Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

सातबारा म्हणजे काय?

53.267 Aufrufe

Veröffentlicht am

Presentation by Shri Shekhar Gaikwad

 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Y8gKsI ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Y8gKsI ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

सातबारा म्हणजे काय?

 1. 1. ÃÖãþÖ֐ִ֟ÖË ¾Ö֐ִ֟ सातबारा म्हणजे काय? Bशेेखर गायकवाड BB अप्पर िजल्हािधकारी 1
 2. 2. ? 2
 3. 3. सातबारा म्हणजे काय ? जिमनीसंबंधीचे रे कॉडर् कमीत कमी शब्दात व िविश जिमनीसबधीचे नमुन्यात ठे वल्याखेरीज सवाना समजणार नाही. व नाही. महारा राज्यात गावातील महसुली मािहती ही ु गावनमुना १ ते २१ या नमुन्यांमध्ये ठे वली जाते. त्यातील ७ नंबरचा नमना मालकी हक्काबाबतचा आहे , नबरचा नमुना आह, आह तर १२ नंबरचा नमुना िपकासंबंिधचा आहे ... ... या दोन्हींचा िमळू न सातबारा चा दोन्हीचा िमळन नमुना ूःतािवत करण्यात आला. आला. 3
 4. 4. जमीन िवषयक मुलभूत संकल्पना जिमनीच्या मालकीची रयतवारी प त - जमीन मालकाचा थेट शासनाशी संबंध इतरांंची मालम ा नसलेेल्या सवर्र् जिमनी - रःतेे, न ा, नालेे, ओ े इ. वर ि ी ा, ओढे शासनाची मालकी विहवाट - हःतांतरणीय व वंशपरं परागत जमीन महसूल हा जिमनीवरील सवर्ौे भार ह ू ह शेतजिमनींमध्ये मयार्िदत िहतसंबंध जमीन मालकांचे ३ वगर् १. भोगवटदार वगर् -१ २. भोगवटदार वगर्र् - २ ो ३. शासकीय पट्टे दार 4
 5. 5. सातबारा व जिमनीची मालकी कस --- संजय े रिज. रिज. खरेे दी ि ीखत िद. ०८. िद. २.०८.१९९८ िदपक फर फार नोंद ब. ४० िद. २०.११.१९९८ ला ूमािणत े िद. २०.११. ू - िद. १५.०९.१९९८ ला जिमनीचा मालक कोण िद. १५.०९. 5
 6. 6. सातबारा व जिमनीची मालकी अनुमान ु १) ७/१२ हा मालकीचा िनिवर्वाद पुरावा नाही. २) ७/१२ हा जोपयत बेकायदे शीर ठरिवला जात नाही, तोपयत खरा असल्याचे गृिहत. ृ ३) महसूल अिधकारी हे कवळ हक्कांची नोंदणी करणारे े अिधकारी !! 6
 7. 7. हक्कांमधील बदल महारा जमीन महसूल काय ातील कलम १५० (२) हे सवार्त मह वाचे कलम हक्कांमधील बदल करतांना सवर् िहतसंबंधीत प कारांना नोटीस दे ऊन त्यांना म्हणण माडण्यची सधी दण म्हणणे मांडण्यची संधी दे णे आवँयक शका शंका असलेली ूत्येक नोंद ü तबार नोंद 7
 8. 8. जिमनीचा ताबा कळ सोडू न - इतरांच्या बाबतीत जिमनीचा ताबा हा मालकी ु हक्का पाठोपाठ आला पािहजे, हे काय ाचे सवर्मान्य त व व. ताबा ताबा आहे ü आह मालकी म्हणून म्हणन मालकी हक्क 8
 9. 9. धन्यवाद...... 9

×