كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي

siarezaee
كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي
كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي
‫برنگذر‬ ‫اندیشه‬ ‫برتر‬ ‫كزین‬ ‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬‫برنگذر‬ ‫اندیشه‬ ‫برتر‬ ‫كزین‬ ‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬‫د‬‫د‬
•‫ایران‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫فرهنگي‬ ‫دانشجوئي‬ ‫معاونت‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬‫ایران‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫فرهنگي‬ ‫دانشجوئي‬ ‫معاونت‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬
•‫کتابخانه‬ ‫این‬‫کتابخانه‬ ‫این‬‫سال‬ ‫ماه‬ ‫آبان‬ ‫از‬‫سال‬ ‫ماه‬ ‫آبان‬ ‫از‬۱۳۷۸۱۳۷۸‫عمدتا‬ ‫كتابخانه‬ ‫این‬ ‫تاسيس‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫نمود‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ "‫رسما‬‫عمدتا‬ ‫كتابخانه‬ ‫این‬ ‫تاسيس‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫نمود‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ "‫رسما‬
.‫بود‬ ‫درسي‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابهاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫دانشگاه‬ ‫اساتيد‬ ‫دانشجویان،كاركنان،و‬ ‫نياز‬ ‫ساختن‬ ‫برآورده‬.‫بود‬ ‫درسي‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابهاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫دانشگاه‬ ‫اساتيد‬ ‫دانشجویان،كاركنان،و‬ ‫نياز‬ ‫ساختن‬ ‫برآورده‬
•‫این‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫مواجه‬ ‫درسي‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫كتابها‬ ‫از‬ ‫عظيمي‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫دانشگاه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫بدو‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬‫این‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫مواجه‬ ‫درسي‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫كتابها‬ ‫از‬ ‫عظيمي‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫دانشگاه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫بدو‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬
‫هاي‬ ‫آگاهي‬ ‫سطح‬ ‫ارتقائ‬ ‫جهت‬ ‫ذهني‬ ‫خستگي‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫نوع‬ ‫در‬ ‫تنوع‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫ميان‬‫هاي‬ ‫آگاهي‬ ‫سطح‬ ‫ارتقائ‬ ‫جهت‬ ‫ذهني‬ ‫خستگي‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫نوع‬ ‫در‬ ‫تنوع‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫ميان‬
‫به‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬ ‫چنين‬ ‫وجود‬ ‫ضرورت‬ ‫دهند.لذا‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بار‬ ‫خود‬ ‫فرهنگي‬ ‫و‬ ‫عمومي‬‫به‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬ ‫چنين‬ ‫وجود‬ ‫ضرورت‬ ‫دهند.لذا‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بار‬ ‫خود‬ ‫فرهنگي‬ ‫و‬ ‫عمومي‬
.‫ميگردد‬ ‫آشكار‬ ‫وضوح‬ ‫طور‬.‫ميگردد‬ ‫آشكار‬ ‫وضوح‬ ‫طور‬
•‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫وظایف‬‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫وظایف‬
•11--‫كتابها‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نهفته‬ ‫اطلعات‬ ‫صحيح‬ ‫اشاعه‬ ‫و‬ ‫مناسب،حفاظت،سازماندهي‬ ‫كتابهاي‬ ‫تهيه‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫كتابها‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نهفته‬ ‫اطلعات‬ ‫صحيح‬ ‫اشاعه‬ ‫و‬ ‫مناسب،حفاظت،سازماندهي‬ ‫كتابهاي‬ ‫تهيه‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫از‬‫از‬
‫اس‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫دانشجوئی‬ ‫های‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫كتابخانه‬ ‫این‬ ‫اصلي‬ ‫وظایف‬‫اس‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫دانشجوئی‬ ‫های‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫كتابخانه‬ ‫این‬ ‫اصلي‬ ‫وظایف‬.‫ت‬.‫ت‬
•22--‫دیده‬ ‫آموزش‬ ‫نيروهاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫علمي‬ ‫روشهاي‬ ‫گيري‬ ‫كار‬ ‫به‬‫دیده‬ ‫آموزش‬ ‫نيروهاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫علمي‬ ‫روشهاي‬ ‫گيري‬ ‫كار‬ ‫به‬‫رده‬ ‫براي‬‫رده‬ ‫براي‬
‫كتابها‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫نویسي‬ ‫فهرست‬ ‫و‬ ‫بندي‬‫كتابها‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫نویسي‬ ‫فهرست‬ ‫و‬ ‫بندي‬
•33--‫قدیمي‬ ‫كتابهاي‬ ‫كردن‬ ‫وجين‬‫قدیمي‬ ‫كتابهاي‬ ‫كردن‬ ‫وجين‬
•44‫تبليغات‬ ‫ازطریق‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫كتابهاي‬ ‫-معرفي‬‫تبليغات‬ ‫ازطریق‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫كتابهاي‬ ‫-معرفي‬55‫در‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقات‬ ‫-برگزاری‬‫در‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقات‬ ‫-برگزاری‬
‫دانشگاه‬ ‫سطح‬‫دانشگاه‬ ‫سطح‬
•66‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫نمایشگاه‬ ‫-برپایی‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫نمایشگاه‬ ‫-برپایی‬
•77‫دانشجوئی‬ ‫خوابگاههای‬ ‫کليه‬ ‫کتابخانه‬ ‫النتشارجهت‬ ‫کثير‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬ -‫دانشجوئی‬ ‫خوابگاههای‬ ‫کليه‬ ‫کتابخانه‬ ‫النتشارجهت‬ ‫کثير‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬ -
•88‫ن‬ ‫کارکنا‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫حساب‬ ‫-تسویه‬‫ن‬ ‫کارکنا‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫حساب‬ ‫-تسویه‬
‫امانت)مرجع‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫ورود‬ ‫بخش‬‫امانت)مرجع‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫ورود‬ ‫بخش‬))
•‫مراجعه‬ ‫نياز‬ ‫به‬ ‫پاسخگوئي‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫مسئول‬ ‫اصلي‬ ‫وظيفه‬‫مراجعه‬ ‫نياز‬ ‫به‬ ‫پاسخگوئي‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫مسئول‬ ‫اصلي‬ ‫وظيفه‬
‫كتابهاي‬ ‫جستجووبازیابي‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫راهنمائي‬ ‫و‬ ‫كنندگان‬‫كتابهاي‬ ‫جستجووبازیابي‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫راهنمائي‬ ‫و‬ ‫كنندگان‬
.‫ميباشد‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫سيستم‬ ‫به‬ ‫اطلعات‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬.‫ميباشد‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫سيستم‬ ‫به‬ ‫اطلعات‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬
:‫کتاب‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫فهرست‬ ‫بخش‬:‫کتاب‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫فهرست‬ ‫بخش‬
•‫کتب‬ ‫کليه‬ ‫،مشخصات‬ ‫نویسی‬ ‫فهرست‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬‫کتب‬ ‫کليه‬ ‫،مشخصات‬ ‫نویسی‬ ‫فهرست‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬
‫شماره‬ ‫کتابها‬ ‫و‬ ‫،درج‬ ‫ثبت‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫اهدایی‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬‫شماره‬ ‫کتابها‬ ‫و‬ ‫،درج‬ ‫ثبت‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫اهدایی‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬
‫گذاری‬‫گذاری‬.‫ميشوند‬.‫ميشوند‬
‫نيزدر‬ ‫خواني‬ ‫قفسه‬ ‫و‬ ‫مجموعه‬ ‫مستمر‬ ‫تنظيم‬‫نيزدر‬ ‫خواني‬ ‫قفسه‬ ‫و‬ ‫مجموعه‬ ‫مستمر‬ ‫تنظيم‬
‫انجام‬ ‫بخش‬ ‫این‬‫انجام‬ ‫بخش‬ ‫این‬.‫ميشود‬.‫ميشود‬
:‫کتاب‬ ‫امانت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫بخش‬:‫کتاب‬ ‫امانت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫بخش‬
‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬
‫راهنمائی‬ ‫از‬ ‫کتاب(پس‬ ‫کارت‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫)جيب‬‫راهنمائی‬ ‫از‬ ‫کتاب(پس‬ ‫کارت‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫)جيب‬
.‫ميشود‬ ‫داده‬ ‫امانت‬ ‫نيازشان‬ ‫مورد‬ ‫کتاب‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫مراجعين‬.‫ميشود‬ ‫داده‬ ‫امانت‬ ‫نيازشان‬ ‫مورد‬ ‫کتاب‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫مراجعين‬
:‫نشریات‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫اشتراک‬ ، ‫تهيه‬ ‫بخش‬:‫نشریات‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫اشتراک‬ ، ‫تهيه‬ ‫بخش‬
‫های‬ ‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬ ‫درخواست‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬‫های‬ ‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬ ‫درخواست‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬
‫مجلت‬ ‫و‬ ‫ورزشی‬ ‫،ایران‬ ‫کيهان‬ ،‫جم‬ ‫،جام‬ ‫،همشهری‬ ‫ایران‬‫مجلت‬ ‫و‬ ‫ورزشی‬ ‫،ایران‬ ‫کيهان‬ ،‫جم‬ ‫،جام‬ ‫،همشهری‬ ‫ایران‬
‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫کليه‬ ‫به‬ ‫جراید‬ ‫این‬ ، ‫سلمت‬ ‫نامه‬ ‫،هفته‬ ‫موفقيت‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫کليه‬ ‫به‬ ‫جراید‬ ‫این‬ ، ‫سلمت‬ ‫نامه‬ ‫،هفته‬ ‫موفقيت‬
‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫جدید‬ ‫موارد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫جدید‬ ‫موارد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬
‫ميشود‬ ‫انجام‬ ‫پيگيری‬ ‫و‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬‫ميشود‬ ‫انجام‬ ‫پيگيری‬ ‫و‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬
‫كتابها‬ ‫موضوعات‬ ‫تنوع‬‫كتابها‬ ‫موضوعات‬ ‫تنوع‬
•‫از‬ ‫موضوعاتی‬ ‫بر‬ ‫مشتمل‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫كتابهاي‬ ‫مجموعه‬‫از‬ ‫موضوعاتی‬ ‫بر‬ ‫مشتمل‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫كتابهاي‬ ‫مجموعه‬
،‫مذهبي،ادبي،تاريخي،هنري،اجتماعي،سياسي‬ ‫قبيل‬،‫مذهبي،ادبي،تاريخي،هنري،اجتماعي،سياسي‬ ‫قبيل‬
‫بر‬ ‫بالغ‬ ‫آنها‬ ‫تعداد‬ ‫و...ميباشدكه‬ ‫روانشناسي،جغرافي‬‫بر‬ ‫بالغ‬ ‫آنها‬ ‫تعداد‬ ‫و...ميباشدكه‬ ‫روانشناسي،جغرافي‬
88000000.‫باشد‬ ‫می‬ ‫جلد‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫جلد‬
‫عضويت‬ ‫شرايط‬‫عضويت‬ ‫شرايط‬
•‫عضوي‬ ‫فرم‬ ‫تكميل‬‫عضوي‬ ‫فرم‬ ‫تكميل‬‫ت‬‫ت‬
•‫فتوكپي‬ ‫و‬ (‫دانشجويان‬ ‫دانشجوئي)جهت‬ ‫كارت‬ ‫فتوكپي‬ ‫ارائه‬‫فتوكپي‬ ‫و‬ (‫دانشجويان‬ ‫دانشجوئي)جهت‬ ‫كارت‬ ‫فتوكپي‬ ‫ارائه‬
‫كاركنان‬ ‫براي‬ ‫استخدامي‬ ‫حكم‬‫كاركنان‬ ‫براي‬ ‫استخدامي‬ ‫حكم‬
•‫عكس‬ ‫قطعه‬ ‫يك‬ ‫ارائه‬‫عكس‬ ‫قطعه‬ ‫يك‬ ‫ارائه‬۴۴**۳۳
•‫مبلغ‬ ‫پرداخت‬‫مبلغ‬ ‫پرداخت‬۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰‫سالنه‬ ‫عضويت‬ ‫حق‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ريال‬‫سالنه‬ ‫عضويت‬ ‫حق‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ريال‬
‫نشاني‬‫نشاني‬::-‫ايران‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫ميلد-دانشگاه‬ ‫برج‬ ‫همت-جنب‬ ‫تهران-اتوبان‬-‫ايران‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫ميلد-دانشگاه‬ ‫برج‬ ‫همت-جنب‬ ‫تهران-اتوبان‬
‫سوم-كتابخانه‬ ‫طبقه‬ - ‫فرهنگي‬ ‫دانشجوئي‬ ‫معاونت‬ ‫سرويس‬ ‫سلف‬ ‫ساختمان‬‫سوم-كتابخانه‬ ‫طبقه‬ - ‫فرهنگي‬ ‫دانشجوئي‬ ‫معاونت‬ ‫سرويس‬ ‫سلف‬ ‫ساختمان‬
:‫تلفن‬ ‫فرهنگي‬:‫تلفن‬ ‫فرهنگي‬۸۲۹۴۵۳۴۰۸۲۹۴۵۳۴۰--۴۱۴۱
‫سال‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫عملکرد‬‫سال‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫عملکرد‬8888
‫تاريخ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ذيل‬ ‫های‬ ‫فعاليت‬ ‫کتابخانه‬ ‫اين‬‫تاريخ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ذيل‬ ‫های‬ ‫فعاليت‬ ‫کتابخانه‬ ‫اين‬15/1/8815/1/88‫تاريخ‬ ‫تا‬‫تاريخ‬ ‫تا‬30/9/8830/9/88‫است‬ ‫رسانده‬ ‫انجام‬ ‫به‬‫است‬ ‫رسانده‬ ‫انجام‬ ‫به‬
‫سه‬‫سه‬
‫ماهه‬‫ماهه‬
‫سوم‬‫سوم‬
‫اذر‬‫اذر‬ ‫آبان‬‫آبان‬ ‫مهر‬‫مهر‬ ‫شش‬‫شش‬
‫ماهه‬‫ماهه‬
‫اول‬‫اول‬
‫سه‬‫سه‬
‫ماهه‬‫ماهه‬
‫دوم‬‫دوم‬
‫شهریو‬‫شهریو‬
‫ر‬‫ر‬
‫مرداد‬‫مرداد‬ ‫تیر‬‫تیر‬ ‫سه‬‫سه‬
‫ماهه‬‫ماهه‬
‫اول‬‫اول‬
‫خرداد‬‫خرداد‬ ‫اردیبه‬‫اردیبه‬
‫شت‬‫شت‬
‫فرورد‬‫فرورد‬
‫ین‬‫ین‬
‫فعالیت‬ ‫عنوان‬‫فعالیت‬ ‫عنوان‬ ‫ردیف‬‫ردیف‬
845845 269269 296296 280280 158158
11
832832 204204 295295 333333 749749 260260 245245 244244 ‫امانت‬ ‫کتب‬ ‫تعداد‬‫امانت‬ ‫کتب‬ ‫تعداد‬
‫شده‬ ‫داده‬‫شده‬ ‫داده‬
11
5151 1010 1111 3030 170170 110110 5050 3030 3030 6060 2020 2020 2020 ‫ثبت‬ ‫تعداد‬‫ثبت‬ ‫تعداد‬ 22
5151 1010 1111 3030 170170 110110 5050 3030 3030 6060 2020 2020 2020 ‫بندی‬ ‫رده‬ ‫تعداد‬‫بندی‬ ‫رده‬ ‫تعداد‬ 33
196196 88 1010 178178 4848 2020 33 99 88 2828 77 1010 1111 ‫جدید‬ ‫اعضا‬ ‫تعداد‬‫جدید‬ ‫اعضا‬ ‫تعداد‬ 44
5151 1010 1111 3030 170170 110110 5050 3030 3030 6060 2020 2020 2020 ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫تعداد‬‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫تعداد‬
‫کتب‬‫کتب‬
55
246246
44
24642464 245245
44
24442444 226226
66
226226 226226 22632263 22542254 224224
66
224224
66
223223
99
222222
77
‫اعضا‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬‫اعضا‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬ 66
114114
55
308308 370370 467467 189189
22
960960 277277 337337 346346 932932 318318 318318 296296 ‫مراجعان‬ ‫تعداد‬‫مراجعان‬ ‫تعداد‬ 77
55 44 11 -- 44 22 11 11 -- 22 11 11 ‫مسابقه‬ ‫طرح‬ ‫تعداد‬‫مسابقه‬ ‫طرح‬ ‫تعداد‬ 88
240240 8080 8080 8080 200200 8080 2020 2020 4040 120120 4040 4040 4040 ‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬ 99
9696 3232 3232 3232 ‫مجله‬ ‫اشتراک‬‫مجله‬ ‫اشتراک‬ 1010
‫به‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقات‬ ‫عناوين‬‫به‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقات‬ ‫عناوين‬
:‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذيل‬ ‫شرح‬:‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذيل‬ ‫شرح‬
•11‫به‬ "‫مرواريد‬ ‫برای‬ ‫صدفی‬ ،‫"حجاب‬ ‫کتابخوانی‬ ‫-مسابقه‬‫به‬ "‫مرواريد‬ ‫برای‬ ‫صدفی‬ ،‫"حجاب‬ ‫کتابخوانی‬ ‫-مسابقه‬
‫حجاب"اثر‬ ‫"مسئله‬ ‫کتاب‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ‫معلم‬ ‫هفته‬ ‫مناسبت‬‫حجاب"اثر‬ ‫"مسئله‬ ‫کتاب‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ‫معلم‬ ‫هفته‬ ‫مناسبت‬
‫مطهری‬ ‫شهيد‬‫مطهری‬ ‫شهيد‬‫آزمون:کتبی‬ ‫نوع‬‫آزمون:کتبی‬ ‫نوع‬
•‫از‬ ‫بيش‬ :‫کننده‬ ‫تعدادشرکت‬‫از‬ ‫بيش‬ :‫کننده‬ ‫تعدادشرکت‬5050‫نفر‬‫نفر‬
•‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جايزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جايزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬
2‫روز‬ ‫مناسبت‬ ‫اطهر"به‬ ‫"زهرای‬ ‫کتابخوانی‬ ‫-مسابقه‬
( ‫دانشجويی‬ ‫معاونت‬ ‫خانم‬ ‫کارکنان‬ ‫زن)ويژه‬
‫امينی‬ ‫ابراهيم‬ ‫اثر‬ ‫اسلم‬ ‫نمونه‬ ‫"بانوی‬ ‫کتاب‬ ‫اهدای‬ ‫با‬
‫از‬ ‫بيش‬ :‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬60‫نفر‬
‫پرسشنامه‬ ‫آزمون:ارائه‬ ‫نوع‬
‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جايزه‬ ‫پانزده‬ : ‫جوائز‬ ‫تعداد‬15‫برتر‬ ‫نفر‬
3-‫حسین‬ ‫اثر‬ "‫سازی‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کتابخوانی"اخل ق‬ ‫مسابقه‬
( ‫کارمندان‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫مظاهری)ویژه‬
‫از‬ ‫بیش‬ :‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬70‫نفر‬
‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جایزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬
‫کتبی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ :‫آزمون‬
44--"‫سازی‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کتابخوانی"اخل ق‬ ‫مسابقه‬"‫سازی‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کتابخوانی"اخل ق‬ ‫مسابقه‬
‫،ورزشی‬ ‫فرهنگی‬ ‫المپياد‬ ‫نهمين‬ ‫)در‬‫،ورزشی‬ ‫فرهنگی‬ ‫المپياد‬ ‫نهمين‬ ‫)در‬((
•‫پرسشنامه‬ ‫آزمون:ارائه‬ ‫نوع‬‫پرسشنامه‬ ‫آزمون:ارائه‬ ‫نوع‬
•‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جايزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جايزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬
•‫از‬ ‫بيش‬ :‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬‫از‬ ‫بيش‬ :‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬350350‫نفر‬‫نفر‬
55‫اثرایرج‬ "‫عشق‬ ‫کتابخوانی"استاد‬ ‫مسابقه‬ -‫اثرایرج‬ "‫عشق‬ ‫کتابخوانی"استاد‬ ‫مسابقه‬ -
‫کتاب‬ ‫هفته‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫حسابی‬‫کتاب‬ ‫هفته‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫حسابی‬
:‫آزمون‬ ‫نوع‬:‫آزمون‬ ‫نوع‬‫کتاب‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫استنتاج‬‫کتاب‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫استنتاج‬
‫از‬ ‫بیش‬ : ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬‫از‬ ‫بیش‬ : ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬8080‫نفر‬‫نفر‬
‫نقدی‬ ‫جایزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬‫نقدی‬ ‫جایزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬
66‫مدرسی‬ ‫تقی‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫ال‬ ‫اثرآیت‬ "‫الئمه‬ ‫کتابخوانی"ثامن‬ ‫مسابقه‬ -‫مدرسی‬ ‫تقی‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫ال‬ ‫اثرآیت‬ "‫الئمه‬ ‫کتابخوانی"ثامن‬ ‫مسابقه‬ -
) ‫س‬ ‫مقد‬ ‫مشهد‬ ‫اردوهای‬ ‫ویژه‬ ‫مختلف‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫چهار‬ ‫در‬) ‫س‬ ‫مقد‬ ‫مشهد‬ ‫اردوهای‬ ‫ویژه‬ ‫مختلف‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫چهار‬ ‫در‬(‫کتاب‬ ‫اهدای‬ ‫با‬(‫کتاب‬ ‫اهدای‬ ‫با‬
‫پرسشنامه‬ ‫آزمون:ارائه‬ ‫نوع‬‫پرسشنامه‬ ‫آزمون:ارائه‬ ‫نوع‬
‫از‬ ‫بیش‬ : ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬‫از‬ ‫بیش‬ : ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬250250‫نفر‬‫نفر‬
‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جایزه‬ ‫پانزده‬ : ‫جوائز‬ ‫تعداد‬‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جایزه‬ ‫پانزده‬ : ‫جوائز‬ ‫تعداد‬1515‫برتر‬ ‫نفر‬‫برتر‬ ‫نفر‬
“‫اصفهان‬ ‫”یادگار‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقه‬“‫اصفهان‬ ‫”یادگار‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقه‬
‫اردوی‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫کتبی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مسابقه‬ ‫این‬‫اردوی‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫کتبی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مسابقه‬ ‫این‬
‫در‬ ‫دانشجویان‬ ‫به‬ ‫کاروان‬ ‫لیدر‬ ‫که‬ ‫توضیحاتی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اصفهان‬‫در‬ ‫دانشجویان‬ ‫به‬ ‫کاروان‬ ‫لیدر‬ ‫که‬ ‫توضیحاتی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اصفهان‬
.‫شد‬ ‫برگزار‬ ‫میدادند‬ ‫تاریخی‬ ‫بناهای‬ ‫باره‬.‫شد‬ ‫برگزار‬ ‫میدادند‬ ‫تاریخی‬ ‫بناهای‬ ‫باره‬
‫ل‬ ‫سا‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫فعالیتهای‬ ‫سایر‬‫ل‬ ‫سا‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫فعالیتهای‬ ‫سایر‬8888
11--‫حدود‬ ‫خرید‬‫حدود‬ ‫خرید‬951951)‫کتاب‬ ‫عنوان‬)‫کتاب‬ ‫عنوان‬25002500‫کتاب‬ ‫نمایشگاه‬ ‫جلد(از‬‫کتاب‬ ‫نمایشگاه‬ ‫جلد(از‬
‫خوابگاهها‬ ‫دانشجوئی‬ ‫معاونت‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬ ‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫در‬‫خوابگاهها‬ ‫دانشجوئی‬ ‫معاونت‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬ ‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫در‬
22--‫ارسال‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫جدا‬‫ارسال‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫جدا‬15001500‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬1515‫دانشجوئی‬ ‫خوابگاه‬‫دانشجوئی‬ ‫خوابگاه‬
33--‫لرستان‬ ‫پسرانه‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫لرستان‬ ‫پسرانه‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
44--‫رایانه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫همه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫تجهیز‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫همه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫تجهیز‬
55--‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫جدید‬ ‫تجهیزات‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫جدید‬ ‫تجهیزات‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬
66--،‫شقایق‬ ‫های‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫جابجایی‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬،‫شقایق‬ ‫های‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫جابجایی‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬
‫سینا‬ ‫ابن‬ ‫و‬ ‫علی)ع(،فلسطین،قائمیه‬ ‫امام‬‫سینا‬ ‫ابن‬ ‫و‬ ‫علی)ع(،فلسطین،قائمیه‬ ‫امام‬
77--‫پیشین‬ ‫ترم‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫رابطان‬ ‫کار‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬‫پیشین‬ ‫ترم‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫رابطان‬ ‫کار‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
‫ها‬ ‫خوابگاه‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬
88‫کتابخانه‬ ‫رابطان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫-گزینش‬‫کتابخانه‬ ‫رابطان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫-گزینش‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬‫و‬ ‫تازه‬ ‫ترم‬ ‫در‬‫و‬ ‫تازه‬ ‫ترم‬ ‫در‬‫نمونه‬ ‫رابطان‬ ‫انتخاب‬‫نمونه‬ ‫رابطان‬ ‫انتخاب‬
99--"‫والقلم‬ ‫"نون‬ ‫کتاب‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫نمایشگاه‬ ‫برپائی‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬"‫والقلم‬ ‫"نون‬ ‫کتاب‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫نمایشگاه‬ ‫برپائی‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬
‫حدود‬ ‫با‬‫حدود‬ ‫با‬600600) ‫کتاب‬ ‫عنوان‬) ‫کتاب‬ ‫عنوان‬16501650‫مختلف‬ ‫های‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ (‫جلد‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ (‫جلد‬
...‫و‬ ‫و،رایانه‬ ‫ادبی،تاریخی،زبانانگلیسی،روانشناسی‬ ،‫دینی‬...‫و‬ ‫و،رایانه‬ ‫ادبی،تاریخی،زبانانگلیسی،روانشناسی‬ ،‫دینی‬
:‫دانشجویي‬ ‫خوابگاههاي‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬:‫دانشجویي‬ ‫خوابگاههاي‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬
•‫ي‬ ‫خوابگاهها‬ ‫در‬ ‫مستقر‬ ‫دانشجويي‬ ‫خوابگاههاي‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬‫ي‬ ‫خوابگاهها‬ ‫در‬ ‫مستقر‬ ‫دانشجويي‬ ‫خوابگاههاي‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬
‫فوق‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫مديريت‬ ‫كتابخانه‬ ‫نظر‬ ‫زير‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دانشجويي‬‫فوق‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫مديريت‬ ‫كتابخانه‬ ‫نظر‬ ‫زير‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دانشجويي‬
.‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫خدمت‬ ‫ارائه‬ ‫خوابگاهي‬ ‫دانشجويان‬ ‫به‬ ‫برنامه‬.‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫خدمت‬ ‫ارائه‬ ‫خوابگاهي‬ ‫دانشجويان‬ ‫به‬ ‫برنامه‬
•‫بين‬ ‫واز‬ ‫دانشجويي‬ ‫كار‬ ‫ازطريق‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫مسئول‬‫بين‬ ‫واز‬ ‫دانشجويي‬ ‫كار‬ ‫ازطريق‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫مسئول‬
‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫كتابخانه‬ ‫رابط‬ ‫بعنوان‬ ‫خوابگاه‬ ‫همان‬ ‫دانشجويان‬‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫كتابخانه‬ ‫رابط‬ ‫بعنوان‬ ‫خوابگاه‬ ‫همان‬ ‫دانشجويان‬
‫مي‬ ‫اداره‬ ‫برنامه‬ ‫فوق‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫مديريت‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫نظر‬ ‫زير‬‫مي‬ ‫اداره‬ ‫برنامه‬ ‫فوق‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫مديريت‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫نظر‬ ‫زير‬
.‫شود‬.‫شود‬
•‫مسابقات‬ ‫برگزاري‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫ديگر‬ ‫از‬ *‫مسابقات‬ ‫برگزاري‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫ديگر‬ ‫از‬ *
.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دانشگاه‬ ‫وكاركنان‬ ‫،دانشجويان‬ ‫اساتيد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫كتابخواني‬.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دانشگاه‬ ‫وكاركنان‬ ‫،دانشجويان‬ ‫اساتيد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫كتابخواني‬
كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي
1 von 28

Recomendados

عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89siarezaee
343 views31 Folien
مقاله سبک شناسی بهار و شمیسا von
مقاله سبک شناسی بهار و شمیسامقاله سبک شناسی بهار و شمیسا
مقاله سبک شناسی بهار و شمیساnovin ghalam
56 views6 Folien
Presentación UD Pelotón Gigante von
Presentación UD Pelotón GigantePresentación UD Pelotón Gigante
Presentación UD Pelotón Gigantelaefdelcolegio
927 views13 Folien
Magosto 2014 von
Magosto 2014Magosto 2014
Magosto 2014anaburduliz
830 views7 Folien
Passo 7 2007 1 von
Passo 7 2007 1Passo 7 2007 1
Passo 7 2007 1Ronaldo Moraes
1.1K views4 Folien
Texto41-Pipn-P7 von
Texto41-Pipn-P7Texto41-Pipn-P7
Texto41-Pipn-P7renatotf
337 views2 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

спид это самое страшное, что случилось в хх веке после гитлера von
спид это самое страшное, что случилось в хх веке после гитлераспид это самое страшное, что случилось в хх веке после гитлера
спид это самое страшное, что случилось в хх веке после гитлераmaramzina_e
379 views19 Folien
Nasa von
NasaNasa
NasaKostas Tampakis
404 views54 Folien
Dhayana expone prestige von
Dhayana expone prestigeDhayana expone prestige
Dhayana expone prestigeanaburduliz
813 views42 Folien
Monografia silvija eidam von
Monografia silvija eidamMonografia silvija eidam
Monografia silvija eidamAcervo Vis
451 views32 Folien
Time managment a2 von
Time managment a2Time managment a2
Time managment a2oliharkin1
232 views3 Folien
Meztizo power point von
Meztizo power pointMeztizo power point
Meztizo power pointjosemes7
194 views10 Folien

Destacado(20)

спид это самое страшное, что случилось в хх веке после гитлера von maramzina_e
спид это самое страшное, что случилось в хх веке после гитлераспид это самое страшное, что случилось в хх веке после гитлера
спид это самое страшное, что случилось в хх веке после гитлера
maramzina_e379 views
Dhayana expone prestige von anaburduliz
Dhayana expone prestigeDhayana expone prestige
Dhayana expone prestige
anaburduliz813 views
Monografia silvija eidam von Acervo Vis
Monografia silvija eidamMonografia silvija eidam
Monografia silvija eidam
Acervo Vis451 views
Time managment a2 von oliharkin1
Time managment a2Time managment a2
Time managment a2
oliharkin1232 views
Meztizo power point von josemes7
Meztizo power pointMeztizo power point
Meztizo power point
josemes7194 views
Turismeokonomi i Region Sjælland og Kommuner von Glen Polano
Turismeokonomi i Region Sjælland og KommunerTurismeokonomi i Region Sjælland og Kommuner
Turismeokonomi i Region Sjælland og Kommuner
Glen Polano238 views
O Espiritismo por Herculano Pires von guest7849ae00
O Espiritismo por Herculano PiresO Espiritismo por Herculano Pires
O Espiritismo por Herculano Pires
guest7849ae00438 views
Story Board Slide von oliharkin1
Story Board SlideStory Board Slide
Story Board Slide
oliharkin1162 views
Sarenakh von univ
SarenakhSarenakh
Sarenakh
univ221 views
Chris Paris Portfolio von chris_paris
Chris Paris PortfolioChris Paris Portfolio
Chris Paris Portfolio
chris_paris338 views
Texto26 P7 von renatotf
Texto26 P7Texto26 P7
Texto26 P7
renatotf1.3K views
李彦宏の百度世界 von Tom Rong
李彦宏の百度世界李彦宏の百度世界
李彦宏の百度世界
Tom Rong5.3K views

Similar a كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي

عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89siarezaee
154 views31 Folien
Library of the national institute of genetic engineering and biotechnology von
Library of the national institute of genetic engineering and biotechnologyLibrary of the national institute of genetic engineering and biotechnology
Library of the national institute of genetic engineering and biotechnologymohadasfatemipour
22 views23 Folien
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت von
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناختمدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناختMaryam Moghadami
101 views80 Folien
Ketabkhane takhasosi vezarat omor kharejeh von
Ketabkhane takhasosi vezarat omor kharejehKetabkhane takhasosi vezarat omor kharejeh
Ketabkhane takhasosi vezarat omor kharejehghazalehch
28 views16 Folien
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89siarezaee
363 views13 Folien
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89siarezaee
326 views13 Folien

Similar a كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي(20)

عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee154 views
Library of the national institute of genetic engineering and biotechnology von mohadasfatemipour
Library of the national institute of genetic engineering and biotechnologyLibrary of the national institute of genetic engineering and biotechnology
Library of the national institute of genetic engineering and biotechnology
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت von Maryam Moghadami
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناختمدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
Maryam Moghadami101 views
Ketabkhane takhasosi vezarat omor kharejeh von ghazalehch
Ketabkhane takhasosi vezarat omor kharejehKetabkhane takhasosi vezarat omor kharejeh
Ketabkhane takhasosi vezarat omor kharejeh
ghazalehch28 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee363 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee326 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee371 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee371 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee331 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee321 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee379 views
معضل فرهنگی کمبود مطالعه von Rafiuddin Najam
معضل فرهنگی کمبود مطالعهمعضل فرهنگی کمبود مطالعه
معضل فرهنگی کمبود مطالعه
Rafiuddin Najam683 views
Library of Iran Research Institute of Chemistry and Chemical Engineering von mohammadjavadbairami
 Library of Iran Research Institute of Chemistry and Chemical Engineering Library of Iran Research Institute of Chemistry and Chemical Engineering
Library of Iran Research Institute of Chemistry and Chemical Engineering
Library of the national olympic academy and paralympics von fatemehghorayshi
Library of the national olympic academy and paralympicsLibrary of the national olympic academy and paralympics
Library of the national olympic academy and paralympics
fatemehghorayshi29 views
Free ppt22-ghalamo (2) von marzinouri
Free ppt22-ghalamo (2)Free ppt22-ghalamo (2)
Free ppt22-ghalamo (2)
marzinouri57 views
خدمات فرانهادی برای کودکان و نوجوانان von ssuser9a6673
خدمات فرانهادی برای کودکان و نوجوانان خدمات فرانهادی برای کودکان و نوجوانان
خدمات فرانهادی برای کودکان و نوجوانان
ssuser9a667370 views

كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي

 • 3. ‫برنگذر‬ ‫اندیشه‬ ‫برتر‬ ‫كزین‬ ‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬‫برنگذر‬ ‫اندیشه‬ ‫برتر‬ ‫كزین‬ ‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬‫د‬‫د‬ •‫ایران‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫فرهنگي‬ ‫دانشجوئي‬ ‫معاونت‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬‫ایران‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫فرهنگي‬ ‫دانشجوئي‬ ‫معاونت‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ •‫کتابخانه‬ ‫این‬‫کتابخانه‬ ‫این‬‫سال‬ ‫ماه‬ ‫آبان‬ ‫از‬‫سال‬ ‫ماه‬ ‫آبان‬ ‫از‬۱۳۷۸۱۳۷۸‫عمدتا‬ ‫كتابخانه‬ ‫این‬ ‫تاسيس‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫نمود‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ "‫رسما‬‫عمدتا‬ ‫كتابخانه‬ ‫این‬ ‫تاسيس‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫نمود‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ "‫رسما‬ .‫بود‬ ‫درسي‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابهاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫دانشگاه‬ ‫اساتيد‬ ‫دانشجویان،كاركنان،و‬ ‫نياز‬ ‫ساختن‬ ‫برآورده‬.‫بود‬ ‫درسي‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابهاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫دانشگاه‬ ‫اساتيد‬ ‫دانشجویان،كاركنان،و‬ ‫نياز‬ ‫ساختن‬ ‫برآورده‬ •‫این‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫مواجه‬ ‫درسي‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫كتابها‬ ‫از‬ ‫عظيمي‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫دانشگاه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫بدو‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬‫این‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫مواجه‬ ‫درسي‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫كتابها‬ ‫از‬ ‫عظيمي‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫دانشگاه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫بدو‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬ ‫هاي‬ ‫آگاهي‬ ‫سطح‬ ‫ارتقائ‬ ‫جهت‬ ‫ذهني‬ ‫خستگي‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫نوع‬ ‫در‬ ‫تنوع‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫ميان‬‫هاي‬ ‫آگاهي‬ ‫سطح‬ ‫ارتقائ‬ ‫جهت‬ ‫ذهني‬ ‫خستگي‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫نوع‬ ‫در‬ ‫تنوع‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫ميان‬ ‫به‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬ ‫چنين‬ ‫وجود‬ ‫ضرورت‬ ‫دهند.لذا‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بار‬ ‫خود‬ ‫فرهنگي‬ ‫و‬ ‫عمومي‬‫به‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬ ‫چنين‬ ‫وجود‬ ‫ضرورت‬ ‫دهند.لذا‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بار‬ ‫خود‬ ‫فرهنگي‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ .‫ميگردد‬ ‫آشكار‬ ‫وضوح‬ ‫طور‬.‫ميگردد‬ ‫آشكار‬ ‫وضوح‬ ‫طور‬ •‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫وظایف‬‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫وظایف‬ •11--‫كتابها‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نهفته‬ ‫اطلعات‬ ‫صحيح‬ ‫اشاعه‬ ‫و‬ ‫مناسب،حفاظت،سازماندهي‬ ‫كتابهاي‬ ‫تهيه‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫كتابها‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نهفته‬ ‫اطلعات‬ ‫صحيح‬ ‫اشاعه‬ ‫و‬ ‫مناسب،حفاظت،سازماندهي‬ ‫كتابهاي‬ ‫تهيه‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫از‬‫از‬ ‫اس‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫دانشجوئی‬ ‫های‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫كتابخانه‬ ‫این‬ ‫اصلي‬ ‫وظایف‬‫اس‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫دانشجوئی‬ ‫های‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫كتابخانه‬ ‫این‬ ‫اصلي‬ ‫وظایف‬.‫ت‬.‫ت‬ •22--‫دیده‬ ‫آموزش‬ ‫نيروهاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫علمي‬ ‫روشهاي‬ ‫گيري‬ ‫كار‬ ‫به‬‫دیده‬ ‫آموزش‬ ‫نيروهاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫رساني‬ ‫اطلع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫علمي‬ ‫روشهاي‬ ‫گيري‬ ‫كار‬ ‫به‬‫رده‬ ‫براي‬‫رده‬ ‫براي‬ ‫كتابها‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫نویسي‬ ‫فهرست‬ ‫و‬ ‫بندي‬‫كتابها‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫نویسي‬ ‫فهرست‬ ‫و‬ ‫بندي‬ •33--‫قدیمي‬ ‫كتابهاي‬ ‫كردن‬ ‫وجين‬‫قدیمي‬ ‫كتابهاي‬ ‫كردن‬ ‫وجين‬ •44‫تبليغات‬ ‫ازطریق‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫كتابهاي‬ ‫-معرفي‬‫تبليغات‬ ‫ازطریق‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫كتابهاي‬ ‫-معرفي‬55‫در‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقات‬ ‫-برگزاری‬‫در‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقات‬ ‫-برگزاری‬ ‫دانشگاه‬ ‫سطح‬‫دانشگاه‬ ‫سطح‬ •66‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫نمایشگاه‬ ‫-برپایی‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫نمایشگاه‬ ‫-برپایی‬ •77‫دانشجوئی‬ ‫خوابگاههای‬ ‫کليه‬ ‫کتابخانه‬ ‫النتشارجهت‬ ‫کثير‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬ -‫دانشجوئی‬ ‫خوابگاههای‬ ‫کليه‬ ‫کتابخانه‬ ‫النتشارجهت‬ ‫کثير‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬ - •88‫ن‬ ‫کارکنا‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫حساب‬ ‫-تسویه‬‫ن‬ ‫کارکنا‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫حساب‬ ‫-تسویه‬
 • 4. ‫امانت)مرجع‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫ورود‬ ‫بخش‬‫امانت)مرجع‬ ‫و‬ ‫اطلعات‬ ‫ورود‬ ‫بخش‬)) •‫مراجعه‬ ‫نياز‬ ‫به‬ ‫پاسخگوئي‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫مسئول‬ ‫اصلي‬ ‫وظيفه‬‫مراجعه‬ ‫نياز‬ ‫به‬ ‫پاسخگوئي‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫مسئول‬ ‫اصلي‬ ‫وظيفه‬ ‫كتابهاي‬ ‫جستجووبازیابي‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫راهنمائي‬ ‫و‬ ‫كنندگان‬‫كتابهاي‬ ‫جستجووبازیابي‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫راهنمائي‬ ‫و‬ ‫كنندگان‬ .‫ميباشد‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫سيستم‬ ‫به‬ ‫اطلعات‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬.‫ميباشد‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫سيستم‬ ‫به‬ ‫اطلعات‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬
 • 5. :‫کتاب‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫فهرست‬ ‫بخش‬:‫کتاب‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫فهرست‬ ‫بخش‬ •‫کتب‬ ‫کليه‬ ‫،مشخصات‬ ‫نویسی‬ ‫فهرست‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬‫کتب‬ ‫کليه‬ ‫،مشخصات‬ ‫نویسی‬ ‫فهرست‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شماره‬ ‫کتابها‬ ‫و‬ ‫،درج‬ ‫ثبت‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫اهدایی‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬‫شماره‬ ‫کتابها‬ ‫و‬ ‫،درج‬ ‫ثبت‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫اهدایی‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫گذاری‬‫گذاری‬.‫ميشوند‬.‫ميشوند‬ ‫نيزدر‬ ‫خواني‬ ‫قفسه‬ ‫و‬ ‫مجموعه‬ ‫مستمر‬ ‫تنظيم‬‫نيزدر‬ ‫خواني‬ ‫قفسه‬ ‫و‬ ‫مجموعه‬ ‫مستمر‬ ‫تنظيم‬ ‫انجام‬ ‫بخش‬ ‫این‬‫انجام‬ ‫بخش‬ ‫این‬.‫ميشود‬.‫ميشود‬
 • 6. :‫کتاب‬ ‫امانت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫بخش‬:‫کتاب‬ ‫امانت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫بخش‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫راهنمائی‬ ‫از‬ ‫کتاب(پس‬ ‫کارت‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫)جيب‬‫راهنمائی‬ ‫از‬ ‫کتاب(پس‬ ‫کارت‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫)جيب‬ .‫ميشود‬ ‫داده‬ ‫امانت‬ ‫نيازشان‬ ‫مورد‬ ‫کتاب‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫مراجعين‬.‫ميشود‬ ‫داده‬ ‫امانت‬ ‫نيازشان‬ ‫مورد‬ ‫کتاب‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫مراجعين‬
 • 7. :‫نشریات‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫اشتراک‬ ، ‫تهيه‬ ‫بخش‬:‫نشریات‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫اشتراک‬ ، ‫تهيه‬ ‫بخش‬ ‫های‬ ‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬ ‫درخواست‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬‫های‬ ‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬ ‫درخواست‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مجلت‬ ‫و‬ ‫ورزشی‬ ‫،ایران‬ ‫کيهان‬ ،‫جم‬ ‫،جام‬ ‫،همشهری‬ ‫ایران‬‫مجلت‬ ‫و‬ ‫ورزشی‬ ‫،ایران‬ ‫کيهان‬ ،‫جم‬ ‫،جام‬ ‫،همشهری‬ ‫ایران‬ ‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫کليه‬ ‫به‬ ‫جراید‬ ‫این‬ ، ‫سلمت‬ ‫نامه‬ ‫،هفته‬ ‫موفقيت‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫کليه‬ ‫به‬ ‫جراید‬ ‫این‬ ، ‫سلمت‬ ‫نامه‬ ‫،هفته‬ ‫موفقيت‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫جدید‬ ‫موارد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫جدید‬ ‫موارد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫ميشود‬ ‫انجام‬ ‫پيگيری‬ ‫و‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬‫ميشود‬ ‫انجام‬ ‫پيگيری‬ ‫و‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬
 • 8. ‫كتابها‬ ‫موضوعات‬ ‫تنوع‬‫كتابها‬ ‫موضوعات‬ ‫تنوع‬ •‫از‬ ‫موضوعاتی‬ ‫بر‬ ‫مشتمل‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫كتابهاي‬ ‫مجموعه‬‫از‬ ‫موضوعاتی‬ ‫بر‬ ‫مشتمل‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫كتابهاي‬ ‫مجموعه‬ ،‫مذهبي،ادبي،تاريخي،هنري،اجتماعي،سياسي‬ ‫قبيل‬،‫مذهبي،ادبي،تاريخي،هنري،اجتماعي،سياسي‬ ‫قبيل‬ ‫بر‬ ‫بالغ‬ ‫آنها‬ ‫تعداد‬ ‫و...ميباشدكه‬ ‫روانشناسي،جغرافي‬‫بر‬ ‫بالغ‬ ‫آنها‬ ‫تعداد‬ ‫و...ميباشدكه‬ ‫روانشناسي،جغرافي‬ 88000000.‫باشد‬ ‫می‬ ‫جلد‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫جلد‬
 • 9. ‫عضويت‬ ‫شرايط‬‫عضويت‬ ‫شرايط‬ •‫عضوي‬ ‫فرم‬ ‫تكميل‬‫عضوي‬ ‫فرم‬ ‫تكميل‬‫ت‬‫ت‬ •‫فتوكپي‬ ‫و‬ (‫دانشجويان‬ ‫دانشجوئي)جهت‬ ‫كارت‬ ‫فتوكپي‬ ‫ارائه‬‫فتوكپي‬ ‫و‬ (‫دانشجويان‬ ‫دانشجوئي)جهت‬ ‫كارت‬ ‫فتوكپي‬ ‫ارائه‬ ‫كاركنان‬ ‫براي‬ ‫استخدامي‬ ‫حكم‬‫كاركنان‬ ‫براي‬ ‫استخدامي‬ ‫حكم‬ •‫عكس‬ ‫قطعه‬ ‫يك‬ ‫ارائه‬‫عكس‬ ‫قطعه‬ ‫يك‬ ‫ارائه‬۴۴**۳۳ •‫مبلغ‬ ‫پرداخت‬‫مبلغ‬ ‫پرداخت‬۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰‫سالنه‬ ‫عضويت‬ ‫حق‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ريال‬‫سالنه‬ ‫عضويت‬ ‫حق‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ريال‬ ‫نشاني‬‫نشاني‬::-‫ايران‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫ميلد-دانشگاه‬ ‫برج‬ ‫همت-جنب‬ ‫تهران-اتوبان‬-‫ايران‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫ميلد-دانشگاه‬ ‫برج‬ ‫همت-جنب‬ ‫تهران-اتوبان‬ ‫سوم-كتابخانه‬ ‫طبقه‬ - ‫فرهنگي‬ ‫دانشجوئي‬ ‫معاونت‬ ‫سرويس‬ ‫سلف‬ ‫ساختمان‬‫سوم-كتابخانه‬ ‫طبقه‬ - ‫فرهنگي‬ ‫دانشجوئي‬ ‫معاونت‬ ‫سرويس‬ ‫سلف‬ ‫ساختمان‬ :‫تلفن‬ ‫فرهنگي‬:‫تلفن‬ ‫فرهنگي‬۸۲۹۴۵۳۴۰۸۲۹۴۵۳۴۰--۴۱۴۱
 • 10. ‫سال‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫عملکرد‬‫سال‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫عملکرد‬8888 ‫تاريخ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ذيل‬ ‫های‬ ‫فعاليت‬ ‫کتابخانه‬ ‫اين‬‫تاريخ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ذيل‬ ‫های‬ ‫فعاليت‬ ‫کتابخانه‬ ‫اين‬15/1/8815/1/88‫تاريخ‬ ‫تا‬‫تاريخ‬ ‫تا‬30/9/8830/9/88‫است‬ ‫رسانده‬ ‫انجام‬ ‫به‬‫است‬ ‫رسانده‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫سه‬‫سه‬ ‫ماهه‬‫ماهه‬ ‫سوم‬‫سوم‬ ‫اذر‬‫اذر‬ ‫آبان‬‫آبان‬ ‫مهر‬‫مهر‬ ‫شش‬‫شش‬ ‫ماهه‬‫ماهه‬ ‫اول‬‫اول‬ ‫سه‬‫سه‬ ‫ماهه‬‫ماهه‬ ‫دوم‬‫دوم‬ ‫شهریو‬‫شهریو‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫مرداد‬‫مرداد‬ ‫تیر‬‫تیر‬ ‫سه‬‫سه‬ ‫ماهه‬‫ماهه‬ ‫اول‬‫اول‬ ‫خرداد‬‫خرداد‬ ‫اردیبه‬‫اردیبه‬ ‫شت‬‫شت‬ ‫فرورد‬‫فرورد‬ ‫ین‬‫ین‬ ‫فعالیت‬ ‫عنوان‬‫فعالیت‬ ‫عنوان‬ ‫ردیف‬‫ردیف‬ 845845 269269 296296 280280 158158 11 832832 204204 295295 333333 749749 260260 245245 244244 ‫امانت‬ ‫کتب‬ ‫تعداد‬‫امانت‬ ‫کتب‬ ‫تعداد‬ ‫شده‬ ‫داده‬‫شده‬ ‫داده‬ 11 5151 1010 1111 3030 170170 110110 5050 3030 3030 6060 2020 2020 2020 ‫ثبت‬ ‫تعداد‬‫ثبت‬ ‫تعداد‬ 22 5151 1010 1111 3030 170170 110110 5050 3030 3030 6060 2020 2020 2020 ‫بندی‬ ‫رده‬ ‫تعداد‬‫بندی‬ ‫رده‬ ‫تعداد‬ 33 196196 88 1010 178178 4848 2020 33 99 88 2828 77 1010 1111 ‫جدید‬ ‫اعضا‬ ‫تعداد‬‫جدید‬ ‫اعضا‬ ‫تعداد‬ 44 5151 1010 1111 3030 170170 110110 5050 3030 3030 6060 2020 2020 2020 ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫تعداد‬‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫تعداد‬ ‫کتب‬‫کتب‬ 55 246246 44 24642464 245245 44 24442444 226226 66 226226 226226 22632263 22542254 224224 66 224224 66 223223 99 222222 77 ‫اعضا‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬‫اعضا‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬ 66 114114 55 308308 370370 467467 189189 22 960960 277277 337337 346346 932932 318318 318318 296296 ‫مراجعان‬ ‫تعداد‬‫مراجعان‬ ‫تعداد‬ 77 55 44 11 -- 44 22 11 11 -- 22 11 11 ‫مسابقه‬ ‫طرح‬ ‫تعداد‬‫مسابقه‬ ‫طرح‬ ‫تعداد‬ 88 240240 8080 8080 8080 200200 8080 2020 2020 4040 120120 4040 4040 4040 ‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬‫روزنامه‬ ‫اشتراک‬ 99 9696 3232 3232 3232 ‫مجله‬ ‫اشتراک‬‫مجله‬ ‫اشتراک‬ 1010
 • 11. ‫به‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقات‬ ‫عناوين‬‫به‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقات‬ ‫عناوين‬ :‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذيل‬ ‫شرح‬:‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذيل‬ ‫شرح‬ •11‫به‬ "‫مرواريد‬ ‫برای‬ ‫صدفی‬ ،‫"حجاب‬ ‫کتابخوانی‬ ‫-مسابقه‬‫به‬ "‫مرواريد‬ ‫برای‬ ‫صدفی‬ ،‫"حجاب‬ ‫کتابخوانی‬ ‫-مسابقه‬ ‫حجاب"اثر‬ ‫"مسئله‬ ‫کتاب‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ‫معلم‬ ‫هفته‬ ‫مناسبت‬‫حجاب"اثر‬ ‫"مسئله‬ ‫کتاب‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ‫معلم‬ ‫هفته‬ ‫مناسبت‬ ‫مطهری‬ ‫شهيد‬‫مطهری‬ ‫شهيد‬‫آزمون:کتبی‬ ‫نوع‬‫آزمون:کتبی‬ ‫نوع‬ •‫از‬ ‫بيش‬ :‫کننده‬ ‫تعدادشرکت‬‫از‬ ‫بيش‬ :‫کننده‬ ‫تعدادشرکت‬5050‫نفر‬‫نفر‬ •‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جايزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جايزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬
 • 12. 2‫روز‬ ‫مناسبت‬ ‫اطهر"به‬ ‫"زهرای‬ ‫کتابخوانی‬ ‫-مسابقه‬ ( ‫دانشجويی‬ ‫معاونت‬ ‫خانم‬ ‫کارکنان‬ ‫زن)ويژه‬ ‫امينی‬ ‫ابراهيم‬ ‫اثر‬ ‫اسلم‬ ‫نمونه‬ ‫"بانوی‬ ‫کتاب‬ ‫اهدای‬ ‫با‬ ‫از‬ ‫بيش‬ :‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬60‫نفر‬ ‫پرسشنامه‬ ‫آزمون:ارائه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جايزه‬ ‫پانزده‬ : ‫جوائز‬ ‫تعداد‬15‫برتر‬ ‫نفر‬
 • 13. 3-‫حسین‬ ‫اثر‬ "‫سازی‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کتابخوانی"اخل ق‬ ‫مسابقه‬ ( ‫کارمندان‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫مظاهری)ویژه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ :‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬70‫نفر‬ ‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جایزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬ ‫کتبی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ :‫آزمون‬
 • 14. 44--"‫سازی‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کتابخوانی"اخل ق‬ ‫مسابقه‬"‫سازی‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫کتابخوانی"اخل ق‬ ‫مسابقه‬ ‫،ورزشی‬ ‫فرهنگی‬ ‫المپياد‬ ‫نهمين‬ ‫)در‬‫،ورزشی‬ ‫فرهنگی‬ ‫المپياد‬ ‫نهمين‬ ‫)در‬(( •‫پرسشنامه‬ ‫آزمون:ارائه‬ ‫نوع‬‫پرسشنامه‬ ‫آزمون:ارائه‬ ‫نوع‬ •‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جايزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جايزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬ •‫از‬ ‫بيش‬ :‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬‫از‬ ‫بيش‬ :‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬350350‫نفر‬‫نفر‬
 • 15. 55‫اثرایرج‬ "‫عشق‬ ‫کتابخوانی"استاد‬ ‫مسابقه‬ -‫اثرایرج‬ "‫عشق‬ ‫کتابخوانی"استاد‬ ‫مسابقه‬ - ‫کتاب‬ ‫هفته‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫حسابی‬‫کتاب‬ ‫هفته‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫حسابی‬ :‫آزمون‬ ‫نوع‬:‫آزمون‬ ‫نوع‬‫کتاب‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫استنتاج‬‫کتاب‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫استنتاج‬ ‫از‬ ‫بیش‬ : ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬‫از‬ ‫بیش‬ : ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬8080‫نفر‬‫نفر‬ ‫نقدی‬ ‫جایزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬‫نقدی‬ ‫جایزه‬ ‫ده‬ :‫جوائز‬ ‫تعداد‬‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬‫برتر‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫به‬
 • 16. 66‫مدرسی‬ ‫تقی‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫ال‬ ‫اثرآیت‬ "‫الئمه‬ ‫کتابخوانی"ثامن‬ ‫مسابقه‬ -‫مدرسی‬ ‫تقی‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫ال‬ ‫اثرآیت‬ "‫الئمه‬ ‫کتابخوانی"ثامن‬ ‫مسابقه‬ - ) ‫س‬ ‫مقد‬ ‫مشهد‬ ‫اردوهای‬ ‫ویژه‬ ‫مختلف‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫چهار‬ ‫در‬) ‫س‬ ‫مقد‬ ‫مشهد‬ ‫اردوهای‬ ‫ویژه‬ ‫مختلف‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫چهار‬ ‫در‬(‫کتاب‬ ‫اهدای‬ ‫با‬(‫کتاب‬ ‫اهدای‬ ‫با‬ ‫پرسشنامه‬ ‫آزمون:ارائه‬ ‫نوع‬‫پرسشنامه‬ ‫آزمون:ارائه‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫بیش‬ : ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬‫از‬ ‫بیش‬ : ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬250250‫نفر‬‫نفر‬ ‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جایزه‬ ‫پانزده‬ : ‫جوائز‬ ‫تعداد‬‫به‬ ‫نقدی‬ ‫جایزه‬ ‫پانزده‬ : ‫جوائز‬ ‫تعداد‬1515‫برتر‬ ‫نفر‬‫برتر‬ ‫نفر‬
 • 17. “‫اصفهان‬ ‫”یادگار‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقه‬“‫اصفهان‬ ‫”یادگار‬ ‫کتابخوانی‬ ‫مسابقه‬ ‫اردوی‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫کتبی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مسابقه‬ ‫این‬‫اردوی‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫کتبی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مسابقه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬ ‫به‬ ‫کاروان‬ ‫لیدر‬ ‫که‬ ‫توضیحاتی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اصفهان‬‫در‬ ‫دانشجویان‬ ‫به‬ ‫کاروان‬ ‫لیدر‬ ‫که‬ ‫توضیحاتی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اصفهان‬ .‫شد‬ ‫برگزار‬ ‫میدادند‬ ‫تاریخی‬ ‫بناهای‬ ‫باره‬.‫شد‬ ‫برگزار‬ ‫میدادند‬ ‫تاریخی‬ ‫بناهای‬ ‫باره‬
 • 18. ‫ل‬ ‫سا‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫فعالیتهای‬ ‫سایر‬‫ل‬ ‫سا‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫فعالیتهای‬ ‫سایر‬8888 11--‫حدود‬ ‫خرید‬‫حدود‬ ‫خرید‬951951)‫کتاب‬ ‫عنوان‬)‫کتاب‬ ‫عنوان‬25002500‫کتاب‬ ‫نمایشگاه‬ ‫جلد(از‬‫کتاب‬ ‫نمایشگاه‬ ‫جلد(از‬ ‫خوابگاهها‬ ‫دانشجوئی‬ ‫معاونت‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬ ‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫در‬‫خوابگاهها‬ ‫دانشجوئی‬ ‫معاونت‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬ ‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫در‬
 • 19. 22--‫ارسال‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫جدا‬‫ارسال‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫جدا‬15001500‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬1515‫دانشجوئی‬ ‫خوابگاه‬‫دانشجوئی‬ ‫خوابگاه‬
 • 20. 33--‫لرستان‬ ‫پسرانه‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫لرستان‬ ‫پسرانه‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
 • 21. 44--‫رایانه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫همه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫تجهیز‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫همه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫تجهیز‬
 • 22. 55--‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫جدید‬ ‫تجهیزات‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫جدید‬ ‫تجهیزات‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬
 • 23. 66--،‫شقایق‬ ‫های‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫جابجایی‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬،‫شقایق‬ ‫های‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫جابجایی‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬ ‫سینا‬ ‫ابن‬ ‫و‬ ‫علی)ع(،فلسطین،قائمیه‬ ‫امام‬‫سینا‬ ‫ابن‬ ‫و‬ ‫علی)ع(،فلسطین،قائمیه‬ ‫امام‬
 • 24. 77--‫پیشین‬ ‫ترم‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫رابطان‬ ‫کار‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬‫پیشین‬ ‫ترم‬ ‫فرهنگی‬ ‫کتابخانه‬ ‫رابطان‬ ‫کار‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫ها‬ ‫خوابگاه‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬
 • 25. 88‫کتابخانه‬ ‫رابطان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫-گزینش‬‫کتابخانه‬ ‫رابطان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫-گزینش‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬‫ها‬ ‫خوابگاه‬‫و‬ ‫تازه‬ ‫ترم‬ ‫در‬‫و‬ ‫تازه‬ ‫ترم‬ ‫در‬‫نمونه‬ ‫رابطان‬ ‫انتخاب‬‫نمونه‬ ‫رابطان‬ ‫انتخاب‬
 • 26. 99--"‫والقلم‬ ‫"نون‬ ‫کتاب‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫نمایشگاه‬ ‫برپائی‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬"‫والقلم‬ ‫"نون‬ ‫کتاب‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫نمایشگاه‬ ‫برپائی‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬ ‫حدود‬ ‫با‬‫حدود‬ ‫با‬600600) ‫کتاب‬ ‫عنوان‬) ‫کتاب‬ ‫عنوان‬16501650‫مختلف‬ ‫های‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ (‫جلد‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ (‫جلد‬ ...‫و‬ ‫و،رایانه‬ ‫ادبی،تاریخی،زبانانگلیسی،روانشناسی‬ ،‫دینی‬...‫و‬ ‫و،رایانه‬ ‫ادبی،تاریخی،زبانانگلیسی،روانشناسی‬ ،‫دینی‬
 • 27. :‫دانشجویي‬ ‫خوابگاههاي‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬:‫دانشجویي‬ ‫خوابگاههاي‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ •‫ي‬ ‫خوابگاهها‬ ‫در‬ ‫مستقر‬ ‫دانشجويي‬ ‫خوابگاههاي‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬‫ي‬ ‫خوابگاهها‬ ‫در‬ ‫مستقر‬ ‫دانشجويي‬ ‫خوابگاههاي‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫فوق‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫مديريت‬ ‫كتابخانه‬ ‫نظر‬ ‫زير‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دانشجويي‬‫فوق‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫مديريت‬ ‫كتابخانه‬ ‫نظر‬ ‫زير‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دانشجويي‬ .‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫خدمت‬ ‫ارائه‬ ‫خوابگاهي‬ ‫دانشجويان‬ ‫به‬ ‫برنامه‬.‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫خدمت‬ ‫ارائه‬ ‫خوابگاهي‬ ‫دانشجويان‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ •‫بين‬ ‫واز‬ ‫دانشجويي‬ ‫كار‬ ‫ازطريق‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫مسئول‬‫بين‬ ‫واز‬ ‫دانشجويي‬ ‫كار‬ ‫ازطريق‬ ‫خوابگاه‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫مسئول‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫كتابخانه‬ ‫رابط‬ ‫بعنوان‬ ‫خوابگاه‬ ‫همان‬ ‫دانشجويان‬‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫كتابخانه‬ ‫رابط‬ ‫بعنوان‬ ‫خوابگاه‬ ‫همان‬ ‫دانشجويان‬ ‫مي‬ ‫اداره‬ ‫برنامه‬ ‫فوق‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫مديريت‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫نظر‬ ‫زير‬‫مي‬ ‫اداره‬ ‫برنامه‬ ‫فوق‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫مديريت‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫نظر‬ ‫زير‬ .‫شود‬.‫شود‬ •‫مسابقات‬ ‫برگزاري‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫ديگر‬ ‫از‬ *‫مسابقات‬ ‫برگزاري‬ ‫فرهنگي‬ ‫كتابخانه‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫ديگر‬ ‫از‬ * .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دانشگاه‬ ‫وكاركنان‬ ‫،دانشجويان‬ ‫اساتيد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫كتابخواني‬.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دانشگاه‬ ‫وكاركنان‬ ‫،دانشجويان‬ ‫اساتيد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫كتابخواني‬