Dobro jutro komsija

1.501 Aufrufe

Veröffentlicht am

Članak objavljen u 81. broju Internet ogledala

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Dobro jutro komsija

  1. 1. Apli ka ci je GoldMine Saša Jovanović "Dobro jutro komšija" Svima je poznat ovaj prisan i prijateljski pozdrav vlasnika male prodavnice "iz komšiluka". On vas poznaje, zna vaše N asuprot njima, velike firme, sa mnoštvom kupa- ca, teško ostvaruju ovakvu prisnu interakciju. Zato one u pomoć mogu da pozovu napredne tehnologije - kompjute- navike, narav, potrebe, pa i imovinsko i re i CRM softver (Customer Relationship Management), porodično stanje i vrlo je svestan činje- čija se efikasnost zasniva na obradi ogromne količine priku- pljenih "sirovih" podataka. nice da je lakše prodati ponovo vama No, jedna razlika ipak ostaje. Svi ti podaci, i pored toga kao starom kupcu nego naći novog. Zato što pružaju vrlo detaljne informacije o svakom kupcu, u ne- ku ruku su "istorijski" i "statistički". Izostala je interakcija vas čuva i na vaše želje spremno odgo- sa kupcem, mogućnost da se sve o njemu sazna u toku raz- vara već sledećom nabavkom... Tako, govora, a ne posle njega. razvijajući i održavajući personalizovan CALL CENTAR ZA MALE PARE odnos sa svojim kupcima, male trgovine Nekada, firma koja je imala centralu i operatera smatra- la se velikom. Zatim su se pojavili call centri, uvek na uslu- uspevaju da opstanu čak i u konkurenci- zi klijentima. No, složena oprema uslovljavala je da je ovaj način održavanja odnosa sa kupcima sebi moglo da priušti ji velikih trgovinskih lanaca koji imaju i tek nekoliko najvećih firmi. Ali, na krilima tehnologije, svet jeftinije proizvode. se ubrzano menja. Ono za šta je nekad trebalo odvojiti stoti- 60 Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 81
  2. 2. ne hiljada dolara, sada je dostupno zasvega par stotina do par hiljada evra.Call centar više nije nedostižan san,već moguća realnost svake srednje fir-me. U sprezi sa kvalitetnim CRM re-šenjem Call Centar može višestrukoisplatiti sebe.ZLATNI RUDNIK Imati sve podatke o jednom odmnoštva kupaca i to baš u trenutku ka-da nam se on obraća bio je cilj autorasoftvera GoldMine. Uspešnije od dru-gih oni su uspeli da povežu tehnologi-ju Call Centra i CRM u jedinstvenucelinu, ne zaboravljajući pri tom daiskoriste pogodnosti interneta i VoIPtelefoniranja. Program je uz to cenov-no sasvim dostupan i malim firmama.Takođe postoje čak i open source reše-nja. (Trend open source rešenja naveoje i Frontrange, autora GoldMinea, dauvede open source bazu podataka Fi-rebird u svoj proizvod, pa sada aktuel-na verzija GoldMine 7, osim MS SQLradi i sa Firebird bazom, dok podatkemože koristiti i iz drugih baza, sa webstranica i slično.) GoldMine je stand-alone aplikacijakoja se može instalirati kao samostal-na aplikacija, kao radna stanica ili kaoserver. Potpuno je proširiva i svaki ko-risnik sa master pravom pristupa mo-že menjati sve elemente interfejsa i de-finisati veze sa drugim izvorima poda-taka. Na taj način GoldMine postajemoćan alat za upravljanje informacija-ma o potencijalnim klijentima, potro-šačima, pomaže sektoru prodaje priupravljanju u dnevnim poslovima,marketing timu u planiranju i praće-nju aktivnosti, automatizuje mnogestandardne poslovne procese u "on" i"off line" uslovima poslovanja. Uz sve to, GoldMine se prirodnopovezuje sa Wordom, Excelom, Outlo- 61 Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 81
  3. 3. okom, Acrobatom i uvozi podatke iz • puna integracija između modu- getta, preko koga su pejdžeri postali najpopularnijih PIM programa. la, rešenja sistema i aplikacija trećeg pionirska prethodnica mobilnog ži- Iz njega možete sprovesti mail kam- nivoa vljenja na Balkanu. Sada "iz njegove panju, trenutno reagovati na upite ko- • zajedničko izveštavanje, automa- kuhinje" stiže ovaj novi koncept od- risnika na vašem sajtu, a možete i svo- tizacija poslovnih procesa, sigurno- nosa sa korisnicima, baziran na teleko- je mobilne uređaje jednostavno sinhro- sti, web usluga, i komponente instru- munikacionim tehnologijama i pozna- nizovati sa GoldMine podacima. ment table redukuju administrativna vanju kupaca. opterećenja ZoviMe nudi mogućnost da imate MESTA PRIMENE • pristup sa bilo kog mesta - web kli- svog ličnog operatera – virtuelnog lič- Gold Mine ima široko polje prime- jent i smart klijent smanjuju troškove nog asistenta, i to 24 časa dnevno 365 ne: u prodaji (omogućava razumeva- razvoja i podrške dana u godini. Virtualni Lični Asistent nje mušterija; centralizuje sve kontakt informacije sa različitih sistema i čini ih dostupnim celom timu; omoguća- va dizajniranje poslovnih pravila bazi- ranih na poslovnom protoku automa- tizovanim procesom i zatvaranje većeg broja poslovnih procesa, gde put vodi od kontakta do ugovora rezultirajući kratkim prodajnim ciklusom i uveća- nim profitom), u marketingu (daleko efektnije postavljanje, upravljanje i iz- vršavanje marketinških kampanja; la- ko usvajanje, kvalifikovanje i distribu- cija odluka ka prodajnim snagama; br- zi pregled rezultata kampanja, potenci- jalnih prodaja, efekata svih kampanja i povratak na početak investicija za kampanje), u menadžmentu (izvešta- vanje i analiziranje, identifikacija mo- gućnosti, analiza detalja dobitaka/gu- • implementacija svih odabranih može odgovoriti ljudskim glasom na bitaka), u oblasti usluga i podrške delova rešenja kako bi se vaše potrebe sve telefonske pozive, može poslati (poboljšanje potrošačkih usluga, redu- srele sa prenetim postojećim program- SMS, faks ili e-mail poruku i preusme- kovanje telefonskih troškova). skim investicijama. riti telefonski poziv u skladu sa potre- GoldMine obezbeđuje automatizaci- bama poslovanja; može procesirati va- ju procesa. Manuelne intervencije se re- KONAC DELO KRASI... šu redovnu poštu, organizovati vam dukuju i povećava se efikasnost (auto- Uvesti ovako složen softver u poslo- planer i na brojne druge načine zame- matizacija ustaljenog rada i dužnosti ko- vanje na prvi pogled može delovati niti osoblje koje niste u mogućnosti da je se ponavljaju kao i drugih poslovnih kao veliki zalogaj. Međutim, distribu- zaposlite. I pri tome da uvek i u potpu- procesa, spisak follow-up aktivnost za ter GoldMine softvera stoji na raspo- nosti poštuje vaša uputstva. Io kontaktiranje, instalacija serija unapred laganju kupcima ne samo u uvođenju određenih aktivnosti za pokretanje svih softvera, već i u organizovanju njiho- kontakata ili grupa kontakata). vog sopstvenog Call centra. Reč je o Važna mesta u integracijama: preduzeću ZoviMe, čiji vlasnik je go- • sva rešenja sistema dele identičnu spodin Zoran Marković, koga doma- arhitekturu ća javnost pamti kao osnivača Belpa-62 Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 81

×