prodaja, efekata svih kampanja i povratak na početak investicija za kampanje), u menadžmentu (izvešta- vanje i analiziranje, identifikacija mo- gućnosti, analiza detalja dobitaka/gu- • implementacija svih odabranih može odgovoriti ljudskim glasom na bitaka), u oblasti usluga i podrške delova rešenja kako bi se vaše potrebe sve telefonske pozive, može poslati (poboljšanje potrošačkih usluga, redu- srele sa prenetim postojećim program- SMS, faks ili e-mail poruku i preusme- kovanje telefonskih troškova). skim investicijama. riti telefonski poziv u skladu sa potre- GoldMine obezbeđuje automatizaci- bama poslovanja; može procesirati va- ju procesa. Manuelne intervencije se re- KONAC DELO KRASI... šu redovnu poštu, organizovati vam dukuju i povećava se efikasnost (auto- Uvesti ovako složen softver u poslo- planer i na brojne druge načine zame- matizacija ustaljenog rada i dužnosti ko- vanje na prvi pogled može delovati niti osoblje koje niste u mogućnosti da je se ponavljaju kao i drugih poslovnih kao veliki zalogaj. Međutim, distribu- zaposlite. I pri tome da uvek i u potpu- procesa, spisak follow-up aktivnost za ter GoldMine softvera stoji na raspo- nosti poštuje vaša uputstva. Io kontaktiranje, instalacija serija unapred laganju kupcima ne samo u uvođenju određenih aktivnosti za pokretanje svih softvera, već i u organizovanju njiho- kontakata ili grupa kontakata). vog sopstvenog Call centra. Reč je o Važna mesta u integracijama: preduzeću ZoviMe, čiji vlasnik je go- • sva rešenja sistema dele identičnu spodin Zoran Marković, koga doma- arhitekturu ća javnost pamti kao osnivača Belpa-62 Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 81

×