Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
ae¡pIfpsS {]mÀ°¡v
hnt[bcmIp¶hÀ
apl½Zv...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
ae¡pIÄ
{]Imiw sImണ്ടv kyãn¡s]« AÃmlph...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
1: akvImc¯nmbn ]Ånbnte¡v hcp¶hÀ
_n (k...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
2: akvImcw {]Xo£n¨v ]Ånbn Ccn¡pI
_n ...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
3: akvImc¯nv ap³ kz^v^n n¡p¶hÀ
_n (...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
4: kz^n heXv `mK¯v n¡p¶hÀ
_n (k) ]d...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
5: kz^v ]cn]qÀ®am¡p¶hÀ
_n (k) ]dªp : ...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
6: Camw ^m¯nl HmXpt¼mÄ
_n (k) ]dªp : ...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
7: akvImc tijw AhnsS Xs¶ Ccn¡p¶h³
_n ...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
8: kp_vln, AkÀ F¶nh PamA¯mbn akvIcn¨h...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
9: ip²nbpÅhmbn cm{Xn Ign¨v¡q«p¶h³
_n ...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
10: _nsbpsS ta kzem¯v nÀÆln¨mÂ
AÃmlp...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
11: _n (k) bpsS ta kzem¯v sNmÃnbh³
_...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
12: · ]Tn¸n¡p¶h³
_n (k) bpsS ASp¯v cണ...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
13: à amÀK¯n ]Ww Nnehgn¡p¶hÀ
_n (k) ...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
14: HcmfpsS Akmn[y¯n AbmfpsS ·¡v thണ...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
15: tm¼nv A¯mgw Ign¡p¶hÀ
_n (k) ]dªp:...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
16: `£Ww Ign¡p¶hcpsS ASp¯v Ccn¡p¶ tm¼...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
17:tcmKnsb kµÀin¡p¶h³
Aen (d) ]dªp: _...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
18: tcmKnbptStbm, a¿n¯nsâtbm ASp¡Â sh...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
19: hnizkn¡pIbpw, ]Ým¯]n¡pIbpw,
ssZha...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
‘R§fpsS c£nXmth nsâ ImcpWyhpw Adnhpw ...
WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION
Together.. Towards.. Peace...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionG...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Malakkukaludae prarthanakku vidheyamaakunnavar

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Malakkukaludae prarthanakku vidheyamaakunnavar

 1. 1. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION ae¡pIfpsS {]mÀ°¡v hnt[bcmIp¶hÀ apl½Zv kzmZnJv aZon, Based on work of AÐp PºmÀ aZon
 2. 2. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION ae¡pIÄ {]Imiw sImണ്ടv kyãn¡s]« AÃmlphnsâ ]S¸pIÄ `£Wtam, shÅtam Bhiyanà AÃmlphpambn ASp¯ Cu almkyãnIÄ hnizmknIfnÂs]« NneÀ¡v ]m]tamN¯nmbn {]mÀ°n¡pw. ssZhI¸IÄ {]mhÀ¯nIam¡emWv tPmen £oWtam, aSpt¸m CÃ
 3. 3. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 1: akvImc¯nmbn ]Ånbnte¡v hcp¶hÀ _n (k) ]dªp: XoÀ¨bmbpw akvIcn¡m³ ]Ånbnte¡v hcp¶hv ae¡pIÄ kzem¯v sNmÃp¶p. AÃmlpth, CbmÄ¡v s]mdp¯p sImSpt¡Wta, At±lt¯mSv ImcpWyw ImWnt¡Wta F¶hÀ {]mÀ°n¨psImണ്ടncn¡pw. hpfp jv«s¸SpItbm D]{Zhn¡mXncn¡pItbm sN¿p¶nsænÂ. (apÉnw)
 4. 4. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 2: akvImcw {]Xo£n¨v ]Ånbn Ccn¡pI _n (k) ]dªp : n§fn HcmÄ akvImcw {]Xo£n¨v Ccn¡pt¼mÄ hpfp jv«s]«n«nsæn ae¡pIÄ C{]Imcw {]mÀ°n¨psImണ്ടncn¡pw, AÃmlpth, CbmÄ¡v s]mdp¯p sImSpt¡Wta, At±lt¯mSv ImcpWyw ImWnt¡Wta. (apÉnw)
 5. 5. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 3: akvImc¯nv ap³ kz^v^n n¡p¶hÀ _n (k) ]dªp : XoÀ¨bmbpw AÃmlphpw Ahsâ ae¡pIfpw ap³ ncIfn akvIcn¡p¶hÀ¡mbn kzem¯v sNmÃp¶p (kmC)
 6. 6. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 4: kz^n heXv `mK¯v n¡p¶hÀ _n (k) ]dªp : XoÀ¨bmbpw AÃmlphpw Ahsâ ae¡pIfpw kz^nsâ heXv `mK¯v n¡p¶hÀ ¡mbn kzem¯v sNmÃp¶p. (A_qZmhqZv)
 7. 7. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 5: kz^v ]cn]qÀ®am¡p¶hÀ _n (k) ]dªp : XoÀ¨bmbpw AÃmlphpw Ahsâ ae¡pIfpw kz^pIÄ (]cn]qÀ®ambn) tNÀ¡p¶hÀ ¡mbn kzem¯v sNmÃp¶p. (AlvaZv, C_vpamP)
 8. 8. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 6: Camw ^m¯nl HmXpt¼mÄ _n (k) ]dªp : Camw ‫والالضالين‬ ‫عليهم‬ ‫المغضوب‬ ‫غير‬ F¶v ]dªm n§Ä Bao³ F¶v ]dbphn³. ImcWw BcpsS hm¡pIfmtWm ae¡pIfpsS hm¡pambn tbmPn¨v hcp¶Xv Ahsâ ap³Ignª ]m]§Ä s]mdp¡s¸Spw (_pJmcn)
 9. 9. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 7: akvImc tijw AhnsS Xs¶ Ccn¡p¶h³ _n (k) ]dªp : n§fn HcmÄ akvImctijw AhnsS Xs¶ Bbncn¡pt¼msgÃmw ae¡pIÄ Ahv thണ്ടn ‘AÃmlpth, At±l¯nv s]mdp¯p sImSp t¡Wta, At±lt¯mSv ImcpWyw ImWnt¡Wta F¶v {]mÀ°n¨v sImണ്ടncn¡pw. Ahv hpfp apdnªn«nsænÂ. (AlvaZv)
 10. 10. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 8: kp_vln, AkÀ F¶nh PamA¯mbn akvIcn¨h³ _n (k) ]dªp :cm{Xnbntebpw ]Ientebpw ae¡pIÄ kp_vln, AkÀ F¶o akvImc§fn Hcpan¨v IqSp¶p. {]`mX akvImc ¯n AhÀ Hcpan¨v IqSpw. At¸mÄ cm{XnbnepÅ ae¡pIÄ tI dnt¸mIp¶p, ]Iense ae¡pIÄ Øncambn n¡p¶p. AkÀ akvImc¯nepw AhÀ Hcpan¨v IqSp¶p, At¸mÄ ]Iense ae ¡pIÄ tIdnt¸mIp¶p, cm{Xbnse ae¡pIÄ Øncambn n Ip¶p. At¸mÄ AhcpsS c£nXmhv AhtcmSv tNmZn¡pw: GXv cq]¯nemWv n§Ä Fsâ ASnaIsf Iണ്ടXv, At¸mÄ AhÀ ]dbpw: R§Ä AhcpsS ASp¯v sNÃpt¼mÄ AhÀ akvImc ¯nembncp¶p, Ahsc Dt]£n¡pt¼mgpw AhÀ akvImc¯nem bncp¶p. AXnm o AhÀ¡v {]Xn^emfn s]mdp¯v sImSpt¡Wta. (AlvaZv)
 11. 11. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 9: ip²nbpÅhmbn cm{Xn Ign¨v¡q«p¶h³ _n (k) ]dªp: Bsc¦nepw ip²nbpÅhcmbn cm{Xn Ign¨v Iq«nbm Ahsâ hkv{Xt¯msS¸w Hcp ae¡pw Dണ്ടmbncn¡pw. AÃmlpsh nsâ Cu ASna¡v o s]mdp¯v sImSptIWta ImcWw Ah³ ip²nbpÅh mbnsImണ്ടmWv cm{Xn Ign¨v Iq«nbXv F¶v ae¡v ]dbmsX Ah³ Fgpt¶Â¡pIbnà (A¯ÀKo_v h¯Àlo_v)
 12. 12. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 10: _nsbpsS ta kzem¯v nÀÆln¨m AÃmlp ]dbp¶p: XoÀ¨bmbpw AÃmlphpw Ahsâ ae¡pIfpw _nbpsS ta kzem¯v nÀhln¡p¶p. kXyhnizmknIsf, n§fpw _nbpsS ta kzem¯pw kemapw sNmÃpI (A Alvkm_v: 56)
 13. 13. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 11: _n (k) bpsS ta kzem¯v sNmÃnbh³ _n (k) ]dªp: Bsc¦nepw Fsâ ta Hcp {]mhiyw kzem¯v sNmÃnbm AXp aptJ AÃmlp Ahv ]¯v {]mhiyw kzem¯v nÀhln¡p¶XmWv (apÉnw) AÐpÃmln_vp Awdv (d) ]dªp: Bsc¦nepw AÃmlp hnsâ dkqensâ t]cn Hcp {]mhiyw kzem¯v sNmÃn bm AÃmlphpw Ahsâ ae¡pIfpw Ahsâ ta Fgp]Xv {]mhiyw kzem¯v Àhln¡p¶XmWv AXn m ASna AXv Ipd¡pItbm Iq«pItbm sN¿s«. (AlvaZv)
 14. 14. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 12: · ]Tn¸n¡p¶h³ _n (k) bpsS ASp¯v cണ്ടv BfpIsf]än ]dbs]«p. HcmÄ Bcm[bn Ignªv IqSp¶hpw A]c³ ]ÞnXpw. At¸mÄ _n (k) ]dªp Bcm[bn Ignªv IqSp¶hs At]£n¨v ]ÞnXsâ t{iãX, Rmpw n§fpsS Iq«¯nse(CuamnÂ) Xmsg InSbn DÅ Hcmtfbpw t]msebmWv. ]n¶oSv _n (k) ]dªp : XoÀ¨bmbpw AÃmlphpw Ahsâ ae¡pIfpw Bimi `qan IfnepÅhcpwþamf¯nepÅ Ddp¼pw, aÂkyw t]mepw þP§Ä¡v · ]Tn¸n¡p¶hÀ¡mbn {]mÀ°n¡p¶p. (XnÀanZn)
 15. 15. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 13: à amÀK¯n ]Ww Nnehgn¡p¶hÀ _n (k) ]dªp: P§Ä {]`mX¯nemIp¶ Hmtcm Znhkhpw cണ്ടv ae¡pIÄ Cd§p¶p. At¸mÄ Hcp ae¡v C{]Imcw {]mÀ°n¡pw þ AÃmlpth, Nnehgn¨ ¶hv o ]Icw ÂtIWta, AÃmlpth, ]nSn¨v sh¨ ¶hv o miw ÂtIWta F¶v atä ae¡pw {]mÀ°n¡pw.(_pJmcn, apÉnw)
 16. 16. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 14: HcmfpsS Akmn[y¯n AbmfpsS ·¡v thണ്ടn {]mÀ°n¨mÂ, {]mÀ°n¨hpw {]mÀ°n¡s¸«hpw _n (k) ]dªp: Hcp apÉnw Xsâ ktlmZcv thണ്ടn Ahsâ Akmn[y¯n sh¨pÅ {]mÀ° kzoIcn¡ s]Sp¶XmWv. (Imcy§Ä) G¸n¡s]« Hcp ae¡v Ahsâ XebpsS ASp¯v Dണ്ടmbncn¡pw. Xsâ ktlmZcv thണ്ടn ·¡v {]mÀ°n¡pt¼msgms¡ ae¡v Bao³ ]dbpIbpw n¡pw A{]Imcw Dണ്ടmbnc¡s« F¶v {]mÀ°n¡pIbpw sN¿pw (apÉnw)
 17. 17. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 15: tm¼nv A¯mgw Ign¡p¶hÀ _n (k) ]dªp: XoÀ¨bmbpw AÃmlphpw Ahsâ ae¡pIfpw A¯mgw Ign¡p¶hÀ¡mbn kzem¯v nÀhln¡p¶p. (Xz_vdmn)
 18. 18. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 16: `£Ww Ign¡p¶hcpsS ASp¯v Ccn¡p¶ tm¼pImc³ _n (k) ]dªp: tm¼pImcsâ ASp¯v `£Ww Ign¡s]«m AhÀ hncan¡p¶Xv hsc XoÀ¨bmbpw ae¡pIÄ At±l¯nv thണ്ടn {]mÀ°n¨p sImണ്ടncn¡pw.(AlvaZv, XnÀanZn)
 19. 19. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 17:tcmKnsb kµÀin¡p¶h³ Aen (d) ]dªp: _n (k) C{]Imcw ]dbp¶Xmbn Rm³ tI«p, Hcp apÉnw Xsâ ktlmZcs kµÀin¡p IbmsW¦n Ahv thണ്ടn {]mÀ°n¡p¶ Fgp]Xn mbncw ae¡pIsf AÃmlp ntbmKn¡pw, ]Iensâ GXv kab¯msW¦nepw sshIpt¶cw htcbpw, cm{XnbpsS GXv kab¯msW¦nepw {]`mXw htcbpw ae¡pIÄ Ahvthണ്ടn {]mÀ°n¨p sImണ്ടncn¡pw. (AlvaZv)
 20. 20. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 18: tcmKnbptStbm, a¿n¯nsâtbm ASp¡Â sh¨v ]dbp¶Xnv _n (k) ]dªp: n§Ä tcmKnbptStbm, a¿n¯n sâtbm ASp¡Â sh¨v · am{Xw ]dbpI, ImcWw n§Ä ]dbp¶Xnv ae¡pIÄ Bao³ ]dbp¶p. (apÉnw)
 21. 21. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 19: hnizkn¡pIbpw, ]Ým¯]n¡pIbpw, ssZhamÀ¤¯n nesImÅpIbpw sNbvXhÀ AÃmlp ]dbp¶p : knwlmkw hln¡p¶hcpw AXnsâ NpänepÅhcpw(ae¡pIÄ) X§fpsS c£nXmhns kvXpXn ¡p¶tXmsSm¸w IoÀ¯w S¯pIbpw Ahn hnizkn¡pIbpw hnizkn¨hÀ¡v thണ്ടn (C{]Imcw) ]m]tamNw tXSpIbpw sN¿p¶p;
 22. 22. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION ‘R§fpsS c£nXmth nsâ ImcpWyhpw Adnhpw kIe hkvXp Itfbpw DÄsImÅp¶Xmbncn¡p¶p. BIbm ]Ým¯]n¡p Ibpw nsâ amÀKw ]n³XpScpIbpw sN¿p¶hÀ¡v o s]mdp¯v sImSpt¡Wta. Ahsc o cI in£bnÂn¶v Im¡pIbpw sNt¿Wta. R§fpsS c£nXmth, AhÀ¡v o hmKvZmw sNbvXn «pÅ kzÀ¤§fn Ahscbpw AhcpsS amXm]nXm¡Ä, `mcyamÀ, k´m§Ä F¶nhcn n¶v kZvhr¯cmbn«pÅhtcbpw o {]thin¸ntIWta. XoÀ¨bmbpw o XsbmIp¶p {]Xm]nbpw bpànampw. Ahsc Xn·If n¶v Im¡pIbpw sNt¿Wta. At¶ Znhkw o GsXmcmsf Xn·If n¶v Im¡p¶pthm, AhtmSv XoÀ¨bmbpw o IcpW ImWn¨ncn¡p¶p. AXp Xs¶bmIp¶p alm`mKyw (Km^nÀ :7þ9)
 23. 23. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×