Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

радиоактивно замърсяване

радиоактивно замърсяване, околна среда, Чернобил

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

радиоактивно замърсяване

  1. 1. РадиоактивноРадиоактивно замърсяванезамърсяване на околната средана околната среда
  2. 2. Въпреки много строгитеВъпреки много строгите мерки за сигурност самерки за сигурност са известни случаи на аварии визвестни случаи на аварии в АЕЦАЕЦ,, когато от активнатакогато от активната зона на реактора сезона на реактора се изхвърлят в атмосфератаизхвърлят в атмосферата значителни количествазначителни количества радиоактивни вещества. Терадиоактивни вещества. Те попадат в почвата, водата ипопадат в почвата, водата и водят до радиоактивноводят до радиоактивно замърсяване на околнатазамърсяване на околната среда.среда. РадиоактивнотоРадиоактивното замърсяване е трайнозамърсяване е трайно замърсяване сзамърсяване с радиоактивни частици,радиоактивни частици, най - често вследствиенай - често вследствие на ядрен взрив. Тезина ядрен взрив. Тези частици се разнасят изчастици се разнасят из въздуха и впоследствиевъздуха и впоследствие падат на земята. Такападат на земята. Така образуваниятобразуваният радиоактивен прах ерадиоактивен прах е основният замърсител.основният замърсител.
  3. 3. Причините за радиоактивното замърсяванеПричините за радиоактивното замърсяване могат да бъдат:могат да бъдат: ‫٭‬‫٭‬ядрен взривядрен взрив;; ‫٭‬‫٭‬аварии в АЕЦаварии в АЕЦ;; ‫٭‬‫٭‬разработване на радиоактивни рудиразработване на радиоактивни руди;; ‫٭‬‫٭‬трансграничен пренострансграничен пренос..
  4. 4. ЧернобилЧернобил Чернобилската аварияЧернобилската авария станала настанала на 26 април 1986г26 април 1986г.. в Чернобилската АЕЦв Чернобилската АЕЦ УкрайнаУкрайна е най – тежкатае най – тежката авария в историята наавария в историята на ядрената енергетика.ядрената енергетика. Големи райони вГолеми райони в Украйна, Беларус и Русия саУкрайна, Беларус и Русия са замърсени, а околозамърсени, а около 200 000200 000 души са евакуирани отдуши са евакуирани от родните си места.родните си места. БлизоБлизо 60% от радиоактивните60% от радиоактивните отпадъци падат наотпадъци падат на територията на Беларустериторията на Беларус..
  5. 5. На фаталната дата, на 4-ти реактор се провежда учение наНа фаталната дата, на 4-ти реактор се провежда учение на персонала за спиране на реактора при затруднение, както иперсонала за спиране на реактора при затруднение, както и тестване на самозахранващата система. Имитира се авария втестване на самозахранващата система. Имитира се авария в електросистемата на Украйна, при която реакторът и неговотоелектросистемата на Украйна, при която реакторът и неговото управление не получават ток отвън. Мощността на реактора еуправление не получават ток отвън. Мощността на реактора е намалена на 100намалена на 100MWMW вместо обичайните за него 3200вместо обичайните за него 3200MW,MW, за даза да се осигури безопасност при протичане на тренировкатасе осигури безопасност при протичане на тренировката..
  6. 6. Циркулацията на охлаждащатаЦиркулацията на охлаждащата вода в реактора била намалена,вода в реактора била намалена, поради което охладителя сепоради което охладителя се нагрява много бързо и образувалнагрява много бързо и образувал парни джобове в тръбите които гопарни джобове в тръбите които го пренасят. Но поради нискатапренасят. Но поради ниската скорост на механизма задвижващскорост на механизма задвижващ прътите, графитните върхове напрътите, графитните върхове на прътите и временното изместванепрътите и временното изместване на охладителя ускоряват реакцията.на охладителя ускоряват реакцията. В рамките на няколко секундиВ рамките на няколко секунди мощността на реактора скача домощността на реактора скача до около 30 000около 30 000MW.MW. Прътите сПрътите с ядрено гориво започват да се топят,ядрено гориво започват да се топят, а налягането на парата бързо сеа налягането на парата бързо се увеличава и предизвиква голямаувеличава и предизвиква голяма експлозия. Тази експлозияексплозия. Тази експлозия изхвърля и разрушава капака наизхвърля и разрушава капака на реактора, тежащ 1200 тона,реактора, тежащ 1200 тона, счупвайкисчупвайки охладителните тръби иохладителните тръби и разрушавайки част от покрива.разрушавайки част от покрива. По-голямата част отПо-голямата част от последвалото радиоактивнопоследвалото радиоактивно замърсяване е резултат от огъня,замърсяване е резултат от огъня, който разпръсква радиоактивнитекойто разпръсква радиоактивните частици в атмосферата.частици в атмосферата.
  7. 7. МИСЛЕТЕ заМИСЛЕТЕ за ПОСЛЕДСТВИЯТА!!!!ПОСЛЕДСТВИЯТА!!!! ПГБТ ПловдивПГБТ Пловдив

×